سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: بخشایش

عضویت در دریافت فید

اگر بشود چی می شود!

راستی اگر عقلِ تحقیرشده در ایران خودی بتکاند، و غبار از چهره برگیرد، و بدین سرزمینِ “خراش خورده از بی عقلی” باز آید، و درِ خانه ی زعمای ما را بصدا درآورد، و آنان را برای دستیابی به یک آشتی بزرگ و ملی به شوق آورد، چه می شود!؟ اگر جناب خامنه ای بجای اخم، به جمال مبارکشان لبخند بدوانند، ... ادامه متن »

57 queries in 0720 seconds.