سر تیتر خبرها
هفت فتوای وحشیانه! (فتوای نخست)+ فایل صوتیِ همین نوشته + فیلم های سفر به مازگون و تبریز(دیدار با هوارد باسکرویل آمریکایی)

هفت فتوای وحشیانه! (فتوای نخست)+ فایل صوتیِ همین نوشته + فیلم های سفر به مازگون و تبریز(دیدار با هوارد باسکرویل آمریکایی)

یک: ملایانی که این هفت فتوا را صادر و امضاء کرده اند، اگر از یکی از کشورهای حضرت شعور سر بر می آوردند، حتماً و مطلقاً بخاطر انتشار این فتاوای وحشیانه، راهیِ زندان می شدند، و حضرتِ شعور، از آنان تعهدات سفت و سخت می گرفت تا مگر هرگز بقلمِ چنین فتاوای وحشیانه ای دست نبرند! این هفت فتوای وحشیانه، نه اینگونه است که از مغز گندیده ی یک ملای زیرخاکی بیرون زده باشند و یا در لابلای کتاب ها و محفل ها خاک خورده باشند، نخیر، این هفت فتوا، همین اکنون در کوچه پس کوچه های ایران و در میان هشتاد میلیون مردم منگ و ملازده، نعره می کشد و کف بر لب، حریف می طلبد و یقه می دراند و به هست و نیست مردمِ بی نوا دست می برد و کسی را یارای مقابله با وحشی گری هایش نیست!

دو: در تاریکخانه ی مغزهای گندیده، از اینجور فتاوای وحشیانه، بسیار بوده و است. من اما تنها به گزینش این هفت تا دست برده ام. تا مگر نشان بدهم در دخمه های بوگرفته ی مغزهای گندیده ی این جماعت چه می گذرد. و این که: تراوشات اینجور مغزهای کپک زده، چه فرسنگ ها که با نخستین خانه ی حضرت شعور فاصله دارد. پس، اینجور نیست که یک بابای مخ تعطیل و زیرخاکی، چیزی نوشته و حرفی زده و مردمی نیز به او و سخنانش اعتنایی ندارند و گفته ها و نوشته های این بابای مخ تعطیل، معلق و ول معطل و بی مخاطب و بی مشتری، پای در هوا مانده اند. نخیر، بدبختی در این است که نظرات این بابای مخ تعطیل، گریبان مردمان تاریخ که هیچ، همین اکنون گریبان بخش وسیعی از مردم ایران را گرفته و باجگیری می کند قانونمند!

سه: اجازه بدهید بروم سراغ نخستین فتوای وحشیانه. در شش نوشته ی بعدی ام، به دیگر فتاوای وحشیانه ی مغزهای کپک زده سر می زنم. فتوای نخستی که برای شما وامی شکافمش، یکصد و هفتاد سال عمر دارد و مغزهای کپک زده، هر از گاه، و بفراخور بادی که به کپکِ بی شعوری شان می وزد، غبار روبی اش می کنند. مرا ببخشایید که برای مواجهه با این وحشی گری های مذهبی، ناگزیرم از واژگانی چون: مغزهای کپک زده، گندیده، لجنی، دخمه های گندیدگی، ملاهای زیرخاکی، آخوندهای مخ تعطیل، سود ببرم. چرا؟ چون من واژه ی همسنگی بجز “وحشیانه” پیدا نکرده ام برای توصیفِ اینهمه جنایت و خیانت و وحشیگری و بی شعوری مفرط و غلیظی که از سر و روی این فتاوا فوران می کند.

چهار: در درازنای جهالت های مذهبی، هماره مردمی منگ و مونگل و پیاده و تعطیل، دست بالا می برده اند و می پرسیده اند، و ملایانی گرسنه و مطمئن و به نمایندگی از خدا پاسخ می گفته اند. بجوری که نه آن پرسشگر شجاعت و شعور و فهم این را داشت که در جواب بگوید: چرا؟، و نه آن ملا در اندازه ی خویش می دید که از جانب خدا به آن عوام کالانعام بگوید به این دلیل. از تاریخ عبور می کنیم و می رسیم به مردمان منگ عصر خودمان. که یکی شان دست بقلم می برد و از آسدعلی که یهویی شده مرجع تقلید، می پرسد: آیا بهائیان (که خدا و قرآن و پیامبر و امامان و قبله را قبول دارند، و تنها امام زمان را قبول ندارند) مسلمان هستند و یا کافر و نجس ؟ حکم سلام و دست دادن با آنها چگونه است؟ حکم خرید از مغازه ی آنها و فروش چیزی به آنها چگونه است ؟ آیا بر سر سفره ی ایشان می توان حاضر شد و از غذای این فرقه ی ضاله خورد ؟

پنج: عجبا که در این پرسش یا استفتاء منگ، خودِ پرسشگر، بارِ سنگین اعتقادی اش را بر دوش آسدعلی می گذارد و خودش جلو جلو از فرقه ی بهاییت، با صفتِ ضالّه اسم می برد. که یعنی: آسد علی حواست جمع، چیزی بگو که در امتداد باور من باشدها!؟ حالا آسدعلی که یهویی شده مرجع تقلید، چه باید پاسخ بدهد؟ خب جمعی از مردمان ایران بهایی اند. در ایران به دنیا آمده اند و در اینجا نیز بخاک می روند . این درست که از یکصد و هفتاد سال پیش تا کنون، بهاییان ایران، در رنج و تنگنایند و مفرّی برای تنفس و آرامش پیدا نمی کنند و به هر بهانه اعدام و زندانی و از کار و معیشت و تحصیل در دانشگاهها محروم می شوند، اما به هر روی، ایرانی اند و مالیات می پردازند و به سربازی می روند و با مردم و بویژه با همسایگان خود رفت و آمد و داد و ستد دارند و باید تکلیفشان روشن باشد.

شش: آسد علی به تأسی از ملاهای مخ تعطیل پیشین، دست بقلم می برد و به این پرسش تکراری اینگونه پاسخ می دهد: “جمیع افراد فرقه ی ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مومنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه ی گمراه مقابله کنند”. نیز آسدعلی که یکهو آیت الله شده، در پاسخ به پرسشی دیگر در همین باره فتوا می دهد: “آنها (بهاییان) نجس و دشمن دین و ایمانِ شما هستند، پس فرزندان عزیزم جداً از آنها بپرهیزید”. البته این نیز بگویم: چه آسدعلی یکهویی آیت الله شده باشد و چه با فرسایش مغزش در تحصیلِ درس های حوزوی، خروجی اینجور مغزها همین است.

هفت: پرسش این که: بهائیان، هم خدا را قبول دارند و هم قرآن را و هم پیامبر و هم قبله و هم امامان را، پس ملاهای شیعه چرا چنین نگاه تلخ و پلشتی را که به بهاییان دارند، به کمونیست ها و توده ای ها ندارند؟ که کمونیست ها، نه خدا را قبول دارند و نه پیغمبر و نه قرآن و نه کعبه و نه علی و نه شمر و خولیِ عاشورا را!؟ همین آسدعلی که بضربِ “خون باید گریست” هم رهبر شده هم مرجع تقلید، اگر برود هندوستان، و آنهمه خدایان و باورهای جور بجور مردم را ببیند، لابد باید فتوا بدهد که سقف آسمان را وا کنند و غلیظ ترین بلاها را بر سرِ مردم هندوستان ببارند و خلقتی نو بخواهد از خدا برای هندوستانِ بی مردم!

هشت: راستی چرا ملاهای مغز کپک زده، این همه بلا بر سرِ بهاییان باریده اند در این یکصد و هفتاد سال؟ و بویژه در این چهل سال کپک زدگی؟ که اعدام کنند و زندانی کنند و دار و ندار خیلی هایشان را بالا بکشند و مصادره بکنند و به هیچ نهاد و اداره ای راهشان ندهند و از تحصیلات دانشگاهی بازشان بدارند و به هر بهانه مغازه هایشان را پلمب کنند و شب و روز به اسم بهایی بودن تحقیرشان کنند و در بزنگاههای هرج و مرج، خانه هایشان را غارت کنند و به آتش بکشند و بضرب فتوای نجاست، دیگر مردمان را وا بدارند که همانند جذامیان با آنان مواجه شوند و اگر دست یکی به بهایی خورد، بدو بدو برود و دستش را بشوید!؟ راستی چرا این همه شقاوتِ برآمده از آن مغزهای کپک زده، شامل حالِ کمونیست های منکر خدا و نبوت و معاد و عدل و امامت، و شامل حالِ توده ای های ایران نشده تا کنون؟

نه: با اطمینان می گویم: دلیل این همه وحشتِ ملایانِ کپکی از بهاییان – که جمعیتشان در ایران به سیصدهزار نفر نیز نمی رسد – نه خداست و نه امام زمان و نه انگلیس و نه جاسوسی و نه باورهای کج و معوج. بل تنها دلیلی که کهیر بر تن ملایان کپکی نشانده، احساس رقابتی ست که با بهاییان دارند. یعنی چه؟ یعنی این که اگر کمونیسم از دل غرب و فلسفه ی غرب برآمده، بهاییت، از دل تشیع سربرآورده. پس غریبه نیست. اهل خانه است. کوچه پس کوچه ها و فوت و فن ها را نیک می شناسد. این موجود خانگی، چشم ها را بخویش می خواند. نکند به بقای سفره های مفت، تردید اندازد؟ پس ابتدا باید این موذی خانگی را سر به سنگ کوفت. در یک قلم، پول و انرژی و وقت و غیرتی که “انجمن حجتیه” برای مقابله با بهاییان هزینه کرد و بکار گرفت، اگر در کویر کرمان سرشکن شده بود، امروزه از آنجا گلابی و انجیر و پرتقال و برقِ برآمده از انرژی خورشیدی به دنیا صادر می شد!

ده: کمونیست ها در بالای سرِ ایران، به هیچ مذهب و علَم و کُتلی رحم نکردند و ریشه ی همه ی مذاهب را از بیخ بیرون کشیدند و خشکاندند هفتاد سال. و در دیگر جاها مثل اروپای شرقی و آمریکای جنوبی نیز. پوستی که کمونیست ها از تن ادیان و مذاهب کندند، هیچ دم و دستگاهی نکنده تا کنون. اما چرا در مقابله با کمونیسم، هیچ فتوایی برنجنبید وهیچ عمامه ای بر زمین کوفته نشد؟ دلیلش را بگویم؟ برای این که کمونیست ها رقیب خدا بودند و بهاییان رقیب ملایان. و ملایان در ایران، قرن ها بود که بر سرِ سفره های مفتِ مردمِ منگِ ایران نشسته بودند و هیچ رقیبی را در کنار این سفره ی مفت بر نمی تافتند. بله، بهاییت از دل شیعه بیرون زده بود و اعصاب سفره داران را بر می آشفت.

یازده: حضرت خمینی درست در حالی که می گفت: ” شکی نداریم که بهاییان، جاسوس و توطئه گر هستند”، خودش می دانست که دارد دروغ می گوید. آنجا که شما در قامت یک گنده ی مذهبی، به یک جمعیت، که در ایران زاده شده اند و در ایران کار و تلاش و خدمت می کنند و در ایران بخاک می روند، می گویی جاسوس، انگی به پیشانی آن کودک بهایی می نشانی که: مگر مرگ بزدایدش! به این می ماند که من – محمد نوری زاد – نه همینجوری، و نه بخاطر کهیرهای کپکی ام، بل با استناد به خدمتی که ملاهای بیت رهبری و سرداران ولایی به اسراییل کرده اند بگویم: شک ندارم آسدعلی و سردارانش جاسوس اسرائیل و روسیه اند و از دم: توطئه گر. خب، در این صورت، سخنِ من در متنِ درست و مستند است. چرا که سند جاسوسیِ این جماعتِ ولایی در این چهل سال، پیش روی همگان است.

دوازده: شما بپرسید بیت خمینی و بیت آسدعلی و دخمه های اطلاعاتی و امنیتی، کجا منتشر کرده اند سندهای جاسوسی بهاییان را برای اسراییل و انگلیس و روس و هرکجا؟ که مرتب در این چهل سال این جماعت را به اسم جاسوس اعدام کرده اند و همچنان به زندان می برند و تحصیل و معاش شان را برآشفته اند! من هر چه هم که از انگ جاسوسیِ بهاییان دیده ام، یا برآمده از بلندگوهای حکومتی و ولایی بوده، یا یکی، کارمندی بوده در وزارتخانه ای که برای ساواک کار می کرده مثل کارمندان شیعیِ ساواک در هر کجا. با این تفاوت که کارمند بهاییِ ساواک، جای مهر بر پیشانی نداشته و چفیه ای به گردن و سجاده ای زیر بغل و تسبیحی در دست و انگشترهای عقیق و گنده بر انگشتان! اگر بنا بر جاسوسی باشد، بیتِ حضرت آسدعلی و دخمه های درونیِ سپاه، با خیانت ها و جنایت هایی که مرتکب شده، مستحق ترین جایگاه و پاتوق جاسوسان است که!

سیزده: جناب خمینی آنگاه که می گفت: ما شک نداریم که بهاییان جاسوس و توطئه گرند، خود می دانست که انگ جاسوسی، چماق همان لقمه های مفتی است که بر سرِ رقیب می کوبد. وگرنه جاسوس در همه جا پیدا می شود. حتی در خانه ی خمینی و خامنه ای و آیت الله ها و سرداران و توده ای ها و بهاییان و مردم کوچه و بازار! جاسوسی که نمی تواند مرام و مسلک و کار و کاسبیِ یک قوم و قبیله و جمعیت باشد. به این می ماند که بگوییم: یهودیان همگی پلید و مغضوب و جهنمی اند. خب اگر این گونه است، چرا همین یهودیان در این سده های اخیر، منشأ خدمات و اختراعات و اکتشافات عام المنفعه ی بسیاری بوده اند که دیگران، و بویژه مسلمین، و علی الخصوص بیت جناب خمینی و خامنه ای و سرداران، فراورده های آنان را قلپ قلپ سر می کشند شبانه روز!؟

چهارده: جناب خامنه ای آنگاه که فتوا می دهد: ” جمیع افراد فرقه ی ضالّه ی بهایی محکوم به کفر و نجاست اند،…”، خود می داند که در پس و پشتِ این فتوای وحشیانه، چه خونریزی ها و چه دژخیمگری ها و چه زندان ها و چه بگیر و ببندها نهفته است. اما چه باک؟ رقیب را باید ریشه کن کرد و به ضعف و زبونی اش دچار کرد. جناب خامنه ای، این آیت الله همینجوری، بخودش زحمت نمی دهد در این فتوا، افراد نابالغ را – که هیچ شعوری نابالغان را بمجادله نمی گیرد – از این قاعده بیرون گذارد. “جمیع افراد” یعنی پیر و جوان و کودک. تجسم کنیم کودکی شیرخواره را به آغوش جناب خامنه ای یا یکی از همین آیت الله های مغزکپکی سپرده اند و وی آن کودک شیرخواره را می بوسد و نوازش می کند. همان زمان دم گوش آسدعلی و آیت الله های مغز کپکی می گویند: حاج آقا این کودک شیرخواره بهایی زاده است ها!؟ آسدعلی و آیت الله های مغز کپکی را تماشا کنید که فی الفور آن کودک شیرخواره را به یکی می دهند و خود به سمت دستشویی می دوند تا دست و روی و محاسن شریف را از نجاستِ آن کودک شیرخواره بشویند!؟

پانزده: در همدان، هفت تن از بهاییان را بازداشت و شکنجه می کنند و از سرِ کسالت و ناچاری، نمایشی به اسم دادگاه برای این بینوایان ترتیب می دهند. خنده دار این که این دادگاه، با فریادهای درود بر خمینی مرگ بر منافق و بهاییِ تماشاگران و قاضیان همراه بوده است. چند روز پس از برگزاریِ این دادگاه همینجوری، آن هفت بهایی را که همگی از انسان های درستکار و خدومِ همدان بوده اند، به وحشیانه ترین شکل ممکن می کشند و جنازه هایشان را در کنار خیابان و جلوی بیمارستانِ امام خمینیِ همدان رها می کنند و دِ برو که رفتی! بی آنکه یک مدرک – تأکید می کنم: یک مدرک، بله یک مدرک – برگه ای نشان بدهند که این هفت بهایی، مثلاً جاسوس بوده اند و با اجانب در ارتباط بوده اند یا خیانتی و جنایتی مرتکب شده اند. در شیراز، دختر شانزده هفده ساله ای به نام مونا محمود نژاد را در زندان بر سرِ دو راهی قرار می دهند که یا شیعه شو یا اعدام. و چون نمی پذیرد، اعدامش می کنند و پس از جمع و جورکردنِ ادواتِ اعدام این دختر جوان، باشتاب می روند که از فیوضات نماز جمعه ی دشمن شکنِ شیراز عقب نمانند!

شانزده: همه ی این کشتارها و تنگناهایی که بر بهاییان ایران، تحکم و اجراء می شود، برآمده از همان فتاوای یکصد و هفتاد ساله ی ملاهای مغز کپک زده است. شما زیر بغل همین مکارم شیرازی و آسدعلی را بگیرید و در هوا بچرخانید و ببرید و ببرید و در کشوری چون آلمان بر زمین شان بگذارید. همین که پلیس، فتوای نجاست بهاییان را از دست و قلم این دو ملا کشف کند، سرضرب به گوشه ی زندانشان می اندازد تااااااااا زمانی که چیزکی به اسم عقل به محفظه ی جمجمه ی این جماعتِ قیف برچشم، ترشح شود. البته اگر که ترشح بشود!
ادامه دارد!

محمد نوری زاد
نوزدهم خرداد نود و هشت – تهران

فایل صوتی ” هفت فتوای وحشیانه” با صدای محمدنوری زاد


فیلم سفر به روستای مازگون کاشان و دیدار با خانواده های غارت شده و آسیب دیده و وحشت زده ی بهایی

فیلم سفر به تبریز و دیدار با جوان بیست و چهار ساله ی آمریکایی به نام هوارد باسکرویل. پیشنهاد می کنم حتما حتما حتما حتما این فیلم را ببینید.


Share This Post

درباره محمد نوری زاد

508 نظر

 1. باسلام خونواده شهید هستم وخواهان سرنگونی اخوندها ما خانواده های شهدا تبدیل شدیم به ابزاری برای اخوندهابرای دزدی وچپاول واختلاس ووطنفروشی وناموس فروشی اکثریت خانواده شهدا درفقربسرمیبرند منجمله خودمن روزی نیست که به بهانه ای خجالت خانواده رانکشم .واکثریت خانواده شهداباسرنگونی رژیم خونخوار جمعوری اسلامی موافقند

   
 2. آقای سیدمرتضی
  خوب به این عکس نگاه کن
  این دختر هشت ساله است و بچه دارش کرده اند
  مجلس ملاها، ازدواج اینجور دخترها را جایز می داند؟
  بله؟
  ای ننگ بر ملاها
  ای ننگ بر جمهوری اسلامی
  ای ننگ بر بیشعوری
  ای ننگ بر فتوا
  حتی اگر پدرش هم اجازه داده باشد
  این ننگ بر فتوا
  ای ننگ بر عمامه ای که اینجور فتواها از توش در میاد

   
 3. هفت فتوای وحشیانه
  فتوای دوم
  ازدواج دختربچه ها

  هان نشنيدم، هان نخوانده بودم انگار،
  در تاريخ ادبيات وفلسفه ومنطق، چه ايران چه اروپا چه چين وماچين مطالب در تضاد با كودك آزاري ،كاركودك،وادب وپرورش كودك،
  متاسفانه اينگونه اديان هيچگونه سنخيتي با انسانيت وزندگي سالم ندارند
  اوضاع ما ايرانيها زماني به وخامت وتيرگي كشيدكه دست شيادان و آدم فروشان اسلام زده عرب به اين آب وخاك باز شد
  كه هرجا از آدميت و شعور زدودندو مشتي اراذيل سوارمان كردند

   
 4. آسد مرتضی تحقیق کن ببین درسته یا نه؟

  آقای الیاس اسماعیلی، (داماد آیت الله جزایری امام جمعه اهواز) ، با دریافت وام ۲۶۷میلیاردی بدون کوچکترین ضمانت و وثیقه از بانک ملت مرکزی و تبدیل آنها به دلار در یکی از صرافی های اهواز، دیشب در حال خروج از ایران توسط پلیس ترکیه بازداشت شد.
  پول های وی ضبط و تحویل دولت ترکیه داده شد.
  این شخص با کامیون محتوای خشکبار دلار های خود را در چند صندوق در وسط کشمش و انجیر جاساز کرده بود.

  چه گناهی کردیم ما که اینجوری داریم نابود میشیم!
  میدونستید تو این اوضاع بد اقتصادی این پول میتونست چه کمکی به اقتصاد خوزستان بکنه؟
  چقدر جوون خوزستانی از بیکاری در میومد؟؟

   
 5. سلام دوستان
  نخست وزیر ژاپن هم آمد ورفت انچه از دیدارهایش در کانالهای داخلی و خارجی پخش شد برای مردم ایران خشنودی به بار نیآورد زیرا همچنان تنشهای سیاسی و اقتصادی برجاست وایران هیچ نرمشی دربرابر پیشنهادهای آمریکا نشان نمیدهد هنوزجناب شینزوآبه پای به بیرون ایران نگذاشته حمله به نفتکشها دردریای عمان انجام شدونه تنها مردم ایران که جهانیان را نگران برخورد فیزیکی میان ایران با امریکا و کشورهای متحدش کرده است . هرچه تحریمها طولانی ترشوداقتصاد ما فلج ترووضع اجتماعی پُرتنش ترخواهد شدوبی گمان هرچه ما ناتوان ترشویم زور امریکا به ما خواهد چربید وبیم آن میرود پس از دستیابی به منابع عظیم گازو نفت ایران قرادادی پرچرب برای خودشان تدارک به بینند که تا سالیان دراز منافع شان را تامین کند اگر روزگاری روسها با قراردادهای گلستان و ترکمان چای بخش بزرگی از سرزمینهای ایران را بدست اوردندامروز هم درکشا کش دست یابی به منابع انرژی ؛ آمریکا ومتحد بزرگش انگلیس با داشتن عربستان ولیبی موفق به بستن قراردادگازونفت درازمدت با ایران شوند( گاز ایران اکنون بزرگترین منبع جهان و صادراتش میتواند روسیه را پشت سر بگذارد درحالی که عربستان تنها دارای منابع نفت است) وجهان رااز نظر انرژی درچنبره خودآورند وفاتحه اُپک ضعیف شده راهم بخوانند . همه مدتی که ایران تحریم بوده و هست بهترین شانس راروسیه برای صدور نفت و گاز به کشورهابه ویژه کشورهای اروپایی را داشته ؛ شوربختانه چهل سال است که ایران بجای ساختن زیربناهای اقتصادی و اجتماعی برای اینده ای که وابستگی اش را به نفت وگاز کاهش دهد خود را درگیر تنش با آمریکا کرده که نه تنها هیچ هوده ای برایش نداشته که هزینه های سنگینی را هم به باراورده است ؛ سیاست کشورداری ذهنی روشن وآشنا با ریزه کاریهای سیاسی می خواهد که در این چهل سال مردان این میدان را چنین نیافته ایم . گیتی پورفاصل

   
 6. جناب نوری زاد جالب اینجاست که همان مراجع پوشکی به تعبیر شما با فتواهای ضد حقوق بشریشان بارهاحقوق بانوان ما را پایمال کرده اند وبا ترویج وتبلیغ کودک همسری نشان دادند چه دیدی به مقام والای زن دارند

  ایران وکشورهای منطقه پس از جمهوری اسلامی:

  1-ایران به بزرگترین کشور توریستی دنیا تبدیل خواهد شد2-کشورهای فلسطین لبنان واسرائیل مرزهای خود را تقسیم کرده وبدون جنگ و خونریزی در کنار هم وبصورت مسالمت امیز زندگی خواهند کرد3-جنگ شیعه وسنی در خاور میانه بپایان می‌رسد و جای خودرا به دوستی ووحدت بین مسلمانان خواهدداد 4-ایران بدلیل برگشتن نخبگانش به اغوش وطن تبدیل به بزرگترین کشور صنعتی دنیا مخصوصا درصنعت خودرو می‌شود5-کشورهای ایران واسرائیل بدلیل قدرت نظامی منطقه پیمان مشترک نظامی باهم امضا میکنند وبه دوکشور دوست وهم پیمان تبدیل می‌شوند 6-زنهای مظلوم ایرانی از بند حجاب اجباری رهایی یافته وحقوق برابر با مردها خواهند داشت 7-ایران مانند سابق رئیس اوپک می‌شود 8کشورهای سوریه افغانستان عراق از بند ملاحظات منطقه ای وتفرقه افکنانه حکومت آخوندها رهایی خواهند یافت وصلح و آرامش در کشورشان برقرار می‌شود 9-ایران با تمدن از جهل وخرافات رهایی یافته و به یک کشور مدرن وپیشرفته روبجلو تغییرجهت خواهد داد10-در اخر شعار مرگ بر این وآن تبدیل به عشق و مهرورزی می‌شود با رفتن آخوندها همه جای ایران ومنطقه خاورمیانه وجهان پر از صلح وصفا وارامش می‌شود مجالس عزادار ی سیستماتیک حکومتی برچیده وجای خود را به مراسمات شاد ایرانی خواهند داد به امید رسیدن آزادی ،باسپاس

   
 7. جناب نوری زاد
  خسته نباشید که کوبنده جواب زیبا کلام این آخوند کت و شلواری را دادید. استاد عزیز کلا این تفکر همانند تفکر حزب توده می باشد که از آنجایی که خودشون برنامه مشخصی نداشتند در همون سالهای اوایل انقلاب دستانشان را با همکاری با آخوندها آلوده کردند و رهبرشون کیانوری توبه کرد و به همکاری با لاجوردی و رژیم پرداخت و چنان به قهقرا رفتند که نیروهای انقلابی و مردمی ر ا هم لو می‌دادند و خواهان این بودند که پاسداران در جنگ ضد مردمی ایران و عراق و البته سرکوب انقلابیون آن دوره به سلاح سنگین مجهز شوند.
  خوب جوابش را دادید انگار مردم ما برای ایجاد برقراری یک جامعه آزاد و دمکراتیک و جدایی دین از دولت توانایی و پتانسیل تحقق این خواسته را ندارند و خودشون راباید دلخوش به این حکومت قرون وسطایی کنند. مردم ما اگر در سال پنجاه هفت خواهان رفتن شاه بودند و بخاطر همون اختناق و عدم آزادی دوران پهلوی نمی دانستند چه میخواهند ولی در این شرایط اکثریت به اتفاق مردم در یک انتخابات دمکراتیک به یک جمهوری و جدایی دین از دولت رای خواهند داد.
  در ضمن فتواهای وحشیانه دوم شما را خیلی درست و خشم شما را می ستایم خشم شما خشم مردمی است که یک تاریخ نتوانسته اند فریاد بکشند

   
 8. نوریزاد عزیز
  دیشب مناظره ات را با دکتر زیبا کلام دیدم

  اقای نوری زاد من یک کهنه سربازم البته معلولیت جنگ را هم با خود دارم معنی شجاعت وترسو بودن را با گوشت وپوست خود لمس کرده ام خودم را خیلی شجاع میدانستم ودر جنگ چندین بار عزراعیل را در یک میلیمتری خود دیدم وبقولی گفتم تمام شد ولی باز ماندم ولی امروز به شجاعت تو حسادت میکنم که میبینم از خودم شجاعتر دیدم البته من بعد از جنگ بخاطر اعتراضهایی به رژیم به زندان سیاسی هم افتادم البته در شهر خودم ودر زندان پلاک صد در سلول انفرادی وزیر شکنجه وبعد هم زندان عادل اباد وده ملیون جریم وهفتاد هزار یورو باج به دادستان دادگاه انقلاب که دادستان ریس اطلاعات هم بود بنام موسوی تبار چون من بعد از جنگ به خارج رفتم برای معالج وهمانجا پناهنده شدم وبعد کار کردم وپول اوردم که خانه ای در شهرم بخرم که همان شیراز است که باج دادم به دادستان تا بمن مرخصی بدهد تا دوباره فرار کنم واینکار را کردم

   
 9. سیدمرتضی می دانی
  این عرب پا برهنه در صحرا کیست…؟

  در سال ۱۹۵۸ یک عکاس انگلیسی
  تصویری از یک عرب پابرهنه گرفته که امروز
  نه تنها یکی از ثروتمندترین افراد روی زمین است،
  بلکه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را نیز
  تأسیس و رهبری میکند.

  این شخص کسی نیست
  جز “شیخ زاید بن سلمان آل نهیان”،
  که مؤسس کشور امارات متحده عربی است،
  و شهر فوق العاده پیشرفته دبی در آن قرار دارد،
  و مردم آن کشور یکی از ثروتمندان جهان میباشند.

  عمر دوبی
  به اندازه عمر انقلاب اسلامی ایران است،
  ولی آنها توانسته اند از یک صحرای خشک و خالی،
  “نگین تجارت خاورمیانه” را به رخ جهانیان بکشند..!!

  البته در همین مدت نیز آخوندها توانسته اند
  نگین خاورمیانه را به فاحشه خانه اعراب تبدیل کنند!!!

  ———–

  منظورم از تقل این ماجرا به فردی چون سید مرتضی این است که به وی بگویم:
  خود عربها از تعصب های مذهبی پیاده شدن و شماها در این عصر سوار تعصب های مذهبی شده اید. نان هم اگر بخواهید در جای دیگر بهترش را می شود پیدا کرد. منتها یک ذره باید تن و بدن محترم را تکان بدهید. اسمش کار است. بقول نوریزاد:با احترام

   
 10. گلابتون
  7:15 ب.ظ / ژوئن 15, 2019
  آقای نوریزاد

  ای به چشم من دیگر با دوستم جناب سید مرتضی بحثی در باره این موضوع نخواهم کرد .

  موفق باشید
  ——————————————————————————————————————————————

  گلابتون گرامی سلام

  سیدمرتضی دوست شما نیست و هیچگاه نخواهد بود. اواعتقاد راسخ دارد که شما مهدورالدم هستید و بر اساس باورهای دینی ، خود را مکلف میداند که هرگاه توانش را داشت و شرایط فرهم بود از باب جهاد خون شما را بریزد و کودکانتان ر به بردگی بگیرد و….
  این هشدار را جدی بگیرید و از دوستی با او برحذر باشید زیرا او بارها به لفظ و عمل ثابت کرده که وقتی پای اعتقاداتش در میان باشد نه دوست میشناسد و نه اشتا و نه حجب و حیا مانعش میشود و نه وجدان جلودارش میشود و نه انسانیت او را در انجام تکالیف دینیش تعدیل میکند و نه خصایص انسانی میتواند او را پایبند به رعایت اخلاق و انسان مداری کند ، پس شدیدا از او برحذر باش زیرا او دشمن خطرناکیست خاصه اکنون که تفنگ نیز دارد و به قول سعدی تیغ در کف زنگی است.
  موفق و پاینده باشی

   
 11. کیهان آخوندخور شده:
  خبر ۱- نماینده/* این دست کجه (منظورم فیزیکی نیست) در وزوزارت جهاد کشاورزی با‌اشاره به سهم بسیار اندک ایران از بازارچند هزار میلیارد دلاری غذای حلال……
  خبر ۲: تحقیر آمریکا، مقاومت ملت!

  مش قاسم: هر دو خبر در یه روز درج در روزینامه. به این میگن حکومت اسلامی مزرعه حیوانات.

   
 12. يادآوری بخشی از دوران طلايی امام راحل !!!

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که بازی
  شطرنج حکم ۷۰ بار زنا با مادر خود را داشت.

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که برای پیدا کردن
  یک تکه روزنامه در جیب شما را اعدام میکردند.

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که برای شنیدن موسیقی شلاق می‌خوردی و برای داشتن نوار کاست زندان میرفتی

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که هر روز تو مدرسه بدن و کیف دختران راهنمایی و دبیرستان تفتیش میشد که مبادا با خود آیینه‌ای همراه داشته باشند.

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که شلوار جین پوشیدن جرم بود موی بلند جرم بود عینک آفتابی جرم بود ماتیک جرم بود حرف زدن جرم بود انتقاد جرم بود ریش زدن جرم بود لباس رنگی برای جوانان جرم بود آستين كوتاه جرم بود.

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که در مدارس
  زنگ ورزش وقت تمرین نظامی بود و زنگ انشاء
  وقت تعریف از انقلاب زنگ تاریخ از بدی‌های شاه
  میگفتند و کوروش داریوش خائن بودند و ظالم و
  زنگ تفریح جلوی درب اطاق ناظم برای سین جیم میبردند.

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که جوانها به
  جای بازی بچه گانه و تفریح باید به نمازهای جماعت اجباری و حسینیه‌ها میرفتند.

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که که اگر در
  خیابان با دوست جنس مخالف دستگیرت
  میکردند باید باهاش ازدواج میکردی يا بجرم رابطه نامشروع شلاق ميخوردی

  دوران طلایی امام راحل زمانی‌ بود که برای راه رفتن
  با مادر یا خواهر خود باید شناسنامه همراه داشتی.

  دوران طلايی امام راحل دوران دفترچه بسیج
  و کوپن و سهمیه بندی برق و آب بود.

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که سهم شما
  از آزادی گشت کلانتری گشت کمیته انقلاب
  اسلامی گشت ثار الله گشت منکرات گشت یگانه
  ویژه، گشت بسیج گشت مبارزه با مفاسد گشت
  راهنمای و رانندگی گشت تامین گشت یگانه ویژه
  سپاه گشت جندالله گشت فجر گشت وزارت
  اطلاعات گشت مبارزه با مواد مخدر بود.

  دوران طلايی امام راحل دوران شير خشك كوپنی
  بنزین كوپنی گوشت كوپنی شیر با دفترچه بسیج
  تخم مرغ كوپنی مرغ كوپنی نان سهمیه ای حتی
  لاستیک ماشین با دفترچه بسیج و بگیر تا آخر

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که به دختران
  ما قبل اعدام تجاوز میشد.

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که قوانین ارزش
  مادر مساوی با نصف بیضه چپ یک مرد صادر شد.

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که زنان
  مارو سنگسار میکردند.

  دوران طلايی امام راحل اصرار به ٨ سال جنگ
  ميليارد ها دلار هزينه بی مورد صدها هزار كشته در جنگ
  و زندان صدها هزار آواره صدها هزار مصدوم و…

  دوران طلايی امام راحل زمانی‌ بود که برای
  گریه کردن به مزار عزیزان اعدامیتان کتک می‌خوردی

  دوران طلایی امام راحل نه نفت مجانی شد نه اتوبوس

  اينها همه بخشی از دوران طلايی امام راحل است
  كه با تربيت ناخلف ترين و بی كفايت ترين
  مديران و مسئولين كشور را به قهقرا كشاند

   
 13. سلام آقای نوری زاد نوشته زیر درد دل یک ایرانی ساده با خداست:

  ای خدا باز چه زود روز شد!
  اگر شبها طولانی طولانی شوند
  رییسها بیشتر استراحت می کنند و کمتر حرف ناحساب می زنند!
  اگر شبها خیلی طولانی شوند و روزها خیلی کوتاه شوند ماها هم چینی
  می شویم و با یک وعده غذا زنده
  می مانیم و زندگی می کنیم!
  خدایا اگر شبها طولانی گردند و روزها کوتاه و کوتاه گردند گرانی کمتری بازار و ملت ما را فرا می گیرد!
  اگر بیشتر عمرمان در شب خرج شود و روزها در چند ساعت خلاصه شوند این همه سریع جیبمان
  خالی
  نمی شود!
  امان از این همه ساعات روز که پدر جیبمان را در آورده است و خواب را از سرمان پرانده است و شبمان را هم روز کرده است!
  یادتان به خیر رفتگان که روزتان هم شب شده است و هرگز جیبتان خالی نمی شود!

   
 14. دوستان عزیز و هموطنان گرامی درود بر شما.
  متاسفانه ما روی یک بنایی که هیچ چیز ان ثابت شده نیست بناهای دیگری را میسازیم که یکباره با یک لرزش همه خراب می‌شوند.
  ولی جالب است که فکر نمیکنیم این خشت اول بوده که مشکل دارد.
  مثلا برای جنگیدن نیاز به یک امیدی است که در زمان جنگ 8 ساله این امید در دل ما بسیجیان توسط اقای خمینی ایجاد شد.
  یادم است وقتی قطعنامه را ایران پذیرفت همه شوکه شده بودیم.
  اخر مگر میشود سخن امام اشتباه باشد مگر امام زمان حامی و نگهدار ما نبود؟
  تا مدتها من گیج بودم.
  تا اینکه صدام به عراق حمله کرد و من در حال سینه زنی محرم بودم، همانجا گفتم اثار پیروزی ما اینجا خواهد بود. احتمالا صدام با اسراییل درگیر و نقشه منطقه بنفع ما بهم خواهد ریخت.
  ولی بر عکس دیدم که صدام چقدر راحت توسط امریکا در طول یک هفته پس از عربده های انچنانی ذلیل شد.
  با خود گفتم ایا قدرت آمریکا بیشتر از خدای ماست؟
  ما 8 سال جنگیدیم هر شب و هر روز و هر جا دعا خوندیم خدا خدا کردیم از حسن و حسین و همه کس کمک خواستیم ولی آمریکا بدون کمک از هیچ خدایی صدام قلدر را با چشم بر هم زدنی خفه کرد!!!! در حالیکه امام میگفت آمریکا شیطان بزرگ است.
  پس یا شیطان قدرتش هزاران بار بیشتر از خدای فرضی ما است و یا این خدای ما انطور که میگویند با دعا نمیتوان در او حرکتی ایجاد کرد؟
  پس خدا چیست و کجاست؟
  دوستان خدا در قلب ماست. و قدرتش را هم به ما داده است.
  او خدای همه بشریت و همه جهان هستی است. و او را به گریه و زاری نمیتوان فریب داد.
  او بزرگتر از ان است که تصورش را میکنیم.
  (الله اکبر)
  و مثل حضرت ابراهیم بتهای ذهنم را شکستم و بسوی خدای احد و واحد منظور ان است که در خلقتش احد و واحد است و همه را از نظر فطری و عقلی یکسان افریده است روی اوردم.
  إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
  و یقین پیدا کردم که بزرگترین پیامبر خدا در وجود خود ماست و ان هم عقل ما است که هم ناظر است و هم به روز، و کسی هم نمیتواند ادعا کند پیام او را نشنیده است.
  و لذا دانستم ان کسانیکه پیامبران گذشته را برای ما بدون بکار بردن عقل، علم کرده اند در واقع میخواهند ما را از عقل تدبیر که پیامبر اصلی است، دور کنند.
  ما باید از سخنان امامان و پیامبر و قران استفاده کنیم ولی با عقل و شعور. اگر ذره ای کلام خدای فرضی با عقل سازگاری نداشت باید انرا رد کرد تا اینکه عقل با مشورت با دیگران و نه توجیه و تفسیر اخوندهای احمق، انرا بپذیرد.
  در اینجا بود که به این فکر افتادم پس چرا ما بسوی اخوندهایی رفتیم که ما را در باتلاق انداختند؟
  طبق اصول جرم شنایی بدنبال جایی گشتم که منافع این کار ما به انجا ختم میگردد. دیدم همه ثروت کشور ما و همه خردمندان ما و کلا همه خوشبختیها و موفقیتهای ما کرور کرور و گروه گروه بسوی غرب سرازیر است. پس دانستم این یک حربه استعماری بوده است که ما را بوسیله اخوند خام کرده و به این روزگار بیندازند. و خدای واقعی هیچ کاری به ما و دشمنان ما ندارد. چون همان پیامبری که به انها داده به ما هم داده (یعنی عقل)
  و بر همین اساس است که چون امریکا از عقل خود بخوبی استفاده کرده است در کارهایش موفق است.
  و لذا دانستم که دیدن عکس امام در ماه و بزرگ خواندن افراد کوته فکر و بیعقل مثل علمای!! اخوند ما که ذره ای برای انسانیت و زندگی انسان چه مادی و چه معنوی نتوانسته اند کار کنند، توسط دستگاههای پروپاگاندای غول تبلیغات غربی به ما تحمیل شده است.
  امریکا یک هارت و پورتی میکند و سپس وانمود میکند از اخوند ترسیده و عقب نشیتی می‌کند. و من و عوام بیچاره تصور میکنیم خداوند چون در پشت اخوند است امریکا را ترسانده است.!! و لذا علی رغم شکستهای پی در پی اخوند و عقب نشینیهای مکرر و عدم اجرای سخنانش باز هم ما فریب معجزات دروغین اخوند را که توسط غرب به انها داده میشود میخوریم.
  پایین امدن پهباد آمریکا و دستگیری سربازان امریکایی و اهدای دستگاه شنود به سران جمهوری اسلامی، نشان از همکاری پشت پرده شیطان بزرگ با این افراد بظاهر خداپرست و مقید و مومن دارد.
  که برای در حماقت ماندن و در خرافات غرق شدن ما انجام شده و میشود. تا اینکه یک نوکر حلقه بگوش دیگری برای محول کردن قدرت به او پیدا شده و امریکا او را به اریکه قدرت بگمارد.
  اری دین همانطور که، حافظ و بوعلی و رازی و خیام و علمای بلا منازغ عصر جدید غربی گفته اند برای به حماقت کشاندن مردم عامی و کشورهاي جهان سوم است.
  و راه نجاتی در دین اگر با عقل و ندبیر همراه نباشد، برای بشریت نداشته و ندارد.
  ولی میتواند برای قلب و درون هر کس ارامش دهنده باشد و او با کمک دین به واقعیات جهان دست یابد. و با کمک و استمداد از خدایی که درقلب است نه در مسجد و کعبه و امام زاده، میتوان به ارامشی بسیار خوب دست یافت. که باز هم میگویم اگر این اعتقاد همراه عقل نباشد مثل افیون که انسان را خمار میکند و ارامش کاذب میدهد. منجر به اعتیاد و از بین رفتن زندگی انسان میگردد.
  پس نتیجه گرفتم که ما باید در کشور خود چراغ عقل را که استعمار با تلاش بسیار و با خرافات خاموش کرده است را روشن کنیم.
  سپاس از توجهتان
  دکتر حسن زاده فرزند شهید و رزمنده دفاع مقدس.

   
 15. مانا نیستانی:

  بخشیدمت دختر!
  ☝️☝️☝️
  دوست دارم این طرح را تقدیم کنم به تمام مادران ایرانی که جوانی خود را دهه‌ شصت ‌و هفتاد زیر لگد و توسری همفکران آقای راننده اسنپ گذراندند و حالا باید با چشمان غمبار شاهد تکرار چرخه توسری و تحقیر برای دخترانشان باشند. راننده اسنپ شخص نیست، یک‌«تفکر» است.
  https://iranwire.com/fa/pictorian/31562

   
  • منظورت از جوانان همان تروریست هایی بود که به اعتراف رهبر همیشه دامادشان، ۱۲ هزار نفر را ترور کرده و برای عراق جاسوسی می کردند

    
 16. من خارج هستم

  آسد مرتضی
  هنگام نوجوانی موقع از معلمین علوم دینی و بزرگان ما در رابطه به دلیل تعدد زوجات و کنیزان محمد بسیار به ترس و باریکی می‌پرسیدم، پاسخ همگانی و یکنواخت ورد زبان همه ایشان این بود که: مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای هوس، شهوت و شوق این کار را نکرده بود بلکه برای از این که از فحشا جلوگیری کرده باشد چندین زن را در اختیار خود داشت. سوالات که همیشه در ذهنم خطور می‌کرد لیکن از ترس تاپه مشرک که در جیب همه مانند قطعی نسوار بود، از پرسیدنش ابا میورزیدم این بود:

  ١. آیا به واقعی هر زن و دختر مجرد، تنها، بیوه و طلاق شده صرف فاحشه میشوند؟

  ٢. آیا مرد موسن که بیش از ١۵ زن را در قیدش آورده بود و کنیزان متعدتی جوان را اسیر گرفته بود می‌توانست خواسته های جنسی همه را همه روزه بر آورده سازد؟

  ٣. آیا چه تظمین که این زنان اسیری مرد موسن برای رفع خواسته های جنسی خود دست به زنا نزنند مخصوصآ موقع جناب ایشان به غزوه های متعدد و طولانی تشریف می‌بردند.

  ۴. آیا مناسب و بهتر نبود که برای جلوگیری از فحشا یک زن یا یک دختر را برای یک مرد یا پسر مجردی هم سن و سال ایشان داده می‌شد تا هر دو خوش و مسرور بوده و تشکیل خانواده می‌کردند؟ بجز یکی و یا دو خانم محمد دیگر تمام حسرت مادر شدن را با خود بگور بردند.

  ۵. آخر چرا زنان که زندگی خوش داشتند، شوهرانشان را کشته و یا از نزدشان جدا کرده و بعد گویم با اینها خلاف میل ایشان همبستر شویم تا فاحشه نشوند؟ آنها که فاحشه نبودند.

  ۶. رسول الله بعد از مرگش بیوه ها و کنیزان جوان متعددی بجا گذاشت. نبی اکرم امر کرد که تمام زنان من اُمهات المومنین یعنی مادر مومنین است و هرگز کسی با ایشان عروسی نکنند. چرا این زنان را به مردان دیگر ندادند که /// نشوند و چه ثبوت که این زنان کار میل خود را بعد از درگذشتش نکرده باشند؟

   
  • در مورد ازدواج های پیامبر اسلام که درود خدا بر او باد،بطور مکرّر در این سایت نوشته ام،به پست های قبل رجوع کنید.این توجیهی که از معلم مورد اشاره نقل می کنید-اگر در ادعای این نقل صادق باشید- توجیه درست و مطابق با تحقیق نیست..تعدد ازواج هم در اعصار پیشین،عرفی رایج بوده است و هیچ قبحی نداشته است،هم ازدواج های پیامبر جنبه های مختلف سیاسی و تالیف قلوب و خویشی با اقوام و قبائل و سرپرستی برخی زنان بی سرپرست داشته است…

   سرچ کن مهرداد! در پست های قبل هست.راستی مهرداد! چه ایرادی دارد که با همان اسم مهرداد بمطلب بنویسی و وانمود نکنی که سایت نوریزاد صدها نویسنده با اسامی مختلف دارد؟! قدری در این نکته بیندیش و ضمنا اصلا هم نترس! تو که از اول پسر شجاع خیابان پاستور بودی! نترس! با همان اسم بنویس هرچه می خواهی بنویس،چون، هم اینقدرها مهم نیستی که دستگاههای امنیتی ایران دنبال تو باشند،هم اگر واقعا بنا بر تعقیب کسی باشد،این تغییر اسمها دردی را دوا می کند،مساله فنّی همان آی پی خاص است خواه ناشناس بنویسد خواه با اسم ثابت و خواه با هزار اسم متعاقب!

   تلاش نکن مرا فریب دهی! تو زیر خروارها اسم متفاوت ،برای من همان مهرداد هستی،حتی وقتی که نقش یک “مادر سبیل کلفت”را ایفاء کنی!

   نترس پسر خوب! باشد؟!

    
   • کلا طرف بازجو ست آخه بگو آدم بی کار دلش می خواهد با 100 تا اسم بنویسد به تو چه ربطی داره ضمنا بت پرستی و زنده بگور کردن در آنموقع عرفی رایج بوده است و هیچ قبحی نداشته است. پس چرا اینا باید تغییر می کرده،کلا استدلالت شبیه……ست.

     
 17. زنده باد جناب نوریزاد دوست داشتنی…

  خشت اول را که شد معمار دزد،
  پشت بندش هست پیمانکار دزد…
  هرچه بالا میرود دیوار او،
  می‌پرد باز از سر دیوار دزد…

  شهرداری هم برای بازدید،
  میفرستد یک‌نفر همکار دزد…
  در خیابان یک‌نفر غر می‌زند،
  کیف پولم را زده سرکار، دزد…

  یک نفر هم گفت سرکار عزیز،
  جیب ما را هم زده صد بار دزد…
  شهر وقتی بی کلانتر می‌شود،
  می‌شود وردست فرماندار دزد…

  گر شود دست سپه‌سالار کج،
  می‌شود سرکار تا سردار دزد…
  از وزیر دزد می‌آید پدید،
  صد مدیر کل و دفتردار دزد…

  در میان شاعران هم دیده ایم،
  عده‌ای شاعرنما اشعار دزد…
  واقعا رسمی شده در مملکت،
  عهده‌دار منصب و هنجار دزد…

  میم و لام و دال و ذال و کاف و گاف،
  از شرافت هست برخوردار دزد…
  شیخنا فرموده: اینان بوده‌اند،
  عده‌ای مامور استکبار دزد…

  حمله را هم‌ با مسلسل می‌کند،
  می‌زند تک‌تیر نه، رگبار دزد…
  لاشه‌خواری می‌کند در پشت باغ،
  حالیا، شیر است یا کفتار دزد؟!

   
 18. سلام علیکم
  جناب نوریزاد عزیز شما عالمید و عامد به سلب و خطا .
  نکته اول
  شما خوب میدانید که درود در حوزه معنایی سلام نیست ،آفرین گویی( و احسنت زبان عرب) است و الحاح شماها بر ناقص تر کردن همان زبانیست که ان را بر امده از غنی ترین فرهنگ جهان میدانید!!!!!!.میدانم با درود گویی به عوض سلم و سلام قصد شوخی دارید و جک می گویید.مواظب باشید شوخی بی جا شک به عقلانیت است و شیرین و بی دغدغه ورود به وادی بلاهت است.
  شما گویشوران زبان یدیش ( بخوانید زبان هفت بیجار فارسی)توان دادن چیزی ندارید شما در طول تاریخ به خصلت یهود گرفتید،چپاول کردید،غارت کردید و نمی توانید چیزی بدهید چرا که در ذات هنوز از یهود هستید و ما ملت های غیر فارس گواه این یورش چپاولگرانه شماییم.این جمله کریمانه “چه می خواهید” که منع اش در “من نفهمیدم چه میگویید” در ابتدای جمله شماست باید از منبع جود و کرم و سخا باشد که در ذات شما فریسی های یهود نشانی از آن نیست.
  جناب نوریزاد پیام من با ارسال آن نوشته واضح بود ، شما خلق های ایران را با هی و هوِ انکار به دامن نظام نفرت انگیز جمهوری اسلام هدایت می کنید .
  راستی جناب نوریزاد آیا مدانید که شما فارس ها در برابر غیر فارسها اقلیت ناچیزی هستید.ما خلق های غیر فارس به جایی پناه می بریم که ظلم مضاعف به ما را تقلیل بده و‌چه بسا اثرات آن را در انتخابات بهمن ۹۸ شاهد خواهید بود.
  با تشکر و امتنان و عرض ادب و ارادت.

   
 19. این دمپایی یعنی ساده زیستی؟
  یعنی به هیچ گرفتن رسم و آیین تعاملات بین دو انسان و دو شخصیت سیاسی
  یعنی این یکی اون یکی رو به نعلینشم حساب نمی کنه؟
  یعنی این بابا نداره؟
  یعنی این بابا انقلابیه و نه دیپلمات؟
  نخیر
  این بابا یه آخونده
  آخوند در هیچ چارچوبی جا نمی گیره
  واسه همینه که هم مفتخوره هم پاسخگو و مسئولیت پذیر نیست.

   
 20. کرمی از لرستان

  آقانظام !
  هرچند کسی حق سوال از شما را ندارد ولی جسارتاً کدام تجربه مذاکره قبلی منظور شماست؟
  البته واضح و مبرهن است که مذاکره چیز خوبی است٬ آن هم از نوع شفافش همچنین مذاکره برای کشورهای دوست و برادر اروپایی٬ چین و روسیه نیست بلکه با دژمن است. نقطه سر خط.
  نه که شما در طول چهل سال گذشته زیاد تجربه مذاکره داشته اید٬ رعیت خاطرشان نیست. نکند منظورتان ارتباط با ریگان در زمان جنگ شما با صدام است؟ یا مراودات تدارکاتچی با کلینتون را می گوئید؟ یا شاید ارتباط با بوش در افغانستان؟ شاید هم لابیگری های آنکه نظرتان به او نزدیکتر بود و کلیدساز با اوباما در کم و کیف شخم زدن لبنان٬ فلسطین٬ سوریه٬ عراق و حالا یمن؟
  البته اینها شاید مراوده٬ معانقه٬ مصافحه٬ معاشقه٬ متارکه٬ مزایده٬ مناقصه٬ مضاربه و…یه چیزی توی این مایه ها بوده٬ درهرصورت هرچی بوده٬ مذاکره نبوده و این امور به رعیت جماعت مربوط نمی شود. فقط مذاکره است که آن هم در صورت مصلحت پس از انجام گرفتن و قطعی شدن آن٬ اجمالاً در لابلای اخبار مهم بگوش ملت خواهد رسید. دلیلش نیز اینستکه مانند پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ذوق مرگ نشوند بلکه فرصتی باشد تا هیئت مرگ که بحمدا… رجعت کرده اند٬ آنها را که فضولی کرده و بر سر راه مذاکره سنگ اندازی می کنند٬ تنبیه کنند.
  ح ک

   
  • مقصود رهبر،همین مذاکره اخیر منتهی به برجام بوده است که نه امریکائی ها که کلّا آنرا نقض کردند و از آن بیرون رفتند،و نه اروپائی ها،هیچکدام به عهدشان وفادار نبودند.

    
 21. شینزو ابه که خیلی ناراحت و بدون نتیجه تهران را ترک کرد در جلسه ای بنام ” بازگشت سفر” که بعد از سفرهای خارجی در توکیو برگزار می کند جملات بسیار تند و مفهومی را نثار آیت الله خامنه ای کرد.
  وی گفت: این شخص فکر کرد من از سرزمین های ترسوها آمده ام؛
  جوری حرف زد انگار میخواست به من نترس بودن را بیاموزد؛ انگار که ملت من بزدل است؛ جوری از امریکا حرف میزد انگار من کودکی سه ساله ام؛
  ولی من میخواهم به این آدم بگویم جناب آقای خامنه ای من از سرزمینی آمده ام که در جنگ جهانی علیه امریکا بوده ام؛
  من مال اون مملکتی هستم که خلبانان ما انتحاری به ناوهای امریکایی میزدند و چندین سال رو در رو با هم جنگیدیم و کسی را یارای مقابله با سرزمین من نبود؛
  چیزی که الان تو از آن حرف میزنی ” ما عمل کردیم”
  گرچه الان سیستم ناوها جوری شده که دیگر نمیتوان علیه آنان انتحاری اقدام کرد ولی سال هایی که میشد ما زمین گیرشان کردیم؛
  تو به ما شجاعت یاد نده ؛ حداقل تو آموزش نده
  چرا که اگر تاریخ ایران شجاعت های زیادی بخود دیده هیچکدام شبیه تو و همفکر تو نبوده اند؛
  آقای خامنه ای تو فکر نکن که ما و امریکا و آلمان و انگلیس و پرتقال و فرانسه و کره و اعراب و غیره از ترس کنار همدیگر جمع شده ایم؛ نه !!!! هرگز !!!
  ما تجربه بسیار سنگین شرکت در دو جنگ جهانی را داریم …..
  و یاد گرفتیم که بجای رو بروی هم جنگ کردن بنشینیم و حرف بزنیم و نامه های همدیگر را بخوانیم و حرف بزنیم؛
  و نتیجه بگیریم
  یاد گرفتیم که با هم اقتصاد بسازیم و به همدیگر کمک کنیم و بشر را رو به جلو ببریم
  کاری که چهل سال است داری در ایران میکنی آیا بجز نابودی ایران نتیجه ای داشته؟؟؟،؟،؟
  شما با کره جنوبی شروع کردید
  او کجاست؟؟؟
  ولی شما در یک تحریم همه جانبه و احتمال جنگ و لبه پرتگاه !!!!
  در حالیکه قرآن شما میگوید
  ” و الصلح خیر ”
  و حتما هم با دوست نمیگوید و با دشمن میگوید چون با دوست که کسی سر جنگ ندارد
  ما طبق ایه قرآن شما ” تعاونوا ” میکنیم با همدیگر و سایر بلاد؛؛
  اما شما چکار میکنید
  با دنیا
  آیا ۲۰۰ کشور همه مقصرند؟؟؟؟؟
  ملت ژاپن تنها کشوری بود که پا پیش گذاشت تا ملت ایران از شر تحریم و جنگ خلاصی یابد ولی شخص جنابعالی کاری کردید که من تشکر کنم از نخست وزیرهای قبلی که به ایران سفر نکردند و دلیلش را الان متوجه شدم!!!
  در پایان بگویم که این افکاری که تو داری همان افکار سران جنگ جهانی اول و دوم است
  و امروزه کسی با این تفکر در هیچ انتخاباتی رای نمیاورد و من نمیدانم تو چگونه انتخاب شده ای!!!!!!
  درود بر ملت بزرگوار و صبور ایران ……

   
  • ا این مثبت ها به یک پیام دروغ و جعلی نشانه سطح فکر و سواد نازل هواداران نوریزاد در سایت اوست

    
 22. سید مرتضی این یعنی چی؟

  حالا که سید مرتضی نماینده جمهوری اسلامی و اصلا خود جمهوری اسلامیه جواب بده ببینیم این یعنی چی؟

  افشای علی مطهری از اتفاقی عجیب در مجلس شورای اسلامی:
  ابلاغ سه تبصره بدون رای گیری

  علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرد و گفته است که این متن توسط روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما سانسور شده است.

  متن منتشر شده علی مطهری:

  همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.

  این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است.

  همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.

  این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد.

   
 23. آقا زاده ۳ ساله! صاحب شرکت دارویی

  آیا می دانید صاحب یکی از بزرگترین #شرکتهای_مافیایی_دارویی متولد ۱۲خرداد۱۳۸۶ است؟

  با بررسی اینترنتی، روزنامه رسمی و آمارنامه ۹۴ و ۹۶ اتحادیه مکمل ها و ۹۷ بانک مرکزی مشخص می شود این آقازاده:
  ▪️ (https://t.me/efshagari_ir)در ۳سالگی(۸۹) صاحب ۸۹% سهام شرکت شده
  ▪️در ۸سالگی(۹۴)، ۸۰۰ هزار مکمل به ارزش ۲.۷ میلیون یورو وارد کرده
  ▪️در ۱۰سالگی(۹۶)، ۵.۳ میلیون مکمل به ارزش ۱۸.۱ میلیون یورو (با نرخ قدیم معادل ۸۱/۵ میلیارد) وارد کرده و ۱۲۹ میلیارد فروخته
  ▪️ (https://t.me/efshagari_ir)در ۱۱سالگی(۹۷)، ۶۵۶ هزار یورو ارز دولتی و ۴/۲ میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده

  ▪️مرتیا جعفری اقدم
  صاحب سمر طب درمان با ۳۹ پروانه ثبت مکمل وارداتی غذا و دارو و با بیش از ۲۰ میلیون مصرف کننده، فرزند موسس و نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان مکمل های غذایی است
  Apovital
  Marinox
  Kinder
  Fisher Flexan
  ….

  ▪️ (https://t.me/efshagari_ir)انتقال سهام به کودکی ۳ ساله، آیا به علت اختفای فعالیت مالی غیرقانونی پدر است؟
  ▪️درآمد این کودک معادل درآمد چند هزار کارمند و کارگر است؟/آقازاده نیوز

   
 24. آهای رهبر مسلمین جهان
  آهای سید مرتضی
  (ببین چقد مهمت کردم که اسمش پشت سر رهبر اوردم)
  ستاد فلان و فلان می گوید:
  اگر *کشف حجاب* دیدید به *شماره ۱۱۰۱۹۷ناجا* شماره پلاک ماشین یا موتور و‌حدود منطقه رو ارسال کنید
  *حتمأ پیگیری میشود.*
  …………………

  حالا شما دو تا بگید:

  ◀️اگر *زنی* را دیدیم که برای پر کردن *شکم بچه هاش* تا سر توی *سطل آشغال* فرو رفته *به چه شماره ای پیامک ارسال* کنیم تا بیایند رسیدگی کنند. ؟

  ◀️ اگه *مختلسی* را دیدیم که *پول بیت المال* را بالا میکشد به *چه شماره ای* پیامک ارسال کنیم.؟

  ◀️ اگر *مدیری* را دیدیم که *دزدی* میکند به چه شماره ای پیامک ارسال کنیم.؟

  ◀️ اگر *جوان تحصیلکرده ای* را دیدیم که *نه کار داره نه ماشین و‌نه خانه ای و یا موتوری* به چه شماره ای پیامک ارسال کنیم.؟

  ◀️ اگر زوجی را دیدیم که به علت نداشتن خانه و زندگی به علت فقر داشتند از هم جدا می شدند به چه شماره ای پیامک بفرستیم .؟

  ◀️ اگر دانش آموزی دیدیم که به علت نداشتن وسایل آموزشی ترک تحصیل کرد به چه شماره ای پیامک بدهیم .؟

  ◀️ اگر خانواده ای دیدیم که به علت فقر و گرسنگی دارند اعضای بدن خود را می فروشند به چه شماره ای پیامک دهیم تا رسیدگی کنید ؟

  و بسیاری از موارد دیگر که از ضروریات زندگی در یک جامعه هستند که نیاز به رسیدگی مسؤلین دارند …..

  برای اینگونه موارد شماره ای، تلفنی جهت پیگیری و رسیدگی ندارید ؟

  *شاید پیگیری موارد فوق هم پیگرد قانونی دارد ؟*؟!؟

   
 25. جناب نوریزاد
  قربونت برم
  دوست بسیار عزیزی دارم ساکن آلمان، دیشب از من سئوالی کرد که برای اولین بار شنیده بودم. پرسید: محمّدرضا شاه فقید چقدر می ارزید؟ جواب دادم: منظور تو چیست!؟ خوب خیلی ارزش داشت.
  گفت: مثلا چند هزار دلار یا چند میلیون دلار؟ گفتم: نمیفهمم چه میگویی! مگر آدم ها رو با دلار میسنجند!؟ گفت: در سیاست آری‼️ میشینند محاسبه میکنند این مهره چقدر برای ما سود دارد چقدر برای ما ضرر دارد!؟
  پرسیدم: خب شاه فقید ما چقدر میارزید؟
  گفت: نبودن محمّدرضا شاه پهلوی در طول همین چهل سال ۱۰ بیلیون دلار یعنی ۱۰ تا هزار میلیارد دلار به کمپانی های نفتی و فروشندگان اسلحه سود رسانده است‼️
  حالا تو بگو آیا محمّدرضا شاه باید میماند یا میرفت!؟
  بهش گفتم: قاطی کردم! میتونی بگی چه جوری شد ۱۰ تا هزار میلیارد دلار!؟ گفت: از روزی که جمهوری اسلامی ایران پیروز شد،
  برای حفظ کشور های عربی پول گرفته اند، فقط در جنگ ۸ ساله ایران و عراق از عربستان و کویت بیش از دو بیلیون دلار پول گرفته اند، بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ۴۷ هزار نیروی نظامی به عربستان و کویت رفت!
  این چهل سال به عناوین مختلف بقول ترامپ عرب ها را دوشیده اند .. حالا فهمیدی چرا محمّدرضا شاه رفت؟
  *سود رفتن او برای مافیای قدرت و پول فقط در این چهل سال ده بیلیون دلار بوده‼️*
  دیشب تا حالا تب دارم
  فکر کردم من گفتم مرگ بر شاه .. اونم رفت

   
 26. آقای نوریزاد
  خبررسانی کن
  متاسفانه مطلع شدیم، دوست عزیز جناب آقای عارف حاتمی (صوفی) یکی از ادمینهای کانال تلگرامی اجتماعی، انتقادی بنام “معبد تا مکتب” در شهرستان سبزوار (خراسان رضوی) توسط عوامل اطلاعات سپاه در روز پنجشنبه ۲۳ خرداد دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل گردیده…

  مسئولیت حفظ جان و سلامت این انسان وطن پرست و صالح و منتقد، از دیار سربداران وطن با حاکمیت و این قبیل مزدوران خودسر میباشد.

  چرا در مقابل دزدان و اختلاسگران و جنایتکاران و ژنهای ناپاک در درون حاکمیت هیچ واکنشی نشان نمیدهند و همواره بیگناهان منتقد را دستگیر میکنند؟! شاید که خود نیز در این ناپاکیها شریکند…!؟

   
 27. پیرامون ایراد شرور گزاف به خدای ادیان

  هیوم می‌گوید: فرض کنید مهندسی، شما را به ساختمانی که ساخته است ببرد و ساختمان را به شما نشان بدهد. تمام ساختمان را ببینید و بعد فرض کنید متوجه کجی قسمتی از دیواری شوید و به معمار بگویید چرا این دیوار کج است؟معمار بگوید قبول دارم این دیوار باید راست باشد؛ ولی اگر می‌خواستیم این دیوار را راست بسازیم، آفت‌های بیش‌تری بر این ساختمان وارد می‌آمد، خودمان هم قبول داریم که دیوارِ کج، عیب و نقصی دارد؛ ولی اگر می‌خواستیم این دیوار کج ساخته نشود، عوضش پنج عیب بزرگ‌تر از این لازم می‌آمد، به این دلیل این‌طور ساخته‌ایم.

  هیوم می‌گوید: می‌شود این استدلال را پذیرفت، ولی به شرط اینکه معمار در ناحیه‌ای حق اعمالِ قدرت نداشته باشد؛ یعنی به بگوید زمینی که از اوّل در اختیار من گذاشته بودند، خوش‌نقشه نبود یا اینکه بگوید نقشه را من طرح نکرده‌ام، بلکه یک نقشه در اختیار من گذاشته‌اند و گفته‌اند تو این نقشه را بساز یا اینکه نقشه هم در اختیار من بود و زمین هم خوش‌نقشه بود، ولی مواد و مصالح کافی در اختیارم نبود. هر کدام از این مطالب را مطرح کند و اینکه این دیوار را کج کشیده به این دلیل که با این کار جلوی عیب بیش‌تری را گرفته است، این استدلال قانع‌کننده خواهد بود؛ اما فرض کنید شکل و مقدار زمین، نقشهٔ ساختمان، مواد و مصالح کافی و مناسب را هم به اختیار خود مهندس گذاشته‌اند، حال اگر چنین مهندسی گفت چه کار کنیم دیگر باید یک چنین ساختمانی با چنین دیوار کجی می‌ساختیم، دیگر استدلالش پذیرفتنی نیست.

  می‌گویند اگر زمین بیش‌تری می‌خواستی، باید زمین بیش‌تری بر می‌داشتی، مصالح بیش‌تری می‌خواستی، در اختیار خودت بود، نقشه را دارای عیب می‌دانستی، می‌خواستی نقشه را عوض کنی، اگر تو لااقل در یک ناحیه، عدم قدرت، نقص و یا عجزی داشتی، این دیوار را هرچند معیوب است، ولی چون جلوی عیوب بزرگ‌تر را می‌گیرد، از تو می پذیرفتیم؛ ولی اگر همه چیز در اختیار تو بوده، این سخن تو کج بودن دیوار را توجیه نمی‌کند.

  هیوم می‌گوید به خدا می‌گوییم: خدایا چرا مبتلا به سرطان، اگر سلامت بخواهد به جراحی نیاز دارد؟ او بگوید:«می‌دانم عمل جراحی دردناک است ولی چاره‌ای جز این نیست؛ اگر نخواهد بمیرد باید عمل جراحی کند»، این را ما نمی‌توانیم بپذیریم؛ چون به او می‌توان گفت چرا دنیا را به گونه‌ای درست نکردی که بدون عمل جراحی، شخص مبتلا به سرطان خوب شود؟ اگر مهندسِ عاجزی بودی، استدلال تو پذیرفتنی بود، ولی تو که مهندس عاجزی نیستی، چگونه چنین سخنی می‌گویی؟ آدم‌های دانشمند چرا شب‌ها باید بیداری بکشند؟ شما جهان را به گونه‌ای درست می‌کردی که انسان بدون بی‌خوابی هم دانشمند شود. از خدای قادر مطلق «بی‌خوابی باید داشته باشد» پذیرفته نیست.

  مصطفی ملکیان

   
 28. آسد مرتضی بیا اینطرف بازار
  دست آسدعلی رو هم بگیر بیار

  ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده درباره حمله رژیم ایران به دو نفتکش در دریای عمان بیانیه‌یی منتشر کرد.

  در این بیانیه مین‌چسبانی سپاه باسداران رژیم ایران به بدنه نفتکش با ساعت و دقیقه مشخص شده و یک شارلاتان بازی چشمگیر نظام در مورد آوردن ملوانان کشتی آسیب دیده به بندر جاسک نیز برملا شده است.

  رژیم ایران ادعا کرده بود که انفجار و آتش‌سوزی ربطی به رژیم ندارد و به عکس این رژیم ایران بود که به نجات ملوانان شتافته و آنان را به جاسک آورده است. بیانیه سنتکام فاش می‌کند که خدمة این کشتی را قایق موتوری هیوندا دوبی منتقل کرده بود اما سپاه پاسداران در میانهٔ راه از قایق دوبی می‌خواهد که خدمه کشتی را تحویل قایق سپاه بدهد و مأموران دوبی نیز قبول می‌کنند.سپس رژیم ایران با شارلاتانیسم خود را نجات دهنده ملوانان جلوه می‌دهد که به کشتی آنها مین مغناطیسی چسبانده بود.

  بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) -۱۳ ژوئن ۲۰۱۹می‌گوید : نیروی دریایی آمریکا در منطقه دو تماس جداگانه اعلام مشکل در ساعت ۶:۱۲صبح به وقت محلی از نفتکش آلت ایر و دومی در ساعت ۰۷۰۰به وقت محلی از نفتکش کو کوکا دریافت کرد.

  هر دو شناور در آبهای بین‌المللی در دریای عمان در زمان تماس اعلام مشکل حدود ۱۰مایل دریایی با هم فاصله داشتند. ناو یو.اس.اس بین بریج در زمان حمله تقریباً ۴۰مایل دریایی با کشتی آلت ایر فاصله داشت و بلافاصله شروع به کم کردن فاصله کرد.

  در ساعت ۰۸:۰۹به وقت محلی یک هواپیمای آمریکایی، قایق گشتی نوع هندیجان سپاه پاسداران و چند قایق تهاجمی تندرو سپاه پاسداران را در نزدیکی کشتی آلت ایر مشاهده کرد…

  بیانیه سنتکام می‌افزاید در ساعت ۱۱:۰۵صبح به وقت محلی ناو یو.اس.اس بین بریج به یدک کش هلندی کوستال ایس نزدیک می‌شود. این یدک کش ۲۱خدمه کشتی کوکوا که بعد از این‌که متوجه شدند که یک مین مغناطیسی احتمالاً منفجر نشده روی بدنه کشتی‌شان بعد از یک انفجار اولیه وجود دارد، کشتی‌شان را ترک کردند.

  در حالی‌که قایق گشتی هندیجان ظاهراً تلاش می‌کرد قبل از یو.اس.اس بین بریج به یدک کش برسد، ملوانان به‌ درخواست ناخدای کشتی کوکوا توسط یو.اس.اس بین بریج نجات داده شدند. ملوانان نجات داده شده در حال حاضر در ناو یو.اس.اس بین بریج هستند.

  در ساعت ۱۶:۱۰به وقت محلی قایق گشتی سپاه پاسداران به کشتی کو کوکا نزدیک شد و مشاهده و فیلم‌برداری شد که مین مغناطیسی منفجر نشده را از کشتی کو کوکا بر می‌داشت.

  بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکاروز ۲۳خرداد تأکید می‌کند: ایالات متحده و شرکای ما در منطقه همه اقدامات ضروری برای دفاع از افراد و منافعمان را اتخاذ خواهند کرد. حملات امروز یک تهدید آشکار برای آزادی دریانوردی و آزادی تجارت بین‌المللی است.

  رئیس‌جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با فاکس‌ نیوز تأکید کرد که انفجار و آتش‌سوزی در کشتی‌ها در دریای عمان را رژیم آخوندی انجام داده است:

  دونالد ترامپ گفت: ویدئوی منتشر شده توسط وزرات دفاع آمریکا ثابت می‌کند انفجار نفتکش‌ها «واقعا کار» رژیم ایران بوده است. یکی از مینهای منفجر نشده که احتمالاً به‌طور کامل همه جای آن نام ایران نوشته شده بوده را شما دیدید که آنها طی شب تلاش می‌کردند مین را از بدنه کشتی جدا کنند، این فیلم نشان می‌دهد که این حمله کار رژیم ایران بوده است. آنها نمی‌خواستند از خودشان مدرکی بر جای بگذارند.

  ترامپ اضافه کرد: حدس می‌زنم نمی‌دانستند که ما می‌توانیم در تاریکی هم شناسایی کنیم و به‌خوبی اینکار را انجام دادیم. حال شما این فیلم را در اختیار دارید و نمایش می‌دهید. شما اکنون می‌بینید که اوباما با رژیم ایران معامله‌یی کرد که وحشتناک بود. به صراحت می‌گویم آنها طی ۵الی ۶سال اجازه داشتند که تسلیحات اتمی بسازند، در حالی که اکنون آنها می‌فهمند که قرار نیست که تسلیحات اتمی داشته باشند.

   
 29. محمد نوری زاد

  ‍ «حسین سپنتا» ملقب به سام، شهروند زرتشتی ۳۸ساله ی كازرونی و زندانی محبوس در زندان عادل‌آباد شيراز

  «حسین سپنتا»، در سال ۱۳۷۹ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» توسط سازمان اطلاعات ‌سپاه (ساس) بازداشت و بر اثر ضربه‌ ناگهانی یکی از بازجو‌ها در جلسه بازجویی، از ناحیه قفسه سینه و نخاع دچار آسیب جدی شد و نیمی از توان حرکتی خود را از دست داد.

  آقای «سپنتا» پس از گذراندن ۶ ماه حبس، آزاد شد اما در سال۹۲ پس از بازگشت به ایران، برای دومین بار توسط سازمان اطلاعات ‌سپاه (ساس) بازداشت و در دادگاهی فرمایشی و بدون وکیل، به سالها زندان و حبس تعزیری محکوم شد!
  وی در سال ۹۵ از زندان نظام به «عادل‌آباد» منتقل گردیده است.

  «حسین سپنتا» هم‌اکنون پس از شش سال بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به وضعیت پرونده‌اش و از سر ناچاری به اعتصاب غذامتوسل شده و در حال حاضر پنجاه‌و چهارمين روز اعتصاب خود را می‌گذراند.

   
 30. محمد نوری زاد

  [ Photo ]
  ‍ «حسین سپنتا» ملقب به سام، شهروند زرتشتی ۳۸ساله ی كازرونی و زندانی محبوس در زندان عادل‌آباد شيراز

  «حسین سپنتا»، در سال ۱۳۷۹ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» توسط سازمان اطلاعات ‌سپاه (ساس) بازداشت و بر اثر ضربه‌ ناگهانی یکی از بازجو‌ها در جلسه بازجویی، از ناحیه قفسه سینه و نخاع دچار آسیب جدی شد و نیمی از توان حرکتی خود را از دست داد.

  آقای «سپنتا» پس از گذراندن ۶ ماه حبس، آزاد شد اما در سال۹۲ پس از بازگشت به ایران، برای دومین بار توسط سازمان اطلاعات ‌سپاه (ساس) بازداشت و در دادگاهی فرمایشی و بدون وکیل، به سالها زندان و حبس تعزیری محکوم شد!
  وی در سال ۹۵ از زندان نظام به «عادل‌آباد» منتقل گردیده است.

  «حسین سپنتا» هم‌اکنون پس از شش سال بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به وضعیت پرونده‌اش و از سر ناچاری به اعتصاب غذامتوسل شده و در حال حاضر پنجاه‌و چهارمين روز اعتصاب خود را می‌گذراند.

   
 31. بهین یاران جان درود

  منت خدای را عزوجل که دجمنان ایران و ایرانی را حمق الحمقا آفرید

  چنان کی جوانترشان را سن هشتاد سال و الزایمرشان سابقه ده ها ساله

  دارد.درحال که خرخره چین و دیگر ممالک شرق که همان تنگه هرمز است

  همان یاوران این جماعت کهول السن و قلیل الفهم (*) چین را در مضیقه نفت قرار دادند.

  بقول آغاشان رونالیدینو ترامپ مگر مخ الاغ میل کرده باشند که قبل از چین به

  جنگ این جمع الحمقا در آید.هر خری بجای ترامپ هم بود در بستن و نا امن کردن

  تنگه هرمز چنان سبقت از اینان می گرفتی کی تنگه(کمر بند الاغ) برای چینیان تنگ تر

  و تنگ تر بگردد چون هر طرف که ضرر کند سود غربیان باشدچه بیمه بیشتر ستانند

  اروپا از روسیه نفت می خرد و آمریکا گرانتر به قاره آمریکا می فروشد این تنگه تواند

  تونکه(شورت) چینیان را بدر کند وملت ایران را آزاد.باشد . بوی آزادی و رهایی می آید

  آن هم با کمترین هزینه .پیش برادران با موشک ومین دریایی ووو بسوی نفت کش ها.

  (*) مطلعی گفت بیش از نو در سد خبرگان رهبری ایزو لایف پوش در جلسات حضور دارند

  واین گونه تصمیمات را صادر می نمایند .

   
 32. ناشناس آشنا

  علیه جنگ و علیه استبداد

  نوری زاد , برادر جان پیه شکم سرداران دیگر آب شده و بوی جنگ میاید کاری بکن ! حالا که روزگار بلندگو داده دستت کاری بکن که خطر جنگ خیلی جدیست . نیامده اند که بترسانند بلکه آمده اند که ویران کنند , نیامده اند که آخوند ها را ساقط کنند بلکه آمده اند که ویران کنند , نیامده اند که دمکراسی بیاورند بلکه آمده اند که ویران کنند , نیامده اند که دست آخوند ها را از دخالت در این جا و آنجا کوتاه کنند بلکه آمده اند که ویران کنند و ایران را تکه تکه کنند . این قصدی قدیمیست و همه هم میدانیم . کاری بکن برادر ! دعوت کن ایرانیان را در همه جا که علیه جنگ به خیابان ها بیایند . بگو این را لااقل و بقیه اش را به خود ایرانیان واگذار . مادر وطن را تنها رها مکن ! کشور ویران با آخوند یا بی آخوند به درد هیچ کس نمیخورد .

   
 33. اخبار: شورای/* نگهبان/* با لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی به دلایل “امنیتی” موافقت نکرد.
  مش قاسم: اینا یه عده رو در طول سالها فرستادن اینور و اونور دنیا که با افراد محلی بچه بوجود بیارن که وقتی بزرگ شدن بشه ازشون استفاده “امنیتی” کرد. با این سابقه است که به دلایل “امنیتی” مخالفت کردن.

   
 34. کاوش
  1:36 ق.ظ / ژوئن 16, 2019

  چنککمزدک شناسی‌،
  ناشناس بزدل و پست و ///////////////////////////////////// معاش بی‌ بته هستی، از جنس چنککمزدک بیشرف و پست که خودشو از روی بزدلی و پستی پشت ناشناس قایم کرده. چونکه نه دانش و نه /// بحث رودرو رو داره، به قول خودش ۵ ساله اینجاست و میخواد همه مردم مسلمان و شیعه ایران رو بریزه تو دریا؛ اونوقت به من میگه استالین پرست؟
  با یک بسیجی‌ جغل تو خیابون روبرو بشه خودش رو خراب می‌کنه، نشسته پشت کیبرد کامپیوتر تو غرب بازم بقول خودش، ویسکی می‌خوره و چرندیات میبافه امر بهش مشتبه شده که این سایت شده واسش میدان پهلون پنبه بازی واسه یه مشت بازنشسته ساواکی و نظامی مفلوک و جانثار اعلیحضرت خوش رقصی و انتر بازی می‌کنه. دلشو خوش کرده که تاریخ اسلام و اسامی همسران پیامبر رو فوت آب شده.
  قبلا اینجا بار‌ها توسط دیگران به گواله گه تشیبه شده؛ احتمالا از نظامیان یا ساواکیان یا وابستگان نوکر مسلک رژیم منفور و مدفون شده پهلویست و خودش رو با جهالت و سفاهت به عنوان کارمند مفلوک و بازنشسته توی ایران جا زده و یه مشت مزخرافات رو که هیچ ربطی‌ به میعشت و وضعیت سیاسی این قشر نداره نشخوار کرده و بالا آورده.
  جناب ناشناس اگه چنککمردک نباشی از همان قماشی. پس به تو هم میگم Fuck Off.
  …………
  کاوش تو اگر شرف داشتی که از //////// نمی خوردی و خودت را جای اپوزیسیون جابزنی! مردک ////////////// امثال تو از همان////های آخوند اند. تو چی ///هستی که من بخواهم با نام ناشناس ///////////// بزنم. مردک ///////////////////////پهلویها هم از افرادی مثل تو با شرف تر بودند. من در کی و کجا از پهلویها دفاع کرده ام؟ مردک /////////////////////////////////// آخوند/// و خوش باش. مردک //////////////////// آنچنان داد سخن می دهد و دم از ترس دیگران می زند که گویی در میدان نبرد سینه سپر کرده و درمقابل دشمن ایستاده. خب نوکری و مزدوری که دیگر شهامت لازم ندارد.

   
 35. آمورتی بخون ! اما منطقی جواب بده !!!!!
  «پیش از ظهور مهدی آل محمد (عج) که درود خدا بر ایشان باد و از نشانه های ظهور او که پدر و مادرم فدایش باد، خروج مرد زندیقی است ملقب به شروسی شماسی که آئین پهلوی را نابود می سازد و از بلاد خراسان خروج کرده و جویای ولایت و خلافت است و ادعای امامت کند و او سیک زاده است و بر پادشاه پهلوی كه از ملوك عجم است خروج کند. پس پادشاه بر او غلبه یافته و او را به بلاد روم{ترکیه} تبعید میکند و او یازده سال{ماه} و چند روزی در آنجا می ماند. سپس با احتیاط سوی عراق می رود در حالی که امیدوار به دستیابی به خلافت است. پس از سالها و ماهها، شروسی به بلاد فرنگ{فرانسه} می گریزد در حالی که مردم خراسان و ری و شهرهای کوهستانی{مردم ایران} علیه پادشاه پهلوی فریبکارانه شورانیده می شوند و حمایت می کنند مسیحیان و یهودیان از شروسی تا به دست او مسلمانان را به عذاب مبتلا سازند و به نفع او در خراسان و شهرهای کوهستانی{در ایران} عليه پادشاه تبلیغ می کنند. پس می گریزد پادشاه عجم به سوی مصر، پس طلوع می کند سر شیطان از بلاد فرنگ به سوی خراسان و می آید به سوی شهر زوراء که معروف به طهران است و در کنار ری قرار دارد. پس برای او كرّ و فرّ و قدرت و جولانی خواهد بود. پس آئین پهلوی را نابود ساخته و شعار جمهوریت میدهد و ادعای امامت می کند. پس مردم از روی ترس یا از روي طمع تسلیم او می گردند. پس مردم یکدیگر را فریفته و برخی بر برخی دروغ می بندند و او دروغپرداز و گناهکار است «وای بر هر دروغپرداز گناهکاری»{جاثیه 7} به درستی که او دروغگویی شرور و دجالی طغیانگر، منحوس و ملعون ، دارای قلبی قفل شده و مأبون است و ادعا می کند که از ما اهل بیت است اما او از ما نیست ، بلکه سیک زاده است و پسر زنی/// و پیروان او افراد کم عقل و فرزندان زنان/// عجمی و به تحقيق كه شروسی زندیقی ملحد است که دین را نقاب و پوششی برای قدرت طلبی خود نموده و ادعای امامت و ولایت و خلافت ما را مي كند به دروغ و بدين منظور بر خدا و رسول او و بر ما اهل بیت دروغ می بندد. پس فتنه او سراسر بلاد مسلمین را فرا گیرد و وی در آنها طمع کند. پس ابتدا به عراق طمع کند، پس مردم آن را فریبکارانه می شوراند تا فرمانروایی شان را به چنگ آرد ، پس حاکم طاغی از بنی شیصبان عراق که حرف اول اسم او “ص” است علیه او خروج می کند، پس لشگر عراق را به سوی شهرهای غوص{خوزستان} گسیل می دارد و بخشی را نيز به سوی شهرهای کوهستانی{زاگرس}. پس کشت و کشتار شدیدی بین آنها صورت می گیرد و هر دو طرف ادعا می کنند که کشتگانشان شهیدند اما شهید نیستند مگر کسی از آنها که منهدم گردد به طور ناگهانی با بارشی از آسمان ، در حالی که در غفلت است ، پس برای او اجر شهید باشد. پس جنگ میان آنها هفت یا نه سال به طول انجامد تا آن که شروسی بمیرد و خلق بسیاری به سبب او هلاک گردند ، و در هلاکت شروسی گشایشی برای مؤمنان و شیعیان نیکوکار ما باشد و سرانجام هرج و مرج در بلاد عجم واقع گردد…»
  در ادامه این حدیث طولانی به خروج سید حسنی خراسانی و جنگ او با لشگر متجاوز روس و سپس گشودن شهرهای عجم (به خصوص شهر قم که در آن بیست هزار تن از پيروان شروسی را کشته و دو تن از سرانشان را دار می زند) و خروج یمانی و ظهور حضرت صاحب الامر (عج) در مکه و رفتن ایشان به مدینه و زنده نمودن اولی و دومی و محاکمه و قصاص آن دو و رفتن ایشان به نجف و زیارت حضرت امیرالمؤمنین (ع) اشاره شده و آمده است که آن حضرت پیش از رویارویی با لشگر سفیانی همراه با یکصد هزار رزمجو به کربلا می روند و پس از زیارت حضرت امام حسین(ع) ، پیکر آغشته به خون حضرت علی اصغر(ع) ، طفل شیرخواره امام حسین (ع) که بر دست ایشان هدف تیر لشگریان ابن زیاد قرار گرفت ، را بیرون می آورند در حالی که گویی تازه به شهادت رسیده و از گلوی او خون تازه بر زمین می چکد. پس خونخواه بزرگ ، پیکر آن طفل را در برابر لشگریان روی دست می گیرد و تعهد خود مبنی بر نابودی تمامی دشمنان امام حسین(ع) را اعلام می فرماید. پس از شکست لشگر سفیانی و نزول حضرت عیسی(ع) و… « سید حسنی به امام مهدی (عج) عرض می کند: شروسی پیش از ظهور شما مرده و در ری دفن شده است و او دشمن شما بود و خلق بسیاری را گمراه کرد. آیا نمی خواهید او را زنده کرده و محاکمه کنید و از او انتقام بگیرید؟ و امام(ع) می فرماید: آری و چه خوب پیشنهادی مطرح کردی ای پسر عمو ، پس من و تو همراه با لشگریان روانه شویم به سوی قبر شروسی. پس شروسی را زنده از قبر بیرون آورد و او را به سبب خون های فراوانی که ریخته و اموال فراوانی که با باطل خورده و تباه ساخته و نوامیس مردم که مباح ساخته و به سبب تحت ظلم قرار دادن شیعیان اهل خیر و دوستان ما و ادعای امامت و ولایت ما به دروغ ، محاکمه کرده و از روی قصاص و به سبب ارتداد اعدام می کند همانطور که با جبت و طاغوت (اولی و دومی) عمل فرمود…» درباره کیفیت قتل دجال توسط امام مهدی (عج) گفته شده که آن حضرت وی را با یک ضربه شمشیر از میان دو شقه می فرماید….

   
  • عجب داستانی بود کل علی ؛ این شیعه پس چرا همه حدیث هاش کشت و کشتار و با شمشیر بدو نیم کردن است ؟ راستی این سید حسنی علیه السلام که اهل خراسان هم هست کیست ؟!! نکند این حدیث مبارک را پیروان سید حسنی خراسانی جدیدا کشف کرده اند

    
 36. بهین یاران جان درود

  برای درک مسایل چند وجهی و بزرگ آنها را تجزیه (آنالایز) وبه چندین گزاره

  کوچک تبدیل کرده و جواب های بدست آمده را جمع بندی می کنند .

  مثال :کسانی حدود نیم ملیون بهایی ایرانی را جاسوس اسراییل نامیدند.

  حتا اون قبلی که عکسش توی ماه بود اصمینان کامل داشت همه جاسوس

  اسراییل هستند .در آن زمان جمعیت اسراییل حدود چهار ونیم ملیون نفر که

  حدود یک چهارمش عرب های مسلمان بودند بود .از این جمعیت برمبنای آمارهای

  طرفداران احزاب تند رو دویست هزار نفر بودند (نه جاسوس ) .

  حال که ما در کشورمان پانصد هزار جاسوس اسراییلی داریم (جان برکف و

  بقول خودشان سربازان گمنام امام زمان اسراییل ) آیا بهتر نیست بجای حروف

  وعبارات عربی پرچم جمهوری اسلامی به عبری بنویسند{{یه هو گنده تر از بقیه)

  هرچی باشه سی چل برابر جاسوس ها در همه جا طرف دار (جاسوس بی عمل)

  هست. بعبارت روشنتر سی ضربدر پانصد هزار می شود پانزده ملیون بی قابل که با

  اضافه کردن بچه ها و بخشی از حزب بادی ها وناراضیان (سیاسی -عرق خور- بی حجاب

  واصل جنس که جاسوس های واقعی ووو) جمعیتی شصست هفتاد ملیونی

  می شوند .دوستانی که زیاد ناراحت شدند می توانند گوینده بهایی ها همه جاسوسند را

  یا دروغگو یا دیوانه ……..

   
 37. سید مرتضی

  من نگفتم این آیه اشتباه است گفته ام اشتباه دلیل میاورید . در سراسر قران فقط یک بار این آیه آمده در صورتیکه بیش از ده بار آیه آمده که حضرت محمد بشارت دهنده هستند . بشارت دهنده به کی . به نباء عظیم که شما از آن روی برمیتابید ( سوره ص آیات 67 و 68 ) و ( سوره النباء آیات 1و 2 )

  فرموده اند کفر بگو ولی دروغ نگو . سید مرتضی کسیکه کفر میگوید برای تایید آن به دروغ متوسل میشود مثل بعضی از این ملاهاکه به خرافات روی میآورند و به دروغ میگویند در کتاب نوشته است

   
  • گلابتون

   بسیار خوب،دو سوال را مشخصا پاسخ دادی:اینکه از نظر شما ،”حضرت محمد بن عبدالله”یک پیامبر بوده است که به او وحی شده است و “قرآن”تماما عبارت از وحی ای است که به ایشان نازل شده است.

   و اینکه:مقصود از “اشتباه بودن آیه خاتمیت”این نبوده است که این آیه جزء وحی نبوده است،بلکه از نظر بهائی،تمسّک به این آیه برای اثبات خاتمیت نبوت،اشتباه بوده است.درست؟

   اما بازهم از پاسخ به سوالاتی طفره رفتی،پرسیدم:

   1-آیا بهائی ها،همه قرآن را قبول دارند؟ یا همه قرآن را “منسوخ”می دانند؟ یا بخشی از قرآن را قبول دارند و بخشی را قبول ندارند؟ و چرا؟

   2- آیا از نظر بهائی ها -اینطور که شما اذعان کردی پیامبری پیامبر را قبول دارند- پیامبر اسلام،هم “رسول”بوده است و هم “نبی”،یا فقط رسول بوده است؟و چرا؟

   3-آیا از نظر بهائیت،”همه احکام اسلام”نسخ شده است؟ یا برخی از احکام نسخ شده است؟

   کوتاه،به این سوالات نیز پاسخ دهید.

   ——
   اما در مورد مطالبی که اینجا نوشتید:

   تصادفا،این بهائی ها هستند که هم کفر می گویند،هم بابت این کفر به دروغ های متعددی متوسل می شوند، از جمله نبوّت حضرت بهاء الله که ابتدا “باب امام” بود،بعد تبدیل شد به “خود امام”،و بعدتر تبدیل شد به “پیامبر”!…اینها یعنی ادعاهای کاذبانه و کفر آمیز و تغییر کاربری های متعدد روی مصالح مختلف!


   بعد از فراغت از پاسخ به سوالاتی که مطرح است،به این نکته خواهیم پرداخت که “بشارت”های مطرح در قرآن هیچ ارتباطی با بشارت به پیامبر بعدی ندارد.جدای از اینکه،همان یک آیه “خاتمیت”که قبلا در مفاد آن توضیح داده ام و بعد اگر لازم شد توضیح خواهم داد،خط بطلانی است بر این ادعا که “بشارت”های مطرح در قرآن،بشارت به پیامبر بعدی است.یعنی اینجا بحث تعداد آیه مطرح نیست،بحث جمع بندی اصطلاحی بین “مطلق” (بشارت ها) و “مقیّد”(خاتمیت نبوت و خاتم الانبیاء بودن پیامبر اسلام) است.

   به این نکات خواهم پرداخت،شما لطفا فقط پاسخ این سوالات را ارائه کنید.

   سپاس

   ————–

   در یک قلم، پول و انرژی و وقت و غیرتی که “انجمن حجتیه” برای مقابله با بهاییان هزینه کرد و بکار گرفت، اگر در کویر کرمان سرشکن شده بود، امروزه از آنجا گلابی و انجیر و پرتقال و برقِ برآمده از انرژی خورشیدی به دنیا صادر می شد!
   اما چرا از کویر کرمان گلابی صادر نشد؟
   چون برای کاشت و برداشت گلابی آنهم در کویر کرمان، باید آستین ها را بالا زد و “کار” کرد. ملا و کار؟
   لقمه های مفت را عشق است.
   با احترام

    
 38. بهین یاران جان درود

  خدای را (منظورم الله نیست) سپاس که این جماعت با گسترش اطلاعات

  و سواد مردم دستشان رو شد و هر روز چند تایی از دروغ هایشان باعث

  سیاهی بیشتر روی سیاهشان می شود .آنگاه که بیش از چهارسد هزار

  ایرانی را نجس وجاسوس اسراییل مینامند یا هماغوشی با کودک شیر خواره

  را مجاز میشمارند(تا مرض روانی خود را عادی جلوه دهند ) و

  فتوا دهشان مسیح را زنا زاده نامید (چرا که اته ایستی کاریکاتوری کشید یا

  نویسنده ای کتابی نوشت ) .وکارشان بجایی رسیده که رجز خوانند و فرار کنند.

  کدام دیوانه ای هزاران بار غرق کردن نفت کش ها را حتا از زبان ریس جمهور!!

  نعره بزند و آنگاه که خراشی (بدون آلودگی نفتی وصدمه بدنی به فردی) به تانکری

  ایجادکند .فرارکرده و با هزار زبان ما نبودیم سر دهد.آیا عقلشان می رسد اگر در

  همین حال دجمنشان یک نفت کش فرسوده بزرگ را پر از نفت خام در زمان و مکانی

  که تمام محموله اش به ساحل ما بیاید غرق کنند هم به نام ایشان خواهد بود وهم

  نود در سد ساحل ایرانی خلیج فارس دچار آلودگی پنجاه ساله خواهد شد؟.

  خدای گفتار وپندار نیک می داند که از دروغ و ریا بجز زشتی و پلشتی حاصلی نیاید.

  اما آنکه گردنه زنی و مال یتیم سرمایه اولیه اش باشد نتجه اش از این بهتر نمی شود.

   
 39. یاداشتهای اسدالله علم (پهلوی شناسی و عبرت)
  ——————————————————-

  شاه: به خاطر بار سنگین سلطنت و حکومت و قرقرهای شب های شهبانو! من باید مرتب و با آرامش با دختران آمریکایی، اروپایی، کانادایی و ایرانی بخوابم تا بتوانم این همه فشار را تحمل کنم!

  ✍️ اسدالله علم

  «مدتی درباره مزاج اعلیحضرت همایونی و این که بحمدالله سلامت خودشان را به طور کامل باز یافته اند، صحبت شد!

  عرض کردم: این که من اصرار دارم هنگام گردش، لااقل دو سه ساعت آرامش کامل داشته باشید، برای این است که بتوانید این بار سنگین را بکِشید. وگرنه ، شب تا روز و روز تا شب کار کردن، پولاد را هم آب می کند!

  فرمودند: به اضافه قرقرهای شب[شهبانو]!

  عرض کردم: این که درد عمومی است!

  عرض کردم: شنیدم پریروز یکی از ملازمان، هنگام گردش همایونی، کاری که غیر لازم بود و فقط باعث کدورت خاطر مبارک ممکن بود بشود، به عرض رسانده بود، او را شدیداً تنبیه و توبیخ کردم، به طوری که گریه کرد و نامه عذرخواهی و بخشایش به من نوشته است!

  این چیز عجیبی است که در هفته، شاهنشاه بخواهید فقط دو سه ساعت آرامش داشته باشید، باز هم این احمقها مزاحم شوند.

  خندیدند! فرمودند: من عادت دارم، مطلب مهمی نیست، بی جهت با بیچاره دعوا کردی!

  عرض کردم: اینها همه باید اولاً حد و حدود خود را بفهمند؛ ثانیاً در فکر استراحت شاهنشاه باشند، بیچاره شاه!

  فرمودند: این که هرگز نیست، هر کسی در فکر کار خود و امور شخصی است. واقعاً دلم سوخت!»

  (خاطرات علم، جلد پنجم، ص ۲۷۹. ۱۷ مهر ۱۳۵۴).

  ===
  پی نوشت 1: آخی!

  پی نوشت 2:شهبانو که به همسر علم توصیه کرده بودند یا از او جدا شو! یا با “همه چیزش (خانم بازی!) بساز”؟! چطور خودشان شبها “غر غر”می فرموده اند؟!

  پی نوشت 3: ماشا الله به مزاج شاهنشاه!

   
 40. نمیانده آخوندا در ام القرای: جلوی سفارت ایران در لندن مسدود است و امکان تردد دیپلمات‌ها وجود ندارد.
  مش قاسم: اسلامیچیه دیگه. امکان تردد دیپلمات‌ها وجود داره، امکان تردد یه مشت آدمکش و شکنجهگر و دزد و تروریست وجود نداره.

   
 41. مواضع ضد ایرانی ترامپ، آمریکا را به سوی تقابل نظامی با آیران سوق داده است. اتهام زنی های اخیر دولت ترامپ به ایران، نشانه محدودیت کارزار فشار حداکثری است!

  واشنگتن پست

  در ابتدای این یادداشت با اشاره به اینکه یکی از عوامل ثابت در سیاست خارجی ترامپ، انتقاد شدید از ایران و آنچه که «توافق هسته‌ای خطرناک» می‌خواند بوده، آمده است:

  «هر کاری که ترامپ انجام داده، از خروج از برجام و افزایش تحریم‌ها گرفته تا تروریستی شناختن سپاه، همه و همه آمریکا را به وقوع درگیری احتمالی با (ایران) نزدیک‌تر کرده است».

  ترامپ اکنون با یک تصمیم بزرگ مواجه است: «برای کاهش تنش‌ها عقب‌نشینی کند، یا به‌صورت یکجانبه به پیش رفته و باعث درگیری شود».

  «ایالات متحده نمی‌تواند به تنهایی تحریم تمام عیاری را علیه ایران اعمال کند و کارزار ترامپ برای کاهش صادرات نفت ایران، به بهای فشار بر متحدانش نیز تمام شده است».

  عده‌ای نگران هستند که ترامپ یا مشاورانش به دنبال راه‌اندازی تقابل با ایران هستند.

  «بسیاری از کشورها دیدگاهی متفاوت (از دیدگاه واشنگتن) دارند، دیپلمات‌های کشورهای مختلف معتقدند که تمرکز بیش از حد دولت ترامپ بر تحریم‌های فزاینده (علیه ایران) باعث شده در بیرون از خاورمیانه دوستان چندانی نداشته باشد که از سیاست وی در قبال ایران حمایت کنند».

  https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-consistent-criticism-of-iran-pushes-us-to-point-of-potential-conflict/2019/06/15/be997678-8ecb-11e9-b08e-cfd89bd36d4e_story.html?noredirect=on&utm_term=.cf056c01ab89

  ===

  پی نوشت: خلاصه “فرستاده خدا”! توی بد هچلی افتاده!

   
 42. چرا دولت اسراییل در مورد حمله به دو کشتی ژاپنی در در دریای عمان سکوت اختیار کرده است؟! نتانیاهو مشتاق حمله نظامی آمریکا به ایران است، اما نمی خواهد متهم شود که اسراییل آمریکا را وادار به این کار کرده است!

  آموس هارل

  هاآرتص اسراییل

  «نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل و غرب در مورد ارزیابی خود قاطع هستند: ایران همانند سایر اتفاقات مشابه در روزهای اخیر در منطقه، مسئول حمله به تانکرهای نفتکش در دریای عمان است؛ اما این نهادها هنوز هیچ مستندات و شواهدی مبنی بر این امر به دست نداده اند!».

  آموس در ادامه با اشاره به سوابق به جای مانده از اقدامات نهادهای اطلاعاتی مذکور به ویژه در جریان جنگ ۲۰۰۳ آمریکا در عراق بیان می کند:

  بنابراین، هیچ جای تعجبی نیست که رسانه های جهانی نسبت به این برآورد اطلاعاتی از سوی اسرائیل و غرب بدبین بوده و به دیده شک به آن می نگرند.

  البته گفته‌های مقامات ایران در ردّ هر گونه مسئولیت در این حملات نیز همچنان برای بسیاری متقاعد کننده نبوده و نسبت دادن این حملات نیز به عربستان سعودی دور از ذهن است، چون سعودی‌ها پیش از این در جریان قتل جمال خاشقجی و دیدار اجباری سعد حریری از ریاض که رسما یک آدم ربایی بود، نشان داده اند که در ترتیب دادن یک چنین وقایعی به شکل مخفیانه تا چه حد ناشی و خام هستند.

  به نوشته آموس هارل نیاز شدید ایران برای کسب درآمد‌های نفتی و در نتیجه نیاز به افزایش قیمت نفت، نیاز به در خطر انداختن ریاست جمهوری دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ و امید برای به ریاست نشستن دموکرات‌ها بر کرسی اجرایی در کاخ سفید و بازگشت آمریکا به توافق هسته ای، و همچنین فشار‌های اخیر وارده بر ایران در سوریه و پشت کردن ضمنی روسیه به منافع ایران در این کشور، از جمله دلایل متعدد ایران برای حمله به تانکرها و ناامن سازی خلیج فارس برای آمریکا و متحدانش است.

  آموس هارل با اشاره به گفته‌ها و اقدامات اخیر مقامات ایرانی در خصوص بازبینی در تعهدات ایران طبق توافق هسته ای، بیان کرده است که خروج تدریجی ایران از این توافق نیز می تواند اهرم موثر و پر فشاری برای تغییر رویکرد واشنگتن قبل از انتخابات ۲۰۲۰ باشد.

  «در بستر موضوعات مربوط به ایران، سکوت غیرمتعارف و ممتدّ اسرائیل جالب توجه است!
  در هفته‌های اخیر، بنیامین نتانیاهو کمترین سخن را در مورد مسائل ایران به زبان رانده؛ آن هم در مورد موضوعی که اینقدر به ان علاقه دارد! وقتی هم که سخنی می گوید، تنها به اشاره به خطرات ایران برای منطقه به طور کلی بسنده می کند!

  به ظاهر! از همکاران کابینه نتانیاهو خواسته شده که در این مورد اظهارنظری نداشته باشند و چون بسیاری از این اعضا منتظر مقام‌های ارشد در دولت آتی هستند، سیاست سکوت فعلا به شکلی موثر و راحت پیاده می شود.

  منافع اسرائیل ظاهرا شفاف بوده و امیدوار است که آمریکا فشار بر ایران را ادامه دهد؛ اما خود در اقدامی نادر از توفان به دور ماند. اسرائیل نمی خواهد متهم به آن شود که دولت ترامپ را برای تقابل مستقیم با ایران تشویق می کند!»

  نظریات چندی قبل آمیدرور، مشاور سابق امنیت ملی نتانیاهو، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. وی در یک مصاحبه رادیویی گفته بود:

  مهمترین وظیفه اسرائیل این است که هیچ مداخله ای در اتفاقات میان ایران و آمریکا نداشته باشد. هاآرتص بیان می کند که همانند بسیاری از موارد گذشته، می توانیم تصور کنیم که این بار نیز دیدگاه آمیدرور، همان نظرگاه نتانیاهوست.

  https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-oman-attack-why-israel-remains-mum-as-accusations-against-iran-abound-1.7371418

  ===
  پی نوشت:همانطور که گاه سکوت های حکمت آمیز،خبر می دهد از سرّ ضمیر!،گاه “توجیه سکوت های حکمت آمیز” نیز خبر می دهد از سرّ ضمیر!

   
 43. کاوش جان ما رو گذاشتی سر کار؟ یا خودت رو؟
  اهل شوخی که هستی..
  چهل ساله جاهل ترین و عقب مونده ترین و خرافی ترین انسان های قرون وسطایی بر ما حکومت میکنند و بغیر از مرگ بر آمریکا چیزی ازشون ندیدیم
  اونوقت یه آدم باسواد و تحصیل کرده میاد میگه عمو سام فلان عمو سام بیسال
  اینام خوشحال خوشحال که بالاخره یه آدم با سواد حرفاشون رو تایید کرده میرن بالا منبر میگن دیدی گفتیم آمریکا فلان!
  بیا این هم سند و مدرک و اشاره به حرف های یک سویه جنابعالی می کنند که عنقریب آمریکای جهانخوار یا همون عمو سام تقش درآد و اقتصادش متلاشی بشه و دنیا از جهل نجات پیدا کنه و بهشت بشه!

  عیبش چو بگفتی هنرش نیز بگوی

  به این آخوند مرتضی چشم و گوش و زبون بسته لا اقل بگو اقتصاد آمریکا الان اگه سقوط کنه چه عواقبی برای اقتصاد جهانی و زندگی من و شما داره
  همونی که لینک های جنابعالی را شادمانه برداشته واسه رفرانس های خالی بندی منبر بعدیش واسه گنجعلی های این مملکت

   
 44. سلام و درود

  جناب نوریزاد
  درود کاوش گرامی
  اصلا دوست نداشتم از قلم شما چنین مطلبی بخوانم
  عبور کنید
  قدر قلم خودتان را بدانید
  سپاس

  ———————————

  جناب نوریزاد

  پس شما چرا همان ابتدا کلمات رکیک ناشناس پست فطرت ساواکی (به اعتراف خودش تو یکی‌ از کامنتهاش) بیشرف رو چنکک نزدی که من عین همون رو به خودش تحویل دادم؟!

  چطور شد که پاسخ بجا و مشابه منو به فحاش و هتاک فرومایه چنکک زدید؟ شما میبایستی که اول کامنت این ساواکی پست رو چنککککی میکردید که بدون دلیل و با مشتی مهملات و خزعبلات و اتهامات بی‌ اساس آنچه که لایق خودش و دوستان ساواکی شعبان بیمخش در این سایت بود، به من نسبت داد.

  همانطور که مستحضر هستید من فقط در پاسخ به هتاکی ناشناسان بزدل و هتاک و در راس آنها مردک‌چنکک (گوگو) خرفت و نادان و پست در پاسخ به آنچه را که خروجی مخارج هم سطح دهان و ماتحتشان هست دادم، نه بیشتر. مفهوم رایج واژه انگلیسی F.O هم “برو رد کارت، بزن به چاک، گورتو کن از این قبیل است”.

  جناب نوریزاد لطفا میزان چنکک موجه رو منصفانه رعایت کنید.

   
  • این یک اشکال مهم مدیریتی به جناب مدیر این سایت است که دوستانی مثل آنارشیست (که مدتی است جایش خالی است،همینطور شفیعی که امیدوارم هردو دوباره به نوشتن مطالب خود ادامه دهند) و بنده بارها به ایشان گوشزد کردیم اما کو گوش شنوا؟!

   یکی از ضعف های مدیریتی جناب مدیر این سایت این است که به شکل های مختلفی و گاهی رندانه،با همراه کردن یا نکردن چنگک،توهین های صادره از سوی برخی افراد بی جنبه و بی معرفت و ادب را منعکس می کند و طرفی را که مورد اهانت مستقیم قرار گرفته است بوادی عصبیت و عصبانیت می اندازد،بعد که طرف عصبانی شده و چیزهایی بصورت واکنش نشان داده،ایشان روی آن رسالت “پیامبر ادب”بودن! می روند بالای یک منبر وعظ! و موعظه ادب و اخلاق که تو چرا چنین گفتی و چنان نگفتی یا چرا سکوت نکردی؟!

   غافل از اینکه،مسبّب اصلی این بهم پریدن ها خود ایشان است که در مرتبه اول مطلب اهانت آمیزی را کامل یا چنگک شده درج می کنند و کسی یا کسانی را عصبی می کنند،بعد که دعوا بالا گرفت شروع می کنند به تدریس درس اخلاق!

   هم بنده و هم دوستی بنام آنارشیست – که جایش مدتی است خالی است-که بارها طعم اینطور اهانت ها از سوی افراد بی جنبه را چشیده ایم بارها بجناب ایشان تذکر دادیم که :خوب جناب! درست است که بنای شما آزادی و آزاد منشی و مجال دادن به ابراز نظر همه افراد و گروههاست،اما همان رسالت ادب و اخلاقی که از آن دم می زنید اقتضاء دارد که:

   اولا: خود شما یک اصلاحی در گفتمان خود و واژه سازی های عجیب و اهانت آمیز و فرهنگ لغت خاص خود کنید که از قدیم گفته اند :دو صد گفته چون نیم کردار نیست و انسان باید اصلاح اخلاقی را از ذات و درون خویش آغاز کند و بعد اقدام به دعوت دیگران به صلاح و نیکی کند و تا انسان،این مرکز خود را درست نکند و آنرا از رذائل اخلاقی خالی نکند و به فضائل اخلاقی آراسته نکند،هیچگاه، وعظ و موعظه و توصیه او تاثیری در نفوس نخواهد داشت و این یک بایسته مجرّب اخلاقی است….

   و ثانیا:شما بعنوان مدیر یک سایت بقول خودتان آزاد،دقت کنید ببینید اگر کامنتی محتوایی قابل طرح دارد (در هر مقوله ای) آنرا منعکس کنید،اما وقتی می بینید یک نوشته کاملا از یک محتوای معقول و قابل طرح تهی است و چیزی جز “فحش”،”طعن”،”عقده گشائی”،”بی ادبی”،و “عصبی کردن دیگران”و … ندارد،خصوصا آنجاها که کسی یا کسانی ناشناس می نویسند و خیلی راحت فرار از مسئولیت می کنند و فی الواقع اقدام به بنداز در رو می کنند و کسی یا کسانی را مورد تحقیر یا ریشخند قرار می دهند بعد هم با خشنودی از انعکاس آن در سایت شما می نشینند در خلوت خود قاه قاه بدیگری -و ای بسا بخود شما- می خندند،و از طرفی ممکن است مخاطب این بی اخلاقی ها شکیبائی و تحمل خویش را از دست دهد و این سایت مبدّل شود به محل فحش و عقده گشائی متقابل،خوب گرامی،چه داعی داری که اصلا آن کامنت اول حاوی طعن و فحش و کنایه صرف را منتشر کنی تا بعد دنبال جمع کردن دنباله های آن باشی؟!

   من ایشان را متهم نمی کنم ولی وقتی این ماجرا مدتهاست که مکرّر می شود،ممکن است این شائبه پیش آید که گویا مدیر این سایت،بلا تشبیه مثل صاحبان خروس های لاری که خروس های خود را بجنگ هم می اندازند و از بهم پریدن و زخمی کردن های دو طرفه آنها احساس لذت و خوشی می کنند،ایشان هم گویا از بهم پریدن های کامنت گذاران سایت احساس خوشی برایشان بوجود می آید! و بعد هم موعظه های غلیظ….

   این نکته ای است که بارها بنده و آن دوست مورد اشاره به ایشان تذکر داده ایم اما کو گوش شنوا؟!

   ————-

   استاد حوزوی گرامی
   پاستوریزه کردن بیش از اندازه ی کامنت ها می شود همین کاری که صدا و سیما با واقعیت جامعه می کند و زنان و دختران را و مجریان و بازیگران و هنرمندان را زورکی علاقه مند به دین و سینه زنی نشان می دهد و بعدش که همین بازیگر و هنرمند به زندگی واقعی اش داخل شد و چهره ی واقعی خود را آشکار کرد، هیاهو در می پیچاند که ای وای اسلام به هوا رفت. من تا اندازه ای می توانم کامنت دوستان را پاستوریزه کنم بیش از آن ریخت “شعوری” و میزان الحراره ی فرهنگی جامعه را نادیده گرفته ام و دوستان را همانجوری پرداخته ام که خود می خواهم. بیت رهبری، سعید طوسی و سعید مرتضوی را در یک بی ادبی گنده، از چنگ قانونی که خود نوشته اند، برهاند، من اینجا بکار پاکسازی بپردازم؟ مردم ما اینجورند. گاه فحاش و گاه عصبی و گاه تندخو و گاه ناشکیبا و در همه حال: حق بجانب. این یعنی فرهنگ. بر سر این اخلاق نمی شود چماق کوفت. خود رهبر تا کنون مگر مسئولیت این همه فضاحت های بیت رهبری را پذیرفته؟ به یکی اش. به یکی اش.
   با احترام

   .

    
  • ///// ساواکی خودت و جد آباء ت هستی . مردک /////
   ولایت معاش /////// . مثل اینکه از کلمه فاک خیلی خوشت
   میاد!!!!! تو ///// بیش نیستی که مقالات انگلیسی را ترجمه
   ودر این سایت زور چپون می کنی.

    
 45. منورالفکر!
  ———–

  قوّه ی محرکه ی انقلاب 57 یک روشنفکر دینی بود. شریعتی کم عقل(به قول بهرام مشیری). امام فقط مجّانی کرد.
  محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و ایضا روشنفکر دینی. امروزی حرف می زند. حالایی. آکادمیک. از دکارت و راسل روایت معتبر می آورد و از تمدن اسلامی می گوید.
  آخوند اسلام را کشت و آبش نداد. خرافه گو است. دری وری. حرفش جواب ردّ حرفش است و دهن باز کند، مهدی فلاحتی می گوید: خب، بریم پرده ی آخر.
  – انواع سروش و کدیور خطرناکترند!

   
 46. چون نوری زاد جون گفته که هر شخص یک آیت الله است پس من از این حق شرعی و قانونی و فتوای این مقام آیت الله عظمی استفاده کرده و فتوا میدهم که از این به بعد:
  =============== سلطنت طلب = توده ای .

  پس نتیجه میگیریم اگر توده ای بد است پس سلطنت طلب هم بد است.

   
  • سلطنت طلبی در ذات خودش یک عقیده است و اشکالی هم ندارد که کسی پیرو آن باشد
   اما توده ای بودن در ذات خودش کثیف است چون مزدوری اجنبی است وخیانت به سرزمین
   مادری .
   اتحاد جماهیر شوروی نابود شد , پرولتاریا انترناسیونالیسم و سوسیالیزم بین الملل و تفکرش
   متلاشی شد اما توده ایها همچنان مزدوری خود را به نحو احسن ادامه میدهند , سران آنها
   با جیره و مواجب و پیروان ابله آنها گاهی بدون مواجب .
   کافی است به جراید آنها نگاه کنید طوری از پوتین مینویسند که انگار قرار است با مادرشان
   ازدواج کند

    
 47. ناشناس
  2:28 ق.ظ / ژوئن 16, 2019
  کاوش جان – پسر خوب – اسمتو یادت رفت بنویسی.
  تا زمانیکه /// مثل شما سعی میکنند با قصه های جنایات عمو سام و اتاق خواب علم و امثالهم حواس مردم ایران را از جنایات وفساد و کثافت
  جمهوری اسهالی پرت کنن و وانمود کنن که بقیه دنیا از ما هم بدبخت ترند وظیفه همه ماست که پته تونو روی آب بریزیم . رد گم کردن با دو
  سه تا شعار ابکی بر علیه رژیم هم ما رو گول نمیزنه.
  برو حاجی خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه.
  =============================================
  دیدی 20 دفعه نوشتم نادان جان حق داشتم. آخه شیوه نوشتن من با کاوش را دقت نکردی نادان جان؟ من به زبان مردم کوچه و بازار مینویسم که حتی بیسواد هایی هم مانند خودت متوجه بشن نادان جان. ولی متن های کاوش را یکی دوبار باید بخوانی تا درست درک کنی
  نادان جان. آخه شما ها که در این سایت فقط به دنبال سوژه جدید هستین و از هیچ بحثی نتیجه ای نمیگیرین و از بس با سوژه های نو از این
  شاخه به آن شاخه می پرید کاوش چه نیازی دارد که با پیش کشیدن جنایت های عمو سام حواستان را پرت کند نادان جان؟ کاوش که با این
  بحث ها (که مطمئن هستم هیچکدام را نخواندی) نمیگه که بقیه دنیا از ما بدبخترند میگه همه بی ناموس های کراواتی و غیر کرواتی دنیا و
  بویژه عمو سام و شرکا با زد و بند شیره اکثریت مردم فلکزده دنیا رو مفت و مجانی کشیدن و میکشن نادان جان. معلومه شما با دو سه تا شعار الکی بر علیه رژیم گول نمی خورین (آخه خیلی باهوش هستین) فقط کافیه سر مرتضی با یکی تو این سایت خوش و بش کنه دیگه کار تمام است طرف میشه مامور جمهوری اسلامی و همه هم آنرا قبول میکنید و وقتی مزدک 1 هم بگه طرف توده ای است دیگه مامور کا گ ب هم میشه نادان جان.
  حاجی هم خودتی نادان جان.

   
 48. زنگ تفریح٬ یخورده بخندیم.
  -رئیس جمهور ایران روز شنبه اعلام کرد که در صورت «عدم دریافت پاسخ مناسب» از طرف غربی در مهلت ۶۰ روزه، جمهوری اسلامی «به ناچار اقدامات بیشتری»، احتمالا در چارچوب برنامه اتمی خود، خواهد داشت.
  (خودش هم دقیقأ نمیدنه چطور اروپا را تهدید کنه٬ میگه «احتمالأ در چارچوب برنامه اتمی آنهم از سر «ناچاری»!!!
  -عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در رابطه با تمدید مهلت تعیین شده برای طرف‌های برجام گفت: مهلت ۶۰ روزه که ۲۵ روز آن سپری شده به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و ایران اقدامات بعدی یا همان گام دوم را اجرایی می‌کند مگر اینکه آن‌ها خواسته‌های ما را تامین کنند.
  ( حالا توی این ۳۵ روز اروپا چه خاکی سرش کنه!! آخه مردک کسی واسه شما تره خُرد میکنه که میآیی تهدید میکنی ٬ مگه اروپا چند دقیقه بعد از التیماتوم شصت روزه به شما نگفت که بزرگتر از دهانتان حرف نزنید و برای ما تعیین تکلیف نکنید)
  -احضار سفیر بریتانیا به وزارت امور خارجه ایران در پی اظهارات خلاف واقع وزیر خارجه انگلیس در تبعیت کورکورانه و عجولانه از امریکا در متهم کردن کشورمان به دست داشتن در حوادث اخیر برای دو نفتکش در دریای عمان.
  ( چرا یقه آمریکا را میگیرید٬ مگه روحانی (آخوند ضاله) نمیگفت که تنگه هرمز یکی از راههاست و ما راههای دیگر هم بلدیم٬ چرا رسمأ تکذیب نمیکنید! هم دوست دارید قدرت نمایی بکنید و بگویید ما کردیم و بهمین دلیل تکذیب نمیکنید از طرف دیگر سخت میترسید که به عهده بگیرید. فرض کنیم کار شما نیست و تمام مدارکی که نشان میدهند ساختگی است٬ مثل فیلم قایق و مین و شلیک به پهباد آمریکایی و غیره٬ آیا با توجّه به عربده کشیهای سابق و بدون فکر دهان باز کردن و چهل سال تهدید کردن و توجه کردن به سابقه درخشانتان در امور تروریستی انتظار دارید کسی حرف شما را باور کنه.اگر هم کار شما نباشد٬ شما سوژه به آمریکا و اسراییل میدهید آنها هم بر همان اساس سناریو مینویسند و اجرا میکنند٬ آخه سهم شما از حماقت چقدر بود که تمامی نداره؟!)

   
 49. دیدم سیدمرتضی از شیشکی خوشش نمی یاد
  اما این همایش سرتاپا شیشکی نیست؟
  شیشکی به مردم ایران
  شیشکی به اعتبار ایران
  شیشکی به آبروی ایران
  شنشکی به سفره های مردم ایران
  شیشکی به ریش مردم ایران
  شنشکی به نسل هایی که دود شدند
  شیشکی به آینده ایرانیان
  حوزه ها را نگاه کن که این شیشکی ها از اونجاها بلند می شوند
  بقول نوریزاد
  عمامه ها بالا
  بالاتر
  بالاترترتر

   
 50. «جوانان مقاومت» از ۶۰ کشور جهان به قم می‌آیند تا به یاد قربانیان اعتراضات بحرین و در دفاع از فلسطین در همایش «شبابُ‌المقاومة» شرکت کنند و شیخ عیسی قاسم ، رهبر مخالفانِ بحرین سخنران این همایش است ؛ او که پس از ۱۴ماه ⁧ #زندان با موافقت پادشاه بحرین آزاد شده بود اکنون در قم زندگی می‌کند.

  #نتایج_اخلاقی:

  ۱- اگر یک جوان ایرانی به ظلم حکومت خود اعتراض کند و خواهان اصلاح آن باشد می‌شود فتنه‌گر ولی اگر یک جوان بحرینی به حکومت سیاسی ظالم‌شان اعتراض کند می‌شود #جوان_مقاومت که برایشان همایش برگزار میکنیم و دورشان هم می‌گردیم

  ۳- در شرایط کنونی و اوضاع افتضاح اقتصادی ، «جوانان مقاومت» را از ۶۰ کشور جهان دعوت میکنیم و هم هزینۀ سفر و عشق و حالشان را میدهیم هم هزینه‌های حساسیت بین‌المللی نسبت به برگزای چنین همایشی را … ( یک وعده غذا، آنهم اشکنه ) نیز بماند برای مردم خودمان

  سه مرکز (مدیریت حوزه، مجمع تقریبِ مذاهب و جامعة المصطفی) این همایش را برگزار می‌کنند و امسال ۸۰۰میلیارد تومان از دولت بودجه گرفته‌اند

   
  • ایرانی جون از این کامنت ها دوست دارم بذاری که بهت امتیاز عالی دادم نه آنکه هر چی ساختمان دولتی در زمان شاه را لیست کنی. من همون ناشناس خوش تیپی هستم که بهت اعتراض کردم و در پاسخ آن ساختمان هایی رو که از قلم انداخته بودی یاد آور شدم.

    
 51. این کهنه فروشان غم ایران ندارند.

   
 52. ای استمرار طلبان، از این بازی دست بردارد و به ملت برگردید. اگر به عقل برسید و به ملت برگردید این ملت با شما خیلی بهتر تا میکنه تا آخوندا. فردا پس فردا دیره. از ما گفتن.

   
 53. از دید شما عقب مانده ها هر کس از خاندان دزد پهلوی انتقاد کند باید طرفدار آخوند ها باشد نادان؟ که مرا هم در کنار سید مرتضی نام میبری؟ مگر در پیش از انقلاب هم همین هایی که الان از آنها بعنوان آقازاده و خانم زاده نام میبرید نبودند که همه عشق و کیف و خوشگذرانی های آنچنانی سفر به هر گوشه دنیا مال آنها بود و بس. برای این دزد های فعلی این بد است ولی برای دزدهای پیش از انقلاب خوب بود؟
  سایت نوری زاد از کجا و برای چه هدفی پا گرفت و ببین به کجا رسیده و شده یک پایگاه صد در صد سلطنت طلب ها که اگرکسی جرات کند از پهلوی ها کوچکترین انتقادی کند چنان آشفته بازاری میشود که نگو.
  …………….
  نا شناس گرامی نه همه مردم طرفدار نظام پادشاهی و نه هوادار رضا پهلوی هستند. دوست ارجمند درست است که جنایات و پستی و پلشتی اسلامیان ///////////////////////////////// باعث شده مردم یاد گذشته کنند و آزادی کشی پهلوی ها را فراموش کنند. ولی فراموش نکنید که نسل کنونی ایران به چیزی کمتر از حکومتی سکولار و دمکراتیک قانع نخواهند شد. خب اگر رضا پهلوی مرد میدان است و در این چهار چوب حاضر به امتحان شانس خود است و بعنوان یک آلترناتیو افکار و برنامه نامه هایش را ارایه می دهد این من و شما هستیم که با توجه به شرایط کشور و آرمانهای خود به ایشان و یا دیگر نحله های فکری آری و یا نه می گوئیم. دوست ارجمند رضا پهلوی مثل هر انسان ایرانی دیگر حق دارد که در سرنوشت ایران آینده شرکت کند.بنظر من راجع به سایت نوریزاد در اشتباهید.دوست ارجمند مطرح شدن رضا پهلوی و دفاع از پهلویها انعکاسی است از بی شرمی ها و پستی و پلشتی های اراذل و اوباش اسلامی در این سایت و سوءاستفاده از سایت بر ضد رضا پهلوی نه خواست نوریزاد گرامی و یا مخالفان مفتخوران و انگلها///! مسلما من بعنوان یک جمهوری خواه و سکولار و لائیک از حق رضا پهلوی و یا بهایی و یا هر نحله فکری و ایمانی در برابر رذالتها و زشتخویی ها و جنایات مشتی جنایتکار و دزد و متجاوز و /// اسلامی دفاع می کنم. اما این دلیلی بر تابعیت و یا قبول چنین افکار و با ور و سیاستی نیست. من باور دارم که چنانچه حافظ گفته ما بعنوان انسانها و یا گروهایی از انسانها باید مطاع خویش بر دیگران عرضه داریم و قبول و یاردش را به آنها واگذاریم بدون هیچ ترفند و توقعی!
  صالح و طالع مطاع خویش نمودند…..تا که قبول افتد و چه در نظر آید.

   
  • چنانچه = اگر , در صورتی که

   کلمه درست در این ارتباط چنانکه است استاد مزدک !

   چنانکه = همانطور که , همانگونه که , ….

   چنانکه حافظ می گوید …..

    
  • با تشکر از مزدک گرامی بخاطر این متن منطقی و منصفانه که نمایانگر شعور نویسنده آنست.

    
   • خاله جون یه وقت گول این ناشناس مفنگی رو نخوری ها ! این متن تو نه منطقی یه , نه منصفانه یه و فقط نشون میده که نویسنده اون یعنی توی عزیز , توی دوست داشتنی نه شعور داری و نه میفهمی چی میگی , گول نخوری ها یه وقت ! اینا میخوان تو رو گول بزنن که هی راه صاف کنی برا شازده رضای مفتخور تر از آخوندا و چرند گوتر از اخوندا . هر وقت اموال مسروقه رو پس داد و زنگ زد و وقت گرفت از ما میتونه با ما حرف بزنه والا خفه بشه براش بهتره مثل این ناشناس زپرتی .

     
   • شعور نویسنده را در متنی که به گلابتون هم نوشت میشود دید.

     
 54. آمورتی این کلیپ را ببین و جواب بده

  https://www.youtube.com/watch?v=ZKz4ZfCJoMA

   
 55. اگه این آمورتی جارو جنجال روشنفکرونه راه نمی انداخت اونم ا نوع اسلامیش هنوز ممرضا شاه رو آدم بدی میدونسم اما حالا پی بردم که اون خدا بیامرز آدم خوبی بود که //// به این آخوند ای غارتگر ا خدا بیخبر شرف داشت

   
  • داور جون = رهگذر جون = تکاور جون خالی بندی نکن داداش شما از همان اول به قول ناشناس آشنا شاه جونی بودی. پس بگوییم بیشتر شاه
   جونی شدی. اینطور نیست برادر؟

    
 56. ناشناس
  11:59 ق.ظ / ژوئن 15, 2019

  آن دوستی که پرسید اگر کسی فتوی به تفخیذ نوزاد شیر خواره دهدحکمش چیست معلوم است که این جانور حکمش انتقال به تیمارستان است آن هم تیمارستان بیماران روانی ویژه تصور کنید حیوان سفتی که به فتوای آن جانور مرتکب این جنایت شود به احتمال زیاد در آن شرایط حیوانی که بر وی حاکم است پا فرا تر از تفخیذ خواهد گذاشت و این را همان جانوری که ارضای شهوت از طریق لاپایی نوزادان را مجاز شمرده حتمن بنا بر تجربه شخصی پیش بینی کرده و می گوید حالا اگر لاپایی تبدیل به دخول شد و نوزاد افضا شد!ا با عرض معذرت یعنی پارگی محل دخول ازدواجش با این نوزاد باطل است یا للعجبا! طرف مرتکب چنین جنایتی شود و از زیر مسولیت شانه خالی کند و در پاسخ به این که حال چه باید کرد بگوید مال بد بیخ ریش صاحبش من این مال خراب را میخواهم چه کنم؟ و این را در قالب فتوایی شیطانی مبنی بر حرام شدن طفل بر وی بر سر شاکیان بکوبد این لجنزار را ما باید از بیخ و بن بخشکانیم
  ……………
  ناشناس گرامی ولی حتما بخوبی می دانید که اون //////////////// را ما ایرانیان بله خوب شنیدی ما ایرانیان بعنوان امام امت هم عکس ///ش را در ماه دیدیم و هم دنبالش افتادیم و کشور را به چنین ویرانه ایی تبدیل کردیم. دوست ارجمند تا ما ایرانیان برای همیشه به اسلام و اسلامیان باور و تکیه داریم بهتر از سرنوشتی این چنین نداریم. راستی مسلمان با چه زبانی باید بما بفهمانند که ما ایرانیان با باور به اسلام نه تنها بخود فروشی بلکه فرزندان خود را نیز در اختیار این شهورترانان درنده خو و /// بی پرنسیب گذاشته ایم. این در اسلام از ///شروع شده و تا مسلمانی زنده است ادامه خواهد داشت. ما ایرانیان را جز رهایی از // جرثومه فساد و تباهی نیست!

   
 57. توصیۀ کارشناس روابط بین‌الملل به طرفین مناقشۀ ایران و آمریکا

  پیروز مجتهدزاده: از هر طرف یک صدا به گوش رسد نه صداهای متناقض/ سیاست ترامپ، «هردَنبیل» است!

  عصر ایران:متن زیر گفتگویی است با پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل، دربارۀ سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران و پیامدهای احتمالی تقابل کنونی ایران و آمریکا:

  جواب : به نظرم این سفر چندان درخشان نبود. موفقیت‌هایی در پی داشت ولی اگر از منظر هدف اصلی این سفر بخواهیم آن را ارزیابی کنیم، طبیعتاً آن هدف برآورده نشد ولی من این سفر را به کلی شکست‌خورده نمی‌بینم….

  جواب : ظاهراً این سفر برای رساندن پیام یا نظرات ترامپ به سران جمهوری اسلامی ایران انجام شده بود. این کار صورت گرفت ولی واکنشی که به پیغام‌رسانی نخست وزیر ژاپن صورت گرفت، در بدو امر منفی به نظر می‌رسید؛ اما اگر ما کمی دقیق‌تر شویم، به نظرم آن‌‌جا که رهبر جمهوری اسلامی گفت با نخست‌وزیر ژاپن حاضر به گفتگو است، این حرف در واقع به این معنا بود که جمهوری اسلامی با آقای ترامپ مستقیماً مذاکره نخواهد کرد ولی به صورت غیر مستقیم حاضر به گفتگو راجع به مسائل فی‌مابین ایران و آمریکا است…..

  سوال: آیت‌الله خامنه‌ای در گفت‌وگو با شینزوآبه، ترامپ را تحقیر کرد ولی ترامپ در توییتش پس از جلسه رهبر ایران و نخست‌وزیر ژاپن، واکنش ملایمی بروز داد. دربارۀ این کنش و واکنش چه نظری دارید؟

  جواب : من فکر نمی‌کنم این تحقیر مختصر برای آقای ترامپ که مدت‌هاست سران جمهوری اسلامی را تروریست و فاسد می‌نامد، غیر منتظره بوده باشد. به نظرم اظهار نظر آقای خامنه‌ای در گفتگو با نخست‌وزیر ژاپن دربارۀ ترامپ، بسیار سنجیده و بجا بود. آقای ترامپ حق ندارد با هر ادبیاتی که دلش می‌خواهد صحبت کند و پس از کلی توهین به مقامات جمهوری اسلامی (صرف نظر از این که شایسته‌اش باشند یا نباشند)، از آن‌ها انتظار احترام داشته باشد.

  فیلمی که از گفت‌وگوی رهبر ایران و نخست‌وزیر ژاپن در رسانه‌ها پخش شد، و جملاتی که آقای خامنه‌ای دربارۀ ترامپ گفت، بسیار سنجیده و مناسب بود. آقای ترامپ از یکسو خواهان مذاکره با ایران است و به ژاپن می‌رود و از نخست‌وزیر این کشور می‌خواهد بین ایران و آمریکا میانجی ‌گری کند، اما در مدتی کوتاه مابین سفر خودش به ژاپن و سفر شینزوآبه به تهران، پتروشیمی ایران را تحریم می‌کند.
  این رفتار چه مناسبتی با درخواست نشستن بر سر میز مذاکره دارد؟ آقای خامنه‌ای در گفت و گو با آقای آبه، به درستی به این نکته اشاره کرد و به درستی در قبال انبوه توهین‌های ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی و “تروریست” خواندن ملت ایران، او را فاقد شایستگی لازم برای مبادله پیام دانست…

  جواب : من در مسائل حساس سیاسی، که جنبۀ بین‌المللی هم دارد، نمی‌توانم دنبال شایعه را بگیرم. من جواب این سوال را نمی‌دانم. راه خیال هم باز است و آدم هر گمانه‌ای می‌تواند بزند. فقط در جواب کسانی که معتقدند این اقدام کار نظامیان ایران بوده، می‌توانم بگویم چنین دقتی در عملیات نظامی با دقایق حساس سیاسی ازسپاهیان ایران بعید است!….

  جواب : من گام بلند را قبول ندارم ولی فکر می‌کنم این حرف در تایید نظر اولیه من است که این سفر کاملا منفی نبوده است. البته گامی به سمت تحقق صلح و امنیت در منطقه برداشته شد. به نظرم منظورش این بود که ماموریتش شکست نخورده است. یعنی به او گفته نشد که بساطت را جمع کن و برو! به او گفته شد که ما حاضریم گفتگو کنیم ولی نه با آقای ترامپ؛ چراکه ترامپ امکان جلب اعتماد ایرانی‌ها را از دست داده است….

  جواب : او از یکسو شماره تلفن به مقامات ایران می‌دهد و نخست‌وزیر ژاپن را به تهران می‌فرستد، از سوی دیگر یک رشته تحریم ضد بشری تازه علیه ملت ایران وضع می‌کند! من هم جای رهبران سیاسی ایران بودم به نخست‌وزیر ژاپن می‌گفتم ترامپ قابل اعتماد نیست. آمریکا به جای این کارها بهتر است اعتمادسازی کند…

  جواب : این امر هم جز با سر و سامان دادن به وضعیت فعلی میسر نمی‌شود. وضعیت فعلی متشکل از عناصر متناقضی است در یک بسته یا طرح: تهدید و تحریم و تهمت و پیغام دوستانه همه با هم. رهبران ایران کدام یک از این عناصر را باید به عنوان عنصر اصلی مشی آمریکا در قبال ایران باور کنند؟ بدیهی است که رهبران ایران پیغام دوستانۀ کسی را که در کار تحریم ایران است، باور نمی‌کنند…

  جواب : من به عنوان یک ناظر دانشگاهی، طرفیت متعصبانه‌ای نسبت به هیچ کدام از طرف‌های درگیر این منازعه ندارم.تنها طرفیتی که من می توانم داشته باشم، منافع ایران و ملت ایران است. به نظر من سیاست آقای ترامپ، که عده‌ای معتقدند سیاست چماق و هویج است، سیاستی هردنبیل است که هر ساعت اشاراتی تازه دارد. در اظهار نظرهای آقای ترامپ، هیچ هماهنگی و سازگاری‌یی وجود ندارد….

  جواب : من ممکن است حرف امروز او را مبنای تحلیل و حدس سیاسی‌ام قرار دهم ولی ترامپ ناگهان یک ساعت دیگر، حرف دیگری می زند! ایران از آغاز این مباحث، ملاحظات و مطالبات خودش را مطرح کرد. این ملاحظات و مطالبات نظم و ربطی نسبتا منطقی داشته اند. ولی در مقطع کنونی که ترامپ به صورت ظاهرا جدی واسطه می فرستد طبیعی است که ایران خواستار اعتمادآفرینی از سوی آمریکا و حتی لغو همۀ تحریم‌های آمریکا باشد. در این برخورد ویژه ایران ثبات و ربط منطقی مشهود است…

  جواب : ترامپ همچنین باید وزیر خارجه خودش را هم جمع و جور کند چونکه آقای پمپئو وقتی دهان باز می‌کند، گویی زبان آقای نتانیاهو در دهانش کار می کند! در همین 48 ساعت گذشته می‌توان تناقض بین مواضع ترامپ و پمپئو را مشاهده کرد،آقای ترامپ باید به این وضعیت سر و سامانی بدهد و گفتار و ابرازهای سیاسی دستیاران خود و شرکای سیاسی – استراتژیک خود در منطقه مانند اسرائیل و امارات و عربستان سعودی در کنترل داشته باشد.در ایران هم سران حکومت باید جلوی تشتت در ابراز های سیاسی در سیاست خارجی را بگیرند…..

  https://www.asriran.com/fa/news/673326/

  —————-

  «یک گام دیگر برای‌ آغاز جنگ مانده »

  پرزیدنت ترامپ نیاز داشت که برای جنگ با ملاها ، افکار عمومی دنیا را قانع کند ، حالا این کار را خود سدعلی برایش انجام داد و نشان داد که اهل گفتگو ، تعامل و رفتار دوستانه نیست، دنیا به این نتیجه رسید که رژیم ایران یک رژیم نامعقول و غیر معمول است و با استانداردهای بشری همخوانی ندارد ،
  حالا فقط می ماند یک بهانه برای استارت جنگ. که دیر یا زود ان را هم سرداران الاغ سپاه فراهم خواهند کرد

  ، این جنگ بلاخره یک روز اتفاق می افتاد ، شروع این جنگ طلبی درست از روزی بود که عده ای از دیوارهای یک سفارتخانه بالا رفتند و با زیر پا گذاشتن قوانین محترم بین المللی عملا به خاک امریکا تجاوز کرده و شهروندانش را به گروگان گرفتند … اکنون به قول صدام حسین ، ام المعارک یا مادر جنگها نزدیک شده و محصول چهل سال کاشت باد‌ را. بصورت طوفان ، یکجا درو خواهند کرد
  نویسنده: ناشناس

  .

   
  • قابل توجه آخوند وکاوش ! مهمانی مختلط سفارت روسیه
   که برادران سپاهی سرسپرده شرکت داشتند نگاه کردید!
   چطور با حضور خانم های بی حجاب اسلام نلرزید!
   البته چند روز پیش سفارت انگلیس نیز چنین مراسمی برگزار
   کرده بود؛ که تعدادی ولایت معاش تجمع کرده بودند.
   ولی برای سفارت روس چون آقا سر سپرده است تجمعی در
   کار نبود. ناگفته نماند که سران حکومت تعدادی با آقا زیر پرچم
   روسند و تعدادی انگلیس!

    
 58. ای مسلمان های ایران و جهان
  ای ملاهای قم
  ای ملاهای مشهد
  این ملاهای سبزوار
  ای ملاهای اصفهان
  ای ملاهای نجف
  ای ملاهای کربلا
  ای
  ای
  ای

  این کودک نجس است چون پدر و مادرش بهایی اند؟
  با فتوای شما ملاها می شود با این بچه شیرخواره بهایی و حتی با غیربهاییان و با بچه های شیرخواره مسلمین تفخیذ کرد؟ ای ننگ بر من که صورت باطن شما موذی ها و وحشی ها را نشناختم.
  این کودک شیرخواره نجس است؟
  ای ننگ بر ملاهایی که این کودک شیرخواره را نجس می دانند
  ننگ

   
 59. درود
  ۱-حقوق شهروندی ربطی مستقم با حقوق بشر چون برابری و آزادی و احترام به حقوق و .. دارد. که قوانین شرعی فاقد آنند.پس از کچل نباید انتظار مو داشت.

  ۲-آتش به اختیاررا هم مردم ایران در کوچه و خیابان و دنیا در تنگه هرمز مشاهده کرده اند.قبل از چه باید کرد باید دید که ما با چه چیز مواجهیم، ما با سیستمی اسلامی شیعی که امت پرور است و امت از لبنان تا پاکستان و…را در بر می گیرد برای خود حد و حدودی نمی شناسندمواجهیم. این امت دارای مرزهای جغرافیایی نیست.این امت فرا مرزی است. و لی از آنجاکه قوانین عهد عتیق را سرمشق و هدف قرارداده یک بمب ساعتی بیش نیست.
  قوانین حکومت اسلامی ضد بشری و چون دیدگاه امت پرورش خطری برای جامعه جهانی است.موشک هوا کردن و صدمه به نفت کشها و حمله به دیگران نشان تهاجمی بودن این حکومت است.بدبختانه حکومت بازنده بدی هم است.

   
 60. ترامپ با خروج از توافق هسته ای خالق بحران خطرناک با ایران است. اگر واقعاً خواستار جنگ نیست، باید به جای شروط ۱۲ گانه، اهداف قابل دسترسی تعیین کند که برای ایران هم قابل قبول باشد و مسأله از راه دیپلماتیک حل شود.

  سرمقاله واشنگتن پست

  در شرایط بسیار خطرناک کنونی منطقه خاورمیانه که حوادث می تواند محرّک یک درگیری مسلحانه باشد، ترامپ بر خطرناک تر شدن وضعیت دامن می زند.

  اما بهترین رویکرد آمریکا در قبال ایران تداوم دیپلماسی با هماهنگی اروپا خواهد بود.

  دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بی هیچ ابایی خودش را از همه ماجراهایی که در خلیج فارس رخ می دهد کنار کشیده است!

  البته او در همان دوران انتخابات هم می‌گفت که علاقه‌ای به جنگ در خاورمیانه ندارد و به دفعات نیز اشاره کرده است که جنگ با ایران را نمی‌خواهد. اما در صحنه عمل؛ او کم، اقدام تحریک آمیز علیه جمهوری اسلامی انجام نداده است.

  حادثه انفجار نفتکش‌ها در روز پنجشنبه گذشته که در حوالی “تنگه هرمز” اتفاق افتاد، نه تنها حادثه‌ای بود که کاملاً انتظار آن می‌رفت، بلکه پیش آگهی از وقوع یک خطر بزرگ‌تر و آن یک درگیری مسلحانه ممکن است.

  ترامپ؛ ایران را مسئول حادثه می‌داند. مقامات دولت آمریکا می‌گویند که کشتی‌ها بوسیله مین‌های چسبانده شده به کشتی منفجر شده‌اند. وزارت دفاع آمریکا با انتشار فیلمی ویدیویی مدعی شده که یک فروند قایق ایرانی دارد یک عدد مین عمل نکرده را از روی یکی از کشتی‌ها بر می‌دارد.

  اما ایران هرگونه ادعای مداخله در این حادثه را نمی پذیرد؛ در عوض این ماجرا فرصت مغتنمی برای تهران شده تا از آن برای بی آبرو کردن ترامپ که متهم به گفتن هزاران دروغ است، کمال بهره را ببرد!

  ترامپ در یک اقدام “غیرعقلانی” از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و تحریم‌های ایران را تشدید کرد.

  تنها رویکرد صلح آمیزی که ترامپ در پس همه این تحریم های اقتصادی در قبال تهران داشت؛ شروط ۱۲ گانه ای بود که آمریکا آن را به ایران دیکته کرده است و تهران را موظف می‌کند سیاست خارجی خود را بطور کل دگرگون کند!

  ترامپ اگرچه می‌گوید جنگ را نمی‌خواهد، اما او راهی را پیشنهاد نمی‌دهد که به ما بگوید چطور می‌توان از این بحرانی که خود او خالق آن بوده است، خارج شد.

  ترامپ بارها به طور لفظی گفته است که خواستار گفت وگوست، اما مقام های ایرانی پنجشنبه گذشته مذاکره با آمریکا را بطور کل منتفی اعلام کردند.

  همین سرسختی، ترامپ را وادار کرد تا باز هم به سراغ توئیتر برود و او هم گفت وگو کردن را بطور کل منتفی بداند!

  اکنون در این شرایط ایجاد شده، دولت آمریکا هم به سراغ متحدان اروپایی اش خواهد رفت و آنها را تشویق خواهد کرد به جبهه نبردی که پیرامون حمله به کشتی‌ها تشکیل خواهد شد ملحق شوند.

  اما اروپایی‌ها مسلماً قدری محتاطانه با قضیه برخورد خواهند کرد، علتش هم این است که ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شده است و تحریم‌های ایران را بازگردانده است و این ایراد بزرگی است که اروپایی‌ها آن را بر رئیس جمهوری آمریکا وارد می‌دانند.

  البته در این میان، کنگره هم می‌تواند ایفاگر نقش باشد. کنگره همواره از دادن مجوز جنگ پرهیز کرده است و امکان ندارد از اقدام نظامی آمریکا حمایت کند.

  دولت واشنگتن دارد در مورد برداشتن گام‌هایی قدری کوچک‌تر صحبت می‌کند. یکی از این اقدامات؛ همراه کردن کشتی‌های اسکورت به منظور مراقبت کردن از کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس است.

  اگر ترامپ حقیقتاً دلش می‌خواهد جلوی جنگ را بگیرد، بایستی به دنبال یک رویکرد قابل اتکای دیپلماتیک با تهران باشد. شاید لازم باشد این رویکرد با هماهنگی اروپاییان به میدان بیاید.

  ضمناً او باید اهدافی قابل دسترسی را در مورد ایران مبنا قرار بدهد. تنش زدایی هردو طرف این دعوا، بهترین شروع خواهد بود.

  https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/trump-has-backed-himself-into-a-dangerous-corner-on-iran/2019/06/14/34ebff18-8eb2-11e9-8f69-a2795fca3343_story.html?utm_term=.6f06d3127bac

  ———–

  «یک گام دیگر برای‌ آغاز جنگ مانده »

  پرزیدنت ترامپ نیاز داشت که برای جنگ با ملاها ، افکار عمومی دنیا را قانع کند ، حالا این کار را خود سدعلی برایش انجام داد و نشان داد که اهل گفتگو ، تعامل و رفتار دوستانه نیست، دنیا به این نتیجه رسید که رژیم ایران یک رژیم نامعقول و غیر معمول است و با استانداردهای بشری همخوانی ندارد ،
  حالا فقط می ماند یک بهانه برای استارت جنگ. که دیر یا زود ان را هم سرداران الاغ سپاه فراهم خواهند کرد

  ، این جنگ بلاخره یک روز اتفاق می افتاد ، شروع این جنگ طلبی درست از روزی بود که عده ای از دیوارهای یک سفارتخانه بالا رفتند و با زیر پا گذاشتن قوانین محترم بین المللی عملا به خاک امریکا تجاوز کرده و شهروندانش را به گروگان گرفتند … اکنون به قول صدام حسین ، ام المعارک یا مادر جنگها نزدیک شده و محصول چهل سال کاشت باد‌ را. بصورت طوفان ، یکجا درو خواهند کرد
  نویسنده ناشناس

  .

   
 61. آقای نوریزاد

  ای به چشم من دیگر با دوستم جناب سید مرتضی بحثی در باره این موضوع نخواهم کرد .

  موفق باشید

   
  • آفرین گلابتون جون. درد و بلات بخوره تو کاسه سر بعضی ها. شهامت میخواد اینگونه بودن.

    
 62. سید مرتضی

  بما یاد داده اند که کفر بگو ولی دروغ نگو .

  مادر منا اینطور تعریف میکرد که

  شب دوم آبانماه ۱۳۶۱ وقتی پاسداران برای بازداشت آقای محمود نژاد به منزل آنها مراجعه می کنند، منا داشت درس می خواند فردایش امتحان انگلیسی داشت و مشغول مرور درس انگلیسی اش بود. پاسداران در تفتیش خانه نوشته های منا را می بینند و آنها را هم برمی دارند و به دلیل آن نوشته ها منا را هم به زندان می برند. وقتی خانم محمود نژاد به پاسداران می گویند او بچه است، او را نبرید می گویند نوشته هایش بچه است یا حرف زدنش؟ همیشه خانم محمودنژاد می گفتند من خودم را برای شهادت همسرم آماده کرده بودم ولی هرگز فکر نمی کردم منا هم به شهادت برسد و برای آن آمادگی نداشتم.
  خانم محمودنژاد چند ماه پس از منا بازداشت می شوند و وقتی به زندان عادل آباد منتقل می شوند منا هم در آنجا بود و خانم محمودنژاد با منا و طاهره ارجمندی در یک سلول قرار می گیرند. منا اجازه نمی داده مادر او را ببوسد و می گفته مادر دختران دیگری هم در این زندان هستند که مادرشان پیش آنها نیستند ممکن است باعث دلتنگی آنها شود. ببینید که با سن کم چه روح بزرگی داشت.
  خانم محمود نژاد تعریف می کردند در مدتی که ایشان در زندان بودند زمستان که هوا سرد بود و کف سیمانی سلول سرد بود منا و طاهره اصرار داشتند که خانم محمودنژاد بر روی تخت بخوابند و وقتی هوا گرم شده بود و تخت فلزی گرم بود این منا بود که بر روی تخت می خوابید. ایشان فرمودند: “یک روز بعد از ظهر منا در حالی که از گرما موهای بلندش را، همچود آبشاری از طلا در اطراف تخت پریشان کرده بود و قطرات عرق مانند دانه های الماس بر صورتش نمایان بود، چشمش را بسته بود و ظاهراً به خواب رفته بود. من بی اختیار دولا شدم که او را ببوسم او چشمانش را باز کرد و گفت: آه مامان. و به این ترتیب اجازه نداد ببوسمش.
  وقتی در بیست و دوم اسفند ۱۳۶۱ آقای محمودنژاد همراه خانم طوبی زائر پور و آقای رحمت الله وفایی به شهادت می رسند به خانم محمودنژاد و منا قبل از شهادت ملاقات حضوری نمی دهند و در بند زنان می دانستند که همراه خانم زائر پور دو آقا هم شهید شده اند ولی به آنها گفته نشده بود که آنها چه کسانی هستند اما تقریباً همه حدس می زدند یکی از آنها آقای محمودنژاد هستند. و قتی منا در ملاقات های کابینی شنید که پدر رفت پیش جمال مبارک او در جواب می گوید: “می دانم، می دانم، خوشابحالش، خوشابحالش”
  خانم محمودنژاد بیش سه ماه بعد از شهادت آقای محمودنژاد از زندان آزاد شد حاکم شرع به او گفته بود تو را آزاد می کنم که تا آخر عمرت برای دختر و شوهرت عزادار باشی، اما او نمی دانست وقتی قلبی مملو از عشق به حق باشد شمول بلایا برای او رحمت حق است و او همیشه با افتخار از همسر و فرزند شهیدش یاد می کرد و من هرگز ندیدم که برای آنها گریه کند بلکه با قدرتی فوق العاده که نشانه ایمان او بود از این دو عزیز شهیدش باد می کرد.
  در آخرین ملاقاتی که منا با عزیزانش داشت، خانم محمود نژاد پنج روز بود که از زندان آزاد شده بود. وقتی منا از شهادت شش نفر از آقایان دو روز قبل از روز ملاقات آگاه شد، چشمان سبز رنگ قشنگش پر از اشگ شد و دست بر روی قلبش گذاشت و با صدای آرام پرسید چه کسانی بودند؟ هر اسمی را که می شنیداشگ در چشمانش بیشتر حلقه می زد و دستش را محکمتر بر قلبش فشار می داد و نجوا کنان می گفت: خوش بحالش. و وقتی نام آخرین نفر آقای اشراقی را شنید اشگ از دیدگانش جاری شد و گفت: “خوش بحالش، خوش بحالشان” بعد صدایش اوج گرفت که: “قسم به جمال مبارک، به حق قسم، که این اشگ غم نیست، این اشگ شادی است. مبادا فکر کنید که از غم دارم گریه می کنم بلکه از خوشحالی است”.
  منا عاشق انسان ها بود و همیشه با صفای خاص خودش احوال پرسی می کرد و می گفت کاش می شد هر کسی را که دوست دارم به راحتی در آغوش بگیرم. قبل از این که میله های زندان او را از اجتماع جدا کند هفته ای یک بار به پرورشگاه می رفت و به کودکان مقیم آنجا کمک می کرد تمیزشان میکرد حمامشان می داد و لباس هایشان را عوض می کرد و از پول تو جیبی خودش برایشان هدایایی می خرید.
  همان طور که قبلاً گفتم منا هنگام شهادت پدر به اتفاق مادرش در زندان بود. بعد از اطلاع از شهادت پدر سی ساعت تمام روزه گرفت و چیزی نخورد و به دعا و مناجات پرداخت. در دعاهایش از حق خواست که شنل آبی ای را که در خواب دیده بود با خونش به رنگ قرمز در آید و جمال مبارک شنل قرمز شهادت را بر دوش او بیندازند. بعد از سی ساعت روزه اش را شکست و یک روز در حال قدم زدن به مادرش از شهادتش گفت: که ابتدا مناجات ” هوالابهی ای خدای من جانم فدای احبابت. این خون افسرده را در سبیل دوستانت بر خاک ریز و این تن فرسوده را در راه یارانت خاک راه و غبار اقدام نما، ای خدای من. ع ع” و بعد بر طناب دار بوسه می زنم و با دست خود حلقهٔ طناب دار را بر گردن خود می گذارم.” مادر که طاقت شنیدن این حرف ها را نداشت دلش نمی خواست آن ها را قبول کند. ولی او هم راضی به رضای محبوب ازلی بود. در روز بیست و هشتم خرداد ۱۳۶۲ بعد از آخرین ملاقاتی که با عزیزانش داشت به همراه نه نفر دیگر با مینی بوسی آنها را به میدان چوگان می برند درحالی که به شهادت پاسدارانی که آن روز همراه آنها بودند دست افشان و سرود خوانان و شاد و خوشحال فاصله زندان تا محل اعدام را طی می کنند. منا در حالی که ناظر شهادت نه تن از همراهانش و آخرین نفری بود که اعدام می شد همان طوری که برای مادرش توصیف کرده بود به شهادت رسید.
  او در فاصلهٔ کوتاهی که بعد از آخرین ملاقات و قبل از این که رهسپار میدان فدا شود این نا مه را که حاکی از ایمان و ایقان خلل ناپذیر او بود برای مادر و خواهرش نوشت:
  “الهی به امید تو
  مادر عزیز تر از جانم و خواهر مهربانم، چه بگویم چه بنویسم از فضل حق که بسیار است و در جمیع احوال شامل حال بندگانش می شود، حتی بندهٔ عاجز و ناتوانی چون من که لایق و سزاوار بندگی درگاهش را ندارم.
  عزیزان دل و جان برایمان دعا بخوانید .

   
  • در مورد بحث اول،من بحثی نداشتم فقط دو سه سوال مبنایی کردم که گلابتون پاسخی به آنها نداد،و مطالبی پراکنده و بی ربط تحویل داد،آن سوالها اینها بود:

   1-آیا بهائی ها،همه قرآن را قبول دارند یا برخی از آیات را؟ و در هر دو فرض،چرا؟

   2- “اشتباه بودن”آیه 40 سوره احزاب که تعبیر کامنت اول شما بود یعنی چه؟

   3-سوال دیگری که با بهائی ها قابل طرح است و اینجا اضافه می کنم، این است که از نظر آنان که مدعی هستند پیامبر اسلام را پیامبر می دانند و کتاب او (قرآن)را کتاب وحی،آیا پیامبر اسلام،فقط رسول بود یا علاوه بر رسول بودن “نبی” هم بود؟

   اگر این سوالات پاسخ مشخصی گرفت، بنده آماده ادامه گفتگو هستم،اما اگرمثل موارد قبل بنا بر طفره رفتن از روشن کردن مبنا باشد من نیز هیچ بحثی ندشتم و ندارم فقط از دوست بهائی ام گلابتون درخواست کردم کوتاه به این سوالات پاسخ دهد.

   ===

   در مورد بحث دوم،نه کفر خوب است و نه دروغ،اگر در تعلیمات شما بشما یاد داده اند که کفر بگو ولی دروغ نگو،تعلیم اشتباهی بوده است.

   و نکته دیگر اینکه:در بررسی پرونده های قضائی،محتویات پرونده و حاصل تحقیقات آن و قانون و آیین دادرسی مدار و معیار داوری ها و قضاوت هاست،نه ادعاهای درست یا غلط یا مسائل احساسی و حاشیه ای طرح شده از بستگان متهم.بنده نمی گویم مادر متهمی که اعدام شده است در بیان این خصوصیات احساسی دروغ گفته است،بحثم این است که معیار درستی یک حکم،محتویات پرونده و نحوه تطبیق فعل یا ترک متهم بر نص قانون است.

    
 63. مقاله : توجه به تهران

  ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا

  خروج آمریکا از برجام نادرست بود و موفق به تغییر رژیم نمی شود. با لغو برخی تحریم ها می توان راه مذاکره را گشود و به برجام ۲ دست یافت.

  فشار دولت آمریکا بر ایران سبب باز شدن درهای دیپلماسی شده است. ترامپ در طول دو سال و نیم گذشته فشارهای شدیدی اعمال کرده، حتی بیش از آنچه بر روسیه، چین و یا کره شمالی وارد نموده است.

  ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ۲۰۱۵ خارج شد، نیروی نظامی ایران [سپاه پاسداران] را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی ثبت کرد، تحریم‌های اقتصادی علیه نزدیک به یک هزار شخصیت حقیقی و نهاد اعمال و فروش نفت ایران را بسیار دشوار کرده است.

  سیاست ایالات متحده در حال کار است، به این معنی که اکثر کشورها (از جمله کسانی که با خط مشی ترامپ مخالف هستند) حفظ روابط تجاری و سرمایه گذاری در ایالات متحده را بر داد و ستد با تهران ترجیح داده‌اند.

  صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته و انزوای اقتصادی آن در حال افزایش است. رشد اقتصاد ایران کاهش یافته و پیش بینی می‌شود تا سال جاری باز هم کاهش یابد. ارزش ریال به شدت سقوط کرده و گزارش‌هایی از افزایش قیمت‌ها، کمبود مواد غذایی و دارو وجود دارد.

  اما در حالی که این فشار بر همگان روشن است، هدف آن نامعلوم است! بسیاری در دولت ترامپ از تغییر رژِیم در ایران دفاع می‌کنند. اما بعید است چنین تغییری رخ دهد. ۴۰ سال پس از انقلاب که سبب سرنگونی حکومت شاه شد، نظام منحصر به فرد سیاسی و مذهبی ایران به اندازه کافی قدرتمند است تا بتواند در برابر فشارهای ایالات متحده مقاومت کند و مشکلات اقتصادی را برطرف نماید.

  یک نتیجه احتمالی وضعیت کنونی این است که جنگ اقتصادی آمریکا به نبردی واقعی منجر می‌شود.در این میان دولت ایران اعلام کرده که قصد دارد به تدریج از محدودیت‌های هسته‌ای تحمیل شده توسط برجام بیرون آید.

  به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به تدریج در حال افزایش تولید سوخت هسته‌ای خود است و به ظاهر قصد دارد سطح غنی سازی اورانیوم را هم بالا ببرد.

  همه این موارد خطر ایجاد یک درگیری پر هزینه میان ایران و یک یا چند همسایه یا ایالات متحده را بالا می‌برد. دامنه چنین درگیری بدون شک گسترده‌تر خواهد شد و روابط ایران و آمریکا را بدتر از پیش می‌کند.

  اما جایی میان یک جنگ پر هزینه و تغییر رژیم، امکان سومی هم وجود دارد که ترامپ را ملزم به پیگیری از طریق دیپلماسی می‌کند.

  رویه ترامپ با کره شمالی تغییر کرده، پس همین کار را می‌تواند با ایران هم انجام دهد.انتقاد دولت ترامپ از برجام بهتر از هیچ بود، زیرا درحالیکه این توافقنامه توانایی‌های هسته‌ای ایران را کاهش داد، محدودیت‌های پذیرفته شده آن نسبتاً کوتاه مدت بود.

  این شرایط در حالی که ایران را پایپبند به توافق کرده اما در عین حال این امکان را هم به آن می‌دهد تا سلاح‌های هسته‌ای خلاقانه ای را بدون هیچ اعلام خطری بسازد. ۱۵ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به برجام و عدم انحراف ایران از این توافقنامه را ثابت می‌کند.

  با این حال،این وضعیت نمی‌تواند خروج آمریکا از برجام را توجیه کند آن هم در شرایطی که ایران در انطباق کامل با برجام قرار داشت. هرچند همین موقعیت می‌تواند شرایط لازم برای مذاکره دوباره را ایجاد کند.

  این فرصت هنوز هم وجود دارد. علیرغم شکست اخیر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در میانجیگری میان آمریکا و ایران، چشم اندازهای دیپلماتیک، به طرز قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته که شاید یکی از دلایل آن این باشد، تحریم‌ها کار خود را کرده است. دولت ترامپ ابراز تمایل کرده بدون پیش شرط با دولت ایران گفتگو کند.

  ایران تاکنون هرگونه گفتگو با واشنگتن را رد کرده اما اگر ایالات متحده بخشی از تحریم‌ها را بردارد شاید شرایط تغییر کند. حالا زمان برای چنین مقدمه دیپلماتیکی فرا رسیده و می‌توان به آن به عنوان برجام ۲ نگریست:

  موافقتنامه‌ای که نه تنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه در بخش سانتریفیوژها و سوخت هسته‌ای را محدود می‌کند، بلکه برهه زمانی آن برای مدت طولانی‌تری خواهد بود. در توافق جدید برنامه موشک‌های بالستیک ایران هم مهار خواهد شد.

  در عوض، ایران از بسیاری از تحریم‌ها رها می‌شود و بدین ترتیب ایالات متحده هم می‌تواند بیانیه ترامپ در خصوص اینکه در پی تغییر رژیم نیست را رسمیت ببخشد. شانس خوبی وجود دارد که شرکت کنندگان اروپایی برجام یعنی انگلیس،فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا هم از امضاکنندگان توافق جدی باشند.

  از طرفی، فرستادن توافق جدید به کنگره برای تصویب آن بدین معناست که آمریکا دیگر برای بار دوم از توافق خارج نمی‌شود.

  اما با توجه به فعالیت‌های ایران در منطقه، برخی تحریم‌ها باید باقی بمانند.در اصل، می‌توانستیم مذاکره‌ای ارائه دهیم که پیشنهاد کند همه تحریم‌ها در ازای پایان تلاش‌های ایران در سوریه و یمن و اصلاحات سیاسی لیبرال داخلی (در ایران) برداشته می‌شود.

  اما چنین مذاکراتی شانس موفقیت ندارد، چرا که دیپلماسی یا هیچ یا همه چیز، ثمره‌ای ندارد. هرچند باید تاکید کرد چنین توافقی نمی‌تواند دست ایران را درمنطقه باز بگذارد و ایالات متحده هم باید یک حضور نظامی را در خلیج فارس یا نزدیکی آن، سوریه و عراق حفظ کند.

  در نهایت باید خاطرنشان کرد برجام ۲ نمی‌تواند منجر به عادی سازی روابط دیپلماتیک آمریکا با ایران شود، اما به طرز چشمگیری امکان وقوع جنگ یا ظهور ایران به عنوان یک نیروی هسته‌ای را کاهش خواهد داد.

  این امر احتمالاً تائید فوری عربستان و چندین کشور دیگر منطقه‌ای را هم در پی خواهد داشت.

  https://www.project-syndicate.org/commentary/confronting-iran-without-triggering-war-by-richard-n-haass-2019-06

  ————-

  «یک گام دیگر برای‌ آغاز جنگ مانده »

  پرزیدنت ترامپ نیاز داشت که برای جنگ با ملاها ، افکار عمومی دنیا را قانع کند ، حالا این کار را خود سدعلی برایش انجام داد و نشان داد که اهل گفتگو ، تعامل و رفتار دوستانه نیست، دنیا به این نتیجه رسید که رژیم ایران یک رژیم نامعقول و غیر معمول است و با استانداردهای بشری همخوانی ندارد ،
  حالا فقط می ماند یک بهانه برای استارت جنگ. که دیر یا زود ان را هم سرداران الاغ سپاه فراهم خواهند کرد

  ، این جنگ بلاخره یک روز اتفاق می افتاد ، شروع این جنگ طلبی درست از روزی بود که عده ای از دیوارهای یک سفارتخانه بالا رفتند و با زیر پا گذاشتن قوانین محترم بین المللی عملا به خاک امریکا تجاوز کرده و شهروندانش را به گروگان گرفتند … اکنون به قول صدام حسین ، ام المعارک یا مادر جنگها نزدیک شده و محصول چهل سال کاشت باد‌ را. بصورت طوفان ، یکجا درو خواهند کرد
  نویسنده: ناشناس

  .

   
 64. یادداشتهای اسدالله علم (پهلوی شناسی و عبرت)
  ——————————————————–

  شاه: اگر مشارکت سیاسی و آزادی سیاسی بدهم، مردم می گویند گرانی هست و این به کشور صدمه می زند! به جای آن، ورزشگاه درست می کنم تا بروند بازی کنند! به نمایندگان مجلس هم ابلاغ کنید اگر در مورد بودجه انتقاد کنند، مانند گروه های کمونیستی تروریستی آنها را خواهم کشت!

  ✍️ اسدالله علم

  «فرمودند: علت نارضایی نسل جوان را فکر کرده ام چیست. تفاوت حقوقها بین جوانها و آنها که بر سر کارند، زیاد است، باید از بین برد!

  عرض کردم: این یک عامل است ولی عوامل دیگر زیاد است. اگر مردم به یک اصولی توجه بکنند و بفهمند که به آن اصول از طرف اولیاء امور هم توجه می شود، حاضرند با گرسنگی هم بسازند.

  فرمودند: آن اصول چیست؟

  عرض کردم: مردم باید به حساب و به بازی گرفته شوند و برای آنها سرگرمی و وسیله بازی درست کرد.

  نمی دانم چه طور شد که به عرض من طور دیگر توجه کردند!

  فرمودند: تربیت بدنی وسائل ندارد. نه زمین بازی داریم، نه بودجه کافی هست، نه مربی داریم!

  من عرض کردم: منظورم این است که مردم باید در سیاست بازی کنند و خود را در آن شریک بدانند! یک دفعه به عرض من توجه کردند!

  عرض کردم: چه دلیل دارد که دولت[شاه] بر سر کار باشد، همه عوامل انتخاباتی را در دست بگیرد و مثلاً در انتخابات شهرداری و انجمنهای ولایتی و ایالتی مداخله بکند؟! بگذارید مردم حس بکنند که انتخابات آزاد است.انجمنهای شهر و ایالتی و ولایتی چه تأثیری در سیاست کشور دارد که دولت[شاهنشاه] می خواهد در دست داشته باشد؟!
  بگذارید آزادانه سر و کلّه هم بزنند و اگر انتخابات مجلس، حالاها باید یک حدودی داشته باشد![و همه نمایندگان را اعلیحضرت از قبل تعیین فرموده باشند!]، چرا باید در انتخابات شهرداری چنین باشد؟! چرا باید مردم در مسائل زندگانی روزمره شان حرف نزنند؟ این که به جایی صدمه نمی زند.

  فرمودند: چه طور صدمه نمی زند؟! مثلاً مزخرفات عجیبی در مورد گرانی می گویند
  که این طور نیست!

  عرض کردم: اولاً: متأسفانه این طور است!

  ثانیاً:بر فرض چرت و پرتی می گویند چه ضرری دارد؟ یک دریچه اطمینانی باز می شود!

  فرمودند: به همین مناسبت هم من گفته ام حزب اقلیت باشد!

  عرض کردم: فرموده اید، ولی شیر بی یال و دم و اشکم است. اقلیتی که نتواند حرف بزند چه معنی دارد؟!

  فرمودند: آخر این همه کارهای بزرگ را مردم چه طور توجه ندارند؟!

  عرض کردم: تبلیغات هم غلط است. یک مقداری را درست نمی گویند، یک مقداری را هم که می گویند، آن قدر مبالغه می کنند و آن قدر تملّق نسبت به اعلیحضرت همایونی می گویند که مردم را بیزار می کنند!»

  (خاطرات علم، جلد دوم، ص ۲۱۱- ۲۱۰. ۳۰ فروردین ۱۳۵۱).

  «فرمودند: به دکتر کنی دبیر کل بگو تشکیلات خود را گسترش دهد و جوانهای تازه بیاورد.

  عرض کردم: چشم، ولی تا اجازه حرف زدن و انتقاد کردن نداشته باشند، فایده ندارد.

  فرمودند: منظور من هم همین است، زیرا اگر این دریچه اطمینان را باز نکنیم، حرفها از حلقوم گریلاها و جنگلیها و آدم کشها در می آید.

  عرض کردم: کاملاً صحیح است، ولی چندین دفعه تصمیم اتخاذ فرموده اید و باز دریچه را بسته اید! مگر همین زمستان گذشته نبود که برای دو کلمه حرف که این بدبختها در مجلس در مورد بودجه زدند، تلگراف صریح فرمودید که به آنها ابلاغ کنند “همان معامله با شما خواهد شد که با کمونیست های غیر قانونی می شود”؟!.

  فرمودند: آخر مزخرف گفته بودند!

  عرض کردم: به هر صورت این است، باید مزخرف گویی را هم تحمّل کرد والا کار حزب اقلیت هرگز به سامان نمی رسد. دیگر چیزی نفرمودند.»

  (همان، ص ۲۲۲. ۱۰ اردیبهشت ۵۱).

  ===

  پی نوشت1:اینهم درک و فهم همایونی از اصطلاح “لزوم به بازی گرفتن مردم در کارها”! غلام شاهنشاه می گوید:بهتر است دریچه آزادی را بروی مردم بگشائیم و آنها را در سیاست و امور کشور مداخله دهیم و باصطلاح ببازی بگیریم،جقّه همایونی می فرمایند:بله باید برایشان استادیوم و وسیله بازی فراهم کنیم!

  پی نوشت 2:بسیاری از منتقدان حکومت شاه از دخالت او در انتخابات های مختلف زمان شاه گفته اند و نوشته اند از جمله مرحوم امام که می گفت:اسامی از سفارت خانه ارائه می شد به شاه و همانها می شدند نمایندگان مردم!
  این فقره از اعتراض علم به شاه و تصریح او به این مطلب،گواه روشنی بر این گزارش هاست که انتخابات در زمان شاه انتخاباتی کاملا صوری و تشریفاتی بود و علم که چیزکی از دموکراسی را درک می کرد به این مطلب اعتراض کرده است و شاه قضیه را با “مزخرف می گویند”! و اینجور چیزها ماست مالی کرده است!

  پی نوشت 3:چنانکه بارها نوشته ام،بنظر من یادداشتهای علم بخوبی نشان می دهد که درک و فهم او از دموکراسی و آزادی و لزوم مشارکت مردم در امور جاری مملکت،از درک شاه بسیار عمیقتر بوده است،شاه حقیقتا هم در درک و فهم درست دموکراسی مشکلاتی داشته،هم بواسطه آن خوی استبدادی پادشاهان و میل به یکّه سالاری،خود را مالک ایران و مردم ایران می دانسته است و از این جهت،مخالفان خود را دائم به گرایش داشتن به کمونیزم متهم می کرده است،من فکر می کنم اگر شاه چنین استبدادی بخرج نمی داد و به اینگونه مشاورات و توصیه های علم بیشتر توجه می کرد و در عین حال قانون مشروطه و احکام اسلامی را زیر پا نمی گذاشت و استبداد بخرج نمی داد و علماء و از جمله مرحوم امام خمینی را تحریک بمخالفت با اغلاط و استبدادهای خود نمی کرد،شاید انقلابی هم پیش نمی آمد.و شاهیست ها و شاهدوستان باید این واقعیت های تاریخی را درک کنند.

  ساسانم! بدو بیا بابا! این مطالب را درست بخوان! و اینقدر دنبال پسمانده های ملوک و جقّه همایونی نباش!

  باشد؟!

  راستی امیر حسین کجا غیبش زد؟!

   
  • شاید مردمان دنیا
   شبیه به هم نمیرند،
   اما باور دارم
   تمام دیکتاتورها، به یک شکل
   یه زیر کشیده می‌شوند.
   در آینده نزدیک منتظر سرنگونی آقاتون باشید.

    
 65. ناشناس
  4:41 ق.ظ / ژوئن 15, 2019از
  باشناس گرامی ، شما و سید تربیت یافته حکومت اسلامی و شاگرد طوسی ها هستید و انتظار دیگری نمیتوان از شماها داشت .کاش شما
  هم زندگی مردم عادی را درقبل از انقلاب دیده بودید که مشروبخور با نمازخوان ، بیحچاب با حجابداراشد ، مسلمان با غیرمسلمان ، … همه
  همه با هم و مثل برادر و خواهر با هم زندگی میکردند ووو

  ==================================

  من را گرامی خطاب میکنی و بعد برچسب لواط کاری به من میزنی؟ اون شعبون بی مخ هم گویا کمی لوطی بوده نامرد.
  گفتن چند واقعیت در مورد خدایگان پدر تاجدارتون تا این حد دردناک بود؟ گویا یکی از قانون های رضا شاه دوم برای عضویت در حزب رستاخیز
  جدید هرزه گو و لیچار گو بودن است. چون زیربنای استدلال های شما سلطنت طلب ها بقدری سست است که توانایی دفاع و گفتگو را ندارید به همین دلیل سریع شروع میکنید به توهین و هرزه کویی. و در تمام شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی به وضوح این را میشود دید. چون در پیش ازانقلاب مشروب خور و نماز خون در کنار هم زندگی میکردند این دلیل محکمی بر بازگشت سلطنت و رضا شاه دوم به حکومت است نادان؟ با لیست کردن کار هایی که در مدت 50 سال یک حکومت انجام شده میخواهید مجوز بازگشت دیکتاتوری دوباره به ایران را بگیرید؟ 40 سال دیکتاتوری آخوند ها کافی نبوده و آنچنان مسخ شدید که چون دیکتاتوری در زمان شاه ملایم تر از زمان حال بوده حال باید یک فرد بی شخصیت دروغگو و موذی را که 40 سال در خارج از کشور به خوشگذرانی مشغول بوده و از صرف پول و حیله های مختلف برای احیای پادشاهی استفاده کرده به پادشاهی برسونید؟ آیا این یک قانون نانوشته است که شاه ها فقط باید بدزدند و عشق و کیف کنند و هیچ کار دیگری برای کشوری که همه ثروت و مالشان از آن است نکنند و اگر کردند پس باید پرستش بشند تا آخردنیا؟
  از دید شما عقب مانده ها هر کس از خاندان دزد پهلوی انتقاد کند باید طرفدار آخوند ها باشد نادان؟ که مرا هم در کنار سید مرتضی نام میبری؟ مگر در پیش از انقلاب هم همین هایی که الان از آنها بعنوان آقازاده و خانم زاده نام میبرید نبودند که همه عشق و کیف و خوشگذرانی های آنچنانی سفر به هر گوشه دنیا مال آنها بود و بس. برای این دزد های فعلی این بد است ولی برای دزدهای پیش از انقلاب خوب بود؟
  سایت نوری زاد از کجا و برای چه هدفی پا گرفت و ببین به کجا رسیده و شده یک پایگاه صد در صد سلطنت طلب ها که اگرکسی جرات کند از پهلوی ها کوچکترین انتقادی کند چنان آشفته بازاری میشود که نگو.

   
  • ناشناس خوش اخلاق چرا از کوره در رفتی ؟ چرا به خودت گرفتی ؟ چند ناشناس از جمله خودم که بزدل هستیم و جرات نوشتن نام خودمان را نداریم تا بی هدف خودمان را گرفتار اسلامیون کنیم …!!
   باور کن من طرفدار پهلوی نیستم ولی بهشان احترام میگذارم و کارهایشان را میستایم چون با 40سال قبل دنیا از جمله امریکا و فرانسه و …. مقایسه میکنم ،نه ان موقع را به حال دنیا!!
   من طرفدار بودن ساواک هستم که وطن فروشان قد علم نکنند ولی نه مثل حالا که وطن را بفروش ولی به رهبر توهین نکن . ان موقع در دانشگاه به شاه و خاندانش بدترین خرفها میزدیم وبا ما کاری نداشتند ولی اگر یک اسلحه از کسی میگرفتند پدر و مادر و جد و ابادش گرفتار میشدند . مگر شاه با ضاربش چه کرد؟ مقایسه کن با حالا دنیا نه ایران …
   قبل از اینکه خودت را روشنفکر بدانی و کتاب های بعد از ان قلاب بخوانی خواهش میکنم کتاب های قبل از ان هم بخوان

    
 66. ای خاک بر سر ملت ایرون اگه این خبر رو بخونه و باز سیگار بکشه

  معاون وزارت بهداشت ایران: مافیای دخانیات با ارز دولتی کاغذ سیگار وارد کرده

  دکتر علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت ایران از وجود “مافیای قوی دخانیات” در این کشور خبر داده و گفته این مافیا در زمانی که ایران تحت تحریم آمریکا قرار دارد با ارز دولتی و نیمایی، کاغذ سیگار و توتون وارد می‌کند. بر اساس این گزارش ارزش توتون وارداتی به ایران با ارز نیمایی، ۱۷۰ میلیون دلار بوده است.

  20 دقیقه پیش

   
  • داور جون گویی خودت سیگاری نیستی برادر. اگر بودی نه تنها به ما فحش نمیدادی که تشکر هم میکردی که جمهوری اسلامی اینقدر به فکر
   ما سیگاری هاست. خوب وقتی میریم ماست بخریم که هفته پیش بوده 6700 تومان و حالا شده 8300 تومان آنوقت اگه یه سیگار هم نداشته
   باشیم بکشیم چکار کنیم. آخ فقط دست بریده از دست بریده خبر داره. برو داور جان برو یکی دیگه از مقاله های البرز ایرانی نژاد رو بخون که
   حالمون رو گرفتی.

    
 67. کاوش عزیز
  نقد دنیای سرمایه داری درد امروز جامعه ایران نیست
  دوست گرامی
  ایران اکنون در قرون وسطی به سر می برد و برایش فرقی نمی کند کدام نظام پولی بر دنیا حاکم است
  مردم ایران پیش از آن که توسط نظام مونوتریستی فیات سرکیسه شوند توسط راهزنان عمامه به سر از هستی ساقط شده اند
  پس بیا دوست گرامی فکری به حال این ملت بی نوا کنیم . پس از آزادی از شر آخوند های قرون وسطایی همه گونه زمینه برای تدوین جایگزینی برای نظام پولی فیات فراهم است
  شهر های ایران را تبدیل می کنیم به مراکز تبادل علم جهانی
  کنفرانس پشت کنفرانس از فلاسفه و اقتصاد دانان و جامعه شناسان
  به قول نوریزاد “باشد” ؟

   
  • می شود کمی این فرمایشتان را بیشتر توضیح دهید ؟ ” ایران در قرون وسطی “؟؟؟ ” برایش فرقی نمی کند کدام نظام پولی بر دنیا حاکم است “؟؟؟ واقعا ؟
   چرا در باره چیز هایی که نمیدانی یاوه میگویی ساسانم ؟ برای چه کسی این حرفهای پوک را میزنی ؟ تو تنها برای آمریکا تبلیغ کن و کاری به چیز های دیگر نداشته باش . تو کارت این است , شغلت این است , به کار های دیگر چه کار داری ؟ ” فکری به حال این ملت کنیم ” یعنی هشتاد و چند میلیون را ببریم برای آمریکایی ها , نه ده تا , نه صد تا , نه هزار تا , یکباره هشتاد میلیون بی انصاف ؟

    
  • ساسان گرامی،

   واقعا تعجب می‌کنم از اینکه نقد من رو نقد بر سرمأیه داری بطور جامع تعبیر می‌کنید در صورتی‌ که نقد من بر ساختار و فرایند منوتریسم است. من بار‌ها بین سرمایه داری تولیدی (همانند سالهای ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱) متکی بر استاندارد طلا و سرمایه داری مالی‌ متکی‌ بر ارز فیات تمایز قائل شدم.

   جناب ساسان من اخیرا نقدی در رابطه با تضاد اصلی‌ اقتصادی و سیاسی کشور با توجه به آمار‌ها و داده‌های اجتماعی نوشتم، شما تضاد اصلی‌ سیاسی و اجتماعی کنونی‌ کشور را ماهیتا سیاسی از نوع تضاد بین استبداد و آزادی می‌بینید اما اینجانب آنرا تضادی ماهیتا اقتصادی (طبقاتی) میبینم.

   یکسر تضاد خیل عظیم جوانان بیکار، کارگران، کارمندان دون پایه و بازنشتگان بخش دولتی و خصوصی و خصولتی، مستمری بگیران و مدد جویان و حاشیه نشیان و خوش نشینان و روستایان فقیر و غیر مالک تهی دست هستند که در ذیل یا حول و حوش خط فقر زندگی میکنند و طرف دیگر این تضاد الیگارشی‌های نفتی‌ و بانکی، صاحبان و شرکای شرکتهای خصولتی، طیف وسیع دیوان سالاری دولتمردان و وزیران، وکیلان، مدیران کل، مشاورین، مدیران میانی، اصناف و بازاریان و بازرگانان و تجار و بخشی از کسبه و طیف وسیعی از صنف روحانییت و نیرو‌های نظامی و انتظامی و امنیتی به همراه نهاد‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، دینی و تبلیغاتی و احزاب رنگ و وارنگ اصلاح طلب و اصولگرا و رسانه‌های وابسته به آنها قرار میگیرد.

   بیش از ۷۰ در صد بودجه کل کشور صرف تغذیه طیف حاکم (دهک بالا) و کمتر از ۳۰ در صد صرف نه بهبود کیفیت زندگی که صرف تامین حداقل میعشت و به عبارتی تنازع بقای اکثریت قریب به اتفاق اهالی کشور میگردد.

   شما اگر نظری متفاوت دارید نقدی بر این کامنت بنویسید.

   http://www.nurizad.info/blog/32894#comment-577888
   تقلیل تضاد اصلی‌ (اقتصادی، طبقاتی) جامعه به تضاد فرعی (سیاسی، استبداد دینی) ناشی‌ از کوتاه بینی‌ سیاسی و فقدان دیدگاه طبقاتی یا وحشت از قدرت گرفتن و یافتن هویت و خاستگاه مستقل خیل عظیم فرودستان در سایه اتحاد و یک پارچگی آنها است.

    
   • چه توقعی دارید شما کاوش گرامی از این ساسانم جان نثار جقّه همایونی! ساسانم درکی از بحث های تخصصی اقتصادی شما ندارد که متوقّع نقد از جانب او باشید،این ساسانم -چنانکه بارها گفته ام- از آن دسته جان نثاران جقّه همایونی و پسمانده های اوست که احتمالا کنار یکی از سواحل امریکا یا جزائر قناری یا جاهای دیگر دراز کشیده و با بدست گرفتن یک گوشی یا نوت بوک دائم در حال این پهلو و آن پهلو شدن هستند که کی امریکا ایران را بمباران می کند و کی فرماندار موقت(؟!) نظامی امریکا و مستشاران او در ایران مستقرّ می شوند (به کامنت های قبلی او در این سایت شاه و فلک زده نوریزادیه مراجعه کنید که چطور حمله نظامی امریکا به ایران و استقرار یک فرمانده نظامی امریکائی را خائنانه تئوریزه کرده بود بدون اندکی شرم و حیا!) تا فرش قرمزی در یکی از فرودگاههای ایران برای شاه دوستان پهن خواهند کرد و به پسمانده جقّه همایونی و شاه دوستانی مثل ساسانم خواهند گفت:

    هي ير يو آر سر! یو آر ولکام تو ایران!

    بفرمایید حمام آفتاب و سواحل امریکا را رها کنید و بیایید اینجا بدهیم دست اتان!

    مردک جفنگ گوی این سایت را نیز با ادوات و حروف عطف،عطف کنید به ساسانم و ساسانم های عاشق جقّه همایونی!

     
    • سید میدانی این /// بیار ساسانم چه کاره است ؟ شغلش چیست یا چه بوده ؟ من حدس میزنم غیر از /// بیاری کار دیگرش صرافی و دلالی املاک , چیزی در این مایه ها باشد !

      
 68. ناشناس
  2:37 ب.ظ / ژوئن 14, 2019
  کاوش جون ، یارو بهت گفت گ … رو به شقیقه میچسبونی . اولا اینو کی نوشته ؟ ثانیا هر کی نوشته خیلی از مرحله پرته چون میگه چین یکی از مهمترین تولید کنندگان نفته !!! (فکر کنم طرف تو کلاس خودت درس خونده) . بعدش یکجا میگه دلار ۷۰ سال ارز معاملاتی نفت بوده بعد چهار خط پایینتر میگه چهل سال . اون داستان توافق کسینجر از کجا آمده و کی گزارش کرده ؟
  بیا و دنباله این بحث رو ولش کن و بیشتر گندشو در نیار.

  =================================

  ناشناسان – بزدل و پر رو کم سواد و بیسواد جفنگ گو
  مطالعه کنید، تحقیق کنید، از مخارج بالا و پأینتون باد گرم خارج نکنید.

  میزان تولید نفت در چین در سال ۴ الی‌ ۵ میلیون بشکه در روز است.

  میزان واردات نفت چین بین ۷ تا ۸ میلیون بشکه در روز (چین بزرگترین وارد کننده نفت در جهان است) و دومین مصرف کننده بعد از عمو سام.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_China

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_oil_imports

  سواد انگلیسیت خیلی‌ پائین هست، مفهوم استنادی بازه‌های زمانی‌ ۷۰ (دوران پیش از دلار‌های نفتی‌) و ۴۰ سال (دوران پس از جا افتادگی و باز چرخش دلار‌های نفتی‌) رو درک نکردی.

  سنگپا قزوین برو روتو کم کن، بیشتر از این خودت رو اینجا ضایع نکن.

   
 69. آن دوستی که پرسید اگر کسی فتوی به تفخیذ نوزاد شیر خواره دهدحکمش چیست معلوم است که این جانور حکمش انتقال به تیمارستان است آن هم تیمارستان بیماران روانی ویژه تصور کنید حیوان سفتی که به فتوای آن جانور مرتکب این جنایت شود به احتمال زیاد در آن شرایط حیوانی که بر وی حاکم است پا فرا تر از تفخیذ خواهد گذاشت و این را همان جانوری که ارضای شهوت از طریق لاپایی نوزادان را مجاز شمرده حتمن بنا بر تجربه شخصی پیش بینی کرده و می گوید حالا اگر لاپایی تبدیل به دخول شد و نوزاد افضا شد!ا با عرض معذرت یعنی پارگی محل دخول ازدواجش با این نوزاد باطل است یا للعجبا! طرف مرتکب چنین جنایتی شود و از زیر مسولیت شانه خالی کند و در پاسخ به این که حال چه باید کرد بگوید مال بد بیخ ریش صاحبش من این مال خراب را میخواهم چه کنم؟ و این را در قالب فتوایی شیطانی مبنی بر حرام شدن طفل بر وی بر سر شاکیان بکوبد این لجنزار را ما باید از بیخ و بن بخشکانیم

   
  • به دیوانگان توهین نکن.حکم چنین موجودی تبعید از جامعه انسانی یا محاکمه در یک دادگاه به جرم ترویج مسایل خلاف اخلاق انسانی و اشاعه فساد است.

    
 70. ناشناس
  1:21 ب.ظ / ژوئن 14, 2019
  ساسانم گرامی
  این آقای کاوش شدیدا احساس “خود مارکس بینی” بهش دست داده و با تکرار خزعبلاتی که اینور و انور میخواند میخواهد یک تنه نظام بانکی
  جهان را مضمحل کند درست همانطور که رهبر عالیقدرش مدعی مالیدن پوزه امریکا به خاک است . در خوشبینانه ترین شرایط باید بگوئی اینها
  افرادی هستند مریض روانی که چیزی از حقایق دنیا درک نمیکنند و آنچنان وهم خود گنده بینی ورشان داشته که به خورشید نگاه میکنند و
  میگویند منکه گفتم در نیا پس وسط آسمون چکار میکنی !!!
  خوشحالم از اینکه بالاخره دو سه نفری تصمیم گرفتند جواب لاطائلات تکراری او را بدهند تا لااقل افراد بیغرض ولی کم اطلاع را بیش از این سر
  کار نگذارد. البته امثال کاوش و سید مرتضی با جانفشانی بدنبال بی ابرو کردن سنگ پای قزوین هستند و صاحب آزاده این سایت هم میدان را
  برایشان باز کرده .

  ==========================

  آخه نادان جان “احساس خود مارکس بینی” بهش دست داده یعنی چه؟ آخه نادان جان “یک تنه میخواهد نظام بانکی جهان را مضمحل کند”
  یعنی چه؟ آخه نادان جان اگر کامنت های کاوش را خوانده باشی باید بدانی او اگر بیشتر از شما “دانشمند فرهیخته” دشمن جمهوری اسلامی نباشد کمتر از شما انسان کلیشه ای ضد انقلاب نیست. آخه نادان جان پرده بر داشتن از واقعیت های این دنیای شلم شوربا که انسان های سطحی نگر مانند حضرت عالی از کنار آن ساده میگذرید چه ربطی به مرض روانی دارد؟ آخه نادان جان بدون تحقیق و پژوهش در باره موضوعی نظر دادن زمانی که اینترنت در اختیار شماست و تمام گفته های کاوش را تایید میکند کار نادان های همه چیز دان است. آخه نادان جان چرا بخاطر اینکه سر مرتضی در باره کامنت اقتصادی کاوش نظر میده و با هم مناظره میکنند آنها را از نظر باورهایشان یکسان فرض
  میکنی؟ آخه نادان جان کسی که پشت پرده جنایت های بیشمار بشر حریص و آزمند را بر ملا میکند شاید توانایی مبارزه برای بهبود آنرا نداشته باشد ولی آیا این دلیل آن میشود که سکوت کند و دیگران را آگاه نکند چون این نظام فاسد جهانی زیربنای آنرا چنان محکم کرده که کسی توانایی خراب کردن آنرا ندارد؟ آخه نادان جان چرا از اسم کاربری من استفاده میکنی؟

   
  • کاوش جان – پسر خوب – اسمتو یادت رفت بنویسی.
   تا زمانیکه /// مثل شما سعی میکنند با قصه های جنایات عمو سام و اتاق خواب علم و امثالهم حواس مردم ایران را از جنایات وفساد و کثافت جمهوری اسهالی پرت کنن و وانمود کنن که بقیه دنیا از ما هم بدبخت ترند وظیفه همه ماست که پته تونو روی آب بریزیم . رد گم کردن با دو سه تا شعار ابکی بر علیه رژیم هم ما رو گول نمیزنه.
   برو حاجی خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه.

    
   • حاجی مش قاسم،

    کامنت بالا از من نیست، ایشان حدس میزنم همان ناشناسیست که با تحقیق و مطالعه مستقل به تحلیل‌های اینجانب در مورد نظام منتوریسم پی برده.

    اما مشدی حاجی قاسم (متوجه میشی‌ که پیشوند حاجی با مشدی قاسم خیلی جورتره تا با کاوش) هیچ بقالی توی ایران ۸۳ میلیونی حتی در اوج اوهاماتش دلار ۷ تومانی همایونی رو در خواب هم نمیبینه ( شعار سفیحانه “تا دلار ۷ تومن نشه ، وطن وطن نمی‌شه” اوج بلاهت اقتصاد سیاسی بازنشستگان کشوری و لشگری و بازندگان و بازماندگان دوران اریامهریست)؛

    اما اگه کمی‌ صبر کنی‌ متولیان موتلفه‌ای و هجتیه‌ای نظام بانکی‌ حکومت منوتوریستی امام زمان فقیهانه با حذف ۴ تأ صفر دلار ۱۰ تومانی تحویلت میدند.حالشو ببر اگر حال داری.

    حاجی مش قاسم توی زیمبابوه با دلاری که ۱۲ تأ صفر جلوی ارقامش داره یه استکان چای هم بهت نمیدند. اگه کمی‌ عقلتو بکار میگرفتی اونوقت متوجه میشدی چرا دخترای خونواده‌های مقتصد بازاری و و مایه دار و دیوان سالاران واسه مهریشون سکه طلا میخاند نه حتی دلار عمو سام.

    حاجی مش قاسم ناپلئون یا وزیر مالی‌ زبل داشت که میگفت واسه من اصلا فرق نمی‌کنه که عکس ناپلئون روی سکه طلا فرانسه باشه یا عکس لویی ۱۴ تا زمانیکه حقوق من با سکه طلا پرداخته می‌شه.

    کاراکلا امپراتور روم هم میگفت هیچکی نباید پول داشته باشه؛ همه پول (نقره و طلا) باید در اختیار من باشه که به سرداران و سربازام بدم که واسه من بجنگند و کشور گشایی کنند. سکه‌های رومی رو که در اوج اقتدار امپراطوری ۹۰ درصد عیار نقره یا طلا داشتند به ۹۰ درصد عیار مس تبدیل کرد (تورم فلزی)، همون کاری که عمو سام با دلار و حکومت ولایت فقیه هم با تومن می‌کنه.

    حاجی مش قاسم هنوزم فکر میکنی‌ میخوام دمکراسیتو با ایدولوژی مائویسم و استالینیسم جایگزین کنم، سرتون کلاه بذارم و سکه‌های طلا تون رو با ارز یوان رفیق مائو یا روبل رفیق استالین معاوضه کنم یا فهمتون رو از اقتصاد سیاسی و تاریخ نظام پولی‌ بالا ببرم.

    عزت زیاد واسه شرافت و صداقت

     
   • آقای نوریزاد
    میشه لطفا بما بگی که تفاوت “شارلاتان” با بز دل و جفنگ گو و نادان از نظر اخلاقی چیه که یکی رو هاشور میزنی و اونای دیگه رو نه؟ مگه نه اینکه شارلاتان کسی هست که جفنگ میگه و دنبال گول زدن سایرینه !؟

     
 71. با آنکه گزارشها و شواهد حکایت از دست داشتن ج.ا. در حمله به دو نفتکش را دارند امّا قبول حماقتی در این سطح توسط ج.ا. باورش سخت است هر چند حماقت ج.ا. و آخوندها حدّ و مرزی نمیشناسد٬ آیا این یکی از همان راههایی است که روحانی چندی پیش مطرح میکرد؟ وقتی سیاست ج.ا. تبدیل میشود به عربده کشی و لات بازی و بدون فکر کردن دهان باز کردن آنوقت باید عواقبش را هم تحمّل کنند٬ این بیخردان هر وقت حرفی زدند سوژه و مدرک دادند دست طرف مقابل. با موضعگیریها و تهدید کردن دیگران توسط ج.ا. در گذشته آیا حالا باوراندن اینکه این حملات تروریستی کار ج.ا. است به دیگران کار دشواریست؟ حتّی اگر در آن نقشی نداشته باشد! گروهی در ج.ا مخالف مذاکره هستند از جمله خامنه ای (البته تا زمانی که احتمال جنگ نیست٬ همین جماعت وقتی اوضاع را پس ببینند به دست بوسی هم خواهند رفت ) و باور دارند جنگی رخ نخواهد داد ( در شرایط کنونی به دلایل مختلف احتمال جنگ بسیار کم است) و از این مسله استفاده میکنند تا با تروریست بازی به آمریکا بگویند که ما میتوانیم برای شما و شرکای شما در منطقه مشکل سازی کنیم بنابر این باید به ما اجازه صدور نفت داده شود. پیام این خرابکاریها چیست٬ آنهم حمله به نفتکش حامل نفت ژاپن و زمانی که نخست وزیر ژاپن در ایران است! اینگونه حرکتهای بیخردانه هیچ خروجی مثبتی نخواهند داشت و کار ج.ا. را بدتر و حلقه محاصره را تنگتر خواهد کرد٬ این حرکات دنیا را به مواضع آمریکا نزدیکتر میکند٬ تحریمهای جدیدی را باعث خواهند شد٬ احتمال صدور قطعنامه شورای امنیت را بالا خواهد برد٬ رفت و آمد در آبهای منطقه را پر هزینه تر خواهد کرد٬ج.ا مشتریان نفتش را از دست خواهد داد٬ شاید ج.ا یکی از اهدافش با این کارهها بالا بردن قیمت نفت باشد تا با فروش کمتر پول مورد نیازش را فراهم کند ولی از این بابت هم دیگران بیشتر سود خواهند برد تا ج.ا و در ضمن طرف مقابل ابزار کنترل قیمت را هم دارد. از تروریست بازی ج.ا. که بگذریم میرسیم به دیدار نخست وزیر ژاپن با خامنه ای٬ خامنه ای در این دیدار دو بعد شخصیتش را بخوبی نشان یکی بی ادبی و دیگری حماقتش را. بی ادبی به این دلیل که در گفتگو با نخست وزیر کشوری که ادب و احترام به دیگران در فرهنگشان جایگاه ویژه ای دارد و ج.ا. دوست خطابش میکند و با حُسن نیت قصد میانجیگری را بعهده گرفته (ژاپن در عرصه جهانی چنین نقشی را کم بازی میکند) و برای اولین بار به ایران سفر کرده و نخست وزیر ژاپن دوستی شخصی با ترامپ دارد میگوید که ترامپ را در حدّی نمیداند که پیامی برای او بفرستد!! این زبان دیپلماتیک بالاترین مقام سیاسی ج.ا است! و حماقت خامنه ای را باید در جوابی که ترامپ داد جستجو کرد « نه آنها آماده اند نه ما». وقتی آمریکا از برجام خارج شد و تحریمها را برگرداند هدفش فشار آوردن و به عبارتی آماده کردن ج.ا. برای مذاکره بود و امروز ترامپ میگوید که «نه آنها آماده اند نه ما» یعنی ما (آمریکا) به همکاری بیشتر همپیمانان خود نیاز داریم ( که با بهانه قرار دادن این انفجارها شرایطش در حال شکل گیریست) و آنها (ج.ا) نیاز به فشار بیشتری دارند یعنی تحریم و فشار بیشتر٬ حماقت خامنه ای در این است که حتّی نتوانست از شرایط پیش آمده سود ببرد و بقول معروف برای خودش وقت بخرد و چیزی را گفت که آمریکا میخواست٬ دنیا دید که آمریکا پا پیش گذاشت و ایران نخواست و این در محافل سیاسی به ضرر ج.ا خواهد بود٬ ج.ا همان حرکتی را کرد که آمریکا میخواست. بزودی شاهد دور جدید فشارها از طریق تحریمها و احتمالأ قطعنامه شورای امنیت و فشارهای دیپلماتیک بیشتری خواهیم بود. البته عده ای این حماقت خامنه ای را سازش ناپذیر بودن و انقلابی بودن و از این حرفهای مفت تعبیر کردند٬ ترامپ میخواست مستقیم با خامنه ای دیدار و مذاکره کند چیزی که به لحاظ سیاسی یعنی پایان خامنه ای و انقلابگریش و بلحاظ شخصی خامنه ای نه توانش را بلحاظ دانش سیاسی و دیپلماتیک دارد و نه جراتش را به اضافه اینکه در ضعف کامل قرار دارند و هیچ برگ برنده ای دستشان نیست و خامنه ای میداند با وارد شدن به مذاکره چه شکست بزرگی در انتظار نظام و شخص اوست اینست که از مذاکره فرار میکند٬ ولی وقتی در آینده فهمیدند که این هم امکانی برای نجاتشان بود که از دست دادند باز دیگران را مقصر قلمداد خواهند کرد مثل برجام که خامنه ای طوری در موردش حرف میزند انگار ما رفتیم زیر ۱۰۵ تعهد را امضا کردیم! آنچیزی که مردم باید بدانند این است که نباید به هیچکدام از این امامزادهها (ج.ا و ترامپ) دخیل ببندند چون هیچکدامشان بفکر مردم ایران نیستند هر وقت آمریکا منافعش حفظ شد و ج.ا. برای ادامه حیات چراغ سبز دریافت کرد به توافق خواهند رسید و برای مردم همین آش خواهد بود همین کاسه٬ مردم اگر میخواهند به اهدافشان برسند حالا زمانیست که باید دست بکار شوند و حساب و کتاب هر دو طرف را بهم بزنند.

   
  • ظاهرا مرغ این کاربر (هموطن1) همیشه یک پا داره! خیلی هم عجولانه “قُد قُد” میکنه!

   من الان متن مصاحبه پیروز مجتهد زاده،کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه در لندن را ارسال کردم…مطالبش را ببینید،تخصص او این سنخ امور و بحث هاست که مرغ این کامنت گذار در مورد آن لجوجانه و دگم و روی یک پا “قُد قُد”می کند!

   مجتهد زاده تحلیل مفصّلی داره بعنوان یک ناظر دانشگاهی و استاد روابط بین الملل،نظرش اینه که سخنان آقای خامنه ای رهبر عالی ایران سخنانی سنجیده و درست بود….مطالب مفید و خوب دیگری نیز در مصاحبه او بود که من بخشهایی از آنها را همراه با لینک ارسال کردم…بقول ىوستم علي1 كه جايش خاليست: حتما بخوانیدش!

   حالا مرغ کامنت گذار هموطن1 در این نوشته،روی یک پا،قُد قُد کنان،نفی مذاکره از سوی رهبر عالی ایران را که بنظر غالب عقلاء و کارشناسان در شرائط فعلی،موضعی كاملا بجا و درست بوده است رانفی کرده است،اما من تصوّرم از منفی باف بودن کلیشه ای این کامنت گذار و مرغ یک پایش! نسبت به جمهوری اسلامی،این است که اگر فرضا رهبر عالی ایران در این دیدار -آنطور که قبلا این کامنت گذار بزعم خودش مثل همیشه اخباری بی ربط را کنار هم چیده بود و از تمام بودن ماجرا و تسلیم ایران می گفت! – یک انعطافی در مورد مذاکره نشان می داد،آنگاه مرغ یک پای این جناب،پای فعلی که در این کامنت نشان داده است را زیر شکمش می برد و پنهان می کرد و آن پای دیگر را بیرون می آورد و قُد قُد کنان می گفت:بله!دیدید درست گفتم؟! و دیدید جمهوری اسلامی با همه هارت و پورت ها تسلیم فشارهای ترامپ شد؟! و از اینجور “قد قدها”!

    
 72. سوال:اگر فرد جاهلی حکم به لذت شهوانی از یک کودک شیرخواره بدهد حکم آن چیست؟
  آیت الله جامع العلوم:اگر چنین فکری از کسی در فرض متصور باشد حکم به نجاست آن فکر و مغز می دهیم.
  سوال:اگر فردی که این افکار شیطانی را بروز دهد اعلام کند که از دیگران به عاریه گرفته یا به بیان بهتر دیگران هم چنین فتاوایی دارندحکم چیست؟
  آیت الله جامع العلوم:همه آن افکار در حکم نجاست بوده و چون به هم سرایت کرده نجس اندر نجس است.
  سوال:اگر به کتبی که از این افکار نجس تولید شده دست بزنیم حکم آن چیست؟
  آیت الله جامع العلوم:باید به حکم نجاست با آن برخورد کرده اگر رطوبتی به فرد لمس کننده رسید طهارت و غسل واجب است.
  سوال:اگر کسی یا کسانی در صدد دفاع یا به بیان بهتر ماله کشی اینگونه نجاسات باشند حکم آنان چیست؟
  آیت الله جامع العلوم:هر کلام ایشان در دفاع از اینگونه نجاسات حکم نجاست داشته و اجتناب از ان سخنان و صاحبان اینگونه نجاسات واجب است.
  سوال:اگر اینگونه ماله کشیها در فضای مجازی یا یک سایت موجب نجاست شده باشد حکم آن چیست؟
  آیت الله جامع العلوم:باید فی الفور آن سایت یا فضای مجازی از وجود چنین نجاساتی طهارت یافته و سایر کاربران چشمان خویش را جهت پاکسازی شستشو نمایند.
  من الله التوفیق
  دفتر آیت الله شکرالله جامع العلوم
  بخش استفتائات
  پانزدهم شوال یک هزار و چهاصد و چهل قمری

   
  • پیش بسوی تبعیت از ایت الله جامع العلوم حفظ الله که الهی درد و بلایش بخورد به جان هرچه ایت الله موجود

    
  • یعنی حالا این آیت الله خوبه؟؟؟؟ آخه خاک تو سرتون بکنن چرا ادم نمی شین؟ اینقدر این آیت الله ها در این صد و خورده ای سال توی///////////// کردند کافی نبوده؟!؟ باور کنین شما بیشعورها رو که هی کوروش کوروش می کنین رو حتی ببرن اون دوران، کوروش بیچاره رو سوزاکی می کنین! یعنی نمی کنین!!! شما سزاوار بدتر از اینها هستین!!!! بدبخت ما که با شماها این ور آب زندگی می کنیم و همتون هم احساس بهتون دست داده که دارین کار انقلابی می کنین!!! بقول بعضی ها در این سایت شما ها هم که دارین کار منقلابی می کنین نه انقلابی!!!

    
   • سلام گنجعلی!

     
    • سلام جانم , چرا به من سلام کرده ای ؟ نکند فکر کرده ای نویسنده منم ؟ نه جان شما کار من نیست , خودت هم که میدانی من در این سطح مطلب نمی نویسم خرابمان نکن برادر ! ما یک وقت دکتر مهرداد را داشتیم که علامت مخصوصش به گفته خودش !!!! بود . نمیدانم زنده است یا خدا برش داشته برای آسایش خلق هنوز زنده خودش . اگر زنده است حتما با ده , بیست نام دیگر تو این سایت چرند میگذارد برای مردم آزاری . موجود عجیبیه کلا و به آدمی زاد هیچ نمیبره . نه دوست من گنجعلی فقط با نام خود مینویسد و از کسی هم ترس ندارد . شما هم که این قدر خوب حدس میزنید بروید روی اسب ها شرط بندی کنید شاید یه روزی اگر خدا خواست شلوار بی وصله مردم به پایتان ببینند .

      
     • سلام گنجعلی.فقط خواستم بهت سلام کنم ایرادی داره یا جاش واست مهمه؟

       
 73. ای مسلمان های ایران و جهان
  ای ملاهای قم
  ای ملاهای مشهد
  این ملاهای سبزوار
  ای ملاهای اصفهان
  ای ملاهای نجف
  ای ملاهای کربلا
  ای
  ای
  ای

  این کودک نجس است چون پدر و مادرش بهایی اند؟
  با فتوای شما ملاها می شود با این بچه شیرخواره بهایی و حتی با غیربهاییان و با بچه های شیرخواره مسلمین تفخیذ کرد؟ ای ننگ بر من که صورت باطن شما موذی ها و وحشی ها را نشناختم.
  این کودک شیرخواره نجس است؟
  ای ننگ بر ملاهایی که این کودک شیرخواره را نجس می دانند
  ننگ

   
  • “سبیل های ضخیم” کامنت گذار “مادر”که همان “هزاره چهره”این سایت است از دو طرف کامنت های تکراری او پیداست! جالب این است که مدیر ساده لوح این سایت که از اینجور مزخرفات جاهلانه این کامنت گذار، احساس بهجت و ذوق زدگی های دوران کودکی به او دست می دهد،این مادر سبیل کلفت را “بانو”خطاب می کند!

    
  • //////////////////دین و آئینی که چنین موجودات زشت خو و دیوسیرت و هرزه و تجاوز کار انسان ستیزی همچون////////////////////////////////// تربیت کرده. ای ////////

    
   • اینم یکی دیگه که ” احساس بهجت و ذوق زدگی های دوران کودکی به او دست می دهد ” ! بیش از شصت سال هم این یکی و هم آن یکی سن دارند و درست مثل دوازده سیزده ساله ها میمانند , هر دو ! من اون اوایل فکر میکردم این مزدک حدود بیست سالی بیشتر نداشته باشد تا این که خودش چیزی نوشت که نشان میداد ای بابا طرف بالای شصت سال داره و این قدر کودکه هنوز !

     
 74. دوستان
  با شناختی که من دارم این چهرده نفری که نامه استعفای رهبر و تغییر بنیادین در قانون اساسی را امضا کرده اند، هرگز به هیچ جناحی تعلق نداشتند. اعتراضاتشان همیشه یا مدنی بوده یا صنفی. علت این که بعد از ۴۰ سال نتونستیم از پس ملاها بر بیاییم اغلب این بوده که در هر حرکت مدنی مردم کنار نشستند و گفتند بزار ببینیم اینا چه کار می کنند. خیلی وقت ها هم به فعالان حقوقی و مدنی انگ اصلاح طلبی زدند: که چرا مثلا قدیما دوم خردادی بوده اند یا طرفدار جنبش سبز. کلا مردم فراموشکار ما یادشان میره که خود ابله شان هم در جنبش سبز و انتخابات های اصلاح طلبانه درگیر بوده اند.
  فقط بلدند یک گوشه بنشینند و از همه چیز ایراد بگیرند.

   
  • آیا جمعیت ایران ۱۴ نفر است!

   آرش فضیلت

   ترس، مماشات، امنیت شغلی، مصالح جناحی، منافع اقتصادی، خود زرنگ پنداری، توهم توطئه، مسئولیت گریزی، بیگانگی اجتماعی یا فروپاشی اخلاقی، کدامیک!

   آیا خواست هایی که این ۱۴ انسان بی باک و شریف در بیانیه‌شان خطاب به مردم ایران طرح کرده‌اند، دغدغه مختص آن هاست!

   آیا گناه کبیره این افراد این است که جوهر قلم‌شان به رنگین کمان قرمز و سبز و بنفش و فیروزه‌ای و… مزین نیست! یا فراموش کرده‌اند از فلان سازمان، جبهه و جریان و شورا یاد کنند تا کار و کاسبی برخی از رونق نیفتد!

   کجایند دوره گردهای رسانه‌ای، سخنوران، فعالان حقوق بشری، جایزه بگیرها، فعالان ضد جنگ، روزنامه نگاران مستقل، علامه‌های روشنفکر و همه چیز دان‌ها، راستی از هنرمندان وطن پرست چه خبر!

   در انتظار معجزه نشسته‌اند یا زمان ظهورشان فرا نرسیده!

   سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
   به عمل کار برآید به سخندانی نیست

   آرش فضیلت

   https://news.gooya.com/2019/06/post-27089.php

   ===

   پی نوشت1: اینهم،برای دلخوشی آدم و حوّا (بالاخره معلوم نشد آدمی یا حوّا؟!) و مدیر این سایت و بیانیه ای که نوشته است و مورد امضاء سلفی گیران دائمی با او قرار گرفته است!

   پی نوشت 2:بقول مرحوم آقای موسوی اردبیلی: آرش! تو هم؟! راستی آرش! توی این سایت هم می نویسی؟! اگر نمی نویسی،از حالا بینیویس!

    
  • اول که ابله ….که نتونست تو رو تربیت کنه که به ملتی که خودت هم عضوشی فحاشی میکنی، تو که فقط یه جا ننشستی چه ….خوردی تا حالا، غیر لز اینکه سرباز بی جیره مواجب آمریکا و اسرائیل و عربستان باشی، البته شاید هم با مواجب

    
 75. ناشناسان – بزدل و پر رو کم سواد و بیسواد جفنگ گو

  مطالعه کنید، تحقیق کنید، از مخارج بالا و پأینتون باد گرم خارج نکنید.

  در مورد علوم و مباحثی که سرشته و دانش و آگاهی ندارید کنجکاوی نشون بدید اگر علاقمند بودید و بپرسید نه اینکه اظهار نظر جاهلانه و احماقانه و حق بجانب بکنید. ابراز سلیقه سیاسی و موضع گیری سیاسی و گروه گرایی و هواداری جریان سیاسی و حزب بازی رو با بحث و تحلیل و موشکافی تخصصی در علم اقتصاد سیاسی و تاریخ آن قاطی نکنید.

  The petrodollar system provides at least three immediate benefits to the United States

  It increases global demand for U.S. dollars
  It increases global demand for U.S. debt securities
  It gives the United States the ability to buy oil with a currency it can print at will

  ————————————————————————————————————-

  The Bretton Woods Breakdown: Vietnam, The Great Society, and Deficit Spending

  https://followthemoney.com/preparing-for-the-collapse-of-the-petrodollar-system-part-1

  ————————————————————————————————————-
  The Rise of the Petrodollar System

  https://followthemoney.com/petrodollar-collapse-part-2/

   
  • کاوش شناسی!
   ۱- کاوش نکبت زاده دئاثت معاش است و با پول مفت پدرش در ایران یا خارج از کشور مدرک گرفته و احتمالاً به عنوان
   استاد دانشگاه مامور دستگاههای امنیتی
   است.
   ۲- توده ای یا فرزند توده ای تواب بوده
   که باز مانند بند یک مشغول انجام وظیفه
   است.
   ۳- بزدل وترسو تویی که از مال مردم ارتزاق می کنی و بر علیه آنانی. تعدادی
   از این ناشناسان کسانی هستند که در
   زندان از رفقای تو شکنجه شده وتوهین
   شنیده اند.
   ۴- یک پرسشی که برای من لا ینحل مانده
   این است که چرا چپ گراها بخصوص
   توده ای ها به تثبیت حکومت کمک کردند
   وبعد با اردنگی توسط خمینی بیرون
   انداخته شدند ، کعبه آمالشان شوروی
   ( الآن روسیه) را برای زنگی انتخاب
   نکردند و سر از کشورهای سرمایه داری
   غرب در آوردند!!!!!
   ۵- ما که سال های متمادی است که بازنشسته و در حال گذران دوران
   تقریباً سالمندی هستیم ؛ به زبان انگلیسی
   مسلط نیستیم ؛ البته زمانی که امثال ما
   دانشجو بودیم ، دانشجو و استاد منزلت
   خاصی داشتند. نمیدونم آن موقع پدر تو
   چکاره بوده ! فکر نکن که اگر در عصر
   اینترنت و انفجار اطلاعات زبان انگلیسی
   یاد گرفتی و اینجا به رخ می کشی به قول معروف شق القمر کردی! الآن خانواده هایی که به آموزش بچه هاشون
   بها می دهند تا پایان دوره ابتدایی زبان
   انگلیسیشون فول میشه .
   ۶- به نظر تو الآن امثال فرخ نگهدار کجا
   دارند زندگی می کنند!!!!!

    
   • چنککمزدک شناسی‌،

    ناشناس بزدل و پست و ///////////////////////////////////// معاش بی‌ بته هستی، از جنس چنککمزدک بیشرف و پست که خودشو از روی بزدلی و پستی پشت ناشناس قایم کرده. چونکه نه دانش و نه /// بحث رودرو رو داره، به قول خودش ۵ ساله اینجاست و میخواد همه مردم مسلمان و شیعه ایران رو بریزه تو دریا؛ اونوقت به من میگه استالین پرست؟

    با یک بسیجی‌ جغل تو خیابون روبرو بشه خودش رو خراب می‌کنه، نشسته پشت کیبرد کامپیوتر تو غرب بازم بقول خودش، ویسکی می‌خوره و چرندیات میبافه امر بهش مشتبه شده که این سایت شده واسش میدان پهلون پنبه بازی واسه یه مشت بازنشسته ساواکی و نظامی مفلوک و جانثار اعلیحضرت خوش رقصی و انتر بازی می‌کنه. دلشو خوش کرده که تاریخ اسلام و اسامی همسران پیامبر رو فوت آب شده.

    قبلا اینجا بار‌ها توسط دیگران به گواله گه تشیبه شده؛ احتمالا از نظامیان یا ساواکیان یا وابستگان نوکر مسلک رژیم منفور و مدفون شده پهلویست و خودش رو با جهالت و سفاهت به عنوان کارمند مفلوک و بازنشسته توی ایران جا زده و یه مشت مزخرافات رو که هیچ ربطی‌ به میعشت و وضعیت سیاسی این قشر نداره نشخوار کرده و بالا آورده.

    جناب ناشناس اگه چنککمردک نباشی از همان قماشی. پس به تو هم میگم Fuck Off.

    ————-

    درود کاوش گرامی
    اصلا دوست نداشتم از قلم شما چنین مطلبی بخوانم
    عبور کنید
    قدر قلم خودتان را بدانید
    سپاس

    .

     
  • -آشنایی بیشتر با وطن فروشان حزب توده که زیر پرچم استالین سینه می زدند!!!!!!
   با خلخالی که آشنا هستید!

   حمایت حزب چپگرای توده
   از جنایات خلخالی و کشتارها
   در آغاز کارش و تشویق خلخالی
   به ریختن خون بیشتر و
   قتل عام گسترده تر…

   کیانوری:دادگاه های انقلاب
   ایران را سربلند کرد!!!
   نام آیت الله خمینی
   در تاریخ انقلاب های جهان خواهد ماند!

   چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت
   ۱۳۵۸ نشریه مردم ارگان رسمی
   حزب توده با تیتر درشت
   چنین مینویسد:

   برنده تر باد تصمیمات دادگاه انقلاب،
   تبلور خشم و آگاهی انقلابی توده ها!

   ❌چندماه بعد تعدادی ازسران و اعضای
   حزب توده هم اعدام شدند‌‌

    
  • نماینده ناشناسان – بزدل و پر رو کم سواد و بیسواد جفنگ گو

   کاوی جون بد جوری جوش آوردی چون بالاخره دوستان از جفنگیات تو خسته شدن و میگن ما از دزدیهای رفقای تو توی ایران نون نداریم بخوریم و جونمون به لبمون رسیده تو که الحمدلله این مساله رو نداری برو تو سرت بزن که کسینجر گوش عربارو کشیده اما مارو ول کن.
   اقلا سید مرتضی الان داره از دیدن اینهمه ادب و اخلاق تو بشگن میزنه!
   راستی آگه سید باهات رفیق نبود بهت میگفت که نمیشه هم کم سواد بود و هم بیسواد! بجای این چیزایی که بانگلیسی میخونی و نمیفهمی یخورده فارسیتوبهتر کن.

    
   • ناشی جون، ناشناسایان ظاهرا فراوانند، بعضی‌ بیسوادند در علم اقتصاد ، بعضی‌ کم سوادند در علم تاریخ و بعضی‌ جفنگ گو هستند و بی‌ مایه مثل خودت، بعضی‌ پست و بزدل و فرومایه مثل چنگکمردک که خوب میشناسیش.

     
    • کاوش نشون دادی که
     ولایت معاش دئاثت پیشه ای بیش نیستی .
     چرا خودتو جر میدی!

      
     • جناب نوریزاد این بار دوم است که شما چشمتون رو بستید؛ انتظار نداشته باشید که من هم چشمو بروی رذالت و اهانت یه مشت پست و بیشرم ببندم.

      ناشناسان – گروه گواله گه – همجنسان پست و فرومایه همتون به سرکردگی چنککمردک از همکیشان و شاگردان عِلم عَلم دیاثت پیشه و پا‌انداز هستید البته بدون مواهب و مواجب همایونی. که با توجه به علاقه مفرطتون به آنها اصلا جای تعجبی نیست.

      ////////////////////

      ————-

      کاوش گرامی
      اگر بدانید در روز و شب چقدر بر من فحش می بارند. از انواعش. با جزییات.
      عبور کنید و مرنجید.
      وگرنه با این واقعیت جامعه ی ما نمی شود کنار آمد
      قرن ها برای بی تربیت کردن این مردم زحمت کشیده شده، و سالها باید برای تربیت کردنش زحمت کشید. ببینید، وقتی رهبر ملا و آخوند و حوزوی یک مملکت، عده ای از هموطنان ما را “محکوم” به نجاست می داند و با همین فتوای وحشیانه آنان را به ورطه ی وحشت و اعدام و زندان و محرومیت های معیشتی و تحصیلی می اندازد، این یعنی ریشه ی بی تربیتی و امثال آن بسیار عمیق و حتی در لایه ها و پیچ در پیچ عمامه ها است و به این سادگی ها بیرون کشیدنی نیست.
      با احترام

      .

       
   • نماینده ناشناسان این کاوش/// همان آخونده! خودش حتما آقازاده است میگی نه ازش بپرس!

     
 76. بهاالله میفرماید من آمده ام که سلاح را به صلاح تبدیل کنم و دین باید مطابق عقل و علم باشد . دین باید ایجاد محبت و اتحاد نماید
  ……..
  گلابتون گرامی اولا دین و ایمان با خرد و عقل سازگار نیستند بنابراین بها الله شکر خوردند. چون همین که حضرت شان خود را پیام آور از طرف //// الله معرفی کرده اند خود جای پرسش و شک … است! در ثانی این مفتخوران اسلامی از دین و باور مردم دکانی پر رونق درست کرده اند و تا آنجا که خر هست سواری خواهند گرفت. دوست ارجمند دین و ایمان مربوط به حریم خصوصی است و مطرح کردن آن در حریم عمومی هم بزیان دین است و هم بضرر دمکراسی. هموطن گرامی دین و باور شما تا زمانی محترم است که در همان حریم خصوصی بماند و برای خودتان باشد .زمانیکه باور شما وارد حریم عمومی شد این دیگر شما نیستید که چگونگی بر خورد دیگران با دین و ایمان تان را تعیین می کنید. کسی مثل من شاید چون از هر چه دین و مذهب و ایدئولوژی هست تنفر دارد به باور شما توهین کند و یا شاید مثل بسیاری فقط به انتقادی اکتفا کنند. دوست و هموطن گرامی بهایی مسلمان مسیحی …دین و باور تو بخودت مربوط است و برای شخص تو مقدس است ولی برای من ارزش ////.هم ندارد! هموطن در حریم عمومی تقدس بی معنی و غیره قابل قبول است. چون چنین تقدسی امتیاز اورست. بنابراین شما بعنوان یک دین باور نمی توانید از دیگران انتظار احترام به باورهای خرافی خود را در حریم عمومی داشته باشید. مسلما بعنوان انسان شما حق دارید که دین و باور خود را داشته باشید ولی اگر دین و باور خود را بر من کافر و ملحد و آته ئیست ارایه کردید من نیز حق خود میدانم که حتی به باور شما توهین کنم و انرا مزخرفات و اراجیف غیره علمی و نادرست و دکان کید و …بنامم. دوست گرامی مسلما منظور مرا درک می کنید و منظورم را از خطاب قرار دادن شما را درک می کنید. چون این شما تنها آئین بهایی یا اسلام …نیست بلکه شامل تمام ادیان و باورها و ایدیولوژیها و تفکرات و مکاتب فکریست! دوست و هموطن گرامی حریم عمومی جای سیاست و بحث و مجادله و برخورد عقاید و افکار و یافته های علمی و ملموس و نتیجه تجارب افراد و گروها … است نه جای وحی و معجزه و آیات و روایات و مزخرفاتی از این دست! بهمین دلیل جای پالایش افکار و باورها و سیاست ورزی و میدان نبرد اندیشه هاست. قداست در چنین مکانی مسخره و ببخشید گنده گویی است. چون حریم عمومی مربوط به همه مردم است بنابراین نمی توان انتظار مقدس دانستن یک باور را از عموم داشت. مسلما اگر پیروان دین و باوری همچون دیگران با رعایت قوانین جامعه سکولار و دمکراتیک به حفظ باورهای خود در حریم خصوصی هستند نباید مورد تعرض قرار گیرند و کسی حق تبعیض بر علیه آنها با توجیه انتساب شان به باور خاصی را ندارد. چون در فضای عمومی و در چوامع سکولار انسانها داشتن باور در حریم خصوصی را حق خود می دانند. این بدین معنی است که شما می توانید مسلمان بهایی مسیحی یهودی سگ پرست گاوپرست ….باشید اما حق توقع احترام گذاشتن دیگران به مقدسات خود را در حریم عمومی ندارید اما توقع احترام بخود بعنوان یک انسان در حریم عمومی را دارید در صورتی که قوانین حریم عمومی را پذیرفته و رعایت کنید! در یک کلام شما دوست و هموطن گرامی نمی تو انید دیگر انسانهایی را که دین و باور شما را نمی پذیرند نجس و فاسد و حرام و حرامزاده و بدتر از خوک …بدانید ولی توقع احترام به خود و باورهای خود از جانب آنها داشته باشید! چون در انصورت مردم از شما می پرسند مگر شما مسلمانید؟!

   
  • مزدک. گرامی سپاس ؛ بسیار منطقی و مستدل

    
  • در جوامع سکولار , به معنی فارغ بودن اداره جامعه از دخالت ادیان , البته اگر آن جامعه با شیوه های دمکراتیک هم اداره شوند به معنی غربی آن , تبلیغ برای نه تنها ادیان بلکه برای هر عقیده دیگری هم آزاد است و نمیتوان به معتقدان به آن ادیان توهین کرد . در هما ن آمریکایی که شما تشریف دارید آزادی برای تبلیغ عقیده از بدیهیات است و از بدیهیات هم هست اجتناب از توهین به اعتقادات دیگران برای جلوگیری از درگیری های مضر برای جامعه . تنها در این سایت بی در و پیکر است که هر که هر چه میخواهد می گوید . دین مثل هر باور دیگری میتواند بر عکس ادعای شما وارد حریم اجتماعی هم شود , برایش تبلیغ شود و پیروانش هم میتوانند خود را در انجمن ها مطابق قانون سازمان دهند , که در واقع هم میشوند در جوامع سکولار و دمکراتیک به معنای غربی آن و از جمله در همان آمریکای شما . نقد یک عقیده یک چیز است و توهین به آن چیز دیگر . شما متاسفانه بین این دو تفاوتی نمی شناسید .

    
  • مزدک 1 بی تربیت تو همه جا باید این سخنرانی های هزار بار تکراری تو بکنی زبون به دهن بگیر . به شما چه مربوطه میای میگی “هموطن” و بعد به اعتقادشون توهین میکنی “بهاالله شکر خوردند”. تو و امثال تو هیچی از دموکراسی نمیدونید. گلابتون به تو کاری داشت؟ اینها هزار جور
   بدبختی را تحمل کردند و میکنند بخاطر باورشون بیماری باز هم بیشتر دلشون رو خون میکنی. مگر کسی از تو نظر خواست؟ اگر این دموکراسی است مرده شور هر چی دموکراسی است ببرند.

    
 77. ناشناس
  2:37 ب.ظ / ژوئن 14, 2019
  کاوش جون ، یارو بهت گفت گ … رو به شقیقه میچسبونی . اولا اینو کی نوشته ؟ ثانیا هر کی نوشته خیلی از مرحله پرته چون میگه چین یکی از مهمترین تولید کنندگان نفته !!! (فکر کنم طرف تو کلاس خودت درس خونده) . بعدش یکجا میگه دلار ۷۰ سال ارز معاملاتی نفت بوده بعد چهار خط پایینتر میگه چهل سال . اون داستان توافق کسینجر از کجا آمده و کی گزارش کرده ؟
  بیا و دنباله این بحث رو ولش کن و بیشتر گندشو در نیار.

  ================================
  ناشناسان – بزدل و پر رو کم سواد و بیسواد جفنگ گو

  مطالعه کنید، تحقیق کنید، از مخارج بالا و پأینتون باد گرم خارج نکنید.

  در مورد علوم و مباحثی که سرشته و دانش و آگاهی ندارید کنجکاوی نشون بدید اگر علاقمند بودید و بپرسید نه اینکه اظهار نظر جاهلانه و احماقانه و حق بجانب بکنید. ابراز سلیقه سیاسی و موضع گیری سیاسی و گروه گرایی و هواداری جریانت سیاسی و حزب بازی رو با بحث و تحلیل و موشکافی تخصصی در علم اقتصاد سیاسی و تاریخ آن قاطی نکنید.

  ناشناس احمق و بی‌ اطلاع اینجا خزعبلات خودش رو با تحلیل من قاطی کرده؛ ادعا میکنه که گویا من یک تنه میخوام نظام بانکی جهانی‌ رو تغییر بدم!!!! خوب تو با این حرف مزخرف نادانی‌ خودت رو از تاریخ نظام پولی‌، تحولات جهانی‌ مربوط به تغییر جهت حرکت تجارت جهانی‌ طلا پس از ۳۰۰ سال از غرب به طرف شرق (چین و هند و روسیه و سایرین) و گسترش روز افزون ارز‌های رمزدار (مثل بیت کوین) که پس از سقوط نظام بانکی عمو سام در سال ۲۰۰۸ پا به عرصه حضور در نظام اقتصاد جهانی‌ گذاشت، رشد اقتصاد جهانی‌ و رشد دستمزدها با تکیه به پشتوانه طلا برای دلار بین سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱، و سپس آغاز روند تورم پولی‌ و رشد دلار‌های نفتی‌ و آغاز چرخه‌های هولناک رونق و رکود که از جمله به سقوط نظام شاهنشاهی پهلولی منجر شد که در سالهای ۵۵ تا ۵۷ در سراشیبی رکود و تورم قرار گرفت و سرانجام سقوط کرد.

  ===================
  https://www.gao.gov/products/ID-79-7
  US Government accountability Office

  The U.S.-Saudi Arabian Joint Commission on Economic Cooperation

  The United States-Saudi Arabian Joint Commission on Economic Cooperation, established on the heels of the Arab oil embargo and price increases, fosters closer political ties between the two countries through economic cooperation; assists Saudi industrialization and development while recycling petrodollars; and facilitates the flow to Saudi Arabia of American goods, services, and technology. The Commission has a system of parallel command in which the United States Secretary of the Treasury and the Saudi Minister of Finance and Economy serve as co-chairmen and the U.S. Assistant Secretary of Treasury for International Affairs and the Saudi Deputy of Finance serve as coordinators.

  ———————–
  https://www.thebalance.com/what-is-a-petrodollar-3306358
  ———————–
  President Richard M. Nixon’s Economic Policies
  How Nixon Destroyed the Dollar
  https://www.thebalance.com/president-richard-m-nixon-s-economic-policies-3305562

   
 78. یه چیزی هست که من هنوز موندم تو کارش ببم جان! و اونم اینکه یه فرد هر قدر هم که شارلاتان باشه بمرور زمان شخصیت خودش رو لو می ده و اونچه که در جمهوری منقلابی اسهالی بیش از هر چیز وجود داره انبوهی از این سوتی ها و گاف هاست!! بعد لو رفتن سوتی چه میشه ؟! توسط یکی گنده تر از سوتی دهنده انکار می شه!!! حالا با این همه انبوه از سوتی ها اگر نوری زاد به پست های دور اول ریاست جمهوری روحانی سرکی بکشه می بینه خودت ببم جان تشویق به رای دادن می کنی و در دور دوم همه رو از رای دادن نفی می کنی؟!؟! عجیب نیست ببم جان این همه کندی در تحلیل ساده ترین چیزها!!!!! مگه از اول همه این چیزا معلوم نبودند!!! یه نمونه ساده تر در همین یک روز گذشته که کشتی های ژاپنی رو فرستادند رو هوا!!! ظریف وقتی می گه: تروریسم اقتصادی آمریکا تنها دلیل تنش در منطقه است!!! باید دید در این منطقه کدوم کشور رو امریکا در منگنه ی اقتصادی قرار داده؟ خب معلومه: جمهوری اسهالی ایران…. خب بعد این تروریسم اقتصادی که بقول ظریف باعث تنش شده باعث دست و پا کی می شه که در صورت احساس خطر هم بخواد تنش ایجاد کنه؟!؟!؟ خب معلومه: جمهوری اسهالی ایران… مگه در این منطقه عضو نیابتی و این چیزا بوده که بخواد روی کشتی های ژاپنی با اژدر خودی نشون بده!!! مگه این منطقه جز حوزه تحت حفاظت حمهوری اسهالی ایرون نبوده؟؟؟! پس یعنی خاک تو سری تا این حد که مثلاً یکی اومده اونجا خواسته شانتاژ راه بیاندازه و کشتی ها رو تحت حمله قرار بده و برادرایی که از صبح تا شب دارن زیر آبی می رن اونوقت نفهمند!!!

   
 79. مدیر این سایت در نوشته “وحشیانه” و مخدوش خود نوشته است:

  “در شیراز، دختر شانزده هفده ساله ای به نام مونا محمود نژاد را در زندان بر سرِ دو راهی قرار می دهند که یا شیعه شو یا اعدام. و چون نمی پذیرد، اعدامش می کنند”

  (پایان نقل قول)

  بارها اشاره کرده ام که قضاوت و داوری در مورد احکام دادگاهها که جزئیات پرونده آنها در اختیار ما نیست،امری نابخردانه و غیر عقلائی است.
  ماجرای مربوط به “مونا محمود نژاد” مربوط می شود به سه سال بعد از انقلاب،یعنی سی و هفت سال قبل،من مقداری فحص کردم در گوگل،این جمله خزعبلی که مدیر این سایت اینجا معیار برای نوشته مخدوش خویش قرار داده است که این دختر بهائی 17 ساله را صرفا بخاطر عقیده بهائیت او اعدام کرده اند،روایت ها و ادعاهای سایت های مربوط به بهائی ها و سایت های مخالف جمهوری اسلامی است…من الان نمی توانم در مورد پرونده ای که مربوط به سه دهه قبل است و جزئیات پرونده آن در اختیارم نیست داوری کنم،اما اگر کسی دقت کند از لابلای همین گزارشات مخدوش سایت های بهائی و مخالفان انقلاب و چیزی که در ویکی پدیا هست می توان دریافت که موضوع اتهام این دختر بهمراه چند زن دیگر،صرفا بحث اعتقاد به بهائیت آنها نبوده است،و در لابلای همان مصاحبه ناقصی که اینها از روزنامه خبر جنوب از قاضی شرع آن دادگاه نقل کرده اند هست که اینها لجنه و گروهی بودند که کارهای تشکیلاتی و تبلیغ و ترویج بهائیت داشته اند و آنجا تعبیر ناقص نقل شده از قاضی این است که اینها مستقیم و غیر مستقیم با بیت العدل تماس داشته اند و مشغول انجام ماموریت هایی بوده اند که چنین اجازه ای در قوانین به آنها داده نشده است…در هر حال مطلب ساده نیست که کسی همینطور سطحی و بدون آگاهی از جلسه دادگاه و متن حکم و اتهامات قضاوت کند که دختر 17 ساله بهائی و پدر او و چند زن دیگر را همینجوری بخاطر عقیده بهائیت اعدام کرده اند،اگر چنین است چرا در همان دوران و وضع فعلی شیراز،بهائیان دیگر را اعدام نکرده اند؟!…من عبارتهائی را از ویکی و یکی دو سایت مخالف گزینش کرده ام که در خود اینها اظهارات قاضی اشاره دارد به تشکیلات اینها و کار تشکیلاتی اینها و عضویت این دختر و ارتباطات آنها با بیت العدل در اسرائیل.

  ===

  “حاکم شرع به تفصیل دربارهٔ اتهامات و جنایات منتسب به متهمان گفتگو کرده و استدلال می‌کند که آن‌ها به این خاطر دستگیرشده‌اند که اعضای فعال تشکیلات بهائی بوده‌اند و همچنین بخاطر رابطه مستقیم یا غیرمستقیمشان با «بیت العدل» مستقر در اسرائیل که به ادعای او از دولت اسرائیل پیروی می‌کند. بیانات حاکم شرع دربارهٔ کسانی که دستگیرشده‌اند تأکید می‌کند که فعالیت‌های مذهبی متهمان فعالیت‌هایی جنایتکارانه می‌باشد و «طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است.»

  “..قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب در مصاحبه‌اش با خبر جنوب دلیل جرم را فعالیت بهائیان و اعتقاداتشان می‌داند…”

  «این افراد که محکوم به اعدام شده‌اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آن‌ها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی‌شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود….»

  “چاپ این مصاحبه موجب شد که خانواده‌های زندانیانی به دیدار امام جمعه و استاندار فارس و مقامات پایتخت بروند تا از صحت خبر مطمئن شوند. همزمان، تلاش‌های بین‌المللی برای نجات بهائیان زندانی آغاز شد اما این تلاش‌ها ناموفق ماند. دادگاه انقلاب شیراز متهمین را به مرگ محکوم کرد و دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کرد…”

  https://fa.wikipedia.org/wiki/

  پی نوشت:این فقره نشان می دهد که مساله اعدام این تشکیلات و از جمله این دختر عضو آن نه تنها در دادگاه مورد بررسی واقع شده است بلکه مطابق روال به دیوان عالی کشور که دیوانی متشکل از قضات با تجربه و آگاه و محتاط است ارجاع شده است.

  ===
  “حاکم شرع و مسئول پرونده و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در همان زمان مصاحبه‌ای با روزنامه «خبر جنوب» انجام می‌دهد و بیان می‌کند که متهمان بهایی به دلیل فعال بودن در تشکیلات بهاییان بازداشت شده‌اند و رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با بیت‌العدل دارند که محل استقرار آن در اسرائیل است…”

  “..حکم صادر شده برای بهاییانی که در بازداشت به سر می‌بردند نیز توسط رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در مصاحبه‌ای با روزنامه خبر جنوب این گونه اعلام می‌شود:‌ «این افراد که محکوم به اعدام شده‌اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آن‌ها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی‌شان به شیاطین داخل و خارج، محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود».
  مونا کوچک‌ترین عضو در این گروه بود…”

  https://shahrvand.com/archives/81762

  ——————–

  هشت: راستی چرا ملاهای مغز کپک زده، این همه بلا بر سرِ بهاییان باریده اند در این یکصد و هفتاد سال؟ و بویژه در این چهل سال کپک زدگی؟ که اعدام کنند و زندانی کنند و دار و ندار خیلی هایشان را بالا بکشند و مصادره بکنند و به هیچ نهاد و اداره ای راهشان ندهند و از تحصیلات دانشگاهی بازشان بدارند و به هر بهانه مغازه هایشان را پلمب کنند و شب و روز به اسم بهایی بودن تحقیرشان کنند و در بزنگاههای هرج و مرج، خانه هایشان را غارت کنند و به آتش بکشند و بضرب فتوای نجاست، دیگر مردمان را وا بدارند که همانند جذامیان با آنان مواجه شوند و اگر دست یکی به بهایی خورد، بدو بدو برود و دستش را بشوید!؟ راستی چرا این همه شقاوتِ برآمده از آن مغزهای کپک زده، شامل حالِ کمونیست های منکر خدا و نبوت و معاد و عدل و امامت، و شامل حالِ توده ای های ایران نشده تا کنون؟

  نه: با اطمینان می گویم: دلیل این همه وحشتِ ملایانِ کپکی از بهاییان – که جمعیتشان در ایران به سیصدهزار نفر نیز نمی رسد – نه خداست و نه امام زمان و نه انگلیس و نه جاسوسی و نه باورهای کج و معوج. بل تنها دلیلی که کهیر بر تن ملایان کپکی نشانده، احساس رقابتی ست که با بهاییان دارند. یعنی چه؟ یعنی این که اگر کمونیسم از دل غرب و فلسفه ی غرب برآمده، بهاییت، از دل تشیع سربرآورده. پس غریبه نیست. اهل خانه است. کوچه پس کوچه ها و فوت و فن ها را نیک می شناسد. این موجود خانگی، چشم ها را بخویش می خواند. نکند به بقای سفره های مفت، تردید اندازد؟ پس ابتدا باید این موذی خانگی را سر به سنگ کوفت. در یک قلم، پول و انرژی و وقت و غیرتی که “انجمن حجتیه” برای مقابله با بهاییان هزینه کرد و بکار گرفت، اگر در کویر کرمان سرشکن شده بود، امروزه از آنجا گلابی و انجیر و پرتقال و برقِ برآمده از انرژی خورشیدی به دنیا صادر می شد!

  .

   
  • “موضوع اتهام این دختر بهمراه چند زن دیگر،صرفا بحث اعتقاد به بهائیت آنها نبوده است،و در لابلای همان مصاحبه ناقصی که اینها از روزنامه خبر جنوب از قاضی شرع آن دادگاه نقل کرده اند هست که اینها لجنه و گروهی بودند که کارهای تشکیلاتی و تبلیغ و ترویج بهائیت داشته اند و آنجا تعبیر ناقص نقل شده از قاضی این است که اینها مستقیم و غیر مستقیم با بیت العدل تماس داشته اند و مشغول انجام ماموریت هایی بوده اند که چنین اجازه ای در قوانین به آنها داده نشده است”

   سید ، من از وجدان و شرف دیگر با تو حرف نمیزنم ولی بلاهت هم حدی دارد. این دیگر چه جور ماله کشیست؟ میفرمایید اینها بدلیل اعتقاد به بهائیت اعدام نشدند ولی چون با بیت العدل (مرکز دینی بهائیها) در تماس بودند اعدام شدند – پس نوش جانشان! حتی توی این سلاخ خانه اسلامی کدام قانون اجازه داده کسی باین جرم اعدام شود؟

    
 80. بهین یاران جان درود

  مدتی است پهلوان پنبه ای در این سایت ترجیع بند {{این موضوعی درون دینی است

  غلط می کنید شما(غیر معتقدان) دخالت میکنید}} در واقع این بلاهت از آنجا ناشی میشود

  که بگویند معصوم گفته در کتاب است و غیره برای درون دینی اش وجواب بی ادبانه برون دینی هم

  همان است که گفتند. بله اگر و اگر درون دینیان با دیگران به هیچ وجه کاری نداشتندو مزاحمتی

  ایجاد نمی کردند ومهاجم نبودند درست است .اما با نهی از منکرشان و اینکه اون اولی کل ایران را

  غنیمت اسلام و مسلمین دانستند ودارایی های فعلی و تا ده ها سال آینده را به امت شیعه غیر

  ایرانی مثل حزب الشیطان وحوثی حشرالشعبی وووو دادند ومی دهند موضوعی درون دینی ودرون

  شیعی و فقط درون شیعیانی که گول تفسیر ما را خورده اند لطیفه ای است ؟میدانید وخوب هم میدانید

  کمتر از یک سد هزار نفر بدون زور یا ساندیس و رانت ووو این نوع تفکر را می پذیرند و درسد زیادی از

  این سد هزار نفر هم خواهان مردن زود تر و رسیدن به حوری و رودخانه عسل برای خود و سد البته لشگر

  غلمان برای مادر ودخترشان هستند.دیگر این سفسطه درون یا بیرون دینی را نفرمایید که موجب تمسخر است .

  درمورد بهاییان هشت مورد فرار از بحث اصلی که پرسیده بودند اهل سنت هیچ امام اسماعیلیه شش امام (بدلیل

  فوت فرزند بزرگ امام ششم که سالها بجای پدر خطبه خوانده بود و لذا استدلال کردند که با مرگ اسماعیل

  قبل از پدر الله تان یک دوجین را کافی دانستند وگرنه نمی کشاندند).هشت امامی سیاه پوست کامل بودن کودکی

  از مادر سودانی را قبول نداشتند و به قیافه شناسی پیری پالاندوز که تشابه پای کودک!!!!و امام هشتم 50 ساله را دلیل

  آورد خندیدند و واقفیه نام گرفتند و آنانی که گواهی برادر امام یازدهمتان مشعر بر بی مویی صورت و بزرگی سینه

  (حتا از زنان)و تنفرشان از زن و کنیز ووو را به قاضی القضات برده و با حبس بیش از یک ساله کل کسانی که زن

  بودند ودرنگی در خانه امام یازدهمتان بهر دلیلی داشته بودند حکم وفتوا دادند که بی بچه بوده وتمامی ارث به

  حعفر (همان که شما کذابش نامیدید) رسید. سوال از شما این بود که به حکم حضرت عقل یازره به دوازده نزدیکتر

  از هشت به دوازده وهردو نزدیک تر از شش وهمه نزدیک تر از صفر یا همان اهل سنتند به عبارت دیگر بهاییان

  از هشت امامی وشش امامی ویک امامی وصفر امامی به شیعیان دوازده امامی نزدیک ترندو بسیار بسیار از

  کمونیست ها که نه تنها امامان بل کل پیامبران را حقه باز می دانند بهترند پس چرا وچرا وچرا روی در خانه آنان

  هیچ شعاری نیست وهیچ دجمنی هم نیست بلکه بسیار بسیار دوستی با روسیان روسیاه وبرادرا ن چینی وکره

  شمالی موجود است . البته افاضه فرموده اید که آدرس خانه الله ؟؟؟را عوض کرده اند این بهاییان از آن هم مهم تر

  چندین سال است که ما ا ین الله را مجبور کرده ایم که علی رغم همه قدرتش حق فرستادن کسی دیگر را نداشته

  باشد واین بهاییان می گویند اگر قدرت الله محدود شود اللهی بدون این محدودیت یخوده گنده ترس شایدم اون

  اللهی بیتر تر باشد خب اینجور نمی شد.بپذبر که موضوع لقمه وگندگی لقمس که این آخوندها وتمام کسانی که

  تفسیری بر کتابی که به گفته خود کتاب مبین است نوشته اند واقرار به نا مبین بودن آن دارند است ولاغیر.

  ———-

  درود دوست گرامی
  در این نوشته به نکته ی بسیار درست و بجایی اشاره کرده اید.
  داستان درون دینی و برون دینی!
  طرف، هرکجا که از احتجاج باز می ماند، کشتی طوفانزده اش را به بندر درون دینی می کشاند و از خطر که جست، باز می گردد به سیرکردن معده ی سیری ناپذیرش در دریای برون دینی!
  بی آنکه به این پرسش پاسخ بگوید: مگر کسی با نماز و حج و عبادات جور بجور تو کاری دارد؟ و از تو دلیل و منطق می خواهد؟ تو وقتی دزد و آدمکش و لواط کار را در دستگاه قضایی تحت امرت، از مجازات “می رهانی” پای مصلحت اسلام و مسلمین را وسط کشانده ای. و این یعنی دست به جیب مردم بردن و درون دین را زرورقی کردن.
  به حضرات می گویم: شما یک نگاهی به ریخت علم الهدی بیندازید، درون و بیرون تان یکی می شود.
  با احترام

  .

  .

   
 81. بخش دوم مقاله «آمریکا به همه دشمنان ایران اسلحه می فروشد. دولت آمریکا به عربستان که با اَره های استخوان بُر مخالفانش را کشته، ۱۰۰ میلیارد دلار برای کمک به القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی هزینه کرده، با سلاح های آمریکایی هزاران یمنی را کشته و ۱۷ میلیون نفر از آنان را با گرسنگی مواجه کرده؛ نه تنها بیشترین سلاح را فروخته، بلکه مخفیانه سعودی ها را به فناوری هسته ای مجهز کرده و راه آنان برای دستیابی به سلاح های اتمی را باز کرده است.»

  پاتریک کاکبرن [تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در روزنامه ایندپندنت] در گزارشی به این نتیجه رسید که ایمیل‌های (هیلاری کلینتون) افشا کردند که “وزارت خارجه و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره تامین مالی داعش توسط عربستان سعودی و داعش هیچ تردیدی نداشتند!

  حالا باید به این توهین، گزارش‌های خبری درباره اینکه ائتلاف به رهبری سعودی در یمن در حال دادن تسلیحات آمریکایی به جنگجویان وابسته به القاعده، شبه نظامیان سلفی تندرو و هر کسی که خواهان جنگ با حوثی‌ها است را اضافه کنیم.

  خوب از یک سو، القاعده دشمنی است که ۱۱ سپتامبر (۲۰۰۱) به ما حمله کرد و از سوی دیگر، به ما گفته می‌شود که چشممان را به روی این ارسال تسلیحات آمریکا به عربستان سعودی و قطر و رسیدن آنها به دست داعش ببندیم!

  کدام فرد عاقلی وجود دارد که تسلیحات را در اختیار رژیم‌هایی قرار دهد که مخالفانشان را زندانی و شکنجه می‌کنند و می‌کشند؟!

  تخمین زده می‌شود که سعودی‌ها از دهه ۱۹۸۰ برای صدور جهادگرایی تندرویی که نفرت از یهودیان، مسیحیان و هندوها را می‌پراکند، ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه کرده‌اند!

  سعودی‌ها ده‌ها هزار مدرسه را که در آنها نفرت و خشونت علیه غرب تدریس می‌شود، تامین مالی کرده‌اند.

  گفته شده که ۸۰ درصد از حاضران در یکی از این مدارس برای جنگ با آمریکایی‌ها به طالبان پیوستند. کدام فرد عاقلی به چنین افرادی فناوری هسته‌ای می‌دهد؟!

  گزارش‌های خبری فاش کردند که دولت [آمریکا] چند هفته بعد از قتل جمال خاشقچی به عربستان سعودی مجوز فناوری هسته‌ای داده است.

  حتی بعد از اینکه سیا به این نتیجه رسید که ولیعهد عربستان سعودی دستور این قتل را صادر کرده بود، مجوزهای هسته‌ای بیشتری ارائه شد!

  در صورتی که عربستان سعودی از فناوری هسته‌ای “صلح‌آمیز” در جهت تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی سوء استفاده کند، واقعا نمی‌توان درباره فاجعه‌ در انتظار خاورمیانه و شاید جهان غلو کرد.

  [در صورت دستیابی عربستان سعودی به سلاح هسته‌ای] ایران هم قطعا چنین کاری خواهد کرد. یک خاورمیانه که در آن سه کشور مختلف[ اسراییل، عربستان سعودی و ایران] دارای سلاح‌های هسته‌ای باشند، چیزی نیست که هیچ فرد عاقلی خواهان در نظر گرفتن آن باشد.

  https://www.foxnews.com/opinion/sen-rand-paul-stop-arming-radical-jihadism

   
 82. آمریکا به همه دشمنان ایران اسلحه می فروشد. دولت آمریکا به عربستان که با اَرّه های استخوان بُر مخالفانش را کشته، ۱۰۰ میلیارد دلار برای کمک به القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی هزینه کرده! با سلاح های آمریکایی هزاران یمنی را کشته و ۱۷ میلیون نفر از آنان را با گرسنگی مواجه کرده؛ نه تنها بیشترین سلاح را فروخته، بلکه مخفیانه سعودی ها را به فناوری هسته ای مجهز کرده و راه آنان برای دستیابی به سلاح های اتمی را باز کرده است.

  رند پال ، سناتور جمهوری خواه عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا
  فاکس نیوز، شبکه ای که ترامپ عاشق آن است

  خاورمیانه یک دیگ داغی است که تهدید به جوش آمدن آن به طور مستمر وجود دارد و ارسال تسلیحات به منازعات چند قرن این منطقه، کار اشتباهی است.

  هیچ اطمینانی وجود ندارد که تسلیحات ارسالی ما به خاورمیانه روزی علیه سربازان خودمان استفاده نشود.

  حقیقت آن است که روزی خواهد رسید که سربازان جوان ما برای جنگیدن با همین تسلیحاتی که کنگره امروزه مجوز ارسال آنها را می‌دهد، اعزام شوند و این یک تهدید واقعی است.

  این اتفاق افتاده است. تا همین الان هم ارتش ایران برخی از تسلیحات به جا مانده ارسالی ما به [محمدرضا] شاه را در اختیار دارد!

  در عراق، وقتی که ما به جنگ صدام حسین رفتیم، بخشی از تسلیحاتی که ما به این کشور برای جنگ با ایران دادیم هنوز در اختیار عراق بود.

  در افغانستان وقتی ما به جنگ طالبان رفتیم، مقادیری از سلاح که ما به مجاهدین برای جنگ با روس‌ها [شوروی] داده بودیم، هنوز آنجا باقی بود.

  گسترش تسلیحات در بحبوحه هرج و مرج، در واقع یک دستورالعمل و نسخه‌چیدن برای فاجعه است.

  خیلی سخت خواهد بود که روی این موضوع بحث کنیم که ارسال تسلیحات به لیبی یا سوریه به هیچ طریقی سبب گسترش آزادی‌ شده باشد؟ خیال‌پردازان اغلب با اشتیاق درباره یک طرح صلح برای خاورمیانه حرف می‌زنند.

  شاید ما باید به فکر یک طرح صلحی باشیم که در آن ارسال تسلیحات به این منطقه غوطه‌ور در آشوب، جنگ داخلی و هرج و مرج لحاظ نشده باشد…

  استدلال (مقام‌های آمریکایی درباره فروش سلاح) اینطور پیش می‌رود که ما باید به هر کسی که ایران نیست، سلاح بدهیم!

  به ما گفته شد که به دلیل تهدید ایران، ایالات متحده باید قبول کند که به هر کسی که مخالف ایران است سلاح بدهد حتی به کشورهایی که با اَرّه‌های استخوان‌بُر یک معترض را در کشوری خارجی بکشند!

  خوب اگر ما (به این استدلال و فروش سلاح) نه بگوییم، چه اتفاقی می‌افتد؟! چه اتفاقی می‌افتد اگر ما فروش تسلیحات را به رفتار دیگر کشورها مشروط کنیم؟

  آیا سعودی‌ها اینقدر ضعیف هستند که بدون تسلیحات مضاعف ما، ایران [کشور] آنها را مورد تاخت و تاز خواهد کرد؟! البته که اینطور نیست.

  سعودی‌ها هم اکنون [حتی] بیشتر از روسیه برای ارتش‌شان هزینه می‌کنند.

  سعودی‌ها هم اکنون سومین بودجه بزرگ نظامی را در اختیار دارند. سعودی‌ها و متحدان آنها در خلیج [فارس] هشت برابر بیشتر از ایران صرف تسلیحات می‌کنند!

  سعودی‌ها با این همه تسلیحات چه می‌کنند؟ یکی از کارهایی که می‌کنند، حملات به غیرنظامیان در یمن است.

  سعودی‌ها با بمب‌ها و هواپیماهای ما یک مراسم خاکسپاری را هدف قرار دادند و بیش از ۴۰۰ نفر را زخمی کردند و ۱۵۰ نفر را کشتند.

  بمب‌ ریختن سعودی‌ها بر روی یک اتوبوس مدرسه، سبب مرگ ۴۰ کودک شد.

  سعودی‌ها با حمایت ما بندر الحدیده را که بندری حیاتی برای ورود مواد غذایی برای یک ملت در قحطی است را مسدود کرده‌اند.

  ۱۷ میلیون نفر از مردم یمن در نتیجه این جنگ با گرسنگی مواجه هستند.

  سعودی‌ها همچنین به صورتی نامتناسب، به جنگ داخلی سوریه تسلیحات تزریق کردند!

  حتی هیلاری کلینتون [در زمان عهده‌دار بودن منصب وزارت خارجه آمریکا] هم در یک ایمیل ارسالی به جان پودستا [دستیارش] اذعان کرده بود که “ما باید از دارایی‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی‌مان برای اعمال فشار بر دولت‌های قطر و عربستان سعودی که حمایت‌های مالی و لجستیکی به داعش و دیگر گروه‌های تندرو در منطقه می‌کنند، بهره ببریم”.

  خوب بیایید نکته مربوطه را تکرار کنیم تا هیچ کسی از موضوع غفلت نکند.

  هیلاری کلینتون اذعان کرد که قطر و عربستان سعودی داشتند به داعش کمک مالی و تسلیحاتی می‌کردند. هیلاری کلینتون در یک سند دیگر وزارت خارجه آمریکا مربوط به دسامبر ۲۰۱۹ نوشته بود که “عربستان سعودی همچنان پایگاه مهم حمایت مالی برای القاعده و طالبان است”!.

  https://www.foxnews.com/opinion/sen-rand-paul-stop-arming-radical-jihadism

  ===

  حتی هیلاری کلینتون [در زمان عهده‌دار بودن منصب وزارت خارجه آمریکا] هم در یک ایمیل ارسالی به جان پودستا [دستیارش] اذعان کرده بود که “ما باید از دارایی‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی‌مان برای اعمال فشار بر دولت‌های قطر و عربستان سعودی که حمایت‌های مالی و لجستیکی به داعش و دیگر گروه‌های تندرو در منطقه می‌کنند، بهره ببریم”.

  “هیلاری کلینتون اذعان کرد که قطر و عربستان سعودی داشتند به داعش کمک مالی و تسلیحاتی می‌کردند”.

  (پایان نقل قول)

  ===

  پی نوشت: اینها سخنان و تاکیدات یک امریکائی،و یک سناتور جمهوری خواه
  در امریکاست. ایکاش اینطور اعترافات در جملات پایانی این مقاله، در “کلّه مبارک” میهن دوستانی مثل مدیر این سایت فرو می رفت،که ناجوانمردانه و خزعبلانه و در عین حال عومفریبانه، مدتهاست جمهوری اسلامی ایران را به آتش افروزی و تخریب کشور سوریه و آوارگی مردم آن متهم می کنند،و شرمی ندارند از خدا و از خلق خدا!

  ————

  دوست جوزوی گرامی
  من مرده شما زنده، یک روز در همین نزدیکی ها، مردمان سوریه بخاطر نقش محوری جمهوری اسلامی در کشتار و تخریبگری سرزمین شان در مجامع جهانی علیه جمهوری اسلامی یا اگر جمهوری اسلامی نباشد علیه مردم ایران اقامه ی دعوا خواهند کرد و طلب غرامت. جوری که حتی نسل های به دنیا نیامده ی ایرانی باید دهها سال قسط بی شعوری و وحشی گری ملایان و سرداران ولایی را بپردازند.
  در آنروز همه ی ملایان و آیت الله ها و سرداران باقی مانده با عجز و لابه و التماس و شرم و خواری خواهند گفت: عجبا که ما به وحشی های مذهبی می گفتیم از این کارها نکنید و کاری با کشورهای منطقه و شیعه گستری و اساسا با مملکت داری نداشته باشید اما توی گوششان نمی رفت.

  با احترام

  .

   
 83. دیگر به چشمانتان هم نمی‌توانید اعتماد کنید!

  تکنولوژی جدیدی به بازار آمده که تنها با عکس چهره یک شخص می‌تواند ویدئویی بسازد که در آن صاحب عکس هر چیزی بگوید و هر کاری انجام دهد.
  ببینید چرا تکنولوژی “دیپ فیک” بسیاری را نگران کرده است.

  https://t.me/bbcpersian/42463

  ————-

  درود استاد حوزوی گرامی
  باور می کنید این ابزار – خیلی پیشرفته ترش – در بساط جاسوسی و بیت رهبری هست. برای خراب کردن آدمهای خاص. بازجو می گفت: ما می تونیم صدایی از تو پخش کنیم و آبروتو ببریم که داری تلفنی با یکی صحبت می کنی. تُن صدا مال خودت، تکیه کلامها مال خودت. از یک فایل صدای خودت بر می داریم می گذاریم روی جملاتی که خودمون گفتیم. که من گفتم: کاهتونو بندازید بالا. من نمی دانم با این ابزار، تاکنون برای چه متهمینی پرونده ساخته اند و چه قاضیانی را که پای کار نیاورده اند و چه متهمینی را که به سنیه ی دیوار نسپرده اند. بله، این تکنولوژی که شما برای ما آورده اید، چیزی ست که دم دست همه ی مردم است اما ببینید آن پشت مشت ها و در دم و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و بیت رهبری و دفتر تخصصیِ شنود آقا مجتبی خامنه ای چه خبر است!! شرع هم که کلاً اجازه اش را صادر فرموده. مصاحبه ی هادی غفاری را با حسین دهباشی دیده اید؟ هادی غفاری یک اتومبیل پر از اسلحه را می سپرد به یک جوان تا از سوریه به ایران ببرد. دهباشی از هادی غفاری می پرسد: اگر این جوان دستگیر می شد و اعدام می شد چی؟ که هادی غفاری غمزه ای بروز می دهد و می گوید: اجازه اش را گرفته بودیم!!
  با احترام

   
  • من هیچ تردید ندارم که از همین شیوه پلید استفاده شد تا سید علی را در دام کشتن هاشمی رفسنجانی بیندازند . در دیداری تا آن جا که یادم هست پس از کشن هاشمی خود سید علی در دیداری با عده ای , فکر میکنم جمعی از خانم ها بودند , به ان ها چیزی در این مایه ها گفت که اگر فرد ؟ برادر آدم هم باشد باید کشت او را .

    
   • انسان نادان بین یک احتمال( حتی اندک مثل احتمال ناچیز قتل هاشمی ) با یک امر ثابت شده و فکت تفاوتی قایل نیست و آنها را با هم اشتباه می گیرد و گمراهی او تاحدی متاثر از این تفکر بچه گانه و غیر عقلایی اوست

     
    • شما آدم ” دانا ” از کجا مطمئنی که ” احتمالش اندک ” است ؟ همه چیز که حکایت از قتل او میکند . حرف نقل شده از سید علی هم که درست است . پس احتمال اندک دیگر از کجا آمد ؟ خورد به هدف ؟ یکی از همان دارو دسته آدمکش ها نیستی برادر ؟

      
  • سلام

   ————-

   شانزده: همه ی این کشتارها و تنگناهایی که بر بهاییان ایران، تحکم و اجراء می شود، برآمده از همان فتاوای یکصد و هفتاد ساله ی ملاهای مغز کپک زده است. شما زیر بغل همین مکارم شیرازی و آسدعلی را بگیرید و در هوا بچرخانید و ببرید و ببرید و در کشوری چون آلمان بر زمین شان بگذارید. همین که پلیس، فتوای نجاست بهاییان را از دست و قلم این دو ملا کشف کند، سرضرب به گوشه ی زندانشان می اندازد تااااااااا زمانی که چیزکی به اسم عقل به محفظه ی جمجمه ی این جماعتِ قیف برچشم، ترشح شود. البته اگر که ترشح بشود!
   ادامه دارد!

    
  • اگر ملا نباشد!

   فراوان می‌گویند که اگر ملا نباشد و عقد نکاح پدر و مادرتان را نخواند، شما حرام‌زاده به دنیا می‌آئید. تصور می‌کنند خواندن عقد نکاح موضوع پیچیده‌ای در حد سفر به فضاست و فقط ملاها از این قدرت اعجاز برخوردار هستند که این سفر فضایی را ممکن بسازند. گذشته از اینکه ازدواج یک قرارداد است که به خاطر مسائل حقوقی توسط دولت‌ها ثبت می‌گردد، روشن کردن این موضوع که ملاها چه می‌خوانند تا افراد حلال زاده می‌شوند، خالی از فایده نخواهد بود.

   فرض کنید دختری به نام “زهرا” با مردی به نام “حسین” با هم ازدواج می‌کنند. ازدواج این‌ها دائم و مهر زهرا “ده‌هزار دلار” است. بعد از تعیین مهر ملا به عنوان وکیل زهرا و حسین چنین می‌خواند:

   “أنکحتُ مُوکِّلَتی زهرا علی المهر المعلوم”. “قبلتُ النّکاحَ لموکلی حسین علی المهر المعلوم”. “به گائیدن دادم موکله‌ام زهرا را در برابر این مهر تعیین شده”. “قبول کردم این گائیدن را از طرف موکلم حسین در برابر این مهر تعیین شده”.

   می‌توانند در عوض مهر تعیین شده، واژه عربی “معلوم” را بدون ترجمه به کار برد. منظور از مهر تعیین شده ‌یا “معلوم” همان ده‌هزار دلار است. وکیل گرفتن ملا شرط شرعی نیست. بدون وکیل‌ گرفتن آسان‌تر است. در صورتی که زهرا و حسین بدون وکیل عقد ازدواجش را بخوانند چنین خواهد بود:

   “زهرا: أنکحتُکَ نفسی علی المهر المعلوم”. “حسین: قبلتُ النّکاحَ‌ لِنفسی علی المهر المعلوم”. “زهرا: در برابر این مهر تعیین شده خودم را به گائیدن تو دادم”. “حسین: این گائیدن در برابر مهر تعیین شده را قبول کردم”.

   خواندن قرارداد عقد به عربی شرط نیست. عروس و داماد می‌توانند به زبان خودشان آن را بخوانند. گذشته از اینکه ازدواج یک رابطه طولانی مدت است و افراد پس از شناخت ویژگی‌های روحی و جسمی باید تصمیم بگیرند، آیا برای بیان چنین مسئله ساده‌ای به ملا نیاز است؟ آیا ابلهانه نیست بر اساس این بیان بی‌ادبانه و رکیک افراد را به حلال‌زاده و حرام‌زاده تعیین کرده و شیره‌ای را که ملاها بر سر مردم می‌مالند مهم تلقی کنیم؟ آیا جای خوشی و افتخار است که ملا وکیل گائیدن پدر و مادرتان باشد؟ به راستی اسلام و مسلمانان با این جوکِ مزخرف می‌خواهند چه چیزی را اثبات کنند و کدام افتخاری‌ را به رخ بکشند؟

   باور کنید اگر “ملا” و اسلام نباشد اتفاق خاصی نمی‌افتد، فقط روابط زن و مرد سالم‌تر و انسانی‌تر خواهد شد و ملاها نمی‌توانند در نقش وکیل گائیدن و گایاندن و نماینده آلت تناسلی مردم ظاهر شوند و جیب مردم را خالی کنند!

   ———-

   درود دوست گرامی
   نوشته ی فهیمانه ایست. اما چه خوب چه بد، در بسیاری از مذاهب و ادیان و جوامع، امر ازدواج با هر لفظی، در اماکن مذهبی و با اشخاص مذهبی انجام می شود. ای بسا بخاطر این که طرفین “احساس” کنند این ازدواج در پیشگاه خدا انحام می شود پس بدان وفادار باشند. این ملاهای ادیان و مذاهب اند که از این “احساس” ناندانی پرداخته اند.
   با احترام

   .

    
   • “اجرای عقد نکاح و ازدواج و زندگی مشترک بین زن و مرد”مشروط به این نیست که انشاء کننده و ادا کننده الفاظ انشاء،یک یا دو آخوند باشند،عقد اصالتا،پیمان دو طرفه بین خود زن و مردی است که با رضایت و اختیار،بنای آغاز زندگی مشترک دارند،البته مطابق با فتاوی یا احتیاطات،لفظ باید عربی باشد،و زن و مرد دو طرف عقد، در صورت عدم آشنائی با زبان عربی یا قصد انشاء،می توانند یک یا دو نفر که آشنا به الفاظ عربی عقد را وکیل در اجرای صیغه عقد کنند،خواه آن یک نفر یا دو نفر،آخوند باشند یا نباشند،و امروزه اینطور نیست که همه سر دفترها،لزوما روحانی و آخوند باشند.و در موارد زیادی،دفاتر اسناد رسمی و باصطلاح محضرها،غیر روحانی یا غیر آخوند هستند.این اجرای صیغه نیز برخلاف تهمت و نادانی کامنت گذار و پانوشت نویس،بطور عمومی یک شغل یا وسیله تکسّب برای روحانیت نیست.من شخصا بارها بدعوت و درخواست آشنایان یا بستگان نزدیک برای اجرای عقد نکاح،وکیل داماد یا عروس یا هردو شده ام،بصورت افتخاری و از باب بانی شدن برای یک امر نیک و خیر یعنی پیوند زناشوئی دو جوان.

    اینجور نوشته متاسفانه ناشی از نادانی یا غرض ورزی نویسندگان آن است که مع الاسف،از سوی مدیر مغرض و مشکوک الاسلام این سایت،”فهیمانه”تلقّی می شود!

    بقول جوونها:این فهیمانه بودنت تو حلقم!

     
 84. موسسات حفظ آثار خمینی و خامنه ای؟

  آثاری که از این دو ملا با تفکر قرون وسطایی بر جای مانده و احتیاجی هم به حفظ آنها نیست زیرا مشغله روزانه فکری و اجتماعی مردم ایران هست و شماری ازین آثار را درذیل ملاحظه کنید.

  آثار امام خمینی ورهبر علی:
  به غارت بردن ودادن سرمایه های ایران وایرانی در چهل سال گذشته ، حال و آینده.

  تجاوز به حقوق مردم در ین 40 سال

  بر پایی تبعیض در تمام سطوح و جا انداختن خودی و غیر خودی، مکتبی و غیر مکتبی ونیز سید و عام.

  8 سال جنگی بین دو کشور همسایه با مشترکات بسیار برای خوشایند اسلحه فروشان با بیش از 2 ملیون کشته و زخمی و خساراتی غیر قابل جبران انسانی،مالی، روحی ومحیط زیستی که حد اقل در 100 سال آینده مردم منطقه را گرفتار نموده.

  انحصار طلبی مشتی ملای بی سواد وبی خبر از سیاست،اقتصاد وامور اجتماعی .

  اعدام ،شکنجه و مفقود کردن هزاران هزار جوان ایرانی که برای آوردن این جرثومه شقاوت از عراق و پاریس تا بهشت زهرا که چه مبارزاتی کردند، کثیری تا انقلاب جان خود را فرش زیر پای خمینی کردند تا بمحض ورود طوطیش یا هندوستان کند، این دو نفر پیرو علی نجف و حسین کربلا با فتوایاشان مسبب تجاوزات بیشماری در زندانها به دختران وپسران جوان کشورمان شدند، وچه با تواب سازیها افراد دیگر را بی حیثیت وهویت کردند.

  بعد از جنگ با عراق که مستقیم بود به حنگ غیرمستقیم و زیر جلکی در منطقه روی آوردند.

  آبروی یک کشور وملت چند هزار ساله را در جهان زائل کردند و ملقب به ترویستمان کردند.

  شیرزنان فهیم کشورمان را ضعیفه نامیدند، حقوقشان را نعلنگ مال کردند و برای فروش پارچه چادری رهبر علی چادر را بهترین حجاب دانست تا موتلفه ایها شبکه مافیایی بازار از جیب مستمندان فربه تر شوند.

  مدرسه،مسجد و قرآن خانه شان عشق آباد لواط شد و آنهم مدرس قرانشان به درس و تجربه عملی لواط و آنهم با کودکان نا بالغ مشغول شد و پته یکیشان بر آب فتاده شده که خود در کودکی قربانی مدرسی و آخوند دیگری شده بود وتهدید نمود نگذارید پروندها را باز کنم.

  بر روی پرچم غرب با نعلنگ و پوتین رفتند و توهین کردند در حالیکه زایمان،استراحت،خرید،تفریح،تحصیل فرزندان درغربست و معالجه هم نمونه شاهرودی،جزایری وجنتی بر کسی پوشیده نیست .

  ترویج خرافات و مقدس سازی و عزاداری برای مردگان14 قرن پیش را که آثار ی هم از خود جز ذوالفقار و شهادت و ذولجنا نداشتند برایمان جا انداختند.

  روسپی گری را شرعی با صیغه کردند و اجازه پر پایی بنگاه و آژانس رسمی هم صادر کردند تا ملا ها بیکار نباشند واز کودک ده ساله تا سالمند به جهات ودلایل مختلف در معرض فروش قرار گیرد، فقط نمیدانم برین معامله فتوایی برای کسب خمس و زکات از در آمد خود فروشی وجود دارد یا نه، از حلقوم این قوم همه چیز پایین میرود در مفت خوری حلال وحروم در بایگانیست.

  یکی دیگر از آثار امام راحل که امیدواریم حسن آقا یادگار یادگار آن راه حل در حقظ ونشرش کوتاهی نکند همان برائت از مشرکین در عربستان است که صدها زن ومرد کشته ومفقود الاثر شدند و زنان زیادی مورد تجاوز سربازان و مردم کشور پیغمبر عظیم الشان! قرا گرفتند واین تظاهرات با اذن امام بود.

  این بخشی از آثار خمینی و خامنه ای بود وهست و خواهد بود و اضافه هم خواهد شد برین منوال!

  اینهم در رشت اتفاق افتاده
  دادستان گیلان از پیگرد قضایی ضاربان ‘آمر معروف’ در خمام خبر داد
  علی مصطفوی‌نیا، دادستان گیلان درباره ویدئوی منتشر شده از “ضرب و شتم خانم آمر به معروف در شهر خمام استان گیلان” به خبرگزاری تسنیم گفت که پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شد و “ضاربان وی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.”

  به گفته این مقام قضایی ایران: “در پی تذکر این خانم به چند فرد هنجارشکن که با عدم رعایت حجاب اسلامی و اقدامات دیگر، عفت عمومی را جریحه‌دار کرده بودند تعدادی از آن‌ها به ضرب و شتم وی پرداختند.”

  خبرگزاری مهر روز گذشته ویدئویی منتشر کرده است که لحظه ای را نشان می‌دهد که زنی، زن چادری را هل می‌دهد و به زمین می اندازد.

  این خبرگزاری به نقل از امام جمعه خمام نوشت که “ضاربان افرادی بودند که با کشف حجاب کامل، در مقابل شهرداری خمام در حال رقصیدن بودند.”

  خبرگزاری مهر قبلا از بازداشت ضاربان خبر داده بود.

  “در پی تذکر این خانم به چند فرد هنجارشکن که با عدم رعایت حجاب اسلامی و اقدامات دیگر، عفت عمومی را جریحه‌دار کرده بودند تعدادی از آن‌ها به ضرب و شتم وی پرداختند.”
  هنجار شکن؟ عفت عمومی جریه دار شد؟؟؟ واویلا، سعید طوسی هنجار ساز بود؟پرستوهای طائب عفتشان نگه داشته شد برید بمیرید کهریدیدبه خودتان و ماورای خودتان، از بی شرمی وبی آبرویی و پرویی آخوند و آخوند صفت تعجب نمیکنیم و شکه نمیشویم.

  زنان سویس هم برای برخورداری حقوق وبرابری در مبارزه اند، تصویر زیر قریاد آنها را نشان میدهد

  .

   
 85. سید مرتضی

  بسیار خوب،لطف کنید کوتاه به این دو سوال بعدی پاسخ دهید تا بحث را ادامه دهیم:

  1-آیا بهائی ها،همه قرآن را قبول دارند یا برخی از آیات را؟ و در هر دو فرض،چرا؟

  2- “اشتباه بودن”آیه 40 سوره احزاب که تعبیر کامنت اول شما بود یعنی چه؟

  فقط این پرسش ها را توضیح دهید،به بحث های جانبی که مطرح می کنید،بعد می رسیم.

  سید مرتضی من نمی خواستم به این آیه جواب بدهم ولی خودت باعث شدی با اینهمه تهمت ها و دروغهایی که از سایت شیع نوشتی.

  آیه 40 از سوره احزاب ((محمد پدر هیچ یک از مردمان شما نیست — ولی فرستاده خدا و خاتم النبیین است — و خدا بر همه چیز داناست )) این آیه از سه جمله درست شده و سرح نزول این آیه در آیه 37 آمده که زین بن حارثهپسر خوانده حضرت محمد به آن دختر عمه علاقه داشته و زید بخاطر پیامب زن خود را طلاق داد تا به ازدواج رسول اکرم دراید این جریان باعث شد که اعراب به پیامبر طعنه هایی بزنند و این آیه در باب تقدیس و تنزیه پبامبر اسلام نازل شد و خدا میگوید او زینت بخش پیامبران است .
  و در قسمت سوم میگوید —و خدا بر همه چیز دانا است –که در همین سوره آیه 52 میفرماید ک بعد از این زنی بر تو حلال نیستو نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگر تبدیل کنی هر چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود و خداوند ناظر و مراقب همه چیز است .

  سید مرتضی ک آیا شما قران را خوانده ای ؟ فکر نکنم اگر خوانده بودی به دیانت بهایی تهمت نمیزدی و تو هم مثل افرادی هستی که در زمان پیامبر به ایشان تهمت میزدند

  الحجر آیه 6 : و گفتند کسی که قران بر تو نازل شده است به یقین تو دیوانه ای

  الدخان آیه 14 : مردم از او روی برتافتند و گفتند تو تعلیم یافته دیوانه ای

  الشعرا آیه 27: آنها گفتنداین پیامبر که بسوی شما فرستاده شده سخت دیوانه است

  نا گفته نماند که آیات دیگری هم هستنر که فعلا صرفه نظر میکنم

  بهاالله میفرماید من آمده ام که سلاح را به صلاح تبدیل کنم و دین باید مطابق عقل و علم باشد . دین باید ایجاد محبت و اتحاد نماید

  سید مرتضی همه پیامبران یکی هستند و ذات خداوند در وجودشان است و به مرور زمان پیامبری خواهد آمد از آدم تا خاتم دوران طفولیت بشر بوده با پیدایش دیانت بهایی از صد و هفتاد سال قبل با اینهمه اختراعات و اکتشافات دوره بلوغ بشر رسیده و پیامبران دیکری خواهند آمد که دوره رشد بشر است با اختراع و اکتشافات جدیدتر

  ———-

  ———–

  درود گلابتون گرامی
  پیشنهاد می کنم وارد اینجوربحث های بی پایان نشوید که انتهایی برای آن نمی شود متصور بود.
  به همین فتاوای وحشیانه ی آیت الله ها بپردازیم. بقول “مادر” در کامنتی، یک بچه ی شیرخواره که پدر و مادرشان بهایی اند، نجس است اما اگر این جماعت به سرزمینی حمله کنند، زن ها و بچه ها سرضرب برای مهاجمین حلال می شوند. حتی بچه ی شیرخواره ای که تا نیمساعت پیش نجس بود. برای تفخیذ!
  با احترام

   
  • 1-آیا بهائی ها،همه قرآن را قبول دارند یا برخی از آیات را؟ و در هر دو فرض،چرا؟

   2- “اشتباه بودن”آیه 40 سوره احزاب که تعبیر کامنت اول شما بود یعنی چه؟

    
 86. یادداشتهای اسدالله علم (پهلوی شناسی و عبرت)
  ——————————————————–

  شاه به شهبانو با عصبانیت: من از شما مشورت نمی خواهم، هر عملی بخواهم می کنم!

  ✍️ اسدالله علم

  «سر شام رفتم. بر سر دعوت از یک عده اشخاص و سفرای خارجی شاهنشاه سخت به شهبانو پریدند! به طوری که من خجالت کشیدم!

  من پیشنهاد کرده ام از دستجات مختلف اعم از دیپلماتهای مقیم مرکز و صاحبان صنایع و هنرمندان و نویسندگان، دعوت مخلوطی برای شام در حضور شاهنشاه به عمل آید… تصویب فرموده اند.

  راجع به تاریخ دعوت و اشخاصی که باید دعوت شوند، سر شام که هر دو تشریف داشتند، پرسیدم که کارم آسان شود.

  شهبانو با دعوت صاحبان صنایع به عنوان این که مردمان بدنامی هستند، مخالفت کردند.

  شاهنشاه سخت عصبانی شدند و فرمودند که: من از شما مشورت نمی خواهم، هر عملی بخواهم می کنم! حالا هم عَلَم بی ربط نظر شما را خواست!»

  (خاطرات علم، جلد دوم، ص ۱۳۰- ۱۲۹. ۶ دی ۱۳۴۹).

  ===
  پی نوشت:شاهنشاه،ضمن اینکه یوخده “مستبدّ”تشریف داشته اند،نسبت به همسرشان هم یوخده “بی تربیت و مروّت”تشریف داشته اند!

   
  • آخوند مرتضی:
   به قول آقاتون کشش نده!
   آیت الله جزایری = زهرالربیع + تفخیذ

    
   • یادداشتهای اسدالله علم (پهلوی شناسی و عبرت)
    ——————————————————–

    عَلَم: معشوقه های انگلیسی و ایرانی و سوئدی ام همزمان از خارج آمده اند! ناخوش شده ام. علت اش خوشگذرانی بسیار با این ها نیست، بدخلقی های به حق خانم عَلَم در این خصوص است! شهبانو هم به شاهنشاه گفته اند یا همسرم با همین وضع با من بسازد و یا طلاق بگیرد و برود!

    ✍️ اسدالله علم

    «به دفتر رفتم. احساس کردم بد حال هستم. از آن جا سری به دوست ایرانی خودم زدم و به منزل برگشتم. چیز عجیبی است! هم دوست انگلیسی من، هم دوست ایرانی من، و هم دوست سوئدی من، تمام یک دفعه وارد شده اند!

    گو که در جنوب بسیار خوب بود. چند روزی با دوست انگلیسی در شیراز گذراندم. البته این جا که آمدم، بدخلقی خانم عَلَم (که البته حق هم دارد!)، تمام را خراب کرد و فکر می کنم از همین جهت هم ناخوش شده ام!»

    (خاطرات علم، جلد چهارم، ص ۲۴۰. ۱۹ آبان ۱۳۴۸).

    «[شاهنشاه] فرمودند: راستی یک چیزی به تو بگویم! علیا حضرت شهبانو هم به خانم عَلَم ایراد دارند که چرا تو را این قدر اذیت می کند؟!

    اگر با تو نمی سازد و نمی تواند بسازد پس چرا تو را رها نمی کند؟! اگر هم می خواهد بسازد باید با همه چیز تو بسازد!

    عرض کردم: جای تعجب است چون زنها یکدیگر را رها نمی کنند!»

    (همان، ص ۳۳۵. ۱۲ اسفند ۵۳).

    ===
    پی نوشت1:ببینید،این بیشرف غلام شاهنشاه را! هم با خیانت به همسر شرعی قانونی اش،می رود دنبال خانم بازی و معشوقه بازی،هم در عین حال به همسرش حق می دهد،هم از او شاکی است! ببینید چه آشغالهایی زمان شاه جریان مملکت را بدست داشتند.

    پی نوشت 2:از این مذاکره خصوصی شاهنشاه با علم،معلوم می شود که شاهنشاه هم با او همدرد بوده اند! منتها از توصیه شهبانو فرح به همسر علم اینطور بر می آید که شهبانو ،هم واقف بر خانم بازی ها و گردش های همایونی و غلامش بوده،هم ناچارا
    بتعبیر خودش “با همه چیز شاهنشاه ساخته!”از این جهت هم وقتی شاهنشاه بنقل علم در همین یادداشتها،از همان فرودگاه ژنو،شهبانو را دنبال نخود سیاه می فرستاده،شهبانو بدون هیچ اعتراضی صحنه را ترک می کرده است!

    زهر الربیع نمن دی؟! زهر الربیعی بهتر از این حکایات خشتکیه شاه و علم؟!

     
 87. نوری زاد شکل ایکی اوسان شدی.

   
 88. کارشناس عربستانی: امارات با حمله به نفتکش‌ها، علیه ایران توطئه می‌کند/ تهران می‌تواند امارات را با یک ریتوئیت ساقط کند

  یک کارشناس عربستانی گفت که سازمان اطلاعات امارات با هدف برافروختن جنگ علیه ایران، نفتکش‌ها را در بندر الفجیره هدف قرار داده است.

  پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

  یک کارشناس عربستانی گفت که سازمان اطلاعات امارات با هدف برافروختن جنگ علیه ایران، نفتکش‌ها را در بندر الفجیره هدف قرار داده است.

  به گزارش فارس، «حزام الحزام» استاد دانشگاه و کارشناس عربستانی مقیم لندن، ساعاتی پس از حادثه برای دو نفتکش در دریای عمان گفت، امارات عربی متحده با حمله به نفتکش‌ها علیه ایران توطئه می‌کند.

  الحزام امروز پنجشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: امارات همچنان امنیت منطقه را پس از هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها در دریای عمان به بازی گرفته و آن را به خطر انداخته است و به همین دلیل پیش از حادثه اعلام حالت فوق‌العاده کرده بود. دلیل این کار این است که رضایت آمریکا برای حمله نظامی به ایران و حمایت عمان و پاکستان را جلب کند.

  این معارض خاندان سعودی در ادامه تأکید کرد: ایران هر چه قدر در معرض تحریم‌های اقتصادی قرار گیرد؛ آن قدر ساده‌لوح نیست که روند کشتیرانی را به این شیوه تهدید و تعطیل کند.

  او در خصوص حادثه نفتکش‌ها در بندر الفجیره نیز گفت که این حادثه را سازمان اطلاعات امارات به سرکردگی «محمد دحلان» مشاور «محمد بن زاید» با هدف برافروختن جنگ علیه ایران ترتیب داده بود.

  کارشناس عربستانی: امارات با حمله به نفتکش‌ها، علیه ایران توطئه می‌کند

  حزام الحزام افزود: در ماه رمضان به شما گفته بودم که ابوظبی با حمایت ریاض آتش جنگ را در خلیج [فارس] بر افروخته است. گمان می‌کنند که [جنگ] بازی کودکان است… ایران می‌تواند امارات را با یک ریتوئیت ساقط کند.

  این استاد دانشگاه در خصوص هدف قرار دادن فرودگاه سعودی «أبها» توسط نیروهای یمنی نیز گفت، این یک پاسخ فراگیر بود و دیگر کسی انتظار پاسخ قوی‌تر از حکومت سعودی به این حمله را ندارد، چرا که عربستان سعودی تمام توان خود را پیش از نشان داده و اکنون منتظر گشایش بین‌المللی است.

  صبح امروز «منابع محلی عمان» اعلام کردند که دو نفتکش بزرگ حامل نفت خام در دریای عمان هدف حمله قرار گرفته‌اند.

  نفتکش «فرانت اولتر» (Front Altair) با پرجم جزایر مارشال متعلق به نروژ از قطر «اتانول»‌ بارگیری کرده و «کوکوکا کارجس» (Kokuka Courageous) با پرچم پاناما از «الجبیل» عربستان به مقصد سنگاپور، محموله «متانول» بارگیری کرده بود.

  المیادین ظهر امروز پنجشنبه گزارش کرد که «منابع کاملا مطلع» به این شبکه تأکید کردند که «کشتی فرانت اولتر متعلق به نروژ، پس از حادثه کاملا غرق شد».

  https://www.entekhab.ir/fa/news/482946/

   
 89. عَلَم: تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی اسراییل را برد و مردم در خیابان های تظاهرات کرده و می کنند و شعارهای ضد اسراییلی سر می دهند. شاهنشاه به شدت عصبانی هستند و می فرمایند کار کمونیستهاست! به ساواک هم فحش دادند که قادر به کنترلش نیست!

  ✍️ اسدالله علم

  «مطلب مهم داخلی که امروز اتفاق افتاد، این بود که در مسابقات فوتبال آسیایی که در تهران برگزار می شد، ایران و اسرائیل به طور نهایی در قبال یک دیگر قرار گرفتند و خوشبختانه ایران، اسرائیل را دو بر یک شکست داد.

  واقعاً احساسات عجیبی در تهران برانگیخته شد. ۳۰ هزار نفر در استادیوم ورزشی امجدیه دستجمعی سرود شاهنشاهی می خواندند و تا صبح مردم تهران به پایکوبی مشغول بودند. بخت شاهنشاه بلند است، در این موقع ممکن بود تبلیغات مضرّ برای مسئله [بخشیدن خاک ایران(؟!) یعنی] بحرین گرفتاری درست کند! به کلی مردم مطلب را فراموش کردند!

  ضمناً احساسات عجیبی هم بر ضد اسرائیلیها بروز کرد که در ایران تعجب آور بود! شاهنشاه می فرمودند کار کمونیستها بود!»

  (خاطرات علم، جلد دوم، ص ۲۵. ۲۱ فروردین ۱۳۴۹).

  «صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را فوق العاده ناراحت دیدم. علت را جویا شدم؛ فرمودند: جریاناتی در شهر هست که عادی نیست، یعنی بعضی دستجات دانشجویان و بعضی جوانهای دیگر شعارهایی می دهند که کاملاً کمونیستی است!
  یک فتح فوتبال که این همه سر و صدا ندارد! آن همه شعارهای “زنده باد خلق فلسطین”، “مرگ بر یهودی”؟! عوامل امنیتی هم نمی دانند ریشه کار چیست؟! مقداری هم عوامل امنیتی را فحش دادند!»

  (همان، ص ۲۷. ۲۳ فروردین ۴۹).

  ===
  پی نوشت 1:بارها اشاره شد که بنظرم از نگرش ها و گرایش های منعکس شده در یادداشت های علم،اینطور استفاده می شود که علم،چیزفهم تر از شاهنشاه بوده،دموکراسی را بهتر از شاهنشاه درک می کرده،و درکش از عمق وقایع عمیقتر از شاه بوده،بهمین جهت اینطور که پرویز ثابتی و دیگران گفته اند علم بدون تردید عامل انگلیس ها در دربار شاه بوده،معلوم می شود انگلیسی های حیله گر،فرد زیرک و باهوشی را در دربار شاهنشاه و کنار او داشته اند و از ضعف گرایش به خانم بازی شاهنشاه،حسن استفاده را کرده اند! بنظرم نکته اینکه علم یادداشت های خویش را در ژنو مخفی می کرده و وصیت به عدم انتشار آن مگر بعد از مرگ خویش کرده است،همین نکته وابستگی او به انگلیس و تاثیر گذاری او در ذهنیت های شاه بوده است،از این جهت هم ویژگی علم در این یادداشت ها صراحت و بیان همه جزئیات خوب یا بد وقایع مربوط به شاه بوده است،اما در هر حال او علی الظاهر “غلام و مشاور و ملیجک و خانم بیار”شاهنشاه بوده است و برای حفظ ظاهر هم که شده،حتی در موارد مخالفت با نظرات شاه،نهایتا تسلیم نظر شاهنشاه می شده است.

  پی نوشت 2: ببینید،در همین واقعه فوتبال و پیروزی ملی ایران،علم بعد از دسته گل (خیانتی) که شاهنشاه در “بخشش سخاوتمندانه”بحرین -یعنی بخشی قطعی از خاک ایران- بخرج داده و احتمالا تحت هدایت علم انگلیسی،به انگلیسیها خدمت کرده است،علم زیرک،متوجه این نکته بوده که یک پیروزی ملی فوتبال چقدر پوشش دهنده و “ستّار العیوب”خوبی بوده برای ماجرای خیانت آمیز بخشش بحرین و جدا کردن آن از ایران،اما شاهنشاه خنگ!،بدون توجه به این نکته،همه دردش شعار “درود بر فلسطین”مردم آن روز ایران است! و “شعارهای ضد اسرائیلی”مردم آنروز ایران است! و برسم همیشگی که مخالفان سیاسی خود را به “کمونیست بودن”متهم می کرده است،شعارهای حماسی پیروزی ملی فوتبال و شعارها بنفع ملت فلسطین،او را هراسان و نگران و همانند همیشه،وادار به فحش ها و الفاظ چاله میدانی می کند!

   
 90. سر مرتضی (SIR ترجمه انگلیسی “سید”) یک رقص قهرمانانه در پیش است. در هم از باباکرم تا چاچا تا راک اند رول و آخرش هم بندری. میتونی از حالا انشا ها تو آماده کنی. از دریای خزر 11 درصد مونده . چند در صد دیگه به برادر پوتین قراره داده بشه که از ما دفاع کنه تا بتونیم بیشتر الکی بل بل کنیم. سر مرتضی به بالایی ها بگو حداقل 1 درصد را نگه دارن تا ما تابستونا بتونیم بریم شمال دلمون خوش باشه رفتیم شمال تنی به آب بزنیم. حالا اسمش رو هم گذاشتین استخر خزر عیبی نداره.

   
 91. نتیجه طبیعی خوردن یک “تودهنی”برای ترامپ و ترامپیسم و البته ترامپیست ها!
  —————————————————————————————–

  به این جمله آخر ترامپ بنگرید و خوب در آن تامل کنید:”دی آر نات ردی! اَند نایدر آر وی!”

  یک دنیا حرف و تحلیل در این جمله بوده که ترامپ و ترامپیست ها و ترامپیست اعظم این سایت! را به “عربده های حماسی”واداشته است و دست آخر، دراز کردن دست که: لطفا عربده ای ترامپیستانه مرا منتشر کنید!

  نیازی به یک “تحلیل طولانی و بغرنج”نیست،قبلا گفته ام:یک ویژگی عام در این ابرقدرتها و خصوصا امریکای متجاوز و زیاده خواه است،و یک ویژگی خاص برای رئیس جمهور کنونی امریکا (ترامپ).

  ویژگی عام ابرقدرت ها و خصوصا نظام امپریالیستی و سلطه جوی امریکا “اظهار ابّهت” و “چشم غره رفتن”است برای ترساندن و عقب نشاندن ملت ها و حکومت های دیگر،که البته تجربه تاریخی نشان می دهد اگر برابر این اظهار ابّهت ها یک گام عقب بگذاری،برای آنان پیروزی است و دنبال آن، جلو آمدن و گستردن آن زیاده خواهی …

  و اما ویژگی خاص رئیس جمهور فعلی امریکا،چنانکه قبلا اشاره کردم این است که یکی از عناصر مهم تبلیغات انتخاباتی او “بازگرداندن ابّهت از دست رفته امریکا”بوده است که بزعم او در زمان صدارت دموکرات ها و دوران اوباما از بین رفته بود…همه رفتارهای متکبّرانه و قلدرمآبانه و زیاده خواهانه گوناگون این فرد خودشیفته را در این راستا ببینید:”کنار کشیدن های یکطرفه از کنوانسیون های بزرگ و کوچک با دیگر کشورها و حتی متحدان کهنه!”،”جنگهای تجاری بر سر تعرفه ها”،”زدن زیر میز برجام و نقض آن”،”پس زدن نخست وزیر مونته نگرو و ژست کابویی گرفتن”!…”توی گوش منتقد یا خبرنگار زدن” ووو…اینها همه در این راستا بوده است…

  حال، ما در بحث مناقشه او با ایران و برجام هستیم،نگاه کنید و ترامپیست ها و ترامپیست اعظم! (مدیر این سایت) نگاه کنند که این فرد حقیر و غیر اخلاقی و آنرمال،مدتهاست در توئیت بازی های مختلف خود و در مصاحبه ها و نوشته های خود،بر اساس باصطلاح سیاست نخ نمای “چماق و هویج”امریکائی ایران را با تحریم های ناجوانمردانه و لفّاظی ها تحت فشار گذاشته که :برجام اوبامائی! بدرد نمی خورد!،یا وحشتناک است! و چه و چه!

  ایران باید بیاید با این 12 شرطی که من تعیین می کنم:برجامی ترامپی! درست کنیم…

  وقتی حکومت ایران و مسئولان با هوش و شجاع ایران،نه اعتنائی به فشارهای او و باند یاوه گویش کردند،و نه اعتنائی به 12 شرط آن وزیر خارجه گردن کلفت اش،کم کم ماجرای “لزوم و الزام مذاکره” و “لزوم و الزام برجام ترامپی”که بناست دستمایه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد!،از نگاه از بالا و متکبرانه و اینکه: ایران “باید”مذاکره کند والا اقتصادش را در هم می کوبیم و همه گوزینه ها! و از جمله گوزینه نظامی! روی میز است و آوردن ناو آبراهام لینکلن و در عین حال پارک کردن احتیاطی! آن بیرون خلیج همیشه فارس،تبدیل شد به التماس و دریوزگی ها برای مذاکره که:

  ترا بخدا بیایید مذاکره کنیم! ما آماده ایم! بدون پیش شرط آماده ایم! و توسّل به این و آن متحد خود و دست آخر هم توسّل به ژاپن! که البته دوست دیرین ایران هم هست و یک شریک تجاری…ترامپ به ژاپن رفت و این التماس را مثلا در پوشش
  “میانجیگری” مقام عالی اجرایی ژاپن استارت زد!…

  تحلیل های گوناگون و از جمله تحلیل های ترامپیستی و گذاردن های پازل ها یا اخبار مختلف کنار هم که بله،ایران با امریکای دوران ترامپ و با توجه بوخامت اقتصادی و تهدید آبراهام لینکلنی! و ال و بل،دیگر چاره ای جز تسلیم و مذاکره ای که مدتهاست رئیس جمهور خوش خیال امریکا برای آن “سم بزمین می زند”نخواهد داشت!..

  البته ژاپن کشور دوست و با حسن نیتی است و البته دنبال منافع از دست رفته خود در این ماجرا و منافع آتی،لکن وقتی رهبر عالی ایران،با قاطعیت و مستدلّ همه اجزای پیام ترامپ را نقد و نفی و رد کرد و بتعبیر عرفی آب پاکی روی دست “آبه”و البته ترامپ ریخت که دست اش هم درد نکند،پیام ترامپ رفت آنجا که باید برود!، و نهایتا این رئیس جمهور فلک زده و عاشق حرکات نمایشی،از راه دور چنان تودهنی خورد و به گیج گیجی افتاد که ندانست چه بنویسد و نفهمید چه نوشت!

  کسی که شب و روز از “آی ام ردی فور دیل”!سخن می گفت ناگهان در منگی (اصطلاح رایج ترامپیست اعظم این سایت!) و گیجی از خوردن یک تودهنی یا سیلی محکم،ناگهان سخنش این شد که :”دی آر نات ردی! اند نایدر آر وی”! ما هم آماده نیستیم!

  کسی که دو سال است بعد از برجام تهدید می کرد برای “مذاکره”!، تطمیع می کرد برای “مذاکره”،شماره تماس می داد برای “مذاکره” که :آنها بمن! زنگ خواهند زد”! و این اواخر :التماس و دست بدامان این و آن شدن برای “مذاکره”! ناگهان سخن اش بعد از اظهارات محکم،قاطع و عزّتمندانه رهبر عالی ایران،می شود چه؟!: “دی آر نات ردی! اند نایدر آر وی”!.

  حقیقتا این جمله اخیر چیزی جز هذیان گوئی ناشی از دریافت یک سیلی محکم و غیر قابل انتظار بوده است؟!

  من کاملا واقفم که ترامپیست ها و سطحی نگرهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران،دیشب “چه شب سختی”را گذراندند! بعد از اینگونه سیلی خوردن یک ابر قدرت و یک رئیس جمهور بی منطق و ماجراجوی امریکا و خرد شدن ابّهت پوشالی و نمایشی او!

  نیز علی الخصوص واقفم که “چه شب سختی”گذرانده است ترامپیست اعظم این سایت و مدیر آن!

  آری! این “عربده های نوریزادیه”! و آن التماس که: “نوشته و عربده ناشی از بدخوابی شب گذشته مرا منتشر کنید”! کاملا قابل درک است!

  صبح بخیر!

  همین!

  ————-

  محمد نوری زاد:
  در یک قلم، پول و انرژی و وقت و غیرتی که “انجمن حجتیه” برای مقابله با بهاییان هزینه کرد و بکار گرفت، اگر در کویر کرمان سرشکن شده بود، امروزه از آنجا گلابی و انجیر و پرتقال و برقِ برآمده از انرژی خورشیدی به دنیا صادر می شد!

   
 92. آقای سید مرتضی
  ای ملای حوزه
  شما نوشتید “بله” این بچه شیرخواره بخاطر این که پدر و مادرش بهایی هستند نجس است!
  اصلا انسان مگر می شود به فتوای یک ملا نجس تلقی شود؟
  ای ننگ بر شما

  اما یک سوال
  به فتوای خمینی که مراجعه بکنیم می بینیم این بچه ی شیرخواره بهایی نجس است
  اما برای تفخیذ اصلا نجس نیست و بلافاصله پاک میشه
  درسته؟

   
  • مادر گرامی. مشگل امورتی. و ملاهای حوزه نیستند ؛ اینان فتواهای گنده تر ها را نشخوار میکنند ؛ اب از سرچشمه گل الود است مشگل اصلی بنیان گزاران. انسان ستیز این مذهب و ما مقلدان چشم و گوش بسته هستیم ؛ تا وقتی عقیده ای اینچنین انسان ستیز در این دیار پا بر جا ست اش همین است و کاسه همین

    
  • مادر گرامی باید به این /////////////////////////

    
 93. محمد نوری زاد

  عربده های معکوس

  بقلم: محمد نوری زاد

  پس از آنکه نخست وزیر ژاپن، بی نتیجه از میانجیگری، پای از بیت رهبری بیرون نهاد و از ایران رفت، رییس جمهور آمریکا در توییتری نوشت: ”نه آنها [برای توافق] آماده‌اند و نه ما ! هرچند که قدردان سفر نخست‌وزیر آبه به ایران برای دیدار با آیت‌الله علی خامنه‌ای هستم، شخصا احساس می‌کنم حتی برای فکر کردن به یک توافق هم خیلی زود است. آنها آماده نیستند، ما هم نیستیم.”

  یک مجتهد حوزوی ساکن قم، که بشدت طرفدار جمهوری اسلامی و کشتار های خلخالی و طرفدار کشتار زندانیان در سال 67 است و شب و روز کارش این است که همه ی جنایت ها و خیانت ها و دزدی ها و رفتار وحشیانه ی جمهوری اسلامی را در داخل و در کشورهای منطقه ، بنحوی ماست مالی و توجیه کند، متن مفصلی برای من فرستاده از نتایج و خیر و برکتِ”نه” گفتنِ جناب خامنه ای به میانجیگری ژاپنی ها. و سر آخر، رو به ترامپ نوشته:

  «مردک حقّه باز متلوّن! (دانستی چه نوشته ای؟) نه آنها آماده اند نه ما؟! ایران که از اول تا حالا همه مقاماتش گفته اند: ایرانی تحت فشار زورگویانه با کسی مذاکره نمی کند، اما این “ما” از کجا و کی پیدا شد؟! از زمانی که آبه – نخست وزیر ژاپن – را فرستادی و تو دهنی را خوردی و ابّهت پوشالی ات درهم شکست؟! کم کم ایران را بیشتر خواهی شناخت و اینکه : هرگز یک ایرانی را تهدید نکن»!

  ———–
  برایش نوشتم: درود استاد حوزوی گرامی
  می بینید به چه وضعیتی دچار شده اید؟ که مجبورید به هر عطسه ی معترضین و به هر کنشِ داخلی و بین المللی علیه جمهوری اسلامی و متعلقاتش، پاسخ بگویید تا مگر بزعم خود تخته سنگهای ورشکستگی را از روی قفسه ی سینه جمهوری اسلامی کنار بزنید. و در این راه، نه شما را آزادگی و انصافی مانده و نه راستی ای. در زمان جنگ هشت ساله و در زمان جناب خمینی نیز گروه گروه آدمها و دستجات و شخصیت های مشهور جهان به میانجیگری آمدند تا بهانه ای باشند برای ختم جنگ بین دو کشور مسلمان. اما حضرت خمینی ذهنش را قفل بسته بود بر بیست سال جنگ. درست در حالی که جنگ در نگاه وی، تیراندازی میان طایفه ی “زلّقی” ها بود و اهالی خمین بر سر غارت کاروان ها. وی چیزکی نیز از جنگ نمی دانست. و نیز چیزکی از قوای نظامی و آرایش نظامی و چیزکی نیز از انسان و حقوق انسانها. سرانجامِ آنهمه شعار و شعار و می زنم می زنم چه شد؟ جز پذیرشِ خفت، در تنگنای ورشکستگی؟!

  پرهیز از مذاکره و گفتگو نشانه ی ابهت نیست. بل اتفاقا باید بدنبال بهانه بود برای گفتگو و آشتی. منتها در آن پشت مشت ها، از بس مفسده های جمهوری اسلامی فراوان است، که حضرت خامنه ای نگران است با مطرح شدن یک به یک این مفاسد در کوران مذاکره، و امضای ناگزیر دست شستن از آن همه مفسده، ریختِ جمهوری اسلامی بشود: شیر بی یال و دم و اشکم. و چیزی جز پوسته ای مسخره ازش باقی نماند. فرار از گفتگو بصورت ظاهر قرار است بارشِ فاجعه بر سرِ بیت رهبری را به تعویق بیندازد. حضرت رهبری جوری با آمریکا و اروپا و دیگران حرف می زند که انگار جماعتی از بسیجیان و فحاشان و قمه کشان در برابرش نشسته اند و او دارد خودش را با تمایل آنان تنظیم می کند. که ببینید حضرت خامنه ای چگونه شکوفه بارید به کل هیکل ترامپ و آمریکا و اروپا.

  جناب حوزوی، من و شما اگر ریگی به کفش نداشته باشیم، چرا باید از گفتگو بهراسیم؟ نه مگر آنگاه که حضرت روسیه با خبرهایی که به حضرت خامنه ای داد که: جنگی نخواهد شد، لحن سخنان حضرت آسدعلی عوض شد؟ او از کجا می دانست که جنگی نخواهد شد الا این که حضرت روسیه این خبر موثق را – که روسیه با هر جنگی در منطقه علیه ایران مخالف است – کف دست جناب خامنه ای نشاند و پولش را درجا وصول کرد؟ حفظ اقتدار پوشالین “رهبرمسلمین جهان” و جمهوری اسلامی، در حقیقت، سرمایه گذاری برای حفظ یک حباب است که چیزی به ترکیدنش باقی نمانده. چرخش این پرسش در میان خانواده های ایرانی که: “آینده چه خواهد شد”، بزرگترین دستاورد ملایان حریص و گرسنه ای ست که جز راه و رسم بلعیدن، چیزی بارشان نیست.

  به سخنان پیشتر جناب خامنه ای رجوع کنید و ببینید ایشان مذاکره با آمریکا را با چه الفاظ برگشت ناپذیری تقبیح می کرد و زشت می شمرد و حتی می گفت: ما مطلقاً با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. اما همین جناب خامنه ای در زمان اوباما، آنگاه که قرار شد نرمش قهرمانانه بکند، ببینید چه سینه خیز بسمت مذاکره سُرید! شاید بگویید: ما که در شرایط مساوی ازمذاکره هراس نداریم. بدبختا که در این میان، تساوی ای در کار نیست. هرچه خزعبل و خندق ناجوانمردی و وقاحت و پلشتی و مال مردم خواری و آدمکشی و بمب اتم سازی و دود کردن اموال ملی و ایجاد آشوب در منطقه و اعمال تروریستی ست، در این سوی است.

  حضرت رهبری مذاکره خواهد کرد. با خفت!چرا؟ نه بخاطر این که مبادا کشور به ویرانه ای بدل شود! نخیر، بل بخاطر این که مبادا بر امتداد لقمه های مفت بیت رهبری تردید افتد!
  ۹۸/۳/۲۴

   
  • سلاااااااااام!
   دروووووووود!

   ————–

   چهار: در درازنای جهالت های مذهبی، هماره مردمی منگ و مونگل و پیاده و تعطیل، دست بالا می برده اند و می پرسیده اند، و ملایانی گرسنه و مطمئن و به نمایندگی از خدا پاسخ می گفته اند. بجوری که نه آن پرسشگر شجاعت و شعور و فهم این را داشت که در جواب بگوید: چرا؟، و نه آن ملا در اندازه ی خویش می دید که از جانب خدا به آن عوام کالانعام بگوید به این دلیل. از تاریخ عبور می کنیم و می رسیم به مردمان منگ عصر خودمان. که یکی شان دست بقلم می برد و از آسدعلی که یهویی شده مرجع تقلید، می پرسد: آیا بهائیان (که خدا و قرآن و پیامبر و امامان و قبله را قبول دارند، و تنها امام زمان را قبول ندارند) مسلمان هستند و یا کافر و نجس ؟ حکم سلام و دست دادن با آنها چگونه است؟ حکم خرید از مغازه ی آنها و فروش چیزی به آنها چگونه است ؟ آیا بر سر سفره ی ایشان می توان حاضر شد و از غذای این فرقه ی ضاله خورد ؟

   پنج: عجبا که در این پرسش یا استفتاء منگ، خودِ پرسشگر، بارِ سنگین اعتقادی اش را بر دوش آسدعلی می گذارد و خودش جلو جلو از فرقه ی بهاییت، با صفتِ ضالّه اسم می برد. که یعنی: آسد علی حواست جمع، چیزی بگو که در امتداد باور من باشدها!؟ حالا آسدعلی که یهویی شده مرجع تقلید، چه باید پاسخ بدهد؟ خب جمعی از مردمان ایران بهایی اند. در ایران به دنیا آمده اند و در اینجا نیز بخاک می روند . این درست که از یکصد و هفتاد سال پیش تا کنون، بهاییان ایران، در رنج و تنگنایند و مفرّی برای تنفس و آرامش پیدا نمی کنند و به هر بهانه اعدام و زندانی و از کار و معیشت و تحصیل در دانشگاهها محروم می شوند، اما به هر روی، ایرانی اند و مالیات می پردازند و به سربازی می روند و با مردم و بویژه با همسایگان خود رفت و آمد و داد و ستد دارند و باید تکلیفشان روشن باشد.

   شش: آسد علی به تأسی از ملاهای مخ تعطیل پیشین، دست بقلم می برد و به این پرسش تکراری اینگونه پاسخ می دهد: “جمیع افراد فرقه ی ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مومنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه ی گمراه مقابله کنند”. نیز آسدعلی که یکهو آیت الله شده، در پاسخ به پرسشی دیگر در همین باره فتوا می دهد: “آنها (بهاییان) نجس و دشمن دین و ایمانِ شما هستند، پس فرزندان عزیزم جداً از آنها بپرهیزید”. البته این نیز بگویم: چه آسدعلی یکهویی آیت الله شده باشد و چه با فرسایش مغزش در تحصیلِ درس های حوزوی، خروجی اینجور مغزها همین است.

    
 94. قبلأ در مورد شیوهَ بحث آخوندها گفته و شنیده ایم٬ مثلأ اینکه بحث را با چند جمله عربی شروع میکند و میگوید این کلام خداست تا به طرف مقابل بگوید که موظب باش تا چیزی خلاف من (که با کلام خدا با تو صحبت میکنم) نگویی٬ و یا حدیث و روایت از امامان و محمد میآورند و غیره. یکی دیگر از شیوه ها این است که مفاهیم پوچ و یاوه ای را مبنای حرفهای خود قرار میدهند و طرف دیگر بحث هم ناخودآگاه همان راهی را میرود که آخوند میخواهد. در بحثهایی که چند روز گذشته در مورد هموطنان بهایی شده بخوبی این شیوه آخوندی دیده میشود. وقتی نوشته ها را میخوانی میبینی که هر دو طرف بر سر کافر و نجس بودن مخالفتی ندارند بحثشان بر سر این است که آیا فلان گروه کافر و نجس هست یا نه!! یکی نمی پرسد که این یاوهَ های٬ کافر و نجس و ….. چه مزخرفاتیست که دیگران را بدان صفات مینامید ٬ کافر یعنی چی؟ نجس یعنی چی؟ اینجا دارند بحث میکنند که فلان فتوا درست بوده یا نه!! فتوا چه مزخرفیست که چهار تا آدم عصر هجر درآورده اند و بر اساس آن برای مرد تعیین تکلیف میکنند!! آخه یک آخوند چه چیزی از حقوق انسانها و مسایل اخلاقی٬ حقوقی٬ اقتصادی ….. میفهمد که نظر میدهد؟! در مورد صفت ضالّه (یکی از معانیش گمراه کننده است): تاریخ مملکت را مرور کنید و زمان حال را هم بنگرید٬ ضاله تر از آخوند در تاریخمان پیدا میکنید؟ ضالّه تر از شیخ فضل الله نوری٬ کاشانی٬ خمینی و خامنه ای و علم الهدی و جنتی و رییسی و و و و سراغ دارید؟! بجاست که مردم بگویند آخوند ضاله ٬ روحانیت ضاله. سعی هم نکنید با آخوند و افرادی که خود را مومن میدانند و مزخرفاتی بنام فتوا را قبول دارند و بر اساس آن انسان دیگری را تحقیر و ترد میکنند بحث کنید٬ بگذارید در جهالت خود بسر برند. با وارد بحث شدن با این افراد این امکان را به آنها میدهید که افکار مسموم خود بیشتر نشر دهند.

   
  • کلمه ها و ترکیب های تازه!
   —————————–
   1-عصر هجر!=عصر حجر!

   2-ضالّه (یکی از معانیش گمراه کننده است!)=ضالّه فقط یک معنا دارد:گمراه!
   سعید جان! “مُضِلَّه”يعنی گمراه کننده!

   3- کفر و نجاست نیز مفاهیمی درون دینی هستند،نگاهی برون دینی داری و این مفاهیم را قبول نداری؟! به درک!

   4- تحلیل گر اعظم و چیننده اخبار مختلف کنار هم! مذاکره با ترامپ انجام شد؟!

    
  • فراموشم شد:

   “فتوا چه مزخرفیست”؟!

   اگر فتوا مزخرف است،چرا یکبار یکبار یکبار،ذیل این پست و اینگونه “عناوین وحشیانه” به مدیر این سایت انتقاد نکردی که فتوا مزخرف است و چرا وقت و انرژی خود و دیگران را صرف نگاشتن پیرامون یک “مزخرف”می کنی؟!

   راستی از بخش اصلی ریشه ها (تفکّر مدرن!) چه خبر؟!

    
  • بمبهای اتمی و هیدوروژنی و نوترونی و سلاحهای کشتار جمعی شیمیایی و میکروبی و بمبهای معمولی را که در قرن گذشته صدها میلیون کشته داد را کرواتی های دانشگاهی ساختند و یا سیاستمداران کرواتی آتش جنگ ها ی بزرگ را افروختند یا آخوندها ..؟

    
 95. اونایی که خیال میکنن که حکومت/* اسلامی عنصر مهمی در دنیا میباشد در عالم هپروت میباشن. ولکن حکومت/* اسلامی عنصر مهمی در عملیات تروریستی در دنیا میباشد. بیش از این چیزی نیستن.

   
 96. واکنش ترامپ به سفر شینزو آبه به تهران

  رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر به سفر نخست‌وزیر ژاپن به تهران و دیدار وی با رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران واکنش نشان داد.

  به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه با انتشار پیامی توئیتری در واکنش به سفر شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن به تهران و دیدار وی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: تهران و واشنگتن هیچ‌یک برای توافق آماده نیستند!

  ترامپ در این پیام توئیتری نوشت: «اگرچه سفر نخست‌وزیر آبه به ایران برای دیدار با آیت‌الله علی خامنه‌ای را بسیار قابل تمجید می‌دانم، اما من شخصاً احساس می‌کنم که هنوز حتی برای فکر کردن به یک توافق [بین ایران و آمریکا] بسیار زود است.! نه آنها [برای توافق] آماده‌اند و نه ما !»

  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز (پنج‌شنبه) در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و هیأت همراه تأکید کردند: «جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی‌پذیرد.»

  امام خامنه‌ای با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر درخواست آمریکا برای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای، افزودند: «جمهوری اسلامی ایران به‌مدت پنج، شش سال در موضوع هسته‌ای با آمریکا و اروپایی‌ها در قالب 1+5 مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد، بنابراین کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق‌ها زده، مذاکره کند؟»

  دونالد ترامپ پیش از این بارها خواستار مذاکره با ایران شده و تأکید کرده بود که برای مذاکره با ایران آمادگی کامل دارد. اما وی امروز پس از شنیدن سخنان کوبنده رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، تغییر موضع داده و مدعی شده است که آمریکا نیز مانند ایران آماده مذاکره نیست.

  دولت ترامپ از زمان خروجش از برجام در اردیبهشت‌ 97 تاکنون تحریم‌های اقتصادی مختلفی را علیه ایران وضع کرده است اما نتوانسته ایران را وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های خود کند.

  آمریکا حتی در برهه‌ای ایران را به تقابل نظامی تهدید کرد و وقتی نشانه‌ای از عقب‌نشینی ندید، به تمنای مذاکره روی آورد و شماره‌ای را در اختیار سفارت سوئیس (حافظ منافع آمریکا در تهران) قرار داد تا به‌منظور تماس تلفنی احتمالی به مقامات ایران تحویل داده شود.

  با این حال ایران بارها تأکید کرده است که هرگز تحت فشار تن به مذاکره با آمریکا نخواهد داد و ایران کشوری نیست که تسلیم خواسته‌های یک رژیم زورگو شود.

  مقامات دولت ترامپ گمان می‌کردند که الگوی کره شمالی در مورد ایران نیز جواب خواهد داد اما مقاومت سرسختانه ایران به آنها ثابت کرده است که همیشه نمی‌توانند خواسته‌هایشان را با تهدید و ارعاب به کشورهای دیگر تحمیل کنند.

  https://www.asriran.com/fa/news/673149/

  ===
  پی نوشت:”نه آنها [برای توافق] آماده‌اند و نه ما !”

  مردک حقّه باز متلوّن!

  نه آنها آماده اند نه ما؟! ایران که از اول تا حالا همه مقاماتش گفته اند:ایرانی تحت فشار زورگویانه با کسی مذاکره نمی کند،اما این “ما” از کجا و کی پیدا شد؟!
  از زمانی آبه را فرستادی و تودهنی را خوردی و ابّهت پوشالی ات درهم شکست؟!
  کم کم ایران را بیشتر خواهی شناخت و اینکه :هرگز یک ایرانی را تهدید نکن!

  ———–

  درود استاد حوزوی گرامی
  می بینید به چه وضعیتی دچار شده اید؟ که مجبورید به هر عطسه ی معترضین و به هر کنشِ داخلی و بین المللی علیه جمهوری اسلامی و متعلقاتش، پاسخ بگویید تا مگر بزعم خود تخته سنگهای ورشکستگی را از روی قفسه ی سینه جمهوری اسلامی کنار بزنید. و در این راه، نه شما را آزادگی و انصافی مانده و نه راستی ای. در زمان جنگ هشت ساله و در زمان جناب خمینی نیز گروه گروه آدمها و دستجات و شخصیت های مشهور جهان به میانجیگری می آمدند تا بهانه ای باشند برای ختم جنگ بین دو کشور مسلمان. اما حضرت خمینی ذهنش را قفل بسته بود بر بیست سال جنگ. درست در حالی که جنگ در نگاه وی، تیراندازی میان طایفه ی “زلّقی” ها بود و اهالی خمین بر سر غارت کاروان ها. وی چیزکی نیز از جنگ نمی دانست. چیزکی از قوای نظامی و آرایش نظامی و چیزکی نیز از انسان و حقوق انسانها. پرهیز از مذاکره و گفتگو نشانه ی ابهت نیست. بل اتفاقا باید بدنبال بهانه بود برای گفتگو و آشتی. منتها در آن پشت مشت ها، از بس مفسده های جمهوری اسلامی فراوان است که حضرت خامنه ای نگران است با مطرح شدن یک به یک این مفاسد، و امضای ناگزیر دست شستن از آن مفاسد، جمهوری اسلامی بشود: شیر بی یال و دم و اشکم. و چیزی جز پوسته ای مسخره ازش باقی نماند.

  فرار از گفتگو بصورت ظاهر قرار است فوران فاجعه را به تعویق بیندازد. حضرت رهبری جوری با آمریکا و اروپا و دیگران حرف می زند که انگار جماعتی از بسیجیان و فحاشان و قمه کشان در برابرش نشسته اند و او دارد خودش را با تمایل آنان تنظیم می کند. که ببینید حضرت خامنه ای شکوفه زد به کل هیکل ترامپ و آمریکا و اروپا. من و شما اگر ریگی به کفش نداشته باشیم، چرا باید از گفتگو بهراسیم؟ آنگاه که حضرت روسیه با خبرهایی که به حضرت خامنه ای داد که: جنگی نخواهد بود، لحن سخنان حضرت آسدعلی عوض شد. او از کجا می دانست که جنگی نخواهد بود الا این که حضرت روسیه این خبر موثق را – که روسیه با هر جنگی در منطقه مخالف خواهد بود – کف دست جناب خامنه ای نشاند؟ با این همه، حفظ اقتدار پوشالین “رهبرمسلمین جهان” و جمهوری اسلامی، در حقیقت، سرمایه گذاری برای حفظ یک حباب است که چیزی به ترکیدنش باقی نمانده. چرخش این پرسش در میان خانواده های ایرانی که: “آینده چه خواهد شد”، بزرگترین دستاورد ملایان حریص و گرسنه ای ست که جز راه و رسم بلعیدن، چیزی بارشان نیست. به سخنان پیشتر جناب خامنه ای رجوع کنید و ببینید ایشان مذاکره با آمریکا را با چه الفاظی تقبیح می کرد و زشت می شمرد و حتی می گفت: ما مطلقاً با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. اما همین جناب خامنه ای در زمان اوباما، آنگاه که قرار شد نرمش قهرمانانه بکند، ببینید چه سینه خیز بسمت مذاکره سُرید! وقتی سرنوشت یک ملت، به اراده ی یک ملا گره بخورد، نتیجه همین می شود. شاید بگویید: ما که ازمذاکره هراس نداریم در شرایط مساوی. بدبختا که تساوی ای در کار نیست. هرچه خزعبل و خندق ناجوانمردی و وقاحت و پلشتی و مال مردم خواری و آدمکشی و بمب اتم سازی و دود کردن اموال ملی و ایجاد آشوب در منطقه و اعمال تروریستی ست، در این سوی است.
  با احترام

  .

   
  • -مملكت امام زمان كجاست‌ !

   مملكت امام زمان جاييست كه 7 درصد كل
   منابع دنيا را دارد و 43 درصد مردم آن
   زير خط فقر مطلق زندگی مي كنند.

   مملكت امام زمان جاييست كه در مقوله فساد مالی
   و اداری در رتبه 131 دنيا قرار دارد [یعنی فساد بالا ]

   مملكت امام زمان جاييست كه بيشترين آمار
   بيكاری جوانان در بين كشورهای دنيا را دارد

   مملكت امام زمان جاييست كه بيشترين نرخ
   تعداد معتادان در بين كشورهای جهان را دارد.

   مملكت امام زمان جاييست كه رئیس مجمع
   تشخیص مصلحت نظام آن به همراه براداران
   خود در بزرگترين پرونده زمين خواری در قم و ورامين متهم هستند و به هيچكس پاسخگو نمی باشند.

   مملكت امام زمان جاييست كه سعيد طوسی
   متجاوز [ با كليه مدارك مستند به همراه اعترافات ]
   آزادانه طی طريق ميكند و پدر شخصی كه مورد
   تجاوز قرار گرفته به جرم مصاحبه و افشای
   واقعيت دستگير می شود.

   مملكت امام زمان جاييست كه شهردار سابق
   پايتخت آن [ قاليباف ] يكی از بزرگترين حيف و ميل ها
   و غارت بيت المال [ ماجرای املاك نجومی ]
   را انجام مي دهد و افشا كننده اين ماجرا دستيگر و دادگاهی می شود.

   مملكت امام زمان، جاييست كه در آن يك
   نويسنده به جرم نوشتن يك مطلب يا ابراز عقيده
   [ توجه كنيد فقط ابراز عقيده ] به 15 سال زندان
   محكوم می شود و شخصی به اتهام معاونت در
   قتل چندين نفر [ سعيد مرتضوی ] به پرداخت دويست هزار تومان جريمه محكوم می شود

   مملكت امام زمان جاييست كه در آن‌
   بسيجيان ولايت مدار
   با حمله به سفارت يك كشور خارجی و آتش زدن آن و وارد آمدن لطمات جبران ناپذيربه كشور در نهايت
   به 3 ماه زندان محكوم می شوند.

   مملكت امام زمان جاييست كه شهيدانش فقط
   برای حفظ حجاب زنها می روند و شهيد می‌شوند
   و هيچ چيز ديگر از جمله دزدی و اختلاس نزد
   مسئولين ،رباخوری نزد بانكها و……
   برای شهدای آن مهم نيست.

   مملكت امام زمان جاييست كه كودكان مظلوم
   مناطق محروم آن زير چادر درس مي خوانند و از
   كمترين امكانات برخوردارند و صاحب منصبان
   قدرت پول بيت المال را خرج جنگ سوريه و
   ساخت مدارس مدرن در لبنان فلسطين و… ميكنند.

   واقعا مملكت امام زمان اينجاست !

    
  • سلااااام!

   صبح بخیر!

   ————–

   چهارده: جناب خامنه ای آنگاه که فتوا می دهد: ” جمیع افراد فرقه ی ضالّه ی بهایی محکوم به کفر و نجاست اند،…”، خود می داند که در پس و پشتِ این فتوای وحشیانه، چه خونریزی ها و چه دژخیمگری ها و چه زندان ها و چه بگیر و ببندها نهفته است. اما چه باک؟ رقیب را باید ریشه کن کرد و به ضعف و زبونی اش دچار کرد. جناب خامنه ای، این آیت الله همینجوری، بخودش زحمت نمی دهد در این فتوا، افراد نابالغ را – که هیچ شعوری نابالغان را بمجادله نمی گیرد – از این قاعده بیرون گذارد. “جمیع افراد” یعنی پیر و جوان و کودک. تجسم کنیم کودکی شیرخواره را به آغوش جناب خامنه ای یا یکی از همین آیت الله های مغزکپکی سپرده اند و وی آن کودک شیرخواره را می بوسد و نوازش می کند. همان زمان دم گوش آسدعلی و آیت الله های مغز کپکی می گویند: حاج آقا این کودک شیرخواره بهایی زاده است ها!؟ آسدعلی و آیت الله های مغز کپکی را تماشا کنید که فی الفور آن کودک شیرخواره را به یکی می دهند و خود به سمت دستشویی می دوند تا دست و روی و محاسن شریف را از نجاستِ آن کودک شیرخواره بشویند!؟

    
   • درود!

    ————-

    شانزده: همه ی این کشتارها و تنگناهایی که بر بهاییان ایران، تحکم و اجراء می شود، برآمده از همان فتاوای یکصد و هفتاد ساله ی ملاهای مغز کپک زده است. شما زیر بغل همین مکارم شیرازی و آسدعلی را بگیرید و در هوا بچرخانید و ببرید و ببرید و در کشوری چون آلمان بر زمین شان بگذارید. همین که پلیس، فتوای نجاست بهاییان را از دست و قلم این دو ملا کشف کند، سرضرب به گوشه ی زندانشان می اندازد تااااااااا زمانی که چیزکی به اسم عقل به محفظه ی جمجمه ی این جماعتِ قیف برچشم، ترشح شود. البته اگر که ترشح بشود!
    ادامه دارد!

     
 97. بهین یاران یاران جان درود

  به اظهارات خامنه ای روحانی وزیر خارجه دقت فرمایید .نه محکوم می کنند

  نه خواهان بررسی و یافتن و تنبیه انجام دهندگانند .چرا که بخوبی میدانند یا

  مستقیمن خودشان یا مزدورانش این کار را کرده اند ونمی شود هم از حوتی

  یا حشر الشعبی یا حزب الشیطان کاری را خواست وهم خواهان تنبیه وبازخواست

  آنان شد چرا که تنها گذاشتن آنان خطر عملیات بعدی وبهای معامله را بالا تر

  می برد .ممکن است با زدن نفت کش نفت خام تمامی ساحل را به گند چندین

  دهه ای دچار کنند.پس با دقت زمات حمله محل ومحموله وووو را بررسی فرمایید.

  خودتان مجرم را پیدا می کنید.

   
 98. درود

  بدبختی زمانی گریبان ملتی را بگیرد ،نامش می شود حکومت شترگاوپلنگی اسلامی شیعه مقدس!من نمی دونم چرا همه چیز این حکومت شبیه همه چیز است غیر از حکومت؟
  این موشک پرانی ها دیگر چی بود ؟ فقط و فقط باید در مغزهای این نوابغ جستجو کرد.

  از یک طرف ناز و کرشمه ها را بیا و ببین که نخیر و اصلا و چنین و چنان. کی ؟ من ؟ انگار با اوباما طرفند و برای پول رساندن به آقازادگانی که پدران و مادرانشان در ایران مرگ بر آمریکا می گفتند،مشغول چانه زدن مقدارند و اوباما هم بگوید نگران نباشید که او هست.

  آهای ای بی عقلان نه تنها ملت ایران ،دنیا از دست شما ذله شده این توبمیری از اون توبمیری ها نیست که دو جانی را بجان ۲۱ ساله ای بیندازید.

   
 99. مهاجر!
  ——-

  – من از سرزمینی آمده ام که راننده ی اسنپ ناموس مردم را، آتش به اختیار، وسط اتوبان، برّ بیابان، پیاده می کند و قهرمان ملی می شود.
  بگویم، فی الفور پناهندگی می دهند.
  – از سرزمینی آمده ام که شلاق می زنند، دست قطع می کنند، اسید می پاشند، قصاص می کنند، آبرو می برند، می کشند و می خورند. قليان ممنوع، سگ ممنوع، موسيقی ممنوع، رقص ممنوع، ديش ممنوع، آب بازی ممنوع، بادبادك بازی ممنوع، عشق ممنوع (دهانت را می بویند) دروغ آزاد، نزول آزاد، دزدی آزاد و خون مباح است، زن تخم چپ مرد به شمار می رود و میل خودش: یا روسری یا تو سری.
  بگویم، یک ویزای شنگن هم می گذارند روش!

   
 100. نوریزاد گرامی
  اهل نامه اگه هستی الان وقتشه
  نامه بنویس به بدنه سپاه و تمامی نیرو های مسلح
  سر بسته بگو اگر نیرو های مسلح به وظیفه خود عمل نکنند
  و سران ج.ا. رو به جرم خیانت دستگیر و محاکمه صحرایی نکنند
  به زودی چیزی از ایران باقی نخواهد ماند که بخواهند از آن دفاع کنند
  حمله نظامی هم نشود همین وضعیت حصر اقتصادی کمر ایران را خواهد شکست
  با حماقت امروز خامنه ای و پاسخ منفی به نخست وزیر ژاپن
  ترامپ دنیا را متقاعد خواهد کرد که این ها آدم بشو نیستند
  حمله نظامی نخواهد شد ولی فشار های اقتصادی و سیاسی گسترش خواهد یافت
  تا جایی که ج.ا. به بن بست کامل برسد
  در این مرحله خطر اقدام جنون آمیز برخی از سپاهیان کشور را تهدید می کند
  وزیر خارجه عمان با صراحت گفت مسیله جنگ مسیله یک هفته و دو هفته نیست مسیله بود و نبود است
  این را خامنه ای شوخی گرفته و نمی خواهد بفهمد
  البته حق دارد چون در هر حال بازنده است
  چه شرایط را قبول کند چه نکند باخته است و باید گورش را گم کند
  ولی میخواهد چند میلیون نفر را نیز با خود به گور ببرد
  به خاطر داری هلهله شادی و سرود های سلحشورانه مردم عراق قبل از حمله آمریکا را؟
  در همان شرایط قرار گرفته ایم.

   
 101. درد///

  ساسانم :

  “شما از آمریکای جنایتکار سخن می رانید ولی از امپریالیسم شوروی که دنیا را تهدید می کرد هیچ نمی گویید
  به ما نمی فرمایید اگر آمریکا جلوی شوروی سوسیالیستی را نگرفته بود اکنون مساجد ما موزه بود و زبان روسی زبان دوم ما و اقتصاد دنیا فلج و ورشکسته
  آمریکا جنایت زیاد کرده از جمله با آلمان نازی جنگیده با توسعه طلبی امپراطوری ژاپن در آسیا جنگیده با نفوذ کمونیسم در ویتنام آسیای جنوب شرقی کره شرق اروپا آمریکای لاتین جنگیده
  من طرفدار آمریکا و عاشق آمریکا نیستم ولی آن روی سکه را هم نگاه می کنم. ”

  ……………….

  این جمله آخرت ساسانم مرا کشت : من طرفدار آمریکا و عاشق آمریکا نیستم ولی” آن ” روی سکه را هم نگاه می کنم

  بیا مرد باش و کمی هم از “این” روی سکه بگو برای ما !

  ما که تا به حال از تو ندیدیم چیز بدی خدای نکرده از آمریکا بگویی , استغفرالله خدا نیاورد آن روز را ! از شاه و پدرش هم که ما ندیدیم بد بگویی لابد به این دلیل که شاه و پدرش هم جلوی کمونیست ها را گرفتند , درسته ؟ تو بگو دردت دشمنی با کمونیست ها و کلا دشمنان کشور های امپریالیستی است و حاضری برای نابود کردنشان با هر که و ترجیحا آمریکاییش حتی بخوابی درست نمیگم ؟ حالا تو ساسانم درب و داغون واقعا دلت برای مسجد و اسلام و مومنین میسوزه ؟ من که باورم نمیشه آدمی مثل تو به این چیز ها اعتقاد داشته باشه ! داری واقعا ؟ پس چرا با سید مرتضی دائم در جنگی ؟ آیا برای این نیست که او از همان دین و مسجدی که توی دغل مدعی دفاع از موجودیتشان و آزادی فعالیتشان هستی در این سایت دفاع میکند ؟ آ مریکا هر جا به بهانه دفاع از سبک زندگی آمریکایی , دفاع از ارزش های ” دنیای آزاد ” , مبارزه با کمونیسم , دفاع از هم پیمانان و دوستان خود و در واقع برای غارت کشور ها و تسلط بر دنیا در امور داخلی کشور های دیگر دخالت کرد و ویران کرد و تجاوز کرد و خون ریخت و خون ریخت و خون ریخت آنوقت توی فرومایه آن جنایات را توجیه میکنی و با بی شرمی میگویی که اگر آمریکا جلوی شوروی سوسیالیستی را نگرفته بود اکنون مساجد ما موزه بود و زبان روسی زبان دوم ما و اقتصاد دنیا فلج و ورشکسته . آمریکا جنایت زیاد کرده از جمله با آلمان نازی جنگیده با توسعه طلبی امپراطوری ژاپن در آسیا جنگیده با نفوذ کمونیسم در ویتنام آسیای جنوب شرقی کره شرق اروپا آمریکای لاتین جنگیده” و از روی خریت پس از آن همه /// میگویی “من طرفدار آمریکا و عاشق آمریکا نیستم ولی آن روی سکه را هم نگاه می کنم ” . تو همانطور که قبلا گفتم بیش از یک خانم بیار خرده پا برای آمریکایی ها نیستی !

   
 102. گزیده هایی از خاطرات پرویز ثابتی و کتاب “نگاهی به شاه”عباس میلانی!
  ———————————————————————————-

  شاه: جاسوس(شریف امامی!) پدرسوخته انگلیس و مورد حمایت آمریکا را که دزد بزرگی است، نخست وزیر می کنم تا خودم و رژیم شاهنشاهی را نجات دهم!
  بدین ترتیب، آمریکا و انگلیس پشت من خواهند ایستاد!

  ثابتی :«در دولت عَلَم، پاکروان، که هنوز در رأس ساواک بود، به من گفت: “به اعلیحضرت عرض کردم اگر اجازه بدهند کمیته ای نظیر کمیته طرح و فکر زمان [نخست وزیری] شریف امامی دوباره تشکیل و تعدادی از رجال ملی و خوشفکر و خوشنام کشور عضو آن باشند و مسائل اساسی مملکت در این کمیته مطرح شود.”

  اعلیحضرت پرسیدند: “رجال ملی، مثل کی؟!”

  من عرض کردم: شریف امامی!، ناگهان شاه با حالت بر افروخته، گفت: “این جاسوس پدر سوخته، از کی رجل ملی شده؟!”.»

  (در دامگه حادثه،پرویز ثابتی ص۸۰).

  در کوران انقلاب، شاه با مشورت هوشنگ انصاری تصمیم گرفت شریف امامی را به جای جمشید آموزگار نخست وزیر کند.

  پرویز ثابتی به دیدار هوشنگ انصاری می رود تا او نظر شاه را تغییر دهد، ولی موفق نمی شود. سپس به سراغ هویدا می رود که وزیر دربار بود. هویدا به او می گوید:

  «”متأسفانه نمی توانم کاری بکنم! زیرا اعلیحضرت اکنون روی نظریات انصاری خیلی حساب می کند، چون فکر می کند نظر هوشنگ انصاری نمی تواند بدون تائید آمریکایی ها صورت گرفته باشد! و چون شریف امامی را هم عامل انگلیسی ها می داند! تصور شاه شاید این باشد که با گماردن شریف امامی، هر دو سیاست بزرگ (امریکا و انگلیس) توافق کرده اند که شریف امامی نخست وزیر شود!”.

  گفتم: “شاه واقعاً تا این اندازه به نظر سیاست خارجی (امریکا و انگلیس!) درباره مسائل داخلی اهمیت می دهد؟!”

  هویدا گفت: “شاه تا یکسال پیش، چنین واهمه ای از دولت های بزرگ آمریکا و انگلستان نداشت و در تعلیماتی که به ما در مذاکره با نمایندگان این دولت ها می داد، می گفت: باید سر میز مذاکرات محکم بایستید و اول خایه هایتان را روی میز بگذارید و بعد حرف بزنید!، ولی بعد از روی کار آمدن کارتر و مشهود شدن قرائنی مبنی بر اینکه، انگلیسی ها و آمریکایی ها از رژیم راضی نیستند، بی جهت خود را باخته و حتی بعضی عقب نشینی ها را بدون اینکه آنها از او بخواهند، فقط به تصور اینکه ممکن است مورد نظر آنها باشد، انجام می دهد!

  بعلاوه، بعضی از آزادیخواهی های عوامفریبانه هوشنگ نهاوندی که وسیله علیا حضرت به گوش شاه خوانده می شود، سبب شده که شاه بدون اینکه مشکلات اساسی رژیم را (که همان فساد خواهران و برادرانش و خانواده شهبانو و دیگر سران رژیم باشد) بر طرف کند…چفت و بست ها را شل کرده!”»

  (همان، ص ۴۴۱- ۴۴۰).

  «شریف امامی…در ۲۰ سال آخر سلطنت شاه از نزدیکترین معتمدان او[شاه] به شمار می رفت. نه تنها ریاست بنیاد پهلوی و ریاست سنا را به عهده داشت بلکه گفته می شد از روابط نزدیک و ویژه ای با شاه برخوردار است. برای مدتی یکی از دخترانش هم به شاه و دربار نزدیک بود و در برخی مهمانی ها شرکت می کرد!»

  (عباس میلانی، نگاهی به شاه، ص ۳۱۱).

  «وقتی [شاه] سودای “آشتی ملی” پیدا کرد شریف امامی را مسئول دولت نامید که- به درست یا غلط- به “آقای پنج درصد” شهرت داشت[پنج درصد رشوه قراردادهای اقتصادی!] و در اذهان عمومی ریاست لژ فراماسونری در ایران را به عهده داشت!»

  (همان، ص ۴۸۱).

  ===
  پی نوشت 1:اینهم از استقلال جقّه همایونی!

  پی نوشت 2:ببین چه معرکه ای بوده این شاه و دربار او،این ور جاسوس انگلیس!، اون ور جاسوس امریکا! و چه ملغمه ای درست می کرده شاهنشاه از این جاسوسان برای حفظ سلطنت پادشاهی خودش!….بدو بیا ساسانم! بدوید بیایید شاهیست ها و عاشقان جقّه همایونی که هنوز امید به پسمانده های او دارید!

   
 103. ترامپ: از کمک های اطلاعاتی چین و روسیه برای پیروزی بر رقبایم در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا استفاده خواهم کرد!

  دونالد ترامپ دیروز در مصاحبه با شبکه «ای‌بی‌سی» در پاسخ به این سوال که اگر چین یا روسیه بخواهند اطلاعاتی درباره رقبای انتخاباتیش به او بدهند چه می‌کند، گفت:

  «فکر می‌کنم شاید بخواهید گوش کنید… گوش دادن چیز بدی نیست با این حال پیشنهادی که منتج به دخالت خارجی شود را نمی پذیرم ،این مداخله نیست،آنها اطلاعات دارند و فکر می‌کنم که آن را بگیرم. اگر فکر کنم بخشی از کار ایراد دارد، ممکن است به اف‌بی‌آی مراجعه کنم».

  جو بایدن رقیب ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ در این باره در حساب توئیتری خود نوشت:

  «این در مورد سیاست نیست. این تهدیدی برای امنیت ملی ما است. یک رئیس‌جمهور آمریکایی نباید از کسانی کمک بگیرد که به‌دنبال نادیده گرفتن دموکراسی هستند».

  https://www.afp.com/en/news/3954/trump-says-would-take-foreign-info-2020-presidential-opponent-doc-1hg9c22

   
 104. آقای نوریزاد گرام

  تمام مذاهب مثل چاه ویلی هست که ته ندارد و اگ به ان وارد شوی به قعر جهنم جهل و گمراهی سقوط خواهی کرد چون همه انها به تجربه تاریخ ابزاری هستند برای فریب چپاول سو استفاده جنسی از ادمیان و هزاران عمل شرم اور که کرامت بشری را که هدف از خلقت است زیر سوال میبرد وتا زمانی که این بیماری از زندگی بشری مداوا نشود هر دوره ای از تاریخ بروز میکند ملت ایران برای یه زندگی عادی احتیاج به یه دگرگونی اساسی دارد و یک واکاوی ذهنی و مغزی که چرا هر چند سال یک بار اینگونه دست به خودسوزی دسته جمعی میزنند و زندگی خود و نسلهای اینده و سرزمین خود را به مرز نابودی می کشانند و چنان جو گیر میشوند که ته ان به دیکتاتوری ختم میشود اگاهی اتحاد رمز پیروزی

   
 105. باوارد شدن ضربات متعدد چاقو بر پیکر بی دفاع زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی(معترض سیاسی 22 ساله) وبریده شدن شاهرگ وی وریخته شدن خون بیگناهش در کف زنذان (در بند زندانیان خطرناک) معنی شعارحفظ کرامت انسان آیت اله رئیسی را کاملا درک کردیم رهبر چندسال پیش در مشهد در آن نطق معروفشان فرمود در حکومت اسلامی هیچکس بخاطر ابراز عقیده وانتقاد از رهبری مورد بازخواست ومحاکمه قرار نمی‌گیرد؟ منظور سیدعلی خامنه ای این بود که شاهرگش زده می شود.

   
 106. نوریزاد اینا به وحشی بودن یهودی هایی مثل تو نمیرسن
  بدون آینده امسال تو صابون شدن در دست توانمند ایرانی هاست و بدون جونتون دست ما شیعیان و ایرانیان است
  برو پیشگویی های خاخام های کثیف و نجس شیطان پرست رو بخون و از ترس بمیر

   
  • ارسلان سر مرتضی گفته بهایی ها نجسند تو بدون اجازه علما چرا یهودی ها رو هم نجس اعلام کردی نابکار. جون ما فقط دست آخوند هاست
   بیخود شیعیان و ایرانیان رو وارد معرکه نکن. با اینهایی که نوشتی اسمت باید تقی باشد نه ارسلان دروغگو.
   خاخام = آخوند = کشیش = آخوند.
   سر مرتضی رسیدگی کند.

    
 107. الفاتحه
  الفاتحه
  الفاتحه
  الفاتحه!!!!!!!!!!

  —-

  این عکس را درشت کنید تا بهتر ببینید

   
 108. این بچه شیرخواره نجس است؟
  چون پدر و مادرش بهایی اند؟
  در عربستان اگر یک بچه شیرخواره شیعه را نشان بدهند و بگویند چون پدر و مادرش شیعه و رافضی و منشعب از اسلام است نجس است، خوب است؟
  نفرت بر کسانی که ذره ای عاطفه و عقل در ضمیرشان نیست
  نفرت بر ملاها
  نفرت بر ملاهایی که اینجور فتوا داده اند
  نفرت بر مذهبی که اینجور مردم را نجس اعلام می کند
  نفرت بر عمامه هایی که در زیرش افکار مالیخولیایی چرخ می زند
  این بچه نجس است؟

   
  • لعنت بر همه فقیهان دستار بند ؛ از کلینی تا خمینی که چنین فتوای شیطانی دادند

    
   • جیمی! باز جامپیدی؟!

    اصلا زمان کلینی،فرقه ضالّه مضلّه بهائی وجود خارجی داشته است که او فتوای خاصی در مورد آنان داده باشد؟!

    اگر چیزکی از عنصر خاکستری در کلّه نامبارک هست آنرا بکار بگیر بعد فرمایش کن!

    بعد،من متوجه نمی شوم که در این سایت بحث از نجاست ذاتیه یک فرقه ضالّه کافر،چطور یکهو فروکاسته شد به بحث احساسی از گریه و شیون پیرامون شیرخواره؟! مگر معنای الحاق فرزندان کفار در حکم بنجاست،بمعنای بایستگی و لزوم خشونت و عدم عاطفه نسبت به اطفال است؟! خجالت بکشید از اینجور مغالطات کودکانه و در عین حال ابلهانه.

    فهم کنید! نجاست ذاتیه کفّار حکم و تکلیفی درون دینی در اسلام است که مخاطب آن،مسلمانان مکلّف اند و ربطی به خود کفّار ندارد.کافر نجس است یعنی:مسلمان،از تماس مرطوب و معاشرت با او در غیر موارد ضروری “اجتناب کن”.فهم کنید اینرا،نجاست ذاتیه یا عرضیه (عارض شدن یکی از نجاسات بر بدن انسان) حکمی درون دینی و تکلیف آور برای مسلمان است نه یک فحش!

    خنده دارتر از همه اینکه : ترامپیست اعظم سایت (مدیر این سایت) در ادامه مطالب عوامانه و مالیخولیائی خود نسبت به احکام اسلام، مدعی می شود که اگر مجتهدی چنین فتوائی دهد،در غرب او را بزندان می اندازند! از این سخن،پوک تر و عوامانه تر تاکنون ندیده ام!

    اولا: کتب و فتاوی و رساله ها و مقاله های مجتهدین ما در سرتاسر دنیا در معرض دید همه بوده و هست و مسلمانان نیز در این مورد تکلیف خود را در اجتناب از تماس مرطوب با کفار (غیر اهل کتاب) رعایت می کنند و بحث آنها مثل کلوخ اندازی های کودکانه شما این نیست که بایستند این ور خیابان های مثلا لندن و به هر کسی رسیدند بگویند:نجس! نجس! و تو نجسی!
    این رفتارهای کودکانه و سنگ کلوخ انداختن های کودکانه و هیولای وحشی خواندن مجتهدین ما و برخی فتاوی را به وحشیانه تعبیر کردن،کارهای پوک مغزانه،وحشیانه و دور از ادب شماست که از خصلت های ناجور و پلید درونی شما نشات می گیرد.

    ثانیا:تا پیش از فتوای تاریخی شیخ محمود شلتوت در مورد طهارت امامیه،مگر فتوا و فتوا دهندگان بنجاست امامیه در دسترس غربی ها نبودند؟! چرا آنان و مجتهدان الاظهر و بیرون از الاظهر بخاطر بیان یک فتوای فقهی درون مذهبی بزندان برده نشدند؟!

    ثالثا:حکم نجاست و طهارت که یکی از احکام درونی تکلیف آور خطاب بمسلمانان است و ربطی به فحش یا ناسزا یا نادیده گرفتن حقوق شهروندی انسان های کافر ندارد،اما شما که در عین پخمگی، خودت را از غربی ها می اندازی جلو،توجه نداری که خود غربی های مدعی آزادی و آزادی بیان،در گفتارها و مطالب خود چه توهین ها و انگ ها نسبت به مسلمانان ابراز می کنند؟!

    جناب پرمغز! چطور است که یکبار در برابر این سخن پوک مغز،مزدک پوک مغز این سایت که :”مسلمانان همه بالقوه تروریست هستند”!،یا “همه مسلمانان را باید بدریا ریخت”! چنین موضعی نگرفتی که :صاحب این سخنان پوک و فاشیستی را در غرب بزندان می اندازند؟!

    دیدید حالا پر از تناقض و پوک مغزی و تعصّبید؟!

    —————

    پانزده: در همدان، هفت تن از بهاییان را بازداشت و شکنجه می کنند و از سرِ کسالت و ناچاری، نمایشی به اسم دادگاه برای این بینوایان ترتیب می دهند. خنده دار این که این دادگاه، با فریادهای درود بر خمینی مرگ بر منافق و بهاییِ تماشاگران و قاضیان همراه بوده است. چند روز پس از برگزاریِ این دادگاه همینجوری، آن هفت بهایی را که همگی از انسان های درستکار و خدومِ همدان بوده اند، به وحشیانه ترین شکل ممکن می کشند و جنازه هایشان را در کنار خیابان و جلوی بیمارستانِ امام خمینیِ همدان رها می کنند و دِ برو که رفتی! بی آنکه یک مدرک – تأکید می کنم: یک مدرک، بله یک مدرک – برگه ای نشان بدهند که این هفت بهایی، مثلاً جاسوس بوده اند و با اجانب در ارتباط بوده اند یا خیانتی و جنایتی مرتکب شده اند. در شیراز، دختر شانزده هفده ساله ای به نام مونا محمود نژاد را در زندان بر سرِ دو راهی قرار می دهند که یا شیعه شو یا اعدام. و چون نمی پذیرد، اعدامش می کنند و پس از جمع و جورکردنِ ادواتِ اعدام این دختر جوان، باشتاب می روند که از فیوضات نماز جمعه ی دشمن شکنِ شیراز عقب نمانند!

     
    • سلام!
     ——
     تصحیج می شود:”دانشگاه الازهر”صحیح و مورد نظر بوده است

     ————–

     پانزده: در همدان، هفت تن از بهاییان را بازداشت و شکنجه می کنند و از سرِ کسالت و ناچاری، نمایشی به اسم دادگاه برای این بینوایان ترتیب می دهند. خنده دار این که این دادگاه، با فریادهای درود بر خمینی مرگ بر منافق و بهاییِ تماشاگران و قاضیان همراه بوده است. چند روز پس از برگزاریِ این دادگاه همینجوری، آن هفت بهایی را که همگی از انسان های درستکار و خدومِ همدان بوده اند، به وحشیانه ترین شکل ممکن می کشند و جنازه هایشان را در کنار خیابان و جلوی بیمارستانِ امام خمینیِ همدان رها می کنند و دِ برو که رفتی! بی آنکه یک مدرک – تأکید می کنم: یک مدرک، بله یک مدرک – برگه ای نشان بدهند که این هفت بهایی، مثلاً جاسوس بوده اند و با اجانب در ارتباط بوده اند یا خیانتی و جنایتی مرتکب شده اند. در شیراز، دختر شانزده هفده ساله ای به نام مونا محمود نژاد را در زندان بر سرِ دو راهی قرار می دهند که یا شیعه شو یا اعدام. و چون نمی پذیرد، اعدامش می کنند و پس از جمع و جورکردنِ ادواتِ اعدام این دختر جوان، باشتاب می روند که از فیوضات نماز جمعه ی دشمن شکنِ شیراز عقب نمانند!

      
    • سلام!

     ———-

     چهارده: جناب خامنه ای آنگاه که فتوا می دهد: ” جمیع افراد فرقه ی ضالّه ی بهایی محکوم به کفر و نجاست اند،…”، خود می داند که در پس و پشتِ این فتوای وحشیانه، چه خونریزی ها و چه دژخیمگری ها و چه زندان ها و چه بگیر و ببندها نهفته است. اما چه باک؟ رقیب را باید ریشه کن کرد و به ضعف و زبونی اش دچار کرد. جناب خامنه ای، این آیت الله همینجوری، بخودش زحمت نمی دهد در این فتوا، افراد نابالغ را – که هیچ شعوری نابالغان را بمجادله نمی گیرد – از این قاعده بیرون گذارد. “جمیع افراد” یعنی پیر و جوان و کودک. تجسم کنیم کودکی شیرخواره را به آغوش جناب خامنه ای یا یکی از همین آیت الله های مغزکپکی سپرده اند و وی آن کودک شیرخواره را می بوسد و نوازش می کند. همان زمان دم گوش آسدعلی و آیت الله های مغز کپکی می گویند: حاج آقا این کودک شیرخواره بهایی زاده است ها!؟ آسدعلی و آیت الله های مغز کپکی را تماشا کنید که فی الفور آن کودک شیرخواره را به یکی می دهند و خود به سمت دستشویی می دوند تا دست و روی و محاسن شریف را از نجاستِ آن کودک شیرخواره بشویند!؟

      
 109. راحت بگویم هم خوشحالم هم غمگین. غمگینم زیرا گمان نمی کردم حکومتی در این حد از فساد و بی کفایتی تا امروز بر سر پا بماند و من ناگزیر از زندگی در غربت. اما خوشحالم … در جریان جنبش سبز، اصلی ترین آلترناتیو جمهوری اسلامی ، کسانی بودند که با ولی فقیه مشکل داشتند نه با ولایت فقیه . اگر جمهوری اسلامی دهسال پیش ساقط می شد امروز احتمالا تفاوت ها فقط در نام ها بود نه در مرام ها. در این دهسال ساده لوح ترین انسان ها و خوش بین ترین ها و حتی بسیاری از متدینان ، به این یقین رسیدند که مشکل اصلی ، حکومت دینی است که حتی متدین ترین انسان ها را در برابر هم نوعان خود قرار می دهد و آزادیخواهان را به دیکتاتورهایی تمام عیار تبدیل می کند. خوشحالم که امروز اغلب ایرانیان می دانند در یک‌حکومت غیراستاندارد و نظارت ناپذیر، تفاوت زیادی میان‌علی مطهری و مهدی کوچک‌زاده نیست ؛ حتی اگر یکی از آنها در‌صحن مجلس دیگری را ” پفیوز” بنامد و آن دیگری ، طرف مقابلش را خائن.‌ خوشحالم که امروز شناخت ایرانیان از فساد و بی کفایتی علی خامنه ای دهها بار بیشتر از سال هشتاد و هشت و قبل از آنست و از همه بیشتر خوشحالم که امروز اغلب ایرانیان نه فریب کراوات را می خورند نه عمامه را. نه می توان محافل مذهبی در قم و تهران را برای فریب ایرانیان به کار گرفت و نه رسانه های به ظاهر مدرن در قلب اروپا و امریکا. در یک کلام بگویم دهسال اخیر را یکی از تاریخ سازترین دوره ها برای ایران و ایرانیان می دانم و خوشحالی ناشی از این موضوع، زندگی طاقت فرسا در اینجا را برایم قابل تحمل می کند. خوشحالم از داشتن دوستان حقیقی و مجازی که دهسال قبل توفیق آشنایی با هیچیک از آنان را نداشتم

  مجتبی واحدی

   
  • مجتبی واحدی اگر قول بدی دیگه نخواهی در کنار خاندان پهلوی ها بجنگی شاید دوباره همون جایگاه قبلی را که در ذهنم داشتی پیدا کنی. اگرم زندگی در آنجا طاقت فرساست برو سفارت کار ویزاتو درست کنم بیای ایران و سر مرتضی رو بفرستیم بجات که هم تو آرامشی پیدا کنی و
   هم ما.

    
 110. دین باید مطابق علم و عقل باشد نه مثل 1400 سال پیش

   
  • ناشناس جمله ات اشتباه است. اگر پای علم و عقل در کار باشد که دیگر دینی نمی ماند.
   چرا از اسم کاربری من استفاده میکنی برادر این همه اسم.
   سر مرتضی رسیدگی کند.

    
 111. ایرانی هنگام لیست کردن دستاورد های رضا شاه و محمد رضا شاه یادت رفت توالت های عمومی و NEW CITY را هم ذکر کنی. خجالت نمیکشید شما ها در کنار هر کدام از اینها که ذکر کردی آنها 4 کار هم برای منافع شخصی خودشون انجام دادند. یعنی دزدی هاشون را هم
  میگفتی که عدالت رو رعایت کرده باشی.

   
  • باشناس گرامی ، شما و سید تربیت یافته حکومت اسلامی و شاگرد طوسی ها هستید و انتظار دیگری نمیتوان از شماها داشت .کاش شما هم زندگی مردم عادی را درقبل از انقلاب دیده بودید که مشروبخور با نمازخوان ، بیحچاب با حجابدار ، مسلمان با غیرمسلمان ، … همه همه با هم و مثل برادر و خواهر با هم زندگی میکردند ووو

    
 112. در دیدار خامنه‌ای و آبه شینزو چه گذشت؟

  خامنه‌ای: ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌دانم

  خامنه‌ای در پاسخ به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه «من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم» گفت: من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌دانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.

  در ابتدای این دیدار آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن خطاب به خامنه‌ای گفت: «من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم.»

  خامنه‌ای نیز خطاب به آبه شینزو گفت:

  – ما در حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم اما در خصوص آنچه از رئیس جمهور آمریکا نقل کردید، من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمیدانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.

  – مطالبی را که بیان خواهم کرد، در چارچوب گفتگو با نخست وزیر ژاپن است زیرا ما ژاپن را کشوری دوست می دانیم، اگرچه گلایه‌هایی نیز وجود دارد.

  – (خامنه‌ای با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ به او گفته «آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد»): مشکل ما با آمریکایی‌ها موضوع تغییر رژیم نیست، زیرا آنها اگر چنین قصدی هم داشته باشند، قادر به اجرای آن نیستند، همانطور که رؤسای جمهور قبلی آمریکا، در چهل سال گذشته، برای نابودی جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند اما نتوانستند.

  – اینکه ترامپ می‌گوید قصد تغییر رژیم را ندارد یک دروغ است زیرا اگر می‌توانست این کار را انجام دهد، انجام می‌داد اما نمی‌تواند.

  – (خامنه‌ای با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر درخواست آمریکا برای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای): جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج، شش سال در موضوع هسته‌ای با آمریکا و اروپایی‌ها در قالب ۱ + ۵ مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد، بنابراین کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق‌ها زده، مذاکره کند؟

  – (خامنه‌ای درباره بخش دیگری از صحبت‌های نخست‌وزیر ژاپن مبنی بر عزم آمریکا برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای بوسیله ایران): ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم و فتوای شرعی من حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای است اما این را بدانید که اگر ما قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشتیم، آمریکا هیچ کاری نمی توانست بکند و اجازه ندادن آمریکا، هیچ مانعی ایجاد نمی‌کرد.

  – انباشت سلاح هسته‌ای نیز اقدامی خلاف عقل است. آمریکا به هیچ وجه صلاحیت حرف زدن درباره اینکه کدام کشور سلاح هسته‌ای داشته باشد یا نداشته باشد، ندارد زیرا آمریکا، چند هزار کلاهک هسته‌ای در انبارهای خود دارد.

  – (خامنه‌ای با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران است): ما این حرف را اصلاً باور نمی‌کنیم زیرا مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ، صادر نمی‌شود. صداقت در میان مقامات آمریکایی بسیار کمیاب است.

  – رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش با جنابعالی دیدار و گفتگو و درباره ایران هم صحبت کرد، اما بعد از بازگشت از ژاپن، بلافاصله تحریم صنایع پتروشیمی ایران را اعلام کرد، آیا این پیام صداقت است؟ آیا این نشان می‌دهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟ ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد.

  – بعد از توافق هسته‌ای، اولین کسی که برجام را بلافاصله نقض کرد، شخص اوباما بود، همان کسی که درخواست مذاکره با ایران کرده و واسطه هم فرستاده بود. این تجربه ما است و جناب آقای آبه بدانید که ما این تجربه را تکرار نمی‌کنیم.

  – (خامنه‌ای با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ گفته «مذاکره با آمریکا موجب پیشرفت ایران خواهد شد»): ما به لطف خداوند، بدون مذاکره با آمریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید.

  – ژاپن کشور مهمی در آسیا است و اگر به گسترش روابط با ایران تمایل دارد باید اراده قاطع خود را نشان دهد، همانگونه که برخی کشورهای مهم این اراده را نشان داده‌اند.

  – ما معتقدیم از طریق مذاکره با آمریکا، مشکلات ما حل نخواهد شد و هیچ ملت آزاده ای، مذاکره زیر فشار را قبول نخواهد کرد.

  – (خامنه‌ای با اشاره به بخشی از سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه «آمریکایی‌ها همواره می‌خواهند طرز فکر و عقاید خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند): اینکه شما این واقعیت را تصدیق می کنید، خوب است و این را هم بدانید که آمریکایی‌ها در تحمیل دیدگاههای خود به هیچ حدی قانع نیستند.

  http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/79855/

  ===
  پی نوشت:ظاهرا پیام ترامپ،سر از کنار باسن شینزو آبه در آورد! حالا هی کاربر شتاب زده “هموطن1″بیاد اینجا با کنار هم گذاشتن چند خبر بی ربط،به دیگران سیاست و فلسفه سیاست بیاموزه!

   
 113. یادداشتهای اسدالله علم (پهلوی شناسی و عبرت)
  ——————————————————–

  شاه: همه استانداران و فرمانداران فقط و فقط نماینده من هستند![ سفراء را هم که قبلا فرموده ایم!].

  ✍️ اسدالله علم

  «دولت امروز ترمیم شد. در حقیقت بهانه ایست برای تقویت هویدا، در صورتی که کمیابی و گرانی ارزاق به حال خود باقی است.

  شاهنشاه هنگام معرفی دولت فرمایشات مهمی فرمودند، منجمله این که استانداران و فرمانداران باید خارج از حزب باشند، این که نمی شود که استاندار نماینده اکثریت باشد، آنها فقط نماینده من هستند.»

  (خاطرات علم، جلد چهارم، ص ۵۴. ۷ اردیبهشت ۱۳۵۳).

  ===
  پی نوشت 1:دموکراسی ملوکانه یعنی این!

  پی نوشت 2:علم:”در صورتی که کمیابی و گرانی ارزاق به حال خود باقی است”

  قابل توجه ایرانی! ایران دوست! و دیگر عاشقان جقّه همایونی و حکومت شاه!

   
 114. دوست گرامی کاوش عزیز
  خامنه ای می گوید آمریکای جهانخوار
  چنابعالی می گویید عمو سام امپریالیست
  شریعتمداری می گوید آمریکای خونخوار
  شما می فرمایید آمریکای جنایتکار
  بعد آخوند مرتضی از زحماتتان تقدیر می کند
  شما از توجهات ایشان تشکر می کنید
  به این نمیگویند نقد به این می گویند تبلیغاتچی غرب ستیزی که در خدمت دستگاه تبلیغات مسموم ج.ا. است.
  شما نقد روشنفکران غربی به دنیای سرمایه داری را برای ما باز گو می کنید.
  روشنفکرانی که در دل کشور های خود مدرسه رفته در رفاه و آسایش زندگی کرده به درجات علمی بالا نایل شده اند.
  چند سال است همین مطالب را مثل نوار ضبط صوت بدون دخل و تصرف تکرار می کنید
  در این چند سال دنیا هیچ تغییری نکرده؟
  اتحادیه اروپایی و آمریکا قوانین سختگیرانه برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی وضع نکرده اند؟
  آنچه شما می فرمایید مطب تازه ای نیست و چیز محرمانه ای هم نیست. مردم اروپا و آمریکا از آن مطلعند. در اخبار و روزنامه ها بر سر آن بحث و گفت و گو است
  با این حال خانم آنگلا مرکل که نماینده اقتصاد سرمایه داری نیولیبرالیستی است سالیان متمادی در انتخابات آلمان پیروز می شود
  وی پس از چندین دوره صدر اعظمی اکنون به خاتمه دوران سیاستمداری اش رسیده ولی با رفتن او نظام سرمایه داری و بانکداری آلمان تغییر نخواهد کرد.
  احزاب چپ گرا در اروپا آرای ناچیزی دارند
  مردم اروپا از آنقدر آگاهی و درک سیاسی برخوردارند که این نقد ها و مشکلاتی که در نظام سرمایه داری هست را دلیل بر نفی مجموعه سرمایه داری نمی دانند. حتی سیستم بانکداری مونوتریستی فیات را هم همچنان حفظ می کنند
  به همان دلیلی که خدمتتان عرض شد. جایگزینی اگر دارید بفرمایید. و اگر نه از تحلیل های شما در فضای مجازی به اندازه کافی موجود هست
  .
  شما از آمریکای جنایتکار سخن می رانید ولی از امپریالیسم شوروی که دنیا را تهدید می کرد هیچ نمی گویید
  به ما نمی فرمایید اگر آمریکا جلوی شوروی سوسیالیستی را نگرفته بود اکنون مساجد ما موزه بود و زبان روسی زبان دوم ما و اقتصاد دنیا فلج و ورشکسته
  آمریکا جنایت زیاد کرده از جمله با آلمان نازی جنگیده با توسعه طلبی امپراطوری ژاپن در آسیا جنگیده با نفوذ کمونیسم در ویتنام آسیای جنوب شرقی کره شرق اروپا آمریکای لاتین جنگیده
  من طرفدار آمریکا و عاشق آمریکا نیستم ولی آن روی سکه را هم نگاه می کنم.
  بار دوم یا سومی است که این را برایتان می نویسم.
  من را ببخشید
  نمی توانم ساکت بنشینم به به و چه چه کردن های شما با آخوند مرتضی را ببینم و شاهد باشم برخی هموطنانم این حرف ها را یک سویه باور کنند و گمراه شوند

   
  • ساسانم
   7:00 ق.ظ / مارس 9, 2018
   کاوش گرامی
   ممنون از آماری که ارایه کردید
   بیمار سرطانی را نمی توان با قرص آسپیرین درمان کرد
   حیف که مردم درک درستی از مبانی اقتصادی و پولی ندارند و فریب ملایان را می خورند. بیست درصد سودی که وعده اش داده شده چهل درصد تورم ایجاد خواهد کرد و ارزش سپرده ها را به هیچ تقلیل خواهد داد. مثل این است که فردی صد تومان از شما بگیرد با وعده بیست درصد و بدون آن که این پول را صرف تولید کند و بر ارزش واقعی آن بیافزابد ماه به ماه ده تومان از اصل پولتان را به شما بپردازد و بعد از پنج ماه پنجاه تومان باقی مانده را به جیب بزند و شما را به حال خود رها کند. همان روشی که موسسات مالی بر سر مردم ساده لوح آوردند را این بار در سطح دولتی پیاده کرده اند.
   خواهشی که از شما دارم این است که با کلمات و جملات ساده تر این گونه مسایل را برای مردم آشکار کنید. اگر مردم می دانستند ملایان چهل سال است با دغل بازی در حال مکیدن خون مردم هستند به این سادگی فریب نمی خوردند. اگر چه در صحت ارقام ارایه شده می بایست شک کرد.

   ==========================
   جناب ساسان گرامی کامنت شما پاسخی بود به کامت ذیل من.

   http://www.nurizad.info/blog/32337#comment-416394 / بانک مرکزی فراتر از دست خدا

   من هیچوقت واژه امپریالیسم ( با تعریف لنینی به معنای بالاترین مرحله سرمایه داری یعنی صدور سرمایه) رو استفاده نکردم. همانطور که در سلسله کامنت‌های اقتصاد سیاسی تشریح و تحلیل کردم در نظام منوتوریسم غالب جهانی‌ عمو سام سرمایه صادر نمیکند بلکه با ترفند اوراق قرضه یا باز گردش دلار‌های نفتی‌ و صدور و صادرات اوراق غرضه و تولید بدهی نجومی دلار‌های صادر کنندگان کالا و نفت رو جذب نظام بانکی خودش می‌کنه و این درست نقطه مقابل با تعریف لنین از امپریالیسم است. ما با منتوریسم (بانکستریسم) سلطه پول فیات مواجهیم.

   شما طبق معمول دستخوش هیجانات ناشی‌ از دلبستگی توام با سلیقهٔ سیاسی خود و بی‌ اعتنایی به حقایق تاریخی به ایستگاهی نگاه می‌کنید که قطار تاریخ ایران پست سر گذاشته، این قطار زمان, دنده عقب ندارد اگرچه با خود بار و بندیل ۱۵۰۰ سال پیش هم حمل می‌کند.

   دوست گرامی اقتصاد لیبرلیسم و نو‌لیبرالیسم نه بر طبق نظر بنده حقیر که طبق ارزیابی آقای پرفسور ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد، شکست خورده؛ نظام‌های بانکی جهان همگی ورشکسته ا‌ند یعنی‌ بیش از بین ۵ یا ۱۰ یا بیش تر از میزان سپردهاشون بدهی تولید کردند. (آخرین تولید ناخالص جهانی‌ ۸۰ تریلیون و تخمین بدهی نظام بانکی جهانی بیش از ۳۰۰ تریلیون دلار)

   تصور اینکه کامنت‌های بنده نشان دهنده هوادار و مروج و پیشگام و پرچم دار دیکتاتوری پرولتاریا باشم ابلهانه و خنده دار است؛ من کجا قصد کوبیدن مانیفست مارکس و کتاب کاپیتال وی رو با زور چماق استالین در این سایت کردم، طبق کدوم نشانه؟ بکار گیری اسم عمو سام بجای ایالات متحده؟

   من به عنوان یک تکنوکرات سکولار و در قلب و کار مدرنیته (از مهبانک تا فرگشت، و از نسبیت و کوانتم مکانیک تا فرایند تولد عناصر در ستاره ها، از جان لاک تا هوکینز) اهل مدارا با همه ادیان و مذاهب و اقوام و نژاد (همساز با نقادی رندانه حافظ) و جمهوری خواه منتقد نظام مونتریسم و اقتصاد مکتب شیکاگو و دولت انگلی سرمایه خار کینزی (چه دینی چه سکولار چه کاپیتالیستی چه سوسیالیستی) هستم.

   من در این سایت پیوسته سعی‌ کردم با برسی‌ تاریخی و تحلیل علمی‌ مزایای مکتب اقتصاد اتریش رو بر مبنای استاندارد طلا و حذف بانکداری مرکزی و ذخیره کسری در چارچوب نظام سیاسی مبتنی‌ بر دموکراسی و حق مالکیت خصوصی و عمومی‌ که دست دولتمردان و بانکداران و رانتخواران فاسد رو از تجاوز به دسترنج زحمت کشان و کارگران و کارمندان و کارشناسان حرفه‌ها و همهٔ اصناف گوناگون و تولید کنندگان کوتاه می‌کند، و دولتی کارساز منتخب مردم متکی‌ بر منابع مالیات مشروع و قانونمند، همگانی و منصفانه در تقابل با غارت لجام گسیخته بوسیله اعمال تورم پولی (مالیات‌های پنهان) از طریق نظام مونوتریسم متکی‌ بر پول فیات رو به عنوان یک نظام اقتصاد سیاسی مترقی و منصفانه و به عنوان بدیل نظام غارت گرانه منوتوریستی،تشریح و برجسته کنم و موانع سرا این راه را هم افشا کردم.

   دوست گرامی در بطن این مطالب که تا کنون عنوان کردم دو مفهوم یا مقوله که ارتباط نزدیکی‌ با هم دارند در نظام مونوتریسم کاملا با فساد توام شده، یکی‌ پول دیگری سرمایه یا کاپیتال؛ که هر دو در انحصار نظام بانکیست، اگر چه ثروت ماحصل زحمت نیروی کار در ساختار و فرایند تولید کالا و خدمات است اما در مقابل این پول تولید شده و فاقد ارزش نهانی معاوضه میشود.

   بانک مرکزی یا خزانه داری پول تولید (چاپ) می‌کند و با بهره به درون شبکه بانکی‌ و سپس کل اقتصاد روانه می‌کند. کاپیتال در واقع اندوختهٔ نیروی کار است که به شکل سپرده نزد نظام بانکیست؛

   نظام بانکی سپرده مردم رو به شکل سرمایه خصوصی به افراد و نهاد‌ها و بنگاها وام میدهد. نظام بانکی با اندوخته‌های مردم قمار می‌کند، در باخت این قمار‌ها همگی‌ مردم و سپرده گذاران و غیر شریکند اما در این میان بانک‌ها و رانت خواران و اختلاسگران برنده هستند؛ نظام بانکی وام سوخته و قمار باخته و سرمایه و کاپیتال ضایع شده بدون وثیقه همسنگ رو با تولید تورم پولی‌ جبران میکند.

   مثل این میمونه که شما ایستاده فقط ناظر قمار بازی چند نفر سر میز قماری توئ لاس وگاس باشی‌، ولی‌ بعدش که اومدی بیرون دست کنی‌ تو جیبت ببینی‌ اسکناس‌های تو جیبت کم شدند، بدون اینکه سر میز قمار نشسته باشی‌. اما در قمار خونه بسته نمی‌شه چون که یک تعداد انگشت شمار میبرند، همین انگیزه سبب می‌شه که دیگران واسه بخت ازمایی سر میز بشینند، اما اشکال نداره، بشرطی که فقط با پول خودشون قمار کنند نه با پول همه مردم.

   مونوتریسم یک دغل کاری شیادانه است. هم با پول مردم قمار می‌کنه هم جیبشونو میزنه، هم مدعی که همه پول متعلق به خودش هست.

   سپاس

    
  • ساسانم گرامی

   این آقای کاوش شدیدا احساس “خود مارکس بینی” بهش دست داده و با تکرار خزعبلاتی که اینور و انور میخواند میخواهد یک تنه نظام بانکی جهان را مضمحل کند درست همانطور که رهبر عالیقدرش مدعی مالیدن پوزه امریکا به خاک است . در خوشبینانه ترین شرایط باید بگوئی اینها افرادی هستند مریض روانی که چیزی از حقایق دنیا درک نمیکنند و آنچنان وهم خود گنده بینی ورشان داشته که به خورشید نگاه میکنند و میگویند منکه گفتم در نیا پس وسط آسمون چکار میکنی !!!
   خوشحالم از اینکه بالاخره دو سه نفری تصمیم گرفتند جواب لاطائلات تکراری او را بدهند تا لااقل افراد بیغرض ولی کم اطلاع را بیش از این سر کار نگذارد. البته امثال کاوش و سید مرتضی با جانفشانی بدنبال بی ابرو کردن سنگ پای قزوین هستند و صاحب آزاده این سایت هم میدان را برایشان باز کرده .

    
 115. جان بولتون به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزین کردن سازمان مجاهدین خلق با ایدئولوژی خمرهای سرخ به جای آنهاست. بولتون ده ها هزار دلار از این سازمان تروریستی دریافت کرده تا آمریکا را به جنگ با ایران بکشاند. این جنگ آمریکا نیست، جنگ آن سازمان تروریستی و بولتون با ایران است.

  جان لیمبرت، یکی از گروگان های سفارت آمریکا در ایران، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰

  امریکن پراسپکت

  تا همین اواخر آنچه به عنوان «سیاست ایران» در دولت ترامپ به اجرا گذاشته شده،از وسواس رئیس جمهوری درباره رئیس جمهوری پیش از خودش نشات گرفته بود.

  چون رئیس جمهوری باراک اوباما می خواسته با جمهوری اسلامی مذاکره کند، پس رئیس جمهوری کنونی مذاکرات را تعطیل کرده و به ۴۰ سال تبادل بی فایده تهدید، توهین و اتهام باز می گردد؛ چون رئیس جمهوری اوباما و ۵ کشور دیگر در برجام بر سر محدود کردن برنامه هسته ای ایران در برابر کاهش تحریم های اعمال شده علیه این کشور توافق کرده اند، پس رئیس جمهوری کنونی این توافق را پاره کرده، شرکای آمریکا را نادیده گرفته و تحریم های بیشتری علیه ایران اعمال کرده است!

  مشکل ترامپ با برجام شرایط قید شده در آن نیست، بلکه این است که این توافق توسط اوباما حاصل شده و نه خود او که بزرگ ترین مذاکره کننده جهان است!

  وزیر امور خارجه جدید ترامپ هم که نامی مشابه پومپئوس ماگنوس مقام شوم بخت روم دارد! وسواس رئیس خود را به خوبی متوجه شده است!

  او در سخنرانی ماه ژانویه در قاهره – جایی که اوباما ۱۰ سال پیش، از «شروعی جدید» برای جهان اسلام سخن گفته بود – مخاطبان را با نابود کردن تلاش های اوباما برای یافتن مسیری دیپلماتیک تر و موثرتر با ایران شوکه و رئیس خود را خرسند کرد!

  او ۱۱ ماه مه در مراسم موسسه کلرمونت همچنان به تقبیح اقدامات رئیس جمهوری پیشین ادامه داد و در پیامی خطاب به کارکنان وزارت خارجه ادعا کرد: «اکنون به همان جایی بازگشته ایم که باید باشیم!»

  اما این اعلام پیروزی پومپئو در برابر ایران صرفا با انگیزه خشنود ساختن رئیسش و تشدید وسواس او در رابطه با رئیس جمهوری پیشین صورت گرفته است.

  این سیاست گذاری هیچ هدفی جز منفعت طلبی شخصی را دنبال نمی کند. برای پیشبرد این سیاست گذاری هم ابزاری جز اتهام زنی ها، اولتیماتوم ها و اظهار همدردی ریاکارانه با شهروندان ایران وجود ندارد!

  پومپئو در برنامه ای در کتابخانه ریگان در ماه ژوئیه ۲۰۱۸ ایران را به رهبری «مافیا» متهم کرد! خشنود کردن رئیس شاید هدف ارزشمندی برای سیاست پومپئو در قبال ایران نباشد، اما دست کم قابل درک است. اما همچنان ربطی به ایران ندارد.

  بنظر می رسد وزیر امور خارجه هیچ اطلاعات تاریخی ندارد. او ظاهرا هیچ علاقه ای به درک آنچه به بن بست کنونی در روابط ایالات متحده و ایران انجامیده است و می تواند در نتیجه اقدامات اشتباه هر یک از طرفین به درگیری بینجامد، ندارد.

  همچنین درک نمی کند که دیپلماسی ای که ۴۰ سال جواب نداده، اکنون هم جواب نمی دهد. هیچ صحبتی از «درهای گشوده»، منافع مشترک یا نتیجه برد-برد نیست.

  تنها چیزی که به ایرانی ها پیشنهاد شده این است که: تسلیم شوند!

  ظاهرا پومپئو از بی توجهی، فریب، حرص و طمع و توجه به منافع شخصی که ایالات متحده را در فاجعه های ویتنام و عراق درگیر کرد نیز اطلاعی ندارد.

  این ماجراجویی های ناخوشایند هم به آن کشورهای بخت برگشته و هم به جامعه آمریکا آسیب های جبران ناپذیری وارد کردند.

  پومپئو که سابقه فعالیت در ارتش را داشته باید دست کم از دروغ ها و بی لیاقتی ای که به اعزام سربازان همرزم او به ویتنام و کشته شدن آنها در انجا انجامید، خبر می داشت.

  ارتش ایالات متحده به بررسی مجدد «درس های آموخته شده» از خوب یا بد پیش رفتن عملیات قبلی مشهور است. اما آیا پومپئو هرگز به جلسات برگزار شده درباره ویتنام یا عراق توجهی کرده است؟!

  او تصمیم دارد در برابر پیشروی دولت ترامپ در مسیری مشابه آنها در ارتباط با ایران ساکت بماند یا نقش مشوق را ایفا کند؟

  اما بطور قطع نمی توان جان بولتون، مشاور امنیت ملی را به بی هدفی در قبال ایران متهم کرد. هدف او کاملا روشن است: سقوط جمهوری اسلامی در صورت لزوم با جنگ و جایگزینی آن با حامیان مالی او که گروه تروریستی عجیب و غریب مجاهدین خلق است!

  گروهی که در دهه ۱۹۶۰ به عنوان «مارکسیست های اسلام گرا» فعالیت خود را آغاز کرد و با درک انشعابی از اسلام شیعه و رویکرد ضد آمریکایی در کنار آیت الله خمینی،رهبر فقید ایران علیه نظام شاهنشاهی ایران جنگید،دو سال بعد از انقلاب اسلام گرایان در ائتلاف تحت رهبری آیت الله خمینی پس از یک سری درگیری های خیابانی و اقدام اعضای این گروه به کشتار و بمبگذاری علیه آن برخاستند.

  سازمان تروریستی مجاهدین خلق به گروهی عجیب تغییر شکل یافت که ایدئولوژی آن ملغمه ای از آموزه های جونزتاون و خمرهای سرخ است!

  اگر این گروه سرمایه گذاری گسترده و عاقلانه مالی روی بولتون را نداشت، امروز چیزی جز چند عضو سالخورده از آن باقی نمانده بود!

  جدای از گذشته تیره و تار سازمان تروریستی مجاهدین خلق از جمله تروریسم علیه آمریکایی ها و حمایت از حمله به سفارت آمریکا در تهران پس از انقلاب،زمان حال این گروه هم مشکوک و پر از فریب، رفاه مشکوک، طلاق های اجباری، جلسات انتقادی و مسائل اینچنینی است.

  مساله غم انگیز این است که یکی از جیره خوار های این سازمان اکنون در بالاترین سمت امنیت ملی ایالات متحده فعالیت می کند!

  سازمان تروریستی مجاهدین خلق سخاوتمندانه پرداخت کرده؛ رقم ها از ۲۵ هزار تا ۵۰ هزار دلار متفاوت بوده و گاهی اوقات بیشتر هم شده است!

  از آنجایی که بولتون طبق اعتراف خودش دست کم در ۱۰ سال گذشته در حمایت از این سازمان سخن گفته،باید پول خوبی هم به جیب زده باشد!شاید چیزی حدود ۱۸۰ هزار دلار!افشاگری اخیر درباره ….

  https://prospect.org/article/trump-administrations-iran-fiasco

   
 116. بخش دوم مقاله «جان بولتون به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزین کردن سازمان مجاهدین خلق با ایدئولوژی خمرهای سرخ به جای آنهاست!

  …افشاگری اخیر درباره حساب های مالی بولتون حاکی از دریافت ۴۰ هزار دلار دستمزد برای سخنرانی سال ۲۰۱۷ در راهپیمایی سازمان تروریستی مجاهدین خلق در پاریس بوده است!

  موفقیت این گروه به رغم باورهای نادرست و عجیب آن کوهی بر قدرت پولی است که سخاوتمندانه خرج کرده است.

  آنها پشتیبانی هر دو حزب اصلی در ایالات متحده را خریده و به مشوّقانی همچون نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، بیل ریچاردسون، یک وزیر سابق کابینه، جیم جونز و پیتر پیس ژنرال های سابق، رودی جیولیانی، شهردار سابق بزرگ ترین شهر ایالات متحده و هاوارد دین، فرماندار سابق یکی از ترقی خواه ترین ایالت های این کشور پول داده اند!

  همه این افراد،در راهپیمایی های این گروهک تروریستی در اروپا و برنامه های آنها در واشنگتن سخنرانی کرده اند!

  این سازمان تروریستی اهداف اصلی خود را آشکارا بیان کرده است: تحریک به جنگ بین ایالات متحده و ایران.

  این سازمان طبق محاسبات خود تصور می کند که پس از جنگ می تواند وارد خرابه ها شود و غنیمت جمع کند!

  اخیرا درباره این سازمان و نفوذ آن برای مخاطبانی با تحصیلات عالیه در واشنگتن که فارغ التحصیلان سه تا از بهترین دانشگاه های جهان بودند، صحبت کردم.

  اکثر آمریکایی ها از این سازمان تروریستی و پرداخت های آن به مشاور امنیت ملی آگاهی نداشتند!

  همه ایرانی-آمریکایی های حاضر در این نشست این سازمان را به خوبی می شناختند و از آن متنفر بودند.

  آنها از گذشته این سازمان در قتل عام ها در ایران خبر داشتند: می دانستند که در سال های ۱۹۷۹-۱۹۸۰ اعضای این سازمان از افراط گرایان مذهبی ایران در کمپین برای ساکت کردن درخواست ها برای دموکراسی و حقوق زنان حمایت کردند.

  آنها می دانستند که در روزهای اول انقلاب این گروه بوده که اعدام های بیشتر را خواستار شده؛ آنها می دانستند که طی جنگ طولانی و خونین ایران و عراق، اعضای این گروه در کنار عراقی های متجاوز جنگیده اند!

  آنها می دانستند که اعضای این گروه در سال ۱۹۸۸ حمله ای مسلحانه به خاک ایران داشته که با تلفات سنگین متوقف شده است.

  اگرچه بسیاری از ایرانی-آمریکایی های حاضر در جلسه با بسیاری از سیاست گذاری های جمهوری اسلامی موافق نبودند، اما می دانستند که اگر مجاهدین خلق در ایران حکومت می کردند وضعیت فاجعه آمیز می شد.

  طبق همه گزارش های منتشر شده، اکثریت جمعیت ایران، فارغ از دیدگاه آنها درباره جمهوری اسلامی، به طور مشترک به شدت از سازمان تروریستی مجاهدین خلق متنفر هستند.

  ایرانی ها فریب ادعاهای دموکراتیک این سازمان را نخورده اند و از پیشینه آن خبر دارند.

  وقوع جنگ بین آمریکا و ایران به زیرساخت ها، اقتصاد و جمعیت ایران آسیب شدیدی وارد خواهد کرد. این مساله درباره آمریکایی ها که هنوز در دیگر مناطق در خاورمیانه هم در گیر هستند، صدق می کند.

  آمریکا با جنگ با ایران خود را در مخمصه ای می اندازد که عراق به پای آن ساده به حساب می آید.

  ما باید از این تصور غلط که اقدام نظامی علیه ایران آسان و بدون هزینه خواهد بود، دست برداریم.

  نهایت اینکه، هرگز نباید از پرسیدن این سوال که «چه کسی برای جنگ با ایران تلاش می کند و چرا؟» دست برداریم.

  پاسخ به این سوال به وضوح نشان می دهد که ما هیچ کاری با تحریک به چنین جنگی جز برای خدمت به منافع یک سازمان رانده شده ایرانی و سخنگوی رسمی آن نداریم!

  https://prospect.org/article/trump-administrations-iran-fiasco

   
  • بنظرم،واقع بینی،انصاف،مرام و اطلاعات این گروگان سابق سفارت امریکا،از خیلی ایرانی نماها و ترامپیست های وقیح ایرانی نما و ترامپیست اعظم این سایت،بیشتر و بهتر و بالاتر است!

    
  • “هرگز نباید از پرسیدن این سوال که «چه کسی برای جنگ با ایران تلاش می کند و چرا؟» دست برداریم.”

   جواب: رفقای بی وجدان سید مرتضی در سپاه خونخواران که هنوز هم تفاله های مجاهدین تواب در ان جولان میدهند چون نون توشه .

    
 117. نکاتی پیرامون پست جدید مدیر این سایت (بخش ششم)
  —————————————————————

  در بخشهای گذشته به بنیادهای نادرست نوشته وحشیانه مدیر این سایت اشاره کردم.در این بخش به برخی تعبیرات و برداشت های نادرست ایشان اشاره می کنم:

  1-“فتوای نخستی که برای شما وامی شکافمش، یکصد و هفتاد سال عمر دارد”
  (پایان)

  پاسخ: این تعبیر ناشی از ناآگاهی یا عدم توجه است،قدمت یا عدم قدمت یک فتوا،معیار ارزیابی درستی یا نادرستی آن نیست،چون فتوا یعنی بار کردن حکم استنباط شده از کتاب و سنت بر موضوعات خارجی،ممکن است موضوعی خارجی از صدر اسلام وجود داشته باشد و حکم کلی یا جزئی آن بیان شده باشد،و ممکن است موضوعاتی بتدریج و در طی گذشت زمان پیدا شده باشند،ما در بحث های فقهی از این به “مسائل مستحدث یا جدید”تعبیر می کنیم،فرض کنید،موضوعاتی اصلا در صدر پیدایش اسلام وجود خارجی نداشته اند،مثل اینترنت،ماهواره،و چیزهایی نظیر این،و بعد پیدا شده باشند،کار یک مجتهد و فقیه این است که با توجه به کلیات بیان شده در کتاب و سنت اسلامی،حکم و دستور عملی نوع تعامل مکلّفان مسلمان نسبت به این موضوعات خارجی را استنباط کند…فتوا به کفر و نجاست فرقه گمراه بهائیت بقول شما 170 سال قدمت دارد،برای اینکه از عمر پیدایش این فرقه 170 سال می گذرد،این در حالی است که نانکه اشاره شد،”معیار کفر و اسلام”در کتاب و سنت اسلامی بیان شده است،و در موضوع مورد بحث (کفر و نجاست فرقه بهائیت)فقیهان اسلامی با توجه به آن معیارها،حکم این فرقه جدید و مستحدث را بیان کرده اند،بنابر این 170 یا کمتر یا بیشتر بودن یک فتوای اجتهادی،عیار نادرستی آن نخواهد بود و گوینده آن فقط سخنی لغو و نا آگاهانه را بمخاطب القاء کرده است.

  2-“این درست که از یکصد و هفتاد سال پیش تا کنون، بهاییان ایران، در رنج و تنگنایند و مفرّی برای تنفس و آرامش پیدا نمی کنند و به هر بهانه اعدام و زندانی و از کار و معیشت و تحصیل در دانشگاهها محروم می شوند، اما به هر روی، ایرانی اند و مالیات می پردازند و به سربازی می روند و با مردم و بویژه با همسایگان خود رفت و آمد و داد و ستد دارند و باید تکلیفشان روشن باشد”.
  (پایان)

  پاسخ:این جملات،مصداق یک خلط مبحث است،کسی که این جملات را می نویسد،یعنی مایل است از حقوق شهروندی بهائیان ساکن ایران دفاع کند،بسیار خوب،این موضوع دیگری است که بتعبیر شیخنا الاستاد آنها (بهائی ها) از باب اینکه ایرانی هستند و حق آب و گل دارند،باید مطابق قوانین و مقرّرات از حقوق شهروندی برخوردار باشند،خوب این بحث چکار به مساله عقائد انحرافی و کفر و نجاست آنان دارد،و چرا نویسنده نوشته خزعبل فوق،عنوان نوشته خود را وحشیانه،”فتوای وحشیانه”قرار می دهد؟!

  در بحث های فقهی و فتوائی پرسش از جایگاه عقائد اینها و بررسی آن بر اساس معیارهای شناخته شده کفر و ایمان در منابع اسلامی است،اگر اینها برحسب قواعد دینی برگرفته از قرآن و روایات،کافر و بدنبال آن نجس باشند،فقیه نباید آنرا بیان کند و اگر آنرا بیان کرد باید فتوای کارشناسی او را “وحشیانه”نامید؟! من قبلا هم اشاره کردم بسیار مضحک است که نویسنده این متن وحشیانه،در بخشی از نوشته خود اشاره به ایمان بهائیان به خدا و پیامبر و ائمه و قبله واحد! آنها با مسلمانان می کند و بحث مقایسه آنها با کمونیست های کافر را مطرح می کند،در عین حال وقتی پنبه سخنان نا آگاهانه او زده می شود با پشتکی ماهرانه می گوید بحث من بحث در صحت و سقم عقائد بهائی ها و انحراف و عدم انحراف آن از اصول اسلامی نیست و فققط بحثم بر حقوق شهروندی آنها متمرکز است! خوب اگر دروغ نمی گوئید چرا از یک فتوا و بیان کارشناسی منعطف به عقائد انحرافی آنان و ارزش گذاری آن به “فتوای وحشیانه”تعبیر می کنید؟! پس شما دچار تناقض هستید و منشا این تناقض را من می دانم چیست:یا کینه ورزی نسبت به مجتهدان و فقیهان امامیه،یا جهل و نا آگاهی از احکام اسلامی،یا خروج از دین اسلام و باور نداشتن به احکام اسلامی و نگاهی برون دینی و از بیرون دین به احکام داخلی دین.

  بنابر این،نویسنده متن وحشیانه و دور از ادب فوق،خلط مبحث می کند،زیرا اگر مقصود او ارزیابی چند و چون باورهای فرقه بهائیت نیست،اما مقصود یک فقیه برخلاف او،ارزیابی محتوای باورهای این فرقه است بر میزان های برگرفته از کتاب و سنت،و اینکه آیا آنان کافرند یا نه؟و آیا نجس اند یا نه؟ و این سنخ یک بحث فقهی است و ربطی به مساله حقوق شهروندی آنان که تابع مقررات قانونی است ندارد.پس ربط دادن این فتاوی به آن حقوق،و وحشیانه خواندن یک فتوا،یک رویکرد سفسطه آمیز،وحشیانه و دور از ادب است،چون یک فقیه می گوید این فرقه بر اساس معیارهای فقهی،کافر و نجس اند،و این بمعنای دستور قتل یا نفی حقوق شهروندی آنان نیست چنانکه می بینید شیخنا الاستاد ره،هم از حقوق شهروندی بهائی ها و حق آب و گل داشتن آنها مطابق مقررات قانونی سخن می گوید و هم بصراحت به کفر و نجاست آنان و وجه آن اشاره می کند و این شما هستید که مغرضانه و وحشیانه و ناباورانه،از فتاوی کارشناسی به “وحشیانه”تعبیر می کنید.
  نیز،یک فقیه،از لزوم عدم معاشرت با آنان و پرهیز از آراء فریبنده آنان سخن می گوید،چون نوع توده مردم که در معارف کتاب و سنت عمیق و کارشناس نیستند ممکن است فریب آنان را بخورند..نگاه کنید در همین سایت یک کاربر بهائی با شناسه “گلابتون”که از تعبیرات وحشیانه شما بر سر ذوق آمده چگونه،با طرح برخی آیات قرآن و ربط دادن آنها مغالطه می کند و از پرسش های اساسی و زیر بنائی طفره می رود! بنده قادر هستم در جزء جزء تمسک های نادرست او به آیات قرآن ورود و نقد کنم،اما می خواهم بگویم روش این فرقه ضالّه و مضلّه همیشه اینگونه بوده و هست،یعنی عوامفریبی و سفسطه،و گرنه چنانکه در بیان مرحوم امام بود،بهائی را بخاطر بهائی بودن مورد مواخذه قرار نمیدهند،بلکه بواسطه نوع رفتارهای آنان و ترویج عقائد باطلشان و برخی جرم های خاص امنیتی وجاسوسی محاکمه شده اند…

  ادامه دارد

  ————-

  درود استاد حوزوی گرامی
  باور کنید صد من کاغذ سیاه کنید و از قرآن لباس بپوشید، نه شما و نه هیچ یک از گنده های مذهبی و آیت الله ها، هرگز نمی توانید این داغ ننگ و فسادی که با صدور فتوای نجاست بهاییان بر پیشانی حوزه ها و بیوت آیت الله ها نشسته بزدایید. این داغ ننگ، الی الابد بر پیشانی ملاها و آیت الله ها می درخشد و شما را در آینده ای نزدیک به قهقرای نفرت مردمان فهیم خوهد سپرد. این که یک ملا بخودش اجازه بدهد هموطنش را نجس بداند و این داستان به همین جا ختم نشود. بل این مردمان نجس را به اعدام و زندان و مصادره ی اموال و محدودیت های معیشی و تحصیلی دراندازد. در راستیِ یک سخن و اندیشه این آزمون پیش روی ماست که باید بتوانیم آن سخن و اندیشه را پیش روی خلایق و متفکران و اندیشمندان و مردمان جهان فریاد بکشیم. شما جرأت دارید پای از مرز بیرون بگذارید و همین فتوا را صادر فرمایید؟ جدا می گویم: یک فکری برای این داغ ننگ روی پیشانی آیت الله ها بکنید.
  از ما گفتن!
  با احترام

  .

   
  • ادامه:

   مدیر این سایت:

   “با اطمینان می گویم: دلیل این همه وحشتِ ملایانِ کپکی از بهاییان – که جمعیتشان در ایران به سیصدهزار نفر نیز نمی رسد – نه خداست و نه امام زمان و نه انگلیس و نه جاسوسی و نه باورهای کج و معوج. بل تنها دلیلی که کهیر بر تن ملایان کپکی نشانده، احساس رقابتی ست که با بهاییان دارند. یعنی چه؟ یعنی این که اگر کمونیسم از دل غرب و فلسفه ی غرب برآمده، بهاییت، از دل تشیع سربرآورده. پس غریبه نیست. اهل خانه است. کوچه پس کوچه ها و فوت و فن ها را نیک می شناسد. این موجود خانگی، چشم ها را بخویش می خواند. نکند به بقای سفره های مفت، تردید اندازد؟ پس ابتدا باید این موذی خانگی را سر به سنگ کوفت”!.

   (پایان نقل قول)

   پاسخ:اینجور تعبیرات و اینجور اطمینان های وهمی و لفّاظی های کلامی،ارزشی در باب معرفت شناسی دینی و بحث های فقهی ندارد،اینها ظنیّاتی نادرست و سخنانی نسنجیده است،در بحث های فقهی و اجتهاد و فتوا،آنچه که معیار صدور فتاوی است،تنها و تنها “دلائل و قواعد”برگرفته از کتاب و سنت است،و ربط دادن بنیاد یک فتوا به کفر و نجاست یک فرقه ضالّه،به مساله رقابت،سخنی پوک،و ناشی از جهل و تعصّب است،رقابت یعنی چه؟! یک فرقه ای از هرجایی روییده یا نشو و نما کرده،یا مربوط به کدام دوران یا کدام تبار بوده است،اینها معیار بحث فقهی نیست،مجتهدین ما به بنیاد تفکّرات انحرافی این فرقه مشکوک به دست ساز بودن استعمار و صهیونیزم،نظر می کنند،چیزی که شما نه اطلاعی از آن دارید و نه اهمیتی برایتان دارد برای اینکه احتمالا از اسلام و احکام آن خروج کرده اید،و صرفا مایلید با حرکات یا سخنانی نمایشی یا احساساتی از حقیقت چشم بپوشید،تصادفا من بعکس شما فکر می کنم،بحث رقابت نیست،بحث این است که اتفاقا چون آنان بظاهر از ذیل مجموعه اسلام و تشیع بیرون آمده اند و با مغالطات و سفسطه های انحرافی عجیب و غریب،حساست روی آنان بیشتر است،چون محتوای مطالب انحرافی آنها و نمایش های خاص آنها ممکن است حتی شما را هم فریب داده باشد! اما فارغ از اینها من توضیح دادم که فرقه ضالّه مضلّه بهائیت،یک فرقه مستحدثه است و جدای از خاستگاه آنان و وابسته بودن یا نبودن آنان به استعمار و صهیونیزم،محتوای مطالب آنان در ارزیابی های فقهی و کلامی،کفرآمیز است،و برابر با معیارهایی که از عبارات فقهای امامیه برگرفته از روایات اسلامی،عرضه شد،آنها مدعی نبوّت اند،و مدعی دین جدیدند،و مدعی منسوخیت قرآن و احکام اسلامی هستند و منکر بسیاری از احکام ضروری در اسلام هستند و چنین معیارهایی،معیار صدق عنوان “کافر”بر آنان است و کافر،بر حسب ادله شرعی تعبدی ما “نجس”است به نجاست ذاتیه،نجس است یعنی باید از او اجتناب شود،و این یک تکلیف برای مسلمان است،البته بحث نجاست “عَرَضيه” یعنی عروض نجاسات بر انسان بحث دیگری است،و حتی یک مسلمان نیز ممکن است بواسطه عروض یک امر نجس مثل خون یا منی یا بول و عذره،دچار نجاست عرضی باشد و مکلّف بتطهیر خود..
   بنابر این اوهامی مثل “رقابت” یا “خانگی بودن”! اوهامی عامیانه و مخصوص بشماست،برای مجتهدین ما معیار کفر و ایمان مطرح است که تطبیق بر مصادیق خارجی می شود،خواه “کمونیست برخاسته از ممالک کمونیستی”،خواه “بهائی برخاسته از ممالک اسلامی”. و این سخنان کاملا اشتباه و گمراه کردن مخاطب است.

   ——
   مدیر این سایت:

   “..کمونیست ها در بالای سرِ ایران، به هیچ مذهب و علَم و کُتلی رحم نکردند و ریشه ی همه ی مذاهب را از بیخ بیرون کشیدند و خشکاندند هفتاد سال. و در دیگر جاها مثل اروپای شرقی و آمریکای جنوبی نیز. پوستی که کمونیست ها از تن ادیان و مذاهب کندند، هیچ دم و دستگاهی نکنده تا کنون. اما چرا در مقابله با کمونیسم، هیچ فتوایی برنجنبید وهیچ عمامه ای بر زمین کوفته نشد؟ دلیلش را بگویم؟ برای این که کمونیست ها رقیب خدا بودند و بهاییان رقیب ملایان..”

   (پایان نقل قول)

   پاسخ:این تعبیرات هم بنظر من حرف مفت،مغالطه و خزعبل گوئی است،مگر فقیهان ما حکم نکرده اند که کمونیست نیز کافر و طبعا نجس است؟! چرا برای مقاصد سیاسی دروغ می گوئید؟! می خواهید عبارات فتوائی بسیاری از مراجع تقلید معاصر را اینجا ردیف کنم تا آبرویتان برود؟!
   بعد،چرا نسنجیده و فکر نشده قلم بدست می گیرید و خزعبل تحویل مخاطب می دهید؟! بحث های تاریخی بین حکومت های گذشته ایران و شوروی سابق یا حکومت های تزاری چه ربطی به بحث های اعتقادی و محتوای اعتقاد کمونیست ها دارد؟! متوجه هستید چطور مزخرف می گوئید و مغلطه می کنید؟! بر حسب معیارهایی که برای کفر در کتاب و سنت اسلامی و انعکاس آن در فتاوی علمای ما وجود دارد،یک ماتریالیست و کمونیست،از آن جهت که قائل به مبدا برای جهان خلقت نیست،یک کافر است، و طبعا بر حسب اینکه به نبوّت عامه و پیامبری عمومی پیامبران قائل نیست یک کافر است،و برحسب اینکه “معاد”را که یکی از ره آوردهای انبیاء الهی است منکر است و انسان را بعد از مرگ فانی می داند و قائل ببقاء روح نیست،یک کافر است،اینها همه در کتابهای فقهی و کلامی ما هست،و مشکل شما این است که مطالعه ندارید یا مطالعاتتان ضعیف است.بنابر این کافر و نجس بودن کمونیست ها،هیچ ربطی به مسائل تاریخی بین حکومت های قبل و بعد ایران و آنها ندارد،و یک کمونیست بر حسب باور،از نظر ما یک “کافر”است و بر اساس تعبّد شرعی،کافر هم نجس است….

   ادامه دارد!

   —————

   آیت الله محمد نوری زاد

   فتوا می دهم بهاییان و کمونیست ها و دراویش و سنیان و زرتشتیان و یهودیان ایرانی که دست به مال و حق مردم نبرده اند و کسی و کسانی را فریب نداده اند و وطن شان ایران را و انسانیت را و علم را و پیشرفت را و رقص را دوست دارند و به کسی ظلم نکرده اند، تک به تک شان، یک میلیارد بار بیش از همه ی آیت الله های ریش بلند، برای این کشور مفید تر و بایسته تر اند حتما و مطلقا

   با احترام

   .

    
   • ادامه بخش آخر:

    مدیر این سایت:

    “…شما بپرسید بیت خمینی و بیت آسدعلی و دخمه های اطلاعاتی و امنیتی، کجا منتشر کرده اند سندهای جاسوسی بهاییان را برای اسراییل و انگلیس و روس و هرکجا؟ که مرتب در این چهل سال این جماعت را به اسم جاسوس اعدام کرده اند و همچنان به زندان می برند و تحصیل و معاش شان را برآشفته اند! من هر چه هم که از انگ جاسوسیِ بهاییان دیده ام، یا برآمده از بلندگوهای حکومتی و ولایی بوده..”

    (پایان نقل قول)

    پاسخ:این سخن خزعبل همیشگی مدیر این سایت است که همیشه یکنفره در برابر دستگاه قضائی ایران ایستاده و طلبکاری می کند و بنایش این است که :”هرکس در دادگاههای گوناگون ایران محکوم می شود بیگناه است”! و “همه جزئیات پرونده های دستگاه قضائی را باید من ببینم”! تو گوئی ایشان یکنفره،خودش قانون است و قاضی است و تحقیقات قضائی است و دستگاه امنیتی و آیین دادرسی! خودش برای خودش می برد و می دوزد و قضاوت می کند! معمولا هم یکی از شعریات رایج اش این است که:فلانی را بجرم “فهم”،بجرم “شعور” و تعبیرات خزعبلی نظیر این محاکمه و محکوم کردند! و فلان عنوان مجرمانه یعنی هیچ و پوچ و کشک! پرونده های قضائی بشما چه مربوط است؟! مگر در سرتاسر دنیا همه آحاد شهروندان همه جزئیات پرونده های دادرسی و تحقیقات را می بینند و می دانند؟! این آیا یک رویکرد خودخواهانه و غیر عقلائی نیست؟! بالاخره در همه دنیا،مردم به دستگاه قضائی خود اعتماد می کنند،قوانینی وجود دارد،قاضی بررسی های گوناگونی می کند و حکم صادر می کند،مگر باید جزء جزء پرونده های مجکومیت هر بهائی محکوم شده را در اختیار شما قرار بدهند تا قبول کنید؟!آنهم پرونده هایی امنیتی و جاسوسی که شاید صلاح حال و آینده کشور در عدم افشاء آن باشد. کی هستید مگر شما؟! دهها بار شده در همین سایت لاف زده اید و فلان شخص را بیگناه قلمداد کرده اید که فلانی بجرم ادب! بجرم شعور محکوم و زندانی شد! بعد که دنبال می کنیم-هرچند بهمین گزارش های رسانه ای از اتهامات و شواهد و اقاریر و متن حکم و غیره-می بینیم قضیه چیز دیگری بوده است،یعنی یا اطلاعات اتان ناقص است و خزعبل می بافید،یا اغراض سیاسی دنبال می کنید،یکبار نوشته بود نویسنده این سایت که فلانی را چون در مورد قضیه حضرت یونس پرسش کرده بود اعدامش کردند! وقتی رفتیم دنبال کردیم دیدیم چندین مورد فساد و کارهایی که مصداق افساد فی الارض و تجاوز بعنف و چیزهایی از این قبیل است در پرونده اوست! و عجیب است که گزارش قضائی که به رسانه داده شده را نمی پذیرد و با بی ادبی همه چیز را به “بلندگوی حکومتی”تعبیر می کند!

    من عرض کردم بحث حقوق شهروندی بحثی جداست،اما مگر پرونده یک جاسوس بهائی را باید بدهند شما بخوانی تا قبول کنید؟! مگر شما وکیل آنهایید؟! مگر ولیّ دم آنهائید؟! مگر مسئولیتی قضائی دارید؟!

    بقول خود شما 300 هزار نفر بهائی در ایران زندگی می کنند،آیا همه این 300 هزار بهائی اعدام شده اند؟! محکوم به حبس یا محاکمه شده اند؟!
    شما اینقدر مغرض تشریف دارید که می روید سخنرانی اوائل انقلاب مرحوم امام را که در مورد اثبات جاسوسی 22 بهائی بوده و ریگان و خارجی ها چرندیاتی گفته بودند را میاورید اینجا جوری مطرح می کنید که گویا ایشان گفته است همه بهائی ها جاسوس اند!
    این نامردی و شارلاتانیسم نیست؟! چند نفر بوده اند پرونده ارتباط آنها با بیت العدل وجود داشته یا ترویج باطل می کرده اند اینها محکوم شده اند،شما باید بروید همه جزئیات پرونده چند نفر جاسوس را ببینی تا قبول کنید؟!

    امام گفت کسی را بخاطر بهائی بودن محاکمه نمی کنند،چند نفر بوده اند تشکیلاتی داشته اند و اسنادی بوده و کارهایی می کرده اند وگرنه یک بهائی معمولی که مشغول کار و کسب خودش است را چرا بگویند جاسوس است؟! من نمیدانم آماری که می دهید درست است یا نه،ولی شما بگوئید آیا 300 هزار نفر بهائی که می گوئید در ایرانند محاکمه و محبوس و اعدام شده اند؟!

    مهمل می بافید دیگر آقا!جزئیات پرونده ها هم اصلا بشما مربوط نیست.

    —-
    مدیر این سایت:

    “به این می ماند که بگوییم: یهودیان همگی پلید و مغضوب و جهنمی اند. خب اگر این گونه است”

    (پایان نقل قول)

    پاسخ: از مثالش خنده آمد خلق را! چه کسی اینرا می گوید که همه یهودیان پلید و مغضوب و جهنمی اند؟!

    در ایران یکی از اقلیت های برسمیت شناخته شده اقلیت کلیمی یا یهودی هستند،این در قانون اساسی هست،اینها محترمند،حتی در مجلس شورا نماینده دارند،مراسم مذهبی و آیین های خود را دارند و بسیاری از آنها حتی از صهیونیزم و اسرائیل بیزارند،کسی در جمهوری اسلامی نمی گوید همه یهودیان چه در ایران و چه در خارج، پلید و مغضوب اند! بحث آخرت و جهنم هم مربوط به جهان دیگر است،اینجا بحث حضور یهود در جامعه ما ایران است،مادامی که کسی تخلّفی از قانون نکرده باشد و مرتکب عنوان مجرمانه ای نشده باشد چرا پلید و مغضوب باشد؟!

    در مورد بهائیت نیز همین است که بله آنها برحسب عقیده باطل و انحرافی و عوامفریب خود پلیدند،کافرند و نجس اند،اما بحث جاسوسی و تخلّف از قانون را کسی بهمه آنها اسناد نداده است،یک تعدادی اوائل انقلاب بجرم جاسوسی محاکمه و اعدام شدند و بعد از آن بسیار مورد اعدام نادر بوده است،بله در مواردی فعالیت هایی و ترویج عقائد باطل داشته اند و کارهایی تشکیلاتی داشته اند یا تخلّفات دیگر که محکوم به حبس هایی شده اند،اما آیا جمهوری اسلامی همه بهائیان را و همه کلیمیان و همه مسیحیان ایرانی را محاکمه یا اعدام یا محبوس کرده است که چنین تمثیل های خزعبلی مطرح می کنید؟!

    —-
    مدیر این سایت:

    “جناب خامنه ای آنگاه که فتوا می دهد: ” جمیع افراد فرقه ی ضالّه ی بهایی محکوم به کفر و نجاست اند،…”، خود می داند که در پس و پشتِ این فتوای وحشیانه، چه خونریزی ها ..”

    (پایان)

    پاسخ: می دانید که همه اینها مهمل گوئی است!پاسخ و پرسش فتوائی در مورد کفر یا نجاست یا معاشرت نکردن با آنها هیچ ربطی به دستور قتل و کشتن و غیره ندارد و شما مثل همیشه مغالطه می کنید و مهمل می بافید.

    پایان

    ————

    استاد حوزوی گرامی
    می بینید دست شما و دست گنده های آدمکش و ایرانروب بیت رهبری و سپاه و اطلاعات چه خالی ست! در این چهل سال، یک سند، و تنها یک سند و تنها یک سند مبنی بر جاسوس بودن بهاییان نبوده که منتشرش کرده باشند تا شما با خوشحالی سندش را نشان ما بدهید؟

    .

    مادر(یکی از کامنت گذاران این سایت):

    آقای سید مرتضی
    ای ملای حوزه
    شما نوشتید “بله” این بچه شیرخواره بخاطر این که پدر و مادرش بهایی هستند نجس است!
    اصلا انسان مگر می شود به فتوای یک ملا نجس تلقی شود؟
    ای ننگ بر شما

    اما یک سوال
    به فتوای خمینی که مراجعه بکنیم می بینیم این بچه ی شیرخواره بهایی نجس است
    اما برای تفخیذ اصلا نجس نیست و بلافاصله پاک میشه
    درسته؟
    .

    با احترام

    .

     
  • من با صراحت اعلام می کنم اگر نجسی در دنیا وجود دارد غیر از
   تو وهمفکرانت نمی تواند باشد.(آموتی)

    
 118.  عده ای کم اطلاع و یا مغرض مدتی است که ذره بین دست گرفته  و در سخنان رهبران و بزرگان انقلاب و دین بدون توجه به شرایط زمانی مربوطه که شرط مهمی در تفسیر هر واقعه ای است، در پی یافت  نکته ای  هستند تا آن را پیراهن عثمان کنند مثلا همین که امام خمینی موقع ورود گفته که هیچ احساسی ندارد را چنان با اب و تاب نشر می دهند گویی ایشان با این حرف خیانتی بزرگ مرتکب شده است. ( البته می توان از عملکرد هر کسی نقد منطقی و درستی داشت ، که ترجیحا این نقد باید شامل تمام گروههای سیاسی مثلا خیانت های مخالفین انقلاب در همکاری بختیار و  مجاهدین با صدام حسین و عربستان  ،  دزدیها و فساد اخلاقی دربار پهلوی و شکنجه گاههای ساواک آنها ، درخواست و تلاش و جاسوسی بعضی از گروههای مخالف برای تحریک امریکا به تحریم حتی داروی مردم ایران و حتی بی شرمانه تر از آن تشویق بمباران و اشغال ایران و سکوت بیشتر گروههای مخالف در قبال تحریم و تهدید نظامی ایران که در واقع نوعی موافقت ضمنی است، تجاوزی که همانند اشغال عراق می تواند به مرگ میلیونها ایرانی و نابودی زیرساخت های حاصل از ۱۰۰ سال تلاش مردم ایران منتهی شود، و طنز روزگار اینکه بیشتر این گروهها خود را ملی گرا و وطن پرست هم می نامند )

  با توجه به شرایط استرسی و بیم از حمله عوامل شاه به هو اپیمای حامل رهبر انقلاب و همراهان و یا دستگیری ایشان پس از ورود ، آن جواب ایشان در واقع بیان شهامت و نترسی ایشان در قبال خطرات فوق بود چون او خود را موظف به قبول آن خطرات کرده بود و انسان سیاست پیشه ای نبود که با کلمات پرطمطراق ولی دروغین بخواهد عوامفریبی کند ، خمینی و طرفدارانش اگر به کشور اعتقاد و احساسی نداشتند  در دفاع از کشور  بهترین جوانان خود را به جبهه نمی فرستادند و شهید نمی دادند تا یک متر از کشور جدا نشود و می توانستتد زبونانه بخشی از کشور را ببخشند   مثل شاه دیکتاتور بیعرضه و ترسو و سرسپرده حاصل از کودتای آمریکایی انگلیسی  ۲۸ مرداد، که بحرین  استراتژیک و نفت خیز را بدون هیچ مقاومتی بخشید که اکنون پایگاه آمریکا برای تهدید همیشگی ایران شده و یا رضا شاه دیکتاتور قلدر و دیگر شاهان بیعرضه که مناطق بزرگی از کشور را به ترکیه و روسیه غیر بخشیدند.  

  می گویند چرا اول انقلاب عده ای اعدام شدند ولی نمی گویند در بیشتر انقلاب های دنیا این وقایع رخ می دهد و از قضا بعضی از اپوزیسیون امروزی خود حامی شدید اعدامهای بیشتر ، گرفتن اموال ثروتمندان و انحلال ارتش و اعمالی مشابه بودند که خود رهبر انقلاب ( مثل اعلامیه معروف محدود کردن اعدامها به قاتلین و یا مخالفت شدید با انحلال ارتش ) جلوی آنها را می گرفت.

   
 119. محمد نوری زاد

  این را ببینید دوستان خوبم

  https://www.youtube.com/watch?v=xXXlNdo5nhQ

   
 120. ایرانی ایرانی

  جناب نوری زاد بیاید حرف آخر را اول بزنیم ، مردم حوصله‌ای سیاست بازی را ندارند ، کمپینی راه بیاندازید برای برکناری و محاکمه سید علی‌ به جرم‌های که همه و شما بهتر از همه میدانید ، بدون پرده پوشی دزدی و جنایت و … هتک حیثیت ایران و ایرانیان ،انزوا و به نابودی کشندن ایران و ریختن مقدرت کشور به پای ارباب روسیه به بهانه‌های واهی و ابلهانه !و …

  مطمئن باشید که کمپین میلیونی خواهد شد ، مختصر و مفید ، اعلام جرم علیه سید علی‌ ، نه در نوشتار‌های طولانی !

   
 121. محمد نوری زاد

  محمد نوری زاد:

  قتل علیرضا شیر محمد علی (جوان معترض سیاسی ۲۲ ساله) نه بدست زندانیان، بلکه بدست مستقیم رئیس قوه قضاییه انجام پذیرفته است! زیرا حضرت سیدابرهیم رئیسی با عدم اجرای ماده ۸ آئین نامه زندان “تفکیک جرائم”، و با فرستادن این زندانی سیاسی به جایی که مجرمین خطرناک در آنجایند، حکم قتل وی را از پیش امضاء کرده بود!

  اساسا این جناب سید ابراهیم رئیسی، با قتل و خون و خونریزی و آدمکشی، الفتی دیرینه داشته است از قدیم الایام!

  خانواده ی این جوان کشته شده، فردا جمعه ساعت چهار عصر، در قطعه ۳۲۴ بهشت زهرا بر مزارش حضور خواهند یافت.

   
 122. خیلی بامزه هستش که فکر میکنید آن کسی که بالا نشسته و هیچ قانونی هم نمیتونه به پائین بیاردش با دست و خواست خود از اون بالا به پائین بیاید. نوری زاد گرامی این شخص نماینده خداست بر سر ایرانیان مفلوک. البته نه خامنه ای و نه آخوندها مقصرند بلکه بی خردی مردم باعث این همه مصیبت هستش. گاهی وقتها فکر میکنم اگر حتی روزی روزگاری این حکومت هم قصد دست کشیدن از فرمانروایی داشته این ملت با گریه و نالاه به دست و پاش بیفدند که مبدا دست از حکومت بردارید.

   
 123. آقاي نوري زاد شما بارها و بارها خائن بودن خود را به اين آب و خاك نشان داده ايد .
  درست زماني كه دشمنان خارجي به اصطلاح با فشار حداكثري قصد در به زانو در آوردن مردم ايران را دارند و هيچ خواسته اي جز زبوني و درماندگي اين بزرگ مردم ندارند شما به جاي اينكه صداي مردم ستمديده باشيد همراه جفاكاران شده ايد و با طرح خواسته اي ناثواب محكم بر تنبل جور و ستم آنها ميزنيد .
  شمايي كه خود از نزديك درد اين مردم بينوا را ديده ايد . همين مردمي كه طي صده هاي گذشته زير چكمه ي اجنبي ها و استعمارگران له شده اند . همان هايي كه به عناوين مختلف بازيچه ي دست خارجي ها بوده اند .
  آيا امروز نميبينيد كه چطور استعمارگر ي ديگر براي رسيدن به خواسته هايش استقلال و اصالت و سربلندي آنها را نشانه رفته و با وضع تحريمهاي بيرحمانه همه چيز را مسائل معيشتي و شرف و آبرويشان گره زده ؟؟!!
  كجاست آن وجدان در خواب فرو برده اتان ؟؟

   
 124. نوریزاد گرامی
  فساد در تمامی لایه های جمهوری اسلامی ریشه کرده با استعفای خامنه ای چیزی درست نمیشه ما خواهان برکناری کامل جمهوری اسلامی هستیم و ایجاد یک انتخابات کاملا آزاد برای تعیین نوع حکومت و دولت جدید .

   
 125. بر اساس فتوای شیخ طوسی((۱)) کسی که مخالف اموزه های ایمه اطهار باشد کافر و جنس است ،،
  بر اساس فتوای ایت الله مکارم ((۷)) اگر کسی ًضروریات ودین از قبیل نماز و روزه و حج………را انکار کند کافر و نجس است ، حال با توجه به جمع این دو فتوا از ۷ ملیارد جمعبت کره زمین ۶ میلیارد نجس و یک میلیارد مسلمان شناسنامه ای!! در حالت خوشبینانه پاک هستند اما طبق فتوای شیخ طوسی و دیگر اعاظم علمای شیعه فقط ۲۰۰ میلیون شیعه پاک و ۸۰۰ میلیون بقیه که سنی هستند نجس می باشند ؛ ولی تعدادی از علمای شیعه دوازده امامی معتقدند که کسی که وجود امام زمان را منکر شود نجس است ؛ بنابر این فرقه های شیعی زیدی ؛ حوثی؛ اسماعیلی؛ علوی و………. را باید از این ۲۰۰ میلیون تفریق کرد که باز اول ماجراست زیرا بسیاری از شیعیان ۱۲ امامی شناسنامه دار اکنون کمونیست و لاییک و غیر باورمند به دین و مذهب می باشند که قطعا انان نیز نجسند اگر با این روش پیش برویم خواهیم دید که کل جمعیت کره خاکی نجسند الان اندکی معدود که انهم در حوزه قم و نجف و مشهد به مفت خوری اشتغال دارند و جالب است لباسی که اینان می پوشند از طریق نجس ها تولید میشود شکر !! و گوشت وعمده مایحتاج زندگی روز مره شان از طریق جنسها ساخته و ارسال میشود ؛ هر وقت مریض میشوند به دکتر های جنس کشورهای دیگر بیشتر از دکترهای کشور خود اطمبنان دارند ؛ تمام اخوندهای گردن کلفت در طول این ۴۰ سال حداقل یکبار برای معالجه به خارج رفته اند ، برای فرزندانشان در کشور نجس ها مسکن و شغل و تابعیت دست و پا میکنند ؛ بلاخره ما مقلدین مانده ایم که چه خاکی بر سرمان بریزیم ؛ در دنیایی زندگی میکنیم که چهار طرفمان را نجسها !! فرا گرفته اند ؛؛ همین است که برای ما مقلدین حکم جهاد گذاشته اند که تا یک نفر کافر درجهان وجود دارد نباید از پای نشست !! ای مرده شور این دین و مذهبنان را ببرد

   
  • جیمی! باز نسنجیده جامپیدی و گز نکرده پاره کردی؟!

   —-

   “اما طبق فتوای شیخ طوسی و دیگر اعاظم علمای شیعه فقط ۲۰۰ میلیون شیعه پاک و ۸۰۰ میلیون بقیه که سنی هستند نجس می باشند”
   (پایان نقل قول جیمی جامپ سایت!)

   ===

   این گزاره دروغ است،مقصود از مخالفت با ائمه،انکار احکام ضروری اسلام و روشی است که نواصب (ناصبی ها) دارند در دشمنی با اهلبیت پیامبر،و اکثر نزدیک باتفاق اهل سنت چنین نیستند که نصب عداوت و دشمنی با عترت پیامبر کرده باشند و بفتوای فقیهان شیعه،همه اهل سنت بواسطه ایمان به خدا و معاد و نبوّت پیامبر اسلام،مسلمان و طبعا پاک هستند،و تنها ” خوارج و نواصب یا ناصبی ها”مطابق روایات و فتاوی فقیهان امامیه،نجس هستند که اینها اقلیتی از اهل سنت هستند.


   در بخش سوم از نقد های خود به نوشته وحشیانه مدیر این سایت،با نقل عبارت های دو فقیه و مجتهد بزرگ معاصر یعنی مرحومین امام خمینی و شیخنا الاستاد آیت الله منتظری رضوان الله علیهما،معیار و میزان کافر یا مسلمان بودن اشخاص را ارائه کردم،این میزان ها البته برگرفته از قرآن و روایات معتبر نبوی و عترت اوست و در فتاوی سایر فقهاء قدیم و معاصر امامیه هم هست،و اکتفاء به فتوای این دو بزرگوار و استاد و شاگرد،از باب تنگی جا و فرصت بوده است،و بحث مبسوط اجتهادی و طرح ادله اجتهادی،تناسبی با این سایت و فرصت و مجال اندک،ندارد.

   به جیمی،توصیه می کنم بجای مجادلات لفظی و نسنجیده سخن گفتن و گز نکرده پاره کردن،مطالب را درست بخواند،بخش سوم نقدهای من به مدیر این سایت،معیار کفر و ایمان را روشن کرده است با نقل فتاوی صریح مرحوم امام و مرحوم آقای منتظری.

   جیمی! سعی کن در تعبیرات و در مقام نقد مودّب باشی و ساحت بحث های اعتقادی را از اغراض سیاسی تفکیک کنی.
   .

    
 126. اسماعیل توفیقی

  با درود بر شما و همه هم میهنان.
  باید عرض کنم که جمهوری اسلامی شکست خورده است .در همه زمینه ها زمینگیر شده .جنازه اش را سر پا نگه داشته اند .آن هم کشورهای اروپایی سر پا نگه داشته اند و تعدادی وطن فروش و نان به نرخ روز خور ایرانی.
  این حکومت نه مطلوب جامعه جهانی است و نه مطلوب مردم ایران.در منطقه هم هیچ دوستی ندارند .در مقابل همه به خونشان تشنه اند .
  حال با کناره گیری خامنه این قطار در مرداب گیر کرده حرکت نخواهد کرد .این حکومت ساختاری دارد که مطلوب هیچکس نیست .یا باید این ساختار فرو ریزد و چیز جدیدی بنا شود ،یا اینکه تا روزی که سپاه هست و تاخت و تاز های پیدا و پنهان هست و عقاید انقلابی گری و صادرات انقلاب به دنیا باید با همین مصیبت ها سوخت و ساخت.
  بهترین راه این است که تعدادی از این مذهبیون و انقلابیون و روحانیون خامنه ای را وادار کنند که حکومت را منحل و اعلام رفراندم در وقت معینی کنند .

   
 127. این بچه نجس است؟
  چون پدر و مادرش بهایی اند؟
  بعدش که بزرگ شد از کار و زندگی باید محروم بشه؟ در هیچ اداره ای استخدام نشه؟ به دانشگاه راهش ندهند؟ زندان بره؟ اعدام بشه؟ بخاطر بهایی بودن؟ دست به گل و گلاب نزنه که دست خیسش آلوده به نجاسته؟
  من به این فتوا کافرم
  من نمی خواهم ریخت این ملاها را ببینم
  من آن خدایی را که اینجور دستور داده باشه، قبول ندارم و به او کافرم
  نفرت بر کسانی که یک بچه شیرخواره و یک انسان را نجس می دانند
  ای نفرت بر ملاهایی که یک انسان را نجس می دانند و خودشان اموال مردم ایران را فرومی برند
  بچه شیرخواره نجس است؟
  آقای سیدمرتضی سرگذشت مونا محمود نژاد را خوانده ای؟
  که بهایی بود اعدامش کردند؟
  هفده سال بیشتر نداشت
  جاسوس بود؟
  ای نفرت برشما که بچه شیرخواره را نجس می دانید

  ————

  بانوی گرامی درود
  کمی آرام باشید.
  در این دستگاه، از اینجور فتاوای وحشیانه فراوان است.خواهم نوشت.
  اما چرا ملاها این بچه ی شیرخواره را نجس می دانند؟
  تحسم کنید یک مرد جوان بهایی نجس با یک دختر بهایی نجس، با هم ازدواج می کنند. جوان بهایی نجس، نجاست خود را در رحم نجسِ دخترِ نجس می نشاند. بچه ای که از این دو به دنیا می آید می شود: نجس اندر نجس اندر نجس اندر نجس اندر نجس. بله ملاها و آیت الله ها انیجوری به قضایا نگاه می کنند! همین بچه ی نجس اندر نجس اندر نجس اندر نجس اندر نجس را اگر بدهید بغل سیدعلی خامنه ای، انگار که بمب خوشه ای با چاشنیِ فعال داده باشید بغلش، ناگهان بچه را به سمتی پرتاب می کند و به طرفی می گریزد قربةً الی الله فی الفور!!
  ففروا الی الله!
  با احترام و پوزش

  .

   
 128. عزیزان من نظم امتی باید به زباله دان تاریخ ریخته شود می خواهد شیخ باشد یا شاه …ولی فقیه و یا امام زمان .. و این مردم باید رشد کنند و یاد بگیرند خود امام خود باشند تا رایشان ارزش داشته باشد و لایق وراثت زمین شوند جای قومیت گراییها و پرچمهایشان و ادیان اکتسابی و کتابهایشان و هرچه منیت است زباله دان تاریخ است .. دین خداوند چیزی به غیر از انسانیت نیست که مشترک همه جهانیان است و فطری همه ماست .. ما همه انسان بدنیا می اییم و بعدا به بیماری پدرانمان از قومیت گراییها و ادیان و بقیه بربریتها الوده می شویم .. دوستم باشید یا دشمنم دوستتان دارم

   
 129. ضمن تشکر از کامنت گذاران که مبارزه شان با تشکر شروع و تمام میشه
  سئوال من اینه که نمیشد اسامی بیشتری رو از فعالان سیاسی مدنی درون کشور جمع میکردند؟؟؟
  که کمی جدی تر میشد….. تقریبا و شاید تمام این اسامی که با رفتار و مواضع آشکارشان این عنوان
  رو فریاد زده بودند….و زمین و آسمان و کهکشان رو خطاب کرده بودند…..حالا این حرکت چی بیشتر داره؟؟؟
  و یا چه تاثیر بیشتری داره؟؟؟
  جز اینکه کامنت گذاران مبارز تشکر کننده رو در مبارزه شگرفشان به تشکر بیشتری بکشانه!!!
  ببخششیدا….شاید منم یه روز برم 10 شونه تخم مرغ بخرم و رو دیوار محله مون بکوبم!!!
  که نشانه ای از شهامت در تن رنجور بی خاصیتم متجلی بشه….. محله ما که پر هست از جوانان زامبی بی خاصیت
  مثل خودم………!!! فقط فرقمون اینه که من میتونم بیشتر از تشکر کردن…وقت بزارم!!!

   
  • حالا شما اگر خیلی جدّی هستی در تایید این بیانیه،برای اثبات جدیّت و صداقت،اسم و فامیل خودتو مثل این 14 نفر،برای مدیر این سایت ارسال کن که اونو به این اسامی اضافه کنه،من از طرف مدیر سایت قول میدهم که ایشون با ویرایش دوباره این بیانیه در ساحت های مجازی خود،اسم شما (سینا ….) رو هم به دنباله اون اسامی اضافه کنند، و علاوه بر اون،شما رو هم از این ببعد در سلفی با اینها سهیم کنند!
   بقول مدیر این سایت: باشد سینا؟!

    
   • سید راست میگه … اسم و فامیل و شماره شناسنامه و آدرستو بنویس چون همانطور که خودش بارها گفته میخواد گزارش کنه.

     
 130. شما حرفى هستيد در عمل هيچ گوهى نيستيد زنده باد رهبر امپراطورى ايران تا پاى جان ايستاده ايم

   
 131. نوریزاد جان

  شما 14 تن نیستید که خواهان استعفای رهبرشدید ،…شما قریب به 80 میلیون ایرانی هستید با این تفاوت که به اقتضای ترس و مصلحت و بنابه عادت به روزمرگی حقیرانه و فقیرانه ،زبان در کام نگرفته و در برابر ظلم و استبداد و استحمار و استثمار و استعمار سر خم نکرده اید …بدون شک ، آزادی آینده ی ایران عزیز ، وام دار ایستادگی و راست قامتی همچون شماهایی هست و خواهد بود.
  درود بر شما
  همیشه سرفراز و سربلند باشید .

   
  • 80 میلیون؟! عجب! بخشی بزرگی از این 80 میلیون کودکان و بچه های نابالغ و پیرمردان و پیرزنان و این سنخ افراد هستند! یعنی اینها هم با این 14 نفر همراهند؟! پس امضای اونها کو؟! اصلا بخش وسیعی از نسل های بعد از دهه 60،محمد نوریزاد رو نمیدونند کیه! و باید کلی براشون توضیح بدهی که این بابا،یکوقتی در اون سر بام،مشغول برخی کارهای جهاد سازندگی و فیلمبرداری و مستند سازی بوده،حالا اومده این سر بام شده خوراک دهنده و خوراک گیرنده به و از چند تا شبکه ماهواره ای ضدّ انقلاب که همیشه دنبال اینجور سوژه های مفت و مجانی هستند! حالا شما اومدی ادعا می کنی 80 میلیون نفر-یعنی کل مردم ایران می فهمی؟!- با این بیانیه خزعبل موافقند؟! بعد هم،مگر شما سخنگو و نماینده 80 میلیون نفر ملت ایران هستی که از جانب اونها حرف می زنی؟! و از همه اینها گذشته چرا تنظیم کننده این بیانیه (خمیر گون!) قبل از انتشار اون،لااقل یک فراخوان کوچولو توی وبسایت و تلگرام و دیگر ابزارهایی که در این نظام در اختیارش هست و اونها رو -علیرغم دریافت مستمرّ باقلوا!- وسیله “اقدام به براندازی نظام”قرار داده،نداد که:ما 14 نفر (یعنی من!)قصد چنین درخواستی داریم،هرکس از فعّالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی داخل و خارج مایل هست،یک امضاء زیر اون بزنه؟! الان هم امتحانش مجّانیه! شما از ایشون بخواهید از یکی از این ابزارها استفاده کنند و یک فراخوان در مورد این مضمون بدهند و یک لینک که هرکس موافق این بیانیه است زیر اونو امضاء کنه! ببینیم اون 80 میلیونی که شما از اون دم زدی درست میشه؟!

   آباریک الله! امتحانش مجانیه!

    
 132. نوریزاد عزیز

  این نظام لجباز و خودخواه و متکبر و متفرعن ، اگه به خواسته دلسوزانه شما خردمندان شجاع جامعه ایران ، عمل کنه ، فبها المراد و در غیر این صورت تا قرنها بعد از این ، کسی جرات نخواهد کرد از اسلام نامی بر زبان بیاره . قبل از اینکه آخوندا سرشون بالای دار بره ، بهتره به این بیانیه آزادیخواهانه و شجاعانه شما توجه کنن

   
 133. مصطفی خانواده شهید

  باسلام خونواده شهید هستم وخواهان سرنگونی اخوندها ما خانواده های شهدا تبدیل شدیم به ابزاری برای اخوندهابرای دزدی وچپاول واختلاس ووطنفروشی وناموس فروشی اکثریت خانواده شهدا درفقربسرمیبرند منجمله خودمن روزی نیست که به بهانه ای خجالت خانواده رانکشم .واکثریت خانواده شهداباسرنگونی رژیم خونخوار جمعوری اسلامی موافقند

   
 134. سید و اشنا و ناشناس و همه ،چه ان قلاب و چه ضد انقلابی امروز این برنامه از چاه جمکران به بیرون پرتاب شد . خودتان حایتان را انتخاب کنید .
  برنامه روزانه بهشت:

  – ساعت ٣ صبح نماز شب
  – ساعت ٤ صبح نماز صبح
  – ساعت ٥ صبح دعاى بعد از نماز
  – ساعت ٦ صبحانه كنار رود عسل با نان داغ و شير و سرشير و …
  – ساعت ٧ صبح گوش فرا دادن به سخنان گهربار پيامبر دويست و چهل و يكم در باب عدم هيزى كردن به حورى همسايه
  – ساعت ١٠ صبح مداحى حاج كريم در طبقه سوم قصر ايشان
  – ساعت ١١:٣٠ نماز ظهر و عصر
  – ساعت ١٢ دعاى بعد نماز
  – ساعت ١٣، ناهار كباب زعفرونى با مخلفات كامل
  – بعد از ناهار تا اذان مغرب و عشا در اختيار خود، (وول خوردن در ميان حوريان)

  برنامه روزانه جهنميان:

  – ساعت ٧ صبح: كنسرت متاليكا
  – ساعت ١٠ صبح: رقص زومبا
  – ساعت ١٢: كنسرت هايده
  – ساعت ١٣ : كنسرت جنيفر لوپز
  – ساعت ١٤: كنسرت مدونا
  ساعت ١٥: كنسرت مدرن تاكينگ
  ساعت ١٦: كنسرت گوگوش
  ساعت ١٧: كنفرانس اديسون در باب تكنولوژى هاى آينده جهنم
  ساعت ١٨: همايش انيشتين در باب دستاوردهاى روز فيزيك كوانتوم
  ساعت ١٩: كنگره استيو جابز درباره ميكرو كامپيوترها
  ساعت ٢٠ مشاعره شكسپير با عبيد زاكانى!
  ساعت٢١ حسن ختام برنامه هاى روزانه
  رقص جميله ومحمد خرداديان
  زمان خوردن و خوابیدن اختيارى!

  حالا خود دانید دیگه

   
 135. چند پرسش از کاوش:
  ۱-منظورت از طرح مباحث اقتصاد آکادمیک آن هم به قولی استکبارستیزانه
  در این سایت چیست؟
  ۲-آیا دغدغه ی امروز جامعه ی ایران حل
  مسائل و مشکلات بنیادی اقتصاد آمریکا
  وبر انداختن آن وبنیاد یک سیستم جدید
  اقتصادی که آن هم شما مشخص نکردید
  چه سیستمی جایگزین شود می باشد!؟
  ۳-آیا به مردم ایران ماموریت داده شده
  عموسام را که اقتصاد عقب افتاده ای
  دارد، آموزش بدهند و اقتصادش را اصلاح کنند!؟
  ۴-چرا این ماموریت به کشورهایی مانند
  ژاپن ، کره جنوبی ، هند ، ترکیه و……
  حتی چین با حدود یک میلیارد و نیم جمعیت واگذار نشده است؟
  ۵- آیا درک این موضوع خیلی مشکل است که استاد نوری زاد گرامی بارها
  تذکر داده اند که هدف از راه اندازی
  این سایت آگاهی رسانی به مردم ایران
  در راستای حق و حقوقشان و رهایی از
  بند استبداد دینی و رسیدن به آزادی
  و دموکراسی است و ما نباید این تنگ
  جا را با موضوعات بی ربط اشغال کنیم!؟
  ۶- چگونه است که دغدغه شما با این اوضاع و شرایط رقت انگیز مردم ایران
  ( فقر و فلاکت ، بیکاری جوانان ، انواع
  فساد مالی و اخلاقی، حدود هفتاد درصد
  جمعیت زیر خط فقر ، نابودی محیط زیست و…….) شده تجزیه و تحلیل بنیادهای اقتصادی امپریالیزم جهانخوار!؟
  ۷- من هم می توانم با توجه به رشته تحصیلی ام (یک زمانی معلم ریاضی دبیرستان بودم) مباحث ریاضی را از جمله جبر ، آنالیز ، انتگرال ، دیفرانسیل
  و…….. طرح و برای درج در این سایت
  ارسال کنم. آیا درست است!؟ ناگفته نماند
  مدرکم ارشد ریاضی است.
  ۸- در گذشته که ما دانش آموز بودیم ، معمولاً دانش آموزانی که از نظر تحصیلی در سطح پایین تری بودند
  و نمی توانستند رشته های ریا ضی
  وتجربی را انتخاب کنند ناچاراً به رشته
  علوم انسانی می رفتند از جمله اقتصاد.
  لازم به ذکر است که اقتصاد در دنیا یک
  رشته علمی است و لی شوربختانه در
  ایران به واسطه دیدگاهی که خانواده ها
  داشتند و اکنون نیز چنین است دانش آموزانی که از نظر تحصیلی با هوش ترند
  اینگونه رشته ها را انتخاب نمی کنند.
  حتی در حال حاضر هم مدارسی مثل
  تیز هوشان ونمونه مردمی که با برگزاری
  آزمون دانش آموزان برتررا جذب می کنند فقط رشته های ریاضی و تجربی
  دارند. به نظرمن رشته اقتصاد در دانشگاه می بایستی جزء انتخاب
  دانش آموزان ریاضی باشد.
  ۹- اولویت را با یک مثال روشن تر می کنیم: یک فردی قبل از انقلاب که از مخالفان رژیم گذشته ودر این راه موفق
  هم بود؛(درست یا نادرست بودن راهش
  مورد بحث ما نیست) در یک مکانی برای
  علاقه مندان که بیشتر دانشجو بودند؛
  در خصوص اگزیستانسیالیسم سخنرانی
  می کرد . یکی از اقوام ایشان هم یک بار
  در یکی از این جلسات شرکت کرده بود.
  نقل می کند که روزی به قصد رفتن به
  کتاب فروشی در خیابان در حال راه رفتن
  بودم؛ ناگهان فامیل ذکر شده سر راهم
  سبز شد و با یک ولع خاصی پرسید که
  آقای فلانی من آخرش نفهمیدم که در
  اگزیستانسیالیسم ماهیت بر وجود مقدم تر است یا وجود بر ماهیت! آقای سخنران
  نقل می کند من که ایشان را می شناختم
  و می دانستم از نظر مالی چقدر تنگدست
  است و در حاشیه یک شهر زندگی میکند
  که توسط یک جاده خاکی که یک رودخانه فصلی از آن عبور می کند و
  هنگام بارندگی ضمن اینکه جاده گلی
  می شد، سیلاب جاده را نیز قطع می کرد؛ از تعجب خشکم زده بود بهش گفتم
  عزیزم اینکه شهرداری بیاید و ضمن احداث یک پل جاده ارتباطی شما با شهر
  را آسفالت کند که اگر بچه ات بیمار شد
  بتوانی به بیمارستان منتقلش کنی بر هر
  دوی اینها مقدم تر است.مجید جان (کاوش) این یعنی اولویت در امور!

  نکته آخر اینکه بهتراست در یکی دو
  جمله به طور خلاصه دیدگاه سیاسی
  خود را در ارتباط با نوع حکومت ذکر
  کنیم. من طرفدار یک حکومت دموکراسی
  سکولار هستم. شما هم باسوگند به شرافت انسانی تان با صداقت نوع
  حکومت مورد نظرتان را ذکر کنید.
  برای ملت ایران باعث شرمساری و
  سر افکندگی است که در قرن بیست و
  یکم هنوز گرفتار دیکتاتوری آن هم از
  نوع دینی است‌. به امید روزی که مردم
  ایران به آزادی که آرزوی دیرینه آنان است برسند.

   
 136. سید مرتضی
  10:39 ق.ظ / ژوئن 12, 2019

  كافر بودن بهاييان به خاطر چيست؟
  مشركان و كافران (كساني كه توحيد يا اصول و فروع دين اسلام را قبول ندارند) و نيز هر كسي كه مخالف به آموزه هاي ائمه اطهار عليهم السلام باشد، نجس است.
  ……….
  /////////////////////از این به بعد من بجای مسلمان و اسلام و قرآن و مقدسات اسلامی از الفاظ ////////////////////////و …بکار می برم.

   
 137. آقای سید مرتضی
  این کودک اگر پدر و مادرش بهایی باشند، نجس است؟
  در کله های شما چه می گذرد؟
  اگر مذهبی که شما دارید، این بچه را نجس می داند، به انسان بودن خودتان شک کنید.
  شما انسان نیستید.
  شما این عکس را بگذارید جلوی همه مردم دنیا و حتی در ایران بگذارید جلوی زن ها و مردها و جوانان و ببینید چندنفرشان او را نجس می دانند؟
  در کله شما چه می گذرد؟
  در آن حوزه ها چه به شما یاد داده اند/
  شهامت این را دارید که نجس بودن این بچه را به دنیا اعلام کنید؟
  در کله شما چه می گذرد؟
  اگر بزعم شما نجس بودن این بچه کلام خدا است من این خدا را اصلا قبول ندارم و این خدا را شب و روز نفرین می کنم که ملاهایی مثل شما پس انداخته و اراده این را ندارد که گوش شما را بپیجاند و از حق خودش دفاع کند
  در کله شماها چه می گذرد

   
  • حالا که اسم مادر را انتخاب کردی و می خواهی مثلا عاطفی و احساسی باشی،لااقل هنگام گفتگو مودّب باش.من که نگفتم شما حتما حرف مرا بپذیر،حکم اسلام یا خدا را قبول نداری؟ بسیار خوب،به درک! این مهم نیست،من فقط پاسخ پرسش از یک دیدگاه دینی را دادم و گفتم مطابق معیاری که در روایات اسلامی تعیین شده،فرزندان والدین تابع حکمی است که والدین دارند،و از آنجا که والدین اگر کافر باشند نجس هستند،فرزندان نابالغ (فرق نمی کند از شیرخواره تا حدّ بلوغ برای پسر یا دختر) نیز در این حکم تابع حکم والدین هستند و البته بعد از بلوغ اگر تحقیق کردند و اسلام آوردند پاک خواهند بود.

   توجه کنید که من چند بار هم توضیح دادم،حکم نجاست حکمی تعبّدی و مرتبط و متوجه به مسلمانان است و ربطی به خوب یا بد بودن خود کافر ندارد و تکلیفی هم متوجه او نیست،درست مثل اینکه وقتی بمسلمان می گویند خون نجس است یا بول نجس است یا چیزهایی دیگر،یعنی اینکه مسلمان لازم است در مورد این موارد تکالیفی را مراعات کند،مثلا اگر خون نجس است،اسلام نگفته است اگر تماس عمدی یا سهوی با آن پیدا کردی،مرتکب گناه شده ای،گفته است اگر تماس فیزیکی با خون یا بول پیدا کردی،باید آنرا با آب تطهیر کنی.پس تکلیف در باب نجاسات متوجه مکلّفان مسلمان است در اجتناب از چیزی و ربطی به کفار ندارد.در باب نجاست کافر نیز همانطور که در بیان مرحوم شیخنا الاستاد بود،مناط و معیار حکم بنجاست کفار،بعنوان حکمی سیاسی این است که از آراء و افکار باطل آنها در حوزه ایمان به خدا و معاد و نبوت،اجتناب شود.بنابر این نتیجه عملی حکم بنجاست کفار این است که معاشرت با آنان به حدود ضرورت ها -مثلا در معاملات یا روابط سیاسی و غیره- تقلیل یابد،و در فرض ارتباطات ضروری- مثل رفت و آمد و دست دادن یا تماس با آنان-آنچه که تکلیف آور است تماس مرطوب با آنان است.در هر حال،این حکم بنجاست تکلیفی است متوجه بمسلمانان،و شما اگر مسلمان نیستی و آنرا قبول نداری،بسیار خوب،به درک! قبول نداشته باش.من که در صدد تحمیل عقیده بشما و امثال شما نیستم.ما در حال بازگوئی احکام درون دینی اسلام هستیم و شما اگر نگاهی از بیرون دین اسلام به آن داری-یعنی مسلمان نیستی-بشما هیچ ربطی ندارد که حکم عملی اسلام در فلان مورد چیست.حالا زود برو بچه رو شیر بده که داره صدات میزنه می گه:مادر فضول کافر من! تو بیا غذای منو بده،تو رو چه به فضولی به احکام اسلام؟!

   ————-

   درود استاد حوزوی گرامی
   نخیر، لطفا رخ پنهان ننمایید. اینگونه نیست که نجس بودن بهایی، تنها به این خاطر باشد که تماس فیزیکی با آنان برقرار نشود. این فتوای وحشیانه، روزگار اینان را سیاه کرده. اعدامشان کرده. زندانی شان کرده. از کار و معیشت و تحصیل بازشان داشته. اینها ربطی به تماس فیزیکی ندارد. بعید می دانم همه ی دم و دستگاه حوزه ها اگر جمع شوند، بتوانند ذره ای از این گند بزرگ بشری را پاک کنند. البته اگر تمام هیکل حوزه ها یک جمله شوند و آن”غلط کردیم” باشد، ای بسا بشود از این گند و گندهای بزرگ عبور کرد تا بعدش ببینند با شمایان چه باید کرد!
   با احترام

   .

    
 138. سلام
  عجب نظامي داريم
  شخصي غير ايراني از سوی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری برای شرکت در «همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» به تهران دعوت مي شود
  روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۴است سه روز بعد در حالی که قصد ترک تهران را دارد، ناپدید و ۴۵ روز بعد خبر بازداشتش تایید مي شود
  ——
  بله اين داستان واقعي است
  نزار زکا، شهروند لبنانی که اقامت آمریکا را دارد توسط راهزنان ولايت فقيه ربوده
  مي شود آقای زکا روز سه‌شنبه پس از چهار سال حبس در ایران، آزاد شد و به بیروت رفت و در نخستین اظهارنظرش، شدیدا از ایران انتقاد کرد و گفت که او «ربوده و خودسرانه بازداشت شده و محاکمه‌اش صوری بوده است».
  همين بلا سر رابرت لوینسون، مامور پیشین پلیس فدرال آمریکا نازل شد
  نظام راهزنان و دزدان و لصوص و سارقان ولايي همين است

   
 139. ببینید: همه اینهایی که در لندن علیه من تظاهرات کرده اند، عاشق من هستند و آمده اند بگویند دوستت داریم!
  ===
  ترجمه:خودشیفتگی و حرکت در فضاهای رویائی!

  ترامپیست های باصطلاح ایرانی نیز،چیزی در همین مایه ها هستند! هیچ جایی بین مردم ایران ندارند،در عین حال گنده تر از دهان خویش سخن می گویند!

   
 140. جناب نوریزد گرامی،

  قطعا تا به حال التفات فرمودید که اینجانب در رابطه با مباحث اقتصاد سیاسی متکی بر مونوتوریسم و میلیتاریسم عمو سام و مقر فرماندهی آن در وال استریت نه در سرباز خانه پنتاگون مصدع اوقات حضرت عالی‌ و ویزیتور‌های رنگا رنگ سایت شما طی‌ دو سه سال اخیر بودم، و تصویر دیگری از آنچه شما از وال استریت در پست قبلی‌ ارائه کردید, نشان دادم، و همچنین موجب کدورت خاطر نازک دوست داران دلنازک عمو سام شدم.

  این لینک زیر را امروز در یک سایت صنفی غربی دیدم که برای شما و علاقمندان درج کردم، حتما بشنوید و ببینید و بسیار کوتاست، میتوانید با متوقف کردن آن نوشته‌های آن را هم که خلاصه مطالب مهم هست بخوانید.

  https://dms.licdn.com/playback/C4E05AQHGnNbQv5b6yQ/f1a2b2c2dce84c0282153ce8e27f5223/feedshare-mp4_3300-captions-thumbnails/1507940147251-drlcss?e=1560412800&v=beta&t=MPRNKNCXAHKRKvEd52CaRnm7KJq_WuYLgy6YxdNBvK0

  ترجمه متن مصاحبه با “آرون روسو” این است؛

  آرون روسو (سمت چپ تصویر) یک آمریکایی سیاستمدار و فیلمساز دوستش که یک خانم وکیل بوده به وی پیشنهاد می‌کنه اگر مایلی شما رو با آقای نیکولاس راکفلر فرد عینکی سمت راست تصویر (از خاندان امپراطوری بانکی‌ مستقر در وال استریت) آشنا کنم، و ایشان هم میپذیرد؛

  آرون در مصاحبه تعریف می‌کنه؛

  این دو با پس مدتی‌ مراوده با هم رفیق صمیمی‌ میشند و در یکی‌ از ملاقات‌ها یک شبی جناب نیکولاس ۱۱ ماه پیش از واقع ۱۱ سپتامبر به آرون میگه وقایع مهمی در آینده نزدیک در آمریکا و جهان اتفاق میفته؛ ما میخواهیم بریم افغانستان و به عراق و ذخایر نفتشون رو مصادره کنیم و یک پایگاه نظامی اونجا بسازیم، و پس از آن برویم به ونزوئلا و ترتیب چاوز رو بدیم،

  آرون سپس به مصاحب گر میگه ؛ خوب دیدی که ۲ هدف اول عملی‌ شد؛ بعد هم گفتند که اعلام جنگ با تروریسم می‌کنیم و نیروی نظامی به درون غارها فرستادند، خوب اونجا هم کسی‌ و چیزیرو پیدا نکردن؛

  آرون میگه نیکولاس قاه قاه میخندید میگفت این جنگ با ترور یأ حیله بیشتر نبود چون که دشمنی در واقع وجود نداره که شما بخوای این جنگ رو ببری؛ آرون با تعجب از نیکلاس میپرسه پس شما تا کی‌ می‌خوای با توسل به دشمن هراسی و این حیله آزادی مردم رو سلب کنید؟

  نیکلاس در جواب میگه این کارو با کمک دستگاه رسانه انجام میدیم، رسانها با تکرار و هیاهو و تبلیغات مکرر مردم رو سرانجام متقاعد میکنند،

  وی سپس ادامه میدهد و میگوید بانک فدرال رو با دروغ و فریب در سال ۱۹۱۳ تاسیس کردیم ، https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Act

  همینطور واقع ۱۱ سپتامبر رو که یک فریب دیگه بود خودمون ساختیم، بعدش هم اعلام دروغ جنگ با ترور، و حالا هم میخوام ترتیب ایران رو بدیم.

  آرون میگه پس این دروغ و فریب‌ها یکی‌ پس از دیگری به هم متصل می‌شه، هدفی‌ رو دنبال می‌کنه، شما برای چه دست به این کار‌ها میزنید؟ شما که همه پول و قدرت رو دارید، هدفتون از این کار‌ها چیه؟ چرا مردم را آزار و اذیت می‌کنید و صدمه به آنها میرسونید و میکشید؟

  نیکلاس در جواب آرون میگه تو چرا به مردم اهمیت میدی، بیخیال مردم جهان باش، به فکر خودتو و خونوادت باش.

  اونوقت آرون میپرسه خوب هدف غایی و نهایی شما (امپراطوری بانکی و مالی‌) از این گونه سیاستها چیه؟ در جواب نیکلاس میگه هدف اینه که هر فردی در این جهان رو با تراشه ( RFID Chip) نمره یا کد گذاری کنیم. با کمک این تراشه شناسه [یعنی‌ شناسنامه، کارت شناسایی، گذرنامه، کارد بانکی‌،..] در آینده هرکی‌ از قانون ما تخطی کنه، سر پیچی‌ کنی‌، اعتراض کنه، کج قدم برداره فوری شناسایش می‌کنیم و ترتیبشو میدیم. (خیلات جهانی‌ شدن حکومت عمو سام, تصویر ضمیمه نحوه کاشتن تراش شناسه واسه سگ رو نشون میده )

  اما در اخر ویدئو کلیپ می‌بینید که چند جوان سر میز غذا خوری توی یک کافه نشسته و با هم اختلاط میکنند.

  یکیشون تازه از سفری از چین بر گشته و داره برای دوستاش تعریف میکنه و میگه در شهر “ننشن” از عرض یه خیابونی بر خلاف مقررات رهنمایی عبور می‌کنه، دوربین نظارت بر ترافیک از صورتش عکس برداری می‌کنه و با کمک نرم افزار تشخیص صورت و مقایسه با میلیاردها عکس روی شبکه جهانی‌ و پیدا کردن عکس مشابه در “آپ وی چت” روی تلفن موبایلش شماره تلفنش هم شناسایی می‌شه، بعدش حساب بانکی شو پیدا میکنند رو خط و از حسابش جریمشو بدون اطلاع و اجازه وی در عرض ۲۰ ثانیه از حساب بانکیش کسر میکنند.

  کارل پوپر رو باید روحشو احضار کرد و ماتهتشو به تیکپا گرفت، تا خوب ببینه دشمن جامعه آزاد کیه، توتالیتاریسم رو چطوری مینیویسند، و از روی کتاب‌های ارسطو و هگل و مارکس تا ابد مشق بنویسه؛

  آقای جرج ارول در اوهامات و تخیلات مزرعه حیوانات و سال ۱۹۸۴ هم به خوابش هم نمیدید که چی‌ در شرف وقوع است.

  جردن پترسن استاد روانشناسی‌ بالینی و شبه فیلسوف میگه قلدری ( masculinity) منطق فرگشت جهان ماست، هر که قویتر بود میبره، پس قُر نزنید، زور بزنید اگر میخواهید در زندگی پیشرفت کنید و موفق بشید. این فیلسوف قلدری در بین خانم‌ها خیلی هوادار داره، همگی میخوان سر به تنش نباشه.

  جناب نوریزاد صحبت‌های سر سفره یا میز شام ما و شما و سید مرتضی با اعضای خانواده با صحبت‌های سر میز شام آقای راکفلر و فرزندان و صحبت‌های سر سفره شام سلطان علی‌ و فرزندان زمین تا آسمان فرق می‌کند. با درد و دل کردن‌های گوهر بانو سر سفره با خاطرات ستار
  که خیلی‌ فرق می‌کنه، بهش میگه ستار نبودی رخت خواب دامادیتو دادم آقای نوریزاد برد واسه سیل زدگان، بارمون سبک شد, مبارک اونا باشه اگه واسه تو نشد, بزودی میام دیدنت غصه نخور، اما حقتو میگیرم قبل از آومدن.

  سپاس

   
  • کاوش این دیگر بالاتر از وقاحت وبیشرمیست که مادر داغداری را که نان اورش کشته شده به تمسخر بگیری نمیدانم چه نامی روی تو باید گذاشت

    
   • امی نادان قلم من همیشه و در این سایت همواره حامی‌ و پشتیبان محرومان و مظلومان و ضعیفان بوده بر خلاف شما‌ها چاپلوسان و چکمه لیسان شاهان فاسد و نالایق و نوکر صفت پهلوی دست نشانده‌های استعمار در این سایت.

    مثل اینکه کهولت سن سبب کهولت ذهنت هم شده و کنایه من رو درک نکردی، یکبار دیگه بخون کامنت رو تا بفهمی منظورم رو و بعدش عذرخواهی بکن بابت توهین و اهانت نابجات.

     
     • امی, همان بهتر که در مورد نکاتی‌ که ناتوان از درک آن هستی‌ خاموشی اختیار کنی‌ و چرند ننویسی تا باعث ذوق افرادی نادان و عقده ای مثل خودت نشی‌.

       
     • کاوش من قصدنداشتم با تو بگو نگو کنم چون دوباره نوشتی باید حالیت گنم که توانقدر خود بزرگ بین هستی که نمفهمی که من با ایراد تو وبه قول خودت کنایه هایت به نوریزاد کاری نداشتم فقط گفتم که نباید به مادری را که یگانه پسرش در اثر شنگنجه کشته شده مسخره کنی البته از کسی که از فحشهای لاتهای امریکائی در مورد مزدک استفاده میکند بیش از این نباید توقع داشت اینکه من کنویسم یا ننویسم به تو بی تربیت مربوط نیست پایت را از گلیمت دراز تر نکن

       
 141. سید مرتضی

  متاسفم برای شما که هنوز معنی رسول و نبی را یکی میدانید.
  بین این دو اسم تفاوتی است به این آیاتی که در قرآن آمده توجه کنید

  سوره مریم آیه 51 : موسی را در کتاب یاد کن زیرا او انسان مخلصی بود بعلاوه او یک رسول و یک نبی بود .

  سوره مریم آیه 53 : ما به برادر موسی هارون را از روی رحمت مقام نبوت بخشیدیم .

  سوره مریم آیه 56: در این کتاب از ادریس یاد کن که او نبی صادق بود.

  رسول کسی است با پیامی از جانب خدا فرستاده میشود .

  نبی کسی است که واقعه ای را در آینده پیشگویی میکند.

  سوره الاسراء آیه77 : این سنت ما پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهد یافت . و در در سوره احزاب آیه 62 هم سنت خداوند آوردن پیامبران است .

  این دو بیت شعر هم از مولوی است __ گفت در قران خدا با عقل کل – – – سنت ما بود ارسال رسل

  سنت الله را زپی تبدیل نیست – – – زان در ارسال رسل تعطیل نیست

  جناب سید مرتضی – فرقی است بین خاتم با کسره که ختم کننده میشود و خاتم با فتحه که زینت بخش میشود و در آیه 40 خاتم با فتحه نوشته شده . اگر دوست داری که بگم چرا این آیه آمده ؟

   
  • 1- آیا بهائی ها،محمد بن عبدالله را پیامبر می دانند؟

   2-اگر پاسخ پرسش اول مثبت است،آیا بهائی ها،همه قرآن را قبول دارند؟

   3- “اشتباه بودن”آیه 40 سوره احزاب یعنی چه؟

    
   • سید باز نتونستی جواب بدی زدی به صحرای کربلا !!

     
   • آیا دیانت اسلام،‌آخرین شریعت آسمانی و آخرین دین الهی است؟

    تمام باورمندان به ادیان سالفه بر این باورند که پیامبر آنان آخرین پیامبری است که خواهد آمد و از همین روی فرستاده ی الهی پس از دیانت خود را کذاب قلمداد کرده و با او سر ستیز برخواسته و او را منکر بوده اند، کما اینکه اگر چنین نبود، امت بنی اسرائیل پس از ظهور عیسی ابن مریم باید به او متشبث میشده و مسیحیان عالم پس از ظهور محمد ابن عبدالله ایمان آورده و مسلمان میشدند؛ حال میبینیم که چنین نیست و متدین به ادیان پیشین با تکیه بر جملاتی از کتاب آسمانی خود منکر پیامبر بعدی شده اند. فرضاً امت بنی اسرائیل با تکیه بر آیاتی که بر فوق میاورم، رسالت حضرت مسیح را منکرند.

    کتاب اشعیای نبی باب چهلم آیه ی هفتم و هشتم: لیکن کلام خدای ما تا ابدالاباد استوار خواهد بود.
    مزمور نوزدهم آیه ی هفتم: شریعت خداوند کامل است و جان را بر میگرداند.
    مزمور صد و نوزدهم آیه چهل و چهال: شریعت تو را دائماً نگاه خواهم داشت تا ابدالاباد
    لاویان باب هجده آیه ی پنجم: احکام مرا بجا آورده و فرائض مرا نگاهدارید.
    مزمور صد و نوزده آیه نود هشت: ای خداوند کلام تو تا ابدالاباد در آسمانها پایدار است.

    همچنین در نزد مسیحیان عالم نیز وضع چنان است که با توجه به آیاتی معتقدند که کسی که پس از حضرت عیسی ادعای پیامبری کند کذاب است چرا که آخرین پیامبر الهی اوست و به آیاتی که در ذیل آورده میشود تکیه میکنند.
    رساله ی اول پطرس رسول باب اول آیه بیست و پنجم: لیکن کلام خدا تا ابدالاباد باقی است و این است آن کلامی که به شما بشارت داده شده است و در رساله ی اول پولس رسول به قرنتیان باب سوم آیه یازده مذکور است ” زیرا بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد چز آنکه نهاده شده است.
    انجیل متی باب بیست و هشتم آیه هجده تا بیست: اینکه من هر روزه تا انتقضای عالم همراه شما میباشم.
    انجیل لوقا باب بیست و یکم آیه هجده تا بیست: آسمان و زمین زائل میشود لیکن سخنان من زائل نخواهد شد.
    انجیل لوقا باب اول آیه سی و سه: و او بر خاندان یعقوب تا ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود.

    در عالم اسلام نیز وضع به همین طریق است و اهل اسلام با تشبث به آیه ای در قران مجید و احادیثی از حضرت رسول اکرم و ائمه ی اطهار بر این باورند که حضرت محمد آخرین پیامبر است

     
    • از پاسخ شما اینطور استفاده می شود که پاسخ پرسش اول “مثبت”است یعنی بهائی ها “حضرت محمد بن عبدالله که درود خدا بر او باد را “پیامبر” می دانند.

     بسیار خوب،لطف کنید کوتاه به این دو سوال بعدی پاسخ دهید تا بحث را ادامه دهیم:

     1-آیا بهائی ها،همه قرآن را قبول دارند یا برخی از آیات را؟ و در هر دو فرض،چرا؟

     2- “اشتباه بودن”آیه 40 سوره احزاب که تعبیر کامنت اول شما بود یعنی چه؟

     فقط این پرسش ها را توضیح دهید،به بحث های جانبی که مطرح می کنید،بعد می رسیم.

     ————-

     درود استاد حوزوی گرامی
     اصلا فرض را بر این بنا می نهیم که بهایی، مثل جناب ولادیمیر پوتین، نه خدا را قبول دارد و نه آخرت را نه نبوت را نه قرآن را نه مکه را نه سینه زنی و قمه زنی را نه قرآن سرگرفتن را نه اعتکاف را نه ماه رمضان را نه نماز را نه روزه را نه حج و عمره را نه با پای چپ به داخل مستراح پای نهادن را. از این بالاتر؟ این آدم باید بشود نجس؟ و سعید طوسی بشود مطهر؟ می خواستم بنویسم دست بکشید از این بساط، دیدم نه که نمی شود بل حوزویان هستند تا از این بساط مراقبت کنند.
     اگر بنا بر این باشد که بهاییان بخاطر این اعتقاداتشان نجس باشند، شما با چندین میلیارد جمعیت جهان مواجهید که همگی نجس و نجس زاده اند.
     با احترام

     .

      
 142. دونالد ترامپ: من با تحریم های فلج کننده کاری کردم که مردم ایران حتی قادر به خرید نان شب شان نیستند! آفرین بر من! من عاشق مردم ایران هستم!

  دونالد ترامپ دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ پرسشی مربوط به ایران و احتمال انجام «مذاکرات مسالمت‌آمیز» با تهران گفت:

  «امیدوارم همه چیز در مورد ایران درست شود. ایران، به‌خاطر همه تحریم‌ها و چیزهای دیگر، اکنون کشوری‌ست، به‌مراتب متفاوت از آن‌چه پیش از آمدن من بود!

  وقتی آمدم، آن‌ها همه‌جا مشغول ترور و ایجاد مشکل بودند! آن‌ها دیگر این کارها را نمی‌کنند.
  من فکر می‌کنم به حق آمریکا خیلی بیشتر از هر زمان دیگری احترام می‌گذارند!

  ایران با مشکلات «بسیار زیادی» روبه‌رو شده‌است.

  «من مایل هستم در [حل] این مشکلات به آن‌ها کمک کنم!

  ایران مشکلات زیادی دارد و من می خواهم برای این مشکلات به آنها کمک کنم!

  خواهیم دید! اما نرخ تورم خیلی بالا رفته. پول شان بی ارزش شده. نمی شود حتی یک تکه نان خرید!»

  https://ir.voanews.com/a/us-iran-trump/4954910.html

   
 143. جناب ساسان گرامی،

  من هرگز در پاسخ به نقد کامنت هام الفاظ تند و رکیک ابتدا به ساکن نسبت به کسی‌ به بکار نمیبرم حتی اگر در مواردی موضع کاملا متفاوت داشته باشد. من لفضی فراتر از آنچه جناب ناشناس، استاد اقتصاد در مورد کامنت من بدون نقد محتوا بلکه با نگرشی متکبرانه اما سطحی که البته معلوم شد ناشی‌ گری و لاف در بازار مسگرا ایشان را دچار پشتک و وارو زدن در مورد ادعا‌های خود کرده، به ایشان تحویل ندادم.
  من در سلسله کامنت‌های نقد اقتصاد سیاسی در این سایت با تعریف دقیق و مختصر و قابل فهم مخاطب این سایت گرایشات و “طعم”‌های گوناگون “علم اقتصاد” همراه با روایت تاریخچه آن و مبتکرین مکاتب آنرو معرفی و نقد کردم.
  من بار‌ها تفاوت بین سرمایه داری تولیدی (مکتب اقتصاد اتریش متکی‌ بر استاندارد طلا با پرچم داری کارل منگر) و سرمایه داری مالی‌ متکی‌ بر نظام پولی‌ فیات و گرایشات دولتی (اقتصاد کینزی) یا آزاد و لیبرالیستی یا نئولیبرالیستی (مکتب اقتصاد شیگاگو با پرچم داری میلتن فریدمن) که همگی در ذیل چتر نظام منوتوریسم قرار میگیرند توضیحات مفصل دادم. بنده از تاریخ نظام پولی‌ متکی‌ بر سکه طلا و نقره از عصر باستان تا عصر حاضر و سکه رمزدار کریپتو یا بیت کوین کامنت نوشتم.
  ما در عصری زندگی می‌کنیم که مفهوم کاپیتال و کاپیتالیسم با آنچه مارکس توصیف و نقد میکرد فاصله بسیار دارد اگر چه نقد بنیادی وی بر تضاد کار و سرمایه در این عصر نه تنها پابر جا که بسیار نیز حاد شده.
  مصادره و عمومی‌ سازی منابع طبیعی و ابزار تولید و اموال خصوصی سرمایه خواران تو سرشون بخوره، ما امروز در شرایطی زندگی‌ می‌کنیم که نظام بانکداری مرکزی و بانکداری ذخیره کسری و الیگارشای حاکم بر آن صاحب همه دسترنج مردم جهانند. دستمزد، حقوق، سپرده، صندوق بازنشستگی و حتی پول نقد تو صندوق و جیب و کیسه مردم نیز در تصاحب آنهاست. این مصادره تمام و کمال از طریق نظام منوتوریستی متکی‌ بر پول فیات چاپی‌ کاغذی یا الکترونیکی خود ساخته، میسر شده.
  ما با بانکستریسم مواجه هستیم نه با سرمایه داری خصوصی و تولیدی. تمام بانک‌های مرکزی و شبکه‌های بانک داری ذخیره کسری ورشکسته ا‌ند، یعنی‌ دها برابر آنچه که ذخیره و سپرده دارند بدهی تولید کردند، یعنی‌ از هوا پول ساختند؛ و این به معنی‌ تولید تورم پولی‌ توام با رکود اقتصادی، یعنی‌ نه ایجاد اشتغال و تولید ثروت بلکه تولید بدهی و انتقال ثروت موجود به صاحبان این ساختار‌ها و نظام. یعنی‌ تولید ریاضت و کاهش میعشت و سلامتی و عمر ، فقر، بیکاری ، جنگ و ویرانی و امواج مهاجرت‌های اقتصادی از جهان سوم به سمت کشور‌های ثروتمند اما تا خرخره مقروض.
  ساسان گرامی صرفا جهت اطلاع خبری اخیرا آقای پرفسور ژوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد) نقدی بر ناکامی نئولیبرالیسم نوشته و به عنوان بدیل و جایگزین آن نسخه “کاپیتایسم مترقی” رو با تدوین یک سری سیاست‌های خاص برای تنظیم مناسبات دولت و بخش خصوصی و اعمال مالیات مکفی بر بنگاهای خصوصی بزرگ و چند ملیتی ارائه دادند.
  ایشاب هم بنا بر مصلت‌های ایدولوژیک از زیر چتر منوتوریسم و سلطه پول فیات دلار عمو سام بیرون نمیاد.
  رشد مفید اقتصاد جهانی‌ بنا بر آمار در فاصله توافق برتن وودز (طلا برای دلار- 1944) و ورشکستگی عمو سام بخاطر جنگ ویتنام و ولخریجی دولت جانسون برای جامعه کبیر میسر شد. بحرانهای اقتصادی و چرخه میوب رونق و رکود و بحران‌های نفتی‌ از ۱۹۷۱ شروع شده، ورشکستگی و نجات نظام بانکی عمو سام در سال ۲۰۰۸ با آوار کردن خسارات این ورشکستگی بر دوش اهالی دهکده جهانی‌ انجام شده.
  پروژه تسخیر ۷ کشور در خاور میانه و شمال افریقا توسط عمو سام برای جلوگیری و فروپاشی و سقوط امپراطوری طرح ریزی شده تا رقبای شرقی‌ و اروپایی رو به خیال خودش مرعوب کنه (شعار آمریکا شماره ۱).
  نسخه “اسلامی و امام زمانی‌ و حاج نجفی و حجتیه و موتلفه و کارگزاران و مشارکتی و اصلاحطلب و اصول گرا” متکی‌ بر ترفند پانزی و چاپ اسکناس و تولید تورم پولی‌ و تولید اختلاس گران و غارت گران نظام بانکی و صندوقات باز نشستگی و تولید فقر و لشگر کولبران و سطل اشغال غربیل کن و لشگر بیکاران و معتادین و..ندادن حقوق چندین ماه به گارگران و دزدیدن سپرده گذاران بانکی و صندوقات قرض الحسنه و دلار ۵، ۱۰، ۱۵ هزارتومانی برای خودی، ناخودی و بیخودی همگی‌ اجزای ساختار و آثار فرایند در هم پیچیده معیوب و فاسد و فاسد کننده متکی‌ بر منوتوریسم لجام گسیختست. نداشتن تحلیل علمی‌ جهانی‌ و ملی‌ توام با هم، به درکی نادرست و سطحی از وضع موجود مینجامد.
  خوب کسی‌ مجموعه این ساختار‌ها و فرایند‌ها و مکتب‌های اقتصاد سیاسی و تاریخ آن را نادیده گرفته یا ریشخند کند از عقلانیت معمول و سلیم کم بهره است چه برسد به اینکه خود را استاد علم اقتصاد سیاسی بخواند و از شنیدن واژه عمو سام بر آشفته شود و با چماق استالین یا نشان دادن کارد قرمز عضویت در هیئت رئیسه سیاسی حزب توده یا تواب به پای نقد کامنت‌های اینجانب بنشیند.
  جناب ساسان هیچ کس در این سایت به اندازه اینجانب مقالات کیهان و نقطه نظرات جناب شریعتمداری یا فیلسوف تدلیس مغز متفکر فرصت طلبان را نقد نکرده.
  جناب نوام چامسکی یک ازادیخواه سوسیال آنارشیست هست که نهاد دولت و بانکداری مرکزی رو نقد و نفی میکنه، چامسکی همچنین رواسای جمهور آمریکا رو از بعد از جنگ دوم جهانی‌ جنایت کار جنگی نامیده که میبایست در دادگاهی همچون داد گاه نورمبرگ محاکمه شوند. اما خوب اون داد گاه رو عمو سام برپا کرده بود واسه دشمن نازی، خودش رو که محاکمه نمی‌کنه.
  داد گاه بین المللی کفری رو هم به رسمیت نمیشناسه. اخیرا هیأت قضاتش در پی شکایت فراوان اهالی مظلوم افغانستان تصمیم خبطی گرفته بودند مبنی بر برسی‌ جنایات سربازان عمو سام بر علیه غیر نظامیان در افغانستان، اما عمو سام که حق کاپیتالسیون جهانی‌ برای خودش قائل هست، با تحکم و قلدری همه قضات جهانی‌ رو تهدید به تحریم و گوشمالی کرد، قضات هم همگی به امپراتور تعظیم کردند.

  سپاس

   
 144. درود
  تا این حکومت اسلامی برقرار وهمچنان سرگرم خوردن آدم هاست جای سرخاراندن نیست.
  احکام اعدام و شلاق و زندان یکی پشت دیگری صادر می کند و در خیالاتش مگس می پراندو دل خوش کرده که بگذار مردم بیکار ول معطل گرسنه دلشان به چند تجمع خوش باشد و سرگرم باشند. یک روز هم یک روز است این روش همان با پنبه سر بریدن مردم است.
  اینکه مردم خود می دانند یک جهت قضیه است و اینکه چه می دانند و چه باید انجام دهند جهت دیگر است.
  قبل از هر چیز باید دانست،
  مردم اسیرند و از اسیران توقع تا حدی است اما این دلیل نمی شود که انتظار اندیشه و فراگیری نداشت. خود اندیشیدن و بخود آمدن جزو فرهنگ ایرانیان بوده و حافظ ومولوی نمونه اوج کلام این فرهنگ اندد، محور انسان و خود است و هر فرد باید از خود شروع کند اینکه هر فرد چه می خواهد و چه باید بکند. درست است که هر فرد را توانی است و جامعه بسته ایران زندانی بزرگ اما چند آموزش غلط بخورد ملت داده شده که هر یک از ما را از یکدیگر و از خود واز واقعییت باز می دارد.

  اول. دروغ گویی است. این دروغگویی از نگفتن افکار تا عادات و آداب روزمره پیش رفته و بزرگترین ضربه را به فردیت افراد زده است، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. و هر کس روی دروغ افزوده تا اینکه انسان دیگر بی حس و درک شده و تبدیل به جسم ی متحرک می شود که همان برده کامل است.
  دوم. کاشتن ترس در دل و افکار نتیجه ای جز بی تفاوتی به خود و اطرافیان نداشته و بر بی تفاوتی وبندگی افزوده است.
  سوم . خرافات و ترویج مهملات انسان عاقل تلاشگر و متعهد به زندگی و هستی را تبدیل به حیوانی مصرفی و هر چه پیش آید خوش آید وبرده تبدیل کرده است.
  هر سه نتیجه قدرت اسلام در ایران بوده است اینگونه تعلیم داده شده که مبادا به تنهایی فکر کرده و تصمیمی بگیرید و دروغهایمان را برملا کنید.

  تجدد و مدرنیت و آزادی و انسانیت با دور ریختن طوقهای دروغ وترس و خرافات است یعنی مستقل اندیشیدن و کاوش کردن و دریافتن چگونه انسان بودن و بدینسان ریخت بندهای بندگی است. اینکه اجازه ندهیم دیگران بجای ما بیاندیشند و تصمیم بگیرند.

   
 145. کورش اقا اگر بیدینی فضیلتی بود و نشان از اگاهی و جهان بینی درست یعنی در ادامه ادم بودن بهتر پس همه سران کشورهای کمونیست باید شاگرد اول های انسانیت در دنیا بودن و میدانیم که جزو بهترین خوک ها بوده و هستند بنابراین کمی تعقل بد نیست. به کلوپ مزدک 1 خوش امدی. از طرف یه بیدین و ایمون.

   
 146. ساسانم جون کاوش چیزهایی رو که مینویسه کاملا درست هستن من هم اول بهش شک داشتم ولی رفتم تحقیق کردم و دیدم در مورد وضع اقتصادی واقعا کارشناس است. تمام چیزهایی رو که درباره مونوتریسم و بقیه موردها نوشته بود قبلا خونده بودم و سر در نمی اوردم و بعد از کامنت هایی که نوشته و شرح هایی که داده باعث شد که متوجه بشم. حالا چون دنیا اقتصاد سرمایه داری رو قبول کرده ما نباید در موردش حسابی بفهمیم تا متوجه شیم که خوک های کراواتی چه بر سر دنیا و این بشر مفلوک اورده اند؟ کاوش یه عیبی که داره اینه که کمی کینه ای است و براحتی از کسی که فکر کنه بهش گیر داده نمیگذره ولی مطلب هایش در مورد اقتصاد واقعا آگاهی ادم رو بالا میبره برای کسانی که میخواهند بدانند. ان ناشناسی هم که به خاطر نام عمو سام بهش گیر داد و گفت کمونیست است و چه چه اگر بجای اینکار تحقیق میکرد که ایا گفته هایش صحیح است یا نه این مجادله پیش نمی امد. من از طریق همین کامنت های اقتصادی کاوش فهمیدم که اگر ادم واقعا میخواد بفهمه که چرا وضع دنیا اینگونه وحشتناک است تا در مورد اقتصاد سیاسی نداند یک قسمت مهم از دانسته هاش ناقص است.

   
  • جناب ناشناس،

   با سپاس از توجهات شما و پیگیری مستدام سلسله کامنت‌های اینجانب در مورد ریشه‌های نظام سرمایه داری مبتنی بر منوتوریسم و تحلیلهای مرتبط با ساختار‌ها و فرایند‌های مربوط به آن در سطح جهانی‌ و ملی‌ و آثار و عواقب آنها، و مهم تر از آن شناختن متولیان، صاحبان، برندگان، سودبران و بازندگان این نظام غارت گرانه بخش دولتی، خصوصی و خصولتی.

   سپاس از شما که کامنت‌های اینجانب رو با حوصله و تردید خواندید و آفرین بر شما که با تحقیق و با رجوع و استناد به منابع مستقل به درک و شناختی‌ از منتوریسم رسیدید که همساز و موید توضیحات و تشریحات و تحلیل‌های مندرج در کامنت‌های اینجانب در طی‌ چند سال اخیر بود.

   اما جناب ناشناس قضاوت شما در مورد “یه کم کینه ای” بودن اینجانب واقعا منصفانه نیست؛ چونکه اینجانب در بسیاری از موارد طعنه ها، ریشخند‌ها ، توهین ها، اهانت (حتی وقتی‌ در گفت و گو با دیگران ولی‌ کنایه و اهانت به من) حضرت چنگک رو بخصوص نشنیده میگیرم، و خودش نیز اینرو میدونه، چونکه میدانم ناشی‌ از ضعف استدلال و نقد وی بر محتوای کامنت‌های من است؛ اما گاهی‌ هم میبایست که پاسخی در خور کامنت‌های بسیار توهین آمیز وی داد، و گرنه بنده اصلا هیچ گونه برخورد کلامی‌ غیر محترمانه با کسی‌ که مخالف نظرات اینجانب باشد نشون نمیدم.

   در ضمن اینها فکر میکنند که واژه عمو سام تحقیر آمیز است و توسط استالینیست‌ها ضرب شده.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Uncle_Sam

   جناب ناشناس محبت کنید شناسه خود را با حرف یا شماره اضافی از سایر ناشناسان متمایز کنید. همین درخواست رو من از چند ناشناس ریاضی دان، اقتصاد دان و استالین‌شناس دیگه کردم.

   سپاس

    
 147. ترامپ: ایرانی‌ها دیگر مرگ بر آمریکا نمی‌گویند!

  رئیس‌جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه مدعی شد ایرانی‌ها هنگام »امضا کردن» توافق هسته‌ای برجام شعار «مرگ بر آمریکا» سر می‌دادند اما بعد از خروج آمریکا از این توافق «دیگر اینطور صحبت نمی‌کنند.»

  به گزارش فارس، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) در سخنانی در جمع هوادارانش در ایالت «آیووا» مدعی شد ایرانی‌ها دیگر شعار مرگ بر آمریکا سر نمی‌دهند!

  او بار دیگر «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» را «توافق هسته‌ای فاجعه‌بار ایران» خواند و یادآوری کرد که آمریکا را از این توافق خارج کرده است. او بار دیگر مدعی شد دولت قبلی آمریکا در چارچوب این توافق ۱.۸ میلیارد دلار به ایران پول نقد تحویل داده است.

  رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «من آمریکا را از توافق هسته‌ای فاجعه‌بار ایران خارج کردم و این کار چه تفاوتی [در رفتار ایران] ایجاد کرده است. دولت قبل ۱۵۰ میلیارد دلار پول و ۱.۸ میلیارد دلار پول نقد به ایران داد.»

  وی اضافه کرد: «فکرش را بکنید: ۱.۸ میلیارد دلار پول نقد که با هواپیما انتقال داده شد. مقادیر هنگفت پول. هیچ‌کس هنوز ۱.۸ میلیارد دلار پول نقد را ندیده.»

  پیش از این، کارشناسان این نکته را گوشزد کرده‌اند مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار (که ترامپ معمولاً به اشتباه آن را ۱.۸ میلیار دلار ذکر می‌کند) در واقع پولی نیست که آمریکا به ایران به عنوان پیش‌کش داده باشد، بلکه پول خود ایران است که آمریکا از پرداخت آن امتناع کرده بود.

  دولت آمریکا دی‌ماه سال ۱۳۹۴ اعلام کرد با پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران برای حل و فصل یک دعوای حقوقی قدیمی موافقت کرده است.

  ماجرای ۱.۷ میلیارد دلار

  ایران و آمریکا سال ۱۳۵۷، در بحبوحه تحولات انقلاب اسلامی توافق کرده بودند تمامی پرداخت‌های مربوط به قراردادهای تسلیحاتی فیمابین را متوقف و بسیاری از خریدهای باقی‌مانده را لغو کنند.

  در این توافق همچنین مقر شده بود وجه هزینه‌نشده مربوط به برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا در یک حساب بانکی که سود به آن تعلق می‌گیرد قرار داده شود.

  دولت «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در همان سال پس از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا را مسدود کرد.

  ایران در سال ۱۹۸۲ شکایتی را علیه آمریکا در ارتباط با وجه امانی مربوط به برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا در یک دادگاه بین‌المللی مطرح کرد تا مناقشات مالی و بازرگانی سردرگم میان دو طرف در ارتباط با قراردادهای خرید سلاح حل و فصل شود.

  بخشی از بدهی‌های دولت آمریکا به ایران بابت لغو یک قرارداد تسلیحاتی ایران از آمریکا در دهه ۱۹۷۰ بود که مبلغ اصلی آن چهارصد میلیون دلار بود. دولت آمریکا پس از حدود ۳۷ سال از گذشت این پرونده مالی سال ۲۰۱۶ موافقت کرده بود که اصل این پول به همراه سود بانکی آن را که جمعا حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود به ایران پرداخت کند.

  اخیراً جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا در فصل هجدهم کتاب خود که به موضوع ایران و مذاکرات با این کشور اختصاص دارد درباره پرداخت مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار به ایران توضیح داده و تصریح کرده در صورتی که این مبلغ پرداخت به ایران پرداخت نمی‌شد ممکن بود واشنگتن به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار محکوم شود.

  ادعای ترامپ درباره شعار مرگ بر آمریکا

  ترامپ در سخنانش بامداد چهارشنبه درباره خروج از برجام گفت: «ما این توافق را خاتمه دادیم. آنها (ایرانی‌ها) وقتی داشتند این توافق را امضا می‌کردند فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دادند. یادتان می‌آید؟ [می‌گفتند] مرگ بر آمریکا!»

  وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «شما چطور توافق امضا می‌کنید وقتی فریاد می‌زنند مرگ بر آمریکا؟ الان دیگر اینطور صحبت نمی‌کنند. دیگر اینطوری صحبت نمی‌کنند. بهتر است اینطوری صحبت نکنند.»

  دولت ترامپ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج و تحریم‌های معلق‌شده به موجب این توافق را علیه ایران احیا کرد. این تحریم‌ها از مردادماه و آبان‌ماه سال گذشته اجرایی شده‌اند.

  تصمیم ترامپ برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران با مخالفت‌های زیادی در سراسر جهان رو به شده است و غیر از رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی، جامعه جهانی به مخالفت با آن برخاسته‌ است.

  دولت آمریکا ادعا می‌کند هدف از تحریم‌ها اعمال فشار بر حکومت ایران است، اما ترامپ ساعاتی قبل‌تر، هنگام سوار شدن به هواپیما برای عزیمت به ایالت آیووا اعتراف کرد که هدف اصلی تحریم‌ها نشانه گرفتن معیشت مردم ایران است.

  https://www.asriran.com/fa/news/672819/

   
 148. یادداشتهای اسدالله علم(پهلوی شناسی و عبرت)
  ——————————————————-

  1- عَلَم: من آگاهانه در جشن نیمه شعبان دربار شرکت می کنم تا خودم را از بهایی های بی وطن که در همه ارکان دولت نفوذ کرده اند، متمایز کنم. مردم از نفوذ آنان ناراضی اند و شاهنشاه هزینه عملش را می پردازد.

  ✍️ اسدالله علم

  «بعد از ظهر به کاخ گلستان برای جشن سالروز حضرت امام عصر رفتم. من در جلسات مذهبی دربار معمولاً شرکت نمی کنم، چون وقت ندارم. دکتر باهری معاون من می رود و ترتیب پذیرایی مردم را که خیلی هم استقبال می کنند می دهد. ولی این عید به خصوص را مرتب می روم که خودم را از جرگه بهائیها کاملا، مشخص و متمایز بکنم.

  این بهائیهای بی وطن در همه شئون رخنه کرده اند! مخصوصاً مشهور است که نصف اعضای دولت[هویدا] بهایی هستند و مردم از این بابت خیلی ناراضی هستند! سپهبد ایادی طبیب مخصوص شاهنشاه هم که متأسفانه مشهور بهائی است. از این حیث شاهنشاه خیلی صدمه می خورد.»

  (خاطرات علم، جلد سوم، ص ۱۶۶. ۲۲ شهریور ۱۳۵۲).

  ===

  2-شاه: ارتش ما ترسیده و بی احتیاطی کرده است و کمونیستها در ظفار حسابی سیبیل ما را دود داده اند!

  ✍️ اسدالله علم

  «تلفنی به رئیس ستاد ارتش[شاهنشاه] فرمودند که: شنیده ام در مسقط سبیل نظامیهای ما را دود داده اند؟!(البته تاکنون خوب جنگیده ایم و تقریباً آن جا را [از کمونیستهای مخالف حکومت کشورشان] پاک کرده ایم).

  او عرض کرد: علت، جنگلی بودن منطقه بود.

  فرمودند: مگر جنگل برای دشمن نیست؟! اینها یا ترسیده یا زیاد بی احتیاطی کرده اند!»

  (خاطرات علم، جلد چهارم، ص ۲۷۱. ۱۶ آذر ۱۳۵۳).

  ===

  پی نوشت1 :از این فراز از یادداشتهای علم اینطور استفاده می شود که بهائی های کافر و گمراه و نجس، علیرغم ادعای دروغ عدم دخالت اشان در سیاست،در دولت و دربار و ارکان حکومت شاهنشاه نفوذ کرده بودند،و اینکه علم می گوید نیمی از کابینه امیر عباس هویدا را بهائی ها تشکیل می داده اند،یکی از قرینه های بهائی بودن هویدا است.

  پی نوشت 2 : علم در فرازی از این بخش از یادداشتهای خویش می گوید:”من در جلسات مذهبی دربار معمولاً شرکت نمی کنم، چون وقت ندارم. دکتر باهری معاون من می رود و ترتیب پذیرایی مردم را که خیلی هم استقبال می کنند می دهد”(پایان نقل قول)

  بله! روشن است که غلام شاهنشاه نباید هم وقت برای حضور در مجالس مذهبی داشته باشد،زیرا عمده وقت او صرف تدارکات برای “خانم بیاری و گردش های ملوکانه”! می شده است!

   
 149. مروری بر اعمال تروریستی فرقه بهائیت؛

  بهائیان قاتل در ایران چه کردند؟ +عکس

  گروه گزارش ویژه مشرق؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، بهائیان همواره در عرصه های حقوق بشری یکی از سوژه های تبلیغاتی دنیای غرب علیه جمهوری اسلامی بوده اند گویا این جماعت ،مظلومان و ساکتان تاریخ ایران بوده و در حق انها ظلمی بزرگ رقم خورده است شاید تاکنون فکر می کردید بهائیت ، یکی از فرقه های انحرافی است و توسط کانونهای استعماری ایجاد شده است .

  سرسپردگی این دین ساختگی و انحرافی جای سوال و شک ندارد اما آنچه کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته است اعمال شنیع این فرقه در قالب ترور ، آدمکشی ، قتل و کشتار بوده است.

  در این گزارش مروری بر اعمال تروریستی این گروه خواهیم داشت……

  https://www.mashreghnews.ir/news/183195/

  .

   
  • سیدجان.والله اونقدر از تو گاف گرفتم و تو روت اوردم خودم خسته شدم تو رو نمی دونم.از قدیم گفتن آخوند هر چی از /// و غیرت و وجدان و انصاف کم داشته باشه تو رو کم نمیاره.اینهمه مثلا مدرک دادی اونم از مشرق نیوز!!!که بگی بهاییت جاسوس و تروریست و …یا خیلی مضحک بابیت و بهاییت رو تو این مثلا مستند یکی کرده تا ترورهای بابیت رو به پای بهاییت بنویسه و…اینا رو خودشون بیان جواب بدن.ولی من از تو آخوند چندتا سوال دارم بشین فکر کن جواب بده(البته تشریحی که من ببینم استنباطت چیه چون مثل اینکه خیلی علاقه به سوالای تشریحی داری مخصوصا واسه شاگردات!!!):
   ۱-بالاخره ناصرالدین شاه رو یه شیعه ترور کرد یا یه بهایی؟!(۲ نمره)
   ۲-کسانی که رفتن به سفارت انگلیس و بست نشینی کردن از چه مذهب حقه ای بودن؟(۳ نمره)
   ۳-مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری دامه جنایاته در قضیه به توپ بستن مجلس چه مظلومیتهایی کرد و بعد اون محاصره ناجوانمردانه مردم غیور تبریز با کمک امام جمعه مظلوم اون شهر؟(۳نمره)
   ۴-دو تن از علمای اسلام نشان داده شده در این گزارش مستند یعنی مظلومان بهبهانی و نوری که توسط بهاییان ترور شدند!!چه روابط حسنه ای خارج از سگ و گربه بودن نسبت به هم داشتند و دلیلی اختلاف اونا غیر از مسایل مادی چی بود؟(۲نمره)
   ۵-قاضی دادگاهی که شیخ مظلوم رو به درک واصل کرد یعنی ببخشید حکم به اعدام داد شیعه بود یا بهایی؟(۱ نمره)
   ۶-قضیه پول گرفتن مرحوم مغفور کاشانی از سرویسهای جاسوسی کفار چیه؟(۲نمره)
   ۷-ترورهای بی شمار دوران معاصر حکومت شیعی را چگونه می توان به بهاییان نسبت داد(راهنمایی از ماله سایر دوستان شیعی می توان استفاده کرد)؟(۲نمره)
   ۸-از حلوای شیرین نشر آثار امام بگویید چه خبر؟(۴ نمره)
   ۱ نمره هم ارفاق داری که خواستی ماله کشی کنی گاف دادی لااقل صفر نشی عزیزم.

   ———-
   و البته اگر برای ما تشریح بفرمایند: دوزار فایده ی وجودی امثال مکارم شیرازی را در طول تاریخ منتها در وجه شعوری اش در نسبت با مردم.
   نخ لقمه را اگر پاره کنید، همه ی دم و دستگاه مکارم ها فرو می ریزد حتما و مطلقاً
   و حال آنکه اگرنخ نان مخترعان و مکتشافان و دانشمندان و انسان های فهیم و علم دوست را پاره کنید، این چرخ – اگر چه کند- به راه خود می رفت حتما و مطلقاً
   با احترام

   .

    
   • سلام!

    ———-

    سیزده: جناب خمینی آنگاه که می گفت: ما شک نداریم که بهاییان جاسوس و توطئه گرند، خود می دانست که انگ جاسوسی، چماق همان لقمه های مفتی است که بر سرِ رقیب می کوبد. وگرنه جاسوس در همه جا پیدا می شود. حتی در خانه ی خمینی و خامنه ای و آیت الله ها و سرداران و توده ای ها و بهاییان و مردم کوچه و بازار! جاسوسی که نمی تواند مرام و مسلک و کار و کاسبیِ یک قوم و قبیله و جمعیت باشد. به این می ماند که بگوییم: یهودیان همگی پلید و مغضوب و جهنمی اند. خب اگر این گونه است، چرا همین یهودیان در این سده های اخیر، منشأ خدمات و اختراعات و اکتشافات عام المنفعه ی بسیاری بوده اند که دیگران، و بویژه مسلمین، و علی الخصوص بیت جناب خمینی و خامنه ای و سرداران، فراورده های آنان را قلپ قلپ سر می کشند شبانه روز!؟

     
 150. كافر بودن بهاييان به خاطر چيست؟

  مشركان و كافران (كساني كه توحيد يا اصول و فروع دين اسلام را قبول ندارند) و نيز هر كسي كه مخالف به آموزه هاي ائمه اطهار عليهم السلام باشد، نجس است.

  به گزارش «شیعه نیوز»، انسانها از نظر عقيده به گروه هاي گوناگوني تقسيم مي شوند و از نظر فقهاي اسلام‌، نوع عقيده در حكم طهارت و نجاست و كفر انسان، دخيل است. بنابراين كساني كه اصول و فروع دين مقدس اسلام را بپذيرند، مسلمان و پاك اند. و اگر اسلام را نپذيرند مانند يهودي ها و مسيحي ها، به اين ها كافر گفته مي شود.

  از طرفي اگر مسلمان هم از مسير اسلام منحرف شود و ضروريات دين را انكار كند و يا به چيزهايي معتقد باشد كه با اسلام نا سازگار است، كافر و نجس به شمار مي آيد.

  شيخ طوسي مي نويسد: مشركان و كافران (كساني كه توحيد يا اصول و فروع دين اسلام را قبول ندارند) و نيز هر كسي كه مخالف با آموزه هاي ائمه اطهار عليهم السلام باشد، نجس است.(1)

  مراجع تقليد نيز در رساله هاي عملي خود به اين مطلب اشاره دارند از جمله امام راحل رضوان الله تعالي عليه مي نويسد:

  «كافر يعني كسي كه منكر خداست يا براي خدا شريك قرار مي دهد يا نبوت حضرت محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ را قبول ندارد و همچنين اگر در اينها شك كند و نيز كسي كه ضروري دين يعني چيزي را كه مانند نماز و روزه مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند منكر شود، نجس است.(2)»

  بنابراين هر كسي كه اصول دين اسلام و يا ضروريات آن مانند فروع دين را قبول نكند و يا بعد از قبول، رد كند. طبق نظر همه مراجع تقليد شيعه، نجس و كافر است و بر مردم دوري گرفتن از آنها واجب مي باشد.

  با توجه به مطالب ذكر شده، بايد گفت بهائيان با عقائدي كه دارند، از دين مقدس اسلام خارج هستند و نجس و كافر مي باشند. زيرا حسينعلي بهاء كه فرقه بهائيت منسوب به اوست با ادعاي نبوّت بعد از ادعاي مهدويت، يكي از ضروريات مسلم بين شيعه و سني يعني خاتميت پيامبر اسلام را انكار كرد.(3) سپس ادعاي خدائي كرد و بهائيان با پيروي كردن از او، براي خداوند يگانه شريك قائل شدند.(4) و كسي كه براي خدا شريك قائل شود، طبق نص صريح قرآن كريم نجس است، چرا كه خداوند فرمود: مشركان نجس هستند.(5)

  رهبران بهائيت و به تبع آنها پيروانش، تمامي واجبات و محرمات اسلام را كه در قرآن و روايات آمده است انكار نموده و مي گويند بعد از آمدن حسينعلي بهاء رهبر فرقه بهائيان، مدت همه اينها تمام شد و ديگر بر هيچ كس لازم نيست به دستورات اسلام عمل كند.(6) و كسي كه ضروريات دين از جمله نماز، روزه، حج و … را انكار كند از دين اسلام خارج شده و كافر و نجس مي باشد.(7)

  پس فرقه بهائيت به خاطر قبول كردن رهبران خود به عنوان خدا، مشرك مي شوند و با قبول نكردن خاتميت نبوت پيامبر اسلام و نيز انكار ضروريات دين اسلام كافر و نجس هستند، حتي اگر كسي بگويد برخي از علماي شيعه، يهود و نصاري را پاك مي دانند بنابراين بهائيان هم به عنوان كافر بايد پاك باشند.

  جواب اين است كه يهود و نصاري، بر اساس منابع اسلامي اهل كتاب هستند، ولي بهائيان با انكار اسلام و حتي اديان يهوديت و مسيحيت، هرگز نمي توانند ادعاي اهل كتاب بودن كنند و حكمشان هم پيروان اديان غير الهي است.

  پي نوشت ها:

  1. طوسي، نهايه، قم، انتشارات اسلامي، ج1 ص203.
  2. راشدي، لطيف، رساله چهارمرجع، تهران، پيام عدالت، دوم، 1382ش، ص41.
  3. شريف يحيي الامين، ‌فرهنگنامه فرقه هاي اسلامي، ترجمه: محمد رضا موحدي، ‌تهران، ‌باز، اول، ‌1378ش، ص84.
  4. افراسيابي، بهرام. تاريخ جامع بهائيت، تهران، مهرفام، دهم، 1382 ش، ص361.
  5. توبه:28.
  6. رباني گلپايگاني، علي. فرق و مذاهب كلامي، قم، امير، اول، 1377 ش، ص343.
  7. مكارم شيرازي، ناصر. رساله توضيح المسائل، قم، مدرسه امام علي بن ابي طالب ـ عليه السلام ـ ، نهم، 1381 ش، ص37.

  http://www.shia-news.com/fa/news/104581/

  ———-
  راستی شیخ طوسی و جناب مکارم شیرازی درباره ی
  حضرت ولادیمیر پوتین و مذهبش و دل و قلوه گرفتن رهبر با وی در طول سی سال یا بیشتر چیزی ننوشته اند؟
  و قرآن مجیدی که هدیه آورد؟
  کاش شیخ طوسی به این پرسش و به سعیدطوسی هم پاسخ می گفت.
  با احترام

  .

   
  • درود و سلام

    
  • بر اساس فتوای شیخ طوسی((۱)) کسی که مخالف اموزه های ایمه اطهار باشد کافر و جنس است ،،
   بر اساس فتوای ایت الله مکارم ((۷)) اگر کسی ًضروریات ودین از قبیل نماز و روزه و حج………را انکار کند کافر و نجس است ، حال با توجه به جمع این دو فتوا از ۷ ملیارد جمعبت کره زمین ۶ میلیون نجس و یک میلیون مسلمان شناسنامه ای!! در حالت خوشبینانه پاک هستند اما طبق فتوای شیخ طوسی و دیگر اعاظم علمای شیعه فقط ۲۰۰ میلیون شیعه پاک و ۸۰۰ میلیون بقیه که سنی هستند نجس می باشند ؛ اما تعدادی از علمای شیعه دوازده امامی معتقدند که کسی که وجود امام زمان را منکر شود نجس است ؛ بنابر این فرقه های شیعی زیدی ؛ حوثی؛ اسماعیلی؛ علوی و………. را باید از این ۲۰۰ میلیون تفریق کرد که باز اول ماجراست زیرا بسیاری از شیعیان ۱۲ امامی شناسنامه دار اکنون کمونیست و لاییک و غیر باورمند به دین و مذهب می باشند که قطعا انان نیز نجسند اگر با این روش پیش برویم خواهیم دید که کل جمعیت کره خاکی نجسند الان اندکی معدود که انهم در حوزه قم و نجف و مشهد به مفت خوری اشتغال دارند و جالب است لباسی که اینان می پوشند از طریق نجس ها تولید میشود شکر !! و گوشت وعمده مایحتاج زندگی روز مره شان از طریق جنسها ساخته و ارسال میشود ؛ هر وقت مریض میشوند به دکتر های جنس کشورهای دیگر بیشتر از دکترهای کشور خود اطمبنان دارند ؛ تمام اخوندهای گردن کلفت در طول این ۴۰ سال حداقل یکبار برای معالجه به خارج رفته اند ، برای فرزندانشان در کشور نجس ها مسکن و شغل و تابعیت دست و پا میکنند ؛ بلاخره ما مقلدین مانده ایم که چه خاکی بر سرمان بریزیم ؛ در دنیایی زندگی میکنیم که چهار طرفمان را نجسها !! فرا گرفته اند ؛؛ همین است که برای ما مقلدین حکم جهاد گذاشته اند که تا یک نفر کافر درجهان وجود دارد نباید از پای نشست !! ای مرده شور این دین و مذهبنان را ببرد

    
   • جیمی! باز نسنجیده جامپیدی و گز نکرده پاره کردی؟!
    —-
    “اما طبق فتوای شیخ طوسی و دیگر اعاظم علمای شیعه فقط ۲۰۰ میلیون شیعه پاک و ۸۰۰ میلیون بقیه که سنی هستند نجس می باشند”
    (پایان نقل قول جیمی جامپ سایت!)

    ===
    این گزاره دروغ است،مقصود از مخالفت با ائمه،انکار احکام ضروری اسلام و روشی است که نواصب (ناصبی ها) دارند در دشمنی با اهلبیت پیامبر،و اکثر نزدیک باتفاق اهل سنت چنین نیستند که نصب عداوت و دشمنی با عترت پیامبر کرده باشند و بفتوای فقیهان شیعه،همه اهل سنت بواسطه ایمان به خدا و معاد و نبوّت پیامبر اسلام،مسلمان و طبعا پاک هستند،و تنها ” خوارج و نواصب یا ناصبی ها”مطابق روایات و فتاوی فقیهان امامیه،نجس هستند که اینها اقلیتی از اهل سنت هستند.

    در بخش سوم از نقد های خود به نوشته وحشیانه مدیر این سایت،با نقل عبارت های دو فقیه و مجتهد بزرگ معاصر یعنی مرحومین امام خمینی و شیخنا الاستاد آیت الله منتظری رضوان الله علیهما،معیار و میزان کافر یا مسلمان بودن اشخاص را ارائه کردم،این میزان ها البته برگرفته از قرآن و روایات معتبر نبوی و عترت اوست و در فتاوی سایر فقهاء قدیم و معاصر امامیه هم هست،و اکتفاء به فتوای این دو بزرگوار و استاد و شاگرد،از باب تنگی جا و فرصت بوده است،و بحث مبسوط اجتهادی و طرح ادله اجتهادی،تناسبی با این سایت و فرصت و مجال اندک،ندارد.

    به جیمی،توصیه می کنم بجای مجادلات لفظی و نسنجیده سخن گفتن و گز نکرده پاره کردن،مطالب را درست بخواند،بخش سوم نقدهای من به مدیر این سایت،معیار کفر و ایمان را روشن کرده است با نقل فتاوی صریح مرحوم امام و مرحوم آقای منتظری.

    جیمی! سعی کن در تعبیرات و در مقام نقد مودّب باشی و ساحت بحث های اعتقادی را از اغراض سیاسی تفکیک کنی.

    ———-

    درود استاد حوزوی گرامی
    امام خمینی که هیچ، جناب منتظری که هیچ، خود خدا هم اگر به زمین بیاید و انگشت به سمت یک کودک شیرخواره بگیرد و بگوید: این بچه بخاطر این که پدر و مادرش بهایی اند، نجس است، من – محمد نوری زاد – به خدا خواهم گفت: خودمانیم، عجب نانی به کاسه ی این ملایان انداخته ای خدا! راز نجس خواندن بهاییان، هیچ نیست الا لقمه. امتداد این فتوا را اگر بگیرید و بروید حتما به خاستگاهش که لقمه است خواهید رسید.
    با احترام

    .

     
 151. درخواست ۱۴ تن از فعالین مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران

  سال‌هاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی بوده‌اند. این دلسوزان و وطن‌دوستان، با سخنرانی‌ها و تحلیل‌های خردمندانه و نوگرایانه، ضمن هشدار به مسئولان نظام، بارها از آنان خواسته‌اند با احترام به رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی، نسبت به تغییر روش‌هایی که فرسنگ‌ها با خواست عموم مردم ایران فاصله دارد بپردازند.

  آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره‌برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپس‌گرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری‌های «سیدعلی خامنه‌ای» و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ!

  ایران دوستان کشورمان، در این سال‌های پر خسارت، بارها تلاش کرده‌اند با مشفقانه‌ترین شیوه‌های مدنی، سران جمهوری اسلامی و بویژه سیدعلی خامنه‌ای را از کج دستی‌ها و کج‌روی‌های ویران‌گرانه‌شان باز بدارند اما شوربختا که با رویه‌های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده‌اند، و در زندان یا کشته شده یا به‌سختی آسیب‌ها دیده‌اند!

  تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش!

  تغییر و بسط اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری در مواد ۱۱۲، ۱۱۳ و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی گواه این مدعاست. از باب مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند، بر اساس همین اختیارات بی‌در و پیکر رهبر، و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسیان را نیز مقید به فرامین رهبری می‌کنند و کلیه اعضاء و ساختار این شورا می‌شوند نگهبانان حریم و حفظ قدرت رهبر! چنان‌که در یک قلم، رئیس‌جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می‌شود، و نمایندگان مجلس به صراحت اذعان می‌کنند: «این فقط رئیس‌جمهور نیست که اختیار ندارد، آنان هم کاره‌ای نیستند».

  به باور ما، کلیه‌ی شواهد نشان‌دهنده‌ی این است که رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، «تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی‌ آن‌‌که امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند!

  با این توصیف و برخلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری است و نه از آزادی! چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای «سیدعلی خامنه‌ای» و «تغییر قانون اساسی» – خاصه اصل ۱۷۷ – راه به جایی نخواهد برد! این‌گونه است که کلیه اصول و فصول به ظاهر مردم پسند قانون اساسی، مثل فصل سوم که حاصلش حقوق ملت است، در جوف جیب بی‌توجهی حاکمان مانده و به فراموشی سپرده شده است.

  ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سرشار از منابع طبیعی و ثروت‌های انسانی است که همه‌ی این سرمایه‌ها در حال نابودی است. به باور ما امضا کنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان، و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.

  ای بسا با این خواست مصرانه، بتوانیم کشوری: «بی‌نیاز به رأی و نظر مستبدانه‌ی اشخاص»، «بی‌نیاز به مجلسی فرمایشی»، «بی‌نیاز به دولتی بی‌اختیار»، «بی‌نیاز به قوه‌ی قضائیه‌ای بی استقلال»، را برای ملت ایران فراهم کنیم.

  این یک حرکت ملی و فراجناحی است و انتظارمان از هموطنان ایران‌دوست و آزادی‌خواه‌مان این است که با نگاه به ضرورت‌های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت‌جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند.

  ما امضاکنندگان بیانیه، این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می‌داریم‌ و امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و مطالبه‌گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول گذر نماییم. به امید رهایی و سرفرازی مردم ایران.

  امضا کنندگان:
  ۱- محمد نوری‌زاد، ۲- دکتر محمد ملکی، ۳- مهندس هاشم خواستار، ۴- بانو گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، ۵- عباس واحدیان شاهرودی، ۶- بانو حوریه فرج‌زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده – از کشته‌های ۸۸)، ۷- دکتر کمال جعفری یزدی، ۸ – محمد مهدوی‌فر، ۹- جواد لعل محمدی، ۱۰- رضا مهرگان، ۱۱- محمدرضا بیات، ۱۲- محمد کریم بیگی، ۱۳- زرتشت احمدی راغب، ۱۴- محمدحسین سپهری

  @mohammadmahdavifar

   
  • روشن است که این متن،تولید خامه جناب مدیر این سایت است (بدلیل تعبیر و تکیه کلام “خمیرگون”!) که این چند نفری که معمولا در سفرها و عکس های سلفی ملازم رکاب ایشان هستند امضاء شده است!

   البته مشکلی نیست که چند نفر که با هم معمولا سلفی می گیرند با صدور یک نوشته قابل مناقشه، اقدام به یک درخواست سیاسی کنند،فقط یک سوال و مناقشه کوچولو در مورد آن وجود دارد:

   وقتی در یک سیستم جمهوری و مردمی،اکثریت مردم ایران،قانون اساسی و ارکان مختلف قدرت و از جمله رهبر خود را انتخاب کرده اند،این چند نفر،بر اساس برداشت هایی خاص و خزعبل،چکاره اند که در برابر اکثریت مردم ایران بایستند و از نماینده منتخب و قانونی آنان درخواست استعفا کنند؟!

   وقتی انتخاب یا عزل یک مقام،مکانیسم قانونی و دموکراتیک خاص خود را دارد،بشما چند نفر چه ربطی دارد که پشت به خواست اکثریت کنید و درخواستی اینچنین خزعبل نمائید؟! شما بهتر است به همان سلفی گرفتن های تکراری خویش مشغول باشید!

   ===

   اصل 107-

   خبرگان رهبرى

   پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت‏ الله ‏العظمى امام خمينى” قدس سره ‏الشريف” كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

   خبرگان رهبرى درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‏ كنند، هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى ‏كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى ‏نمايند.

   رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است‏.

   اصل 111-

   بركنارى رهبر

   هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود. يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.

   تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.

   در صورت فوت يا كناره‏ گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند.

   تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى ‏گيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاى وى منصوب مى‏ گردد.

   اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى‏ كند.

   هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتا از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده ‏دار خواهد بود.

   ————-

   درود استاد حوزوی گرامی
   ما چهارده نفر، بقدر سهم چهارده نفری مان، خواهان برکناری و استعفای رهبری هستیم که هم مادام العمر است و هم به بخاطر آدم کشی ها و دزدی های بیتش و سردارانش و حواریونش و بخاطر اینهمه مسئولیت کلیدی ای که دارد، به کسی پاسخگو نیست. ما خواستیم حق خودمان را ابراز کرده باشیم. این آیا ایراد دارد؟ بعید می دانم فهم چنین حقی، به شعور بالایی نیازمند باشد. جناب شما که تا رهبر و این نظام هست، بساط برقرار است. اما بزودی روزی را می بینم که هر کدامتان در جایی خود را مخفی کرده اید از فرط خشم مردم. گرچه من هرگز خواستار و خواهان کشتار ملاها نیستم اما ای بسا در آنروز آتش به اختیارانی به شما که دارید فریاد می زنید طبق قانون اساسی ایشان رهبر است، بگویند: آملا، فعلا بیا از این تیر برق برو بالا تا بعد!
   با احترام

   .
   با احترام.

    
 152. جناب آقای سید مرتضی
  بسیار ممنون از شما که به سئوال تستیِ من جواب تشریحی دادید. فرض کنید رفته اید در همان حوزه یا در جلسه ای که از شما می خواهند امتحان بگیرند. کتبا از شما می پرسند: شما مسلمانید؟ می نویسید بله. شیعه اید. بله. بچه شیرخواره ای که مادرش بهایی و پدرش بهایی است نجس است. بله !!!! این به تشریح نیاز ندارد. اندیشه و مرام شما می گوید بهایی و اسلافش و نسلش نجسند. تمام شد رفت. من خیلی به قول جناب نوریزاد به حضرت شعورم برخورد. یک طفل شیرخواره و نجس؟ و لابد این نجاست نسل اندر نسل اندر نسل اندر نسل ادامه پیدا می کند. بله؟ پیشنهاد میشود در آینه بخودتان نگاه کنید. شما و دوستانتان یک کودک شیرخواره رو نجس اعلام کردید. از نطفه یک بهایی بوده در رحم یک بهایی بوده نجاستش خیلی بیشتره لابد
  خیلی متأسف شدم
  خجالت کشیدم
  از حضرت شعورم
  با این مرام و مسلک و مرامتان خوش باشید
  شما را بقول آقانوریزاد اگر در خارج از ایران با این باور پیدا کنند در دم به زندان می برند
  خوش باشید
  بیچاره مردم ایران که اسیر شماها شده اند
  کودک شیرخواره ای که پدر و مادرش بهایی اند نجس اندر نجس است؟ بله
  خوش باشید

   
  • بله

   ———–
   درود استاد حوزوی گرامی
   این “بله” یعنی این که کودک شیرخواره ی بهایی نجس است؟
   و این بله، آیا از حوزه ها و عمامه ها و مقام آیت اللهی و اجتهاد شما بیرون زده؟
   اگر اینگونه است،
   پس:
   عمامه ها بالا
   عمامه ها بالا
   عمامه ها بالا
   جرأت دارید این بله را کمی بلند تر به بیرون از مرزها برانید.
   جرأت دارید این بله را که روزگار عده ای از هموطنان ما را سیاه کرده از تلویزیون و رادیو پخش کنید.
   پلیدی ای که از این بله بر می خیزد، نان شما را بخون می آلاید.
   بخورید از این نان ها
   بنوشید از این خون ها
   گوارای وجودتان.

   با احترام

   .

    
  • مذهب و عقیده ای یک کودک را به صرف اینکه در رحم زن غیر هم باور من قرار گرفته را نجس میداند ؛ ایا این مذهب یک چاه ویل بی خردی و بی شعور نبست ،؟ ایا این مذهب میتوان راه گشای زندگی بشر امروزی باشد ؟ ایا این مذهب قابل گسترش در جهان و تبدیل کاخ سفید به حسینیه است ؟ این مذهب از ابتدای پیدایش تا کنون غیر از ویرانی و نفرت پراکنی چه دست اورد ی به جامعه بشریت داشته است ؟ ایا عقل سلیم و خردمند خود را اسیر و پیرو این مذهب میکند ؟

    
 153. با سلام
  آقای نوریزاد خواشمندم درباره قتل زهرا نوید پور زن جوانی که مورد تجاوز سلمان خدادادی پاسدار ونماینده مجلس قرار گرفت وبقتل رسید گزارشی تهیه نمایید ممنون

   
 154. آرتین ایران

  سلام بر ناظران گرامی
  انقلاب ایران چگونه مصادره شد؟!
  رژیم خمینی قبل از تصاحب قدرت:”امام هنگام ورود به وطن گریه می کرد”!!
  خمینی آنچه که بود:”احساس شما در مورد بازگشت به وطن چیست؟:هیچ!!!”
  پ.ن)یکی از معضلات تاریخی ما در اینست که شوربختانه آمال خویش را به جای واقعیات موجود بر کرسی وهم خویش می گسترانیم.خمینی که هیچ احساسی در مورد وطن به معنای عمومی آن نداشت از سوی روزنامه ها که بر حسب وظیفه ذاتی خویش می بایست آگاهی بخش باشند به دروغ به عنوان شخصی وطن دوست معرفی می شود ک هنگام ورود به وطن می گرید!!آنچه در ذهن خمینی و غالب حوزویان در مورد موطن مطرح است شامل احکام نماز و روزه در چهارچوب حد فاصلی از محل زندگی ایشان و مدت استقرار در آن نهفته است.در این تفکر هرگز میهن به عنوان سرزمینی که از شمال به کجا و از جنوب و شرق و غرب تا کدام سرحدات است تعریفی نداشته و نخواهد داشت.لذا بی معنی است چنین فردی با چنین تفکراتی در ورود به کشور ایران گریسته باشد!!خوانندگان عزیز را به تفکر خمینی و سایر همپالگیهای او در مورد وطن به لینک زیر دعوت می کنم:
  http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_64896/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AC_3/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_2609%D9%802680_
  به امید حاکمیت خرد

   
  • ارتین گرامی من تمام لحظات ورود خمینی را از تلویزیون مشاهده کرده ام چه درداخل هواپیما وچه هنگام خروج دردرب هواپیما و چه روی پله های خروجی گریه خمینی ر ندیده ام لابد این مطلب برای بسیجی هائی که بعد از انقلاب به دنیا امده اند سناریو کرده اند

    
   • آرتین ایران

    سلام بر امی گرامی
    درست می فرمایید و این نگارنده هم دقیقا همین منظور را دارد.من در مباحث تحقیقی و مستند خویش صرفا به وجه ملون آقای خمینی پرداخته ام ولی اگر بخواهم به دروغگویی شاکله انقلابیون بپردازم جایی در این سایت باقی نخواهد ماند.دروغهایی که هر یک برای فریب یک ملت کافیست.بنده با شناختی که از شخصیت خمینی دارم به حکم قطع میگویم او اصلا فاقد احساس بود چه برسد به اینکه بخواهد گریه کند آنهم برای وطن!!ایشان اشکی هم ریختند یا برای حسن و حسین بوده یا برای فیضیه قم.این از قلم به مزد بودن و بی شرافتی روزنامه های وقت چون کیهان است که چنین دروغ سرایی نموده است با هدف تحمیق مردم جو زده.رد اینگونه یاوه سراییها را باید در خوش رقصیهای امثال یزدی و قطب زاده جست که البته به حق خود رسیدند.
    موفق باشید

     
 155. سید و اشنا ناشناس و ناشناس اشنا و…
  وقتی در روستایی که مدرسه، بهداشت و حمام ندارد و تو به آنجا بروی و مسجد بسازی
  تو یک دیندار احمقی!

  وقتی مردمی گرسنه و بیکار باشند و تو آنها را شب و روز نصیحت به تقوا و پرهیزکاری می کنی
  تو یک دیندار احمقی!

  وقتی عده‌ای از دختران و زنان جامعه ما
  [ که دختر خواهر و مادر ما هستند ]
  به سبب فقر اقتصادی یا فرهنگی تن فروشی می کنند و تو اصلا رگ گردنت کلفت نمی شود
  ولی اگر روسری همین افراد روی سرشان نباشد تو رگ گردن کلفت می کنی و عربده می کشی
  تو یک دیندار احمقی!

  اگر مدارس ما مثلا در سیستان و بلوچستان هنوز سرویس بهداشتی تمیز ندارد وسیله گرمایی ندارد کلاس درس درست و حسابی ندارد و… ولی تو فقط به فکر فرستادن یک روحانی برای نماز جماعت یا تبلیغ دینی به آنجا هستی
  تو یک دیندار احمقی!

  اگر سن فحشا در دختران جامعه به ۱۳ سال رسیده باشد و تو نگران نیستی ولی ناراحت می شوی از اینکه ایشان برای نگاه کردن مسابقه فوتبال افراد ذکور به استادیوم بروند
  تو یک دیندار احمقی!

  اگر رواج اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی
  در مدارس ما و در میان دانش آموزان معصوم
  و بی گناه باعث نمی شود که تو شبها راحت نخوابی ولی شب و روز به فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام و…

  می اندیشی
  تو یک دیندار احمقی!

  اگر از این همه حجم دزدی اختلاس و فساد اقتصادی در میان مسئولین ریز و درشت در این کشور خم به ابرو نمی‌ آوری ولی تحمل آب بازی بچه های نوجوان و جوان را در پارکها نداری و یا از برگزاری کنسرت موسیقی در شهر جلوگیری می کنی واقعا غصه بخور!
  تو یک دیندار احمقی!

  اگر به کارگران دانشجویان و معلمان و هر کس دیگری که مشکل صنفی دارد و امثال تو اجازه یک فریاد یا اعتراض ساده را به آنها به بهانه
  تشویش اذهان عمومی یا تضعیف امنیت ملی نمی دهی ولی از طرف دیگر میلیارد میلیارد
  ورود کالاهای قاچاق در روز روشن از مرزهای کشور عصبیت تو را تحریک نمی کند
  تو یک دیندار احمقی!

  وقتی بدون کوچکترین عقل و درایت و به خاطر
  ماجراجویی یا به علت کوته فکری به سفارت یک کشور حمله می کنی و به هزینه های وافری که یک ملت به خاطر ندانم کاری تو و امثال تو
  برای سالیان سال باید بپردازند اصلا فکر نمی کنی
  تو یک دیندار احمقی!

  متاسفانه از این دست حماقت ها بزرگ و کوچک سالهاست که ما را احاطه کرده است و فرصت های رشد پیشرفت و توسعه را از ما ایرانی جماعت گرفته است!

  لطفا کمی بیاندیشید، همین

   
  • یادداشتهای اسدالله علم (پهلوی شناسی و عبرت)
   ——————————————————–

   شاه: این مردبارگی و فسادهای مالی خواهرم اشرف آبرویی برای من باقی نگذاشته است![البته زن بارگی خودم، حق من است. چون من در اثر کار خسته می شوم!].

   ✍️ اسدالله علم

   «نسبت به امور والاحضرت شاهدخت اشرف دستور سختگیری شدید صادر فرمودند.

   یقین دارم والاحضرت سخت بر خواهند آشفت. اگر خودکشی نکند خوب است!

   چون اخیراً هم کسالت عصبی پیدا کرده اند. وحشت دارم، ولی چاره نیست.

   بیچاره شاه می فرمودند: این خواهر و برادرهای من همه هر کدام یک نقص دارند!»

   (خاطرات علم، جلد هفتم، ص ۳۹۱. ۲ آبان ۱۳۴۷).

   ===

   پی نوشت ناشر :«رابطه شاه با زندگی خصوصی خواهر دیگرش اشرف پیچیده تر بود.

   بی اعتنایی شاه به زندگی این خواهرش را می توان از سویی نشان احترام او به عرصه خصوصی اشرف دانست و از سویی دیگر آن را می توان شاهدی بر بی توجهی او به پیامدهای سیاسی درگیری های مالی خاندانش دانست.

   اشرف به “مردبارگی” شهرت داشت و گرچه گهگاه شاه در خلوت – دست کم به روایت عَلَم – سلوک اشرف را به نقد و نیشخند می گرفت، اما تلاشی در محدود کردن این زندگی انجام نمی داد.

   در عین حال،، وقتی اشرف می خواست دولت ایران مبالغی[۲۰ میلیون دلار] در اختیارش بگذارد تا به مدد آن شاید بتواند به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده شود، شاه یکسره با این پیشنهاد مخالفت کرد.

   ولی در عین حال شواهدی فراوان حکایت از آن دارند که اشرف و یکی از فرزندانش در معاملات اقتصادی فراوانی شرکت می کردند و ابعاد و انواع این مشارکت به مسأله ای سیاسی برای شاه و رژیمش بدل شده بود.

   ولی شاه حاضر نبود محدودیت ها و قواعدی جدی برای این نوع فعالیت های خاندان سلطنتی[از جمله خرید خانه ۴ میلیون دلاری در نیویورک توسط اشرف در دهه ۱۹۷۰ و خروج یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار! از دارایی های مردم توسط اشرف و شمس در مهر ۱۳۵۷ از ایران] و حتی خویشاوندان ملکه[فرح پهلوی] تعیین کند.

   تنها وقتی حاضر به تدوین چنین قواعدی شد که کار از کار گذشته بود![و انقلاب شد]»

   (عباس میلانی، نگاهی به شاه، ص ۴۲۲).

    
 156. حاج مم جفات بچه بازاری اسلامی: سیاست‌های ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین فراموش شده است.
  مش قاسم: خوب گفتی حاجی! کاملا درسته. بسکه شما اسلامیچیا کثافت کاری و الم شنگه به پا کردین که دیگه هیچ صدایی از مردم فلسطین شنیده نمیشه. حاجی نتانیاهو هر روز که از خواب که پا میشه و شب که میخوابه اول یه تنک یو واستون میفرسته.

   
 157. متاسفانه اين كاتوليك ها هم درست مثل اخوند ها هستند. در ايران همه كليسا هاي حقيقت گو ها را بستند. أجاز نميدهند كه حقيقت گوفته بشه. ولي. ولي همه كليسا هاي كاتوليك ها اجازاه دادنند كه ادامه دهنند به مذهب بشؤن. شما اگه كتاب انجيل را بخوانيد. خداي محبت كه جانش را داده براي گناه هاي ما كه ما ديگه مذهب نداشته باشيم. اين شيطان هست كه دورغ اين مذهب را درست كرده. و همين طور شيطان اين مذهب اسلام را از تريق اون مرد عرب زن باز شمشير باد بچه باز. كه انسان ها را گول بزنه كه انسان ها از خدا دور شونند. من خودم هم در اشتباه بودم تا اين كه انجيل را خواندم و هم قران را. من متوجه شودم كه خداي محبت ما عيسي مسيح هست كه همه انسان ها را دوست دارنند. اگه راه ايشان را پيروئ كنند. كه محبت هست. من متوجه شودم شما آقاي نوزي. داريد احكام خداي محبت را ميكنند. از عيسي پرسيدنند چه كار كنيم كه به ملكوت برويم. گوفت فقط دو احكام را انجام بده. اولي خداي خود را با تمام دل و جان دوست بدار. دومي هم مثل اولي هست كه هم نوع خود را مثل خودت دوست بدار. اگه شما همين دو احكام را انجام داديد همه احكام را انجام داديد. آقاي عزيز. شما بدونه اينكه بدونيد. داريد محبت ميكنيد به هم نوع خودتون. اين باعث افتخار هست. در دعا هستم براي همه هم وطن هايم كه به زودي ازاد بشنند از اين مذهب دورغين به اميد ازادي. امين.

   
 158. خاطره اى از جناب بهنام ميثاقى
  سال هفتاد و یک که زندان اوین بودیم یکی از هم اطاقی ها رفت دادگاه می گفت تو صف محاکمه بودم که به شخصی که کنارم نشسته بود گفتم چرا گرفتنت ، گفت من امام زمانم ، گفتم بیچاره شدی ، رنگش پرید و گفت چرا ؟ گفتم دو نفر تو اتاق ما در زندان اوین هستند که می گویند امام زمان یکصدو پنجاه سال پیش ظاهر شده و سالها انفرادی و دربسته و شکنجه تحمل کردند ، حکم اعدام هم داده اند به آنان ، میگفت امام زمان تا این مطالب را شنید از جا پرید و بدون اجازه درب اتاق حاکم شرع را باز کرد و زانو زد و گفت حاجی غلط کردم و توبه می کنم ، حاکم هم به منشی گفت بگو توبه نامه بنویسه بره
  بهنام ميثاقى

   
 159. اقای نوری زاد بسیار زیبا گفتی.بله کمونیست منکر خداس و شیعه کاری به خدا نداره.ولی دیانت بهایی رقیب اخوندا در بحث امام زمان تخیلیه.بهایی اعتقاد داره که امام زمان موهوم ظهور کرد و کشتنش ولی اخوند میخواد همچنان از سفره ای که به خاطر امام زمان ساختگیش پهن کرده بخوره و ببره.و خامنه ای روهم نایب و جانشین برحق امام زمان موهوم کردن.بهایی به وجود اومد که بن بست جامعه مفلوک و منحط ایران قاجاری رو از بین ببره هرچند که خود بهایی هم مثل سلفش شیعه خرافاتی بیش نیست.همچنان که شیعه ربطی به اسلام نداره و یه دین مبتذل و انحرافیه بدیهیه که انحراف انحرافات بعدی رو درپی داره.ولی ادما هر دینی داشته باشن یا نداشته باشن باید دربرابر قانون حقوق کامل برابر داشته باشن.دین نباید تو حکومت باشه.لعنت به حکومت دینی و قوانین کثیف و ضد بشری اخوندی و لعنت به هرکسی که به تبع حکومت کثیف اخوندی بهاییها و انسانهای مظلوم دیگه رو ازار میده.لعنت به اخوندای ////////////

   
 160. جناب نورى زاد با عرض أدب و خسته نباشيد بايد خدمتتون عرض كنم كه كل صحبتهاى شما متين ولى در كل من به يك نقطه اشاره ميكنم كه كل مذهب دقيقا به مثال يك باطلاق هستن هـيچ فرقى نميكند سياه باشد يا سفيد كلا مذهب يك افسار به گردن انسانهاست كه به استعمار كشيدن انسانهاست سينه زدن در هيت اين مذهب و ان مذهب در كل گول زدن خود و ديگران هست انهم فقط براى يك لقمه نان كثيف از اين مذاهب هست نه چيز ديگه بايد اين زنجير استعمار مذهبى رو از پاها پاره كرد.
  سرنگون باد حكومتهاى ديگتاتورى مذهبى
  سرنگون باد رژيم استبدادى اخوندى

   
 161. هزاران درود به آقای محمد نوری زاد، زبان گویا و وجدان بیدار 80 میلیون ایرانی خاموش. از نگاه من ملاها و فتواهای جنایت آمیز آنها تنها نوک کوه یخ از جامعه بی فرهنگ ایران هستند. ملاها بدون مُریدن شان که بخشی از مردم ساده دل و فریبخورده هستند، نمیتوانستند در جایگاه هیشان بمانند. نقش و مسئولیت مردم بی فرهنگ و دین زده را نباید در جنایت هایی که ملاها مرتکب میشوند، بی اهمیت جلوه داد.

   
 162. با سلام و درودهاي گرم و پرمهر

  احضار عثمان اسماعيلي، فعال كارگري، از روي تخت بيمارستان به زندان!
  عثمان اسماعيلي، كارگر نقاش و فعال جنبش كارگري، در گفتگو با راديو ندا (با صدايي رنجور و دردمندانه در روي تخت بيمارستان) با بيان اينكه از مبارزه عقب نشيني نخواهد كرد، گفت : ” ما كارگران از زندان نمي ترسيم!”

  http://radio-neda.blogspot.com/2019/06/blog-post_9.html

   
 163. دوستان شما می دانید:
  چرا هیچوقت شرحی از زندگینامه #زکریای_رازی بازگو نمیشود!

  زکریای رازی ، پزشک ، فیلسوف و شیمیدان برجسته ایرانی که آثار ماندگار ی از او در زمینه‌ی پزشکی و شیمی و فلسفه به یادگار مانده است . او را در دنیا به‌عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد ( اسید سولفوریک ) می‌شناسند .
  زکریای رازی در خانواده ای سنی مذهب متولد شد ، گرچه در ابتدا مسلمانی باورمند بود ؛ اما به تدریج با گذر زمان مطالعات و دانشی که بدست آورد ، به حقیقتی رسید که مهر ابطال بر عقاید و سنت های جامعه اش زد .
  رازی به دلیل برگشت از اصول اسلامی ، از سوی روحانیون زمان خود ملحد و کافر خطاب شد . و مورد اذیت و آزار قرار گرفت . به گونه ای که بر اثر آنکه کتابها و مکتوباتش را بر سرش می کوبیدند بینایی خود را از دست داد. متأسفانه امروز مکان دقیقی از محل دفن وی وجود ندارد.

  رازی به خدا اعتقاد داشت اما منکر وحی و نبوت بود . او دو کتاب ” نقض الادیان ” و ” مخارق الانبیاء ” که به ترتیب به معنی نفی دین ها و فریبکاری های پیامبران است را به رشته تحریر در آورد که از آنها به عنوان کفریات رازی یاد می کنند.

  دو کتاب نام برده امروز دیگر وجود ندارند و توسط مذهبی ها و متعصبین نابود شده اند . اما ابوریحان بیرونی در کتاب ” فهرست جامع ” خود از این دو کتاب به عنوان تالیفات رازی نام میبرد.

  ابوریحان درباره #اندیشه رازی پیرامون پیامبران میگوید : رازی معتقد بود ، همه انسانها قدرت و توانایی رسیدن به معرفت و دانایی را دارند و با یکدیگر مساوی اند . اگر خدا قومی را به نبوت اختصاص دهد به این معناست که آنها را بر دیگر انسانها برتری داده و این برتری باعث جنگ و دشمنی و در نهایت هلاکت انسانها می شود که این با حکمت و رحمت الهی سازگاری ندارد . از نظر رازی ادیان سبب جنگ و اختلافات بشر هستند . او پیامبران را در بدترین احتمال فریبکار میخواند و در بهترین احتمال کسانی بوده اند که تعادل روانی نداشته اند . از نظر رازی ادعای معجزه از نظر منطقی غلط است زیرا بر هم زدن قوانین آفرینش به خاطر اثبات حقانیت یک نفر غیر قابل قبول است.

  #پاول_کراوس ، شرق شناس مشهور اروپایی درباره رازی میگوید :
  مکتب فکری رازی بی تردید در برگیرنده حادترین جدل فلسفی است که در قرون وسطی علیه مذهب صورت گرفته است.!!

   
  • تحلیل تاریخی فلسفی شهید علامه مطهری از کتب و تفکّرات فیلسوف ایرانی محمد بن زکریای رازی
   ————————-

   “ابوبكر محمد بن زكرياى: به «جالينوس العرب» اشتهار يافته است.بيشتر شهرت و هم تخصص وى در طب است. در اين فن از طراز اول تاريخ شمرده‏ مى‏ شود. برخى او را در طب عملى و تجربى بر بوعلى ترجيح داده ‏اند.

   در سال 251 متولد شده و در سال 313 درگذشته است.

   ‏رازى عقايد فلسفى خاص دارد، به فلسفه ارسطويى زمان خويش تسليم نبوده است. در باب تركيب جسم قائل به «اجزاء ذره ‏اى» بوده است. عقيده خاصى در باب «قدماى خمسه» داشته است كه معروف است و كم و بيش در كتب فلسفه مطرح است.

   عقايد فلسفى رازى را در باب «قدماى خمسه» فارابى، ابوالحسين شهيد بلخى، على بن رضوان مصرى، ابن الهيثم بصرى رد كرده ‏اند.

   در فهرست كتب رازى، كتاب فى النبوات آمده كه ديگران به طعن و استهزا نام او را «نقض الاديان» نهاده‏ اند و كتاب ديگرى به نام فى حيل المتنبئين كه ديگران به طعن نام او را «مخاريق الانبياء» گذاشته ‏اند.

   اين كتابها در دست نيست، ولى متكلمين اسماعيلى از قبيل ابوحاتم رازى و ناصرخسرو (و شايد منقول از ابوحاتم) در كتب خود به نقل قول از رازى مطالبى آورده مبنى بر اينكه او منكر نبوت بوده است‏.

   هرچند ابوحاتم نام رازى را نبرده است و از او با كلمه «ملحد» ياد كرده است ولى مسلّم است كه منظور او محمد بن زكرياى رازى است.

   نظر به اينكه آن كتب در دست نيست، نمى ‏توان اظهار نظر قطعى كرد ولى از مجموع قرائن مى ‏توان به دست آورد كه رازى منكر نبوات نبوده و با «متنبئين» (مدعيان دروغين نبوت) در ستيزه بوده است.

   مباحثات رازى با ابوحاتم اسماعيلى در منزل يكى از بزرگان رى در حضور اكابر و بزرگان شهر و «على رؤوس الاشهاد»محال است كه در زمينه ابطال نبوّت باشد و رازى صريحاً و علناً همه نبوّات را تكذيب كند و همه مذاهب را باطل بداند و در نهايت احترام هم زيست نمايد.

   اين كه برخى ادعا مى‏ كنند كه ابوريحان بيرونى كتابى به نام «نقض الاديان» و كتابى به نام «مخاريق الانبياء» به رازى نسبت داده است، به هيچ وجه صحيح نيست.

   ابوريحان يكى از آن كتابها را «فى النبوّات» و ديگرى را «فى حيل المتنبئين» مى ‏خواند و به دنبال نام هر كدام كلمه «يُدعى‏» (نسبت داده می شود) را اضافه مى‏ كند و مى‏ رساند كه اين نام را ديگران داده‏ اند.

   ابن ابى اصيبعه ضمن اينكه نسبت چنين كتابى را به رازى انكار مى ‏كند، احتمال مى ‏دهد كه برخى «اشرار» اين كتاب را ساخته و از روى دشمنى به رازى نسبت داده باشند و تصريح مى ‏كند كه نام «مخاريق الانبياء» را دشمنان رازى نظير على بن رضوان مصرى به اين كتاب داده ‏اند نه خود رازى.

   از سخن ابن ابى اصيبعه پيداست كه كتاب نبوّات و كتاب حيل المتنبئين غير اين كتابى است كه اين نام به او داده شده است، و آن دو كتاب وضع روشنى دارد.

   بعلاوه، رازى سخت پابند به توحيد و معاد و اصالت و بقاء روح است. كتابى دارد بنام “فى ان للانسان خالقاً متقناً حكيما ” و كتابى دارد در رد سيسن ثنوى (رد بر مانويت) و “رساله‏‏ الى على بن شهيد البلخى فى تثبيت المعاد” و نظرش در آن كتاب- همچنانكه ابن ابى اصيبعه مى‏ گويد- نقد نظريه منكران معاد است، و كتاب “فى ان النفس ليس بجسم” .

   چگونه ممكن است كسى همه اصول مبدأ و معاد و روح و نفس را پذيرفته باشد و منكر نبوات و شرايع باشد؟!

   بعلاوه او كتابى دارد بنام “فى آثار الامام الفاضل المعصوم” كه به احتمال قوى بر طبق مذاق شيعه در امامت نوشته است، و كتابى دارد به نام “النقض على الكيال فى الامامة” و كتابى بنام “الامام و المأموم المحقّين” ، و همه اینها مى‏ رساند كه انديشه امامت فكر او را مشغول مى‏ داشته است.

   بديهى‏ است كسى كه منكر شرايع و نبوّات باشد، درباره امامت حساسيتى ندارد.

   بعيد نيست همچنانكه بعضى گفته‏ اند رازى تا حدودى طرز تفكر شيعى امامى داشته است و همه متفكّرانى كه اين گونه طرز تفكر داشته‏ اند، از طرف دشمنان شيعه اماميه متهم به كفر و زندقه مى ‏شدند.

   گذشته از همه اينها، استدلالى كه از رازى در انكار نبوت نقل شده، آنقدر سست و ضعيف است كه از متفكّرى مانند رازى بسيار بعيد است، از قبيل اين كه اگر م ى‏بايست مردم هدايت شوند چرا همه مردم پيامبر نيستند؟!.

   آنچه مى ‏توان گفت اين است كه رازى اشتباهات و انحرافاتى داشته است، ولى نه در حد انكار نبوات و شرايع.

   دشمنان او كه سخنان او را نقل كرده ‏اند به او چنين چهره ‏اى داده‏ اند و اصل سخن رازى هم كه در دست نيست‏.

   رازى دو دسته مخالف داشته است: مخالفانى كه بر آراء فلسفى او رد نوشته ‏اند مانند فارابى و شهيد بلخى و ابن هيثم و بعضى ديگر، و مخالفانى كه بر آراء مذهبى او رد نوشته ‏اند.

   تنها اين گروه كه همان اسماعيليان ‏اند و تاريخ، خود آنها را «ملاحده» مى‏ خواند، چهره «الحاد» به رازى در تاريخ داده ‏اند و ديگران را هم تا حدى تحت تأثير قرار داده ‏اند.

   اخيراً ملاحده عصر ما به نحوى ديگر در تأييد ملاحده اسماعيلى چهره الحادى به رازى مى‏ دهند! ولى نه به منظور بلاتوجيه ساختن رازى بلكه به منظور توجيه كردن خودشان‏!

   مطلبى ديگر كه بايد ناگفته نماند اين است كه رازى عليرغم نبوغ و تخصص در طب، در انديشه‏ هاى فلسفى توانا نبوده است. مى‏ توان به ابن سينا حق داد كه در پاسخ به پرسشهاى ابوريحان بيرونى، رازى را «المتكلّف الفضولى المتكلم بما لايعنيه» مى‏ خواند”.

   (مجموعه آثار شهید مطهری،ج 14 ص 467 – 470)

   ===

   اینکه کامنت گذار دین ستیز و معاند بردیا گفته است :”چرا هیچوقت شرحی از زندگینامه #زکریای_رازی بازگو نمیشود!”

   (پایان نقل قول)

   ناشی از نا آگاهی و فقدان مطالعه کافی و مراجعه او بمنابع تاریخ فلسفه است،شرح حال محمد بن زکریای رازی طبیب و فیلسوف ایرانی در منابع زیادی ذکر شده و به کتابهای او اشاره شده است: مثل “فهرست ابن ندیم”،”تاریخ الحکماء قفطی”،”وفیات الاعیان”ابن خلّکان،”عیون الانباء”ابن ابی اصیبعه …و دهها کتاب در تاریخ فلسفه.

   https://fa.wikipedia.org/wiki/

    
 164. آقای نوریزاد
  در سال ۱۳۵۹ شعری بین مردم دست به دست میشد بنام «بس که این ملت خر است»
  در آن زمان معلوم نشد که شاعر کیست ولی الان می‌دانیم که کار شاعر طنزپرداز معروف و با استعداد زنده یاد ناصر اجتهادی (از نویسندگان مجله فکاهی توفیق) بوده است!
  جالب اینجاست که بعد از اینهمه سال هنوز هم این شعر تازگی خود را حفظ کرده:

  مملکت در دست مشتی خائن غارتگر است
  iبس که این ملت خر است

  حال روشنفکر بیچاره ز بد هم بد تر است
  iبس که این ملت خر است

  مغزها له شد به زیر سُم ملایان قم
  وای در عصر اتم
  صحبت عمامه و تسبیح و ریش و منبر است!!
  iبس که این ملت خر است

  هر که حرفی زد ز آزادی دهانش دوختند
  جان ما را سوختند
  حرف حق این روزها گویی گناه منکر است!!
  iبس که این ملت خر است

  مملکت افسوس برگشته به صدها سال پیش
  حرف عمامه است و ریش
  گوز من بر ریش هر چه شیخ در هر کشور است!!
  iبس که این ملت خر است

  خاک شهر قم گمان داری بشر می‌پرورد
  تخم خر می‌پرورد!!
  زانکه هر سو شیخکی بر منبری در عرعر است
  iبس که این ملت خر است

  ما که می‌دانیم حال شیخها در حجره‌ها
  وای بر احوال ما
  کز تف همدرسها ماتحتشان دائم تَر است
  iبس که این ملت خر است

  شیخ ریقوئی که دائم بود دنبال لواط
  در پی فور و بساط
  با فلانِ پاره‌اش، امروز یک شیر نر است
  iبس که این ملت خر است

  وانکه خیک گنده‌اش پر بود دائم از عرق
  چونکه برگشته ورق
  پیش چشم ملت اکنون بهتر از پیغمبر است
  iبس که این ملت خر است

  معده‌ی هر شیخ چون پر می‌شود از مال مفت
  می‌شود گردن کلفت
  چشمها انگار کور و گوشها گویی کر است
  iبس که این ملت خر است

  مملکت نابود شد با نقشه بیگانگان
  های ای دیوانگان
  ریده بر این مملکت این شیخ پشمالوی خوک
  با گروهی کله پوک
  هر یکی از دیگری ابله‌تر و جا کش‌تر است
  iبس که این ملت خر است

  می‌درَد دیوانه‌وار این مردم بیچاره را
  های خرهای خدا
  کشتن این خرس مردم‌خوار حج اکبر است
  iبس که این ملت خر است

  خویش را خوانده امام و مسلمین را امتش
  چیست؟ دانی علتش؟
  زانکه چون خر ملتی زین مفت‌خور فرمانبر است
  iبس که این ملت خر است