سر تیتر خبرها

آرشیو نویسنده: محمد نوری زاد

Feed Subscription

بلوغ، داشتن یا نداشتن، مسئله این است.

پیشگفتار: سه سال پیش درارتفاعات زردکوه بختیاری مشغول ساخت یک فیلم بودیم. چوپان نوجوانی که درآن حوالی گوسفند می چراند، خودش را به من رساند و بی مقدمه از من پرسید: آن چیست که هرچه می چرد، سیرنمی شود؟ من بلافاصله به گوسفندان او زل زدم. که دم دستی ترین چرندگان آن حوالی بودند. با خود گفتم اما این گوسفندان ... ادامه متن »

54 queries in 1329 seconds.