سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: نامه ششم محمد نوری زاد به رهبری

عضویت در دریافت فید

انتشار مجدد نامه ی ششم محمد نوری زاد به رهبر

نوری زاد به این شرط اززندان به مرخصی درازمدت آمده بود که چیزی ننویسد. اما نوشت. آنهم درتاریخ بیست مرداد هشتاد ونه، که هنوز یکماهی ازمرخصی اش نمی گذشت. انتشاراین نامه بلافاصله او را به زندان بازگرداند. بلحاظ تصویری، این نامه، مثل نامه ی چهاردهم نوری زاد ازفراز وفرود فراوانی برخورداراست. درنامه ی ششم، نوری زاد صحنه ای را ترسیم ... ادامه متن »

59 queries in 0695 seconds.