سر تیتر خبرها
چرا خمینی آدم کشت اما گاندی نکشت؟ + فیلم های کمک به سیلزدگان+ مصاحبه (98/1/16)

چرا خمینی آدم کشت اما گاندی نکشت؟ + فیلم های کمک به سیلزدگان+ مصاحبه (98/1/16)

یک: پرسش، پرسشِ درستی ست. این که چرا خمینی آدم کشت و گاندی نکشت؟ یا بهتر بگویم: چرا خمینی توانست آدم بکشد و گاندی نتوانست؟ این هر دو، نه مگر به رشته کوهی از همدلی ها و همراهیِ های سترگِ مردمان کشورشان پشت گرم بودند؟ چه شد که دست های خمینی به خون نشست، و گاندی از این مهلکه جان سالم بدر برد؟ اطلاقِ آدم کشی به خمینی را اگر بشود به صد جور قواعد مذهبی تفسیرش کرد، آدم نکشتنِ گاندی اما بجز یک دلیل ندارد. خمینی تلاش می کرد به چارچوب های مذهبش وفادار باشد، گاندی اما اراده ای جز ادب نداشت. قبول دارم که آدمکشی نیز برای خود آدابی دارد، اما شما ادبِ مورد اعتنای مرا با مایه های انسانی بیامیزید.

دو: یکی ممکن است آدم کشتن را برای تربیت یک جامعه، ضرورتی حتمی بداند. چگونه؟ با فرو تپاندن مردم به قالب های از پیش مشخصِ مذهبی. که ساده ترین تفسیرش این است که مردم با دیدنِ جنازه ی یک بزهکار، از بزهکاری دست بشویند. همانندِ هزار هزار هزار مردمِ بی نوایی که دردرازنای تاریخ، و درفرایندهای پیچ در پیچِ مذهبی، کشته و نابود و بی آبرو شدند تا هر کدامشان خشتی شوند در بنای همان مذاهب. سراسیمگانِ مذهبی، در همه ی مذاهب، با برکشیدنِ خزعبلاتِ تیز و تند، مردمان زاویه دار را می کشتند تا زمین از مفسده تهی شود. و با اطمینان بخود نوید می دادند که اگر زمین از فساد و فاسد و مفسد تهی شد، زیبایی هایش آشکار می شود. کدام زیبایی؟ هر زیبایی آیا؟ نخیر، همان که مثلاً داعش آن را زیبا می بیند. و شما زیباییِ داعشی را، در خیمه های نوشانوشی ببینید که جماعتی حریص بر گورِ یک تعفن بپا کرده اند.

سه: راستی چرا یکی می تواند آدم بکشد و دیگری نمی تواند؟ یکی می تواند فحش بدهد و دیگری نمی تواند؟ یکی می دزدد و دیگری نه؟ یکی می تواند دروغ بگوید و دیگری نمی تواند؟ و چرا یکی خود را حق مطلق می پندارد و دیگری نه؟ همه ی این چراها در یک جای فراخ به هم نزدیک می شوند. و آن، کیفیتِ وجودیِ آدم هاست. این کیفیتِ وجودی، به یکی می گوید: دروغ بگو، و به دیگری می گوید: نه نگو! همین کیفیتِ وجودی ست که به اسم تربیت، در نهاد یک بابایی چون نوری زاد، نرم نرم مجموعه ای از استعدادهای مخرب را بودیعه می نهد تا پنجاه سال و هفتاد سال بعد، دست به پرچم همان استعدادهای مخوف ببرد و یک به یک به اهتزازشان در آورد.

چهار: چه می شود که یکی به آنچنان کیفیتی از مراتبِ وجودی دست پیدا می کند که آدم می کشد و خم به ابرو نمی آورد؟ و دیگری با اعتنا به همان کیفیتِ وجودی اش، به دنیای “نیازردنِ دیگران” پای می نهد و از آزردن یک مورچه نیز به تن لرزه می افتد؟ اگر یکی از پاسخ های این پرسشِ سترگ، تکرار و تکرار و تکرارِ “دیگر آزاری” باشد در اولی، و تکرار و تکرار و تکرار “نیازردنِ دیگران” باشد در دومی، حتماً دومین پاسخ، در زُل زدنِ مدامِ اولی به مقوله های آسمانی – زمینی ست، و زُل زدنِ مدام دومی به ودیعه های انسانی ست.

پنج: جناب خمینی بسیار صادقانه و عمیق به اسلامش زُل زده بود. این زُل زدن به مقوله ای، اگر در بسیاری از مردمان، راه به جایی نبرده باشد، در جماعتی قلیل اما، به پیداییِ شگفتی ها و اختراعات و اکتشافات و دستاوردهای عجیب و غریب انجامیده است. جناب خمینی، یکی از شاخص ترین آدمهای مذهبی ست که بسیار صادقانه به اسلامش زُل زد. صداقتِ این زل زدگی آنجا به کمال انجامید که اسلامش نیز کم کم شروع کرد به زُل زدن به وی. هرچه خمینی بیشتر و بیشتر به اسلامش زُل می زد، از تعادلِ انسانی اش فاصله می گرفت و به تعادل اسلامی اش نزدیک تر می شد. از یک جایی به بعد، این زُل زدگی به مسحوری انجامید. مثل مسحوریِ آهو در برابر شیر. که با این که آهو پای دارد اما پایِ گریز نه.

شش: از یک جایی به بعد، خمینی نه خودش را دید و نه مردم را و نه چیزی به اسم زمین و درخت و پرنده و وطن را. او تنها و تنها اسلامش را می دید. در روز بازگشت به ایران، خمینی صادقانه ترین پاسخ را به ” چه احساسی دارید؟” داد. که: هیچ! او در غلیظ ترین شکلِ ممکن، راست گفت. از بس سرزمین وجودش را به اشغال اسلامش سپرده بود، احساسی به مقولات انسانی و وطنی و اینجور خزعبلات نداشت.

هفت: اسلام خمینی، همه ی ظرفیتِ وجودیِ وی را اشغال کرده بود. ، درست همانند هیولایی چون شیخ جعفر کاشف الغطاء که در زمان فتحعلیشاه قاجار، جنگی “ایران شقه کن” با روسها را به راه انداخت، خمینی نیز در جنگ هشت ساله ای که با عراق به راه انداخت، نه مردم آواره و کشته شده و زخمی شده و ورشکسته را دید و نه اصلاً و ابداً چیزی به اسم ایران و وطن را. خمینی به افقی دور از اسلام نابش زُل زده بود و از پستانِ همان اسلام ناب شیر می مکید. در این شیرنوشی از پستان اسلام ناب، وطن و مردم و جان و مال و آبرو کیلویی چند است؟ صمیمانه می گویم: خمینی آنچنان در اسلام خودش محو شده بود که هیچ احساسی برایش باقی نمانده بود تا در سوگِ هزار هزار جوانی بگدازد که به هر دلیل، مسحور خود وی شده بودند. خمینی در آن هشت سالِ جنگ، هیچ تکانی به خود نداد تا جنگ یک روز زودتر پایان پذیرد تا یک جوان کمتر کشته شود.

هشت: روزی که خلخالی بفرمان جناب خمینی ماشین کشتارش را هندل زد، و یا روزی که جناب خمینی با چهار خط نوشته، دستور کشتار چندین هزار زندانی را صادر فرمود، اصلاً و ابداً چیزهای مسخره ای چون جوانی و عمر و عاطفه و پدر و مادر و قانون و حق و حقوق و وکیل و حق دفاع و تعداد زیاد زندانیان را ” نمی دید”. آنچه که او می دید، تنها و تنها اسلام نابش بوده. با اطمینان می گویم: جناب خمینی، صادق ترین آدمکش تاریخ است. او صادقانه آدم کشت. او اساساً آدمها را ” نمی دید” تا حقی برایشان قائل شود. اسلامِ نابش، همه ی گنجایش های شعوری و ذهنی اش را تسخیر کرده بود. او حق داشت مردم را نبیند. چرا که وی، اسلام نابش را بجای همه ی نداشته هایش نشانده بود. یا بهتر بگویم: اسلام ناب خمینی، آنچنان وی را در آغوش گرفته بود که نه اراده ای برای خروج از آن آغوش داشت و نه تمایلی. وی، به کمالی که سالها در پی اش بود رسیده بود. چه؟ محو شدن و ذوب شدن در اسلام.

نه: من – محمد نوری زاد – با تمام اعتماد و اطمینانی که به شاپرک ها دارم، می گویم: اگر تمامیِ میلیاردها جمعیت روی کره ی زمین یکصدا اهل خدشه بودند، و این میلیاردها جمعیتِ روی کره ی زمین، در برابر جناب خمینی زانو می زدند و ضجه سر می دادند و دست بدامانش می بردند که مثلاً: ما را نکش، حضرتش، همه را می کشت و زمین را از بشر ” تهی” می فرمود تا اسلام نابش بی خدشه بماند. مگر می شود؟ چرا نشود؟ دلیلش را بگویم؟ دلیلش به این است که: اسلام ناب خمینی، “بی بشر” بود. یعنی بشر، بود تا خرج همان اسلام نابِ خمینی شود.

ده: شاید بپرسید: اسلام ناب خمینی مگر در زمین نبود؟ می گویم: نخیر. پس کجا بود؟ معلّق در جایی میانه ی زمین و آسمان. و خمینی، کارش شیرنوشی از همین معلقِ در میانه بود. این که خمینی، وسط صحبتِ شخصیت های صاحب نام داخلی و خارجی، ناگهان و بی هیچ اشاره و پوزشی، بر می خاست و می رفت و همگان را به بُهت می نشاند، به همین شیرنوشی های تعلیقی اش مربوط بود. ذهن او در جایی به اسم اسلام ناب در گیر بود. اکنون شما خود بگویید: انتظارِ پاسخگویی از همچو اویی، در قبال مسئولیت های سترگش، شوخی نبود آیا؟

یازده: با این مقدمه، خروجیِ زُل زدگیِ گاندی به انسان و ظرائف انسانی، آشکارتر می شود. گاندی مسحورِ انسان بود و در این مسحوری، خودش را نمی دید. و خمینی، مسحور اسلامش بود و خودی نمی دید. از دلِ زُل زدگیِ خمینی به اسلام نابی که برای خود پرداخته بود، “دیگر آزاری” بیرون می زد، و از زُل زدگیِ گاندی به انسان، “نیازردنِ دیگران”.

دوازده: اما چرا یکی گاندی می شود و دیگری خمینی؟ پاسخ گفتن به پرسشی چنین شگفت، دشوار است. من – محمد نوری زاد – اما اصلی ترین عاملِ تغذیه ی مسحوریِ آدمهایی چون خمینی را، لقمه های برآمده از ” فرهنگ مفتخواری” می دانم. نه تنها اکنون، که از دور دست های تاریخ به اینسوی. فرهنگ مفتخواری، با چنان وسواسی در روانِ خمینی ها پا می گیرد که کم کم به یکجور مطلقِ حق می انجامد. اصلی ترین دیالگِ فرهنگِ مفتخواری در مواجهه با مردمِ بی نوا می شود این: تو مجبوری کار بکنی و بدهی من بخورم. چرا؟ چون من حق مطلقم. کی گفته تو حق مطلقی؟ کی گفته؟ الآن نشانت می دهم. بکشیدش و زن و بچه و اموالش را بروبید!

سیزده: به اسید پاشانِ اصفهان نیز می شود از همین زاویه نگریست. گمان و همتِ اسید پاشان اصفهان نه مگر بر محافظت از اسلام ناب بود؟ در شراره های اسیدی که صورت بانوان اصفهانی را می سوخت، آنچه که دیده نمی شد، چهره ی آنان بود و حقِ شان. و آنچه که دیده می شد، چهره ی اسلام ناب بود. در این قاموس، اسید پاشان اصفهان، مجاهدان راه خدا بودند و زنان اصفهانی، خراش اندازان به جمال اسلام ناب. بهمین خاطر است که انتظارِ مجازاتِ اسید پاشان اصفهانی، مجازاتِ مجاهدانِ اسلام ناب است. و مجازاتِ مجاهدان، یعنی توهین به همان قاموس. مگر می شود مجاهدان راه خدا را مجازات کرد؟ پس حق مردم چه می شود؟ چه گفتی؟ مردم؟ مردم که هیچ، بگو شخصِ شاخصِ امام زمان! در اسلام خمینی، امام زمان نیز می تواند پیش پای اسلام ناب، ذبح شود.

چهارده: جناب خمینی اگر می کشت، به این خاطر بود که آدمهای ناجنس را سنگریزه های مزاحمی می دید پیش پای اسلام ناب. که باید کنار می زدشان و راه را برای همان اسلام ناب می گشود. سخنِ پایانی من این است: جناب خمینی اگر آدم می کشت، به این خاطر بود که هست و نیست هستی را برای اسلام نابِ خویش می خواست. و گاندی اگر آدم نمی کشت، به این خاطر بود که وی، هست و نیست هستی را برای انسان می خواست. این گاندی، چرا باید آدم می کشت؟ و این خمینی، چرا نباید می کشت؟ افسوسِ گاندی به این بود که چرا انسان های بیشتری را نتوانست نجات بدهد، و افسوسِ خمینی به این بود که چرا در گذرگاهها چوبه های دار بپا نکرد؟!

محمد نوری زاد
هفدهم فروردین نود و هشت – تهران

ارتباط با من:
@NoorizadMohammad1331
@MohammadNoorizad
www.instagram.com/mnourizad

کمک به سیلزدگان روستای چم شهران 98/1/22 (معمولان)

منطقه ی رودبار کوهنانی – کوهدشت

گزارش سفر به شهر معمولان سیلزده


چرا مسئولان از این که به میان مردم بروند وحشت دارند؟

مصاحبه با محمد نوری زاد – شبکه ی تلویزیونی ایران فردا – برنامه ی تفسیر خبر

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

368 نظر

 1. https://mamnoe.files.wordpress.com/2008/11/tarikh-gofte-nashode-islam-j1.pdf

  سید نظرت راجع به این کتاب چیست؟ در بین گذاشتن خاطرات علم ،صحفاتی از این کتاب هم بگذار که هردو کتاب با هم تمام شود

   
  • شاه: من می گویم تورم ایران در سال گذشته ۲۵ درصد نبوده، صفر بوده است. پس حقیقت این است که من می گویم!

   «مصاحبه شاهنشاه را با الاهرام که به زودی منتشر خواهد شد، تقدیم کردم. ملاحظه کرده و فرمودند که یک اشتباه کرده، انفلاسیون پارسال ما صفر بوده است[عالیخانی: تورم واقعی قیمت ها در سال ۱۳۵۴ در حدود ۲۵ درصد تخمین زده می شد].

   عرض کردم، امر می فرمایید، تصحیح می کنم، ولی آیا واقعا این طور بوده؟

   فرمودند، قطعا! من دیگر جسارتی نکردم، ولی شاهنشاه از قیافه نامطمئن من احساس فرمودند که مورد قبول من نیست!»

   (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۱۴۳. ۱۸ خرداد)

    
 2. سلام بر ناظران گرامی
  یکی دیگر از دلایل بی اعتمادی ملت ایران به نهادهای حکومت اسلامی.واقعا در این نظام چه خبر است؟!
  https://www.radiofarda.com/a/29884503.html
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 3. همین امروز از اخبار شنیدم تعداد این نیروهای اجنبی به یکمیلیون نفر میرسه!! یک میلیون نفر خارجی، اینا حقوق میگیرن، پاداش ، حق اولاد، حق مسکن ،نمیدونم حق کوفت ، حق زهرمار، حق گردن کلفتی، اینا همه از جیب من و شما تامین میشه ، من و شمایی که زیر فشار تحریم حاصل از جاه طلبی سیدعلی کمرمون خم شده،من و شمایی که آه نداریم با ناله سودا کنیم، همین دیشب اعلام کردن ؛ بهای آب وبرق از هفت الی بیست و پنج درصد افزایش پیدا کرده..از حق ما میدزدن میریزن تو حلقوم این مزدورای بی پدرومادر اجنبی که علیه خودمون شاخ بشن، که هر صدای اعتراضی رو در نطفه خفه کنن…این نیروهای مزدور،جیره خوار رژیمن ووظیفه شون فقط و فقط حفظ نظامه، نه محافظت از مردم.. ای تف به شرف و غیرت رهبران این فرقهء تبهکار که برای نیل به اهداف زشت توسعه طلبانه شون ، به هر فعل کثیفی تن میدهند… با درود وسپاس خدمت استاد ارجمندم جناب نوریزاد

   
 4. استاد گرامی با درود نمیدانم چرا اجازه میدهید که این سید با نوشتن خاطرات علم که از نوشته های اکبر گنجی و… میباشد فکر و ذهن خواننده گان را از روی مطالب اصلی که مهمترین ان اوردن مزدوران عراقی برای سرکوب ولی بنام کمک است و چرا اصلا سیل باعث ویرانی نقاطی از ایران و…. حتی گرانی پیاز و گوچه و … میباشد را منحرف میکند . شما از ایشان خواهش کنید که پی دی اف کامل کتاب را در سایت قرار دهد که همه ان را داشته باشند و بدانند که شاه هر روز با یک زن بوده و مرتب مردم ایران را شکنجه و خونشان را میریخته ولی رهبر اسلامی نه صیغه داشته و دارد و نه شکنجه میکند و نه زندان سیاسی و …. و مردم در ناز و نعمت زندگی میکنند .
  داقعا کار ایشان تهوع اور شده وبا همین کلک خواننده گان را فراری میدهد . باز هم خواهش میکنم که به مطالب امروز و حکومت عدل پرداخته شود .

   
 5. اي تف به شرف وناموست بي ///// تخم حروم….غرمساق بي /// اينقدر حروم زاده وحروم لقمه اي كه با اين حرفهاي صد من يك /// فقط ثابت كردي تخمت واقعا حرومه….مادر ////من خودم تو اهواز ديدم چقدر عربها به سليماني احترام ميگذارند وچون ميدونند تخمت حرومه مردم خوزستان تورو به //// بچه هاشونم حساب نميكنند واينجاست كه تو //////////خوردت بيشتر وبيشتر جر ميخوره وبا اين حرفها ميخواهي كمك كني به تجزيه خوزستان وايران ولي بدون مردم مادر وخواهر وهمه كس خرومزاده اي مثل تو رو ميبندند زير خر كه مثل تو تفرقه بياندازه….تف به شرف نداشته ات /////////////

   
  • تو که راست میگی.ولد///ا اونی است که دروغ میگوید . لعنت به جد واباد و دین ادم دروغگو و بی وجدان

    
 6. نوپو!
  —–

  حشدالشعبی و فاطمیون به درد لای جرز سیل بند می خورند. سینه بزنند. گل لگد کنند. آب جوب خالی کنند. بیل زن هستند. ابابیل. عمله ی کلاش به دوش. ریش تا پشت گوش. دسته دسته. زار و خسته. کنار مسیل نشسته. دِگه نَمرَه دگه نمره دگه نمره ولایت.
  – بیا برویم از این ولایت من و تو!

   
 7. من موندم این نوری زاد ////////و چرا نمیگیرن نمیبرن خواهر مادرشو ////////// اخه فقد کارش اینه که جنگ روحی روانی راه بندازه . مواظب صحبت کردنت باش اقای نوری زاده ملت عاقلا خام حرفای توی ////// نمیشن

   
 8. دزدان وقاتلان سپاهی
  خون ملت را میمکند. آنها از جهل مردم اسفاده کرده و دسته دسته جوانان را برای کشته شدن تربیت کردند تا برای مشتی دروغ خاک برسر شوند و بانام شهید دروغشان را تعیمّم کردند.
  آنها از فقرونداری توده ها استفاده کردند و دسته دسته با خریدن ناچیزی ازخونشان چون گوشت قربانی به جنگ فرستادند.
  غارت ایران از اول شروع شدو ادامه دارد. ملت ایران برده ای در دست داعشیان سپاهی است . برده بودن به این معنا که نه حق خاک و نه آب و زندگی دارند و ارباب برای آنها تصمیم می گیرد. برده هایی بی مزد و توسری خور.
  سپاه قاتل و غاصب بدین جهت به سرکوب خود با هم قاتلانش دست زده که از خروش بردگان می ترسد.واین بردگان تا به بردگی خود پی نبرده و تصمیمی برای رهایی خود نگیرند همچنان برده خواهند ماند.

   
 9. سلام و درود

  ( پاسخ به کاوش )

  دوست عزیز این ادبیات و ریز بینی ها فقط به درد دعوا کردن و داغ کردن تنور منازعات میخورد. قبلاً یک نکته درست نوشتی که : با بی اعتبار شدن سند اختراع غافلگیرشدی! بله براستی غافلگیر شدم و هنوز هم دلیل بی اعتباریش را نمیدانم. ظاهراً با عوض شدن شکل ظاهری سند ثبت اختراعات که در مدت کوتاه دو سال دو بار شکل و فرم سند تغییر کرد بعضی مقررات هم در قانون ثبت اختراع عوض شد، زیرا تا سال 84 ارزیابی اختراعات توسط چند کارمند اداره ثبت اختراعات صورت میگرفت که بسیار بعید بود بتوانند در تمام رشته ها دارای صلاحیت ارزیابی باشند! ولی از آن پس ارزیابی هر اختراعی را به ارگانهای مرتبط با آن ارجاع داده میشد. احتمالاً در این مورد به اصطلاح حقوقی قانون عطف به ما سبق شده است!! من پس از دریافت سند ثبت اختراع نتیجه و جوابیه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن را به ثبت اختراعات گزارش نکردم، زیرا مطابق قوانین آنروز از من نخواسته بودند. بعدها با افرادی برخورد کردم که در زمینه اتومبیل ابتکارات و اختراعاتی داشتند و آنها را به ایرانخودرو فرستاده بودند (البته بدون استثنا با کارشکنی و سنگ اندازی و بی اعتنایی روبرو شده بودند) و نشان میداد که ضوابط گذشته تغییر کرده است . من به کار خودم ایمان دارم و تأیید و تکذیب دیگران در ماهیت امری که عملاً درست است تغییری نمیدهد. اگر در زمینه هایی که من نوشته ام، شما بهتر بلدی بنویس، تا چون مقالات اقتصادیت همه از شما یاد بگیریم و با وجود مقالات بهتر شما کسی به مقالاتی که سطح نازلتری داشته باشند اعتنا نخواهد کرد، ولی اگر در آن موارد چیزی نمیدانی یا اگر هم میدانی نمینویسی، چرا سعی میکنی با نک و نیش زدن و متلک گویی مانع نوشتن من بشوی ؟ من تا در زمینه ای دارای مطالعه نباشم مطلقاً نمینویسم . ماهیت مقالات تخصصی و موضوعی یک چیز و محتوای مقالات اجتماعی نسبت به همان موضوع بکلی چیز دیگریست . فرضاً میشود با داشتن دانش و تخصص اقلیم شناسی و آب و هوا و زمین شناسی و تحقیقات میدانی، با اعداد و ارقام و فهرست کردن مستندات نسبت به نامناسب بودن جغرافیای شهر تهران یا هر شهر مورد مثال دیگری نظرات کارشناسی و عملیاتی داد که البته نگارش چنین مقالاتی در حد دانش من نیست و جای انتشارش هم در یک وبسایت سیاسی نیست، همچنین میتوان با نقل نظر افراد آگاهی که نسبت به مناسب بودن مکان شهر تهران و شهرهایی با سابقه چند هزار ساله که قبل از پدید آمدن و تکامل علم زمین شناسی و امکانات امروزی سابقه مدنیت دارند و شهرهای آسیب دیده ، در حد یک کامنت نویس ابراز تردید کرده و نظر صاحب نظران واقعی را نسبت به این یا آن موضوع جلب کرد و این کاریست که من کرده و میکنم . فکر میکنید اگر واقعاً تعیین محل ساخت شهرها درست صورت گرفته، و از تمام جوانب، اعم از ایمنی در برابر سیل و مقاومت در مقابل زلزله و طوفان و امکان توسعه و مجهز کردن آنها به امکانات مدرن از قبیل مترو و دفع و تصفیه فاضلاب و تفکیک و دفع زباله یا ایجاد پناهگاهای امن به هنگام وقوع جنگ سنجیده و محاسبه عمل شده، و امکان وقوع هر خطری لحاظ شده بود، با رخداد زلزله ای متوسط که در کشورهای متمدن با ساخت و ساز مناسب اخبارش هم بندرت منتشر میشود اینهمه تلفات و ویرانی ببار میآمد ؟ یا اگر شهرهای سست بنیان در مسیل جریان سیل قرار نگرفته بودند اینگونه وسعت خرابی شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور را در می نوردید و تحت تأثیر مخرب خود قرار میداد ؟ میان نوشتن یک مقاله غیر تخصصی اجتماعی که هدفش جلب توجه عموم مردم یا اعضای یک گروه یا یک وب سایت است به یک موضوع، یا موضوعات خاصیست و مخاطبانش عامند، با نگارش یک مقاله تخصصی که هدفش اطلاع رسانی و تبادل نظر علمی با دانش آموختگان همان رشته و دارای مخاطبان خاص است، باید مرزبندی خاصی قائل بود . آسیب دیدگان و بازماندگان سیل هم هر یک از منظر خود نسبت به نبود سیل بند و امکانات اورژانسی و امداد رسانی و عدم مقاومت بناهای شهری و روستایی، انتقادها و سخن های فراوانی دارند و با ادبیات خاص خود نظر مسئولین و کارشناسان را نسبت به حادثه ای که خانه خرابشان کرده است جلب میکنند، بدون آنکه لزوماً همه اقلیم شناس و شهرساز بوده و دارای معلومات تخصصی باشند! اگر ایراد گیری و استدلال شما را بپذیریم حتی قربانیان زلزله و سیل هم حق ندارند راجع به بلایی که گریبانگیرشان شده سخنی بگویند! و حق هر نوع اظهار نظر در انحصار متخصصان و مرتبطان همان رشته خواهد بود ! بنا بر این نه من میتوانم مطلبی بنویسم و نه شما ! خود شما هم اکنون در مورد مسائل مختلف از اقتصادی گرفته تا سیاسی و فلسفی و دینی مقالاتی داری، آیا براستی در تمام موارد فوق دارای تحصیلات تخصصی و صاحب نظر هستی ؟ یا در بعضی موارد همچون من از سر علاقه و بصورت آماتور مطالعات پراکنده ای داشته ای ؟

   
 10. و اما مغالطه ای با سو استفاده از کلمه قانون
  آخوند مرتضی بار ها برای توجیه رفتار غیر انسانی نظام ج.ا. با مردم متوسل به کلمه قانون می شود.
  بالاخره حکومتی است و دستگاه قانونگذاری دارد و ما ملت باید تابع قانون باشیم و اگر نه مجازات می شویم
  قانون از کجا سر چشمه می گیرد؟
  در دنیای مدرن مردمسالار قانون از اراده ملت سرچشمه می گیرد. مبنای آن نیز عرف است. در جمهوری اسلامی این شروط مراعات می شود؟ مجلسی که با نظارت استصوابی شکل گرفته آیا نماینده واقعی مردم است؟
  نظارت استصوابی که می گوید ملت توانایی تشخیص خوب و بد خود را ندارد و ماییم که تشخیص میدهیم چه کسانی صلاحیت نمایندگی ملت را دارند آیا اجازه می دهد مجلس نمایندگان ملت شکل بگیرد؟
  پاسخ این سوال را به خوانندگان محول می کنم.
  به فرض در کشوری مردم نمایندگان واقعی خود را انتخاب کرده باشند آیا رای اکثریت اجازه دارد حقوق اقلیتی را نقض کند و قوانین ناعادلانه بر اقلیت تحمیل کند؟
  قانون باید عرفی باشد نه شرعی. فکر کنم خوانندگان بدانند چرا.
  گو این که آنچه ملایان شرع مینامند عرف عرب بیابانگرد هزار و چهار صد سال قبل است.
  وانگهی حجاب یک باور دینی است و برای باورمندانش معتبر است و هیچ جایگاه عرفی ندارد
  به فرض در کشوری باشیم که نمایندگان ملت قانونی تصویب کرده باشند. حتی در این حال اقلیت یا انگشت شماری از مردم حق داردعلیه این قانون اعتراض کنند. به طریق مسالمت آمیز. ما و شما خوب می دانیم جامعه ایران هیچ مشکلی با آزادی حجاب ندارد. بنا بر این اگر کسی در اعتراض به قانون ناعادلانه حجاب اجباری بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر شود از حق اعتراض مدنی خود استفاده کرده است.
  و تنها یک انسان بیمار است که تحمل چنین امری را ندارد و معترضین را که تنها جرمشان اهدای گل به دیگر بانوان بوده دستگیر می کند.
  آخوند مرتضی دایم سنگ قانون به سینه می زند و این که قانون شکن باید مجازات شود در حالی که مردم می دانند قوه قضاییه اهمیتی به قوانین نمی دهد و خودسرانه مردم را مجازات می کند. یک نمونه محکومیت بانو نسرین ستوده به زندان طویل المدت است. آیا ایشان هر گز کاری خلاف قانون مرتکب شده است؟
  در پایان بابت مطلب توهین آمیز قبلی از تمامی الاغ ها معذرت خواهی می کنم
  چرا که
  گاوان و خران بار بردار
  به زآدمیان مردم آزار

   
 11. واقعا بعضی از بشرها مثل این نوریزاد از سگ هم نجس تر وپست ترند.ولگرد وبگرد چهل سال در درون حاکمیت بودی .حالا ازادت گذاشته اند. تا بقول خودت مخالفت خود را نشان دهی شدی از طرفداران محرومین ..واقعا باید اب دهان انداخت بر ان چهره منافقانه ات .یکسال قبل دنبال خشکسالی بودی و حالا سیل امده دنبال اب هستی .چرا خشک چرا تر شد . نفرین بر این موش و گربه بازی ات .

   
 12. نوریزاد خجالت بکش پروپاگاندا وحشتناکی راه میندازی یا بیسوادی یا مغرضی اخه بی انصاف سیل اومده میفهمی یا نه درسته ایراداتی در زیر ساختها وجود داره اما اینجوری که شما مغرضانه حرف میزنی هم نیست .ضمنا اگر دخالت نظامی در عراق وسوریه نمیکردند الان احتمالا دامادت فک وفامیل ابوبکر بغدادی بود

   
 13. نوری زاد مزدور جمهوری اسلامی /////////////////////// تو یک ماه هست تو اهواز و لرستانی با کدوم پول رفتی مگه تو خونه زندگی نداری؟ملت این ///// از سپاه هست

  هرکس از این بیناموس حمایت کنه دشمن ملت ایران.مگه میشه به خامنه ای و سپاه فوش داد و بعدش تو خیابون راحت گشت؟مادرتو میگام پیره مرد وایسا میشاشم تو ریشت

   
 14. Do you remember mr when peopledisrespact the nature someone years another I went to my mother land ifound oh God reallydarty every wherefullof dart and than people startclealing but it was toolatewhere the treegone whybuilt houses in mountain know the nature stared take action the nature telling change your self to love nature and the nature will love you and you too can have better lifes today time to learners thing from nature I hope our people do take the nature in positive God bless Iran and irani

   
  • Dear Sir
   You are Iranian and I suppose you know Farsi. Isn’t it better to write in the language that you know rather than this silly attempt to write in English that obviously you don’t know

    
 15. نوری زاد ای ///////// ایران با وجود افرادی مثل تو، روشن عن فکرهای نا روشن بر اندازش و خرفتان ملتی که پیاده نظام سعودی و اسرائیل و غیره شده اند، عاقبت دهشتناک سیاهی خواهد داشت، آن زمان امیدوارم تو مادر به خطا و تمامی اسهال طلبان و احمقان و خرفتان زنده بمانند و این سیاهی را با پوست و گوشت جانانه تجربه کنند. تو همان دست خری بودی که تمام قد برای امام احمقت اشک میریختی و حامی آن //// بودی، آن زمان رنگ عوض کن ای کثافت، مثل اکنون و وسط گود خود را مطرح کن باز

   
 16. کینه کور , چشم کور (۱)

  آرتین :
  سلام بر ابراهیم گرامی
  ۱-نظام دینی در زمان اعتراضات سال 88 به کودتای انتخاباتی همین روش را در به کار گیری گروهک تروریستی حزب الله لبنان برای سرکوب به کار بست و بنده از نزدیک شاهد حضور این جانیان و برخی نیروهای بیگانه دیگر در سطح شهر بودم.سپاه در ورود کاروانهای بزرگ از حشد الشعبی به ایران در حالیکه رسما اعلام شده که جز هلال احمر و سازمانهای دولتی هیچ و شخص و گروه ایرانی راسا اقدام به کمک رسانی نکند و در مورد حضور صلیب سرخ هم کارشکنی صورت می گیرد دو منظور را دنبال می کند:
  اول سرکوب اعتراضات مردمی که از بی کفایتی حاکم عریان به ستوه آمده اند که آخرین آن کلیپ حمله به سردار عراقی سپاه نقدی بوده و دوم تبلیغات پر سر و صدا و ایجاد پروپاگاندا در سفید نمایی گروهک تروریستی حشدالشعبی برای سرپوش نهادن بر دلیل اصلی حضور ایشان که مورد دوم را در روزهای آتی قطعا شاهد خواهیم بود.

  ۲-نیروهای حشد الشعبی برای کمک به سیل زدگان وارد ایران شدند!!
  موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، روز ۱۶ اسفندماه سال گذشته:
  «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد.»
  به امید حاکمیت خرد
  ……..

  من از جناب آرتین هیچ کدورتی در دل ندارم تا در اثر آن به تندی با او سخن بگویم بلکه آن چیزی که من انتقاد میکنم از آن سخن گفتن بر اساس کینه کور لانه کرده در دل اوست , که به نوبه خود چشمانش را کور کرده است . مرادم از کینه کور آن نفرت از حاکمان فعلی ایران است که مانع میشود تا خیلی خونسرد قضایا را همانطور که هستند ببینیم و در مورد اتفاقات بر پایه شوهد واقعی نظر بدهیم .

  ۱- جریانی آمریکا ساخته در افغانستان در جریان گسترش و دگرگون شدنش میشود گروهی بسیار بزرگ متشکل از جهادی ها از کشور های گوناگون با تجربه بسیار و کاملا مسلح , با پول عربستان و پشتیبانی همه جانبه و هدایت آمریکا با نام شناخته شده داعش در سوریه و عراق و به سرعت باور نکردنی رشد میکند و مسلط بر قسمت اعظم خاک در این دو کشور میشود و میشود تهدیدی مستقیم برای ایران . اگر یادتان باشد این جریان تا حدود چهل کیلومتری بغداد هم آمدبا تجهیزات فراوان و حمایت فراوان عربستان و آمریکا . به نظر من هدف ورود به ایران بود پس از تمام کردن کار عراق . همانطور که میدانید دورتر ها این خود سپاهیان آمریکایی و متحدانش بودند که مستقیما در کشور های نا مطلوب از نظر آن ها میجنگیدند مثل کره و ویتنام . حالا همانطور که میدانید همین کار با تشکیل گروهای مزدور صورت میگیرد که افرادش از نقاط مختلف جهان گرد آوری میشوند و مجهز میشوند با سلاح و آموزش و پول و کمک های اطلاعاتی و غیره . چیزی که عراق را نجات داد از جمله همین سازماندادن جوانان عراقی در گره هایی مثل حشد الشعبی بود که از جمله با کمک ایران صورت گرفت . بدون کمک این گروه و کمک های ایران معلوم نیست که امروز عراق و ایران چه حال و روزی داشت . خوب آقایانی که کینه کورتان کرده است داعش گروه تروریستی بود یا حشد الشعبی ؟ جناب آرتین که بر افروخته شدی از این که من ترا نادان خواندم آیا نادان نیستی که گروهی که کشورش را نجات داد تروریستی میخوانی ؟ چه تروری و در کجا کرد این گروه ؟

  ۲- سیلی آمد و شد بلای جان و مال کمتر داشته بسیاری از هموطنانمان . آن مختصری هم که بینوایان داشتند را هم آب برد . در نواحی مرزی با عراق سیل شهر هایی در آن طرف مرز , درون عراق , را هم تهدید میکرد . ایران توسط سردار قاسم سلیمانی که اعتباری در عراق بین گروه هایی دارد , از گروه نامبرد تقاضای کمک میکند و آن ها هم اجابت میکنند تقاضای او را و با تجهیزات به کمک میایند , کمک به خودشان و کشور دوست . این اشکالی دارد جناب آرتین ؟ آیا با تروریست خواندن گروهی میتوان کمک آن ها انکار کرد و بدتر از آن به آن ها تهمت زد که برای سرکوب مردم آمده اند و بعد دروغ گفت که از لبنان در جریان کودتا و سرکوب سال ۸۸ به کمک استبداد سید علی آمدند ؟ همانطور که آمدن اسرائیلی ها در جریان انقلاب سال ۵۷ برای سرکوب مردم و شلیک کردن از هوا به مردم با هلیکوپتر دروغ طرفداران خمینی بود همینطور هم این که تو میگویی دروغ است و ساخته تخیلاتت جناب آرتین .

  ۳- مسلمانان هم مثل کمونیست ها به انترناسیونالیسم معتقدند , لااقل شیعان آن ها . معنی این انترناسیونالیسم خیلی ساده بگویم همبستگی همه کسانیست که معتقد به آن ایدئولو ژی هستند . همانطور که مدافعان سیستم سرمایه داری در اتحادی جهانی هستند همانطور هم طرفداران نظام اسلامی و کمونیستی در چنین اتحادی هستند . همانطور که کمونیستها از ده ها کشور گوناگون در اسپانیا علیه فاشیسم جنگیدند همانطور هم شیعیان ایران در سوریه , عراق و هر جای دیگر که صلاح ببینند در کنار شیعیان دیگر اگر لازم باشد میجنگند . این امر غریبی نیست جناب آرتین . مطمئن باشید که اگر نظام کنونی ایران در خطر سقوط قرار گیرد از ده ها کشور جنگجو به کمک پاسداران و بسیجی ها خواهند آمد . در این من هیچ شک ندارم .
  همانطور که سربازان آمریکایی به کمک نیروهای مخالف کمونیستها در کره رفتند و در ویتنام رفتند و در حال حاضر هم میخواهند در ونزوئلا بروند اگر شرایط جور شود . پس این شرکت / دخالت امر تازه ای نیست و تنها به ایران و سوریه و ویتنام و کره و لیبی و افغانستان و عراق و … محدود نمیشود .

   
 17. کینه کور , چشم کور (۲)

  ۴- در حال حاضر این گروه حشد الشعبی برای کمک به ما و خود عراقی ها وارد ایران شده و هیچ قصد سرکوبی هم ندارد و هیچ چیزی دلالت بر این امر نمیکند که جناب آرتین با قاطعیت میفرماید که برای سرکوب آمده اند . مگر کنترل از دست حاکمان در آمده که به چنین کمکی نیاز باشد ؟ اعتراض های این جا و آن جا که اسمش شورش و قیام نیست جناب آرتین .از این گذشته مردم ما این قدر از این بلایا و بدتر از این ها را دیده ا ند و چنان پخته شده اند در کوره حوادث که نمی آیند فورا مثل این جناب نوریزاد سیل و ویرانی را بهانه کنند برای دراز کردن آخوند ها بلکه تا میتوانند به هم کمک میکنند .

  ۵- جناب نوریزاد را که میشناسید همه که منتظر است که اتفاقی جایی بیفتد تا شروع کند به زدن حرفهای صد بار گفته شده اش را . در یکی از این فیلم هایش دهی را نشان میدهد و مینالد : ” فقر , فقر , در این چهل سال ……. ” . من در دوران سربازی افسر سپاهی بودم و کارم سر کشی به سپاهیان دانش بود و صد ها ده در آذربایجان که از جمله آبادترین و پرنعمترین استان های ماست را دیدم . من اگر بگویم که آن دهی که جناب نوریزاد در فیلمش نشان میدهد در قیاس با همه آن دهاتی که من دیدم شهر مدرنی است باور نمیکنید حتما. بله این ده در مقابل دهاتی که من دیدم شهر مدرنی است ! فقر را باید جناب نوریزاد در آنوقت و در آن دهات میدید اگر چه ایشان از دهات شهریار است و حتما فقر حاکم در آن نواحی را به چشم مبارکشان دیده است قبل از انقلاب . شهریار حالا کجا , شهریار آن وقت کجا . انصاف هم چیز خوبیست آقای نوریزاد . این ساخت و ساز های
  بعد از انقلاب هیچ ربطی به اسلام و آخوند و پاسدار و بسیجی ندارد و با دست مردم , ایرانیان ساخته شده همانطور که خود نوریزاد هم زمانی در جاهای پرت ساخت و آباد کرد .

  ۶- این ها همه که من میگویم در حمایت از حاکمیت و نظام حاکم نیست دوستان . این ها را میگویم تا کمک کنم عده ای از دوستان را که “کینه کور ” نباشند و از هر چیزی بدون پایه و اساس استفاده نکنند فقط برای خالی کردن حرص خود و عصبانی کردن دیگران که مخالف آن ها فکر میکنند در برخی از مسائل چون این عمل از اعتبار خودشان میکاهد .

  ۷- وارد کردن نوریزاد و مزدک در مطلب قبلی من به علت مشترک بودن شما سه نفر در یک چیز بود و آن شر و ور سر هم کردن در این مورد خاص سیل و …. شر و ور جناب آرتین به معنی سخن بی پایه و اساس است همان کاری که جناب آرتین کرده با تروریست خواندن گره الشعبی و این که آمده اند برای سرکوب . جناب نوریزاد هم , که خدا عمرش دهد زیاد تا ما هم عذاب بکشیم زیاد , از جمله شر و ور گویان است و جناب مزدک هم که معرف حضور همه هست . از فحش هایش که بگذریم میماند تعدای حرف از دیگران شنیده شده و خود بررسی نکرده که غالبا شر و ورند . اما در مطلب قبلی من از او به عنوان آدم بی خرد و در این حال صادق نام بردم . بی خردش به این خاطر که مردم را سزاوار مرگ دانسته بود به خاطر این که در ویدئو کلیپی دیده بود که مردی فریاد میزند ” یا اباالفضل ” وقتی سیل میخروشد و میروبد هر چه را که در آن امیدی بود برای ادامه زندگی , در آن ناامیدی گسترده شده در همه جا . البته این را هم بگویم که این جناب مزدک فراوان گفته که ما را کاملا نا امید کرده که شاید اندک خردی در او باشد که ما هنوز کشف نکرده ایم مانند , “دم ترامپ گرم ” یا “هر چه مسلمان هست را به دریا بریزید” , یا “مسلمان شعور ندارد “یا “محمد که اصلا وجود نداشت بچه دار نمیشد” و , و , و , ….. ممنون که خواندید !

   
 18. تفو بر تو ای روزگارتفو.
  بهتر است خودمان را گول نزنیم٬ مگر کورباشیم و بودیم که حوزه ها واعمالشان را ندیدیم و نبینیم. پس ۷۵ حوزه فقط در تهران چه می کنند؟ گذشته از دروس و حل المسایل متعه و بچه بازی و مزخرفات دیگر که برازنده همان جاهلان بی مخ منبری است تربیت طلاب خارجی فقط برای صدور انقلاب به صورت مسالمت آمیز نبود بلکه سوریه باقاسم سلیمانی و دسته های تروریست شخم زده شد.
  حشدال شعبی و طاهریون و زینبون دیگر تروریستهاهمان دستپرورده این حوزه هایند.حوزه قم ودیگر حوزه ها با دزدی اموال و جان ملت
  ایراننرا تربیت کرده است این دسته و گروههای تروربا خون ملت ایران تغذیه می شوند.
  ایران ۴۰ سال است که در دست مشتی تروریست است.
  گناه بی خیالی و ساده انگاری و دروغ به خود بود که اجازه داده ایم در روز روشن به ما تجاوز شود.

   
 19. سلام بر ناظران گرامی
  طنزی دیگر از سوی ولایت معاشان!به نظر این نگارنده اگر ایشان به جای اقدامات تروریستی به حرفه اصلی خود که همان خنداندن خلق الله می پرداختند اینک کسی در لیست تروریستی دشمنان قرار نمی گرفت.
  https://www.khabaronline.ir/news/1250811/الله-کرم-وقت-فیلتر-اینستاگرام-فرارسیده-است
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 20. سلام بر ناظران گرامی
  با مزه ترین جوک سال از سوی برترین کمدین های جهان.دوستان مجلسی لطفا آمار ارائه نمایند که تعداد گوشی های آیفون موجود در دستان مبارک چه تعداد است.در این نایابی اخبار خوب در ایران بلا زده این دلقک نمایی عزیزان بعد از مدتها خنده را بر لبان ملت نشاند.به ایشان توصیه می کنیم همان لباس تروریستها را بر تن نموده و در راهپیماییها در اطراف مجلس و شعار دادنها در صحن مجلس بسنده کنند تا بیش از این آبروی یک ملت را بر باد ندهند.
  https://www.khabaronline.ir/news/1250829/طرح-۲-فوریتی-تحریم-آیفون-به-مجلس-رسید
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 21. سلام بر ناظران گرامی
  اعترافات سردار سعید قاسمی از همکاری با سایر تروریستها و واکنش سایر سپاهیان در مجلس غیر ملی و ادعای خلاف منافع ملی!!! بودن این اظهارات از سوی این جماعت.باز هم برخی ساده لوحان این نگارنده را مجاب کنند که حضور حشدالشعبی به دعوت گروهک تروریستی سپاه پاسداران حکومت اسلامی به غیر از دنبال کردن اقدامات تروریستی و سرکوب مردم سیل زده است:
  https://www.khabaronline.ir/news/1250732/واکنش-اصولگرایان-مجلس-به-ادعاهای-سعید-قاسمی
  به امید حاکمیت خرد

   
 22. سلام بر ناظران گرامی
  دوستان سپاهی به چه زبانی بگویند که تروریست هستند؟بازهم بر خی از ساده لوحان این نگارنده را متهم کنند که هدف از حضور حشدالشعبی چیزی غیر از سرکوب است.اعترافات سردار سعید قاسمی از همکاری با تروریستهای دیگر و واکنش دیگر سپاهیان در مجلس غیر ملی:
  https://www.khabaronline.ir/news/1250732/واکنش-اصولگرایان-مجلس-به-ادعاهای-سعید-قاسمی
  به امید حاکمیت خرد

   
 23. پومپئو: سیاست ما کمک به مردم ایران برای تغییر است

  مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا به مردم ایران برای ایجاد تغییر کمک می‌کند.

  پومپئو دوشنبه 15 آوریل در کنفرانسی خبری در دالاس پس از دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم این منطقه سخن می‌گفت.

  پومپئو در این کنفرانس خبری گفت: «امروز با قرار دادن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های تروریستی به صورتی رسمی، خواستم در جریان دیدگاه‌هایشان (ایرانیان) درباره میزان تاثیر سیاست‌های‌مان بر زندگی مردم در داخل و میزان دست یابی به آرزوی‌مان در تغییر ویژگی و رفتار نظام ایران و رهبرانش، قرار گیرم».

  او ادامه داد: «حمایت ما از مردم ایران ادامه دارد و افزایش خواهد یافت. ما می‌خواهیم دولتی داشته باشند که ثروت‌های‌شان را برای صادر کردن تروریسم به سرتاسر جهان هزینه نکند».

  او با اشاره به سیل ویرانگر اخیر در ایران گفت: «این ماجرا در رسانه‌های ما پوشش داده شد در حالی که رهبری ایران همچنان به صادر کردن تروریسم ادامه می‌دهد».

  او ادامه داد: «در حقیقت از دلارهای‌شان برای پشتیبانی از مادورو در ونزوئلا استفاده می‌کنند در حالی که مردم در داخل در رنج به سر می‌برند».
  در پاسخ به سوالی درباره نگرانی برخی قانون‌گذاران آمریکایی از اقدام نظامی دولت ترامپ علیه ایران بدون موافقت کنگره، گفت: «من هیچ‌گاه از مذاکرات داخلی دولت سخن نمی‌گویم به ویژه هنگامی که با حقوق‌دانان باشد».

  وزیر امور خارجه آمریکا به سیاست فشار واشینگتن علیه تهران اشاره کرد و گفت: «یکی از مسائل دشوار، آگاه شدن از چیزی است که خارج از تهران روی می‌دهد. به بعضی از حقایق درباره این مساله از راه دیدارهایم با ایرانی‌ها دست یافتم».

  او ادامه داد: «درباره چگونی پیشبرد سیاست‌های آمریکا سخن گفتم از جمله درباره مخالفت با حضور ایران در لبنان و عراق به گونه‌ای که به برپایی کشورهای مستقل، آزاد و دارای حاکمیت کمک کند».

  درباره سیاست تغییر نظام در ایران، پومپئو گفت: «سیاست ما کمک به مردم ایران برای تغییر است تا ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان باقی نماند».

  در پاسخ به سوال‌هایی درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران یا سپاه پاسداران، پومپئو گفت: «ایالات متحده و ترامپ، به شکلی قانونی عمل خواهند کرد».

  او افزود: «ماده 2 قانون، اجازه به‌کار گیری توان نظامی علیه تروریست‌ها را داده است. صلاحیت‌ها زیاد است اما ما می‌دانیم که هنگام تصمیم‌گیری، باید به گونه‌ای هماهنگ با عمل سنت‌ها و قانون اساسی ایالات متحده عمل کنیم».

   
 24. پمپئو بعد از دیدار با آمریکایی‌های ایرانی‌تبار: در حالیکه مردم ایران از سیل رنج می برند، رژیم دلارها را خرج مادورو می کند

  وزیر خارجه ایالات متحده بعد از دیدار با گروهی از آمریکایی‌های ایرانی‌تبار، گفت ایالات متحده همیشه در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. آنها سزاوار بهتر از این هستند.

  مایک پمپئو روز دوشنبه ۲۶ فروردین بعد از بازگشت از سفر چهار روزه به آمریکای جنوبی،‌ در دالاس تگزاس یک دیدار خصوصی با جمعی از آمریکایی‌های ایرانی‌تبار داشت.

  از این دیدار جزئیاتی منتشر نشد اما آقای پمپئو دوشنبه شب به وقت واشنگتن در توئیتر خود نوشت: از ملاقات با گروهی از ایرانی-آمریکایی های چشمگیر و موفق در دالاس لذت بردم. در مورد معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروه تروریستی – که از امروز اجرایی شد – و ۴۰سال بی توجهی رژیم به نیازهای مردم ایران صحبت کردیم.

   
 25. علینقی عالیخانی: شاه هیچ حساسیتی به فساد سران رژیم نداشت و بسیاری درگیر این مسأله بودند. مرگ ارتشبد خاتم و رازی که علم با خود به گور برد را باید با طرح دولت آمریکا برای جانشینی شاه تبیین کرد.

  اکبر گنجی : ماجرای مرگ ارتشبد خاتمی چیست؟ شاه به جای عزاداری به «گردش» می رود و علم هم در مراسم تشییع جنازه شرکت نمی کند. قبل از آن شاه ماجرای پر دردسر مشهورترین خانم بازی اش را به گردن خاتم می اندازد و بعد از مرگ او هم موضوع فساد مالی ۱۰۰ میلیون دلاری وی را مطرح می سازد، اما این موضوع هم هیچ گاه پیگیری نمی شود.

  علینقی عالیخانی- وزیر اقتصاد شاه و ویراستار خاطرات علم- درباره رازی که علم به گور برد و علت مرگ ارتشبد خاتم می نویسد:

  «آمریکا، متفق اصلی ایران، همچنان نگران بود و بیم آن را داشت که در صورت درگذشت ناگهانی شاه، کشور دچار هرج و مرج گردد. در نتیجه در همان اوان برنامه ای برای روز مبادا (Contingency Plan) تهیه و در آن پیش بینی شد که در صورت لزوم ارتش ایران زمام امور را در دست گیرد و در میان سران ارتش، نقش اصلی را می بایست ارتشبد خاتمی ایفا کند. به احتمال زیاد خاتمی خود نیز به روشنی از این طرح محرمانه آگاه نبود- وگرنه خودش موضوع را به شاه گزارش می داد- ولی چند ماه پیش از درگذشت او، جریان به نحوی به گوش شاه می رسد. شاه نیز که به آسانی به همه کس بدبین می شد، از آن پس با خاتمی به سردی رفتار کرد و شاید هم در نظر داشت محترمانه او را از کار برکنار سازد. اگر این فرض را که شاه از برنامه روز مبادای آمریکاییان آگاهی یافته بود بپذیریم، می توان گمان داشت که گفت و گوی شاه و علم(یادداشت ۳ مهر ۵۴) در همین باره بوده است»(خاطرات علم، جلد اول، ص ۸۰). «اطلاعات[طرح آمرکایی ها] را مدیون سیروس غنی- که آشناییش درباره نظام سیاسی آمریکا و سیاست پیشگان آن، کم مانند است- هستم. برای نخستین بار در حدود ۷۶- ۱۹۷۵، جک آرمیتج، مستشار سفارت آمریکا در امور دفاعی، از دهانش می پرد و به غنی می گوید که درگذشت خاتمی، که در برنامه روز مبادا نقش عمده ای داشت، ضربه بزرگی بوده است. هنگامی که غنی درباره این برنامه از او توضیح بیشتری می خواهد، آرمیتج متوجه می شود زیادی حرف زده است و دیگر پاسخی نمی دهد. در اواخر سپتامبر ۱۹۷۸ غنی در واشنگتن از هنری پرخت، رئیس اداره ایران در وزارت خارجه آمریکا، می پرسد که چرا آمریکاییها فکری درباره مداخله ارتش- برای رویارویی با انقلاب- نکرده اند. پرخت در پاسخ، مسئول همه کوتاهیها را کیسینجر، ملوین لرد و همچنین سیا می داند و می افزاید، ؛مثلا برنامه ای که در صورت رویدادی برای شاه، نقش عمده ای برای خاتمی پیش بینی شده بود، پس از درگذشت خاتمی مورد مرور قرار نگرفت؛. بعدا نیز جرج بال و سیروس وانس وجود این برنامه را به غنی تأیید کرده اند» (همان، ص ۱۱۵).

  اکبر گنجی : دوستان پنج پست امروز درباره ارتشبد خاتمی را حتما بخوانید، سپس براساس منابع معتبر، بفرمایید چه اطلاعات تاریخی دیگری در این مورد وجود دارد؟ اسدالله علم خود به شدت نگران سوء ظن های شاه بود و به همین دلیل به وزیر امور خارجه بریتانیا دشنام می دهد که پیش شاه از او تعریف و تمجید کرده است.

  کانال تلگرام اکبر گنجی

   
  • بعد از ۴۰ سال حکومتی که قرار بود ایران را به بهشت روی زمین تبدیل کند کارش بجایی رسیده که چپ و راست مجبورند بگویند شاه خانم باز بود و اطرافیانش دزد بودند پس ان رژیم هم خوب نبود و مثل خود ما بود ! از سربازجوی اسبق و اسهال طلب سابق و پناهنده کنونی به شیطان بزرگ گرفته تا سید مفلوک این سایت همه شان بدنبال پیدا کردن اسناد مغازله بدون صیغه محمد رضا شاه هستند بخیال انکه باین ترتب مثلا خودشان را تطهیر کنند و بگویند خباثت و جنایتهایی که کردیم و میکنیم بخاطر خانم بازیهای شاه و علم بود.! ولی باور کنید همین مردم که سالها گول شما را خوردند دیگر بهیچ حرف شما اعتنایی ندارند .

    
   • سید عقلش به این چیزا نمی رسه اتاق فکر آقا گفته اپوزیسیون روی پهلوی به اتحاد دارن می رسن باید اینا رو خراب کرد فقط این رفیقمون نمی فهمه که با این روش حال بهم زن نتیجه عکس میگیره

     
 26. سلام و درود

  ( مدنیت و سیاست )

  قسمت دوم ( پایان )

  در بخشی از کتاب ارزشمند ظهور و سقوط سلطنت پهلوی « اعترافات ارتشبد حسین فردوست » فردوست در زمینه شهرسازی بویژه رشد و توسعه پایتخت زبان به ملامت دوست دوران زندگیش پادشاه فقید میگشاید. او که رئیس دفتر ویژه اطلاعات بود و مقامی فراتر از ریاست بر ساواک داشت و دارای استعدادی ویژه و ذهنی ریاضی با تربیت انگلیسی و طی کردن موفقیت آمیز دوره های آموزش اطلاعات و ضداطلاعات با نمره ممتاز در بخش آموزش خارجی m. I. 5 و m. I. 6 بود فعالیت بسیار متنوع و گسترده ای داشت و بطور محسوس و نا محسوس بر فراز سر تمام وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی نظارت داشت، آنطور که در متن اعترافات او آمده فعالیتهایش از تعیین نرخ قند و شکر داخلی و خارجی گرفته تا دریافت و جمع بندی و خلاصه نویسی مجموعه اطلاعات جاسوسی از سایر کشورها بویژه اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفته تا همکاری با c. I. A و موساد و اینتلیجنس سرویس، تا کسب اطلاعات برون مرزی و جاسوسی از سفارت خانه ها گسترده بوده است. ایشان در بخشی که از نحوه توسعه نامتوازن و مدیریت شهر تهران به عنوان پایتخت میگوید، نقل میکند که در پی بارش باران و جاری شدن سیلاب در سطح شهر تهران گزارشات مستندی همراه با عکس و فیلم به دفتر ویژه اطلاعات میرسید که نشان میداد وقوع یک سیلاب متوسط سبب میشد که در کف ساختمانهای جنوب شهر ناگهان چشمه ای از فاضلاب میجوشید و آبی سیاه رنگ و بسیار آلوده فوران میزد و در اندک مدتی خانه و زندگی ساکنانش را ویران و آنها را دربدر میکرد و گاهی هم با تلفات نفوس همراه بود. ایشان در ادامه میگوید افراد خبره و زمین شناسی را مأمور بررسی ریشه ای این امر کردم و مشخص شد که لایه « مارن » که لایه ای غیر قابل نفوذ در زیر سطح زمین است در زیر خاک شهر تهران بخصوص در قسمتهای جنوبی شهر، بسیار نزدیک به سطح زمین است و سیلابها به عمق زمین نفوذ نمیکنند و پس از اشباع سطوح بالا در قسمتهای گودتر بصورت چشمه های گنداب میجوشند و به سطح زمین میآیند و اصولاً شهر تهران در زمین مناسب برای شهرسازی بوجود نیامده است ! ( مارن به فرانسه (به انگلیسی: Marl) گونه‌ای خاک کلسیم کربنات است که چندین نوع مواد معدنی و آراگونیت در خود دارد. در اصطلاح علمی مارن به خاک‌هایی گفته می‌شود که دارای ۳۵ تا ۶۵ درصد رس، و ۶۵ تا ۳۵ درصد کربنات‌اند.به این لایه که مانع نفوذ آب به لایه های تحتانی زمین میشود سیمان طبیعی نیز گفته میشود ) علاوه بر آن وجود گسلهای فراوان شهر تهران را بصورت یکی از نا ایمن ترین پایتختهای جهان در آورده که در صورت رویداد زلزله ای متوسط بیشتر ابنیه شهر تخریب و آمار تلفات سر به میلیونها نفر خواهد زد و از آنها بدتر اینکه در جغرافیای بی شکل شهر امکان امداد رسانی بسیار محدود و کند خواهد بود و مفید و مؤثر و ایمن و مقرون به صرفه بودن مترویش با سیستم متروی هیچیک از شهرهای دارای مترو قابل قیاس نیست! اما نه تنها پادشاه قدر قدرت مملکت که در کل مسائل کشوری و لشگری حرف آخر را میزد و تصمیم نهایی را میگرفت به اینگونه امور توجهی ندارد، بلکه با ناکاردانی خود سبب میشود که بطور مداوم بر رشد بادکنکی توسعه شهری، شهر تهران دمیده شود ! پس از انقلاب ضد سلطنتی و منحرف شدن جنبش مردم ایران و تحریف اهداف انقلاب،پیروزی حرکت و جنبش آگاهانه انقلاب 57 به غلبه شورشی کور تبدیل شد و با بدست افتادن قدرت و اختیارات ملوکانه بدست افراد ناشی و از میانبردن مغزهای خلاق و تحصیل کردگان کاردان به شیوه ها و بهانه ها و اتهامات مختلف، سرانجام امور کشور به مداحان و روضه خوانان و چاپلوسان فاقد دانش و سیری ناپذیر که جای « الدوله» و « السلطنه» و « الملک» ها و اعلیحضرت و والاحضرت ها و شازده ها را گرفتند و بصورت استانخوار و فرمانخوار و شهرخوار و بخش خوار و دهخوار درآمدند سپرده شد! هم اکنون بجای صدها نفر یقه سپید و کراوات دراز، که مورد مهر ملوکانه قرار گرفته بودند و بر بادکنک شهر تهران میدمیدند، صدها هزار خانواده پیشانی سیاه و عقل کوتاه با داشتن تابعیتهای چندگانه بر این بادکنک و سایر شهرهایی که با الگوی تهران توسعه مییابند، میدمند! و هر حادثه کوچکی تبدیل به مصیبتی عظما میشود! شهرسازی مدرن نیاز به همکاری گسترده و هماهنگ صدها گروه کاری و تخصصی دارد و در میان ملل متمدن و موفق افراد مستعد را در دانشگاهها توسط اساتید و نخبگان و نوابغ و دعوت و استخدام پاره وقت اساتید شایسته از سراسر جهان، تربیت و آماده سپردن مسئولیت میکنند و با مقررات عالمانه و نظارتهای دقیق به آنها اختیارات میدهند . وقتی اراذل و اوباش و کذابان مردم فریب با مدارک تقلبی نماینده مجلس قانونگذاری میشوند بدون آنکه حتی به اندازه یک وکیل دعاوی پایه سه سر از حقوق و قانون در آورند و اصولاً با الفبای علم حقوق آشنا باشند، با اینحال چون ستاره های دنباله دار قوم و قبیله و باند خود را برای خوردن و چپاول کشور چون کارناوالی همیشگی با خود همراه کرده اند و تنها به قصد انباشتن کیسه خود با هر جریان قدرتمندی که بهتر آنان را به مقصود برساند همراه میشوند و برای کشور نکبت زده ایران که دارای 31 استان وسیع *و 1245 شهر رسمی و بسیار بیش از این شهرکهای اقماری و غیر اقماری بزرگ و کوچک و دهها هزار بخش و روستاست با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت قانون مینویسند و تصویب میکنند و به اجرا میگذارند !
  * کل وسعت کشور فرانسه به اندازه سه استان خراسان شمالی و جنوبی و رضوی است. تمام مساحت انگلستان به اندازه استان تهران و البرز است !! ایران به اندازه چندین کشور اروپایی وسعت و جمعیت دارد ! با اینحال هیچیک از شهرهایش بر اساس نقشه شهرسازی ساخته نشده و وقوع هر حادثه طبیعی چون زلزله و سیل بیش از انفجار بمب اتمی به آن خسارت میزند ! زیرا هیچ دانش آموخته ای در جای خود قرار ندارد و آنچه افراد را بر میکشد و بر مسند ریاست مینشاند وفاداری به نظام مقدس است نه لیاقت و کاردانی و دانش آموختگی!

   
 27. هر روز برگ جدیدی از همراهی برادران منقلابی در چاپیدن و شیره به سر ملت مالیدن رو میشه. مثل قدیمی میگه برادران دعوا کنن، ابلهان باور کنن. حکایت برادران اصولگرا و استمرارگرا. این وسط یه عده ابله و نادان هم این حرفها رو باور میکنن.
  اخوار: آستان قدس برای اصولگرایان؛ مؤسسه مولی الموحدین برای اصلاح‌طلبان! هر دو شرکای وفادار سپاه پاسداران منقلاب اسلامی.

   
 28. سلام و درود

  ( مدنیت و سیاست )

  قسمت اول

  مدنیت یعنی شهرسازی و تمدن به مفهوم مدرن آن یعنی شهرسازی به علاوه مجموعه آداب و مقررات زندگی شهری . شهر به اجتماعی انسانی گفته میشود که بر اساس نظم معین و تعریف شده ای که بصورت قوانین در آمده اداره شود و مردم بر اساس مقرراتی که امنیت و آسایش و پیشرفت و رفاه آنها را تأمین کند و در قوانین و مقررات هیچیک از ضروریات زیست اجتماعی، اعم از مادی و معنوی آنها نادیده گرفته نشده باشد. ممکنست اجتماعی کوچک با 50 هزار نفر جمعیت و یکهزار خانوار شهری و شهرنشین تلقی و تعریف شوند و ممکنست اجتماعی دیگری با دهها و صدها برابر جمعیت و مسکن و وسعت شهر محسوب نشود! زیرا آنچه باعث میشود که جامعه ای شهر ارزیابی شود وسعت و تعداد جمعیت و خانه ها نیست، فرضاً اگر هزاران روستا را به هم وصل کنیم، شهر ایجاد نمیشود، در جامعه متمدن دو طرف اصلی وجود دارد 1_ مردم. 2_ حکومت. در هر شهر و اجتماع متمدن انسانی هم مردم و هم حاکمیت هر یک حقوق و تکالیف ویژه ای دارند که ریشه آنها در نیازهای مادی و معنوی و باورهای مردم و سنتهای ریشه دار آنها دارد و مادام که مردم و حکومت در چهارچوب اختیارات خود و انجام وظایف خود عمل میکنند و به موازات هم پیش میروند میان آنها جدایی نمی افتد و بین مردم و حاکمیت اصطحکاکی بوجود نمیآید. ( در نظامهایی که با شیوه دمکراسی اداره میشوند اکثریت مردم خط مشی حاکمیت را معین میکنند بنابر این تنها در صورت تقلب یا گردن ننهادن حاکمیت به نتایج آراء عمومی ممکنست جامعه دچار تنش و تضاد میان مردم و حاکمیت شود یا اینکه گروه، حزب و… برای رسیدن بقدرت وارد عرصه دمکراسی شود ولی در خفا هدفش سلطه خود و از میان بردن دمکراسی و سلب آزادی و پایمال کردن حقوق مردم باشد! ( چون به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان « حزب نازی » یا افزودن پسوند و پیشوندی به دمکراسی که دمکراسی را به ضد خودش تبدیل کند! ( چون نظام دمکراسی دینی ولایت فقیه در ایران که پسوند دینیش، از همان ابتدا دمکراسی را از معنا انداخت و در عمل نوعی فاشیسم مذهبی را به جامعه تحمیل کرد و از همان روز اول با تکیه به همراهی و پیروی و اطاعت کردن اکثریت جمعیت شیعه با خود ، و عدم آگاهی اکثریت مردمی که با الفبا و بدیهیات علم سیاست و ابتداییترین قواعد زیستی متمدنانه همگام و نسبت به ملل متمدن آوانگارد و پیشگام، با حقوق شهروندی خود بیگانه بودند و خلاء فکری و نداشتن تجربه عملی و کار حزبی و عدم تشکل در سندیکاهاو صنفی و عدم آگاهیهای مردمی که پیوسته تحت سلطه نظامهای تک صدایی و پوسیده و ارتجاعی شاهنشاهی نوع « خدا شاهی شرقی » با غصب آزادیهای اجتماعی مردم به کل جامعه ایران ستم شد و حقوق مدنی و شهروندی و آزادیها و حقوق تمام اتباع کشور یکجا پایمال شد سپس تحت عنوان نظام دمکراسی دینی!! « پسوند دینی چنان چهار چوبی خاص برای دمکراسی تعریف و تحمیل کرد که بجز در شعارها و تبلیغات کاذب و مصاحبه های بیشمار افراد ناکاردان و ناشی که هرگز جای مواد قانون اساسی را نگرفت و با هدف « دما گوژی_ مردم فریبی » در طول چهار دهه، گفته و نوشته و تکرار و باز تکرار مکررات شد و میشود، بطوریکه امروزه بسیار بندرت کسی از ایرانیان غیر وابسته به حکومت، باوری به دمکراسی دینی دارد! پس از سلب آزادیهای اجتماعی مردم و مجرم و معاند دانستن طالبان آزادی سیاسی نوبت به ایجاد تبعیض نا روایی میان اکثریت مسلمان با غیر مسلمانان و زیر مجموعه های سایر ادیان و بعد از آن ارجحیت دادن اکثریت مردم شیعه مذهب و مردمی که مقلد این مرجع و آن مرجع تقلید بر سایر اقلیتها و مذاهب رسمی و غیر رسمی دین و مذهب رسمی شد. از آنجا که سیاست به مفهوم اداره کلان جامعه و همراه و همسو کردن مردم با حاکمیت است، خواه نا خواه سیاست و مدنیت در هم گره خورده اند و اگر شکل فیزیکی شهرها را حالت سخت افزاری اجتماع فرض کنیم، سیاست حالت نرم افزاری جامعه است و این دو روابط مؤثر و متقابلی با هم دارند و بدون همدیگر تعریف نمیشوند. پیشرفت و پسرفت جامعه امری نسبی است و نسبت به جوامع دیگر سنجیده میشود، گاهی حاکمیت با بهره گیری از دانشمندان و متخصصان و افراد خبره و ارزیابی توان مادی و ضرورتهای عملکرد حاکمیت مدرن و اطلاعاتی که از خود و سایر جوامع دارد افکار و اهدافش بر افکار عممومی سبقت میگیرد و به اصطلاح تحولات اجتماعی از بالا آغاز میشود. ( چون اصلاحات عهد رضا خان که حاکمیت در صدد ایجاد اصلاحات اجتماعی بود ولی توده ناآگاه و محافظه کار مردم نبودند! یا اصلاحات کشوری و لشگری عهد کمال پاشا « آتا تورک » که با مقاومت قشریون سنتی مواجه شد لذا مردم به نسبتهای مختلفی در مقابل طرح مدرنیزاسیون کشورهایشان توسط حاکمیت مقاومت میکردند ! ) بالعکس گاهی افکار عمومی بر حاکمیت پیشی میگیرد و اکثریت مردم خواهان تحولاتند ولی حاکمیت مقاومت و مخالفت میکند ( چون انقلاب کبیر_1789 _1799 فرانسه یا انقلاب سوسیالیستی 1917_1903 در روسیه یا انقلاب مشروطیت در ایران ) ۱۲۸۴–۱۲۹۰ (۱۹۰۵–۱۹۱۱). دکتر عبدالکریم سروش در مصاحبه ای که در خصوص مقایسه میان پادشاه فقید ایران و آیت‌الله خمینی داشت به نکته بسیار ظریفی اشاره کرده بود که
  از دید و داوری اغلب ارباب اندیشه مخفی و مغفول ماند و آن این جملات بود : « ما انقلاب نکردیم، انقلاب شد ! »
  انقلاب امری در حال شدنست و هنگامیکه رشد کمی و کیفی جامعه به مرحله معینی برسد وقوع انقلاب اجتماعی بصورت امری حتمی و جبری روی میدهد و بطور قطع و یقین پیروزی با طرفیست که سمت و سویش رو به آینده است
  . تمام تلاشهایی که در طول تاریخ جهت رجوع به دورانهای سپری شده و احیای گذشته صورت گرفته است بلا استثنا به طور مضحکی با بر جای گذاشتن تلفات و خسارات هنگفتی به شکست منجر شده است . چرخ دنده های حرکت تاریخ یکسویه است و تنها رو به آینده میچرخد .به قول بزرگی در یک رودخانه نمیشود دو بار شنا کرد !

  ادامه دارد .

   
 29. ادمکشان عراقی در ایران چه میکنند ؟

  چو بیشه تهی گشت از نره شیر ==÷شغالان به بیشه در ایند دلیر !! ای دریغ که کارمان به کجا کشیده است که ملایان حاکم ؛ برای سرکوبمان دست به دامن اجنبی شده اند !
  دریغ ودرد که دز سال ۵۷ خود بدست خود وطن را بدست اجنبیانی دادیم که خیال میکردیم ایرانی اند
  بعد از ۴۰ سال اکنون برایمان ثابت شد که اخوندیسم تبه کار و اخوند پرستان نه تنها ایرانی که دشمن ایران و ایرانی اند و اکنون میتوان فهمید که این ناجوانمردان چون اسلاف کثیفشان در ۱۴۰۰ پیش دار و ندار این سر زمین را غارت و به خارج از ایران می فرستند و حال تازه گرگ های هار خود را به رخمان میکشند. که چنانچه عرض و اندامی بکنید با حشد الشعبی و زینبیون و حوثی های یمن طرفید وای که چقدر زلیل و بیچاره شده ایم ماملت که سالیان متمادی در امد ملی مان را به عراق و سوریه و … بردند تا در انجا برای سرکوبمان نیرو تربیت کنند ؛ ایا واقعا قابل باور است حشد الوحشی که حقوق ماهیانه شان از بودجه.ملی مان پرداخت میشود حال با امکاناتی که انهم از پول خودمان برایشان خریداری شده ؛ قصد کمک به سیل زده گان لرستان و خوزستان را داشته باشند ؟ لابد چند روز دیگر هم زینبیون افغانی با ماشین های دوکابینت اخرین مدل و پر از و خوراک و پوشاک به کمک سیل زده گان خراسانی خواهند امد ؟ اخوندیسم تبه کار و دار دسته ضد ایرانی ان بد جوری از نجابت ملت ایران در طی سالیان متمادی سو استفاده کرده و اکنون با کمال وقاحت و پر رویی شمشیر را از رو بسته و چهره کریه ضد ایرانی خود را هویدا کرده است اما کور خوانده است زیرا این عمل ضد ملی انان. باعث وحدت و اتحاد بیشتر اقوام ایرانی و نیز شناخت بیشتر این بی وطنان حاکم بر ایران خواهد شد ؛ جوانان ایرانی وطن پرست لرستان و خوزستان و خراسان و سیستان تن به چنین ذلتی نخواهند داد گرچه اکنون خاموش و اتش زیر خاکسترند ؛ بابک و ابو مسلم و اریوبرزن زنده اند ؛ ستار خان و باقر خان و سر دار اسعد بختیاری تازه متولد شده اند ؛ شما و اربابانتان کوچکتر از انید که بتوانید در میان اقوام اصیل ایرانی اتش تفرقه بیافروزید تا چهار صباحی بیشتر در اریکه قدرت بمانید ؛ اگاه باشید که از خاکستر جوانان وطن پرست ایران که شما در خاوران. و خاورانها سوزاندید ققنوسها به پرواز در امده و این ننگ را تحمل نخواهند کرد ؛ اخوند غضنفر ابادی چندی پیش. ملت ایران را به چنین روزی تهدید کرده بود و اکنون طلیعه ان که هجوم حشد الوحشی با تجهیزاتی که شما به قیمت فقر این ملت برایشان خریده اید؛ نمودار شده است

   
 30. شاه: فرمانده نیروی هوایی(دامادم) ۱۰۰ میلیون دلار ثروت داشته، اگر سوء استفاده کرده مصادره شود!

  ✍️ اسدالله اعلم

  «یکی از دوستان مرا نخست وزیر خواسته بود که در خصوص دارایی مرحوم ارتشبد خاتمی اگر مطلبی می داند، به ایشان بگوید»

  (خاطرات علم، جلد پنجم، ص۳۱۳. ۳۰ مهر ۱۳۵۴).

  «قدری راجع به ثروت ارتشبد خاتمی مذاکره شد. ارقامی که در نظر مبارک بود، به نظر من مبالغه آمیز به عرض رسیده بود، حدود ۱۰۰ میلیون دلار! ولی معمولا شاهنشاه بدون مطالعه و تعمق چیزی نمی فرمایند. ولی اعتقاد داشتند اگر مدرکی به دست بیاید، باید به نفع دولت ضبط بشود. ماشاء الله به این بزرگی و عظمت روح این مرد و علاقه[ای] که به کشور دارد که حاضر است خواهرش(زن خاتمی) را فدای منافع کشور کند!»

  (همان، ص ۳۷۷. ۲۱ دی ۱۳۵۴)

  «در خصوص امور داخلی هم باز نسبت به ثروت مرحوم ارتشبد خاتمی فرمانده سابق نیروی هوایی و سوء استفاده های نیروی دریایی مذاکره شد»

  (همان، ص ۳۸۳. ۲۲ دی ۵۴).

  —-
  ولی هرگز هیچ پولی از ثروت ارتشبد خاتمی ضبط نشد، چون میزان فساد مالی سران رژیم و خاندان سلطنتی بسیار زیاد و این امری عادی بود.

   
 31. شاه: این دختره پدرسوخته خوشگل که شهبانو، مادرش، مردم و خودش می گفتند زن من شده است را انداختیم به گردن ارتشبد خاتمی، داماد خودمان! شهبانو هم کاملا باورش شده است!

  ✍️اسدالله اعلم

  «فرمودند: راستی فلانی! علیا حضرت شهبانو کاملا متقاعد شده و باور کرده اند که این دختره[ای] که مردم با حرف به ریش ما چسباندند، دوست ارتشبد خاتم، فرمانده نیروی هوایی، است. تا جایی که به من می گویند ما چرا برای خاتم باید این همه فداکاری بکنیم؟!

  عرض کردم: چه بهتر! یکی از مشکلات اساسی ما حل شد که علیا حضرت کلافه نشوند! حقیقت این است که شاهنشاه چند دفعه این دختر را دیده بودند[و با او گردش رفته بودند!]، ولی بعد که مرخّص شد، خاتم دلباخته او شد و چون چندین دفعه با هلیکوپتر و اتومبیل اسکورت او را جا به جا کرد، مردم خیال کردند زن شاه است! به خصوص که خیلی هم خوشگل است و به علاوه صاحب ادعا و جاه طلب و خودش را لانسه کرد!»

  (خاطرات علم، جلد سوم، ص ۱۴۸. ۱۰ شهریور ۱۳۵۲)

  «بعد در مورد این که چه طور علیا حضرت شهبانو قبول کردند که موضوع آن دختر که گفتند زن شاه شده دروغ است و او رفیق ارتشبد خاتم شوهر خواهر اعلیحضرت همایونی است، فرمودند: چند شب علیا حضرت به منزل خاتم تلفن کرده، جواب داده اند والاحضرت فاطمه (خواهر شاه و همسر خاتم) که در لندن هستند، خاتم هم دو بعد از نصف شب به منزل خواهد آمد و علیا حضرت از این مسئله خیلی خوشحال شده یقین کرده اند که خاتم مشغول الواطی است! به هر صورت مدتی خندیدیم که ماشاء الله اقبال شاهنشاه بلند است!»

  (همان، ص ۱۶۹. ۲۵ شهریور ۵۲).

   
 32. سایت حاجی چوپون/* سردار/* شکستخورده: دولت مصر، در اقدامی ناگهانی، از عبور محموله‌های نفتی ایران از کانال سوئز به سمت سوریه جلوگیری کرده است؛ امری که باعث شد، ایران از طریق خاک عراق، نفت خود را با تانکر به سوریه صادر کند.
  مش قاسم: حاجی! شیاد! مفتخور! نادان! نفت ایران به سوریه صادر نمیشه، نفت ایران به سوریه اهدا میشه. میگی نه از مرشدت بپرس.

   
 33. اینم از مقاومت جبهه مقاومت. مزدورایی که توی عراق و سوریه و لبنان داشتن آوردن ایران. منقلابیون ۵۷ چشتون روشن.

   
 34. احاديثى براى زنان شيعه

  ١) امام صادق ميگويد : هنگامى كه پيامبر به معراج رفت، فرمود: جبرئيل نزد من آمده و گفت: اى محمد خداوند مى فرمايد: من گناهان زنانى كه از امت تو متعه شوند را بخشيدم(منبع: من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : ٣ صفحه : ٤٦٣)

  ٢) پيامبر فرمود: هركس زن مومنه اى را صيغه كند مانند اين است كه ٧٠ بار به زيارت كعبه رفته باشد(منبع: من لايحضرالفقيه از شيخ صدوق ج ٣ ص ٣٦٦)

  ٣) فضل ابن مولی روایت است كه از امام صادق پرسیدم زنی را متعه نمودم و بعدا تحقیق نمودم كه زن شوهر داشته؛ امام (عصبانی شد) و فرمود: چرا از ازدواج آن تحقیق به عمل آوردی نیازی به آن نبود(منبع: كتاب التهذیب شیخ طوسی ج ٢ ص ١٨٧)

  ٤) از امام صادق در مورد ازدواج موقت پرسيده شد آيا فقط بايد چهار زن باشد؟ فرمود خير ، با ١٠٠٠ نفر از اينگونه زنان ازدواج کن زيرا اينها کرايه ايي هستند.( منابع: الکافي ج٥ ص: ٤٥٢- الاستبصار ج٣، ص:١٤٧- تهذيب الاحکام ج٧، ص:٢٤٨)

  ٥) از محمد ابن عبدالله اشعری روایت است از امام رضا پرسید شخصی با زنی متعه میكند و بعد سپس مشكوك میشود كه او شوهر دارد؛امام فرمودند نیازی به تحقیق و شك نیست و متغه او جایز است(منبع: وسایل الشیعه ح٥، باب ١٠ از ابواب متعه)

  ٦) از هشام بن سالم روايت است كه ايشان مي فرمايند امام جعفر صادق فرمودند: براي مردان نكاح موقت مستحب است و بسيار كريه و ناپسند مي دانم كه فردي از دنيا برود و ازدواج موقت ننموده باشد(منبع: وسائل شيعه ج ١٤. ص ٤٤٣ )

  ٧) از زراره روايت است كه ايشان مي فرمايند از امام جعفر صادق درباره ي متعه پرسيدم آيا زنان متعه شده جزو زنان چهار گانه اي هستند كه در قرآن ذكر شده اند ايشان فرمودند آن زنان مستاجره هستند اگر خواستي هزار تا از آنان را اجاره نما (منبع: فرع كافى ج ٢ ص ٤٨)

  ٨) از محمد بن مسلم روايت است كه مي فرمايند امام جعفر فرمودند زنان متعه شده جزو زنان چهارگانه اي كه در قرآن ذكر شده اند نيستند زيرا كه اين زنان طلاق نمي شوند و از شوهران نيز ارث نمي برند بلكه آنان اجاره شده اند(منبع: فروع كافى ج ٢ ص ٤٣)

  ٩) از فضل مولي محمد بن راشد روايت است كه مي فرمايد من از امام جعفر صادق پرسيدم من با يك زني متعه نمودم و سپس در قلبم اين سوال پيش آمد كه مبادا او شوهر داشته باشد و سپس پس از تحقيق او را شوهر دار يافتم امام جعفر صادق فرمودند: متعه او اشكالي نداشت چرا از ازدواج او تحقيق به عمل آوردي نيازي به آن نبود(منبع: التهذيب ج ٢ ص ١٨٧)

  ١٠) از مهران بن محمد روايت است كه مي فرمايد به امام جعفر صادق گفته شد: فلاني زني را متعه نموده است و او از اينكه مبادا زن شوهر داشته باشد تحقيق كرد امام صادق فرمودند چرا تحقيق نموده است نيازي به تحقيق نيست نكاح و متعه او جايز است( منبع: التهذيب ج ٢ ص ١٨٧)

  ١١) از محمد بن عبدالله اشعري روايت است كه مي فرمايد به امام رضا گفتم: شخصي با زني ازدواج مي نمايد و سپس مشكوك مي شود كه او شوهر دارد. ايشان فرمودند: نيازي به تحقيق و شك نيست, و متعه او جايز است(منبع: التهذيب ج ٢ ص ١٨٧)

  ١٢) از اسحاق بن جرير روايت است كه مي فرمايد به امام جعفر صادق گفتم در كوفه زن فاجره اي است آيا مي توانم با او متعه نمايم ايشان فرمودند آيا او پرچم فسق و زنا را بر خانه اش زده است گفتم خير ايشان فرمودند آري متعه با او جايز است و در روايتي ديگر نقل شده است كه اگر او پرچم زنا را آويزان كرده باشد باز هم متعه با او جايز است(منبع: وسايل الشيعه ج ١٤ ص ٤٥٥)

  ١٣) از حسن بن ظريف روايت است كه مي فرمايد به امام جعفر نامه اي نوشتم به مدت سي سال است كه متعه را ترك نموده ام و اينك به آن علاقمند شده ام در محله ما زن زيبايي وجود دارد ولي فاجره و فاسقه است آيا مي توانم با او متعه نمايم ايشان فرمودند شما با آن كار سنتي را زنده و بدعتي را مي ميراني هيچ اشكالي ندارد(منبع: وسايل الشيعه ج ١٤ ص ٤٥٥)

  ١٤) از عمار بن مروان روايت است كه مي فرمايد به امام جعفر گفتم شخصي نزد زني براي نكاح متعه مي آيد و او مي گويد: من به شرطي با شما متعه مي نمايم كه از فرجم استفاده ننمايي و از محل و مكان ديگر مي تواني تلذذ حاصل نمايي امام جعفر فرمودند آن فرد بايد آن شرط را رعايت نمايد و از مكان دبر(مقعد) او استفاده نمايد(منبع: فروع الكافى ج ٢ ص ٤٨)

  اينها ١٤ روايت از صدها روايت شرم آور در مورد صيغه يا همان فاحشگى اسلامى است كه روحانيون شيعه و به نقل از ائمه شيعه آنها را نقل كرده اند.

  كل مسئله صيغه و يا ازدواج موقت، ارضاى شهوت سيرى ناپذير مردان مسلمان بوده و هست و تنها چيزى كه در اين ميان به آن وقعى نهاده نشده است، خواسته زنان است، زيرا در دين مبين اسلام زنان تنها براى زاد و ولد و ارضاى جنسى مردان خلق شده اند و ارزش و اعتبارى بعنوان يك انسان ندارند.

  اما رواياتى هم وجود دارد كه ميتوان دختر باكره را نيز صيغه كرد و بدليل باكره بودن بايد گونه اى ديگر با آنها نزديكى كرد.

  ١) از محمد بن ابي حمزه روايت است كه از ايشان پرسيدند آيا مي توانيم دختران باكره را متعه نماييم ايشان فرمودند متعه با آنان اشكالي ندارد ولي از شرمگاه آنان استفاده ننماييد( منبع: وسايل شيعه ج ١٤ صفحه ٤٥٨)

   
 35. جناب حر زمانه
  ارزوی سلامتی و سعادت شما را داریم

   
 36. زینل!
  ——

  انتخاب نام کوروش برای پسر ایرانی حرام شد. اسمش را بگذار عم قزی.
  کی جرئت می کند به هوخشتره بگوید بیا بشین سر لگن. سوگ سیاوش اشک را سرازیر می کند. اسم نادر لرزه می افکند. بهرام که گور می گیرد. فرهاد است و کوه بیستون. رستم و هفت خوان و آرش و یک دست اسلحه.
  غلامعلی، غلامحسن، غلامحسین، غلام زین العابدین بیمار. نگذار شیر ممّد. بگذار زار ممد!

   
 37. به بهانۀ سال‌مرگِ اسدالله عَلَم

  روزی که شاه «عقلِ مُنفصل» خود را از دست داد

  علم اگر زنده بود و مانند قبل در کنار شاه بود او تصمیمات دیگری می گرفت. شاه اما بدون علم حیرت زده و منفعل شده بود….

  اهمیت نام او اما بیشتر به خاطر خاطراتی است که بر خلاف بسیاری از خاطره‌نویسان به قصد تطهیر نوشته نشده و ریزترین جزییات را هم شامل می‌شود و آیینۀ تمام‌نمایی از تاریخ ایران در سال های 1345 تا 1356 به دست می‌دهد. دوره ای بسیار مهم که سیمای ایران تغییر می کند و در دهۀ 50 بسیاری از تحولات که به رؤیا می مانستند جامۀ واقعیت پوشیدند هر چند به شاه اعتماد نفس فراوانی هم بخشید و از توسعۀ سیاسی به موازات توسعۀ اقتصادی غافل شد….

  خاطرات علم هم ما را با این روند آشنا می کند و هم حتی ما را به اندرونی خلوت‌های عصرانۀ شاه هم می برد. یادمان باشد جزییات مهم است و ما در خاطرات علم جزییات را می‌بینیم که چون قصد نداشته در حیات خود یا حیات شاه منتشر کند و یادداشت ها را به خارج از ایران منتقل می کرده بیم واکنش های احتمالی را هم نداشته و دست بر قضا هنگامی منتشر شد که نه او در حیات بود و نه شاه و نه حکومت سلطنتی برپا….

  خاطرات علم را علی‌نقی عالیخانی بعد از انقلاب منتشر کرد و خوش‌بختانه جلد هفتم آن که در واقع جلد اول این مجموعه است نیز پیدا و منتشر شده است.

  در اصالت خاطرات علم، هیچ کس تردید روا نکرده و سال ها قبل گردآورندۀ آن در گفت و گویی که با محمد قائد انجام داد توضیحات دقیقی را بیان کرد هر گونه ابهامی را در این باره زدود….

  https://www.asriran.com/fa/news/662704/

   
 38. محمدرضا جلائی‌پور نوشت:

  تنها لودری که در منطقه‌ی گلدشت اهواز داشت برای ساختن سیل‌بند به ایرانیان عرب این محله‌ی محروم کمک می‌کرد مال حشدِ شعبی (بسیج مردمی عراق) بود و اهالی محل هم به وضوح از کمک نیروهای مردمی همسایه‌ی عراقی‌شان راضی بودند.

  کاری به مطلوبیت و نحوه‌ی حضور حشد شعبی برای کمک به سیل‌زدگان خوزستان ندارم، اما بامزه است که کسانی با ژست ملی‌گرایانه و استقلال‌گرایانه بیشترین حمله را به حضور و کمک آن‌ها به هم‌وطنان سیل‌زده‌شان می‌کنند که خودشان وابسته به پول بن‌سلمان و نتانیاهو و ترامپ‌اند، در صف اول عکس یادگاری با ایران‌ستیزان و حمایت از مداخله‌ی آمریکا و انواع تحریم علیه ایران و حضور نظامی آمریکا در منطقه‌‌اند و در خفا هم دلشان برای حمله‌ی نظامی آمریکا به ایران لک زده. انگار فقط حضور چشم‌آبی‌ها در ایران اشکال ندارد!

  @Akharinkhabar

  ——————

  ای خاک بر سر سپاه و بسیج و جهاد کشاورزی و دستگاههای راهسازی کشوری به بزرگی ایران که همان یک لودر را نداشته اند آیا؟
  نشانیِ عوضی نشان مردم ندهید.
  من داغ داغ دارم از خوزستان می آیم.
  با احترام

  .

   
 39. این دومی: این توطئه‌ها نفس‌های آخر دشمنیِ دشمنان با جمهوری اسلامی است.
  مش قاسم: روح شاه سلطان حسین درش حلول کرده.

   
 40. حاج سعید کله سنگی گروگان گیر مادر کمیته چی مقاله نوشته و یه چیزایی برای شیره مالیدن به سر ملت گفته.
  گفته:
  الف) استمرار طلبان آرامش فعال داشته باشن
  ترجمه آرامش فعال: بزک نمیر بهار میاد.

  ب) فعالیت تمام قد
  ترجمه: پشتک و وارو بازی پیش روی قاضی؟

  ۳- از طریق وزارت کشور و یا کمیته‌ای متشکل از نیروهای زبده و اصیل یه کارایی بکنن.
  ترجمه نیروهای زبده و اصیل: نمونه: احمدرضا کریمی فقط یکی از همکاران دستگاه امنیتی (همون دستگاه امنیتی که همین حاجی در راه انداختش نقش داشت: برای آشنایی با فقط یکی از این نیروهای زبده و اصیل به این لینک نگاهی بکنین: http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-767.html

   
 41. انتقاد مقتدا صدر از کمک عراقی‌ها به سیل‌زدگان ایران

  مقتدا صدر، چهره سیاسی ارشد و لیدر ائتلاف سائرون عراق، گفته: «مردم [سیل‌زده] عراق به کمک‌رسانی، نیاز بیش‌تری دارند تا مردم کشورهای همسایه: اگر کمکی قرار است بشود نخست به مردم عراق باید داده‌شود بعد به کشورهای دیگر».

  لیدر جریان صدری‌ها افزوده :«از برخی‌ که به منطقه‌های آسیب دیده جمهوری اسلامی ایران کمک کردند تشکر می‌کنیم اما برای وحدت هدف در کشور هم که شده باید تلاش‌مان را برای کمک‌رسانی به مردم خودمان در عراق اختصاص بدهیم».

  صدر تاکید کرد:«اگر عراقی‌ها از رنج سیل‌ها رها یافتند ما آماده‌ایم تا به همسایگان‌مان، چه در ایران و چه کشورهای همسایه، دیگری کمک کنیم»./ العربیه

   
 42. پلیس موصل با گروه شیعه مورد حمایت ایران درگیر شد

  رسانه‌های عربی از وقوع درگیری بین پلیس عراق و شبه‌نظامیان موسوم به حشدالشعبی در موصل خبر داده‌اند.

  بنابر گزارش‌ها، پس از آنکه شماری از ساکنان یکی از مناطق موصل در اعتراض به وضعیت اقتصادی دست به تجمع زدند و خواستار محدود شدن قدرت شبه‌نظامیان شدند، نیروهای حشدالشعبی تلاش کردند به آن منطقه بروند اما پلیس مانع از آنان شد و درگیری‌هایی بین دو طرف روی داد.

  وبسایت خبری «صوت العراق» به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده که این درگیری شامگاه شنبه در یکی از مناطق غربی موصل روی داد و ساکنان مناطق اطراف، از بیم گسترش درگیری‌ها، راه‌های ورودی به محلات خود را مسدود کردند.

  شماری از رسانه‌ها از زخمی شدن یک یا چند مأمور پلیس در این درگیری‌ها خبر داده و برخی از رسانه‌های عربی نیز گفته‌اند که این درگیری‌ها صبح یکشنبه نیز تکرار شد.

  حشدالشعبی (به معنای «بسیج مردمی») مجموعه‌ای از شبه‌نظامیان عراق هستند که زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس شد.

  در روزهای اخیر اعزام شماری از این شبه‌نظامیان به دو استان خوزستان و لرستان واکنش‌های مختلفی را در ایران برانگیخته است.

   
 43. نام سپاه پاسداران به طور رسمی در «فهرست تروریستی» آمریکا ثبت شد

  نام سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» آمریکا تصویب شد و همزمان، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی دولت موظف به «اقدام حقوقی» علیه این تصمیم است.

  گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ۲۶ فروردین در روزنامه رسمی فدرال ایالات متحده ثبت شد.

  رئیس‌جمهوری آمریکا روز ۱۹ فروردین سپاه پاسداران را «ابزار اصلی حکومت ایران برای هدایت و اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم» دانست و اعلام کرد که سپاه پاسداران در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته است.

  وزارت خارجه آمریکا بیش از ۶۰ گروه و سازمان را از جمله القاعده، گروه حکومت اسلامی (داعش)، حزب‌الله لبنان و برخی از تشکیلات فلسطینی را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داده است.

  با قرار گرفتن سپاه در این لیست، کنگره آمریکا یک هفته فرصت داشت تا این تصمیم را بررسی و موافقت یا مخالفت خود را اعلام کند. حال با رسمی شدن قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی آمریکا، به نظر می‌رسد که کنگره با آن مخالفتی نداشته است.

   
 44. درود
  زمانی که الله جای ایزد ایرانی گرفت فریب و دروغ آغاز شد٬ الله عرب که فقط خود را فبول دارد و هر چه بجز او محکوم به نابودی است کجا و اهورامزدا دانا و توانا و بخشنده و شادی آفرین که با دیگر ایزدان دنیا را با دانایی فرحبخش می خواهد کجا.(ایزد، در اوستا «یَزَتَ» و در سانسکریت «یَجَتَ» آمده‌است و به معنی «درخور ستایش» است. در دین زرتشت برای هر چیز خوب و نیک، ایزدی قائل شده‌اند و به او درود و سپاس تقدیم می‌کنند، در خورشید یشت از هزار و صد ایزد مینوی یاد شده‌است.wiki)
  دروغ از آنجا آغاز شد که تمامی مختصات اهورامزدا را حمل بر الله کردیم بدون هیچ تفکری که این دو خدا از اساس بایکدیگر متفاوتند .و تاکنون چنان در دروغ تنیده شده ایم که نمی توانیم باور کنیم از ماست که برماست.
  داریوش در قسمتی ازکتیبه اش
  بند ۱- خدای بزرگ (است) اهورامزدا، که این شکوهی را که دیده می‌شود آفریده، که شادی مردم را آفریده، که خرد و فعالیت را بر داریوش شاه فرو فرستاد.
  بند ۲- داریوش شاه گوید: به خواست اهورامزدا چنان کسی هستم که راستی را دوست هستم، بدی را دوست نیستم. نه مرا میل (است) که (شخص) ضعیف از طرف توانا (به او) بدی کرده شود. نه آن مرا میل (است) که (شخص) توانائی از طرف ضعیف (به او) بدی کرده شود.
  بند ۳- آنچه راست (است) آن میل من (است). مرد دروغگو را دوست نیستم. تندخو نیستم. آن چیزهایی را که هنگام خشم بر من وارد می‌شود سخت به اراده نگاه می‌دارم.
  بند ۴- سخت بر هوس خود فرمانروا هستم. مردی که همکاری می‌کند او را به جای همکاری (اش) همان‌طور او را پاداش می‌دهم. آن که زیان می‌رساند او را به جای زیان (اش) کیفر می‌دهم. نه مرا میل (است) که مردی زیان برساند. نه حتی مرا میل (است) که مردی زیان برساند. نه حتی مرا میل (است) اگر زیان برساند کیفر نه بیند.
  بند ۵- مردی آنچه علیه مردی بگوید آن مرا باور نیاید، تا هنگامی که سوگند هر دو را نشنوم.
  بند ۶- مردی آنچه برابر قوایش کند یا بجا آورد خشنود هستم و میلم (نسبت به او) بسیار (است) و نیک خشنود هستم.
  بند ۷- از چنین نوع (است) هوش و فرمانم چون آنچه را از طرف من کرده شده، چه در کاخ چه در اردوگاه، به بینی یا بشنوی، این فعالیت من است علاوه بر عقل و هوش.
  بند ۸- این (در واقع) فعالیت من (است). چونکه تن من توانائی دارد، در مصاف نبرد همآورد خوبی هستم. همینکه با گوش هوش درآورد گاه نگریسته شود، آنکه را نافرمان می‌بینم و آنکه را غیر نافرمان می‌بینم و آنکه را غیر نافرمان می‌بینم، آنگاه نخستین کسی هستم با هوش و فرمان و عمل، چون نافرمان و غیر نافرمان را می‌بینم، بیندیشم.
  بند ۹- ورزیده هستم، چه با هر دو دست چه با هر دو پا، هنگام سواری خوب سواری هستم. هنگام کشیدن کمان، چه پیاده چه سواره، خوب کمان کشی هستم. هنگام نیزه زنی، چه پیاده و چه سواره، خوب نیزه زنی هستم.
  بند ۱۰- و هنرهائی که اهورامزدا بر من فرو فرستاد، و توانستم آن‌ها را به کار برم، به خواست اهورامزدا، آنچه به وسیلهٔ من کرده شده با این هنرهایی که اهورامزدا بر من فرو فرستاد کردم.
  بند ۱۱- ای مرد! نیک آگاه ساز که (من) چه جور آدمی هستم و هنرمندیهایم از چه نوع و برتری ام از چه نوع (می‌باشد)! آنچه به گوش تو رسید برای تو دروغ ننماید! آنچه را که به تو دستور داده شده بشنو!
  بند ۱۲- ای مرد! آنچه به وسیلهٔ من کرده شده به تو دروغ نمایانده نشود! آنچه را نوشته شده بنگر! فرمانها از طرف تو نافرمانی نشود! کسی ناآزموده نشود! ای مرد! شاه ناچار نشود که کیفر دهد!wiki

   
 45. درود
  ریخت اکنون ایران همان واقعییت اندیشه ی ملایان است و اکنون گروههای تروریستی برای سرکوب ملت در خاک ایران زمین با پرچم بیگانه جولان می دهند. بقولی تفو بر تو ای روزگار.
  بپوشند از ايشان گروهی سپاه ز ديبا نهند از بر سر کلاه
  نه تخت و نه تاج و نه زرينه کفش نه گوهر و نه افسر و نه بر سر درفش
  برنجد يکی ديگری بر خورد بداد و ببخشش کسی ننگرد
  شب آيد يکی چشم رخشان کند نهفته کسی را خروشان کند
  ستاننده روز و شب ديگريست کمر بر ميان و کله بر سرست
  ز پيمان بگردند و از راستی گرامی شود کژی و کاستی
  پياده شود مردم جنگجوی سوار آنکه لاف آرد و گفتگوی
  کشاورز جنگی شود بی هنر نژاد و گهر کمتر آيد ببر
  ربايد همی اين از آن و آن از اين ز نفرين ندانند باز آفرين
  نهان بهتر از آشکارا شود دل شاه شان سنگ خارا شود
  بد انديش گردد پسر بر پدر پدر همچنين بر پسر چاره گر
  شود بنده بی هنر شهريار نژاد و بزرگی نيايد بکار
  بگيتی کسی را نماند وفا روان و زبانها شود پر جفا
  ز ايران و از ترک و ز تازيان نژادی پديد آيد اندر ميان
  نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود سخنها به کردار بازی بود
  همه گنجها زير دامن نهند بميرند و کوشش به دشمن دهند
  بود دانشومند و زاهد بنام بکوشد از اين تا که آيد بدام
  چنان فاش گردد غم و رنج و شور که شادی به هنگام بهرام گور
  نه جشن و نه رامش و نه کوشش نه کام همه چاره و تنبل و ساز دام
  پدر با پسر کين سيم آورد خورش کشک و پوشش کليم آورد
  زيان کسان از پی سود خويش بجويند و دين اندر آرند پيش
  نباشد بهار از زمستان پديد نيارند هنگام رامش نبيد
  چو بسيار از اين داستان بگذرد کسی سوی آزادگان ننگرد
  بريزند خون از پی خواسته شود روزگار مهان کاسته
  دل من پر از خون شد و روی زرد دهان خشک و لبها شده لاژورد(فردوسی )

   
 46. با سلام و درود

  تخمین میزان انرژی بر آمده از سیل کم سابقه و سراسری اخیر در کشور

  طبق گزارش میزان بارندگی روزانه در آبریز‌های کشور تهیه شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت مدیریت منابع، وزارت نیرو در سال آبی‌ جاری تا تاریخ ۴/۰۸/۲۰۱۹ بالغ بر ۴۶۸ میلیارد متر مکعب بوده.

  در گزارشی متفاوت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور عیسی کلانتری نیز پیشتر اعلام کردند تطبق براورد این سازمان میزان بارندگی اخیر به ۴۰۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد.

  با توجه به تداوم بارش باران و گذشتن طول زمان از ۴ هفته میشود با اطمینان قابل قبولی تخمین زد که میزان بارش‌ها در این ۴ هفته حدود ۵۰۰ میلیارد متر مکعب باشد؛

  هر متر مکعب آب ۱۰۰۰ کیلوگرم یا یک تن وزن دارد؛ با فرض بر این اینکه قطرات باران از ارتفاع یک کیلومتری (۱۰۰۰ متر) بر زمین فرو ریخته میزان انرژی نهانی این حجم آب بشکل زیر قابل محاسبه است.

  جرم آب= چکالی آب ضربدر حجم آب : جرم آب= ۱۰۰۰ ضربدر ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۵۰۰ ضربدر ۱۰ به توان ۱۲ بر حسب کیلوگرم

  انرژی نهانی (باران)= جرم آب ضربدر ارتفاع آب ضربدر شتاب ثقل زمین

  شتاب ثقل زمین = ۹/۸۱۳ تقریبا ۱۰ متر بر ثانیه به توان ۲

  ارتفاع آب=۱۰۰۰ متر

  انرژی نهانی سیل = ۵۰۰ ضربدر ۱۰ به توان ۱۲ ضربدر ۱۰۰۰ ضربدر ۱۰ = ۵۰۰ ضربدر ۱۰ به توان ۱۶ بر حسب جول

  ۱ تترا جول = ۱ ضربدر ۱۰ به توان ۱۲ جول؛ یعنی‌ انرژی نهانی سیل = ۵۰۰۰،۰۰۰ تترا جول

  انرژی رها شده از بمب هسته‌ای عمو سام بر سر شهر هیروشیما در پایان جنگ دوم جهان معادل انرژی حاصل از انفجار ۱۵ کیلوتن TNT یا ۶۳ تترا جول محاسبه شده. این بدان معناست که انرژی عظیمی‌ به میزان تقریبا ۸۰،۰۰۰ بمب هیروشیما البته در مساحتی بسیار فراختر در طی‌ ۴ هفته به تدریج و بدون امواج انفجاری بر ۲۵ استان کشور فرو ریخته؛ ابعاد گسترده خسارت عظیم زیربنایی حاصل آمده از این سیل کم تواتر و پر قدرت ناشی‌ از میزان انرژی عظیم نهفته در آن است.

  با این حال بیش از ۹۹% انرژی نهانی باران بر اثر اصابت با سطح زمین و سایر سطوح به شکل گرما پراکنده و اسراف میشود و فقط حدود نیم درصد (۰.۵%) از این میزان انرژی عظیم تبدیل به انرژی جنبشی یا سیل روان و جریان خروشان آن میگردد.

  با فرض سرعت جریان آب به میزان ۱۰متر در ثانیه (مساوی ۳۶ کیلومتر در ساعت)، میزان تخمینی انرژی جنبشی یا حرکت خروشان سیل بشکل زیر قابل محاسبه است؛

  انرژی جنبشی یا حرکت =جرم ضربدر سرعت ضربدر سرعت تقسیم بر ۲ بر حسب واحد ژول

  انرژی جنبشی سیل = ۵۰۰ ضربدر ۱۰ به توان ۱۲ ضربدر ۱۰ ضربدر ۱۰ تقیسم بر ۲ = ۲/۵ ضربدر ۱۰ بتوان ۱۶ بر حسب جول؛

  این رغم معادل نیم درصد انرژی نهانی بارش‌ها است، یا به عبارتی این رغم معادل ۴% انرژی رها شده از بمب هیروشیماست که به شکل سیل در ۲۵ استان کشور جاری شده و خسارات عظیم مالی‌ و زیربنایی و اقتصادی و خوشبختانه تلفات جانی کمی‌ به جا گذاشته.

  اما این محاسبات تسکینی برای خانواده‌های محروم و فرو دست جامعه شهرستانی و روستایی قربانیان قهر طبیعت، ستم اجتماعی و قصور و سؤ مدیریت ساختار فاسد حاکم و سهل انگاری فرهنگی اهالی نسبت به محیط زیست خود نیست که ساختمان ۳ طبقه لب روخانه آنها را سیل بنیان کن با خود برده یا همه اموالشان تا پشت بام در گل و لای غرق شده یا بلیعده شدن تمام جهیزه صدها دختر دم بختی که با خون دل خانواده به سختی از بازار مکاره بازرگانان مفت خور و رانت خوار و انقلی دولتی و بازاریان محتکر و اقتصادی مبتلا به ابر تورم تهیه شده بود، مرهمی بر زخم‌های عدیده اقتصادی آنها نخواهد بود،

  بگذرد این روزگار تلخ تر از زَهر
  صحبتِ حکام ظلمتِ شبِ یلداست

  سپاس

   
  • بهین یاران جان درود

   جناب کاوووش جان :

   این که می گویند باران سیل آسا یک مثل عامیانه است* .سیل

   به مقدار بارش و شیب دشت ها (حدود دو سه در سد)و مساحت آبگیر

   بستگی دارد. اگر راه های طبیعی آن بسته نباشند می آید و می گذرد.

   چرا که از میلیون ها سال قبل بوده وخواهد بود و آمده و رفته است .

   در همین تهران این بزرگ راه هایی که از سطح ده بیست متر پایین ترند

   و دیواره هایشان را گل و بته پله ای ساخته اندهمه مسیل های آینده اند.

   بهتر است محاسبه دبی آب (به ویزه شمالی جنوبی) ان ها وعمق وسرعت

   سیل را محاسبه کنی .مثل بزرگراه امام علی موفق باشید
   ————————————————-
   *سیل از دشت ها وطغیان رودخانه ها وارد شهر می شود نه از آسمان

    
 47. برمردگان چندین قرن پیش و حال حاضر گریه نکنید ولی جایز است برای زندگان ایرانی گریه کرد!

  این تعداد طلبه زن، مردان طلبه چه تعداد راسند؟

  وبا وطاعون هم قابل پیشگیریست هم معالجه ولی این تولیدادامه و گسترش دارد ودر هر زمینه عقب رفت داشتهایم در وارد صحنه کردن این حماعت مزاحم انگلی در مقام اولیم و چه مصیبتی بدتر ازین؟

  مسئول حوزه‌های علمیه خواهران کشور:
  ۴۰ هزار طلبه از حوزه های علمیه بانوان کشور فارغ التحصیل شده اند

  اراک- مسئول حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: تاکنون ۴۰ هزار طلبه از حوزه های علمیه بانوان در سطح کشور فارغ التحصیل شده اند.

  به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم بهجت پور ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: از آغاز تحصیل بانوان در حوزه‌های علمیه خواهران سطح کشور تاکنون، ۴۰ هزار نفر از این حوزه‌های علمیه فارغ التحصیل شده اند و هم اکنون نیز ۶۲ هزار نفر در حوزه‌های علمیه خواهران کشور مشغول به تحصیل هستند.

  مسئول حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: بیش از دو دهه از راه اندازی هسته مرکزی حوزه‌های علمیه خواهران کشور می‌گذرد و طی این سال‌ها آمار حوزه‌های علمیه بانوان در سطح کشور مجموعاً به بیش از ۵۰۰ مدرسه علمیه رسیده است.

  وی بیان کرد: در حال حاضر از مجموع ۵۰۰ حوزه علمیه خواهران کشور، ۴۱۲ مورد آموزش در سطح دوم حوزه علمیه را دنبال می‌کنند و ۵۵ مورد نیز در آموزش سطح سوم فعال هستند.

  مسئول حوزه‌های علمیه خواهران کشور خاطر نشان ساخت: همچنین ۳۳ حوزه علمیه خواهران در کشور نیز آموزش‌های سطح چهار حوزه را ارائه می‌دهند.

  بهجت پور تصریح کرد: طلاب حوزه علمیه نقش بسیار مهم و اثرگذاری در پیشبرد جامعه به سمت اخلاق و معنویت ایفا می‌کنند و به همین سبب بایستی به نحوی تعلیم داده شوند که توانایی این مهم و همچنین پاسخگویی به شبهات دینی و ابهامات را داشته باشند و اینکه پرسشگر و پژوهشگر باشند.

  مسئول حوزه‌های علمیه خواهران کشور ادامه داد: در همین راستا می‌طلبد که مدارس علمیه در سراسر کشور پرورش چنین طلابی را در دستور کار قرار دهند تا بتوان از این ظرفیت مطلوب و اثرگذار برای ارتقای معنویات و دین مداری در جامعه بهره گرفت.

  گفتنی است در این جلسه حجت الاسلام فاضل حسامی به عنوان سرپرست مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان مرکزی معرفی شد.

  کد خبر 4591725

   
 48. سلام بر ناظران گرامی
  معنای اعتراض عراقچی به دولت فرانسه چیست؟
  به قلم رضا حقیقت نژاد(بخش اول):
  عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امورخارجه ایران در اعتراض به چند توئیت ژرار آرو، سفیر آمریکا در فرانسه، گفته این توئیت‌ها اگر موضع دولت فرانسه باشد، «نقض آشکار و عمده اهداف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱» سازمان ملل محسوب می‌شود. فیلیپ تیه‌بو، سفیر جدید فرانسه که روز یکشنبه استوارنامه‌اش را به محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران داده بود نیز درباره همین توئیت‌ها به وزارت خارجه ایران احضار شده است.

  سفیر فرانسه در آمریکا در واقع به یک اشکال عمده سیاستمداران آمریکایی درباره برجام پاسخ داده بود. یکی از مهم‌ترین سؤالات منتقدان برجام این است که پس از انقضای تاریخ محدودیت‌های هسته‌ای، تکلیف غنی‌سازی ایران چه خواهد شد؟ طبق بند موسوم به «غروب آفتاب» برخی از محدودیت‌های هسته‌ای حدفاصل سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تمام می‌شود و ایران می‌تواند تعداد سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد. ایران همچنین محدودیت و شروط دیگری را تا سال‌‌های ۲۰۳۰، ۲۰۳۵ و ۲۰۴۰ پذیرفته ولی از نظر منتقدان، محدودیت‌هایی که پس از سال ۲۰۲۵ تمام می‌شوند، کلیدی هستند.

  منتقدان برجام می‌گویند پس از این دوران، عملاً بازی به نقطه صفر بازگشته و برجام نتوانسته سرعت برنامه‌ هسته‌ای ایران را کمتر کند.

  سفیر فرانسه در آمریکا اما گفته ایران پس از انقضای برجام، باید تحت‌ نظارت شدید نهادهای بین‌اللملی، ثابت کند که برنامه‌ هسته‌ای غیرنظامی است و در صورت عدم رعایت این مسئله، تحریم‌ می‌شود. او همچنین نوشته «اشتباه است که گفته شود در زمان پایان تاریخ برجام، ایران اجازه خواهد داشت اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کند.»

  در واقع منظور او این است که اگر ایران نتواند ثابت کند یک «برنامه قابل باور غیرنظامی» دارد، طبق NPT و پروتکل الحاقی‌ آن، غنی‌سازی اورانیوم توسط این کشور، «غیرقانونی» است.

  رویکرد مذاکره درباره بند «غروب آفتاب» و سرنوشت محدودیت‌های هسته‌ای ایران پس از انقضای برجام، تازه نیست. علاوه بر دولت فرانسه که بارها خواستار مذاکره در این زمینه شده، مقام‌های دولت اسرائیل هم بارها به این موضوع اشاره کرده بودند. بوریس جانسون، وزیر سابق امورخارجه انگلیس هم اردیبهشت ۱۳۹۷ گفته بود «بزرگ‌ترین ضعف برجام، بند غروب» است و انگلیس خواهان برطرف شدن این ضعف است.

  هدف عمده این درخواست‌ها که با عنوان «توافق مکمل برجام» مطرح شد، وادار کردن جمهوری اسلامی به انجام مذاکره درباره دائمی‌کردن محدودیت‌های غنی‌سازی و ایجاد انگیزه برای ترامپ و خارج نشدنش از برجام بود. ۱۸ اردیبهشت، باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت آینده برجام، منوط به موفق‌بودن مذاکره آمریکا و اروپا درباره بند غروب آفتاب است.

  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ که مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا شروط ۱۲گانه برای رسیدن به توافق هسته‌ای جدید با ایران را اعلام کرد، در بند دوم آن آمده بود: «ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و هیچ‌گاه به سمت بازفرآوری پلوتونیوم نرود. در کنار آن باید تأسیسات آب‌ سنگین هم تعطیل شود.» این بند در واقع اشاره به همان بند «غروب آفتاب» داشت. پمپئو در سخنرانی اعلام این شروط هم به این موضوع اشاره کرد و گفت ایران پس از این دوره می‌تواند «به سرعت کار تولید بمب را شروع کنند» و این باعث «آغاز یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای» خواهد شد.

  در واقع می‌‌توان گفت ناکام ماندن تلاش‌های اولیه درباره بند «غروب آفتاب» یک عامل مهم‌ در حرکت سریع‌تر دولت ترامپ به خروج از برجام بود.

  نکته مهم‌تر اما به ارتباط این موضوع و سیاست موسوم به «صبر راهبردی» ایران در مقابل دولت ترامپ باز می‌‌گردد. بسیاری از تحلیل‌گران اجماع دارند که یکی از ستون‌های دیپلماسی ایران این است که صبر کند تا دوره اول ترامپ تمام شود و حداقل تا آن زمان از برجام خارج نشود، شاید فرد دیگری رئيس‌جمهور آمریکا شد و به برجام بازگشت.

  روزنامه نیویورک‌تایمز هم مهرماه ۱۳۹۷ در گزارشی نوشت که دیپلمات‌های اروپایی به ایران توصیه کرده‌اند که تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ صبر کند.

  اما در صورت وقوع چنین اتفاقی -که بعید به نظر می‌رسد-، تکلیف «برنامه غنی‌سازی» ایران چه خواهد شد؟ در واقع آیا می‌توان انتظار داشت که دولت آینده آمریکا، ولو یک رئيس‌جمهور حامی برجام باشد، درباره توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم و پیشبرد برنامه‌ هسته‌ای‌اش بی‌تفاوت باشد و صرفا به زمان‌بندی برجام تکیه کند؟
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 49. بهین یاران جان درود

  خاطرات بلغم :

  شاهنشاه مرا خواستند خدمت رسیدم فرمودند گویا از کارگزاری

  برای ماخوشحال نیستی تو که نهایت آرزویت بود؟عرض شد خلاف

  گزارش شده است فرمودند :دختران اروپایی با کلاس آوردن عیبی

  نداردکارشان است . در آینده خواهی دید دختران پرورشگاه ها که دولت پدر و مادر

  آنان بحساب میآید را هزار هزار برای این عرب ها خواهند فرستادآنهم باکره.

  در حقیقت این دیوسی و جاکشی است که تازه از ماست مالی کردن

  ظلم ظالمان که شغل خیلی ها خواهد شد بهتر است این خیانت به همه

  است ولی آن به یک نفر.عرض شد قربان عرب ها که پاپتی هستند

  کی توان مالی دارند .فرمودند”شیخ ها از ما یاد گرفتند قول میدهم

  چند سال بعدملیارد دلار پول خردشان باشد .استدعا کردم تا بفرمایند

  قاضی عسکر برای هر خانم تلفنی یک انکحتو بگوید تا هم دستک دست

  آیندگان احمق داده نشود وهم آن آخوند پولی گرفته باشد هم شما از هر طرف

  که میل همایونی بود به مزرعه همایونی هجوم همایونی کنید .

   
 50. سلام بر ناظران گرامی
  معنای اعتراض عراقچی به دولت فرانسه چیست؟
  به قلم رضا حقیقت نژاد(بخش دوم):
  با تکیه به تاریخ تنش‌ها و مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، می‌توان گفت هر فردی که رئیس‌جمهور آمریکا باشد، گزینه تعیین تکلیف «غنی‌سازی اورانیوم» توسط ایران کماکان روی میز است و می‌‌تواند بستر مذاکرات تازه هسته‌ای باشد.

  در واقع، حتی اگر این صبر حکومت ایران کارگشا باشد، جمهوری اسلامی سه سال دیگر باید دوباره درباره موضوعی صحبت و مذاکره کند که اکنون مورد درخواست کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه است.

  احتمالاً ایران تمایل برای مذاکره درباره چنین موانعی دارد ولی چون رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که با دولت ترامپ مذاکره نمی‌کنند، فعلاً صبر کرده تا شاید بتواند با دولت بعدی آمریکا در این زمینه مذاکره کند، صبری است که نه تنها راهبردی به نظر نمی‌رسد، بلکه بیهوده و غیرضروری است. دولت ایران می‌تواند با دولت ترامپ در همین زمینه مذاکره کند تا بازی پیچیده‌تر نشود.

  این موضوع از نظر تاریخی هم حائز اهمیت است. دوره نخست مذاکرات هسته‌ای ایران و اروپا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ هم در یکی از حساس‌ترین نقاط درباره میزان غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها، به بن‌بست رسید.

  رهبر جمهوری اسلامی آبان ۱۳۸۳، درخواست تعلیق بلندمدت غنی‌سازی را «یاوه‌گویی و حرف‌‌های دوران استعمار» خواند و دی‌ماه ۱۳۸۶، در توصیف موفقیت ایران در زمینه سانتریفیوژ، گفت اروپایی‌ها روزی می‌گفتند «یکی هم نمی‌شود» ولی الان «سه هزار تا سانتریفیوژ دارد کار می‌کند.» او این رویکرد را موفقیت‌ می‌دانست و فکر می‌کرد باید به اندازه‌ای سانتریفیوژ داشته باشد که دستش در مذاکره با غرب پر باشد و بتواند چیزی روی میز مذاکره بگذارد.

  سال ۱۳۹۳ وقتی ایران در حال مذاکره درباره برنامه هسته‌ای بود، ۱۹هزار سانتریفیوژ داشت. در جریان مذاکرات ۱۸ ماهه ایران توافق کرد تعداد سانتریفیوژها را به ۶۱۰۴ عدد کاهش دهد که از این تعداد ۵۰۶۰ سانتریفیوژ فعال باقی ماندند تا یکی از مؤلفه‌های توافق فراهم شود.

  به عبارت دقیق‌تر، جمهوری اسلامی بخش عمده سرمایه ۱۰‌ ساله‌ هسته‌ای را که با هزینه‌ای گزاف فراهم کرده بود، روی میز گذاشت تا تحریم‌های اقتصادی را کم کند و بتواند به زندگی عادی ادامه بدهد.

  یکی از معانی «برد-برد» در توافق هسته‌ای که مسئولان ایرانی از آن سخن می‌گویند همین است؛ بدون اینکه زور و موقعیت سیاسی و بین‌المللی قدرتمندی داشته باشید، سرمایه ملی را برای داشتن یک برنامه هسته‌ای مبهم و گران، خرج کنید، بعد دستاوردها را تا حد ممکن بر باد دهید تا دیگر سرمایه‌های ملی کمتر خسارت ببینند و اندکی نفس بکشید.

  تنش سابقه‌دار بین ایران و فرانسه بر سر جزئیات توافق هسته‌ای که اکنون به اوج رسیده، در واقع آغاز دور تازه‌ای از مشکلات، حاشیه‌ها و پیچیدگی‌های برنامه‌ هسته‌ای ایران است که قرار بود مؤلفه اقتدار جمهوری اسلامی باشد ولی به پاشنه آشیلش تبدیل شده است.
  به امید ایران آزاد و آباد

   
 51. ممد نبودی ببینی، حشد الشعبی چه راحت وارد میشود

  ممد نبودی ببینی که چگونه حرامیان خامنه ای و خمینی از خون و استخوان شما «سنگر» ساختند و مشغول «اختلاس» و «قاچاق مواد مخدر» و ساختن «اسکله های غیر مجاز» شدند!

  ممد نبودی ببینی بزدلانی چو محسن رضایی چگونه سردار غارت و جنایت شدند و سرداران آدمکشی چو «قاسم سلیمانی» کودک کش، چگونه در غیاب شما «قهرمان» نامیده شدند!

  ممد نبودی ببینی چگونه علم الهدی ها و رییسی ها «مشهد مقدس» را «تایلند» اعراب کرده اند و زن ایرانی، در روزگاری که «پول ملی» همزمان با «شرف مردان بی خایه» این سرزمین به قهقرا سقوط کرده است، شده است مطاع ناب بازار برده فروشی جمهوری اسلامی!

  ممد نیستی ببینی چگونه شهرهای میهنت جملگی شده اند «خانه عفاف» و کلید دارانش شده اند خامنه ای ها و روحانی ها و خاتمی ها و رییسی ها!

  ممد از آن ارتش تاریخ ساز شاهنشاهی که «مهر باطل شد» خمینی بر پیشانی اش خورد، چیزی نمانده است! از آن پرواز عقاب های تیزپرواز که «بلند آسمان» جایگاهشان بود، چیزی نمانده است!

  ممد نیستی تا ببینی در «آشیانه» عقاب های تیزپرواز ایران، کرکس ها لانه و بچه کرده اند و خبری از سیمرغ نیست!

  ممد نبودی ببینی درست در زمانیکه علی اقبال دوگاهه را صدام دو نیم کرد، پیر کفتار جماران داشت نقشه تباهی و ویرانی امروز ایران را میکشید و شما را در خط مقدم، بلبل حرام گلویش ( آهنگران) وعده بهشت میداد و خودش مشغول پایه گذاری کثیف ترین جمهوری تاریخ شد!

  ممد نبودی ببینی چگونه پس از ۸ سال، صدام را «آمریکایی» ها بر دار کردند و راه قدس از کربلا نگذشت!

  ممد نبودی ببینی که دلار ۷ تومانی شده است ۱۴ هزار تومان، تا در خفقان و بی غیرتی که گریبان مردان این سرزمین را گرفته است، یک عراقی بیاید و با پرداخت حقوق جاکشی روحانیت و سهم امام، بر سر زن ایرانی ۱۰ دلار بریزد و فیلم بگیرد و تن و جانش را به یغما برد !

  ممد همان بهتر که نیستی، تا ببینی سربازان و وارثان کینه توز عراقی، چگونه از دروازه نصرت عبور میکنند و بر خاطره زخمی شما چکمه میکوبند!

  ممد مرزداری نیست! ممد در این سرزمین همه چیز مرده است! نه سربازی، نه سپهسالاری، ممد کجایی!؟

  ممد گرفتار سیل و زلزله و «جمهوری اسلامی» که مصیبت عظما است، گشته ایم و آدمکش های حشد الشعبی هم برایمان آورده اند؛ که مبادا صدایی کنیم!

  ممد، نمیدانم اگر امروز بودی و ورود جنایتکاران عراقی را بدون هیچ مقاومتی مشاهد میکردی، در کنار قاسم سلیمانی ایستاده بودی یا در کنار مردم، از غصه میمردی!؟

   
 52. رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه ۹۷ «منفی ۳.۸ درصد» اعلام شد

  مرکز آمار ایران در گزارشی که روز یکشنبه ۲۵ فروردین منتشر کرد، از رشد اقتصادی منفی ۳.۸ درصدی کشور طی ۹ ماهه سال ۹۷ خبر داد.

  جزئیات رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نشان می‌دهد که فعالیت‌های گروه كشاورزی منفی ٢,١ درصد، گروه صنعت منفی ٧.٩ درصد و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل از آن، رشد داشته است.
  اخیرا صندوق بین‌المللی پول نیز گزارش داده بود که رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ منفی ۳.۸ درصد ارزیابی می‌شود و پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی ۶ درصد باشد.

   
 53. سلام و درود

  آقای کاوش هرگاه از نوشته های بنده دلگیر میشود مرا دهاتی و درویش آنابولیک و…. میخواند ( دهاتی بودنم مسجل است و نه به آن افتخار میکنم و نه از آن ننگ دارم) . گر چه اغلب دراویش انسانهای خوشنام و بی آزاری هستند و در محل زیست جزء افراد بافرهنگ و محترم و مورد اعتماد مردم پیرامونشان محسوب میشوند و با آموختن و خواندن آثار عرفایی چون شیخ عطار و مولانا و حافظ و سعدی و عزیز نسفی و…. که خود و آثارشان دارای اعتبار جهانیند پیوسته چراغ معرفت را در این کشور اهورایی روشن نگاه میدارند، در شمار شهروندان پرهیزگار و اهل معرفت محسوب میشوند، بنده اگر براستی دارای چنین توفیقی بوده که در شمار دراویش باشم خود را از نیک بختان عالم و عاقبت به خیر میدانم، اما هیهات که : « پای ما لنگست و منزل بس دراز دست ما کوتاه و خرما بر نخیل » حقیقتاً درویش نیستم و ابداً نمیخواهم با ریا کاری و انتساب دروغین به آنان ساحت پاک عرفان و درویشی را لکه دارکنم . بنده یک نفر مثنوی خوانم و فکر میکنم آن قسمتهایی که از این مصحف شریف را خوانده ام، در محدوده دانش و درک و توانی که از یک فرد محروم از تحصیلات عالیه و متوسطه میرود میفهمم .ویژگیهای درویش حقیقی را حضرت مولانا تعریف کرده است و بنده اندکی از شمار و مشتی از خروار آنرا تقدیم اعضای محترم وبسایت میکنم و با ذکر مقدمه کوتاهی داوری را به عهده خوانندگان فهیم و نکته سنج میگذارم.

  بخش قابل توجهی از جامعه بیمار ایران پس از ناامیدی از نظام دینی موسوم به ولایت فقیه، و در جستجوی مفرّ و روزنه نجات از بی دینی و در غلتیدن به نهیلیسم فلسفی به عرفان و درویشی گرایش پیداکرده اند ,افرادی هم با گذاشتن موهای بلند,به صورت ریش و سبیل و زلف ,بعضی هم تنها قناعت کردن به سبیل بلند,جمعی هم با داشتن ریش دراز ,گروهی هم با گذاشتن گیسو و زلف، و فرقه ای هم با دارا بودن هر سه مورد که همه هم در دارا بودن موی دراز مشترکند ! ظاهرأ مردم و پیروان خود را ارشاد و دستگیری میکنند. بسیاری هم از همه طبقات و اقشار جامعه اغلب هم بدون دانستن معنای واقعی درویش به آنها گرویده اند . از مردم متمدن و با فرهنگ ایران هم بسیار شگفت آور است که به این سهولت تحت تأثیر مقداری موی دراز قرار میگیرند !تحت تأثیر موی دراز قرار گرفتن به صورت یک نقطه ضعف برای اقوام ایرانی در آمده, بطوریکه اگر کسی مقداری موی بلند را به مترسک سرجالیز بچسپاند پس از یک هفته مریدان بسیاری بر گرد شمع بی فروغ وجودش حلقه میزنند! بنده با همه قلت دانش و نقص معلوماتم ناگزیر، و بنا به ضرورت دانستن معنای واقعی درویش و رفع چنین اتهام افتخار آمیزی از خود، تعریف درویش را از دیدگاه پر آوازه ترین و معتبرترین عارفی که چندین کشور مدعی مالکیت آنند ولی بطور قطع و یقین آثارش را با زبان زیبای فارسی پدید آورده است، یعنی حضرت مولانا به اطلاع دوستان میرسانم به امیدی که نیک بختی از بین اینهمه مدعی و عارف تقلبی و متقلب و سؤاستفاده چی , درویش « عارفی » راستین یافت که با تعاریف حضرت مولانا تطبیق کند.
  در زبان عربی به کسی که گدایی میکند سائل گفته میشود,به کسی که تهیدست است ولی گدایی نمیکند مسکین گفته میشود,به کسی که, هم از نظر مال و هم از نظر جسم ناقص است فقیر گفته میشود,فقیر یعنی کسی که ستون فقرات ندارد و برای ایستادن و برخاستن باید کمک و یاری شود,و کس دیگری باید او را نگهدارد ( چون افراد قطع نخاعی ).درزبان فارسی به جای کلمه فقیرکلمه درویش هست که متداولست ولی به رسایی کلمه فقیر نیست .از آنجا که ادعای فقر و درویشی توسط بعض افراد به صورت جمع کردن مرید و استخدام سرباز در آمده لازم است معنای درویش واقعی را بنا به تعریف حضرت مولانا بدانیم تا بتوانیم درویش حقیقی را از درویش ادعایی باز شناسیم.

  گفت قایل در جهان درویش نیست
  ور بود درویش آن درویش نیست

  هست, از روی بقای ذات او
  نیست گشته وصف او در وصف هو

  چون زبانهٔ *شمع پیش آفتاب
  نیست باشد هست باشد در حساب

  هست باشد ذات او تا تو اگر
  بر نهی پنبه بسوزد زان شرر

  نیست باشد روشنی ندهد ترا
  کرده باشد آفتاب او را فنا

  در دو صد من شهد *یک اوقیه *خل
  چون در افکندی و در وی گشت حل

  نیست باشد طعم خل چون می‌چشی
  هست اوقیه فزون چون برکشی

  این قیاس ناقصان بر کار رب
  جوشش عشقست نه از ترک ادب

  نبض عاشق بی ادب بر می‌جهد
  خویش را در کفهٔ شه می‌نهد

  بی‌ادب‌تر نیست کس زو در جهان
  با ادب‌تر نیست کس زو در نهان

  هم بنسبت دان وفاق ای منتجب
  این دو ضد با ادب با بی‌ادب

  بی‌ادب باشد چو ظاهر بنگری
  که بود دعوی عشقش هم‌سری

  چون به باطن بنگری دعوی کجاست؟
  او و دعوی پیش آن سلطان فناست

  وقتی که خواص و توان شمع را با آفتاب مقایسه کنیم ,به اعتبار اینکه شعله شمع هم میتواند باعث آتش افروزی شود,پس شمع وجود دارد ,، اما به اعتبار اینکه نور شمع در مقابل و در قیاس با آفتاب هیچ است ,نیست و ,وجود ندارد!
  همچنین اگر یک اوقیه (اوقیه واحد وزن قدیمی معادل ۲۸/۵ گرم برای توزین جواهرات و اشیاء با ارزش بود همانطور که امروز واحد وزن الماس را با قیراط و اونس و صوت میسنجند ) و اگر یک اوقیه سرکه (خل) را در ۶۰۰ کیلو شهد (عسل پالودهٔ بدون موم) بیندازیم و خوب حل کنیم به اعتبار مزه و چشیدن طعم سرکه ای وجود ندارد, زیرا اصلأ مزه سرکه حس نمیشود ولی اگر کل مخلوط شهد و سرکه را وزن کنیم میبینیم که ۲۸/۵ گرم به ۶۰۰ کیلو عسل افزوده شده است.درویش حقیقی به یک اعتبار هست ,و به اعتبار دیگری نیست! این روش سنجه مناسبی است تا دراویش و فقرای حقیقی از دکان دارانی است که یکی, یک وجب سبیل, و دیگری نیم گز ریش, و آن یکی یک گز زلف دارد.فقرای راستین بدون واسطه به حضرت حق سبحان اتصال دارند,و به همین علت و دلیل مستجاب الدعوه هستند:

  آن دعای شیخ نه چون هردعاست
  فانی است و گفت او,گفت خداست

  چون خدا از خود سؤال و کد*کند
  پس دعای خویش را چون رد کند

  زو دعا و زو اجابت بی شکی است
  داعی و مدعو و دعا هر سه یکیست .

   
  • ( دهاتی بودنم مسجل است و نه به آن افتخار میکنم و نه از آن ننگ دارم)
   اغلب دراویش انسانهای خوشنام و بی آزاری هستند و در محل زیست جزء افراد بافرهنگ و محترم و مورد اعتماد مردم پیرامونشان محسوب میشوند….
   ابداً نمیخواهم با ریا کاری و انتساب دروغین به آنان ساحت پاک عرفان و درویشی را لکه دارکنم ….
   بخش قابل توجهی از جامعه بیمار ایران پس از ناامیدی از نظام دینی موسوم به ولایت فقیه، و در جستجوی مفرّ و روزنه نجات از بی دینی و در غلتیدن به نهیلیسم فلسفی به عرفان و درویشی گرایش پیداکرده اند
   در محدوده دانش و درک و توانی که از یک فرد محروم از تحصیلات عالیه و متوسطه میرود میفهمم..
   اینهمه مدعی و عارف تقلبی و متقلب و سؤاستفاده چی , درویش « عارفی » راستین…..

   =============

   جناب شفیعی بازم که طبق عادت معمول پناه بردی به سنگر خانقاه صوفی قونیه و خودت رو زیر عبای مرجع تقلیدت قایم کردی و شروع کردی به طرح موضوع و انشأ نویسی؟

   نظریره پردازی در عرصه جامعه شناسی‌، اصول حکومتی و سیاسی مترتب با معماری و شهرسازی ، تکالیف حکومت و مردم نسبت به هم و محیط زیست، و مبانی توسعه تمدن رو در کلاس‌های اکابری بهت یاد دادند؟ یا لابلای ویزیت بیماران ذالو درمانی یا در فاصله بین رمان نویسی یا بلوک زنی‌ با خواندن چند کتاب خودت رو بمراتب بالاتر از کردان و روحانی و نوبخت و حجاریان که هیچ متوهمانه خودت رو “اریان پور و سروش” سایت جناب نوریزاد میبینی‌؟

   این وجود توست که تا مغز استخوان “ایرانی حراف و خالیبند و پر مدعا همه فن حریف بدون آموزش حتی در سطح متوسطه چه رسد به دانشگاهی به اعتراف خودت ” باقی‌ مونده یا من؟

   من کدوم ادعا رو را اینجا مطرح کردم که نتونستم ازش با استدلال یا سند دفاع کنم؟

   به جای اینکه سند ثبت اختراع اداعی تو رو کنی‌ بازم رفتی‌ سراغ نسخه حلال همه مسایل بینشی و منشی انسانی‌ و اجتماعی تمثیل باف قونیه؟

   سند “اعتبار ندارد” اختراعت رو بمثابه یه اوقیه سرکه ترش از انبار بقالیت کشیدی بیرون و قاطی ۶۰۰ کیلو عسل شیرین سند خالیبندی “اعتبار دارد” کردی؟

   زمانه‌ای شده که حتی درویش مقلد صوفی قونیه هم شرم و حیا از بی‌ اعتباری ادعاش به رغم ارائه سند اونهم در فضای عمومی‌ نمیکنه و تو رو آدم وای میسه …………شعر میخونه.

    
 54. سلام بر ناظران گرامی
  نیروهای حشد الشعبی برای کمک به سیل زدگان وارد ایران شدند!!
  موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، روز ۱۶ اسفندماه سال گذشته:
  «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد.»
  به امید حاکمیت خرد

   
 55. ” مرد نادان اول بخوان ببین این عراقی ها برای چه آمده اند و چه میکنند بعد شر و ور بنویس , بده به کمک آمده اند ؟ اگر نمی آمدند آنوقت حتما پس از مدتی به خود پیچیدن و بگم نگم گفتم میگفتی : ” دیدی ایران را آب برد صدایی از عرب ها که ما این قدر تو شکمشان ریختیم و کمک کردیم در نیامد ؟؟!!! . آقا کمی شرم کنید لطفآ ! هر چیزی را بهانه میکنید برای شر و ور گفتن ……………………
  لابد جاسم تروریستهای حشد شعبی آمده اند از ناموس ایرانیها دفاع کنند!مردک تو جز جفنگ گفتن چیزی حالیت نیست.تو اگر /////////////////////// نبودی براحتی می فهمیدی که یک گروه تروریستی که در خود عراق ودر مورد هموطنان خودش آنهمه جنایت کرده و پدید آورنده اش هم همین تروریستهای اشغالگر در ایرانست نه نماینده مردم عراق است و نه نیرویی است که برای کمک به مردم عادی وارد ایران شود.حشد شعبی شاخه تروریستی همین تروریستهای سپاهی و سپاه قدس در عراق است و برای سرکوب مردم به ایران آورده شده.

   
 56. مغالطه ای ظریف در پست فعلی نوریزاد

  من صبر کردم ببینم از دوستان منصف و دقیق کسی توجه به یک مغالطه ظریف در این پست نوریزاد می کند یا نه؟دیدم کسی ملتفت آن نشد،چنانکه قبلا گفته ام بحث من با نوشته های دوست مجازی ام (و نه دوست حقیقی) محمد نوریزاد،مجادله لفظی و ورود به لفظ به لفظ نوشته های او یا محسّنات ادبی و قالبهایی که برای نوشته های خود انتخاب می کند نیست،البته روشن است که ایشان نویسنده قابلی است و قالب های نوشته های او دارای محسّنات ادبی خوبی است،اما بحث من در روح و محتوای نوشته های وی است که من غالبا با آن مخالفم و مسیر آنرا مسیری باطل و افراطی می دانم که بارها گفته ام.در این نوشته نیز بنده چند بار اصل این مقایسه مرحوم آقای خمینی با گاندی رهبر استقلال طلبی هند را مقایسه ای خزعبلانه و مع الفارق می دانم بدلائلی چند که در چند کامنت به آنها اشاره کردم.چیزی که اینجا می خواهم اضافه کنم،قطع نظر از غلوهایی که ایشان در مورد گاندی کرده است و خزعبلات و دروغ های مبتنی بر برداشت های نادرست که در مورد امام خمینی رضوان الله علیه نوشته است،این است که یک شاخصه مشترک بین امام روح الله خمینی و مهاتما گاندی وجود دارد و آن شاخصه “رهبریت استقلال طلبی برای یک ملت و یک کشور”در هردو رهبر درگذشته است،هم امام خمینی با نفی رژیم فاسد و مستبدّ شاهنشاهی و داعیه تشکیل حکومتی مبتنی بر قواعد اسلام و در عین حال رای مردم ایران،دنبال استقلال و عزّت مردم ایران و عدم وابستگی آنان به دو بلوک رایج شرق و غرب بود،هم گاندی دنبال استقلال و عزّت کشورش هندوستان از سلطه دیرین استعمار روباه پیر یعنی انگلستان بود،و در این جهت تردیدی وجود ندارد.منتها آن نکته مغالطه ظریفانه یا غلطی که در نوشته جناب نوریزاد هست این است که فرق عمده ای بین امام خمینی و گاندی وجود داشت:اینکه مرحوم امام بعنوان یک فقیه سیاسی و ایدئولوگ و مرجع دینی سیاسی،حسب اجتهاد و برداشت خویش از متن کتاب و سنت،داعیه تشکیل حکومتی بر مبنای قوانین اسلام را داشت که قالب عصری آن جمهوریت های متعارف در جهان بود،از این جهت ایشان مقیّد و ملتزم به اجرای احکام و قوانین اسلام بود که مستظهر به رای و اراده ملی ایرانیان مسلمان بود.بر خلاف گاندی که صرفا یک حقوق دان،و برحسب اعتقاد یک هندو بود که دنبال استقلال خواهی کشورش از یوغ سلطه استعمار انگلیس بود،اگر کسی در همین ویکی پدیا مروری کند بر تحصیلات و فعالیت های سیاسی گاندی در می یابد که گاندی حقوق دانی بود که مدتی نیز در خارج از هند بسر برد و بعد که به هند رفت و همگام با استقلال خواهان شد،حزبی تشکیل داد یا در جبهه و حزبی وارد شد و سرلوحه مبارزات استقلال خواهانه خویش را بر خلاف دیگر استقلال خواهان،نفی و عدم خشونت در استقلال خواهی قرار داد (و نه نفی مطلق خشونت حتی خشونت های قانونی قهری برای اعمال قوانین کشور) و این همان نکته مغالطه یا غفلت نوریزاد و امثال نوریزاد است،چون اینها توجه نمی کنند که گاندی صرفا رهبر یک نهضت استقلال خواهانه متکی بر نفی خشونت بود،و نه یک حاکم بالفعلی که لزوما باید بقوانین عمل کند و در مواردی نیز تمسّک به اعمال قانون متکی بر قوای قهریه کند،حتی اینطور که از سرگذشت گاندی ظاهر است گاندی نه تنها تشکیل حکومت یا دولت نداد بلکه یک قانونگذار برای کشور هند نیز نبود،و کشور بزرگ،قبل و بعد از استقلال و قبل و بعد از گاندی دارای قوانینی و دولت هایی بوده است،و چیزی که گاندی برای کشور هند بارمغان آورد،ایجاد یک نهضت استقلال خواهی متکی بر نفی خشونت بود،نه اینکه مثلا گاندی حکومت تشکیل داد و کسی را نکشت!،بنابر این روی توجه به این نکته می بینید که جناب نوریزاد کینه جو نسبت به مرحوم امام،هم در اصل مقایسه دچار خطا شده است و هم در باب الزامات و لوازم و ملزومات طبیعت حکومت داری تجاهل کرده است.برای اینکه اگر کسی به قوانین هند چه قبل و چه بعد از گاندی ،چه قبل و چه بعد از استقلال از انگلیس مراجعه کند(همینطور قوانین دیگر کشورهای مترقّی) می فهمد که اعمال قوانین در مقام زمامداری و حکومت و دفاع از حقوق عامه مردم،اگر نیازمند به کاربرد قوای قهریه و خشونت قانونی باشد،امری طبیعی و لازمه حکومت هاست،ایشان همینطور با تجاهل می نویسد گاندی آدم نکشت و خمینی آدم کشت و برای علت این مقایسه خزعبل نیز دلائلی موهوم می تراشد و توجه نمی کند نه به اشتراک خمینی و گاندی در استقلال خواهی و نه به تفاوت های آندو در این جهت که خمینی یک حاکم منتخب مردم ایران بود که بر حسب تکلیف شرعی و پشتیبانی و خواست عموم مردم،لاجرم باید بقوانین اسلام و قوانین مصوّب برگرفته از اسلام عمل می کرد و عمل هم کرد،بر خلاف گاندی که یک حاکم نبود،و صرفا حقوقدانی بود که برای استقرار استقلال کشورش متد نفی خشونت را برگزید و این غیر از اصل حکومت و زمامداری و اجرای قوانین است که بطور طبیعی برخورد قهری با محاربان و زورگویان و طاغیان و باغیان را بدنبال دارد.و اگر کسی به قوانین گذشته و فعلی هندوستان مراجعه کند می فهمد که هم مجازات اعدام در آن وجود داشته و دارد،هم برخورد قهری با نقض کنندگان قوانین و خاطیان و طاغیان در آنها وجود دارد که لازمه آن خشونت قانونی و اعمال قوای قهریه است.و این نکته فارق بین ایندو بوده است والا گذشته از اشتراک امام خمینی و گاندی در استقلال طلبی و حسن نیت در آندو از این جهت،چنانکه چند بار نوشتم،بلحاظ علم و دانش و خصوصیات و فضائل فردی گاندی و امثال گاندی در افق قیاس با مرحوم امام خمینی نیستند،برای اینکه خمینی جدای از زعامت سیاسی و حکومت یک عارف نظری عملی والا رتبه،یک متخصص متبحّردر فلسفه الهی اسلامی و یک فقیه و مجتهد مستنبط عالی مقام بود که بیش از هزار طلبه فاضل در زمان خود در حلقات درسی ایشان حضور داشتند.البته گاندی هم یک حقوق دان سکولار بود که می شود در مبادی حقوقی مورد قبول او مناقشه داشت همینطور در اعتقادات هندو و باطن گرایانه او.و این مغالطه یا بی توجهی و غلط واضحی در قیاس ایندو رهبر بوده است.

  ————-

  درود گرامی
  این همه نوشته اید اما نگفته اید که جناب خمینی این استعداد آدم کشی را چرا داشت اما گاندی که می توانست بکشد، اما نکشت.
  با احترام

  .

   
 57. خطاب به همه ایرانیان

  در حقیقت انقلاب خمینی انقلابی بود

  انقلاب پیروزی جهل بر ظلم

  اگر باور نمیکنید به این کلیپ گوش دهید
  https://www.youtube.com/watch?v=-74UTSK6rVU

   
 58. شاه: گزارش صلیب سرخ جهانی و گزارش کمیسیون تحقیق خودم نشان می دهد که از ۳ هزار زندانی سیاسی موجود، آثار شکنجه ساواک بر بدن ۹۰۰ نفر از آنان باقی مانده است.

  ✍️ اسدالله اعلم

  «سئوال کردم :گزارش صلیب سرخ[ جهانی در دیدار رئیس آن با اعلیحضرت] چه گونه بود؟

  فرمودند: البته برای ماست و منتشر نمی شود! ولی گزارش از این قرار است که از ۳۰۰۰ نفر زندانی سیاسی، ۹۰۰ نفر آثار شکنجه دارند و این با گزارش کمیسیون مخصوصی که خودم هم فرستاده بودم، تطبیق کرده. ولی از این که ما از چند ماه قبل حق استیناف برای آنها در محاکمات قائل شده و تعیین وکیل را به اختیار خود آنها گذاشته ایم و دیگر از شکنجه اثری نیست و تسهیلات درس خواندن و ملاقات با فامیل برای آنها قائل شده ایم، اظهار خوشوقتی کرده اند و قرار شد باز پیش ما بیایند و [وضع را] ببینند.

  عرض کردم: به هر حال به نظر غلام گزارش بسیار بدی است. فرمودند: چرا؟!

  عرض کردم: نشان می دهد که حرفهای فراریها چندان بی مأخذ نبوده است!
  خدا کند این اخبار درز نکند.

  فرمودند: این گزارش فقط برای ماست! عرض کردم: به هر حال خطرناک است.

  فرمودند: مگر از این جا درز کند! عرض کردم: به هر حال این روزها چیزی محرمانه نمی ماند. ولی چه قدر حیف که این کارها را قبلا خودمان انجام ندادیم. دیگر چیزی نفرمودند»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۵۰۲. ۵ تیر ۱۳۵۶).

   
  • عجب؟ مگر امامتان نمیگفت ۱۰۰،۰۰۰ زندانی سیاسی تو زندانهای شاه هستند؟
   راستی امروز چند تا زندانی سیاسی داریم؟
   آیا امروز هم رهبر معظم تون اجازه میده همون صلیب سرخ بیاد و تعداد زندانیها و شنکنجه شده ها را گزارش کنه؟

    
 59. وای وطن گشته پر از بی خیال
  حرمت انسان همه شد پایمال
  مفتی و ملا و همه روضه خوان
  روز و به شب یکسره در قیل و قال
  زیر و زبر کوی و گذر کاسه لیس
  جاکشی هر سو شده حد کمال
  راس حکومت همگی فاسدند
  گردن هر جانی و قاتل مدال
  رتبه اول به جهان گشته ایم
  رشته دوز و کلک و ابتذال
  بنده قدرت همه زار و ذلیل
  بوی لجن حرف تمام رجال
  کوچه به کوچه پر از عمامه دار
  خبره یک و یک همه علم موال
  لاشخورانی که شکمباره اند
  روبهکانی همه خوش خط و خال
  دست ببوسد دگری پای بوس
  هر که گرفته به کف اش دستمال
  مخلصی و چاکری و نوکری
  مملکت ما شده است اشتغال
  دین خلایق شده زیر شکم
  حیله و نیرنگ و دورویی حلال
  هر که شود دزد فرا میرود
  هر که ندزدد برود در زوال
  معدن اندیشه شان فاضلاب
  نوکری در دیده شان ایده آل
  گوشه به گوشه همه سو چاپلوس
  لحظه به لحظه پی مال و منال
  حق دگر را همگی میخورند
  نام خدا بر لبشان ماه و سال
  دوز و کلک گشته که اسلامشان
  در هنر مکر و ریا بی مثال
  رفته به گا از نوک پا تا به سر
  مملکت و ما همگی بی خیال

   
 60. با درود و سپاس
  می خواستم به سید مرتضا بگم: ورود نیروهای شبه نظامی عراق یا همان بسیج مردمی عراق را برای کمک به ایران نمی توان تنها از منظر انسانی نگاه کرد .بلکه باید به استراتژی این نوع رفتار دقت بیشتری کرد .نباید ساده لوحانه به این نوع کمک توجه کرد‌.ممکن است فردا از سپاه فاطمیون افغان و‌یا زینبیون پاکستان نیز استفاده شود .ولی پشت ورود این‌گونه نیروها یک رویداد خطرناکی به وجود خواهد امد ..
  این نیرو ها بنام کمک میایند تا حساسیت ایرانیان را نسبت به بیگانگان کاهش دهند و بودن انها را یک امر عادی قلمداد کنند .و در مرحله دوم کسب اطلاعات و در مرحله سوم در صورت شورش مردم نواحی در گیر سیل به سرکوب مردم بپردازند .
  در صورتی که کشورهای جهان بخواهند در هنگام سیل و یا زلزله کمکی بکنند طبیعی است که از طریق جمعیت شیر و خورشید (صلیب سرخ )و زیر نظر سازمان ملل متحد و یا دولت قانونی خود اقدام می کنند .وقتی ما خودمان نیروی بسیج میلیونی و یا نیروی نطامی میلیونی و میلیون ها دانشجو و یا هزاران کارمند و هزاران زندانی داریم در کنار میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور هستند که مشتاق خدمت و‌کمک رسانی در هر شرایطی هستند چه نیازی به ورود بیگانگان به این روش ها هستند .شایان ذکر است که نیروهای بسیج عراقی .افغانی و‌پاکستانی نه از لحاظ فکری و نه از لحاظ اموزشی و‌توانایی و تخصص از ایرانیان برتری ندارند و‌در این زمینه دوره ندیده اند. مگر در زمینه های جنگی .

   
  • یوخده! شما مبتلا به بیماری توهم توطئه هستی ابراهیم! من در مورد مبنای این حرکت انسانی توضیح دادم.ایران هم در مورد کمک های خارجی هیچ تضییقی ایجاد نکرده،کمک های غیر نقدی از سوی کشورهای مختلف اروپائی مثل آلمان و انگلیس و فرانسه و برخی دیگر در حال آمدن هست،فقط پدرسوختگی امریکائیها در خصوص تحریم ها مانع از این شده که کمک های نقدی بتونه به حساب صلیب سرخ ایران واریز شه،در عین حال می بینید که چطور وزیر خارجه گردن کلفت امریکا و دیگر مسئولانش ریاکاری می کنند.البته برخی توی ایران از این رفتارهای غیر انسانی امریکائیها خوش خوشانشون میشه که روی این جهت باید حتی در ایرانی بودن اونها شک کرد،با همه اینها بقول جوونا بازهم دم خود مردم ایران گرم با کمک های نقدی و غیر نقدی شون،همینطور دم ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای امدادی رسمی هم گرم.من توضیح دادم بر خلاف توهمات مالیخولیائی امثال شما،جمهوری اسلامی اینقدر اقتدار داره که نیازی به حشد الشعبی و توهمات فیلسوفانه شما نداشته باشه! شما با مردم ایران باشید و خودتونو تافته جدا بافته ای ندانید.

    
  • ابراهیم گرامی دقیقن ورود حشداشعبی وسایرشبه نظامیان عراق مورد شک وظن است همانطور که گفتید اگر کشوری در اطراف ایران قصد کمک به سیل زدگان دارد قاعدتن باید نیروهای امدادی ان کشور با اطلاع قبلی وارد ایران شود نه اینکه ابتدا به ساکن وسر خود راه خود را گرفته وارد سرزمین ما شوند ضمنن قبل از ورود نیز از دولت سوئال کنند که به چه وسائل وامکاناتی احتیاج هست که با خود بیاورند .خدا عاقبت این سرزمین رابه خیر کند که در ودروازه های ان بروی بعضی از بیگانه ها باز گذاشته شده که حتی از فرودگاه های ان نیز خود سرانه استفاده کنند./

    
   • ابتدا بساکن نبوده،اینرا سفیر ایران در عراق بیان کرد که ورود امدادگرانه نیروهای حشد الشعبی با وسائل و تجهیزات معمول در امداد،مثل کامیون و لودر و لوازم دیگر که تصاویر آن در گزارش های خبری آمده و بنده لینک آنها را جایی در وسطهای این صفحه گذاشتم،با هماهنگی بین دو دولت عراق و ایران داشته،و این حرکت انسانی حرکتی طبیعی است بین دو همسایه ای که مشترکا ریشه تروریزم داعش در عراق را خشکاندند،هم برای تقدیر از ایران،هم بعنوان یک حرکت انسانی،هم بعنوان اینکه برخی مناطق مرزی خود عراق نیز در خطر شیوع و انتشار سیل بوده است.بنابر این،مطالب کلیشه ای مخالف خوانان کلیشه ای در ایران که بجای کمک به هموطنان خود یا تشویق دیگران به کمک،عاجزانه هر چیزی در ایران را سوژه مخالفت خود با جمهوری اسلامی می کنند،کاملا بی ارزش است.

     
  • سلام بر ابراهیم گرامی
   نظام دینی در زمان اعتراضات سال 88 به کودتای انتخاباتی همین روش را در به کار گیری گروهک تروریستی حزب الله لبنان برای سرکوب به کار بست و بنده از نزدیک شاهد حضور این جانیان و برخی نیروهای بیگانه دیگر در سطح شهر بودم.سپاه در ورود کاروانهای بزرگ از حشد الشعبی به ایران در حالیکه رسما اعلام شده که جز هلال احمر و سازمانهای دولتی هیچ و شخص و گروه ایرانی راسا اقدام به کمک رسانی نکند و در مورد حضور صلیب سرخ هم کارشکنی صورت می گیرد دو منظور را دنبال می کند:
   اول سرکوب اعتراضات مردمی که از بی کفایتی حاکم عریان به ستوه آمده اند که آخرین آن کلیپ حمله به سردار عراقی سپاه نقدی بوده و دوم تبلیغات پر سر و صدا و ایجاد پروپاگاندا در سفید نمایی گروهک تروریستی حشدالشعبی برای سرپوش نهادن بر دلیل اصلی حضور ایشان که مورد دوم را در روزهای آتی قطعا شاهد خواهیم بود.
   موفق باشید

    
 61. شک شکی!
  ————

  لپّ کلام، برنامه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی توی رو به من می گویند: پیزوری.
  – قدر ناشناس بودی رضا شاه را بدرقه نکردی. صبح گفتی زنده باد مصدق، شب گفتی جاوید شاه. خوشی زد زیر دلت. جلوتر از نوک دماغت را ندیدی. مستت کردن. گولت زدن. سپوختن. دو سوراخه. اوخیش اوفیش. به جای اصلاحات انقلاب کردی. روزه شک دار گرفتی. مهر علی در دلت نیست. از بی غیرتی مرد است. سازگار. ترسو. کلاهبردار. عصبانی. یک مشت خس و خاشاک. رای دادی. با روحانی تا 1400. چشمت به تفنگداران دریایی ترامپ است نجاتت بدهند و استاتوس گذاشته اند از سومالیایی ها یاد بگیر.
  من نه شما، به خودت شک نمی کنی؟!

   
  • کوتاه میگم وقت نازنیت گرفته نشه کمال جون : آقا داییت را بذار تو آب خنک فشارت بیاد پایین تا این قدر تیز تیز در نکنی !

    
 62. دروددوست گرامی
  این وضییعت نابسامان تا کی ادامه خواهد داشت؟ ملایان منبرشان راسفت گرفته اند به امید فردای فاجعه سیل .
  ریخت کشور همانطور که فرمودید چون انداختن بمب اتم شده٬چرا؟
  دین و ایمان مصیبتزا همان بهتر که بدرک واصل شود. مگر مردم فکرو جانشان نفسی بکشد. این بی حرمتی از فروختن دختران به اعراب شروع نشد این بی حرمتی از بی تفکری ماست که حاصل شده زمانی که اجازه چرند و پرندودروغ دهیم.
  آخر این مردم کجا بروند و چه بایدکنند؟ زمانی که خانه و زندگی اشان بر سرشان خراب شده وآینده ای نیز پیش رو ندارند. برعکس ملایان دزد که منتظر فروکش کردن سیل ند تا باردیگر سیلی شده و آواری بر سر مردم شوند.
  مردم هیچ راهی جز دورریختن بند و بساط ملایان را ندارند. تا در تاریخ سبت شود سیل آمد و منبرها را برای همیشه با خود برد.

   
 63. تروریستهای اشغالگر اسلامی با بازوی نظامی ترور و وحشت و غارتگر خود سپاه و بیسج کم بودند حالا از تروریستهای عراقی جیش شعبی.بهتره گفت ////////////////////////////// همین تروریستهای اشغالگر داخلی در عراق را برای سرکوبی مردم وارد ایران کرده اند! در سال 88 همین اراذل و اوباش بودند که با تروریستهای بسیج و سپاه مردمی را که بر علیه زور و دروغ و دزدی برخاسته بودند قتل و عام کردند.

   
 64. علم: شاهنشاه بالاخره میخ اسلام را در سرزمین های کمونیستی (دختر عزیز فرانسوی که مادرش کمونیست است) فرو کردند!

  ✍️اسدالله اعلم

  «مهمان عزیزی که آمده بود و به شمال فرستاده بودیم، با تب شدید و سرماخوردگی برگشت. برنامه های گردش بعد از ظهر را به کلی خراب کرد و ما را ناراحت. البته پس از آن که گزارش دادم، باعث ناراحتی شد«

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۴۸۸. ۲۵ خرداد ۱۳۵۶).

  «صبح شرفیاب شدم. تمام کارهای جاری بود، منجمله تقدیم شرح حال مهمان عزیز….باری، در مورد شرح حال این علیا مخدّره عرض کردم دوا نمی خورد، به همه فحش می دهد و تحکّم می کند. دیروز با حال تب، از منزل خارج و مدتی پیاده راه رفته است و مجددا با حال تب برگشته. هر چه دوست من[م] از او خواسته که خارج نشود، قبول نکرده و به او فحش داده است. خلاصه یا دیوانه یا آشفته است. چون نشئه می شود، شمر هم جلودار او نیست. امروز صبح که هنوز خواب است، ولی یقین دارم با تب و بدبختی بیدار خواهد شد. اگر بدبخت[م] را کتک نزند، خوب است. شاهنشاه خندیدند….بعد مرخّص شدم و به کارهای جاری رسیدم، منجمله معلوم شد که دختره پدر سوخته، با تب زیاد از خواب برخاسته و باز می خواهد از منزل خارج شود. به دکتر گفتم پیش او برود. می گفت، فحش می دهد، نمی روم. معلوم شد دیوانه است و باید امشب او را بر گردانیم. با تلفن جریان را عرض کردم. فرمودند، به هر حال بعد از ظهر به احوال پرسی او خواهم رفت. هر چه التماس کردم که دکتر می گوید آنژین دارد، واگیر است، قبول نفرمودند!»

  (همان، صص ۴۹۰- ۴۸۸. ۲۶ خرداد ۵۶).

  عرض کردم، این مهمان عزیز و مزاحم، هنوز ناخوش و تب دار است و به درد امروز نمی خورد. تکلیف گردش بعد از ظهر چیست؟ فرمودند: خوب، احوال پرسی می رویم. عرض کردم و اصرار کردم که هیچ ارزش ندارد، تا قبول فرمودند. عرض کردم، از قدیم گفته شده. سر زلف تو نباشد، سر زلف دگری!»

  (همان، ص ۴۹۲. ۲۸ خرداد ۵۶).

  «صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه فرمودند:خوب، مهمان را که دیشب فرستادی؟ عرض کردم :خیر، این جاست و حالش هم بسیار بد است. فرمودند: پس چه طور دیشب در کاخ مادرم، امیر هوشنگ]دولو]ّ به من گفت او را فرستادیم؟ عرض کردم: او لابد نشئه تریاک بوده است و می خواسته خود شیرینی کند! بدبخت مریض است، با تب چهل و یک درجه و احتمال مننژیت هم ما را هم بدبخت کرده است. چون اگر اتفاقی بیفتد، دیگر آبرویی برای ما نمی ماند! شاهنشاه فوق العاده ناراحت شدند. عرض کردم: این جا به بیمارستان هم نمی توانیم او را بفرستیم، چون احمق و پر حرف و پرگو است!

  فرمودند: خوب، هرچه می توانید بکنید. پس ما بعد از ظهر چه بکنیم؟! عرض کردم: غلام دیگر از گردش بعد از ظهر [تقریبا همه روزه شما] راضی نیستم[چون همبستری همه روزه برای سلامت شما ضرر دارد]. باز هم خندیده فرمودند: می خواهیم ساعتی وقت بگذرانیم! عرض کردم، باور نمی کنم! باز هم خندیدند!»

  (همان، ص ۴۹۳. ۲۹ خرداد ۵۶).

  «ترتیب دیدار بعد از ظهر[شاهنشاه] را دادم. خوشبختانه حال مهمان هم بهتر شده بود. با تلفن به شاهنشاه عرض کردم. شاهنشاه خوشحال شدند. عرض کردم، امشب هم، یا فردا صبح، او را پس می فرستیم!»

  (همان، ص ۴۹۴. ۲۹ خرداد ۵۶).

  «صبح شرفیاب شدم. الحمدالله حال شاهنشاه بسیار خوب است، ولی اول حال مریض را پرسیدند. عرض کردم، باز هم ممکن نشد دیشب او را بفرستم، چون تب بالا رفت و به ۴۰ درجه رسید. خطرناک بود. ولی امروز بهتر است. غلام فکر کردم اگر او را با آن حال بفرستیم، کسی که مادرش در حزب کمونیست فرانسه و کارمند روزنامه اومانیته است، ممکن است بازی عجیبی سر ما در بیاورد! به علاوه این دختره دیوانه است و بازی عجیبی در می آورد. اما امروز صبح حالش بهتر شده و امید هست فردا عصر، یا پس فردا بتواند برود. خیلی ناراحت شدند از این که مادرش کمونیست است! عرض کردم، نگران نباشید، میخ اسلام را در کشورهای کمونیستی هم فرو کردید! خندیدند. فرمودند: به هر حال مواظبت بکنید، خیلی هم مواظبت بکنید. عرض کردم، به هر حال خطر مننژیت تمام شد و آثار آن خوشبختانه نیست»

  (همان، ص ۴۹۴. ۳۰ خرداد ۵۶).

  «از مریض سئوال کردند. عرض کردم: دیشب تب او بریده بود، ولی امروز باز قدری تب کرده، اما مهم نیست، چون هنوز چرک گلوی او باقی است، تب از این جهت است و خطر مننژیت در پیش نیست»

  ( همان، ص ۴۹۶. ۳۱ خرداد ۵۶).

  «عرض کردم خوشبختانه حال مهمان خوب شد و او را فرستادم….خانم [د…] را هم با او فرستادم که در هواپیما یا در پاریس خراب کاری نکند. گرچه خانم [د…] می خواست شانه خالی کند، ولی دستور شدید دادم و او ترسید و رفت. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: اینها به ما یک چیز می گویند و در عمل کار دیگر می کنند!»

  (همان، ص ۴۹۸. اول تیر ۵۶).

   
  • سید /////////////////////////////////دین و مقدسات و باورت //////////////////////////////////!دیگه راضی شدی؟ باز هم با این مزخرفات سایتو به لجن می شکی؟

    
   • مزدک! همه مسلمانان جهان هم /////// به تو و تفکراتت ،طوری که زیر کوهی مثل هیمالیا مدفون شوی! حالا تو هم راضی شدی؟!

     
  • اقامرتضی این نو شته های جفنک خاطرات یک ////////////////// بی همه چیز است که کپی پیست ان شآن سایت نوریزاد رابسیار پائین میاورد ضمن اینکه خواندن انهم تهوع اور است ودر شآن شما نیست که این مزخرفات را دراینجا بیاورید توجه داشته باشید که قصد ایراد گیری ندارم دوست دارم همان نوشته هایانتقادی شما را چه به نوریزاد وچه به دیگران بخوانم با احترام./

    
   • امی گرامی،یک قدری خوب است مطالعه داشته باشید،من چند نوبت در مورد سندیت یادداشت های علم مطلب ارسال کردم و لینک های آنرا هم گذاشتم که اجمالا در آنها توضیح داده شده که علم که یکسال قبل از انقلاب اسلامی ایران از دنیا رفته است،در مدت ده سالی که وزیر دربار و یار غار و همراه و محرم شاه بوده،این یادداشت های روزانه را می نوشته و تاریخ سال و ماه و روز آن را نیز نوشته است و دستخط او نیز همراه آن است،علم این خاطرات را برای از بین نرفتن به صندوقی در سوئیس می فرستاده است و وصیت هم کرده که این یاداشت ها وقتی منتشر شود که نه او باشد و نه شاه و نه سلطنت پادشاهی.این یادداشت ها هم بنابر وصیت او و با نظارت همسر و دختر علم به یکی از دوستان نزدیک علم سپرده می شود برای ویرایش و انتشار و توضیح مفصل آن در مقدمه ای که ویراستار نوشته است هست.
    ضمن اینکه،این مطالب فعلی را به همین ترتیب اکبر گنجی در کانال تلگرام خود با رفرنس دقیق منتشر می کند و من مطالب او را منتشر می کنم.عناوین برداشت شده از متن نیز از اکبر گنجی است.من از شما تعجب می کنم از این عدم تحمل در برابر حقایق تاریخی،ضمنا مطالب یادداشت های علم و حتی آنها که گنجی منتشر می کند فقط اختصاص به بحث های زیر شلواری شاه و علم ندارد و خیلی مطالب دیگر سیاست داخلی و خارجی دربار را منعکس می کند مثل مطالبی که امروز بالای این صفحه منتشر کردم در مورد مساله بظاهر خودکشی ارتشبد خاتمی داماد شاه..
    بهر حال شما چه بخواهید و چه نخواهید اینها حقایق تاریخی ثبت شده است و حکایت از فساد اخلاقی،زنبارگی و مسائل پشت پرده سیاسی مالی دربار شاهنشاه آریامهر می کند.نیز خیلی عجیب است از شما که در این سایت دهها مطلب خلاف عفّت از سوی همفکران شما ارسال می شود و شما برّ و برّ آنها را نگاه می کنید و اعتراضی نمی کنید،چطور شد تا چند مورد از فساد و زنبارگی محمد رضا پهلوی آنهم به بیان دوست نزدیک و محرم اسرار او منتشر شد اینگونه ترش می کنید؟! من نمیدانم این چیزهایی که در مورد علم نوشتید و مدیر سایت روی آن چنگک گذاشت چه بود،ولی شما بدانید اگر بخواهید همینطور راحت همه نزدیکان شاه را فحش باران کنید یا خائن بدانید پس دیگر دور و بر شاه چه کسی می ماند؟! شما مطمئن باش،اینگونه کثافت کاری ها و بی ناموسی ها و بی غیرتی ها و خانم آوردن ها از خارج و صرف پول بابت آنها یا سرویس دادن به شاهانی که میهمان دربار بودند با زنان و دختران ایرانی که حاکی از بی ناموسی و بی غیرتی شاه و …کش رسمی او است،اموری رایج بین سلاطین و پادشاهان بوده است.ضمن اینکه من قطعه هایی کوتاه از این گزینش را نقل می کنم و جای کسی را تنگ نمی کنم و همه آزادند مطالب خودشان را بنویسند و البته منافات هم ندارد و بنده مطالب شخصی خود را نیز ادامه خواهم داد.مگر اینکه ترش کردن شما و امثال شما از نقل این حقایق تاریخی ناشی از عشق و علاقه شما به شاه و نظام پادشاهی باشد.سعی کنید تحمل داشته باشید،هرکس هم تحمل ندارد -مثل این جیمی جامپ پررو و هذیان گوی سایت-می تواند از کنار نوشته من رد شود و اگر مشکل داخلی اش حل نشد،آرام کلّه ای به دیوار بکوبد!
    من فقط وقتی اینجا مطالب دلخواهم را ارسال نخواهم کرد که خود جناب مدیر سایت رسما بگوید:برو و دیگر اینجا ننویس! در اینصورت شمایان را تنها خواهم گذاشت و از دور به نوشته های تکراری اتان لبخند خواهم زد!

     
  • سکس و امور مربوط به پایین تنه از مباحث مورد علاقه اخوندیسم است تا جایی که رساله های عملیه که عصاره تلاش علمی یک اخوند است ۸۰ درصد مزخرفات ان مربوط به مسایل پایین تنه است ؛ این اخوندک پر رو این سایت را با حجره های حوزه قم اشتباه گرفته و هر روز به نوشتن مسایل سکسی شاه و اعلم مشغول است و فکر میکند شاهکار کرده ؛ بی خبر از انکه مردم هم کثافت کاریها شاه و درباریان را میدانند و هم خیلی خوب عفاف خانه ها و لواط خانه های مجتهدین اعظم !! و ایت الله های گندیده را میدانند ؛ شاه و اعلم هبچ گاه ادعای فقاهت و اجتهاد نداشتند ولی ایت الله های پیر و فرتوت که ادعای نایب امام زمانی داشتند در وقت امتحان گند به بار اوردند و روی محمد رضا که سهل است روی فتحعلیشاه قاجار را هم سفید کردند و البته که اخوند مزدور این سایت جریان خانه های عفاف و کنیزان فیلیپنی حضرات حجج اسلام رابهتر از ما میداند و انشاالله بعد از تمام شدن رمانهای سکسی محمد رضا شاه. داستانهای سکسی مهیج خانه های عفاف و کنیزان فبلیپینی را جهت ابراز وجود و پر کردن سایت نوریزاد از مطالب سکسی به نگارش در خواهند اورد

    
  • در تازه‌ترین نظرسنجی در مورد شادترین کشورهای دنیا، فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، و سوئد رتبه نخست تا هفتم را به خود اختصاص داده‌اند.

   اسرائیل در رتبه ۱۳، و کشورهای امارات متحده عربی در جایگاه ۲۱، عربستان سعودی ۲۸، قطر ۲۹، و پاکستان ۶۷ قرار دارند.

   ایران نیز با رتبه ۱۱۷ در کنار کشورهایی چون سوریه (۱۴۹) در قعر این جدول قرار گرفته است.

   ———

   درود کرمانشاهی گرامی
   این را چرا به جناب سید مرتضی می گویید. در قاموس اینان، گریستن و بر سر و سینه زدن و اشک ریختن و ضجه زدن و خود را هماره گناهکار دانستن، اولویت نخست شیعی ست.
   گور پدر فنلاند و سوئد و هرکجای دیگر. اشک را عشق است!
   با احترام

   .

    
 65. به نقل ا سایت تابناک:
  ……اگر چه از میزان فرار سرمایه و بازگشت پول به کشور اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما نگاهی به خروج سرمایه‌های اعلامی در سال‌های اخیر از سوی مرکز پژوهش‌ها و بانک مرکزی می‌توان دریافت که از سال ۸۸ تا ۹۲ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ریال درسال ۹۲ حدود ۳/۹ میلیارد دلار، ۵/۲۹۴ میلیارد دلار، ۹۵، حدود ۳/۱۸ میلیارد دلار، ۹۶ حدود ۳/۱۹ میلیارد دلار، سه ماه اول سال ۳/۵۹۷ میلیارد دلار و در مجموع دست‌کم بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال اخیر خروج سرمایه داشته‌ایم که یا صرف خوشگذرانی و تحصیل آقازاده‌ها یا خرید خانه در کشور‌هایی مانند قبرس، دبی، گرجستان، ترکیه شده یا به شکل عمده‌تری برای پذیرش مهاجرت به کشور‌هایی مانند کانادا و امریکا و اروپا شده‌است، هر چند که استرالیا نیز یکی از کشور‌های مقصد آقازاده‌های سیاسی برای مهاجرت و خرج کردن است.

  ریشه تعارض یا دست‌کم آمار غیر‌قابل قیاس بازگشت سرمایه از سوی مهاجران وخروج سرمایه را می‌توان در نحوه خروج نیروی انسانی از کشور ارزیابی کرد. تقریباً ریشه خروج سرمایه را آقازاده‌ها، رانتخواران و سیستم بانکی مشکل‌دار ما است که در تمام سال‌های اخیر این روند سرمایه‌گذاری و بازگشت ارز توسط مهاجران را برعکس کرده و همواره بیشتر از جذب سرمایه فرار سرمایه داشته‌ایم. اگر چه نمی‌توان مدعی شد که خروج سرمایه دقیقاً منطبق با رابط مهاجران خارجی ما دارد، اما حساب سرمایه منفی در آمار‌های بانک مرکزی می‌تواند به عنوان زنگ خطری جدی در این‌باره باشد که نه‌تن‌ها باید برای بهبود سیاست‌های پولی، بهبود محیط فضای کسب و کار و برنامه‌ریزی بهتر برنامه‌ریزی کرد، بلکه برنامه‌ای متناسب با شرایط را برای متقاضیان کار از سوی وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی می‌طلبد. همچنین از آنجایی که روند صادرات و ترکیب صادرات نشان می‌دهد باید مکانیزمی برای بازگشت جدی دلار‌هایی بود که تقریباً از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی صادر می‌شود. مطالبه را می‌توان در این روز‌ها از سوی فضای مجازی به خوبی دریافت که خواستار بازگشت آقازاده‌هایی هستند که این روز‌ها پدرانشان مرگ بر امریکا می‌گویند یا از دیوار سفارتش بالا رفته‌اند اما…

   
 66. کار نیکان را قیاس از خود مگیر !

  آرتین ایران
  8:00 ق.ظ / آوریل 14, 2019
  سلام بر ناظران گرامی
  به راستی باید ساده انگارانه پذیرفت که سپاه یک نیروی نظامی صرف است؟!حضور نیروهای تروریست عراقی تحت عنوان حشد الشعبی در مناطق سیل زده جز اعمال سرکوب بر سیلل زدگان عاصی از بی عرضگی حاکم چه معنای دیگری دارد؟!مگرحشد الشعبی صلیب سرخ جهانیست که امکانات لازم برای کمک در مواقع بحران را داشته باشد؟!

  …………….

  حالا اگر آمریکایی ها آمده بودند به همین شکل جناب آرتین حتما می فرمودند : ” آمریکایی ها همیشه دوست ما بودند و به ما کمک میکردند . آخ اگر این آخوند ها نبودند این آمریکایی ها برای ما چه ها که نمیکردند ! ” مرد نادان اول بخوان ببین این عراقی ها برای چه آمده اند و چه میکنند بعد شر و ور بنویس , بده به کمک آمده اند ؟ اگر نمی آمدند آنوقت حتما پس از مدتی به خود پیچیدن و بگم نگم گفتم میگفتی : ” دیدی ایران را آب برد صدایی از عرب ها که ما این قدر تو شکمشان ریختیم و کمک کردیم در نیامد ؟؟!!! . آقا کمی شرم کنید لطفآ ! هر چیزی را بهانه میکنید برای شر و ور گفتن . مثل این نوریزاد که تا دیروز کارش توهین به مردم “خمیری شکل “و ” گوسفند صفت ” بود و حالا پستان به تنور می چسباند برای مردم و در واقع برای سیخ و میخ کردن در چشم برادران سابقش . مردم را بهانه میکند برای انتقام گرفتن از دوستان سابقش . آخر مرد حسابی تو برایت مردم اصلا اهمیتی دارند ؟ مردم که تا دیروز تف و لعنتشان میکردی حالا یکباره عزیز شدند برای تو ؟ من به هیچ وجه این را در طرفداری از حاکمیت نمی نویسم بلکه این دورویی و بی صداقتی امثال این نوریزاد است که کلافه ام میکند . در این مورد خاص حرف صادقانه همان بود که این مزدک کم عقل زد که گفت : ” به ما چه بگذار این مردم بی شعور نابود بشوبد ” (مزخرفی در همین مایه ها ) . یعنی با آنچه که ما قبلا از این آدم بی خرد دیده بودیم کاملا طبیعی بود که در این ماجرا چنین هم بگوید . اما این نوریزاد چی ؟ پس از آن همه توهین به مردم به مناسبت های گوناگون یکباره در بدل مرحوم تختی ظاهر شده ! مرد حسابی تو کجا تختی کجا !

   
  • سلام بر جاسم گرامی
   اول اینکه خوشحالم که با نام اصلی نوشته اید هر چند مانند همیشه غیر مرتبط همراه با تندخویی و البته چاشنی همیشگی ناسزا.ثانیا لطف کرده یک نوشته و فقط یک نوشته از این نگارنده پیدا کرده و به عنوان شاهد بیاورید که مثلا من گفته ام که اگر آمریکا بیاید چنین و چنان می شود.دوست من شر و ور نوشتن مصداق این کار شماست که خیالات خود را و به تبع آن حدسیات خویش را به دیگران منسوب می کنید و بعد با این توهمات خویشتن را محق می دانید که دهان مبارک را گشوده و هر چه خواستید بگویید که البته این امر در مورد شما مسبوق به سابقه و قابل انتظار است.امیدوارم به سنت مالوف خشم خود را با الفاظ همیشگی و همراه با فرهیختگی خویش با این نقد ساده بر سر این نگارنده نبارید.
   نکته دیگر اینکه دوست گرامی می شود بفرمایید ارتباط شر و ور گفتن این نگارنده با نوریزاد نگون بخت و مزدک بی نوا چه بود که به یکباره بحث را به سمت ایشان کشاندید؟!به عنوان شوخی می گویم که این کامنت شما مرا به یاد آن فستیوال معروف در کشور اسپانیا انداخت که در آن یک حیوان زبان بسته بی هدف به هر چیز و هر که در سر راه او باشد حمله می کند!
   قدری حوصله کنید و با منطق و متانت و البته مرتبط و سنجیده سخن بگویید تا شان بحث بیابید.
   موفق باشید

    
 67. پاسخ به سوال نوریزاد در مقایسه گاندی و امام خمینی :

  اعدام های اول انقلاب  ( که بعضی از معدومین واقعا آدمهای جنایتکاری بودند و سزاوار اعدام ) نه فقط توسط هواداران اقای خمینی که توسط کل انقلابیون مثل اسلامی ها و کمونیست ها و التقاطی هایی مثل منافقین مورد حمایت  و تشویق شدید بود و شما نمی توانید فقط رهبر انقلاب را مسئول آن بدانی به خصوص که وی در اردیبهشت ۵۸ اعلامیه داد به جز قاتلین‌‌  هیچ کسی را نباید اعدام کرد ، حالا اگر یک یا چند قاضی خطا کرده باشند چه ربطی به خمینی دارد مگر در دیگر کشورها ماموران دون پایه خطا و تخلف نمی کنند.

  اما در مورد بقیه اعدام ها

  کودتاچیان و خیانتکاران:
   شاپور بختیار  که موقع تجاوز صدام   با توهم احمقانه تشکیل دولت آزاد ظرف یکهفته ، در بغداد بود و با تشویق صدام به تجاوز در کل جنایات صدام سهیم است در کودتای نوژه با پول عربستان و همکاری عراق و حمایت آمریکا ( طبق اعترافات خود کودتاچیان و دیگر منابع مستقل ) قرار بود در صورت لزوم برای پیروزی کودتا میلیونها نفر را بکشند، آیا در کشورهای دیگر چنین کودتاچیانی را پس از دستگیری جایزه و شکلات می دهند ؟

  اعدام منافقین :

  منافقین و بنی صدر ساده لوح و فر یب خورده در شرایطی که سرزمین ایران در اشغال دشمن بود رئیس جمهور، نخست وزیر و  دهها تن از نمایندگان مجلس و وزرا و رییس قوه قضاییه و به اقرار خود رجوی در نامه به گورباچف، تا سال ۶۴ حداقل ده هزار را نفر را ترور  کردند،  آیا در کشورهای دیگر آنهم در حال جنگ، چنین مخالفینی که بعد جاسوسی و همکاری با عراق را علنی کردند، نوازش می کنند و یا اینکه اشد مجازات در تمام دنیا برای آنها اعمال می شود.

  آیا گاندی چنین مخالفین جنایتکاری داشت که عکس العمل او را بسنجیم و در ضمن ، مگر گاندی با آن طرز برخورد موفق بود و خود قربانی ترور نشد .

   
  • من ضمن تایید مطالب ناشناس گرامی،برای اینکه افرادی امثال جناب نوریزاد سابقا انقلابی،دچار مشکل حافظه شده اند، برای یاد آوری تاریخ ،یکی از سخنان تاریخی مرحوم امام رضوان الله علیه را که سند قاطعی بر اتمام حجت نظام اسلامی با قلدریها و پرروئی های منافقان مسلّح است را اینجا نقل می کنم،تاریخ این بیان اتمام حجت گونه سال 61 است که شروع خیانت ها و قیام مسلّحانه و قلدری های آنان بود حتی پیش از ماجرای ترور سیزده هزار نفر از مردم بیگناه ایران و خیانت و پیوستن به دشمن متجاوز به ایران و در پاسخ به نامه فریبکارانه ای که به ایشان نوشته بودند:

   مرحوم آیت الله امام روح الله خمینی : “…آنهايى كه اين طور هم با قلمهايشان، علاوه بر تفنگهايشان، با ما معارضه دارند ما به آنها كراراً گفته ‏ايم و حالا هم مى ‏گوييم كه مادامى كه شما تفنگها را در مقابل ملت كشيده ‏ايد، يعنى در مقابل اسلام با اسلحه قيام كرده‏ ايد، نمى ‏توانيم صحبت كنيم و نمى ‏توانيم مجلسى با هم داشته باشيم.

   شما اسلحه‏ را زمين بگذاريد و به دامن اسلام برگرديد، اسلام شما را مى ‏پذيرد و اسلام هوادار همه شماها هست. فقط گفتن به اينكه ما حاضريم [كافى نمى ‏باشد] و در آن نوشته‏ اى كه نوشته ‏ايد، در عين حالى كه اظهار مظلوميتهاى زياد كرده ‏ايد، لكن باز ناشيگرى كرديد و ما را تهديد به قيام مسلحانه كرديد!

   ما چطور با كسانى كه قيام مسلحانه بر ضد اسلام مى‏ خواهند بكنند مى‏ توانيم تفاهم كنيم؟ شما اين مطلب را، اين رويه را، ترك كنيد و اسلحه‏ را تسليم كنيد و اگر مى‏ گوييد ما به قانون – در عين حالى كه رأى نداده ‏ايم- لكن سر به او مى‏ سپاريم و قبول داريم او را، به قانون شما، عمل كنيد و قيام بر ضد دولت، كه بر خلاف قانون است و قيام مسلحانه كه بر ضد قانون است و اسلحه داشتن كه بر ضد قوانين كشور است، به اينها عمل كنيد، ما هم با شما بهتر از آن طورى كه شما بخواهيد عمل مى‏ كنيم.

   ما مى‏ خواهيم با آغوش باز همه گروههايى كه هستند، بپذيريم و همه منحرفين را ميل داريم كه به استقامت برگردند. اسلام براى همين آمده است. اسلام آمده است كه راه مستقيم انسانيت را به مردم، به جهان، ارائه بدهد و حتى الامكان هم خودش تعقيب كند براى برگرداندن منحرفين به راه راست اسلامى.

   اسلام، بلكه تمام مكتبهاى توحيدى در طول تاريخ، براى اصلاح بشر آمده است. پيغمبر اكرم براى اين مشركينى كه به جهنم خودشان را مى ‏فرستادند، براى‏ اينها تأسف مى‏ خورد، غصه مى‏خورد براى اينها. اسلام دين رحمت است، دين عدل است. ديانت قانون است، شما به قوانين اسلام سر بگذاريد، گردن فرو بياوريد. كشور اسلامى ما، همه شما را مى‏ پذيرد و من هم كه يك طلبه هستم با شما حاضرم كه در يك جلسه، نه در يك جلسه، در ده‏ها جلسه، با شما بنشينم و صحبت كنم، لكن من چه بكنم كه شما اسلحه را در دست گرفته‏ ايد و مى‏ خواهيد ما را گول بزنيد.

   برگرديد و به دامن ملت بياييد و اسلحه‏ را تحويل بدهيد و اذعان كنيد به اينكه ما خلاف كرده ‏ايم. دعوى نكنيد كه ما در جبهه مشغول جنگ هستيم. دعوى اين را نكنيد كه ما از اول تا حالا هميشه طرفدار اسلام و يا طرفدار از مردم بوديم. اين را دعوى نكنيد؛ براى اينكه از شما پذيرفته نيست و شما قبل از اينكه اينجا به اين مطلب برسيد، مشت خودتان را باز كرده ‏ايد.

   شما الآن مى‏ بينيد كه بعض احزابى كه انحرافى هستند و ما آنها را جزء مسلمين هم حساب نمى ‏كنيم، مع ذلك، چون بناى قيام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهاى سياسى دارند، هم آزادند و هم نشريه دارند به طور آزاد. پس بدانيد كه اين طور نيست كه ما با احزاب ديگرى، با گروههاى ديگرى، دشمنى داشته باشيم.

   ما البته ميل داريم كه همه گروهها و همه احزاب به اسلام برگردند و راه مستقيم اسلام را پيش بگيرند و همه مسلم بشوند. بر فرض اينكه نشدند، مادامى كه آنها با ما جنگى ندارند و با كشور اسلامى جنگى ندارند و در مقابل اسلام قيام مسلحانه نكرده ‏اند، به طور آزاد دارند عمل مى‏ كنند و به طور آزاد حرفهاى خودشان را دارند مى‏ زنند، لكن شما بناى بر اين مطلب نداريد.

   و من اگر در هزار احتمال يك احتمال مى‏ دادم كه شما دست برداريد از آن كارهايى كه مى‏ خواهيد انجام بدهيد، حاضر بودم كه با شما تفاهم كنم و من پيش شما بيايم؛ لازم هم نبود شما پيش من بياييد. و حالا هم به موجب احكام اسلام نصيحت به شما مى ‏كنم؛ شما در مقابل اين سيل خروشان ملت نمى ‏توانيد كارى انجام بدهيد. شما اگر يك وقت ملت قيام كند، مثل يك ذرّه ‏اى در مقابل اين سيل خروشان هستيد.

   شما دست برداريد از قيام مسلحانه و آن چيزهايى كه به غارت برده ‏ايد از بيت المال مسلمين برگردانيد و با مسلمين ديگر با هم باشيد. شما معزّز و محترم هستيد، لكن مادامى كه اسلحه در دست شماست و شما در همين نوشته اظهار مظلوميت و اظهار اينكه ما مى‏ خواهيم كارها درست بشود و تفاهم بشود، وقتى در همين جا تهديد به قيام مى‏ كنيد، ما نمى‏ توانيم از شما اين طور مسائل را قبول كنيم، لكن بهتر است كه شما با اين جمهورى مخالفت نكنيد. اگر شما واقعاً، براى مردم و براى اين ملت و براى اين كارگرها و براى اين دهقانها دلسوز هستيد، اين را بدانيد كه اگر اين جمهورى اسلامى- خداى نخواسته- شكست بخورد، شكست مستضعفين در سرتاسر جهان است.

   (صحیفه امام،ج 14 ص 344،زمان: 21 ارديبهشت 1360)

    
 68. سلام بر ناظران گرامی
  به راستی باید ساده انگارانه پذیرفت که سپاه یک نیروی نظامی صرف است؟!حضور نیروهای تروریست عراقی تحت عنوان حشد الشعبی در مناطق سیل زده جز اعمال سرکوب بر سیلل زدگان عاصی از بی عرضگی حاکم چه معنای دیگری دارد؟!مگرحشد الشعبی صلیب سرخ جهانیست که امکانات لازم برای کمک در مواقع بحران را داشته باشد؟!اقدام شنیعی که دیگر حتی برخی از اعضای سپاه تروریستی اسلامی حاضر به انجام آن نیستند باید اینگونه وقیحانه به مزدوران بیگانه سپرده شود؟!یاد حرف آن حوزوی ملعون بی وطن افتادم که گفت ما بین خوزستان و سوریه سوریه را انتخاب می کنیم!!لعنت بر شما که ویرانی حاصل از حضور نکبت بارتان بیش از حضور ۲۰۰ ساله مغول در ایران بود.
  https://www.radiofarda.com/a/iran-flooding-update-warning/29878937.html
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 69. درود به همه عراقیان وطن دوست
  ۱-آیت الله سیستانی در عراق چرابرعلیه مسلمان کشی فتوا نمیدهد؟چرا که آدمکشی جزو دستورات قرانی است و او نمیتواند ضد قران فتوایی بدهد.
  ۲-عراقیان باید جلویتروریستهای شیعی راگرفته و مرزهای خود را حفظ کنند. واز همکاری با حاکمیت وسپاه تروریست دست بردارند.

  حاکمیت ولایت فقیه به دنبال جنگی مرزی وفرسایشی است.

   
  • فریبا جان مدتی ننویس و بگذار اعصاب ما کمی راحت باشه !

    
  • آقای سیستانی میدونه که اگه حقیقت رو اظهار کنه به سرنوشت طالقانی و دیگرون دوچار میشه :! تحقیقات اخیر نشون داده که مرگ مصطفی خمینی کار خودشون بوده اونم پیش ا رسیدن به قدرت!!! ؟؟؟ !!! انگلیسیا انگل مخوفند ، دس کم نگیرین!!!!!!

    
  • دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی اظهارات متفرقه درباره مواضع سیاسی ایشان را تکذیب کرد

   دفتر آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی، مرجع شیعیان در عراق، اظهارات و تحلیلات مطرح‌شده در خصوص مواضع و دیدگاه‌های فکری، سیاسی و اداری ایشان در مورد نظام حکومتی عراق را تکذیب کرد.

   پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این پرسش که «گاه و بی‌گاه، اظهارات و تحلیل‌های مختلفی درباره موضع معظم‌له در مورد نظام شایسته حکومتی در عراق و دیدگاه‌های فکری، سیاسی و اداری ایشان در این خصوص منتشر می‌شود. این قبیل اظهارات تا چه اندازه قابل اعتماد است؟»، اعلام کرد: «موضع ایشان در این خصوص با مراجعه به کتاب “متون صادره از حضرت سید سیستانی درباره مسأله عراق” قابل شناسایی است.»

   این اطلاعیه می‌افزاید: «همچنین موضع آیت‌الله سیستانی در این خصوص، در آخرین بیانیه صادرشده از سوی دفتر ایشان اندکی پیش از انتخابات مجلس نمایندگان مورخ 17 شعبان 1439 مصادف با 4 می 2018 اعلام شده است و غیر از آن، تمام اظهارات و تحلیل‌ها تنها بیانگر رویکردهای گوینده آنهاست و چه‌بسا درست و دقیق نباشد.»

   طی روزهای گذشته، اظهارات یکی از ملاقات‌کنندگان آیت‌الله سیستانی، پس از گذشت 13 ماه از انتشار اولیه آن، در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بازنشر شد که به برخی ابهامات دامن زده بود..

   https://www.farsnews.com/news/13980125001163/

   تکذیب مواضع منتسب به آیت‌الله سیستانی درباره نظام حکومتی عراق

   http://www.javanonline.ir/fa/news/951418/

    
 70. هر چند بنظرم در مورد لاقل مسیح علی نژاد ایشان اشتباه کرده اند اما بیشتر سخنان جناب طبرزدی درست و عین واقعیته! درود بر حشمت طبرزدی مرد بزرگ و ایراندوست و ازادیخواه.

  https://www.youtube.com/watch?v=wn5e54i-qWU

  سخنان تند حشمت طبرزدی در ارتباط با رسانه ها، مجلس و سپاه، مسیح علینژاد و عذرخواهی!!

   
  • البته طبرزدی نیز مثل نوریزاد خودمون فرد دمدمی مزاجی است! بیاد دارم که زمان صدارت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی،یک نشریه ای داشت که نامش یادم نیست،شدیدا با ….مالی از رهبر قانونی ایران آقای خامنه ای به “امام خامنه ای”تعبیر می کرد و شدیدا هم با مرحوم رفسنجانی مخالفت داشت،این آنطرف افراط و آنطرف بام او بود،و این وضعیت او که الان می بینی نیز طرف دیگر بام افراط اوست،بنظرم اینجور افراد دمدمی مزاج و افراطی،نه فهم و شعور سیاسی درستی دارند و نه قدرت بر حرکت بر طریق مستقیم اعتدالی و واقع گرایی،گاهی اینطرف بامند و گاه آنطرف بام افراط یا تفریط،و اینگونه افراد هیچ جایی در سپهر سیاسی ایران و دل مردم ایران ندارند و فقط روز و شب کشک می سایند! درست مثل خودت! البته طبرزدی مورد نظر یک فضیلتی بر تو دارد،اینکه باز او ….دارد و در ایران مانده است و این مزخرفات را می گوید،اما توی ترسوی بی وجود،شهامت ماندن بین مردمی که از آن دم می زنی نداشته ای و به زیر پر و پای اجانب خزیده ای و در آخر نیز همانجا زیر چیزهایی که گفتم مدفون خواهی شد و آرزوی نابودی اسلام و بدریا ریختن مسلمانان را بگور خواهی برد!
   مودّب باش و حرف دهانت را بفهم تا اینگونه با تو سخن نگویم.

    
   • آقاي نوريزاد آيا شما تاييد ميكنيد كه متن فوق توسط سيد مرتضي روحاني انديشمند حوزه ي
    علميه قم نوشته شده است ؟
    اين متن بيشتر شبيه ادبيات باج خورهاي محله پائين تهران قبل از انقلاب است و نميتواند از
    ايشان باشد .

     
 71. بهین یاران جان درود

  گمان بر آن داشتیم که بعد از جنگ دوم جهانی هیچ گروه و دسته ای در

  روز روشن با سلاحهای سبک و سنگین وارد این مملکت نشده بود که زنده

  برگردد .این مهم را حشد الشعبی بعهده گرفت لابد قرار است با مسسل

  و تانک جلو سیل را بگیرد. برادران ارتشی برااست راااست خبر دااار پیش فنننگ

  دلاوران در همین حالت به همراه صید مرتضا ها کلاه ها بالا بالاااتر بالاترترتر

   
  • خدا عقلتان دهد!

   سیل در بخشهای مربوط به استان خوزستان و در قسمتی از شهرها و مناطق مرزی ایران و عراق مشترک است و در موارد بیم روان شدن سیلاب به مناطق مشترک و مناطق مختص به هردو کشور وجود دارد،از این جهت یگان های “مهندسی”حشد الشعبی بهمراه برخی ماشین آلات سنگین شان،هم برای کمک به هموطنان خوزستانی،و هم برای ممانعت از سریان و طغیان سیلاب به مناطق مشترک،وارد برخی مناطق خوزستان شده اند برای امداد رسانی،آنوقت امثال شما پوپوسیل های بیکاره اینجا نشسته اید و برای رهایی از رنج و آلام و عقده های فرو کوفته خویش مهمل می بافید.بیسوات (به اعتراف خودت) این لینک ها را بازکن و گزارشها را همراه با تصاویر آن ببین،اینرا هم بدانید که اگر فرضا چند نفر ضد انقلاب مثل شما جایی شلوغ کنند،نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی ایران اینقدر اقتدار دارند که نیازی به حشد الشعبی نداشته باشند،در واقع این حشد الشعبی بوده که در عراق برای دفع تروریزم و داعش نیازمند به نیروهای ایران بوده است و اکنون آنها بر اساس اخلاق و اهداف انسانی اقدام به امداد رسانی کرده اند،می بینید که شماها هیچ منطقی ندارید جز نق زدن های ناشی از انزوا و بیکارگی! این لینک ها را ببین بیسواد (ببخشید بیسوات!):

   نیروهای حشدالشعبی عراق برای امدادرسانی وارد ایران شدند:
   http://www.bbc.com/persian/47919468
   ===
   کاروان کمک‌رسانی حشد الشعبی وارد ایران شد
   FacebookTwitterBalatarinFlipboardPrintEmailShare

   کاروان موسوم به جنبش نجباء، عضو حشد الشعبی یا بسیج مردمی عراق برای کمک به ایران در مهار سیلاب و کمک به سیل‌زدگان ایرانی، با بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین از مرز مهران وارد خاک این کشور شد. این خبر از سوی سفیر ایران در عراق تایید شده است….

   https://www.radiozamaneh.com/441273
   ===
   سفیر ایران در عراق خبر داد:
   ورود داوطلبانه حشدالشعبی برای کمک به سیل‌زدگان

   دنیای‌اقتصاد : سفیر ایران در عراق از حضور اعضای حشدالشعبی، موکب‌ها و اقشار عراقی در ایران برای کمک به سیل‌زدگان خبرداد. ایرج مسجدی گفت که طی دو روز گذشته صدها نفر از سران عشایر و نخبگان عراقی از جمله اعضای حشد الشعبی با مراجعه به سفارت و سرکنسولگری‌های کشورمان در دیگر شهرهای عراق، با اخذ ویزا برای کمک به سیل‌زدگان عازم استان‌های لرستان و خوزستان شده‌اند….

   https://donya-e-eqtesad.com/

   ===
   کمک حشدالشعبی عراق به سیل‌زدگان ایران
   در تصویر یکی از کامیون های حامل کمک های حشدالعشبی عراق به مردم استان های سیل زده ایران را مشاهده خواهید کرد.

   http://www.rajanews.com/news/314108/

   ===
   جنبش النجباء عراق هم وارد مناطق سیل‌زده ایران شد

   به موازات “حشد الشعبی”، جنبش النجباء عراق وارد خاک ایران شده تا از سرایت سیل به شهر عماره جلوگیری کند. روزنامه کیهان می‌نویسد مدافعان حرم به دعوت قاسم سلیمانی از عراق، افغانستان و پاکستان به یاری سیل‌زدگان آمده‌اند….

   حشد الشعبی عراق نیز با تجهیزاتی کامل شامل لودر، گریدر و ماشین‌های راهسازی وارد ایران شده است. حشد الشعبی در اطلاعیه‌ای توضیح داده که که واحد مهندسی و لجستیکی این سازمان برای انحراف مسیر سیل و “حمایت از مناطق عراق” از جمله شهر عماره وارد ایران شده و این کار با هماهنگی تهران و بغداد صورت گرفته است…

   https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48316348

   ===

   به گزارش مشرق، کاروان جنبش النجباء عراق برای کمک به ایران جهت مهار سیلاب و کمک به سیل زدگان ایرانی وارد ایران شد.

   کاروان کمک‌های عمرانی و رفاهی مقاومت اسلامی نُجَباء با بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین از مرز مهران وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند…

   https://www.mashreghnews.ir/news/950346/

   ===
   پی نوشت دوم:وقتی انسان دچار مشکلات داخلی و غرض ورزی های خاص و در عین حال مایوسانه باشد،و منابع کسب اطلاع او فلان ماهواره و فلان شبکه ضد انقلاب باشد،طبیعتا جهان پیرامون خود را بر اساس اوهام یا آرزوهای سرکوب شده خویش می بیند و اینطور واقعیات را چپکی می بیند!

    
 72. «عرض کردم، در کنفرانس حقوق زن که شاهنشاه روز ۱۴ دی ماه افتتاح می فرمایید، گویا [والاحضرت اشرف] می خواهند بگویند حق زن و مرد در ارث مساوی است. این دیگر برخلاف نص صریح قرآن است، گو این که ممکن است از لحاظ جنبه انسانی در این زمان درست باشد، ولی در ایران عمل ضد نص صریح قرآن نمی شود کرد.
  ……….
  جناب سید رزیم اراذل و اوباش اسلامی بجایی مردم ایرانو رسانده اند که به اسلام و قران و هر چه مقدسات اسلامیه//////////////////////////////////////////////

   
  • بله بله! همه ایرانیان مسلمان و همه مسلمانان ایرانی و علاوه بر آن همه مسلمانان جهان،وبالجمله عرب و عجم مسلمان نیز به مزدک و افکار و عقائد و آمال و آرزوهای برباد رفته او ///////////////و طبیعی است که در چنین شرائطی مزدک و آرزوها و علائقش مدفون گردند!

    
 73. بهین یاران جان درود

  یک وقتی یک کسی گفت “جای آنست که خون موج زند در دل لعل …”

  گمانم بعد از جنگ دوم جهانی هیچ گروهی با سلاح سبک و سنگین در

  روز روشن وارد این مملکت نشده بود که حشد شعبی عراق این وظیفه

  را بعهده گرفت بنا براین ارتشیان عزیز خبر داااار براست رااااست پیش فننننگ

  حالا به همراه صید مر تضا کلاه ها بالا بالا بالا بالااااتر .

   
  • بیصوات! (ببخشید بیسوات!) ظاهرا این یکی رو نجویده انداختی بیرون چون اینقدر هول بودی یادت رفت که اسمتو “بیسوات”بنویسی،از این جهت نوشتی “بی”! اما خوب اونچه که نجویده بیرون انداختی با اون بالاتری که کمی جویده تر انداختی خیلی تفاوتی نداشت،بنابر این پاسخ این نجویده هم همون جویده تره بود که در کامنت بالاتر ترترتر! برات فرستادم،همونو بخون و ایندفعه خوب قورتش بده!

    
 74. وقتی به زندگی اقوام ایرانی فکر میکنم میبینم اصیل ترین ها که لرها وکردها وبلوچ ها هستند در چه خفقان وفقری زندگی میکنند ازنظر بنده کاملا هوشمندانه سیاست هایی واسه به فراموشی سپردن اقوام ایرانی درجریانه. به خصوص کردها ولرها چون میدونن که این دوقوم شهامت واصالت بیشتری از بقیه اقوام دارند. امیدوارم که حرف بنده رو نژاد پرستانه ندونید .شما به اقوام ایرانی توجه کنید ببینید کدام قوم به اندازه بختیاری ها وکردها ایین وروحیه ایران دوران قبل از اسلام رو بیشتر حفظ کردند .این نشان از ریشه داشتن در این سرزمینه .

  این ها خیلی خوب به هدف شون که اختلاف وتفرقه بین اقوام ایرانی هست رسیدند
  مفهوم ترک رو خلق کردند وجک ها وبرچسب هایی بهشون زدند وبقیه اقوام رو ازشون واقعا متنفر کردند درصورتیکه اصلا مردم اذربایجان ترک نیستند اذری هستند واز اقوام ایرانی .عرب هارو با عرب ستیزی از بقیه اقوام جدا کردند.لرهارو در فقر نگه داشتند ویا از افراد نیازمندشون نیروی استخدام کردند واسه سرکوب مردم کشور خودشون . بلوچ ها درمحاصره وفقر فراموشی. کردها همچنین. من اصلا نمیتونم باور کنم که اخوندها اینقدر سیاست داشته باشند ایمان دارم که این ساست ها یا با همکاری دست های پشت پرده ای که من فقط وفقط یهودی هامیدونم انجام میشه یا اینکه این ها تله هایی هست که این ها از فرط حماقت داوطلبانه درگیرش میشن. اونم واسه تصعیف ایران وایرانی

  چند سال درگیر برادرکشی بودیم وخروجی اون شد انقلاب .تمام منابع رو فکری رو ازجمله نطامیان وروشن فکران رو تارمار کردیم . ۸ سال جنگ رو تجربه کردیم. بیش از ۱۵ ساله که تحریم هستیم جمعا بیش از ۴۰ ساله که درگیریم ولی بازهم جوان های ما در خیلی از علوم جز بهترین ها هستند در فیزیک در ریاضی در پزشکی .من گمان میکنم که کشورهایی که قطعا اسرائیل وانگلیس ازجمله این کشورهاست میدانند که ما چه زمینه ها وچه توان بالقوه ای داریم واگر ازاد باشیم نه تنها خودشکوفا میشیم بلکه دوباره میشیم کشوری که تو خیلی ها از سیاست ها و علوم غیره نقش تعیین کننده ای بدست میاریم واسه همین با برنامه مارو دچار چنین رژیمی کردند که در خواب فروبریم وخودشون اسوده زندگی کنند واز رهبری جهان لذت ببرند

  تو شهرستانی که من زندگی میکنم جمعیتی هست که بهشون میگن دزفولی ولی قوم نیستند چون دزفول نام قدیمش دژپل بوده . در دزفول پلی وجود داره که زمان شاپور دوم ساخته میشه اونم با دست چه کسانی؟ اسیران امپراطوری روم . ولی من مطالعه کردم دیدم ایران هیچوقت نتونسته که بیش از تصرف بین النهرین که گاهی جز امپراطوری روم بوده به خاک امپراطوری روم نفوذ کنه واین اسیران یهودی های بین النهرین بوند . تو برخوردشون کاملا مشخصه که یهودی هستند وایمان دارم که با اسرئیل در ارتباط هستند چرا چون که تو این تحریم ها وتورم در گوشه وکنار شهر در حال کاخ سازی وبرج سازی هستند وبه جرات میگم که فقیر ندارند
  انگار که افرادی تو این نظام هستند که برنامه های اقتصادی اینده رو بهشون میگه وراهای پول دراوردن رو نیز همچنین . فقیرهای این شهر بختیاری هستند . این جمعیت هیچوقت با کسی دوست نمیشن هیچوقت مگر از سر منافع مالی. ازدواج هاشون معامله است ازدواج نمیکنند مگر که شخصی رو پیدا کنند که پول شون رو دوبرابر کنه. هیچوقت کسی رو به خونه خودشون دعوت نمیکنند. در خونه هاشون ستاره حضرت داوود رو میزنند. خاص ترین اخلاق رو دارند
  .هیچوقت به کسی احساس تعلق نمیکنند وحتی من تونستم با یه ترفندی از یکی شون اعتراف بگیریم که درست فکر میکنم یا نه که جواب مثبت بود خود این دوستمون گفت بله ما میدونیم که یهودی هستیم وبه ایران تعلق نداریم
  باور کنید هنوز ندیدیم به یکی از اقوام ایرانی نظر مثبتی داشته باشند . از همه متنفرند. از عرب ها‌ کردها. لرها. همه وهمه.
  چهرهاشون کاملا به یهودی ها شباهت داره. همه ی این هارو گفتم که بگم من نمیتونم باور کنم که این کشور رو یهودی ها اداره نمیکنند .

  سوال اینجاست واقعا چه باید کرد
  چطور میشه این مردم رو از این خواب زمستانی بیدار کرد که به اصل خود وفرهنگ پر از خرد خودشون بازگشت کنند.

   
  • جناب باقری تو خودتو از خواب دایی جان ناپلئونی بیدار کن مردم پیش کشت! اسلام و مسلمین 1400 ساله به ایران و ایرانی و فرهنگ و تمدن ایرانی گه زده تو هنوز در بند یهودی هستی برادر!

    
  • این چه مزخرفاتی است که سرهم کرده اید یهودیان و منداییات و ایزدیان زرتشتیان قبل از توی مسلمان شیعه در این خاک بوده و حق آب و گل دارند.
   واقعا بی شرمی یک ملا رامی خواهد که چرندیات بلغور کرده و بخورد اذهان کودن بدهد .
   دروغ تا بکی ای مسلمان .

    
 75. درود استاد عزیزم
  شما بمدت طولانی در پایتخت ایران بودید و احتمالا در منطقه ثروتمند یا نیمه ثروتمند، استاد من صفهای طولانی کوپن قند و شکر زمان جنگ و نفت برای گرم کردن خانه ها را دیده ام
  استاد دیروز با راننده شرکت برای رسیدن به کارم در جنوب کشور باز صف دیدم پس از سوال من راننده گفت برای شکر در صف هستند مقرر هست چند کیلو شکر به قیمت نصف قیمت بازار بدهند لذا مردان و زنان مسن در صف ایستاده بودند که احتملا چند ساعت دیگر متصدی مربوطه برای فروش بیاید، استاد مابه التفاوت کمتر از 30 هزار تومان بود،
  استاد ما فقیریم، ما گرسنه هستیم، ما محاسبه نمی‌کنیم چه هزینه ای را متحمل می‌شویم برای خرید ارزان‌تر، استاد ما بی تربیت هستیم به ما یاد دادند که همیشه ناله کنیم، استاد صف را بشکنیم و زودتر سهم خود را بگیریم این برای ما پیروزی هست استاد ایرانی جماعت را 40 سال تربیت کردند که گدا هستی، و اگر کسی لقمه نانی برایت آورده بخاطر بزرگواری او هست،
  و اگر زودتر به جلوی صف رسیدی توانمندی تو هست
  ببخشید ناموزون می‌نويسم چون خیلی حالم بده، شما فیلم‌های جنگ و قدیس بودن خمینی را مینوشتی و من پسر بچه 12 یا 13 ساله بودم و از نگاهش متنفر شاید به خاطر صحبت اطرافیان
  دوست دارم

   
 76. آقای نوریزاد
  ایران ما در پیچ تاریخی سرنوشت سازی قرار گرفته است… سیل و زلزله، عدم مدیریت صحیح کشور، گرانی، تهدید بیگانگان و… حاکی از مرحله ی بزرگی از تاریخ کشور است… عده ای مردم را به شورش وا میدارند و عده ای دیگر مردم را به تحمل دعوت می کنند! … بسیاری اصلاح حکومت را مقوله ای بیهوده می دانند و در این بین ایرانیان به گونه ای حیران مانده اند… قهر طبیعت آنان را فرا گرفته است… دو دستگی مردم و یا چند دستگی نمایان شده است و اگر از من به عنوان یک ایرانی بپرسید که چه پیشنهادی دارم،… می گویم، ابتدا به اطراف ایران نگاهی کنیم، عربستان به گونه ای وحشیانه در کمین است و باقی شیخ نشینها دندان تیز کرده اند تا بر پیکر این مرز و بوم اسیب برسانند… کشورهای عربی به بهانه های گوناگون با ایران سر ناسازگاری دارند… لابد می گویید دلیلم چیست؟… اینجانب به چند زبان مسلط هستم که زبان عربی یکی از این زبان هاست… باور کنید که اگر به صفحات سیل ایران در اینترنت، از جمله یوتیوب سر بزنید، بوضوح کینه ی اعراب را از ایران حس می کنید! بسیاری از آنان بابت این سیل از خداوند تشکر می کنند و بدتر از اینها را برای ایرانیان می خواهند!…اهانت هایی که دل هر انسانی را لکه دار می کند… موضوع سوریه را دلیلی بر سیل و غضب الهی بر ایران می دانند!برای اثبات کلامم به آدرس زیر به عنوان نمونه سر بزنید… ایرایان عرب زبان هیچگاه ، سخن اینجانب را اهانت به اعراب ندانند، بلکه باور کنند که این واقعیت است و لا غیر! در میان همسایگان ما، کشورهای عربی ، به نوعی در کمین نشسته اند… آنان در کمین هستند و شکی نکنید!… کشورهای غیر عربی همسایه، به هیچگاه بدخواه ما نمی باشند، از طرف دیگر آمریکا و اسرائیل، آمادگی خود را برای دخالت در ایران بارها اعلام کرده اند… حال بیاییم و این تهدیدها را جدی بگیریم… و در اینجاست که عقل ایرانی حکم می کند که به مسؤولان کشور نهیب زنیم که وقت آن است که بکلی راهشان را تغییر دهند!… مردم ایران بارها ثابت کرده اند که تحملشان بسیار زیاد است و همواره آماده ی همکاری هستند… حاکمان ایران می بایست خطر را درک کنند و به مردم بپیوندند… مردم ایران چیزی جز شفافیت و اصلاح نمی خواهند… ایرانیان حکومتی خادم می خواهند، بدور از ریاکاری… بدور از فساد… بدور از دروغ…بدور از دودستگی… بارها و بارها گلاویز بودن حاکمان را دیده ایم و این چیزی جز دو دستگی نیست… در این بین که سپاه پاسداران را جزء سازمان تروریستی قرار داده اند، بسیاری از حاکمان، به سپاه می تازند و بر عکس!… چرا؟!…ما ایرانیان از حاکمان کشور می خواهیم که با صراحت تغییر خود و کشور را اعلام کنند… تغییر به سمت ایرانسازی… به سمت زدودن کینه ها… به سمت عفو عمومی… فرزندان ملت را از هر جایی که باشند پذیرا باشیم… همدیگر را ببخشیم… به اشتباهات خود اعتراف کنیم و راه آینده را نیز روشن سازیم… فاسدان را برکنار کنیم و با اعلام عمومی، همه ی نخبگان را فرا خوانیم… چاره اندیشی کنیم… به اشتباهات گذشته ی خود پافشاری نکنیم… مردم ایران آزادیخواه هستند و آزادی را دوست دارند… با فراخوانی همگانی، به بیگانگان نشان دهیم که ایرانیان یگانه شده اند… بیگانه ی بدخواهی که یگانگی ما ببیند، راه خود را کج می کند و می رود و بیگانه ای که هواخواه ماست، در کنارما می ایستد و در سازندگی ما شریک خواهد شد… به صورت بسیار اشکاری، اینک کشورهای عربی ثابت کرده اند که هرگز نمی توانند رفاه ما و بهبودی ما را تماشا کنند… باور کنیم که یگانه بودنمان ، تنها راه رفع شر این تازیان است… بدون شک، آن عرب که ما را دوست دارد، در کنارمان خواهد ایستاد… اما در حال حاضر این اعراب بزرگترین تهدید برای ما ایرانیان هستند… بیاییم اندیشه کنیم… چراه اندیشی کنیم، در کنار یکدیگر و برای یکدیگر… شبکه های تلویزیونی و اینترنت با تمام امکانات فرصت مناسبی برای حضور همه ی ایرانیان بوجود می آورد… ایران را دریابیم… و اما آنانی که براندازی را تنها راه نجات می دانند، بدون شک آنها روی دیگر سکه و نیمه تاریک را غافل می باشند!… چگونه می توان امید داشت که با براندازی سیستم حاکم، می توان تمامیت ارضی را ضامن شویم!… سپاه پاسداران و ارتش و تمام نیروهای امنیتی در کنار مردم، هر تهدیدی را خنثی می سازند… اگر در کنار یکدیگر باشیم، بوضوح خواهیم دید که یگانگی ایرانیان بسیار ابهت آمیز و دوست داشتنی و در عین حال برای بیگانگان بدخواه بسیار ترس آور خواهد بود… در جریان براندازی، سیستم دفاعی و امنیتی، بسادگی تحلیل رفته، و کشور در بحران تاریکی فرو خواهد رفت… نخبگان کشور را دریابیم و امور را به آنان بسپاریم… نخبه ی ایرانی کسی است که تنها هم و غمش ایران و ایرانیان باشد… اگر انتخاب نخبه را به مردم واگزاریم، به اشکارا شاهد رویش رفاه و پیشرفت و آبادانی کشور خواهیم بود… ای عزیزان خواهشمندم، منصف باشید و نظر خود را بنویسید… کینه ها را دور کنید و فقط به ایران بیندیشید… ایران یعنی همه چیز ما ایرانیان… اگر ایران نباشد ما هم نیستیم… بیاییم و ایران را دریابیم و ایرانی باشیم…به نظرات ویدیوی زیر دقت کنید…میزان و شدت نفرت از ایران را بخوبی حس خواهید کرد… خواهشمندم اگر کسی توان ترجمه دارد، هر چه زودتر ترجمه کند… سایر ویدئو ها هم همینطوره و استثنا نخواهید دید…https://www.youtube.com/watch?v=7LOnegrj56U

   
  • اول. این قهر طبیعی به تنهایی نیست٬ این همان قهر نظام امت پرور با ملت ایران است.از زمین خواری تا ازبین بردن منابع طبیعی .

   دوم.این دو دسته کردن مردم صحیح نیست اگر دودستگی هم باشد بین ملت و حکومت امت پرورولایت است.

   سوم .این دشمن تراشی هم کهنه شده است. اعراب دشمن ایران و ایرانی نیستند. البته تروریستهای سپاهی جای خود دارندو دشمن ایران و ایرانی اند. این حیله ترساندن نیز کهنه شده است خطر اصلی حکومت ولایت فقیه است و بس.

   چهار.هیچ خطری و تهدیدی از جانب دیگران بر علیه ایران و ایرانی نیست بجز ولایت فاسد فقیه.

   پنج.ترفه جنگ و یکی کردن مردم و حاکمیت جلاد تروریست هم بدرد همان تروریست سپاه می خورد.

   مشکل و خطر اصلی ایران وجود حاکمیت ولایت فقیه و زايده اش سپاه پاسداران است.هیچ آشتی بین این دو و ملت نیست. مگر ملت ببخشاید!

    
  • جناب آزاد
   بطور کلی،نوشته شما دلسوزانه و دعوت به اصلاح روش ها و مراقبت از کشور و احساس مسئولیت در باره آن است و اینکه رویای براندازی که در مخیّله اقلیتی نا آگاه به واقعیات و مسائل ایران است،سرابی بیش نیست.اینها درست بود اما یک اشتباه مهم در نوشته دلسوزانه شما مساله وانمود تقابل نژادی بین عرب و ایرانی بود،من در این قسمت از نوشته شما رگه هایی از راسیسم و تبعیض نژادی استشمام کرد،شما بدانید که تبعیض نژادی و برتری عرب بر عجم یا عجم بر عرب،نه مورد تایید دین مبین اسلام است و نه این تقابلی که شما بیان می کنید تقابل بین ملت های عرب با ایرانیان است،این تقابلی که شما بدان اشاره می کنید بین برخی شیوخ و حاکمان منفعل کشورهای عربی با ایران اسلامی،و جمهوری اسلامی و مذهب شیعه است،وگرنه ملت های عرب خودبخود هیچ تقابل و عنادی با ایرانیان مسلمان اعم از شیعه و سنی ندارند و حتی بخشی از اقلیت های قومی ایران را اعراب ایرانی تشکیل می دهند.بنابر این اجمالا تنها اشتباه تحلیلی شما این بود که برخی شیوخ و حاکمان منفعل و گاوهای نه من شیر ده ابر قدرتها را بجای کل اعراب و مردم عرب در جهان عرب نشاندید.از اینطرف سیاست جمهوری اسلامی ایران نیز بر تبعیض نژادی و تقابل عرب و عجم استوار نیست و ایران همیشه خواستار دوستی و همسایگی مسالمت آمیز با اعراب همسایه و غیر همسایه بوده است منتها مشکل اساسی همان شیوخ غالبا غیر منتخب و گاوهای نه من شیرده امریکا هستند…

    
 77. این سیل و ویرانی و نارضایتی مردم برای خامنه ای و سپاه و اصولگرایان یک نعمت الهی است و تا میتونن میندازن گردن دولت چون میخوان از این نارضایتی برای انتخابات بعدی استفاده کنن. برای 1 سال بعد از پیروزی احتمالی در انتخابات بعدی با دلارهای انبار شده یک رضایت نسبی از مردم بدبخت بیچاره کسب میکنن مثل احمدی نژاد ولی بعدش دوباره همه چیز بدتر از دیروز میشه
  نوریزاد عزیز تو نگو اصلا درست نمیشه بگو سامان پیدا نمیکنه درست شدن و پول دادن میتونن ولی سامان دادن کشور نه علاقه اینهاست و نه توانشون چون سامان دادن ایران با امانت داری درست میشه که اینها ایرانی نیستن که امانت بدونن
  یادتون به سهام عدالت بیار به مسکن مهر بیار به سیب زمینی گونی گونی درب خانه ها بیار اینقدر برای شب انتخابات و سال منتهی به انتخابات و سال بعد از انتخابات به اندازه کافی دزدی کردن در 4 سال که بتونن کش بدن برای 10 سال بعد امام همین روستاییان احمق اخر سر پشت دموکراسی رو خالی میکنن و بخاطر دین و خدا و پیمغر راحت خر میشن و میرن پشت سیب زمینی و پیاز و سهام عدالت و مسکن مهر نمیگم روستاییان با شرافتی نیستن هستند جوانان اگاه بینشون ولی اون کسی که نمیفهمه هنوز در دروغ امام زمانه چطور میتونه خودشو ازاد کنه از بند جهالت روستاییان عزیز یه وقت به دل نگیرن کلی نگفتم در شهر هم در همسایگی همه ما هم این انشانهای احمق هستند

  در پایان اقای نوریزاد این چیزی که میبینی از ارتش و بسیج اخلاص نیست از سوی حکومت دو تا مسئله است اینا به این ریاکاری نیاز دارن 1 و دوم اینکه کسایی که میان شاید واقعا ادمهای صادقی باشن که گرفتار این قماشن چ بسیجی چه روحانی و اصلا اراده حکومت نیست برای مسئولیت پذیری بلکه بخاطر ریاکاری و نفوذش میاد و یا هم عده ای خودجوش میرن

   
  • وقتی این درک و شعور را پیدا کردی که به دیگر هموطنان و بخصوص روستایی خودت احترام بگذار ی ، بیا و نظر بده .. حافظه تاریخی ات را بکار بنداز یا از فهمیده ترهایت بپرس که این بختک چهل ساله را شهر نشینان باصطلاح روشنفکر بر ایران انداختند یا بقول تو روستایی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    
  • عجب انسان بی انصاف و وجدانی هستی شما! یعنی مسئولانی که در ایران اسلامی بانتخاب مردم سر کار هستند “ایرانی” نیستند و فقط شمائی که ورّاجی می کنید و تهمت می زنید ایرانی هستید؟!
   و نکته دیگر بی انصافی و بی وجدانی شما این بود که اینهمه خدمات و امداد رسانی های ارتش و سپاه و بسیج به هموطنان سیل زده را ناشی از اخلاص نمی دانی و ورّاجی های غیر منصفانه خودت از پشت رایانه را اخلاص می دانی؟! من وقتی اینطور اظهارات ناجوانمردانه را می بینم حتما در ایرانی واقعی بودن و اخلاص نویسنده آن شک می کنم.

    
 78. Mr. Noorizad, I wish we had 100 brave men like you in the midst of 2 million overseas Iranians. Thank you for all the education you are providing the self-afflicted, uninformed fellow Iranians.

   
 79. محمد نوری زاد

  دوستان خوبم
  این فیلمها را ببینید.

  https://www.youtube.com/watch?v=l35zKoszu8k


  آنچه که من از مناطق سیل زده برای شما آورده ام:

  https://www.youtube.com/watch?v=3HZcoBsBwK8

  منطقه ی سیل زده ی شاهیوند:

  https://www.youtube.com/watch?v=K2QGeijdbgg

  پای صحبت مردم روستای چم لتور از روستاهای محاصره شده در سیل کوهدشت ۹۸/۱/۱9

  https://www.youtube.com/watch?v=RBdurE9Z0HU

   
 80. شاه: هر کس عنوان کند حق زن و مرد در ارث مساوی است او را حبس و تنبیه می کنم ولو خواهرم باشد!

  ✍️ اسدالله اعلم

  «عرض کردم، در کنفرانس حقوق زن که شاهنشاه روز ۱۴ دی ماه افتتاح می فرمایید، گویا [والاحضرت اشرف] می خواهند بگویند حق زن و مرد در ارث مساوی است. این دیگر برخلاف نص صریح قرآن است، گو این که ممکن است از لحاظ جنبه انسانی در این زمان درست باشد، ولی در ایران عمل ضد نص صریح قرآن نمی شود کرد.

  در اصلاحات ارضی هم که با قدرت شاهنشاه پیش رفت، عمل ما برخلاف قرآن نبود، برخلاف میل آخوندها بود. حتی وقتی آخوندها می گفتند “الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم”، ما می گفتیم الزرع للزارع ولو کان غاصبا!

  باری، شاهنشاه خیلی تأمل فرمودند، بعد به من فرمودند: ابلاغ کن هر کس چنین عنوانی بکند ولو خواهرم باشد، او را حبس و تنبیه خواهم کرد!»(خاطرات علم، جلد چهارم، صص۳۰۰- ۲۹۹. ۸ دی ۱۳۵۳).

  «سر ناهار شاهنشاه فرمودند، این جمعیت زنان یعنی چه؟! زنها که دارای شرایط مساوی با مردان شده اند، دیگر چرا جمعیت علیحده داشته باشند؟! این زیادی است و باید موقوف شود. همه بروند جزء حزب [رستاخیز] بشوند! (این جمعیت وابسته به والاحضرت اشرف است و ایشان خیلی ناراحت خواهند شد).»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۲۶۵. ۸ مهر ۱۳۵۵).

  شاه: زنها مثل مگس دائما وزوز می کنند! به خلاص کردن جان خود از وزوز آنها، باید ظاهرا نشان داد که گویی به انتقادشان گوش کرده اید!

  «عرض کردم، کتاب [مصاحبه شاهنشاه] با مؤسسه استوک بالاخره بدون غلط از چاپ خارج شد، ولی آن مسئله نژاد آرین که شاهنشاه زیاد تأکید فرموده بودید، محض خاطر این که مد روز نیست، قابل حذف کردن نبود. فرمودند: چیزهای دیگر هم بحث داشت، ولی چه باید کرد؟ زنها مثل مگسها دائما وزوز می کنند. آدم برای آن که جان خودش را خلاص کند، موافقت می کند که آسوده شود! ولی من فکر می کنم [در هر سه انتقاد در خصوص بیان ما عرب نیستیم، تروریست بودن همه فلسیطنی ها و تأٔکید بر نژاد آریایی ] حق با علیا حضرت شهبانو بود»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۲۸۱. ۱۳ مهر ۱۳۵۵).

   
 81. درود دوست گرامی
  ورود گروهک حشدالشعبی به ایران را چه تابیر می کنید؟

   
  • تعبیر!
   نویسنده عهد قجری سایت،یعنی بیصوات (ببخشید بیسوات!) تابیری (ببخشید تعبیری) کرده بود که واقعیت مطلب با ارائه لینک هایی بیان شد.دیگه سوژه موژه ای برای نق زنی یوخدو؟!

    
 82. اخبار: نهضت آزادی هم سپاه/*ی شد.
  مش قاسم: آی که چه عشق میکنم میبینم دستها یکی یکی رو میشه. از بازماندگان حاج میتی وهاج ابرام بیش از این توقع نباید داشت.

  /*: ک

   
 83. حمدیان (یکی از متهمان دزدی پتروشیمی): “نظام به ما اعتماد کرد و ما را در جایی نشاند که مجرب شدیم. ما مدیون نظامیم و اگر نظام نبود ما نیز بلد نبودیم”.
  ترجمه: نظام یه مشت اونایی که چیزی نمیدونستن آورد گذاشت سر کار. همینکه یه چیزی یاد گرفتن راه دزدی رو ازش پیدا کردن.

  رضا حمزه‌لو، درباره روابط خود با مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا – یکی دیگر از متهمان – توضیحاتی داد و گفت: “وی چهرۀ شناخته شده‌ای بود که حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت داشت”. به گفتۀ حمزه‌لو خانم شیخ‌الاسلامی “معتقد به نظام و محجبه بود و ما در دورۀ همکاری با ایشان، غیر از این ندیدیم”.
  مش قاسم: از اینا توی این نظام کم نیستن. همه هم همدیگه رو میشناسن، محجبه بودن و ریش داشتن و تسبیح گردوندن اینا واسه شیره مالیدن به سر ملته. فیلتر شورای نگهبان هم واسه چیزی دیگه هست نه دزد بودن، اتفاقا اونایی که از این فیلتر راد میش حتما رژیم یه چیزی ازشون داره که بتونه کنترلشون بکنه.

   
 84. شاه: نفت سوریه را ما می دهیم. سلاح های سومالی و اردن و مراکش را هم ما می دهیم. برای عمان که سال هاست با کمونیست ها می جنگیم. پس چرا اینها از عربستان سعودی نوکر آمریکا کمک نمی گیرند؟!

  ✍️ اسدالله اعلم

  «شرح ملاقات سفیر سومالی را[که دیروز به منزل من آمده بود]، عرض کردم:که حالا که رابطه آنها با اتیوپی و شوروی تیره شده، تقاضای همه جور کمک از اعلیحضرت همایونی دارند: اسلحه، نفت [و] پول.

  خندیدند. فرمودند: خیلی کم است، چرا از عربستان سعودی، نوکر آمریکا نمی گیرند؟ عرض کردم: اتفاقا این سئوال را من از او هم کردم. می گفت به قول برادران عرب اعتمادی نیست.
  فرمودند: عجیب است که به سوریه هم ما نفت می دهیم، حال آن که لوله نفت عراق از داخل سوریه می گذرد. به هر حال یک مطلبی را راست می گویند و اگر ما قولی بدهیم، عمل می کنیم. به هر صورت به او بگو اسلحه سبک در صورتی که قبلا فرستاده اند، ممکن است بدهیم»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۴۸۳. ۲۳ خرداد)

   
 85. درود
  براستی چه برای ملت باقی مانده است؟ زمانی که آوار دروغ سیل شده و آبادی ها را ویران می کند به مردم نشان می دهد که با دروغ نمی توان زیست.دروغ را ملایان گفتند و ما باور کردیم. این ما بودیم که اجازه دادیم به ما دروغ بگویند و دروغ ما را ربود و بعد از چهل سال ما را به ما با سیل نشان داد.
  این مابودیم که باعث ویرانی شدیم. این ما بودیم و هنوز هستیم که اجازه می دهیم هر بلایی سرمان بیاورند و چون گوشت قربانی تکه تکه امان کنند.و انقدر در حقارت ترس ذلیل شده ایم که قدرت تصمیم گیری را نداریم. هنوز منتظر نجات دهنده ای هستیم و وجود خود را فراموش کرده ایم که برای چه اصلا زندگی می کنیم.ما قبل از بدنیا آمدن خود مرده ایم.چه باید کرد را نمی اندیشیم و در فکر چه نباید کنیم هستیم زیرا ترس برجای فکرنشسته وفرمان می دهد.
  سیل اعمال ما بود که نشان داد بی تفاوتی به خود و دیگران و به من چه گفتنها نتیجه اش جز ویرانی نیست.سیل به ما جرات را نشان داد که چیزی جلودار جرات نیست .
  دروغ به خود و اجازه دروغ دادن تابه کی؟
  برای ما آنچه باقی مانده . در مقابل ماست .

   
 86. سلام برهمگان

  من تروريست معرفي كردن سپاه را ازسوي ترامپ تروريست پرور محكوم مي كنم .
  وهمچنين دخالت هاي سپاه را به اقتصاد وسياست داخلي وخارجي ايران را نيز شديدا مجكوم مي كنم كه به خاطر همين دخالت هاي غير قانوني او ايران عزيزمابه حد بحران اقتصادي وسياسي رسيده است.

  به نوري زاد هم مي گويم كه شما دربين اپوزيسيون ها به اندازه نوك انگشت جناب دكترسروش درعقل وخردورزي ودانش هرگز نخواهيد رسيد كه او امام خميني را اهل فضل وعلم واصولي وفلسفي وعرفاني معرفي كردند . وقابل مقايسه باهيچ شاهي ندانستند وبراي ياوه گويان برآشفته ازاين سخن چنين پيامي دادند:

  عبدالکریم سروش: خمینی و شاه را در ماه و چاه نبینیم
  پاسخی به منتقدان

  زیتون-«در گرماگرم انقلاب عده‌ای چنان مفتون آقای خمینی شده بودند که او را در ماه می‌دیدند و اکنون عده‌ای دچار توهمی ‌شده‌اند که می‌خواهند او را در چاه ببیند، در حالی که خمینی و شاه را نه در چاه‌ و ماه، بلکه باید روی زمین ببینیم. نه بر اوج آسمان و نه در قعر چاه. این‌ها آدمیانی بودند نیک یا بد، و نیک و بد شان قابل بررسی است و اگر در بررسی چیزی آشکار شد که قبلا بر ما آشکار نبوده و یا مورد پسند نبوده ،خشم نگیریم و آینه را نشکنیم. خودمان را بشکنیم. وگرنه هر حکومتی هم بر سر کار بیاید ما با تعصب ورزیدن آن شیخ یا شاه را فاسد خواهیم کرد.»

  عبدالکریم سروش، متفکر و مولوی پژوه نامی، که سخنان اخیرش در مقایسه شخصیت شاه سابق ایران و آیت‌الله خمینی با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده بود، شامگاه یکشنبه گذشته( ۱۰ مارس ۲۰۱۹) در چهارمین نوبت از درس‌گفتار دین و قدرت که در سن حوزه کالیفرنیا برگزار می‌شود، به پرسش‌ها و ابهامات منتقدان پاسخ گفت.

  به گزارش «زیتون» سروش در بخشی از سخنان خود با اشاره به این‌که «هیچکدام از این افرادی که بر سر کار آمدند، از کودکی افراد ظالم و منحرفی نبودند» افزود «اما فضای فرهنگی و تاریخی جامعه ما چنان بود و هست که آنها را در منجلاب فساد غوطه ور می‌کند و اجازه نمی‌دهد که پاکی و نیکی خود را ابراز کنند و از آن بهره‌مند شوند».

  وی فرافکنی را از جمله آسیب‌های جدی فضای فکری و فرهنگی کنونی دانست و گفت: یکی از آسیب‌شناسی‌های جدی و قطعی من این بود که ما خودمان عیب بسیار داریم و وقتی به نقد حکومت و سیاست می‌پردازیم، واقعا فرافکنی می‌کنیم و می‌خواهیم بگوییم ما نیک و پاکیم و هر عیب هست در سران حکومت است و اگر آنها عوض شوند مملکت گلستان می شود.

  آقای سروش بی‌انصافی در نقد طرف مقابل را از جمله آسیب‌های جدی فضای نقد دانست وگفت: نباید در مقام مقابله با سخن مخالفی که نمی‌پسندیم، عقده‌گشایی کنیم و پلیدی‌های درون خود را بر صفحه کاغذ و فضای مجازی قراردهیم که حقی را اثبات و باطلی را ابطال کنیم.

  با رقیب مقاتله نکنیم،‌ مکالمه کنیم
  سروش فضای نقد کشور در حوزه‌های فکری و فرهنگی را نیازمند آسیب‌شناسی جدی دانست و گفت:
  قبل از این که به سیاست و حکومت و دموکراسی و استبداد بپردازیم باید به خودمان بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که زبان فارسی از کی این گونه آلوده شده و ما از چه زمانی به اینجا رسیدیم که چنین بی ادبانه عقده‌گشایی کنیم؟

  متن کامل در زیتون :
  https://zeitoons.com/61626

  حال جناب نوري زاد هم خوب است كه بخودش بپردازد نه مقايسه امام خميني را باگاندي .
  همانطور كه جناب مصلح يادش بخير ازخاطرات مرحوم آيت الله منتظري آوردند آن حكم سه خطي فتواي كشتار منافقين زنداني منتسب به امام را،مخدوش دانستند وانتسابش به امام مورد خدشه وشبهه شاگردش منتظري مرحوم بود وبا شناختي كه ازاستادش داشتند بعيد شمردند كه امام چنين فتوائي داده باشند.

  اگر شما جناب نوري زاد آدمكشي را بد وزشت مي دانيد چرا به كشتار منافقان يعني سازمان مجاهدان به اصطلاح خلق هيچ نمي پردازيد؟

  آنان هفده هزارنفر ازهمين مردم كوچه وبازار ودرنماز جمعه ها چهار امام جمعه وهمراهانشان را تروركردند وكشتند. اگر ريگي دركفشتان نيست وبا استبداد وديكتاتوري وآدمكشان مي جنگيد ورسوايشان مي كنيد ،چرا به آدمكشي اين جانوران نمي پردازيدكه بازور اسلحه وآدمكشي مي خواستند حكومت را بدست بگيرند وبه آدمكشي ادامه دهند.
  خيال نكنيد كه من رهگذر كه گاهي به سايتتان نگاه مي كنم ازحاميان حكومت آخونديسم هستم نخير اين شاه سلطانعلي درآدمكشي ازهمه آدمكشان سبقت گرفت وسپاهيان قولچماقش دربه لجن كشيدن اقتصاد وسياست ايران نيز گوي سبقت وتملق را ازهمه ناكسان ربوده است واما همه بدنه وپرسنل سپاه كه چنين درنده نيستند.

  به هرحال سپاه يك نيروي نظامي ودفاعي ايران محسوب مي شوند واگر به مقابله باداعش درعراق وسوريه نپرداخته بودند شماها وماها الآن امنيت نداشتيد وتسليم ترامپ آدمخوارشده بوديد. ويكي ازصدها اشتباه شما نيز همين است كه با ترامپ ونتانياهو و آل سعودهم نظر وهمسو گشته ايد.

  اگرشمايان به كمك به سيل زدگان افتخار مي كنيد وجاي ستايش وافتخار هم هست اين خيلي مهم نيست كه وظيفه هرانسان نوع دوست است كه كمك نمايند ولي همانندشما كشور سعودي دشمن سرسخت ايران هم كمك هايش رابخاطر انسان دوستي واتحادبامسلمين بلاديده ايران فرستاده است.

   
  • برو رهگذر همان مزدوری و. ///.آخوند //// را پیشه کن و دست از نصیحت دیگران بردار! تو نه تنها از حامیان حرامیان اسلامی هستی بلکه ////////////////////

    
  • جهت اطلاع (که مطمئنا اطلاع هم دارید) . آقای خمینی در سال ۱۳۵۱ در مورد مجاهدین گفت “وظیفه همه مسلمانان حقیقی حمایت از این گروه است” و تا زمان انقلاب مجاهدین خلق علاوه بر اسلحه هایی که از یاسر عرفات و پولی که از معمر قذافی میگرفتند (ماهی صد هزار دلار) رسما مبالغی هم از سهم امام و سایر پولهایی که توسط بازاری ها به خمینی و اطرافیانش پرداخت میشد دریافت میکردند.

    
   • مرحوم امام خمینی هیچوقت در مبارزه با شاه،از همان سال 41 مبارزه مسلّحانه و قیام مسلّحانه و ترور را تایید نکردند،بلکه در مواردی بصراحت آنرا نفی کردند،و همه تکیه ایشان بر نیروی اجماعی مردم بود،من دو فراز از دو سخنرانی ایشان را گزینش کردم،خودتان به متن کامل آن در صحیفه امام مراجعه کنید.
    ===
    امام خمینی :”…من نجف كه بودم، يك نفر از همين افراد (مجاهدین خلق) آمد پيش من. قبل از اين بود كه آن منافقين پيدا بشوند. شايد بيست روز- بعضيها مى‏ گفتند 24 روز- مدتى بود پيش من. هر روز [مى‏] آمد آنجا، و روزى شايد دو ساعت آمد صحبت كرد از نهج البلاغه، از قرآن. همه حرفهايش را زد. من يك قدرى به نظرم آمد كه اين وسيله است. نهج البلاغه و قرآن وسيله براى مطلب ديگرى است!

    و شايد، بايد يادم بياورم آن مطلبى كه مرحوم آسيد عبد المجيد همدانى به آن يهودى گفته بود. مى‏ گويند يك يهودى در همدان مسلمان شده بود. بعد خيلى به آداب اسلام پايبند شده بود؛ خيلى زياد! اين موجب سوء ظن مرحوم آسيد عبد المجيد كه يكى از علماى همدان بود شده بود كه اين قضيه چيست؟ يكوقت خواسته بودش، گفته بود كه تو مرا مى‏ شناسى؟ گفت: بله. گفت: من‏ كى‏ ام؟ گفت: شما آقاى آسيد عبد المجيد. گفت من از اولاد پيغمبرم؟ گفت بله. تو كى؟ من يك يهودى بودم، پدرانم يهودى بودند و تازه مسلمان شده ‏ام. گفته بود: نكته اينكه تو تازه مسلمان كه همه پدرانت هم يهودى بودند و من هم سيد و اولاد پيغمبر و ملّا و اين چيزها، تو از من بيشتر مقدسى، اين نكته اين چيست؟!

    من شنيدم كه يهودى گذاشت و رفت! معلوم شد حقه زده. يك قضيه‏ اى بوده. مى ‏خواسته با صورت اسلامى كارش را بكند. تو يهوديها اين گونه كارها هست.

    من به نظرم آمد كه اين قضيه(مجاهدین خلق) اين قدر نهج البلاغه و خوب، من هم يك طلبه هستم؛ من اين قدر نهج البلاغه خوان و قرآن و اينها نبودم كه ايشان بود! ده- بيست روز ماند.

    من گوش كردم به حرفهايش، جواب به او ندادم؛ همه ‏اش گوش كردم و آمده بود كه تأييد بگيرد از من! من همان گوش كردم و يك كلمه هم جواب ندادم. فقط اينكه گفت كه ما مى‏ خواهيم كه قيام مسلحانه بكنيم، من گفتم نه، قيام مسلحانه حالا وقتش نيست؛ و شما نيروى خودتان را از دست مى‏ دهيد و كارى هم ازتان نمى‏ آيد. ديگر بيش از اين من به او چيزى نگفتم. او مى‏ خواست من تأييدش بكنم. بعد هم معلوم شد كه مسأله همان طورها بوده.

    بعد هم كه آقايان آمدند، از ايران هم براى آنها اشخاصى سفارش كرده بودند كه اينها را تأييد كنيد، اينها مردم كذايى هستند، فلان! مع ذلك من باور نكردم. حتى از آقايان خيلى محترم تهران سفارش كرده بودند كه اينها مردم چطور هستند؛ و من باورم نيامده بود. اينهايى كه اين قدر از قرآن و از نهج البلاغه و از ديانت زياد دم مى‏ زنند و بعد فقرات قرآن را يكجور ديگرى غير از آنچه بايد معنا مى‏ كنند و فقرات نهج البلاغه را يكجورى ديگر غير از آنچه كه بايد معنا مى‏ كنند، اينها را نمى ‏توانيم ما خيلى رويشان اطمينان داشته باشيم….

    (صحیفه امام،ج 8 ص 144)

    بايد ببينيد چكاره ‏اند اين جمعيتهايى كه افتاده ‏اند توى اين مملكت و دارند خرابكارى مى‏ كنند و مع الأسف، بعض اشخاص هم كه متوجه اين مسائل نيستند، يكوقت آدم مى ‏بيند كه طرفدارى از اينها كردند يا يك چيزى گفتند، آنها از آن استفاده طرفدارى كردند.

    اينها گول مى‏ زنند، همه را گول مى‏ زنند. اينها مى‏ خواستند من را گول بزنند. من نجف بودم، اينها آمده بودند كه من را گول بزنند.

    بيست و چند روز- بعضيها مى‏ گفتند 24 روز من حالا عددش را نمى‏ دانم- بعضى از اين آقايانى كه ادعاى اسلامى مى‏ كنند، آمدند در نجف، [يكى‏] شان بيست و چند روز آمد در يك جايى، من فرصت دادم به او حرفهايش را بزند. آن به خيال خودش كه حالا من را مى‏ خواهد اغفال كند. مع الأسف، از ايران هم بعضى از آقايان كه تحت تأثير آنها واقع شده بودند…اين كه آمد بيست و چند روز آنجا و تمامش از نهج البلاغه و تمامش از قرآن صحبت مى‏ كرد، من در ذهنم آمد كه نه، اين آقا هم همان یهودی است! و الّا خوب، تو اعتقاد به خدا و اعتقاد به چيزهايى كه دارى، چرا مى ‏آيى پيش من؟! من كه نه خدا هستم، نه پيغمبر، نه امام، من يك طلبه ‏ام در نجف.

    اين آمده بود كه من را بازى بدهد؛ من همراهى كنم با آنها. من هيچ راجع به اينها حرف نزدم، همه‏ اش را گوش كردم. فقط يك كلمه را كه گفت «ما مى‏ خواهيم قيام مسلّحانه بكنيم»، گفتم: نه، شما نمى‏ توانيد قيام مسلّحانه بكنيد. بيخود خودتان را به باد ندهيد.

    اينها با خود قرآن، با خود نهج البلاغه مى‏ خواهند ما را از بين ببرند و قرآن و نهج البلاغه را از بين ببرند. همان قضيه زمان حضرت امير و قرآن را سرنيزه كردن كه اين قرآن حَكَم ما باشد. حضرت امير مظلوم بود واقعا….اسلام هميشه گرفتار يك همچو مردمى بوده است كه با اسم «اسلام»، مى‏ خواستند اسلام را بكوبند. مگر محمد رضا قرآن طبع نمى‏ كرد؟! مگر سالى يك دفعه نمى ‏رفت به مشهد؟! مگر دائماً صحبت از عدالت اسلامى و عدالت چه نمى‏ كرد؟ مگر نمى‏ گفت حضرت عباس مرا در يك قضيه‏ اى نجات داد؟! مى‏ گفت اينها را…

    (صحیفه امام،ج 12 ص 466)‏

     
    • سید خوب میدانی که همه این حرفها را خمینی سالها بعد که سوار خر مراد شده بود زد نه قبل از انقلاب. قبلا از مجاهدین حمایت میکرد . دعوای مجاهدین و خمینی سر تقسیم غنائم بود. اونا میگفتن ما کشتیم و کشته دادیم و انقلاب راه انداختیم حالا آخوندا میخوان تنها بخورن خمینی هم میگفت “من خدعه کردم” و بعد همینارو که تو نوشتی گفت و دستور کشتن همه اون جوانای بدبختی رو که نه سر پیاز بودن و نه ته پیاز داد و شب هم راحت خوابید. والسلام.

      
     • اول اینکه من یکی دو مورد از کلام ایشان را نقل کردم که حاکی از این بود که ایشان قبل از انقلاب و حتی در نجف با طرح قیام مسلحانه این گروه مخالفت کرده است.این درست است که این سخنرانی ها بعد از انقلاب از ایشان صادر شده اما دقت نکردید که در این سخنرانی حکایت از موضعگیری های ایشان در قبل از انقلاب شده.

      دوم اینکه:موضوع بحث ما حمایت ایشان از قیام مسلحانه مجاهدین خلق بود،من که سند بر عدم حمایت ایشان از کلام خود ایشان آوردم و موارد دیگری هم در صحیفه ایشان هست که ذکر نکردم،اما شما اگر سندی بر حمایت آیت الله خمینی از قیام مسلحانه با رژیم شاه دارید ارائه کنید.

      سوم اینکه:من حتی در مورد اصل حمایت ایشان از گروه مجاهدین خلق هم شک دارم تا چه برسد به مساله حمایت از حرکت های مسلحانه اینها چه قبل از التقاط و چه بعد از التقاط،برای اینکه همین دو نمونه کلام ایشان که اشاره به دیدار ایشان در نجف با آنها داشت،اگر دقت کنید اصلا مرحوم امام ایدئولوژی آنها را یک ایدئولوژی التقاطی مبتنی بر مارکسیسم و منابع اسلامی می دانست و در مورد کتاب شناخت آنها دید منفی داشت ایشان،بنابر این اصلا در اصل حمایت ایشان از این گروه تردید وجود دارد و ایشان مثل مرحوم استاد مطهری و بر خلاف برخی دیگر از بزرگواران از شاگردان ایشان که در زندان های شاه با اینها هم بند بودند،دیدی منفی نسبت به ایدئولوژی مجاهدین خلق و حرکت های مسلحانه آنان داشتند.البته بعد از انقلاب نیز چنانکه توضیح عرض شد بنای ایشان ابتدا بر مدارا با همه گروهها اعم از مارکسیست و کمونیست و مجاهدین خلق و توده ای و غیره بود،و این گروهها بودند که از آزادی های ابتدای انقلاب سوء استفاده کردند،برخی توطئه کودتا کردند،برخی برای امریکا و شوروی جاسوسی کردند و برخی اقدام بقیام مسلحانه کردند،و از التزام به رای مردم کناره گرفتند…بنابر این بنظر من مرحوم آقای خمینی برخلاف گمان برخی افراد بی انصاف مثل مدیر این سایت و امثال او،موضعی مظلومانه داشت و هیچگاه بر خلاف آنچه در مصاحبه های پاریس گفته بود رفتار نکرد و خدعه ای درکار نبود ،جز اینکه ایشان در یک برهه تاریخ برحسب وظیفه شرعی و قانونی امرش دائر شد بین اینکه با سوء استفاده کنندگان از آزادی بعد از انقلاب طوری مسامحه کند که منجرّ به اضمحلال نظام مردم سالار شود،یا اینکه قاطعانه در برابر سوء استفاده کنندگان از آزادی و گروههای متخلّف از قانون یا وابسته به اجانب یا قیام کنندگان با سلاح و ترور،بایستد و از حق تاریخی عامه مردم مبنی بر ایجاد نظام جمهوری اسلامی دفاع کند و ایشان برحسب تکلیف شرعی و قانونی به این شق دوم عمل کرد زیرا اگر سادگی بخرج می داد و در برابر آن گروهها قاطع نمی ایستاد،و این گروهها با کودتا،جاسوسی،ترور و حرکت مسلحانه،طومار این انقلاب را بهم می پیچیدند،او قطعا و حتما بعنوان یک رهبر کاریزماتیک مردمی در برابر خدا و مردم و تاریخ مسئول می بود.و بالاخره در یک جمله:کوته فکرانی که ایشان را به اوصافی که خود لایق آن هستند وصف می کنند،یا درکی از شرائط خاص ابتدای انقلاب و عدم استقرار کامل اوضاع ندارند و درست تاریخ را مطالعه نمی کنند،یا خود را به نفهمی و تجاهل می زنند،یا اگر اطلاع دارند و بی انصافی در ارزیابی دارند،انسان هایی هستند غیر اخلاقی و مغرض و تابع وساوس شیطان و هوای نفس..

       
 87. سید مرتضی
  1:01 ب.ظ / آوریل 10, 2019

  انگلیس درخواست آمریکا را رد کرد: سپاه را تروریستی نمی دانیم
  ………………
  سید می فرمائید رهبران انگلیس تا اینحد ابله اند که پاسداران سفره شونو تروریست بنامند آنهم بنفع رقیب تجاریشون و آنهم زمانیکه روس و چین و فرانسه هم محکوم کرده اند؟ راستی سید کی بیشتر از این حرامیان به انگلیس خدمت کرده؟ سرازیر شدن میلیاردها ارز از خزانه ملی ایرانیان به انگلیس توسط جرثومه های فساد و تباهی(اقازادها) به یک واکنش خشک و خالی نمی ارزد؟ جناب سید امروزه منافع ملی هر کشوری در روابط بین کشورها حرف اول و می زنه! یعنی همان منافعی ایی که رژیم اراذل و اوباش اسلامی به ستیز با آن برخاسته اند. مردم انگلیس و فرانسه …نماینده مردمشان هستند نه سگ درگاه مشتی دزد و آدمکش/////////////////سال پیش که همچون دیناسورهایی از قبور ///////////////////////// سربرآورده اند و بجان زندگی و جان و مال و ملک و خزانه و نام و تاریخ و فرهنگ ایرانیان افتاده اند.

   
 88. امی
  7:40 ب.ظ / آوریل 12, 2019

  مزدک گرامی فکر نمیکنی که این تصمیم ترامپ موجب مظلوم نمائی نظام مسلط به ایران وکمی تغییر در دید دیگر دولتها به نظام ایجاد کند وشاید هم خود ترامپ در نظر دارد با این تصمیمها جای اینان را محکم کند
  ……………
  امی گرامی کامنت جالب و جامع ارتین ایران گرامی را در همین سایت مطالعه بفرمائید. حنای مظلومیت و این حرفای سپاه و سایر اراذل و اوباش اسلامی برای ایرانیان امروز دیگر رنگی ندارند. هیچ منطقه و محله ایی از ایران را نمی بابید که با دست این حرامیان ناپاک و جنایت کار و تروریست و ایران ستیز ویران نشده باشد. اینها بازوی ایدیولوژیکی رژیمند و هیچ عرق ملی ندارند. فلسفه وجودی سپاه و بسیج حفظ حکومت مشتی اراذل و اوباش اسلامی است که با مافیای قدرت و ثروت سرداران دزد و تروریست و آدمکش سپاه و بسیج و //// حوزه گره خورده. اینها به غده ایی سرطانی تبدیل شده اند که تنها با هدف گرفتن و از کار انداختن ماشین سرکوب سپاه و بسیج است که ایران از دست مافیای اسلامی رها خواهد شد. امروزه سپاه و بسیج مردم ما را گروگان گرفته اند و نه تنها ثروت ملی را غارت می کنند بلکه با پرداختن تمام هزینه های اقدامات تروریستی چه در خارج و چه در داخل زمینه کینه و دشمنی را هم بین مردم و هم با کشورهای دیگر باعث می شوند. سپاه و بسیج و رژیم اراذل و اوباش اسلامی عامل اصلی نا امنی و کشتار و خرابی و ویرانی در کشور و در منطقه است. خوشبختانه اکثریت مردم ایران دیدی منفی نسبت به کل رژیم و سپاه و بسیج بعنوان بازوی سرکوب رژیم دارند بهمین دلیل هم ضربه مظلومیت نظام و سپاه بی اثرست. این اراذل هم با سیاستهای مخرب و ایران ستیز خود جایی در قلب وطن دوستان و اکثریت مردم ایران بعنوان وطن پرست ندارند! مردم ایران با شعار دشمن ما همینجا ست دروغ میگن آمریکاست بخوبی اینو نشان دادند.

   
 89. سلام بر ناظران گرامی
  یکی ازترفندهای نظام اسلامی برای ترور اشخاص در خارج از کشور استفاده از قاتلان نیابتی و بعضا با سابقه است.نمونه بارز آن اجیر کردن یک تروریست معروف در آمریکای لاتین برای ترور شاه مخلوع ایران بود.این سنت مالوف حکومت اسلامی برای به جای نگذاردن رد پایی از خویش در عرصه بین المللی است هر چند بعضا شواهد بعدی دست ایشان را رو کرده است.
  از خدمات خیانت بار خاینینی به نام مجاهدین خلق در حق ملت ایران که این نگارنده به کرات از ایشان به نام برادر دو قلوی نظام اسلامی یاد کرده انجام ترورهایی چند در سطح کشور بود که به برادران ایشان این اجازه را داد تا هر خباثتی را منسوب به این ابلهان نمایند.مسایلی نظیر بمب گذاری مشهد از این دست می باشد و از همین قرار است تسویه های اول انقلاب که به نظر این نگارنده که بارها در این سایت بدان پرداخته ام با توجه به ترورهای بعدی حکومت دینی به احتمال قریب به یقین مرتبط با حزب جمهوری و اعوان و انصار آن است که حکومت اسلامی آن را به این سازمان خاین به ملت منسوب نمود.
  داستان بمب گذاری حزب جمهوری با شواهد و قراین بسیار نشانگر دست داشتن نظام اسلامی در این تسویه حساب تاریخیست.امروز این نظام مانند داستان سعید امامی مسببین این اقدام را سربه نیست نموده تا راز یکی دیگر از اقدامات تروریستی ایشان تا حضور حاکمیتی ملی در ایران موقتا سر به مهر باقی بماند.
  https://www.radiofarda.com/a/29877850.html
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 90. درویش انابولیک طبیب ذالو و گیاه درمانی و نویسنده داستان و رمان آخه من چه اختلاف یا خصومت یا بغض و کینه و حسادت فردی نسبت به شما دارم؟ چه هیزم تری به هم فروختیم؟
  ……………..
  از اینکه من هر دو شما را در گروه جاش کان جا داده ام بگدریم ولی علت دشمنی شما با ش کینه توزی و عقده ایی بودن و خودبزرگ بینی تونه نه چیز دیگری! والا موضوع اختراع و یا اصلا حقه بازی کردن ش چه ربطی بتو داره؟می خواهی بگی خیلی می فهمی؟فراموش نکن که تو از کسانی هستی که هم از توبره میخوری هم از آغل ! هر چند به اصطلاح در خارجی زندگی می کنی ولی/// در ایران و همکاری با اراذل و اوباش مردمخوار اسلامی است. مثل تو ابن الوقتها زیادندند!

   
 91. نیروی دفاعی هرکشور ضامن امنیت مرزهای آن کشورست و میبایست در قلب مردم جا داشته باشد و حمایت دو طرفه باشد.

  ولی چگونه است که وقتی سپاه در لیست تروریستی کشوری قرار میگیرد که خود شان دنیا را بهم ریخته اند و پدر تروریست جهانیست((القاعده،طالبان و داعش و ده ها گروه دیگر را خودشان تولید نموده اند)) مردم ایران بجای پشتیبانی از سپاه اظهار شادی میکنند یا بی تفاوت، درین بین فقط متحدان و شرکای سپاه یعنی آخوند ها دولتی ،اصولگرا، به اصطلاح اصلاح طلب و مزدوران درونی وبرونی فریاد میکشند زیرا در تمام سرقت ها و جنایات با سپاه سهیم و شریک بودهاند و بدون سپاه موجودیتشان چند روزه متلاشی میشود، سپاه و ارتش(( ارتش دیگر نیروی سابق نیست افسر زمان فاجعه خمینی22 ساله اش باز نشست شده یعنی زیر ورو شده)) امروز دو انتخاب دارند 1-درین شرایط و موقعیت با آخوندبمانند و تحمل کنند ویا 2-با یک مانور و گردش180درجه ای بسوی مردم آخوند و دم ودستگاهش را جمع کنند وبا رفورمهای مردم پسند چون رفع حجاب اجباری، آزادی زندانیان، ملغی ولایت فقیه و اعلان تاریخ انتخابات موسسان برای قانون اساسی جدید و واژگون نمودن قوانین دادگستری شرعی مردم را به پشتیبانی دعوت نمایند و از تاریخ درس بگیرند تا دیر نشده.

  دیدم در جایی شیخ مکارم شکری 100 یا 200 ملیون به سیل زدگان کمک کرده در حقیقت پولی که از جیب این ملت ربوده با 1000 خدعه و نیرنگ مقدار کمی از آنرا برگردانده برای تبلیغ والا لازم نبود رسانه ای کند، چرا میگویم سرقت کرده ؟ زیرا در مدت عمرش یک هفته هم کار نکرده که دستمزد ودسترنجی داشته باشد و ممکن است دزدان دیگر و شبکه مافیاییشان به او خمسی و زکاتی داده باشند و او هم برای تبلیغ دم ودستگاهش در بوق وکرنا میدمد درحالیکه پول این مردم را بخودشان برگردانده.

  یادم می آید که یکی از چماقداران پارچه فروش بازار روزی برایم میگفت چنین زندگیی و وضعیتی دارم و توضیح داد که سال گذشته 70 ملیون تومان به آیت اله لنکرانی که در قید حیات بود خمس یا زکات داده و لنکرانی به چند کارخانه سفارسش کرده پارچه فقط بمن بدهند،این داستان درحدود 20 پیش است تعریف شده که دلار حول وحوش 1000 تومان بود، پارچه فروش دو تا زن صیغه ای هم بگفته خودش داشت دوز از چشم و گوش عیال و بچه های خودش،کشورهای دمکرات بدون نفت دنیا بیشتر در آمدشان مالیات مستقیم و غیر مستقیم است ولی در ایران اغلب مالیات نمیدهند و یا با رشوه به حداقل میرسانند ودر سویی دیگر کارگران و کشاورزان و اغلب بازاریها سرکیسه توسط حوزویان میشوند که البته بازاریان از جیپ مردم ربوده بحساب آخوند ها سرازیر میکنند.

   
  • ارث پدرش و مادرش که نبود!

   کمک ۲۵۰ میلیون تومانی آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی به سیل‌زدگان
   جمعیت هلال احمر استان قم از واریز کمک ۲۵۰ میلیون تومانی آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی به سیل‌زدگان به حساب جمعیت هلال احمر خبر داد.

   سیل زدگان ،بی خانمانان، مردم در بحران خوزستان و جای جای ایران پولی که شیخ مکارم شکری با هوچیگری و صدای سنج ودهل وتبلیغ بطریق کوکا کولایی بحساب هلال احمر ریخته که نمیدانم بدست شما برسد و یا برای شما هزینه شود و یا در هلال و راه غیب شود بآگاه باشید که پول خود شماست ،بلی پول کارگران، کشاورزان و زحمت کشان ، کاسبان جزء و کارمندان است که به اسم خمس و زکات چاپیده وسرقت شده و یا از باجی هست که حوزه وآخوند ها سالانه بدون حساب وکتاب و بیلان از دولت میگیرند حال قطره ای از آن را بخودتان اگر برسد برگردانده است.

   وقتی اینها خبرگان کشورهستند بدانید هریک خبره در زمینه ای هست این تاجر شکر خبر درفزمانهای غیر قابل اجرا و کمیک است ، طباطبایی نژاد خبره در استعمال اسید است، علم الهدا خبره در برهم زدن کنسرت است در حالی که داماد جنایتکارش رییس دادگستری کنونی ایران با تتلو برای جمع آوری رای همنشینی داشت البته درین همکناری حیثیت تتلو خدشه دار شد و در نظر مردم سقوط کرد، جنتی خبره در رعشگی و بی رمقیست، رهبر خبره وفقیه بی منازع در بد دهنیست و بی بهره از واژه های مودبانه، قرائتی هم خبره جفنگ گویی و سرگرمی مردم و هریک بدین منوال….

   موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران مطرح کرد:
   اگر رهبری اجازه دهد سپاه تل‌آویو را با خاک یکسان می‌کند| احمق‌ها نمی‌دانند همه ایران سپاه است
   این هم یکی از این خبرگان کشور ماست که سرنوشت ملت و مملکت را تعیین میکند!

   مو حدی کودن دروغ میگوید و نفهم هم هست همین دیروز اسراییل به نیروهای ایرانی حمله کرده و چندین نفر را در سوریه کشته وتا حال 205 عملیلت ضد سپاه و حزب اله در سوریه داشته نکند فرمانده قوا جناب رهبر درین مدت خواب بوده؟

    
 92. هموطن ترکمن ؛لر و عرب لرستانی و خوزستانی ؛ چند صباحی دیگر سر و صدا ها ؛ شعارها و وعده های فریب و دروِغ ؛ گرفتن عکس یادگاری ؛ دست بر اب زدن های ریا کارانه و ……. تمام میشود ؛ تو میمانی و خانه ای فرو رفته در سیل ؛ کشت زاری نابود شده و سرمایه سیل برده .
  همو طن بزودی تو و سیل و خرابی ناشی از سیل. فراموش خواهی شد همچناکه. هم تباران زلزله زده ات فراموش شدند
  هموطن ترکمن و لر و عرب ؛ شان و کرامت تو بسی بالاتر از صدقه خواری و تحقیر به خاطر چندر قاز کمک مردمی و دولتی است ؛ این کمک های بر بوق خود نمایی و ریا دمیده شده دردی از هزاران درد ترا دوا نخواهد کرد ؛ تو به عنوان یک شهروند ایرانی از کل در امدهای انبوه این سر زمین حق سرانه داری ؛ از درامدهای ملی نفت و گاز و معادن و ….‌‌‌. سهم سرانه داری و چه مو قعیتی مناسب تر از این زمان که می باید مستقیما سهم تو پرداخت شود . نیازی نیست که از عراق و سوریه و یمن !! برایت با هو و جنجال صدقه فرستاده شود ؛ خق السهمت را که در سالهای گذشته بدون رضایت تو به این کشورها اهدا شده باید به تو برگشت شود ؛ لازم نیست کمیته امداد برای کمک به تو سفره گدایی بگستراند ؛ سهمی از تو را که تا کنون در تاجیکستان و عراق و سوریه و نیجریه و ….. صرف کرده به خودت بر گرداند خانه ات را خواهی ساخت .
  اگر سهم تو از چمدان چمدان. دلارهایی که به کانا دا و بلژیک و انگلستان جهت خرید خانه و شرکت. برای از ما بهتران حمل شد و میشود ؛ داده شود ؛ احتیاج به گدایی برای تو نیست و تو از این سهم خانه و مزرعه ات خواهی ساخت در همین بودجه سال ۹۸ اگر سهم تو را از بودجه ملی که به حوزه قم و سایر جاها برای تبلیغ اسلام ولایت فقیه داده اند به تو بر گردانند هم دین تو و خانواده ات حفظ میشود و هم خرابیهای ناشی از سیل تو ترمیم میشود هموطن هزاران مورد وجود دارد که اگر سهم تو را از در امد ملی میدادند نیاز به هیچکس نداشتی ؛ اما این را مطمین باش که اگر چشم به راه. وعده های کار گزاران نظام بنشینی سر نوشتی بهتر از زلزله زدگان نخواهی داشت

  از همه مهمتر امروزی روزی است که باید مسیولان بی مسیولیت و مهندسان و دست اندرکاران بی سواد و نادان پل ساز و جاده ساز و خانه ساز و سد ساز را به چالش کشید و خسارت ندانم کاری و بی مسولیتی اینان را که باعث خرابی شده از انان باز ستاند تا منبعد هیچ بیسوادی با مدرک جعلی جر عت اشغال پست ها و پروژه هایی که با جان و زندگی هموطنان ارتباط دارد را نداشته باشند‌

   
 93. شاه بعد از ده دقيقه گفت ميرويم كيش كاملا استراحت مي كنيم!

  ✍️اسدالله اعلم

  «دختر مورد علاقه شاهنشاه دیشب دچار [قی ] و اسهال شد، به علت خوردن چغاله بادام! پدرسوخته سوئدی به چغاله چه کار دارد؟! باری من دستپاچه شدم و فوری دکتر [عباس] صفویان را خواستم و به عیادت فرستادم و او را با راننده خودم روانه محل توقف او کردم. راننده من که عجله مرا در می یابد و از وجود دختر دیگر خبر ندارد، درست به حرف من و آدرسی که می دهم، گوش نمی دهد و دکتر را پیش دختر فرانسوی -دوست من- می برد! دکتر وارد می شود و می گوید: فلانی مرا برای معالجه شما فرستاده. چه خورده اید و از کی دچار قی و اسهال شده اید؟! دختر (فرانسوی) دچار تعجب می شود و می گوید من چنین مرضی ندارم! ولی دکتر اصرار [می کند] که چرا مرض دارید، به من نمی گویید؟نباید از دکترهای ایرانی بترسید!

  از او انکار و از دکتر اصرار، تا بالاخره دختر به من تلفن می کند و مشت من و دکتر، هر دو باز می شود و من دکتر را پیش دختر سوئدی می فرستم!

  به قدری [با شاه] خندیدم که اگر پیشخدمت احیانا در این لحظه وارد اتاق [شاهنشاه] می شد، تعجب می کرد که چه شده! من که به حالت گریه افتاده بودم و شاهنشاه هم خیلی خندیدند.

  باری به حمدالله امروز حال دختر خوب شد و او را به کیش فرستادم که فردا خودمان هم برویم! ولی از بخت بد، بیچاره دختر سوئدی از کیش تلفن زد که عادت زنانگی من یک هفته جلو افتاده و من بسیار ناراحتم که وقت را تلف خواهم کرد!

  من هم بسیار ناراحت شدم. قبل از این که سر شام علیا حضرت ملکه پهلوی تشریف ببرند، من رسیدم، مطلب را ناچار عرض کردم. مدتی شاهنشاه راه رفتند و فکر کردند که چه کنیم؟! کس دیگری بفرستیم [یا] اصولا نرویم؟ و جهات مختلف را صحبت کردیم، در حدود ۱۰ دقیقه، و بالاخره فرمودند: خوب، می رویم و کاملا استراحت می کنیم. مردمی که در اطراف ایستاده بودند، منجمله والاحضرتها، تعجب کردند که چه معضلی پیش آمده که من که معمولا دیگر شبها مزاحم شاهنشاه نمی شدم، امشب ۱۰ دقیقه وقت همایونی را گرفتم!»

  (خاطرات علم، جلد ششم، صص ۴۹- ۴۸. ۲۵ فروردین ۱۳۵۵).

   
 94. خیلی خیلی عجیبه، من قرآن می‌خواندم و معنی کلمه به کلمه را با معنی درک میکرده یا نمیکردم، با توجه به اینکه حوزه نمی‌رفتم، ولی چون تفکر میکردم به جرات بیان تناقض آنرا میکردم، براستی چرا عده‌ای بجای تفسیر قرآن تسخیر نادان کردن، خیلی خیلی با فقط کمی اندیشه متوجه میشدم که پاسخها و تفسیر ها منطقی نبوده و نه من میپذیرفتم و نه اونها و هردو خشمگین می‌شدیم، من از کودنی اونها و آنان از کافری من، و کماکان برایم سوال بود چرا اینها تفکر نمیکنن، با مطالعه و خواندن تاریخ و گذشت زمان در جمهوری اسلامی و رفتن بعضی از افرادی که به حوزه و بسيج دانش آموزی و دانشجوی متوجه شدم که دو این دو افراد دو دسته هستن، گروه اول جوانان خل وضع ولی در باطن زرنگ برای پیشرفت به حوزه می‌روند، و گروه دوم افراد بدجنس و جاهل و تنبل از لحاظ درسی به بسیج و سپاه، امروزه با مشاهده و کمی دقت میبینید که آخوندها خلهای بیسواد مغزشان با چرندیات حوزه پر میشه و سرداران سپاه هم همان قلدران جاهل هستن، اما در این بین با گذشت زمان قلدران هم برای بیشتر حال کردن بسمت آخوندی میرفتن، بر این اساس و تجارب علمی و مشاهداتیم برای ادامه زندگی به این نتیجه رسیدم که انسانیت و عشق به همنوع بالاترین مرتبه عالی بشريت است و استدلال اینه که با تفکر به هرچی بد یا خوب میرسی، ولی مردانگی و انسانیت از خود گذشتن میخواد که اکثریت مردم نمیتوانند، چون با وجود اینکه مردانگی و انسانیت در شعار دوست داشتنی، اما قیمت داشتن آن بهای سنگینی در کشور ما داره، اینست که دریافتن اینکه ما الان چرا اینجایم برای عده‌ای سخته، که چرا انسانهای لایق محکوم به گذراندن عالم خود با این مردم هستن، ولی به نظر من که خوشحالم، شرفم و وجدانم را به قیمت از دست دادن‌ها نگه داشتم، اما در آرزویم برای آيندگان خوشحالم که دیگر اسیره بیعقلی نمیشن دنیایی که در آینده نزدیک در شرف آمدن هست دنیای تفکر و اندیشه‌های سازنده است، دوران شرک و خودخواهیا و کم عقلیها رو به پایان است، اینها همان تکامل نسل بشره که رسیدن به آن نزدیک و نزدیکتر میشه

   
 95. برای اینکه، اطراف خمینی هندی را حرامزادگانی چون تو مادر//// و مهدی خزعلی ها و خشتک طبرزدی ها و سارق زیبا کلاغ ها و یک لشکر /////////////// حمع شده بودند ولی همراه گاندی افرادی امثال لعل جواهر نهرو بودد. تفاوت از زمین تا آسمان است. جالب اینجاست که هر دو هندی بودند،

   
  • آقای ساسان با سلام خدمت شما . من فقط و فقط می خواهم بدانم که شما در کدام مدرسه و یا حوزه دینی با ادب تحصیل کرده ای که چنین را با نزاکت مطلب می نویسید ؟.

    
  • ساسانی

   واقعا متاسف شدم از القابی که بکار بردی چون این گفتار فقط مخصوص جمهوری اسلامی و کسانیکه که از آنها حمایت میکنند .
   میخواستم شما را بحال خود رها کنم ولی : گاهی وقتها بجای خاموشی در جواب نادانان باید درست و حسابی خدمتشان رسید چون آدمی که نادان است معنی آن سکوت را هم دریافت نمیکند و نمیفهمد چرا .

   آقای نوریزاد چقدر خودداری کرده و عاقلانه جواب شما را نداد و نوشته های شما را حذف نکرد تا دیگران شما را بهتر بشناسند.

    
  • آقای ساسان سلام :
   من نمیدانم که شما در کدام مدرسه و یا حوزه دینی تحصیل کرده اید . اما در کشور من ایران در شروع یاد گرفتن سواد نوشتن وخواندن ، اولین آموزش یاد گیری ، با ادب حرف زدن ونوشتن بود . حال شما در کجا تشریف داشته اید ، من نمیدانم . روزگار به کسان شما رحم کند با این افکار حماقت آمیز . آقای نوری زاد درود به شما با این همه تحمل و صبر ایوب وارتان که حتی صفحه نشر در اختیار این نوع افراد قرار میدهید!!!!

    
 96. تصور دارم شما در باره دو نوع هستی شناسی نوشته باشید . هستی شناختی که هستی را به « سیاه و سفید » « خوب و بد » روز و شب و … می سنجد و هستی شناختی هرمنوتیک که از هر مقوله تأویلی دارد که با تأویل های دیگر در حال مکالمه است . هستی شناسی هرمنوتیک هرگز به جواب قطعی فکر نمی کند و همه ی امور را در حال شدن می بیند . قصعیت دادن به امور – بی آنکه آن امر را با امور ِ جانبی سنجیده باشد می شود هستی شناسی آقای خمینی که در بیش از نیمی از مردم وجود دارد . امروز ما به روشنی شاهدیم که هیچ قطعیتی در هیچ امری موجود نیست – اما صد سال قبل گفتن همین موضوع از عجایب دیوانگی در عقل بود .

   
 97. جناب آقای نوری زاد
  با سپاس از تحلیل و نوشته کاملا درست و زیبای شما. زمانی که خمینی دستور قتل عام جوانان در بند را داد, توجیه او قتل عام مردان بنی قریظه به دست پیامبر اسلام بود.
  در دین اسلام هیچ گاه احترام به ادیان دیگر و کرامت انسان وجود نداشته. محمد دین خود را با حمله به ادیان و خدایان قبیله های رقیب خود بنا کرد و میگیفت تنها خدایی که وجود دارد آن است که من میگویم و اتفاقا من هم تنها و آخرین نماینده او هستم و همه پیروان خود وادار کرد به گفتن “أَشْهَدُ أَنّ لَّا إِلَٰهَ إِلَّإ الله وأَشْهَدُ ان محمداً رسول الله” که حتی به عنوان آخرین جمله قبل از مرگ باید میگفتند (و صدام هم یک نمونه بارز آن بود).
  برادر عزیز, جای زیادی برای دفاع از خمینی وجود ندارد ولی شاید اینجا در دفاع از او بتوان گفت فرق “اسلام ناب خمینی” با اسلام ناب محمد این بود که خمینی خودش هیچ یک از مادران, زنان و دختران مقتولین را به کنیزی خود برای استفاده جنسی نگرفت هر چند او دست جلادان خود را برای تجاوز به زنان در بند, آزاد گذاشت تا شاید کمی بیشتر به رفتار خود پیامبر اسلام نزدیکی بگیرد.
  دوست عزیز من نمیدانم که آیا مقایسه خمینی با گاندی مناسب است یا نه, ولی در یک جواب کوتاه به سوال شما میتوان گفت: “گاندی پیرو محمد نبود”.

   
  • خبری دیدم که در پاکستان سه نفر باتهام پاره کردن پوستری که روی ان اسم محمد نوشته شده بود محکوم به اعدام شده اند و کسی که شاکی آنها بوده و سعی کرده حکم اعدام برایشان بگیرد مقابل دوربین میگفت من اگر غیر از این میکردم مسلمان نبودم . خمینی خیلی باگذشت تر بود !

    
  • مطالب شما و آنچه در اصل پست آمده خزعبلاتی بیش نیست،خمینی تنها و تنها،اقدام بمجازات قانونی محاربان تروریست قاتل 13 هزار نفر از مردم ایران کرده بود.اگر گاندی نیز یک حاکم قانونی بود و در قوانین هند پیش بینی اعدام محاربان تروریست شده بود او نیز موظّف به رعایت قانون بود.من اصلا اصل مقایسه گاندی بعنوان یک استقلال خواه برای کشور هند را با مرحوم آیت الله امام روح الله خمینی قیاسی مع الفارق و ناشی از قصور فهم قیاس کنندگان می دانم،و بنظر من همانطور که گاندی یک استقلال خواه بود خمینی نیز یک استقلال خواه بود که با پشتوانه حمایت مردم ایران شاه شاهنشاهی را بزباله دانی تاریخ فرستاد و حکومتی مستقل از شرق و غرب و متکی بر قوانین اسلام تشکیل داد.نیز چنانکه گفته ام اصلا قیاس گاندی با خمینی یک قیاس عوضی ناشی از سوء فهم است،گاندی نهایتا یک حقوقدان بود که برای استقلال کشورش زحمت کشید و زحمات او ارجمند نیز هست،اما در بحث حقوق،باید به مبادی حقوق در مکاتب مختلف جداگانه پرداخت و نمی توان همینطور طوطی واری و انگیزه های سیاسی ناشی از نفرت های خاص گفت که چون گاندی یک حقوق دان بود و خمینی یک حقوقدان نبود پس گاندی برتر بود! اگر گاندی یک حقوق دان بود خمینی نیز یک فقیه عالی رتبه ،یک فیلسوف عالی رتبه و یک عارف نظری و عملی والا بود،و بلحاظ فضائل شخصی نیز با شناختی که من دارم از گاندی برتر بود.اگر گاندی یک استقلال خواه بود خمینی نیز استقلال کشورش از ابر قدرت های شرق و غرب را طالب بود و به آن جامه عمل نیز پوشاند.در باب عقائد هندوی گاندی نیز بحث جداگانه ای است و بسیاری از مطالب پایه ای نظری هندوها و عرفان هندی قابل بحث و مناقشه است،بنابر این بنده برتری خاصی برای گاندی نمی بینم جز این عنوان خزعبلی که مدیر کینه جوی این سایت بالای نوشته پوک و تکراری خود گذاشته است و گروهی ضد انقلاب نیز برای او کف می زنند! بنده چند بار توضیح دادم که گاندی یک حکمران نبود،و یک حکمران باید بقوانین مصوب در حکمرانی عمل کند،من نمیدانم گاندی آدم کشت یا نکشت،یا هنگام استقلال خواهی او کسی کشته شد یا نشد،لکن در برخی مطالبی که به گاندی نسبت داده می شود این هست که خشونت نیز در مواردی لازم است،و خشونت دو گونه است خشونت قانونی و خشونت غیر قانونی،و گاندی نیز گفته است ممکن است در مواردی از خشونت ناگزیر باشیم،در صورتی که اجتناب ناپذیر باشد.مرحوم آیت الله آقای خمینی نیز شخصا فرد خشنی نبوده است اما در موارد اجرای یک قانون،یک حاکم باید قاطع باشد و قاطعیت چیزی جدای از خشونت است،مگر آقای خمینی چه کسانی را کشت؟ افرادی که مفسد فی الارض بودند در رژیم گذشته،و افرادی که بعد از تشکیل حکومت مردمی علیه آن قیام مسلحانه کردند،افرادی که سیزده هزار نفر از این مردم را کشتند و مطابق قانون مجازات اسلامی حکم همه آنها اعدام بوده است،بنابر این درکی که امثال شما و مدیر این سایت ندارید و خزعبل می گوئید و کشک می سابید این است که عنصر قاطعیت در اجرای قانون و دفاع از حقوق عامه مردم را با عنصر خشونت یکی می گیرید و این ناشی از بد فهمی است،و مع الاسف این بد فهمی حجاب بزرگی برای مدیر سابقا انقلابی افراطی این سایت شده است که او را بسوی تفریط یا افراطی دیگر سوق داده است.بنابر این بنظر من تنها تشابه خمینی و گاندی همان استقلال خواهی است که هردو داشتند،و در بقیه موارد هرگز افق فهم و عمل گاندی به افق فهم و عمل امام خمینی نمی رسد.اگر گاندی نیز یک حاکم بود و در متن قوانین و قواعد حکومتی او مجازات تروریست های مسلح بود او نیز باید به قانون عمل می کرد،و اساسا مگر الان در قوانین هند نوشته اند تروریست های مسلح را باید نوازش کرد؟! بنابر این اصلا قیاس نویسنده پست بالا قیاسی مع الفارق و این سوال که چرا خمینی آدم کشت و گاندی آدم نکشت،سوالی خزعبل و سیاسی کارانه و ناشی از نفهمی است،چون نه گاندی اصالتا آدمکش بود و نه خمینی بعنوان یک فقیه و عارف و فیلسوف آدمکش بود،تفاوت این بود که خمینی حاکمی بود که بقانونی که مردم به آن رای داده بودند عمل کرد.پس اصل نوشته و اصل عنوان چیزی جز خزعبل گوئی و خودنمائی و بازار گرمی در کار و کسب اینترنتی نیست!

   ———–

   با همه ی این حرفها، دوست گرامی، دست های جناب خمینی بخون آغشته است و دستهای گاندی نه.
   با احترام

   .

    
  • فراموشم شد اضافه کنم که در مورد یهود بنی قریظه دهها بار در این سایت بحث کرده ام،مجازات یهود بنی قریظه در صدر اسلام نیز مجازات بخاطر تفاوت عقیده نبود،چون پیامبر وقتی وارد مکه شد با یهود و نصارای آنجا پیمان مودت و حمایت و همراهی بست که در متن تاریخ ثبت است،منتها آنها (بنی قریظه) خیانت کردند و در حمله مشرکان به مدینه نه تنها به حمایت پیامبر (هم پیمان) بر نخاستند بلکه آتش بیار معرکه بودند و مشرکان را تحریض به حمله به مدینه و کشتن پیامبر و مسلمانان نمودند (جنگ خندق) و این در تواریخ هست.پس اعدام و مجازات مردان قبیله بنی قریظه (که البته در تعداد آنها نیز اغراق شده است و بعید نیست این اغراق ناشی از دسیسه و مظلوم نمائی خود یهود بوده باشد) اعدام مخالف عقیدتی نبود،بلکه اعدام خائنان پیمان شکنی بود که مطابق متن پیمان منعقد شده خون آنان هدر بود.
   توضیح هم دادم که عمل آقای خمینی در مجازات منافقان خائن جاسوس،عمل قاطعانه به متن قانون بود و این ربطی به توجیه بنی قریظه نداشت،بحث ایشان در مورد بنی قریظه بحث از لزوم قاطعیت در حکمرانی و عمل قاطعانه به قانون بود.همین

    
  • در مورد محمد امین این جور نیست که شما نوشته ای. ببخشید حقیقتش من فرصت نمی کنم دیگر اینجا بنویسم و یک نیم ساعتی فرصت کردم به دوستان باسواد و پر انرژی اینجا سر بزنم ولی با کمال تاسف نمی توانم بنویسم و چون ممکن است هیچ وقت یا بسیار کم اینجا بیایم، از سوء تفاهمی که ای بسا از قلم امثال بنده-در گذشته و در این سنخ بحثها- ممکن است نصیب خوانندگان شده باشد، جلوگیری کنم. محمد هرگز آدم نکشته است مگر کسانی که آدم کشته اند(بنی قریظه سخت ترین دلهره را نصیب مسلمانان کردند که هزار بار بدتر از کشتن بود). ما اگر نقدهایی در این نوشته ها در چند سال گذشته نوشته ایم، ناظر به نقد منابع اسلامی است نه شخصیت پاک حضرت محمد گرچه من هیچ ابایی از نقد قرآن هم ندارم با اینکه به آن ایمان دارم چون این توان را در خودم سراغ دارم که فاصله بگیرم و از دید خواننده بی ایمان موضوع را توضیح دهم.
   دو حرف در میان بوده است: یکی منابعی که مثلا در باره پیامبر در تاریخ اسلامی داریم، مخدوش اند زیرا سرشار از مطالب ضد انسانی اند یا به دروغ به بزرگان دین نسبت داده شده در حالی که لزوما همه حرفهای خوب زاده جان بزرگان دین نیست. دوم اینکه به صرف تمسک به دین نمی توان خوشبخت شد و باید دین را به علاوه عقل به کار برد. قطعا این به آن معناست که به صرف عقل هم نمی توان خوشبخت شد ولی آنچه مهم است عقلی است که شریعت را بر می گزیند نه بر عکس.
   صاحب شریعت همواره مطابق قواعد(شاید شبیه تعبیر اصولی-فقهی: مصالح و مفاسد نفس الامریه) دین و با لحاظ مصالح و مفاسد واقعی رفتار کرده و ملزم به رفتار مطابق با «کل» عقلانیت بشر در طول تاریخ نبوده چون امکانش برای ایشان فراهم نبوده. پس باید و باید، جای پای عقل را در شریعت مستحکم کرد والا شریعت به تدریج از توان تهی می گردد. بهر حال منظور شخص من از نوشته های پیشین این نبوده که یهود خوب بوده اند و پیامبر در حق شان، نامردی کرده.
   نیز همچنان آدمهایی در این صفحه دیدم که از پنج سال پیش تاکنون شب و روز به دین و محمد و اسلام فحش می دهند. اینان مزخرف ترین آدم هایی هستند که دیده ام چون یا برنامه دارند و یا بیمارند و راه درمان خود را هم نمی دانند. اگر نقد می کنید چرا به طور دائم فحش می دهید؟. فحش از روی عصبانیت و یک تا چند بار قابل فهم است ولی مداوم فحش دادن، یا برنامه است یا بیماری و هر دو هم به ضرر خود گوینده و به ضرر مردم ایران. مردم ایران هم به دین اسلام نیاز دارند و هم عقل عام بشری. راستش اگر قرار بود اینجا بنویسم، هرگز از اسلام دفاع نمی کردم چون وقتی از اسلام دفاع بکنی، نشانه ضعف اسلام است ولی نقدهای منابع اسلامی یا برخی مطالب حتی متون اصیل دینی را به میان می آوردم بدون تکیه بر دین. فردی که از دین دفاع کند، خودش متوجه نیست که شنونده نخواهد داشت ولی فردی که خودش و حقیقتش وجودی اش و فردانیتش را بدون تکیه بر امر پیشین، توضیح دهد و تبیین کند و آشکار نماید، احتمالا به خودش و خواننده خدمتی خواهد کرد. غیر از این باشد، دفاع راه به جایی نمی برد نه اینکه لزوما بد باشد. دفاع حق هر مدافع دین است ولی دین را صاحب ارج نمی کند چون پیشاپیش نزد خواننده لو رفته است که نویسنده به دلیل احتیاج درونی به دین، از آن دفاع می کند نه به دلیل توانمندی درونی نویسنده ای که دین را هم به طور شخصی و ذاتی برگزیده است. راستش من مسلمانم اما تنها مسلمان نیستم احتمالا به عقل هم بها می دهم. این هم برای رفع سوء تفاهم. خدای داند-و نیز وجدان بیدار است که این نوشته به هیچ چیز و هیچ کس جز دلم ربط ندارد.

    
 98. برای غربیها مبارز مطلوب یعنی گاندی. شرقیِ خوب سرش پایین است و تنها کاری که از دستش برمی آید نهایتا اطاعت نکردن است. اما طنز ماجرا اینجاست که گاندی صلح طلب خود قربانی خشونت و ترور شد.

   
 99. نوری زاد عزیز

  از اینکه شما به این صداقت باطن رسیده ای ودر کوره عمل به این تجارب رسیده ای به انسان وانسانیت سخت باور مند می شوم شما که می توانستی با پنهان کردن حقیقت در ضمیرت از همه مواهب موجود بهره مندشوی اگر چه این مواهب را در مشت داشتی لیکن حق و حقیقت تو را وادشت تا بر همه انها پشت کنی

   
 100. آقای نوری‌زاد عزیز با تشکر فراوان از شما
  من دچار توهم دایی جان ناپلئونی نیستم ولی تصور می‌کنم فرق بزرگ خمینی و گاندی در این بود که
  خمینی دانسته یا ندانسته در خدمت سیاست‌های کثیف انگلیسی ها بود اما گاندی در تقابل و مبارزه
  با سیاست‌های انگلیسی ها.
  خروجی این دو جریان ///// خودآگاهی چون خمینی و آزاد مرد بزرگی چون گاندی است.

   
  • مزخرف نگوئید.مجازات محاربان و تروریست های جاسوس خائن بمردم ایران،چه ربطی به سیاست های انگلیس دارد؟! فهم شما خیلی دائی جان ناپلئونی است و معلوم است که روی غرض ورزی و دشمنی با حکومت دینی مورد خواست مردم می نویسید.

    
 101. نوری زاد عزیز می خواهی بدانی چرا خمینی آدم کشت اما گاندی نکشت؟
  برای این که:
  خمینی مسلمان بود و گاندی نبود!
  بقول خودتان:
  همین!

   
 102. درود بر شما
  ضمن اينكه جسارت شما را تحسين ميكنم
  ولى به عنوان يك هموطن همدرد به شما شما توصيه ميكنم كتاب بازيها (games) اثر دكتر اريك برن را بخوانيد !
  جناب نورى زاد هر دينى از جغرافياى خودش ميايد و اينكه كلام خداست و براى كل بشريت است بازى رهبران و پيروان آن دين است ! و از فحواى كلام شما هم پيداست كه دچار همين بازى دين ما خوب است و الهى است اما آنرا درست اجرا نميكنند شده ايد ! اسلام خوب است ولى خمينى بد است و اسلام واقعى را اجرا نكرد و گرنه همه چيز خوب بود !
  شما از آب و هواى خشن و شنزارهاى سوزان عربستان مگر انتظار بيش از اين داريد !؟
  آيا محمد رهبر اين دين دستور آدم كشى نميداد !؟ نكشت !؟
  آيا على بهمراه زبير در يك روز سر هشتصد تن از بنى قريظه را از تن جدا نكرد !؟ آيا سرداران اسلام در سه روز هشتاد هزار ايرانى را گردن نزدنند و جوى خون راه نينداختند و آسياب نگردانند و با آردش نان نپختند !؟ بد نيست سرى بكتاب تاريخ تمدن( ٢٣ جلد) نوشته ويل دورانت بزنيد و در بخش مشرق زمين گهوارهء تمدن آن بخوانيد كه ما كه بوديم و چرا ما يكى از پنج پايه تمدن دنيا خوانده ميشويم !
  اعراب كه بودنند !؟
  آيا شما در نزد اعراب اصيل و اورژينال كه از صحراى تفتان و لم يزرع عربستان به اسم اسلام و در واقع براى غارتگرى و جمع آورى ثروت و غنائم به بزرگترين امپراطورى منطقه حمله كردنند مدنيت درخشانى سراغ داريد !؟ آيا هيچ كدام از صنايع و هنرهاى روزگار اعم از طب ، ستاره شناسى ، معمارى ، زراعت ، پارچه بافى ، نجارى ، فلز كارى و علوم در اين ملت در حد قابل مطرح كردن بود !؟
  آيا نديده ايد كه هنوز در قرن بيست و يكم در عربستان در وسط خيابان محكومين را با شمشير گردن ميزنند !؟
  شما همان بازى را ميكنيد كه طى قرنها ملت ستمديدهء ما با اسلام و رهبر و امامان آن كردنند !
  حساب محمد و على و حسن و حسين و مابقى را از اعراب و جغرافيا و فرهنگشان جدا ميكنيد !!!
  چطور !؟ اينها از مريخ آمده بودنند !؟
  اينكه ميفرمايد خمينى زد و كشت چنين و چنان ، خوب ايشان به شيوهء سلف خودشان رفتار كردنند !
  محمد با دزدان شتران خود چه كرد !؟
  على در قتل و كشتار لقب قتال العرب را به خود اختصاص نداد !؟
  حسن و حسين در لشگر كشى و سركوب ايرانيان شركت نميكردنند !؟
  اگر ميخواهيد بدانيد گاندى چرا آنگونه بود و خمينى چرا اينگونه، نگاه كنيد به تعاليم بودا و تعاليم اسلام!
  آيا در كتاب بودا هم سيصد و پنجاه و اندى از واژه قتال و جنگ و كشتار نام برده شده !؟
  آيا بودا هم اينرا گفت كه هر از ما نيست و اسلام نياورد كافر است
  و جان و مال و ناموس كافران را ميشود گرفت و تصاحب كرد !؟
  برادر ، هموطن شما را دوست دارم و تحسين ميكنم اما به نظر مخلص ما بايد تعارف را كنار بگذاريم و با صراحت حقايق را بخوانيم و بازگو كنيم !
  اين نكبت ١٤٠٠ ساله و اين لحاف پر از شپش را بايد از رويمان كنار بزنيم و گرنه اين بازى كه آخوندها فعلاً گردانندهء آن هستند بعد از آنها هم به دست عده اى شياد ديگر ادامه خواهد يافت !

  اين ملت سالهاست كه در ميان حقيقت و دروغهايى كه بخوردش داده اند سر گردان است ، اما نكتهء جالب اين است كه خود ما در ترويج اين دروغها گوى سبقت را سازندگان اصلى آن ربوده ايم و چنان اغراق آميز به اين بازى ادامه ميدهيم كه همه چيزمان اعم از وقت و سرمايه و هر آنچه داريم تحت تاثير تبليغ اين دروغها قرار گرفته ! و اين معناى بازيست كه قبلاً به آن اشاره كردم !بازى كار كودكان است كه با واقعيت آشنايى ندارند ولى آدمهاى بزرگ وقت خود را بيشتر صرف كار واقعى ميكنند تا زندگى آنها بهتر شود !

   
 103. جناب نوریزاد گرامی در یک کلام، آموزه های(دین) گاندی کشتار و غارت نداشت ولی آموزه های(دین) خمینی دستور کشتار و غارت داشت.

   
 104. جناب نوریزاد
  واقعا زبان از تحسین شما جهت زحماتتان و آگاه ساختنتان قاصر است .

  یک پرسش:
  ایران در آستانه‌ی جنگی دیگر؟!

  وضعیت منطقه‌ای وتنش میان واشنگتن و تهران بیش از هر زمان جمهوری اسلامی ایران را به جنگ دیگری نزدیکتر کرده است؛ به نظر می‌رسد که تحریم‌های «تاریخی» آمریکا کافی نیست، دولت دونالد ترامپ بیش از هر زمان دیگری برای انتخاب گزینه نظامی آماده است به‌خصوص که آزمایش‌های ضربات نظامی سریع و موثر بر جمهوری اسلامی در سوریه توسط اسرائیل نتایج خود را با موفقیت پس داد کما اینکه ضربات اسرائیل به نیروهای سپاه در سوریه تاثیر مهمی بر نتایج انتخابات پارلمانی و به نفع نخست وزیر نتانیاهو خواهد بود.

  جنگ این بار اما چنانچه با ایران آغاز شود، برق‌آسا، بدون اخطار قبلی و بدون نیاز به تصویب قانونی از سوی کنگره آمریکا رخ خواهد داد؛ شرایط فعلی منطقه ایجاب می‌کند که یک عملیات نظامی برق‌آسا، سریع، پیشگیرانه و غافلگیرکننده برای مقابله با حمله احتمالی رژیم و سرداران سپاهی‌اش که به شدت از تحریم‌های آمریکا عصبانی و به خشم آمده‌اند، صورت بگیرد.

  احتمال اینکه حکومت ایران دست به عملیاتی تحریک‌آمیز علیه آمریکا در منطقه بزند بسیار زیاد است تلفات ناشی از تحریم‌ها می‌تواند سرداران و روحانیون تندرو مذهبی رژیم ایران را به اقدامی ماجراجویانه وادار کند اما این اقدام بی‌شک برای آنها پرهزینه خواهد بود. به ویژه که اکنون فضای حاکم بر منطقه خلیج فارس وسوریه و لبنان بسیار متشنج است. بزرگترین شاهراه صدور نفت در جایی قرار دارد که کشتی‌های آمریکایی و قایق‌های نظامی سپاه پاسداران هر دو در آنجا مستقر هستند اما در سوریه، رژیم ایران مهمترین سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و نظامی خود را پس از ضربات پی در پی اسرائیل ومحدود شدن دایره مانورش از دست داده است.

  جنگ با ایران ممکن است در ابتدا بسیار پر هزینه باشد، اما رژیم قادر به ادامه آن نخواهد بود و پاسخ‌ها و واکنش‌های رژیم به دلیل ترس از ضربه‌های شدیدتر از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش بسیار محدود خواهد بود. از سوی دیگر هر جنگ یا درگیری، مخالفان رژیم جمهوری اسلامی را به خیابان‌ها سرازیر خواهد کرد و این احتمالا به سرنگونی رژیم منجر خواهد شد. اما با اینهمه کشورهای منطقه به ویژه همسایگان عرب ایران خواهان جنگ نیستند چرا که هرگونه واکنش از سوی حکومت ایران مسلما به شهرها یا سواحل آمریکا نخواهد رسید و خرابکاری شبه‌نظامیان سپاه و وابستگان آن در منطقه به اسرائیل نیز نمی‌تواند آسیبی وارد کند، پس بیشترین آسیب را کشورهای عربی نزدیک ایران خواهند دید. البته ایران فقط با موشک می‌تواند واکنش نشان دهد ودر این میان عربستان سعودی و امارات با پیشرفته‌ترین سیستم پدافند دفاع موشکی پاتریوت مجهزند و کویت، بحرین و قطر نیز دارای قراردادهای دفاع مشترک با آمریکا هستند و بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در سطح خاورمیانه در این سه کشور واقع شده است. ……. اگر چه جنگ در اولویت پروژه‌های ترامپ نیست، اما او به تدریج با راه حل مشاورش جان بولتون برای تغییر کلی رفتار رژیم یا تغییر کلیت نظام در ایران موافقت کرده و به این دلیل عواقب منفی هر جنگی احتمالا سال ۲۰۱۹ را سالی سبکتر از سال ۲۰۲۰ رقم خواهد زد چرا که این سال، سال انتخابات و برد و باخت سیاسی دونالد ترامپ خواهد پس سال ۲۰۲۰ ظرفیت ماجراهای بیشتر را ندارد.

  سرداران سپاه پاسداران هر چند وقت نگرانی‌هایشان از تصمیمات راسخ دونالد ترامپ را با سخنان تند و تیز بیان می‌کنند اما ترامپ هیچ توجهی به هارت و پورت‌های آنان ندارد. ترامپ اما وقتی که روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران تابستان گذشته گفت «آمریکا با دُم شیر بازی نکند»، بلافاصله جواب او را با تهدیدی بزرگتر پاسخ داد و گفت: «کاری نکنید که با عواقبی که هیچکس در تاریخ با آن روبرو نشده و تجربه نکرده مواجه شوید!» منبع: روزنامه الحیات نویسنده: فارس بن حزام

   
  • اینقدر ترسو نباشید! ترامپ یک تاجر است،و معروف است که قلوب تاجران باندازه قلب یک گنجشک است که فقط برای پول و مال و سرمایه تاپ تاپ می کند! ترامپ یک فرد زنباز شیّاد و تاجر صفت است که تنها دنبال پول و سرمایه است،البته احمق هایی مثل بولتون و پومپئوی گردن کلفت نیز در کنار او هستند،اما اینها قدرت چنین ریسکی را ندارند،یعنی دستگاه و سیستم سیاسی امریکا به آنها اجازه چنین ریسک هایی نمی دهد.موضع ایران نیز موضع حق است و امریکا الان برحسب واقع یک کشور زورگوی منزوی است که احمق های حاکم بر آن،به هنجارهای بین المللی ملتزم نیستند و مثل کودکان جرزنی می کنند! ایران اسلامی یک قرار داد (برجام) امضاء کرده و مردانه پای آن ایستاده است و بوظائف منطقه ای خویش نیز عمل کرده و می کند،منتها چون امریکائی های علیرغم تریلیاردها دلار هزینه در منطقه،بازی را باخته اند طوری که ترامپ عربده جو مثل موشهای ترسو ناچار است بی خبر و چراغ خاموش به عراق بیاید! مثل بچه هاجرزنی می کند! این رئیس جمهور پوپولیست امریکا آبروی امریکا را برده است علیرغم اینکه راهبرد خود در انتخابات قبلی را بازگرداندن ابّهت امریکائی اعلام کرده بود،رفتارهای او عموما برای همین اظهار ابهت است غافل از اینکه مردم دنیا دیگر پشمی به کلاه اینطور اظهار ابهت ها نمی بینند! دنیا الان دیگر چند قطبی است نه دو قطبی،هند است با آن رشد اقتصادی اش،چین است که در جنگ اقتصادی امریکا را عاصی کرد و برخی دیگر کشورها،از این جهت بنظر من امریکا هرگز مایل به یک جنگ که دامنه آن کل این منطقه را خواهد گرفت نیست و استراتژیست ها در امریکا نیز اینقدر خام -اینطور که شما کودکانه تحلیل می کنید-نیستند،ضمن اینکه شما جمهوری اسلامی را نیز دستکم می گیرید و این اشتباه اصلی شماست.همین!

    
 105. مختار سنندجی

  در دفاع از آزادی
  بیست و چهارم فروردین نود و هشت، در شعبە دوم دادگاه انقلاب در جایگاه متهم حاضر خواهم شد تا بە اتهام توهین بە رهبر و تبلیغ علیە نظام محاکمە شوم. زحمت دفاع حقوقی را وکلای بزرگوار بە عهدە گرفتەاند اما خود برای تاریخ و در دفاع از آزادی از جایگاه یک شهروند منتقد سخن خواهم گفت.
  ١- برای گزار بە دموکراسی بیش از هر چیز بە انتقاد نیاز داریم. بازخوانی منتقدانە وضع موجود برای رسیدن بە وضع مطلوب پیش شرط توسعە است.
  ٢- هیچ کس مصون از انتقاد نیست حتی رهبر. اتفاقا حکما باید بیشتر مورد پرسش و انتقاد قرار گیرند تا توهم خدایی و مصونیت از اشتباه دامنشان را نگیرد.
  ٣-نامە پنج صفحەای اینجانب بە رهبر ضمن انتقادادت جدی و گزندە بە هیچ عنوان حاوی توهین و بی حرمتی نیست.
  ٤- جواب قلم، قلم است نە بازداشت و بازخواست. امری کە بە جد باید مورد توجە دادگاه قرار بگیرد. ممکن است تمام انتقادادت من بە رهبر ناوارد و نابجا باشد اما پاسخ انتقادات من را باید قلم بە دستان موافق رهبر بدهند نە قلم قاضی و حکم قضایی.
  ٥- وظیفە دادگاه رسیدگی بە اتهامات “متخلف” است نە “مخالف”. مخالف متهم نیست و مخالفت اتهام نیست تا مورد رسیدگی قرار بگیرد خلط متخلف و مخالف، کسر شان دادگاه است. دادگاه باید “انتقاد از رهبر” را یک کنش سیاسی و حق شهروندی و موضوع را خارج از صلاحیت قضایی اعلام کند.
  ٦- در صورت محکومیت، رویکرد انتقادیم را در زندان پیگیری خواهم کرد.
  بە امید آزادی بیان ولو زندانی جسم

   
  • جناب مختار سنندجی،مقوله “انتقاد” غیر از مقوله “توهین” است،آنچه که در قوانین ایران ممنوع شده “انتقاد به رهبر”نیست،بلکه “توهین به رهبر”است،یکوقتی از شهاما خواستم نوشته اتان را اینجا بگذارید ببینیم توهین در آن هست یا نیست،آن نوشته ای که گذاشتید اینجا،بنده چند مورد اهانت در آن دیدم،مشکل غالب فعالان سیاسی یا باصطلاح فعالان مدنی الان این است که مقوله انتقاد و نقد را با مقوله اهانت خلط می کنند،شاید شما روی شدت نفرتی که از کسی دارید،مطلبی را که نوشته اید توهین ندانید،اما معیار در اینجا عرف است،باید دید عرف چه چیزی را اهانت تلقی می کند و چه چیزی را اهانت تلقی نمی کند،و میزان در این امر نیز تشخیص دادرسان قانونی است که قول و فعل شما را با عنوان قانونی بسنجند که عرفا آیا آن عنوان بر قول یا فعل شما انطباق دارد یا ندارد.نیز هیچ مجرم یا متهمی،عمل مجرمانه خود را جرم تلقی نمی کند و این طبیعی است.

   ———–

   درود گرامی
   معنای توهین به رهبری را دانستیم. حالا توهین ها و دزدی های رهبر نسبت به مردم و آدم کشی های قوای تحت امر رهبر چه می شود؟ نمی شود که همینجوری رهبر و سپاه بدون لکه ای خطا و ننگ بوده باشند و اینهمه مفسده از در و دیوار کشور بالا بخزد
   مفهوم؟
   توهین ها و دزدی های رهبر چه می شود؟ آیا دستگاهی هست که جرأت کند به ابروهای بالاش چشم رهبر اشاره کند؟
   با احترام

   .

    
   • دزدی در قوانین ایران تعریف شده،چند بار در مورد اینگونه خزعبلات تکراری شما نوشتم که برای عنوان رهبر (در قانون اساسی ایران) قطع نظر از شخص،اختیارات و وظائفی تعیین شده است که بر اساس آنها زمامداری می کند و مجلس خبرگان رهبری نیز بر دوام شرائط رهبری نظارت می کند،اشکال و نقصان فهم شما در این است که مثلا کمک انسانی به مظلومان فلسطینی را دزدی تلقی می کنید و این ناشی از سوء درک و فهم شماست،یعنی مشکل شما در نوع تصرّف ناشی از اختیارات یا وظائف قانونی رهبر است که آنرا نمی فهمید و به دزدی تعبیر می کنید،در حالیکه دزدی یعنی تصرف غیر قانونی و غاصبانه در ما یملک دیگران،بله بیت المال مایملک مردم ایران است اما همین مردم ایران برخلاف شما بعنوان یک فرد عادی مخالف،زمامداران و مسئولان خود را با واسطه و بی واسطه انتخاب می کنند و بر اساس اختیارات و وظائف قانونی و شرعی به آنان اعتماد می کنند،پس تصرف کارشناسی شده زمامدار مسلمانان در آنچه که در جهت مصالح مسلمانان،بر اساس اختیاری که مردم به آنان داده اند عنوان دزدی ندارد،اینکه شما نمی فهمید یا مثلا با فلان مصرف یا تصرف مخالفت دارید و وجه آن را شرعا یا قانونا درک نمی کنید،خوب این نظر شخص شماست که بعنوان یک نظر محترم اما مردود و خزعبل است.نیز اینرا بدانید که نسبت “دزدی”که یک عنوان مجرمانه و افتراء است به دیگران چه رهبر و چه غیر رهبر دادن،یک توهین عرفی است که اگر بخواهند روزی به پرونده تخلّفات قانونی شما رسیدگی کنند بابت آن باید هم متحمل حبس شوید هم بعنوان تعزیر تازیانه بخورید.این است که توصیه من بشما بعنوان یک دوست مجازی و کارشناس دین نه یک مسئول قضائی یا اجرائی این است که اینطور برای خود شیرینی های وهمی زود گذر زبان درازی نکنید و از حدود اخلاق انسانی اسلامی خارج شوید چون اینگونه زبان درازی ها و خود شیرینی های ناشی از سوء فهم،نه نفعی بحال شما دارد و نه در جامعه اثر خاصی بر آن مترتب است جز همینکه در اینطور فضاهای خاص یک اظهار شجاعت پوچی بکنید و چند نفر مثل خودتان برایتان کف بزنند و چند لحظه احساس شجاعت و مثلا آزادگی کنید! من قبلا برای شما مثالی زدم و بابت آن پوزش می خواهم :گفتم این روش غلط و بی ادبانه شما در خصوص اشکال برهبر در زمینه اختیارات قانونی او و دزد خواندن او بابت موردی که فهم شما از آن قاصر است مثل این است که کسی شما را در مورد تصرف در پولهایی که بعنوان اعانه در اختیار شما می گذارند و نمیدانند چقدرش را مصرف کردید و چقدرش در جیب خودتان است (مثال می زنم و فرض می کنم) همینجور ندانسته دزد خطابتان کنند،اینجا نمایش دادن و فیلم گرفتن مطلب را حل نمی کند،اما من چنین نمی گویم و می گویم اساس کار آنها که پول در اختیار شما می گذارند عنصر اعتماد بشماست،در مورد رهبر و مسئولان نیز عینا همین است،اگر مردم بکسی اعتماد نداشته باشند او را انتخاب نمی کنند و به او وظیفه و اختیار تصرّف نمی دهند،پس باید به رای مردم احترام گذاشت و بی ادبانه مسئولان منتخب مردم را دزد نخواند.همین

    احتراما

     
 106. سير تحول تاريخي مباني اقتدار .
  آغازين مبناي اقتدار ِبرتري انسانها نسبت به يكديگر ، در داشتن ِزور بدني خلاصه ميشد.
  نخستين تحولي كه زور را به چالش كشيد، انديشه بشري در كنترل زور با استفاده از اهرم ترس از جهاني وراي هستي ي ملموس در لباس آيين هاي آسماني بودند. با رشد مهار نا پذير ِانديشه بر مبناي برآوري نياز هاي بشري مبدأء اقتدار از قانون آسماني به زمين كشيده شد وقاعده سازي قانون ، جاي مقدرات آسماني را به پرسش گرفت ومبناي كانوني اقتدار ، جايش را به مباني متكثري همچون: سرمايه، زمين، ابزار توليد، مديريت، تكنولوژي ، وسايل ارتباط جمعي( روزنامه، كتاب، راديو، تلويزيون،سينما) ارتش در قامت ؛ نيروهاي نظامي وانتظامي ، آموزش وپرورش،..وا نهاد.يكي از اثر گذارترين مبناء از مباني قدرت ، نماز هاي جمعه ي توصيه شده در صدر اسلام بود كه در تداوم حكومت اسلامي ي
  ِپس ازانقلاب ايران ودر كنار ابزار مكمل رسانه هاي ديداري – شنيداري ي انحصاري ، نقش انكارناپذير داشته ودارد.
  با آنكه منطق پوياي روزگار در ادامه آفرينش مباني متكامل قدرت ، پا ، پس نگذاشته و با خلق آثار مجازي – كامپيوتر، موبايل ، تلگرام، اينستا گرام، تيوتر،واتس آپ ، فيسبوك ،…براي آگاهي رساني بموقع ، موفق به ابطال شرط زماني حضوردر “بهنگام” ها، گرديده است، مع الاسف . ازاين اهرم ها استفاده بايسته بعمل نمي آيد.كار بران اين ابزار هاي مبنايي ي ِتغيير اقتدار ، بجاي خواندن مطالب حاصل از انديشه هاي دلواپسي يِ ادامه سكوت، ترجيح ميدهند كه بيشتر در حوزه هاي لهو ولعب ويا انتقال موارد سرگرم كننده وحتي با لايك نمودن عكس هايي كه به بهاي قبول مطلب در اينستا گذاشته ميشود، بسنده نمايند كه مايه اندوهگزاري بسيار است. بنا براين توقع بيموردي نخواهد بود كه مخاطب هاي گرامي ي ِپيكار جوياني كه در پهنه هاي اين پيكار مشغول دنگ گذاري هستند را با مطالعه نوشته هايشان واظهار نظر در تصحيح آن نگاشته شده ها، ياري نماييم .فعلاً….

   
 107. درود جناب نوریزاد گرامی
  آیا هرگز از خود پرسیده ایم که:

  چند ساله‌ایم؟

  1⃣ “آنون” این پرسش متفاوت و شگفت را مطرح کرد که: 《اگر نمی‌دانستی چند سال داری؛ چند ساله بودی؟!》
  دقیقاً نمی‌دانم او چه در سر داشته و برای تعیینِ سن و سال، بیشتر به چه معیارهایی اهمیت می‌داده است؛ اما حدسِ قوی می‌زنم که صرفاً “سنِ تقویمی” مد نظر او بوده است و وضعیتِ چهره و اندام، و تندرستی و شادابی یا بیماری و فرسودگی بیش از هر شاخصِ دیگری در این زمینه برای او تعیین‌کننده‌ بوده‌اند.

  2⃣ اما من می‌خواهم مواجهه‌ای متفاوت با این پرسش داشته باشم؛ مواجهه‌ای مبتنی بر این گفته‌ی اینیشتین:
  《آغازِ زندگیِ هر فرد از زمانی است که بتواند بیرون از “پوستینِ خویش” زندگی کند.》
  و گفته‌ی اینیشتین را با این سروده‌ی مولانا 《ای برادر تو همه اندیشه‌ای》 در هم بیامیزم و نتیجه بگیرم که:
  چنانچه آدمی فاقد اندیشه باشد، یا اندیشه‌ای که دارد را کتمان کند، هنوز متولد نشده و زندگانی‌اش را آغاز نکرده است. و بر این اساس، او “فاقدِ هستی است” و “وجود ندارد”.
  چنانچه آدمی خود را سانسور کند، و اندیشه‏‌ها و باورها و آرمان‌هایش را کتمان کند، در واقع “هستیِ انسانی” خود را نادیده گرفته و نفی کرده است.

  3⃣ اگر عمرِ سپری‌شده‌مان را با این سنجه بسنجیم؛ چند ساله‌ایم؟ آیا جز این است که با لحاظِ این معیار، اکثر قریب به اتفاق ما، زندگی را آغاز نکرده بدرود می‌گوییم؟

  4⃣ بر این‌ اساس، برای ما انسان‌ها “خودنبودن” یعنی نبودن، یعنی نیستی، یعنی عدم، یعنی ناموجود‌ بودن، یعنی بی‏‌وجودی. ناسزای معروف و پرمضمونِ قدیمیِ ایرانیِ “بی‏‌وجود” مبتنی بر همین طرزِ تلقی و نگرش است. کسی که بهراسد خواسته‏‌اش، احساسش، عشقش، عقیده‌اش و آرمانش را اظهار کند، “بی‌وجود” است؛ یعنی “نیست”؛ حتی اگر واجد اندامی تنومند و عضلانی بوده، یا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِ به‌اصطلاح سطحِ بالا و چشمگیری برخوردار باشد.

  5⃣ به‌گفته‌ی نیکلاس باتلر:
  《بر روی سنگ قبرِ بیشتر انسان‌ها باید نوشت: “در سی‌سالگی مُرد؛ در شصت‌سالگی به خاک سپرده شد.”》
  آنگاه که انسان در مواجهه با جبر و تحمیلِ اجتماع و فرهنگ و اقتصاد و معیشت، خود را ببازد و منفعلانه و محتاطانه و محافظه‌کارانه از اهداف و آمال و آرمان‌های خود چشم بپوشد و دست بکشد؛ از آن پس او همچون جانوران صرفاً “زیستِ” خود را تداوم بخشیده و “زندگانی” و “هستیِ انسانی” خود را وانهاده و بدرود گفته است. ممکن است او دهها سال دیگر هم به “زیستِ” خود ادامه دهد؛ اما از این منظر، او “مرده” است و “بدنش” پس از چندده‌سال به خاک سپرده می‌شود.

  6⃣ با “خودنبودن” نه‌تنها هیچ چیزِ ارزشمند و حقیقی به دست نمی‌آید؛ بلکه همه چیز از دست خواهد رفت. همه‌ی زایش‌ها و رویش‌ها و شکوفایی‌ها و پیشرفت‌ها و موفقیت‌های واقعی برای همه‌ی انسان‌ها و ملت‌ها، نتیجه‌ی اتکای به نفس و “خودبودن” است.

  7⃣ متاسفانه خاستگاه‌ها و عواملِ “ناخودبودگی” و محافظه‌کاری و همرنگِ جماعت شدن، گوناگون و پرشمارند. در جهان ما، بویژه در سرزمین‌های استبداد زده و فقر زده‌ای همچون سرزمین ما، کمترکسی میتواند ادعا کند که در همه‌ی عرصه‌های زندگی‌اش “خودش بوده است” و اقتضائات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و معیشتی، او را وا نداشته است که “خودِ واقعی‌”اش را کتمان کند. آیا همه‌ی ما بارها و بارها در عرصه‌های گوناگونِ زندگیِ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی‌مان، و در دانشگاه و اداره و بازار، خودمان و باورهایمان را کتمان نکرده‌ایم؟
  چنانچه با خودمان صادق باشیم، با شاعر معاصر جناب محمدعلی بهمنی همنوا خواهیم شد که:
  《گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود.》
  و در پاسخ به این پرسش نیچه که:
  《کیست که بخاطرِ نامِ نیکِ خود، خویشتن را برای یک‌بار هم که شده، قربانی نکرده باشد؟》
  خواهیم گفت: 《هیچ‌کس》.

  8⃣ آری، همه‌ی ما در بسیاری از عرصه‌های زندگی‌مان نتوانسته‌ایم “خودمان باشیم” و مجالِ کافی برای “خودبودن” بیابیم. بیاییم مصمم شویم از این پس، بیش از پیش “خودمان باشیم.” بنظر اینیشتین هرگاه که انسان نقابش را بردارد و از پوستین‌اش بیرون بجهد؛ زندگی‌اش آغاز شده است. خوشا به‌ حالِ جوان‌ترها که می‌توانند در عمرِ درازِ پیشِ رو شان، دهها سال “خودبودگی” را تجربه کنند. اما من برآنم مسن‌ترها هم نباید “خودبودگی” را از خود دریغ کنند. بایستی “خودبودن” را آغاز و تجربه کنیم؛ حتی اگر پنجاه، شصت، هفتاد سال و حتی بیشتر داشته باشیم.
  آری، تصمیم بگیریم در این مجالِ “شاید کوتاهِ” باقیمانده “خودمان باشیم” و باور کنیم که خوشایندی‌ها و دستاوردهای “خودبودگی” عظیم و بی‌شمار و جایگزین‌ناپذیر است.

  9⃣ چنانچه شروع سال ۹۸ را سرآغازِ “خودبودگی”‌ و “تولد” و “زندگیِ واقعی‌”مان تعیین کنیم؛ می‌توانیم در بهارِ تمامِ سال‌های پیشِ رو، علاوه بر جشنِ آغاز سال نو، سالگرد آغازِ خودبودگی و زندگیِ واقعی‌مان را نیز جشن بگیریم.

   
 108. وزارت خارجه گفته حدود ٦میلیون ایرانی خارج زندگی میکنند که اغلب تحصیلات یا ثروت عالی دارند، نکته جالب اینجاست که دانمارک، سنگاپور، فنلاند، نروژ همین قدر جمعیت دارند!
  یعنی یه کشورِ باسواد، صاحب مهارت و ثروتمند رو صادر کردیم!

  آلمان و همه کشور های درگیر با جنگ جهانی دوم بعداز پایان جنگ تمام آثار جنگ را از بین بردند و هزاران روانشناس استخدام کرد که خاطرات جنگ را از ذهن مردم پاک کنند! تا نسلهای بعد شاد زندگی کنند!

  ایران هر سال میلیاردها تومان خرج میکند برای یادآوری جنگ و راهیان نور و بردن دانش آموزان به میدان های جنگ و تابوتها را توی خیابانها میگردانیم تا مردم را افسرده، جوانان را عصبی و زندگی مردم را تلخ کنند

  گناه یکی از قدیمی ترین ترفندها برای سلطه بر مردم است.
  آنها در تو احساس گناه ایجاد می کنند. آنها ایده های بس احمقانه به خوردت می دهند که قادر به محقق ساختن آنها نیستی. سپس گناه به وجود می آید و همین که گناه به وجود آمد، تو به دام افتاده ای. گناه راز کاسبی همه ادیان است.

  برای “ﺧﺪﺍ” ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ،
  ﻓﺮﻗﯽ برایش ندارد ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ،
  ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺁﯾﯿﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ…
  ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻓﺮﻕ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

  ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻭ
  ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﺟﺪﻝ ﮐﺮﺩﯾﻢ،
  ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ؛ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺗﺮﻡ،
  ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ؛ﻣﻦ…!
  ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺧﺪﺍﯼ ﻫﺮﺩﻭﯾﻤﺎﻥ
  ﯾﮑﯿﺴﺖ،
  ﻓﻘﻂ ﺭﺍﻩ ﺍﺗﺼﺎﻟﻤﺎﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ.
  ﺑﻪ ﺭﺍههای ﺍﺗﺼﺎﻝ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ
  ﺩﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ!
  ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺪﺍﺭ،ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻧﯿﮑﺶ،
  ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ باشد.

  ﺍﺟﺎﺯﻩ دهیم ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ خودش
  ﺑﻪ ﺧﺪﺍﯾﺶ ﻭﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ فقط به ﺷﯿﻮﻩ ما…
  خدا دوستدارآشناست.
  عارف عاشق میخواهد نه مشتری بهشت…
  می اندیشم که خم و راست شدن “ادیسون” در آزمایشگاهش وقتی که می خواست لامپ برق را اختراع کند، زیباترین نماز ها بود؛

  تصور می کنم که “مادام کوری” که بهترین سوخت هسته ای (رادیم) را کشف کرد، وقتی از صبح تا شب آنچنان غرق تحقیق بود که لب به هیچ خوراکی نمیزد با شکوه ترین روزه ها را گرفت؛

  می نگرم که “گراهام بل” و همکارش “واتسون” فاصله دو اتاق طبقهٔ بالا و پایین را می رفتند و می آمدند تا تلفن اختراع شد، بهترین هرولهٔ حج شکل گرفت‌؛

  می بینم که “خیام” با تبدیل ریاضیات از خطوط و اشکال به إعداد و محاسبات منزه ترین خمس و زکات را در طول 90 سال پرداخت کرده؛

  می اندیشم…
  تصور می کنم…
  می نگرم…
  می بینم…
  عدالت خداوند این نیست که اینان را در آتش بسوزاند ولی کسانی که حق میخورند ولی حج میروند، کسانی که اختلاس میکنند ولی خمس و زکات میپردازن، و کسانی که نان دیگران رامیبرند ولی روزه میگیرند به بهشت روند !!

  “حتما معنی عدالت این نیست”

   
 109. جناب نوریزاد گرامی
  این که چرا خمینی آدم کشت اما گاندی نکشت به خود ما مردم هم بستگی دارد. نه این که استعداد آدمکشی در نهاد خمینی بیشتر از سی و شش میلیون ایرانی در سال 57 بوده یعنی میخوام بگم همه ایرانیانی که در سال 57 به سمت خمینی هجوم بردن در کشتارهای وی سهیم بودن.
  نوریزاد عزیز. مستند بسیار زیبا ودرد اور ی که حاصل تلاش شما عزیزان بود تماشا میکردم. مخصوصا اون برادر عزیزی که تنها تا ششم ابتدایی درس خوانده بود اما سواد واقعی اون خیلی بیشتر ازکسانی بود که درحال حاضر تنها با کپی چند مقاله ادعای دکترم دکترم دارند اما به راستی بیسواد هستند. یک ماه قبل آقای اقتصاد دان ما بنام دکتر ملکی میگفت یک نفر از هلند اومده ومیگفت چقدر درایران همه چیز ارزان هست. واز رادیو. پخش میشد با خودم گفتم اگر شما واقعا دکتربودید باید تشخیص میدادید. که بایک میلیون وپانصد هزارتومان دراین کشور چگونه میتوان زندگی کرد درحالیکه اجاره بهای مسکن وتنها قبض آب وبرق. یک خانواده درجنوب تهران بیش از یک میلیون تومان درماه هست. وهرکیلو گوشت یکصد وبیست هزارتومان. یا ایشان فرد نادانی بوده ویا داشته شماهارور مسخره میکرده. واگر واقعا شمادکتر بودید هرگز گفتهای ایشان به این راحتی باورنمیکردید وجناب دکتر نوریزاد عزیز مشکل ما افرا. بیسواد دارای مدرک هستند که با نسخهای خود اقتصاد این کشور رانابود کردند . وبه درستی ماتما گاندی . قبلا گفته بودکه مدرک تحصیلی مطلقا هیچ ارتباطی با شعور انسانی نداره. وبه درستیکه حقیقت داره. ومن واقعا لذت بردم ازاین فرد بسیار فهیم آقای شاه کرمی. که واقعا باسواد بود اگر چه مدرک دانشگاهی نداشت

   
  • چناب نعمی آن جناب اقتصاد دان ابله یا آگاهانه و بی شرمانه و یا از اروی جهالت ادعای هلندی را مثال زده. و الا هر ابلهی می داند که اگر پول هلندی تو جیبت و در هلند در بیاری و مزد یا حقوقت را در برابر کارت از هلند بگیری و بخواهی در ایران خرج کنی پات ارزون در میاد! چون حقوق یک کارگر ساده هلندی چندین برابر یک کارگر ایرانیست!

    
 110. ‏سپاه از ابتدای تشکیل، بازوی سرکوب خمینی برای تحکیم پایه های قدرت مطلقه‌اش بود. در این سالها سپاه تقریبا کل کشور را به خاطر سرکوب و حذف مخالفان دستخوش گرفته و به یک ابرباند ترسناک مافیایی(سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و …) تبدیل شده است!
  تروریستی شناخته شدن سپاه شاید آغاز اضمحلال مافیای سپاه باشد.

   
 111. سلام آقای نوری زاد عزیز و گرامی
  سپاه و خود خامنه‌ای آلت دست روسیه هستند و اگر تا کنون هم عمر ننگین رژیم جمهوری اسلامی دوام آورده به خاطر باج‌هایی بوده که از سرمایه‌ها و منابع ایران به روسیه و آیت الله پوتین داده شده. البته وجود جمهوری اسلامی برای چین هم فواید زیادی داشته از غارت ایران گرفته تا موارد سیاسی و اقتصادی که بر کل منطقه خاورمیانه هم تاثیرگذار بوده است. وجود جمهوری اسلامی برای انگلیس هم فایده داشته و همواره حکومت انگلیس از آخوندهای افراطی استفاده کرده و تقویتشان کرده تا اختلافات دینی و مذهبی و فرقه گرایی را گسترش دهد و از این طریق کل ادیان و خدا را زیر سوال ببرد. اگر به تاریخ گذشته ایران نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که حاکمان نالایق و ظالم که بر ایران حکومت کرده‌اند همیشه نوکر و آلت دست قدرت‌ها بوده‌اند و به آن‌ها باج داده‌اند تا اینکه اجازه دهند بر سرزمین ایران حکومت کنند و ایران را غارت کنند. برای رژیم جمهوری اسلامی و سرداران سپاه نه ایران مهم است و نه مردمش بلکه خامنه‌ای، سرداران سپاه، لاریجانی‌ها و… مهره‌هایی هستند که با هدف نابود کردن خاورمیانه و غارت ایران، وارد ایران شده‌اند و حکومت را به دست گرفته‌اند.
  در واقع وضع ایران از مستعمره هم بدتر است چون رژیم جمهوری اسلامی نه تنها که ایران را تخریب و غارت کرد بلکه تمدن و سرزمین سوریه و عراق را هم از بین برد.
  در ظاهر شعار دین و اسلام می‌دهند اما به والله که دین و خدا فقط وسیله فریب عوام و نفوذ در اذهان مردم است. هزار رحمت به شاه که خون ایرانی در رگهایش بود و غیرت داشت که ایران را نفروشد و باج ندهد. راه نجات مردم ایران پس گرفتن سرزمین ایران از دست این اشغالگران است تا بیش از این ویرانی و فساد ایجاد نکرده‌اند.

   
  • مطلب شما مطلب بی اساسی است،چون اگر ارتباطات اقتصادی با چین و روسیه بمعنی آلت دست بودن باشد،پس لابد ایران که از بعد از انقلاب با کشورهای اروپائی هم مناسبات اقتصادی داشته آلت دست اروپائی ها هم بوده است!
   آخر این چه منطقی است که شما وجود مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر،کم یا زیاد را بمعنای آلت دست بودن می دانید؟! تصادفا برعکس تحلیل شما چون ایران بعد از انقلاب ،برحسب قوانین خود مستقل سیاسی بوده است و حاضر به زیر بار زور امریکا و باج دهی به او نشده،طبیعتا مورد خشم و تهدید و تحریم امریکا و گاها اروپا قرار گرفته است که تابع امریکاست،و در فرض فشار تحریم های ناعادلانه متکی بر نظام زور و سلطه،بهره گیری از روابط اقتصادی با شرق که اعم از چین و روسیه هم هست،هرگز بمعنای آلت دست بودن نیست.آلت دست بودن یعنی اینکه کشوری تابع کشوری دیگر باشد در هر آنچه او امر می کند،و روسیه و چین امر و نهی ای نسبت به جمهوری اسلامی ایران ندارند،در خیلی سیاست ها اشتراک نظر دارند و در برخی موارد مثل مساله غاصب بودن اسرائیل اختلاف نظر دارند،آیا ایران اسلامی تاکنون در مورد اسرائیل از دولت های چین و روسیه تبعیت کرده است؟! مسلما نه! بنابر این ،شما درک درستی از مفهوم آلت دست بودن ندارید و همینجور برای مخالفت کلیشه ای با جمهوری اسلامی ،شعر می بافید و کشک می سابید!
   همین!

    
 112. درود وسلام برشیرمردبزرگ ایران زمین خسته نباشید واقعا دست مریزاد مردم ایران زحمات شما چه در روشنگری وچه درمصایب طبیعی وچه در کمک به زندانیان سیاسی راازیاد نخواهدبرد نامتان تا ابد درتاریخ ایران خواهددرخشیداین شعارنیست حقیقت است جناب نوریزاد مبلغ ناچیزی به حساب اقای یزدانی واریزنمودم تا قدمی درکمک به هموطنان عزیزباشد درضمن اقای پناهی را که درکنارتان دیدم قوت قلب گرفتم که شما دراین جنگ تنها نیستید غصه میخوردم هرموقع شمارا تنها میدیدم دوست داشتم کنارتان کلوخی ازجلوی پای هم وطنی بردارم حیف وصد حیف که مشغله کاری نگذاشت .جناب نوریزاد عزیز مسئله ای که میخواستم به حضورتان عرض کنم داغ ودردی است که آن استاندار بی شعور وبی خرد که اگر ذره ای لقمه حلال ازگلویش پایین رفته بود به آن پیرمرد بدترین ورکیکترین الفاظ که شایسته خودش بود نمیزد بخدا چندروزی است که ازدرد بخود میپیچم بدا بحال ما ومشمئز کننده تر آنکه مردی کناراستاندار ایستاده ودیت به سینه مرتب ازاستاندار عرض میخواهد که شما ببخشید شدم براین چاپلوسان نان به نرخ روزخور هزاران شرم خوب زیادعجیب نیست که اینان آبشخورشان کجاست همانگونه که قرایتی گفت که امام سیلی بصورت پیرمرد زد که عینکش افتاد نمیدانم این قصه قرایتی درست است ویا نادرست فقط این را میدانم بقول سعدی بزرگوار پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است ….تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است ….درود برشما وجمله ای از گوتاما بوداست که در کتاب مقدس بوداییان است ….به جهان وانسان عشق بورز ومحبت کن بدون حد ومرز چه جمله زیبایی مگر میشود بودا رادوست نداشت …..درودوهزاران درود برشما

   
 113. خیلی دوست دارم ترامپ اعلام کنه کسانی که از سپاه حمایت می کنند و مثل نمایندهای مترسک ما لباس سپاه میپوشند و مردمو گول میزنن گرین کارتشون باطله و یا نمیتونن ویزای امریکا بگیرن .ببینم کدومشون جرات میکنن علنی از سپاه حمایت کنن

   
 114. کرمی هستم از لرستان

  درود جناب نوری زاد

  از طرف خودم سپاسگزارم از یاری رسانی مادی و معنوی اتان به مردم لرستان بی کَس. شما زبان گویای مردم ملازده ایران هستید بلاشک. کلیپ جمعبندی مختصر٬ مفید و گویایتان از سیل لرستان بسیار عالی بود. اگر یک جو عقل در مغز مسئولین وجود دارد لزوما باید به راهکارهای شما که برگرفته از تجربه جهادی٬ دلسوزی و مشاهده مستقیم شما بوده٬ عمل کنند و آنها را بکار بندند.
  اما گله ای از شما دارم٬ مگر قرار نبود از کوهدشت راهی تهران شوید٬ من شارژ گوشی و پاور بانکم تخلیه شد و تا ساعت حدود ۲۰ دیشب دسترسی به موبایل نداشتم٬ و تازه امروز جمعه فهمیدم اومدین خرم آباد!
  هرکجا که هستین سلامت و مانا باشید

  جناب نوری زاد لطفاً این ضرب المثل را که با لهجه لری است در پاسخ نوری همدانی و امثالهم٬ در کانالتان اطلاع رسانی کنید:
  «دِما دِروُ داسِِی وِ دَسِِ عَغِروُ»
  کاربرد آن برای شخص ریاکاری است که در زمان انجام کار پرزحمنی خبری از او نیست و پس از آن اعلام حضور و آمادگی برای مشارکت می کند . نیک می دانید ملایان نه تنها نوشدارو نیستند بلکه زهر هلاهل اند که درپی شوآف و سوءاستفاده تبلیغاتی خود هستند. تازه نماینده ولی وقیح٬ عمل که هیچ٬ حتی قولش هم نسیه است. از قول من بعنوان یک ایرانی ساکن لرستان به جنابشان بفرمائید٬ مردم ایران به حضور فرمایشی شما و هزینه های ناشی از خدم و حشم شما نیازی ندارند. بگذارید آن هواپیما٬ هلیکوپتر و نیروها که میخواهند شما را حمل و اسکورت کنند در خدمت امدادرسانی به آسیب دیدگان باشد. شما کماکان به ارسال کمکهایتان به حماس٬ حزب الله و حوثی ها بپردازید و بیش از این بر زخم ما نمک نپاشید

  ———-
  سفر آیت‌الله نوری همدانی به مناطق سیل‌زده لرستان در اولین فرصت انجام میشود

  مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان قم با بیان مشخص نبودن زمان سفر آیت‌الله نوری همدانی به منطقه لرستان گفت: این سفر در نخستین فرصت انجام خواهد شد.

   
 115. دو پل بر رود کاکارضا در یک محل ساخته شد. یکی دو سال پیش و دیگری نود سال پیش. همه شرایط محیطی این دو پل یکسان است یعنی دبی آب یکسان. نوع خاک یکسان. سرعت باد یکسان. سیل آمد و شگفتا پل دو ساله را خراب کرد و پل نود ساله حتی ترک هم نخورد… الان سید مرتضی میاد مثه یه کارشناس ماله می کشه

   
  • سيد مرتضي اين جور جاها /// سرش مي كشه و ميره تو پستو , شتر ديدي نديدي

    
  • این دبی دبی کردنت منو کشته!

   خوش انصاف! دبی آب در سیل خروشان اخیر با دبی آب معمول،قطع نظر از سیل یکی است؟! من که ادعای کارشناسی در این مسائل را نکردم اما شما که دبی دبی می کنی،مفهوم اصطلاحی اونو درک می کنی؟!

   گذشته از همه اینها،فرض کن جایی پلی بهر دلیل سازه ای فرو ریخته،خوب چرا چشمت پلهای دیگری که بجای خود ماندند را نمی بیند؟!

   پس می بینی که همانطور که قبلا هم گفت،شما و امثال شما از مخالفان جمهوری اسلامی دنبال صلاح حال کشور نیستید،بلکه پوپوسیل هایی هستید که هر چیزی را سوژه برای “نق زنی” می کنید!

   باز نق زدی بردیا؟!

    
 116. درود
  حکومت قانون و حکومت شرعی دو گونه اند ملایان اجازه حکومت قانون بر حفظ حقوق بشر را نمی دهند و نخواهند داد زیرا با قواعد شرعی در تضاد است. مخالفت فضل الله نوری دوران مشروطه بی جهت نبود.
  قواعد شرعی همان حفظ روابط دینی است وسفره ملایان است.حکم دینی الهی است و برتر از حکم بشری است. این است استدلال . حال آنکه حکم دینی برای آداب و رسوم و رفتار فردی برای حفظ دینش است .
  قوانین بشری برای رفتارفرد با جامعه اش.مساوی قرار دادن رابطه فردی/دینی باجامعه است.
  داروندار ملایان از همین راهست و آنها بوضوح می دانند که چرا باقوانیین بشری مخالفند زیرا دیگر جایی برای احکام قرن عتیقشان باقی نمی ماند.مثل اعدام ٬قصاص ٬ تعزیر و حدود ونفی از منکرات .
  در ایران بدین خاطر نیز هرج ومرج قانون حکم فرماست.اینکه بازداشت های دایمی انجام می گیرد دلیلش نبودن قوانین بشری است و ناکارایی احکام دینی است تا با ایجا د ترس و رعب جامعه را خاموش و نه فعال نگاه دارند.
  برای اجرای احکام دینی دو بازو احتیاج است قوه قضا و سپاه ایندو کارشان بموازات هم پیش می رود و همدیگررا می پوشانند. بقیه دم و دستگاهها چاکرانند و بس نقش مردم هم معلوم است.
  بنابراین در حکومت دینی احکام دینی اند که حاکمند نه قواین مدرن حقوق بشر چون مساوات و برابری و آزادی که در اساس برانداز احکام دینی اند.حفظ نظام اوجب الواجبات است نیز از همینجاست.

   
 117. آقای نوری زاد، من هم با شما هم دردم و هر روز غبطه میخورم به تمامی‌ اون چیز‌های که در ایران داریم و متاسفانه نمیتونیم ازشون استفاده درست رو داشته باشیم و حتی زبان زد کل دنیا از این که بهترین کشور دنیا باشیم. همانطور که خود شما اشاره کردید، ۴۰ سال آنقدر مردم رو در نداری و سختی‌ و سرزنش کردن و در فشار‌های روحی و روانی‌ گزاشتد که همین یک کم ادب و احترام هم باز جای تشکر داره از مردم عزیزمان ایران. و اما این ایران که نظر جغرافیای یکی‌ از بهترین کشور‌های دنیاست اصلا شکی درش نیست و بعد از آن منابع طبیعی که سرمایه بسیار زیادی هست و مهمتر از همه فرهنگ خوب و مهربانی و میهمان دوستی‌ و خون گرم بودن ایرانیهاست، به جرات و با قاطعیت میتونع بگم که اگر یک دولت خوب و سالم داشتم تمام کشور‌های اروپی و آمریکای آرزوی زندگی‌ کردن در ایران رو میداشتند.البته من اب شما قول میدم که آن روز در دور دست نیست و با همت افردیمسل شما عزیزان و با همکاری و هماهنگ بودن با هم دیگر ما هم میتوانیم ایران رو دوباره بسازیم.
  Dear Mohammad Nourizad! please hang in there and hope soon we can manage to make Iran Great again together with all wonderful people.

   
  • “آل واندرفول پی پل” فعلا با شما نیستند! شما در اقلیتید،البته ایران اسلامی هم روز به روز -علیرغم دشمنی ابر قدرتها و تحریم ها- رو به رشد بوده و هست،شما چشمان خود را بر حقیقت بسته اید.

    
 118. نوریزاد
  داداش تو چندتا بیل زدی
  غیر حرف زدن و نگاه کردن چیکار کردی؟
  مشکل مملکت ما پل و جنگل و بارون نیست… مشکل مملکت ما امثال تو هستین که فقط و فقط حرف میزنین
  دیروز انقلابی بودی و گند زدی و امروز شدی اپوزسیون و بازم گند میزنی

   
 119. فرمانده سابق ناتو می‌گوید شاه ایران، انسانی درستکار و بیگناه بود و با انقلاب سفید زمین ملایان را گرفت و به مردم خود داد و ملایان و زمین داران دشمن شاه شدند .
  ‏ما به شاه ایران خیانت کردیم. هنگامیکه ژنرال هایزر بدون دستور و اجازه من برای حمایت از خمینی به ایران پرواز کرد،..

   
  • فرح :همه به سگ شاه تملّق ميكنند ولي من نميخواهم اين كار را انجام بدهم!

   ✍️اسدالله اعلم

   «سر شام رفتم…تولّه سگ دانمارکی شاهنشاه که بسیار بزرگ شده، میز شام را تمام به هم ریخت و همه را بسیار خنداند!»

   (خاطرات علم، جلد پنجم، ص ۱۵۶. ۱۱ تیر ۱۳۵۴).

   «سر شام رفتم، مطلب مهمّی نبود. فقط علیا حضرت شهبانو جلوی شیطنت های سگ بزرگ شاهنشاه را جدّا گرفتند که سر به بشقاب همه می زند! شاهنشاه فرمودند: چرا این طوری می کنی؟! جواب دادند: همه به این سگ هم تملّق می گویند! تنها من نمی خواهم این کار را کرده باشم.نفهمیدم شاهنشاه خوششان آمد یا بدشان؟»

   (همان، ص ۴۹۵- ۴۹۴. ۱۶ اسفند ۵۴).
   .

    
 120. DRUD BER SHEREF; VOJDAN V AKHLAGH SHOMA AGHAYE NOORIZAD; KHERED KERED! Payendeh Iran, serbolend bad mellet bozorg v satemdideh Iran. Khodaye eshghe v mohabet ra sepasgozarem ke ma tenha nistim veghti Noorizad ha ra darim! Nefrin Khoda v merdome mazlom ber Rejime be ghayet NATEVAN; KHODA NESHNAS V LEANET BER ANANIKEH BE MANDEGARI in Akhondha TAKENUN KOMEK KERDEND,

   
 121. Drood bar to eiye mard.this is pain full to see our country going towards full poverty .shame on us as today generation of that great country

   
 122. یاهو الصانع

  پاسخ به شفیعی:

  شفیعی:

  “اما آقای کاوش با وفاداری تمام ذاتاً تا مغز استخوان ایرانی مانده است و تمام روحیات ایرانی بودنش را حفظ کرده است.”

  نگرش منفی و تولید یأس به کارهایی که بنده کرده ام و به هر حال در زمان خود توسط افراد مسئول به عنوان اختراع پذیرفته و گواهی ثبتشان را صادر کرده و داده اند، از هر کس دیگری انتظار داشتم بجز جناب آقای کاوش !

  =============================================

  و حیرتا در این میان درویش اکابری روستا زاده که عمری را در روستاهای غرب کشور گذرانده صاحب فرهنگ و رفتار و روحیات جامعه “هلن کلر” و آقای “استفن هوکینز” شده که البته همه را در سایه آموزش روحیات متعالی حضرت مولانا کسب کرده؟؟!!

  جناب شفیعی از خصایل بارز ایرانی‌ها خالی‌ بندی تملق گنده گویی و مطلق گرایی و بدون سند و شاهد و با اطمینان کامل مدعی بودن یا شدن با کمی‌ دانش (که به قول ضرب المثلی انگلیسی خطرناک است) اظهار فضل و کمالات و افاضات بی اساس کردن وطعنه زدن‌ است.

  شما با استناد به تاریخ و شماره‌ای خاص مدعی یک سند ثبت اختراع شدید، که من کپی‌ سند ۳- برگه همراه با نقشه و سند حکم صادره از اداره ثبت اسناد قوه قضایی مبنی بر “بی‌ اعتبار” بودن این اختراع ادعایی شما را روز بعد در ذیل کامنت شما درج کردم.

  اما شما غافلگیر شده در صدد انکار و کتمان بر آماده و مدعی شدید که خیر اختراع بنده پس از پی گیری سمجانه و چند سال کار مجدانه تحقیقی و رفع نواقص آن مورد تائید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن واقع شده و سند معتبر برای آن صادر شده؛

  خوب جناب شفیعی شما که خود پیشقدم شده و نام و نشانی‌ حقیقی‌ خود را اینجا به منظور جلب سرمایه گذار افشا کردید و یکی‌ از دوستان نیز کنجکاو بودند که اطلات بیشتری در مورد اختراع بلوک سیمانی شما و تست‌های پذیرشی آزمایشگاهی روی آنها بگیرند، میتوانستید با درج عکس سند ثبت جدید با قید “اعتبار دارد” به جای انشأ نویسی چند قسمتی‌ و شرح داستان‌های نامربوط به مورد شما این شبه را رفع میکردید و موجب اطمینان علاقمندان به صداقت دعوی شما و جلب نظر سرمایه گذاران در طرح ساخت و بازریابی بلوک‌های سیمانی زیبا و ارزان قیمت ضد زلزله جناب عالی‌ میشد؛ یا اینکه چون نمیخواید که مایملک فکری شما مورد سرقت و کپی‌ بردارن (که ناقض مفهوم ثبت سند اختراع و حفظ همه هقهق برای مخترع است) قرار بگیرد, مستقیما با دوست علاقمند احمد قدیمی‌ مکاتبه میکردید که ایشان بعد از مشاهده عکس سند و حکم سازمان اسناد با قید “اعتبار ندارد” از پیگیری قضیه رو گردان نمیشدند!

  خوب هنوزم فرصت داری که با تکیه به سند ثابت کنی‌ – نه اینکه به سبک سنّت و صنعت ایرانی انشأ بنویسی‌ – و قید “اعتبار دارد” رو نه تنها به سند اختراع بلکه به مضامین “انشأ نویسیت” مزین کینی و از کاربرد لقز و طعنه زدن‌های ایرونی‌ توام با تعریف و تمجدید نسبت من پرهیز کنی‌.

  درویش انابولیک طبیب ذالو و گیاه درمانی و نویسنده داستان و رمان آخه من چه اختلاف یا خصومت یا بغض و کینه و حسادت فردی نسبت به شما دارم؟ چه هیزم تری به هم فروختیم؟

  نقد‌های من بر کامنت‌ها و اداعهای گوناگون و خارج از شمار شما در فضای عمومی‌ بوده؛ بنده چه زیانی از اخترعات صنعتی شما میبینیم که موجب دلخوری یا حسادت بنده باشه.

  یا حق

   
  • جناب کاوش خطاب قرار دادن دیگران با القاب و اوصافی که صرفا جنبه تحقیر امیز دارند و یا این جنبه ان مد نظر است ، مانند
   “درویش اکابری روستا زاده” ،چیزی است که انجام ان ، از شما انتظار نمیرفت ، حتی اگر طرف خطاب شما ، شخصی باشد که فرضا – فرضا – فرضا (ضمن تاکید مضاعف یر قید فرضا) به گزاف اختراعاتی را به خود منتسب نموده باشد.

    
   • جناب سید رضی،

    القاب نامبرده همگی القابیست که جناب شفیعی بار‌ها و بار‌ها با مباهات انتصاب آن‌ها را به خود صریحا اعتراف کرده؛ روستایی، دهاتی دو رتبه، اکابری، … ضمن این که بیان نکات مورد تاکید اینجانب به هیچ وجه توهینی متوجه اصالت روستایی یا دهاتی زاده یا اکابری بودن شفیعی ندارد. بلکه مطابق معمول نقد بر تناقضات فاحش بین ادعا و باور و عرض اندام‌های بی‌ پایه و اساس ایشان در وادی‌های گوناگون بوده. و طبق معمول ایشان به واسطه پائین بودن آستانه تحمل نقد پذیری اجبارا پاسخ تمجید آمیز خود را با لغز گویی بی‌ اساس میدهد. که خود نمونه دیگری از این لفازیهاست.

     
 123. ایران‌ ما

  حمیدرضا جلائی‌پور

  دو سال پیش که سی وطن فروش از ترامپ طی نامه‌ای تقاضای تحریم اقتصادی ایران کردند، نکته‌ای را صادقانه گفتم. امروز هم که دولت فاشیست ترامپ سپاه‌ پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تروریست اعلام کرده دوباره همان نکته را تصریح می‌کنم:

  من اصلاح‌طلبم و تعمیق دموکراسی را راه نجات ایران می‌دانم و در این مسیر از هر نوع فعالیت مدنی، قانونی و زندان رفتن هم دریغ نمی‌کنم. ولی اگر کشور ایران و جان و امنیت ایرانیان به خطر بیفتد و از سوی دولت فاشیست آمریکا به قوای نظامی ایران و از جمله سپاه پاسداران تعرضی انجام گیرد به عنوان تنها مرد باقیمانده از یک «خانواده سه شهید داده»، تحت فرماندهی آیت‌الله خامنه‌ای به جبهه می‌روم و از کشورم‌ دفاع می‌کنم.

  @cheraghi_roshan

  ===
  پی نوشت:به این می گویند انسان میهن دوست فهمیده شرائط شناس، برخلاف پخمه هایی مثل نوریزاد که علیرغم ادعاهای گزاف میهن دوستی و عقل و فهم،خائنانه با موضع امریکا همراه شدند

  ———-

  درود گرامی
  این آقا از مخ های اطلاعات سپاه بوده است. نباید هم از سپاه دل بکند. کافی ست یکی از پرونده هایش رو شود.
  ایشان فرماندار یکی از شهرهای کردستان بوده است.
  داستانی دارند از حکایت های خونین در کردستان چه داستانی.
  حجاریان نیز
  اصلاح طلبان نیز
  اینان در یک جا بهم بر می خورند.
  کجا؟
  آنجا که همگی شان در نکبت ها و آدمکشی ها و دروغ ها و وعده ها و برآمدنِ آیت الله های معز فندقی سهمی داشته اند.
  با احترام

  .

   
  • رزومه این فرد مشخص است:
   https://rtis2.ut.ac.ir/cv/jalaeipour/?lang=fa-ir
   —-
   حمیدرضا جلایی‌پور
   https://fa.wikipedia.org/wiki/
   —-
   فرض کنید کسی کدتی سمتی اجرائی داشته،فرماندار بوده،حتی امنیتی بوده،چه اشکالی به تصدّی این امور وارد است،این عناوین الان از نظر شما که کاملا چپه کرده اید مذموم یا خلاف است.دستگیری چند نفر از اعضاء گروهک های فاسد تروریست و ضد انقلاب که افراد را ترور می کردند و در کردستان سپاهیان را سر می بریدند،نه تنها بد و ممنوع نیست و نبوده ،بلکه عمل بوظیفه و قانون بوده،منتها الان شما چون چپه اید،هر آنچه در جهت مخالفت با جمهوری اسلامی باشد برای شما صبغه قداست دارد،و هر آنچه در جهت تثبیت و تحکیم جمهوری اسلامی برآمده از رای مردم باشد،از نظر شما آلودگی است،این الان وضع امروزی اینطرف بامی شماست،بله شما یک ضد انقلاب هستید،از این جهت خرعبلانه و بی منطق،حتی تصدّی مناصب در جمهوری اسلامی از نظر شما یک ذنب لایغفر است!
   بله شما مدافع گروهک های فاسد و تروریست هستید و این مشکل شماست،شما سعی کنید عینک تیره ای که بچشم زده اید و همه چیز را کبود می بینید پاکسازی کنید.جلائی پور یک استاد تمام دانشگاه در جامعه شناسی است و شما چون گفتمانتان و منطقتان در برابر امثال او قاصر است،به او حسادت می کنید.پیشنهاد می کنم به این مقاله تحقیقی او نگاهی بیندازید،این مقاله حکایت امروز شماست و پاسخی است به بنیان های فکری سست شما و امثال شما:

   پاسخ به دو نقد تحول‌طلبان به اصلاح‌طلبان

   حمیدرضا جلائی‌پور

   http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic2/79153/

   ———

   درود گرامی
   اینجور که آقای خزعلی و دیگرانی چون وی منتشر کرده اند، آقای جلایی پور در زمان فرمانداری اش، به یک تراکتور که عده ای زن و بچه ی روستایی را جابجا می کرده و ظاهراً در وقت ممنوعیت تردد بوده، دستور شلیک می دهد و همه را می کشد.
   البته خود جناب جلایی پور این را انکار می کند. اما شهود با اطمینان این داستان را نقل می کنند. من شخصا از سابقه ی ایشان خبر ندارم و تنها می دانم که سه برادرش شهید شده و خودش در برپایی اطلاعات و اطلاعات سپاه نقش داشته. روزی که پسر ایشان در زندان بود، یکبار به خانه ی ایشان رفتم و با ایشان صحبت کردم. البته در باره ی پسرشان و بی گناهی اش.
   با احترام

   .

    
   • خوب مرحبا! وقتی خودتان در این نوشته اذعان می کنید که “من شخصا از سابقه ی ایشان خبر ندارم” آنوقت چطور بخود اجازه می دهید در کامنت قبلی با قلم درشت و سیاه هر خزعبلی بدهنتان رسید را به او نسبت دهید.من به نقل قول های ایکس و ایگرگ کاری ندارم،مطابق قاعده عقل و قانون شرع،اصل برائت اشخاص است مگر آنکه جرم آنان در دادگاه اثبات شود،من ارادت خاصی به جناب دکتر خزعلی ندارم و او را هم مثل شما یک افراطی می دانم،چه بسیار نقل قول ها که امثال شماها می کنید و هیچ سند و مدرکی بر آن ندارید جز اینکه من درگوشی از او شنیدم او هم درگوشی از فلانی و هلّ جرّا فیتسلسل!
    عرض من این است که اولا انصاف و اخلاق و عقلانیت اقتضاء می کند مادامی که قطع بچیزی ندارید آنرا اظهار نکنید و بر آن اصرار نکنید،ظاهر حال یک مسلمان (ولو از نظر حال فعلی خزعبل شما اینکه کسی فرضا قبلا مسئول فلانجا بوده یک ذنب لا یغفر است) که بقول شما برادر سه شهید جان نثار این کشور و انقلاب است و یک استاد ارجمند دانشگاه در رشته جامعه شناسی است و کلی تحقیق و مقاله و کتاب دارد این است که او را بصرف اظهار نظری میهن دوستانه در برابر امریکا مورد رگبار اتهامات خزعبل و قال فلان و قال فلان قرار ندهید.
    ثانیا:اگر موضع شما با موضع او مخالف است جوانمردی اقتضاء می کند او را تخریب نکنید،فقط بگوئید نخیر :من -محمد نوریزاد-با اطمینان می گویم سپاه بعنوان یک نهاد رسمی قانونی تروریست است و نظرم با نظر امریکائی های گردن کلفت و احمق یکیست! بفلان دلیل و فلان دلیل.اما اینکه چون او برخلاف شما یک میهن دوست واقعی است و شرائط خطیر کشورش را در برابر دشمنان نامرد و احمق خوب درک می کند،و خیانت بکشورش نمی کند،پس باید او را برگبار امنیتی بودن و وابستگی و پرونده داشتن بست،اینها خلاف انصاف و عقل است و البته حال و وضع امروز شماست در خصوص بساری از انسانها!
    من نمیدانم اگر کسی شما را هم بخاطر اینکه قبلا در جهاد سازندگی بوده اید یا در خدمت تبلیغات جنگ و صدا و سیما بوده اید،به امنیتی بودن و پرونده داشتن و همین هایی که به جلائی پور اصلاح طلب نسبت دادید،متهم کند حال خوشی بشما دست خواهد داد یا نه؟!
    احتراما

     
 124. با سلام و درود و فراوان
  جناب نوریزاد به شما و همه دوستانی که شما را در زحمات شبانه روزی یک هفته گذشته در انجام عملیات تهیه و تدارکات و انتقال و توزیع پر مشقت مواد غذایی و دارو و کالاهای گوناگون ضروری و مورد نیاز هموطنان گرفتار سیل خصوصا در روستاهای محروم و فقیر و محاصره شده استان لرستان در امتداد بستر رود‌ها و در حاشیه بالاسری و پائین‌سری سد‌های منطقه، در خدمت و یاری و امداد رسانی، تلاشی بی‌ وقفه، میهنی و انسان دوستانه برغم مشکلات عدیده ناشی‌ از ویرانی و ابگرفتگی راها و پلها و سختی مجاری دسترسی‌ به سیل زدگان و امکانات محدود و اهدایی دوستان پشتیبان خود داشتید، صمیمانه به شما همه عزیزان دست مریزاد، بچه‌ها متشکریم، زنده باد و بر قرار باشید و خسته نباشید میگویم.
  پدیده‌های پر قدرت و هولناک و مخرب جَوی مثل توفان، گرداب و گرباد و سیل و سونامی و خشکسالی و جنگل سوزی با توجه به مقیاس زمانی‌ و مکانی خاص خود این پدیده‌ها و با اتکا به ابزار و اسباب فناوری پیشرفته زمینی‌ و هوائی و فضایی و ماهوره‌های مشاهده زمین قابل رصد و پایش در این محدوده ا‌ند؛ همزمان ابزار علمی‌ محاسباتی پیچیده و شبیه سازی و پیشبینی‌ رفتار پویشی دقیق این پدیده ها، در این عصر این توانائی رو برای بشر فراهم کرده که بتواند با اتکا به ابزار و اسباب و داده‌ها و دانش حاصل آمده بتواند برای جلوگیری نه از وقوع پدیده بلکه از افزایش تلفات جانی و گستره و شدت خسارات مالی‌ و زیربنایی و محیط زیستی‌ این بلایای طبیعی بکاهد.
  ایجاد سازمان‌ها و ساختار‌های حکمرانی و سیاست گذاری‌های مربوطه، مدیریت، آموزش، اطلاع رسانی محلی و ملی‌ و هماهنگی با سازمان‌های مدیریت بحران و جستجو و امداد و بهره گیری از علایم و هشدار‌های پیش از وقوع حادثه با کمک فناوری و اسباب‌ها و ابزار‌های تعبیه شده مستلزم تامین منابع مالی‌ مکفی جهت حفظ جان و مال اهالی و سایر داریی‌ها و سرمایه‌های بخش خصوصی و دولتی از قبیل زیر ساختار‌های خدماتی و ساختمان‌های با کاربری گوناگون تجاری و اقتصادی و خدماتی است.
  در صورت فقدان اهمیت اقتصادی و مالی‌ و تجاری و نبود نظام بیمه‌ای جهت حفاظت از اهمیت جانی و منافع مالی‌ اهالی و ساختار هایکه مورد تهاجم و خسارت فراوان این پدیدهها میگردند، تشکیلات بر شمرده بالا از اعمال سیاست‌ها و تعریف و اجرأ و بنا ی ساختار‌های پیش گیرنده یا کاهش دهنده گونهٔ‌های حوادث طبیعی بر شمرده با سهل انگاری یا بی‌ اعتنائی تشکیلاتی یا فرهنگی به احتمال وقوع این حوادث با شدت تخریبی‌ بالا با غفلت و به آسانی می‌گذرد و جامعه را به حکم طبیعیت و به عبارتی به قضا و قدر میسپرد.
  این بینش و منش و روش مبتنی بر سهل انگاری و مسوولیت ناپذیری و بی‌ اعتنایی به سلامت و امنیت جانی و مالی‌ بخشهای وسیعی از اهالی و مناطق محروم و فقیر و روستایی نشین کشور ریشه در ویژگی‌های نامطلوب اقلیمی و ساختار ‌های معیوب اقتصاد سیاسی و سؤ مدیریت و ناکار آمدی دیوان سالاری کشور دارد که بر شایسته سالاری و خبرگی و تجربه حرفه ی مربوطه و کارسازی و کارایی اقتصادی و مسئولیت و خسارت پذیری فردی، مقامی و نهادی (نه انتقال خسارت به دیگران و شهروندان) متکی نیست.
  برای مثال در جریان اخیر پرونده فساد پتروشیمی فاش شده که گویا مدیران شرکت خصوصی بازرگانی پتروشیمی متعلق به اتحادیه واحد‌های پتروشیمی خصولتی کشور که با منظور دور زدن تحریمات تجاری و پولی‌ اعمال شده توسط عمو سام و شرکا تاسیس شده، سر پایگاه خاتم النبیا سهام دار اصلی‌ یا مالک پشت پرده شرکت، کلاه بزرگی‌ گذاشتند (یکی‌ از مدیران این شرکت خانم جوانیست با پیشینه خبرنگاری و حضور در سازمان میراث مموتی که گویا همسر دوم یکی‌ از سرداران این پایگاه بوده و در ترکیه با ثبت شرکتهای اسمی و جلودار بدون وجود حقیقی‌ چرخانده میشده) و کیهان در این باره بدون تعارف و خجالتی نوشت که قراگاه خاتم خود به عنوان شاکی‌ و ضابط قضایی! پیگیر این پرونده است؛ خوب در چنین شرایطی چه کسی‌ میتواند قراگاه خاتم را به خاطر ضایع عظیم و جبران ناپذیر ساخت نابجای سد گتوند پائین دست تپه‌های نمک به پای میز محاکمه بنشاند؟
  وقتی‌ شیخ لاریجانی و رییسیان و اژه‌ای و طأئب شاگردان مکتب فقه امام جماران با داغ و درفش، شلاق و شمشیر، طناب دار و کلت تیر خلاص، حکم الهی صادر میکنند و سرداران قرارگاه خاتم مثل قاسم رستمی راکفلر نفتی‌ ایرانی دکل و سکو و چاه نفت و گاز و پالایشگاه، بندر و لنگرگاه و سد و پل و خط آهن و اتوبان و فاز‌های توسعه میدان گازی مثل زنجیره عملیات نظامی زمان جنگ و کانال آبی از خزر تا خلیج فارس “میزنه” و به توتال دهان کجی میکنه و سایر برادران قاچاقچی و پیمان کاران و مشاوران سود جو لیبرال و دلار خوار و دیوان سالاری انگلی نا کاردان و نا لایق مثل رئیس جمهور کلید ساز روباه بنفش و رئیس سازمان برنامه بودجه کمیته چی‌ محل با دکترای تقلبی از اسکاتلند در حقوق و مدیریت اقتصادی و مثل دکتر کردان از دانشگاه آکسفورد در علم خالی‌ بندی و فریب کاری فارغ التحصیل شدند و یا مثل دکتران نوربخش و بهمنی و سیف روئسای بانک مرکزی در نقش دلال ارز و صراف بازی کنند و بازجویان اطلاعاتی مثل دکتر شریعتمداری و ربیعی وزیر بازرگانی و صنعت و وزیر ضد کار و کارگری ۴۰ سال صندیلی‌های قضاوت و تجارت و بانکداری و حراست غرق در فساد و دزدی رو تعویض کنند و دست بدست هم بدند، تمام رشته‌های تشکیلات لازم بر شمرده بالا پنبه شده و سیل بنیانکن جهالت و رذالت و سو مدیریت و فساد کشور را فرا می‌گیرد. وقتی‌ سیل کانکس و زلزله زده گان سال پیش را با خود میبرد تنها نمونه‌ای از این ناتوانی و سو هدایت و مدیریت و فساد حاکم بر کشور است.
  جناب نوریزاد در پایان باز از همه شما و همه هم میهنان عزیز که در این عملیات گسترده امداد ملی‌ خالصانه و فداکارانه شرکت جستید و دست یاری به هم میهنان محروم و فقیر و فرودست و بی‌ پشتیبان سیلزده رساندید، صمیمانه تشکر می‌کنیم.
  به غمخوارگی چون سرانگشت من
  نخارد کس اندر جهان پشت من

   
 125. سه جوابی
  نام آن جانور چیست که اهدای گل به بانوان را تحمل نمیکند؟
  الاغ
  الاغ چلاق
  //////////////// چلاغ

  یاسمن آریانی و مادرش را به جرم اهدای گل به بانوان دستگیر کردند.

   
  • فارس: بازداشت یاسمن آریایی که در مترو حجاب خود را برداشت

   http://noandish.com/fa/news/90994/

   —–

   یاسمن آریانی، همکار مسیح علی نژاد در پروژه «آزادی‌های یواشکی» بازداشت شد.
   http://diyarmirza.ir/1398/01/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF/

   پی نوشت:هرکس قوانین جمهوری اسلامی ایران را نقض کند با او برخورد قانونی می شود. جانور و بطور خاص،الاغ نیز کسی است که هنوز پی به ماهیت دو شاه پهلوی نبرده و از آنها دفاع می کند و روضه خانی شاه زن باز پهلوی شعار اوست

   ————-

   درود گرامی
   تجسم این که فردی چون من – نوری زاد – ناجور بنویسد، ممکن و شدنی ست. اما تجسم یک ملا در اندازه ی شما با همین دو خط پایانی این نوشته تان، در مجاورت سه نقطه های مش قاسم است و شأن شما را بشدت فرو می کاهد. مگر این که خودتان خواسته باشید شأنتان در امتداد خلخالی و لاجوردی و علم الهدی و اینجور آدمهای سلاخ و بی ادب بوده باشد. منظورم این است که تجسم ملایی که فحش می دهد و عربده می کشد و تند خویی می کند و فحش یکی را دو تا رویش می گذارد و پاسخ می دهد، کمی تا قسمتی مشمئز کننده است. مردم اینجور ملاها را هرگز دوست نداشته و نخواهند داشت. ملایی خوب است که صبور باشد و سخن و نوشته اش از عصبیت و ناسزا تهی باشد. هر چه هم که دیگران عبوس و فحاش بوده و باشند.
   از ما گفتن، و از شما لجاجت و پشت گوش انداختن.
   با احترام

   .

    
   • شما فقط توجیه کننده زشت گوئی ها و خریّت های برخی افراد هستید،خود نیز البته در زشت گوئی ید طولائی دارید،فرض کنید من هرچه که شما بگوئید باشم،اما انعکاس و توجیه بی ادبی و بعد روی منبر پیامبری ادب نشستن،خود نوعی بی ادبی است.شما ابتدا خود مودّب باشید و بی ادبی را انعکاس ندهید و به بی ادبان بال و پر ندهید،اگر چنین کردید آنگاه می توانید دیگران را به ادب دعوت کنید،دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

    ——-

    درود سید مرتضای گرامی
    نمی دانم چرا این سخن بدیهی و ساده ی مرا بر نمی تابید. من می گویم: در وجهی غلیظ، همه ی مردم روی زمین اگر بی ادب باشند و بی ادبی را منتشر کنند، شما که ظاهرا از یک چیزهایی که از آسمان خدا فرو می بارد ارتزاق معنایی می کنید، نباید بی ادب باشید. این آیا سخن ناجور و نامعقولی ست؟ دوست روحانی، این که من می گویم: از قلم شما بی ادبی تراوش می کند، سخن گزنده ای ست؟ گمان تان این باشد که یک هیولا، به شما می گوید: حاج آقا لباس تان خاکی است. و شما به لباس تان نگاه می کنید و می بینید بله خاکی ست. اما آیا به آن هیولا می گویید: به تو چه فلان فلان شده که لباس من خاکی ست. یا به آن هیولا می گویید: گرچه درست می گویی که لباس من خاکی است اما همینکه توی هیولا بدان اشاره می کنی، من روحانی، این خاکی بودن را بر تمیز بودن ترجیح می دهم، پس برو گمشو؟ بله؟
    سخن من ساده است دوست گرامی
    برای خودتان خوب نیست. با ریختِ نوری زاد و دیگران چکار دارید؟ به ریخت خود بنگرید که گاه مثل چاله میدانی ها عربده می کشید و الفاظ ناجور بیرون می ریزید.
    البته خود دانید. اگر سخن مرا دوست نمی دارید، می گویمتان: مشغول باشید آقا. به همین راهی که می روید بروید و با شاخص حقی که بر خویش استوار کرده اید خوش باشید.
    بازهم با اطمینان می گویمتان:
    اگر شما درشت گویی و تلخ گویی و فحاشی دیگران را با نزاکت و ادب پاسخ می فرمودید، امروز یک مبلغ پسندیده و دوست داشتنی در این سایت بودید. اما ترجیح دادید مثل اسلاف اسلامی (جمهوری اسلامی) خویش، بر درستی خویش اصرار ورزید و در این راه گریبان چاک کنید و حتی به اسم خدا و حکم خدا خون دیگران بریزید و حق شان بالا بکشید.
    ادب داشتن و فحش ندادن آیا اینقدر ناگوارتان است که از آن می هراسید؟
    با احترام

    .

     
    • شما هم چرا توجه به عرض من نمی کنید و فلسفه می بافید؟ من می گویم شما فرض کنید من یک چاله میدانی و شما و مریدانت پیامبر ادب،سوال من فقط از شما این است:شما چرا بی ادبی را انعکاس می دهید تا بعد ریاکارانه دیگران را موعظه کنید؟ من حرفم این است که شما روی کسی که دیگران را الاغ فرض می کند اصلا بحکم ادب و پیامبری ادبی که داری خط محو و بطلان بکش،چرا این وسط فقط مرا استثناء می کنید؟! شما نباید ادب داشته باشید؟چرا؟! شما که ورد شب و روزتان ادب ادب است و همه عالم را بی ادب می دانید،چرا فقط مایلید بر من تحکّم کنید و در عین حال خودتان تعبیرات چاله میدانی کنید یا تعبیرات چاله میدانی اینجور افراد بی ادب را انعکاس دهید؟! خاصیت اش این است که بعد فرادستی کنید بر یک کارشناس دینی که مثلا من او را توبیخ کردم؟! می ارزد واقعا این دنیای دو روزه برای اینجور تظاهر کردن ها و خودنمائی ها؟! این همان قضیه نزاع شما با دوست کامنت گذاری بنام آنارشیست است دیگر! شما الفاظ سخیف چند نفر کم عقل یا بی عقل را نقل می کنید و کسی را می رنجانید و او را می چزانید،بعد اگر او (هرکس باشد چه یک روحانی و چه یک کلاهی) خواست بدهان بی ادبی که شما به او مجال دهید بکوبد،خودخواهانه و فرادستانه می روید بالای منبر موعظه! پس شما تلاش کنید اول خودتان و روش خودتان را اصلاح کنید بعد به پند و موعظه دیگران بپردازید با این تمثیل های بی وجه و اساس اتان! و این اصل اول و قانون اول در اخلاق است.یک درود ظاهری بالای مطلب اتان می گذارید و یک کلمه با احترام در ذیل آن بعد هرچه دل تنگتان خواست می گوئید از ناسزاها! من نام این را تظاهر می دانم نه خیرخواهی و نیک اندیشی.
     در یک جمله بگویم:شما اینجا نه سمت تادیب مرا دارید و نه سمت تادیب دیگران،شما سعی کنید ابتدا خودتان مودب باشید در گفتارها نسبت به همه چیز و همه کس،آنگاه مراقبت کنید ساحت مجازی خود را با کثافاتی نظیر گفتار کثافت این سلطنت طلب فراری ملوّث نکنید.
     موفق باشید

      
 126. شاه بعد از ده دقيقه گفت: ميرويم كيش كاملا استراحت مي كنيم!

  ✍️اسدالله اعلم

  «دختر مورد علاقه شاهنشاه دیشب دچار [قی ] و اسهال شد، به علت خوردن چغاله بادام! پدرسوخته سوئدی به چغاله چه کار دارد؟! باری من دستپاچه شدم و فوری دکتر [عباس] صفویان را خواستم و به عیادت فرستادم و او را با راننده خودم روانه محل توقف او کردم. راننده من که عجله مرا در می یابد و از وجود دختر دیگر خبر ندارد، درست به حرف من و آدرسی که می دهم، گوش نمی دهد و دکتر را پیش دختر فرانسوی -دوست من- می برد! دکتر وارد می شود و می گوید: فلانی مرا برای معالجه شما فرستاده. چه خورده اید و از کی دچار قی و اسهال شده اید؟! دختر (فرانسوی) دچار تعجب می شود و می گوید من چنین مرضی ندارم! ولی دکتر اصرار [می کند] که چرا مرض دارید، به من نمی گویید؟نباید از دکترهای ایرانی بترسید!

  از او انکار و از دکتر اصرار، تا بالاخره دختر به من تلفن می کند و مشت من و دکتر، هر دو باز می شود و من دکتر را پیش دختر سوئدی می فرستم!

  به قدری [با شاه] خندیدم که اگر پیشخدمت احیانا در این لحظه وارد اتاق [شاهنشاه] می شد، تعجب می کرد که چه شده! من که به حالت گریه افتاده بودم و شاهنشاه هم خیلی خندیدند.

  باری به حمدالله امروز حال دختر خوب شد و او را به کیش فرستادم که فردا خودمان هم برویم! ولی از بخت بد، بیچاره دختر سوئدی از کیش تلفن زد که عادت زنانگی من یک هفته جلو افتاده و من بسیار ناراحتم که وقت را تلف خواهم کرد!

  من هم بسیار ناراحت شدم. قبل از این که سر شام علیا حضرت ملکه پهلوی تشریف ببرند، من رسیدم، مطلب را ناچار عرض کردم. مدتی شاهنشاه راه رفتند و فکر کردند که چه کنیم؟! کس دیگری بفرستیم [یا] اصولا نرویم؟ و جهات مختلف را صحبت کردیم، در حدود ۱۰ دقیقه، و بالاخره فرمودند: خوب، می رویم و کاملا استراحت می کنیم. مردمی که در اطراف ایستاده بودند، منجمله والاحضرتها، تعجب کردند که چه معضلی پیش آمده که من که معمولا دیگر شبها مزاحم شاهنشاه نمی شدم، امشب ۱۰ دقیقه وقت همایونی را گرفتم!»

  (خاطرات علم، جلد ششم، صص ۴۹- ۴۸. ۲۵ فروردین ۱۳۵۵).

   
  • سید
   ازاین همه کپی کردن خسته نشدید؟ مثلا چی را می خواهید ثابت کنید٬ اینکه شاه بد بود. این به شما چه ربطی دارد؟
   چون اینرا شما ملایان دریافته اید که تنها تشکل قوی در برابر حکومت دینی طرفداران پادشاهی اند. شما و امثالتان تا توانسته اید ایجاد نفاق بین گروهها کرده اید یک زمانی گروههای چپ نیز طرفدارتان بودند که اغلبشان بجز چند جیره خوار برگشته اند. این کپی پیستها ی شما را اصلا کسی می خواند هم خود حرفی است.
   اگر عاقل بودید می گذاشتید تا تغییر حکومت صورت بگیرد وهم دین و هم دنیایتان را نجات می دادید.اما حیف و دریغ از کمی بخردی.

    
   • فریبا خانم
    اگر حضرت شاهنشاه هر شب یک ملا را همراه میبرد و طرف را صیغه میکرد هیچ حرجی بر ایشان نبود چون هم سندی بر ایمانش بود و لااقل خیرش به اهل عمائم هم میرسید و جناب سید هم از این حرکت شرعی اعلیحضرت دفاع میکرد. این حضرات در این كثافت کاریها ی روزمره ارباب کشور و بقیه مومنین و مخلصین شریکند ولی کلاه شرعی قشنگی برایش بافته اند و جیکشان هم از همه گندکاریها در نمیاید.

     
   • شاه: برای هر شب اقامت سلطان قابوس در ایران چند دختر ایرانی در اختیارش گذاشتی؟! علم: اعلیحضرت! هر شب چهار پنج دختر تمیز شده ایرانی در اختیارش گذاشتم!

    ✍️اسدالله اعلم

    «[محمد انور] سادات[رئیس جمهور مصر] رفت…بعد سلطان قابوس وارد شد او را به کاخ شهری رساندیم…شاهنشاه هم گردش تشریف بردند. ولی گویا به وجود مبارکشان خوش نگذشته بود. سر شام شکایت فرمودند…علیا حضرت شهبانو برای فردا شب باز عده ای را در کاخ شهری برای مهمانی به افتخار سلطان قابوس دعوت فرمودند. من یواشکی به شاهنشاه عرض کردم، از این مهمانی بیزار است، چون با آن که زن گرفته، این جا تنها آمده که قدری الواتی کند! شاهنشاه به شهبانو فرمودند :باید زود برگردیم. خوششان نیامد»

    (خاطرات علم، جلد ششم، صص ۱۶۱- ۱۶۰. ۳۱ خرداد ۱۳۵۵).

    «صبح به فرودگاه رفتم که شاهنشاه تشریف می آوردند سلطان قابوس را راه بیندازند…سئوال فرمودند، در این دو سه شب [سلطان قابوس] خوش گذرانی چه کرد؟! عرض کردم: هر شبی چهار پنج خانم در اختیارش بود(در خارج کاخ)، اما چه کرد،نمی دانم! فرمودند:تازه داماد احیانا ناخوش نشود! عرض کردم: دخترهای ایرانی تمیز شده اند و او هم خیلی آنها را دوست می دارد!»

    (همان، ص ۱۶۷. ۳ تیر ۱۳۵۵).

     
    • سید این نهایت بی وجدانی و پستی یکفرد است که جملات دیگران را تحریف کند و از آنها معانی دلخواهش را بیرون بکشد. کجای دو مطلبی که داخل گیومه نقل کرده ای (به راست یا دروغ بودن آنها هم کاری ندارم) دو خطی را که در ابتدا نوشتی پیدا کردی؟ کجا شاه گفت “چند دختر در اختیارش گذاشتی و علم جواب داد چهار پنج تا “گذاشتم”؟ شغل شریف هملباسانت را به دیگران نسبت نده.

      
     • اولا: سعی کن مودب باشی و با متانت پرسش کنی.

      ثانیا:من هیچ دخل و تصرفی در گیومه ها یا ویرگولها یا عنوان های این بخش ها را که در کانال اکبر گنجی یا سحام نیوز می بینم نمی کنم،مگر در جدا کردن عبارت ها از نظر پاراگراف بندی و جدا سازی که برای خواننده خواندن آن راحت تر شود بنابر این من هیچ دخالتی در این عنوان نکرده ام و این عنوان سازی از گنجی است در کانال تلگرام او.

      ثالثا:عنوان هایی که گنجی روی هر قطعه گزینش شده می گذارد برداشت مفهومی از داخل مطلب نقل شده است که عینا در خاطرات علم هست یعنی همه این گیومه ها و توضیحات داخل کروشه ای متعلق به خود علم یا ویراستار کتاب است که از دوستان نزدیک او بوده است و من تابحال در این عنوان ها ندیده ام گنجی خطایی مفهومی کرده با شد.

      رابعا:در موردی که سوال کردی باز بالمآل نتیجه همین است که گنجی برداشت کرده است،شما جمود بلفظ نداشته باش،در متن شاه زنباره از علم زنباره می پرسد سلطان قابوس خوشگذرانی کرد؟! جواب علم این است که بله هر شب چند خانم در اختیار او بود،خوب بنظر تو منظور از چند خانم خانم های افریقائی بوده است یا دختران و خانمهای ایرانی؟! روشن است که آن مردک عیّاش عرب آمده است اینجا با زنان و دختران ایرانی که شاه و علم بی ناموس در اختیارشان می نهاده است استفاده کند! برای اینکه علم بیشرف در ادامه چه گفت؟ گفت:”عرض کردم: دخترهای ایرانی تمیز شده اند و او هم خیلی آنها را دوست می دارد”.

      حالا ببینم شما چشمانت کور بود و مجموعه این جملات را ندیدی؟! بنابر این می بینی که شاه و علم بیشرف چطور بی غیرت و بی ناموس بوده اند که دختران ایرانی را خرج یک مردک عرب عیّاش می کنند و بیشرمانه در مورد آن گفتگو می کنند،و بعد بیشرمانه تر علم بیشرف آنرا بصورت خاطرات می نویسد.این غیرت این شاه و درباریان اطراف او بوده است و امثال شما بجای توجه به اصل مطلب اینطور ملا نقطی بازی در میاورید!
      این خاطرات علم نیز دستخط او بوده است که در سوئیس نگهداری می کرده و بعد هم توسط نزدیکانش و با اشراف زن و دخترش در خارج چاپ شده،و حاکی از کثافت کاری و زن بارگی و عیاشی و حیف و میل پول این ملت صرف این فاحشه آوردن هاست،کاری که متداول بین شاهان است،هم برای شاه بیشرف از خارج خانم میاورده اند و هم به امثال این مردک عرب عیاش از طریق دختران ایرانی سرویس می داده اند.و همه اینها عبرت است برای من و تو که بشناسیم شاهان پهلوی و اطرافیان او برخلاف افراد متوهم که دنبال تقدیس آنها هستند چه جانوران کثیف و بی غیرت و نامردی بوده اند و پول این ملت را چگون صرف عیاشی های خود می کرده اند.
      همین.

       
 127. یک فعال کارگری

  من نمی دانم چرا بعضی از ایرانی ها حتماً باید به یک پلیدی اقتدا کنند. اگر شاه دیکتاتور بود و آزادی خواهان را از دم تیغ می گذراند باید به یک پلید دیگری مثل خمینی که مخالف شاه بود اقتدا کرد و می بینیم که چه به روز ایران آوردند این جماعت متحجر. چند برابر شاه دزدی و چپاول و آدم کشی کردند. و ایران را به ویرانه ای تبدیل کردند که سالهای سال طول می کشد تا به وضع عادی برگردد. اگر سپاه آدم می کشد و دزدی و غارت می کند چرا باید به ترامپ که یکی از بد نام ترین رئیس جمهور های آمریکاست دل بست؟ صرفاً بدین علت که او با سپاه و جمهوری اسلامی دشمن است. آخر ما کی باید بفهمیم که دشمن دشمن ما لزوماً دوست ما نیست و می تواند حتی دشمن خطرناک تری باشد. اگر سپاه ایران را غارت می کند ترامپ درحال غارت کل جهان است. اگر سپاه پول مردم این سرزمین را برای حمایت از اسد آدم کش حیف و میل می کند، ترامپ از ملک سلمان و حکومت ضد بشری عربستان سعودی که در یمن کودکان بیگناه یمنی را هدف قرار می دهد و می کشد دفاع می کند. نه آمریکا و نه هیچ دولت دیگری نمی تواند حافظ منافع مردم ایران باشند و بعضی از ایرانیانی که از هویت تهی شده اند به دنبال اجنبی هستند تا آنها را از این نکبت رها سازد تا بلکه به نکبت دیگری در غلطند. سرنوشت مردم لیبی و عراق و افغانستان برای درس گرفتن آیا کافی نیست؟ کمی هویت داشته باشید و دست به زانوی خود بگیرید. از دامان این ارتجاع به دامن مرتجع دیگر درغلطیدن چرا؟
  چیز غریبی هستند این ناسیونالیستهای ایرانی از یک طرف در گذشته ایران زندگی می کنند و شعار من آنم که رستم بود پهلوان را سر می دهند و از طرف دیگر رو به بیگانه دارند و اینبار آیت الله ترامپ. مردی که اگر اتکایش به دست راستی ها و کارتل های نفتی و اسلحه آمریکا نبود تا به حال صد باره کله پا شده بود. آری ناسیونالیستهای ایرانی هم با ناسیونالیستهای دیگر جاها فرق می کنند. نجات مردم ایران نه در گرو جماعت قرون وسطایی جمهوری اسلامی است و نه در گرو قدرتهای ریز و درشت خارجی. نه پوتین برای ما چارق خواهد دوخت و نه ترامپ برای ما پیرهنی ما خود آنچه می کاریم درو می کنیم
  آری برادر دستت را به زانوی خودت بگیر خود منشاء خیر باش و شر را به زباله دان تاریخ بسپار.

   
 128. یکی بود یکی نبود
  یه ممکلتی بود که مردمش خیلی چیزا داشتن. بفاصله ۳۰-۴۰ سال شهراشون نو نوار شده بود . کار و درآمد داشتن . بیشترشون تو خونه برق و آب لوله کشی و حموم سرخونه داشتن . غذاشونو رو اجاق گاز میپختن و بقیه اش رو میذاشتن تو یخچال و مینشستن جلوی تلویزیون قاه قاه میخدیدن. اول صبح بابا (و تو بعضی خونه ها مامان هم) سوار ماشینشون میشدن و میرفتن سر کار. پسر و دختر شون هم میرفتن مدرسه و دانشگاه مجانی. بعضی بچه هاشونم داشتن تو سپاه دانش و سپاه بهداشت و سپاه عمران به دهاتیها چیز یاد میدادن و خدمت میکردن (بعله یه زمانی بود که لغت سپاه معادل خدمت بدون درآمد بود) . حالا اینو داشته باش.

  یه روز این مردم فهمیدن که آزادی سیاسی ندارن . جووناشون دوست داشتن تفنگ دست بگیرن برن تو جنگل بعد یواشکی بیان تو شهر آدم بکشن اما میگرفتن مینداختنشون تو زندون . آخونداشون میخواستن به مجلس و دولت دستور بدن چه قانونی را بذارن و اجرا کنن باز مینداختنشون زندان و میگفتن شما به رای دادن زنا چکار دارین ، خوب زن تو رای نده اگه دوست نداری یا بتو چه که من میخام ملکم رو بدم به دهاتیها توش برای خودشون زراعت کنن . فقط اون بچه هائی که بورس میگرفتن میرفتن فرنگ درس بخونن آزادی داشتن که هر روز برن تو خیابوبا و بگن مرگ بر اونیکه داره خرجمونو میده.

  خلاصه ، اون آقاهه که رئیسشون بود بالاخره یه روز تصمیم گرفت حالا یخورده بهشون آزادی سیاسی بده ببینه چی میشه.
  روشنفکراشون که میدونستن اتحاد جماهیر شوروی و چین مائو تسه تنگ مهد آزادی هستن (اگر چه هیچکدام یک روز هم اونجاها زندگی نکرده بودن) شروع کردن به کتاب نوشتن و سخنرانی و شب شعر راه انداختن که بابا تمام این فلاکتی که ما داریم تقصیر غرب بخصوص آمریکای جهانخوار و نوکرای داخلیشه . دیندارهاشون اگر چه از حکومت علی ابن ابیطالب غیر از آنچه که از روضه خون محل شنیده بودن چیزی نمیدونستن گفتن ما همونو میخایم . بازاریاشون که جیباشون پرپول بود گفتن ما خود اونو تو ماه دیدیم براش یه طیاره میخریم میاریمش اینجا (البته بشرط اینکه اول چپق این کارخانه دارهارو چاق کنه و دار و ندارشون رو بگیره بده به ما) و از فردا این مملکت میشه بهشت .

  وسط این داد وقال یه عاقلی پیدا شد و گفت بابا گول این حرفارو نخرین نشنیدین میگن :
  گربه مسکین اگر پر داشتی – تخم گنجشک از میان برداشتی .

  آخوندا و روشنفکرا و بازاریا همه با هم گفتن این نوکر بی اختیاره بحرفش گوش ندین . آقا گفته از همون روزی که من بیام دیگه این چندر غازی هم که بابت برق و آب و کرایه اتوبوس میدین لازم نیست بدین ، همه زندونا را من خالی میکنم و میبندم ، کمونیستا (اگر چه دین و ایمان ندارن اما عیب نداره) میتونن هر کاری دلشون میخواد بکنن ، زنا هر لباسی میخوان بپوشن ، دیگه چی بگم …دنیایی براتون میسازم که تا حالا ندیدین (که اینو راست میگفت) . تازه بلافاصله سند یه ویلای شیک و لوکس پر از حوری توی بهشت رو هم به تک تکتون میدم.

  مردم گفتن بابا ایوالله ! روح منی …. بت شکنی ، و ریختن تو خیابونا ……

  قصه ما بسر رسید – کلاغه هرگز بخونه ش نرسید .

  مردمم گفتن ای چشم.

  قصه ما بسر رسید – کلاغه به خونه ش نرسید

   
 129. شاهنشاه مقدس ما شیفته دختران لب کلفت اند! فرمودند بعد از ظهر او را باید ببینم!

  ✍️اسدالله اعلم

  «موقع مرخّصی صحبت بعدازظهر شد. فرمودند: کاری نداریم. من با توجه به این که دیروز بعد از ظهر گردش تشریف بردند، نباید شاهنشاه را تحریک به گردش بکنم، چون برای سلامتی ایشان مبادا مضرّ باشد و بزرگترین وظیفه من حفظ و صیانت این وجود مغتنم و مقدس است. با وصف این نمی دانم به چه دلیل عرض کردم یک مهمانی برایم رسیده که عکسش همراه است! ملاحظه فرمودند و چون شاهنشاه شیفته لب کلفت هستند، فرمودند، بعد از ظهر باید او را قطعا ببینم! من واقعا پشیمان شدم. عرض کردم، به غلام قول بدهید با او فقط می نشینید، فرمودند: قول می دهم!»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۴۲. ۲۲ فروردین ۱۳۵۵)

  «فرمودند: فکر کرده ام چهارشنبه به کیش برویم. عرض کردم :همه چیز آماده است. بعد جسارت کردم، پرسیدم استدعای دیروز من در مورد فقط معاشرت را قبول فرمودید؟! خندیدند، فرمودند: ابدا! ،بعد من مرخّص شدم، هنگام مرخّصی صدای پاشنه های مبارک را شنیدم! [نشانه خرسندی شاه] و بسیار خوشحال شدم»

  (همان، ص ۴۴. ۲۳ فروردین ۵۵).

   
 130. سید مرتضی
  1:09 ق.ظ / آوریل 8, 2019

  صد در صد خلاف می گوئید و اینرا بخوبی می دانید،اینهمه نوشته شما در مدح رضا شاه و محمد رضا شاه هست که می شود جمع آوری کرد و نشان داد.
  …………….
  سید علاف مفتخور و متجاوز(شما همچون ویروسی به سایت نویرزاد تجاوز کرده اید و آنرا الوده نموده اید و با وجودیکه بارها از شما خواسته شده که کپی پیست را کمتر کنید ولی با ///////////////////// که مختص آخوندهاست به ریختن آشغال در سایت مشغولید .)باور کنید از نوشته هایت چیزی جز بوی //////////////////////////////// و حقارت و سرخورده گی و یاس و دروغ و گمراهی و فریب هیچی و ناچاری چیزی برداشت نمی شود. در کجای نوشته های نوریزاد مدح پهلویهاست؟آیا گفتن حقیقت و باز گو کردن آنچه را که مردمانی گمراه و مسحور در دروغ و خرافات اسلامی در 40 سال پیش ندیدند مداحی است؟ مداحی به مزخرفاتی و دروغهایی گفته می شود که شما آخوندها برای//////////////////////////////// دزد و سرگردنه زنی که حتی در میان قبایل خود ارجی نداشته اند برای مفتخوری و زندگی/////// خود بهم بافته اید نه بیان حقایقی که در نزدیک به یک قرن پیش اتفاق افتاده و هنوز هم از نتایج اش بهره برداری می شود. دانشگاه تهران یا راه آهن سرتاسری و یا هزاران کارخانه و صنعتی کردن کشوری که از هم پاشیده و بروز کردن مردمانش و بیرون راندن مشتی مفتخور و انگل از دادگستری و آموزش و پرورش و بهدااشت بوجود آوردن سیستم آموزشی و بهداشت و قضا در سطح بین المللی و از اسارت درآوردن زن از تله //// و آخوند.آیا واقعیت هایی هستند یا نه؟ اگر هستند بنابراین باید مورد تقدیر قرار گیرند درست بهمان ترتیبی که جنایات و کشت و کشتار و دزدیها و جباثت و ایران و زن و انسان ستیزی شما ///////////////////////// باید با تنفر یادآوری شدن. بنابراین کار خوبی را که منافع ملی مردمی را در نظر گرفته و تقویت می کند مردمان آن کشور باید تقدیر کنند و//////////////////////////////////////و دین و باور کسانیکه بر ضد منافع ملی ایرانیانند. تازه این اول کاره سید وقتی که عمامه ات را بر تیر چراغ برق دیدی آنوقت خواهی فهمید که نتیجه این //////////////////////یعنی چی! سید سال 1398 آخرین سال ست بنابراین عقده هایت را خالی کن و سایتو به لجن بکش چون بزودی تمام/// و نمادهایش در ایران به لجن خواهد کشیده شد!

   
  • شاه: خدا پشت من است و تمامی دشمنان داخلی و خارجی من را نابود کرد!

   ✍️اسدالله اعلم

   «شاهنشاه صحبت عجیبی می فرمودند، که واقعا اعتقاد ایشان را به خداوند می رساند،می فرمودند: امتحان کرده ام، هر کس با من در افتاده است، از بین رفت، چه داخلی، چه خارجی!

   مثال برادران کندی را در آمریکا می زدند- کندی رئیس جمهور بود و دو برادر سناتور داشت [و] هر سه با شاهنشاه بد بودند. جان کندی رئیس جمهور کشته شد. رابرت- سناتور- کشته شد و آخرین آنها [سناتور] ادوارد افتضاح عجیبی سر کشته شدن یک دختر در آورد[و ستاره اش] رو به زوال است. ناصر- رئیس جمهور مصر- از بین رفت!

   خروشچف نخست وزیر شوروی با شاهنشاه خوب نبود، از بین رفت! در داخله هم هر که با شاه در افتاده است، ور افتاده است! مثل مصدّق و تا اندازه ای قوام السلطنه! رزم آرا را من یقین داشتم که خیال سوء نسبت به شاه داشت، کشته شد! منصور هم که دیگر نوکر مستقیم آمریکاییها بود و فوق العاده جاه طلب، او هم کشته شد! البته پسره جعلنق بی بوته [ای] بود. غیر از رزم آرا که رئیس ستاد ارتش بود و نخست وزیر شد»

   (خاطرات علم، جلد دوم، ص ۱۶۸. ۲۷ بهمن ۱۳۴۹).

   ———–

   دوست گرامی
   تعداد کپی پیست ها را کم کنید.
   روزی یکی یا دو تا.
   باشد؟
   از قلم خودتان ما را بهره مند سازید.
   مثلا برای ما بنویسید که چرا خمینی آدم کشت اما گاندی نکشت؟
   سپاس

   .

    
 131. درود
  سپاه ومخلفاتش چون زینبیون وطاهریون و… دیگر اوباشان تروریست هرچقدر هم تغییر نام بدهند فرقی نخواهد کرد تروریست نامیده می شوند ولی با این چند مشنگ مفتخور ولایت فقیه چه باید کرد که دنیا را هم اگر آب ببرد از خواب چرتی اشان بیدار نخواهند شد که نخواهند شد.
  دو-لت که دو را گم کرده و شده لت از همه مسخره تر است یک الاغ حق علفی که می خورد بارکشی می کند٬ حتا ارزش الاغ هم ندارند.
  نگرانی بعد از سیل بسیار زیاد است مثل بیماری کلرا٬ دیفتری و قبل از زمستان باید فکر سرپناهی بود و قبل از همه اینها تغذیه و بهداشت مردم مهم است. مردم شهرنشین بی خیال زمانی متوجه خواهند شد که دیر شده است. خدمات دراز مدت باید از اکنون انجام شود که ما هیچ اثری از حاکمان غارت و ترور نمی بینیم.سرکوب و گروگانگیری مردم و اعدامها همچنان ادامه دارد تا جان مردم نیمه جان به لب برسد .
  جناب نوری زاد گرامی و دوستان و من ضد کشتن و اعدامیم اما ما مردم نیستیم .
  عقل هم خوب چیزی است.

   
 132. عمر البشیر رییس حکومت اسلامی سودان بعد از 30 سال حکومت دیکتاتوری و نفرت به زباله دان تاریخ دو قبضه و سفارشی فرستاذه شد، عبذالعزیز بو تفلیقه هم در ویلچز در اثر فشار مردم عقب نشینی کرد واگر چند ماه پیش خدا حافظی از سیاست را اعلام میکرد آبرومندانه صحنه را ترک مینمود زیرا او مورد احترام مردم بود هرچند باند مافیایی فامیلی،دوستان وارتش احاطه اش کرده بودند و آنها گیرندگان تصمیم ها بودند،و رییس جمهور تونس که هم نسل جنتی هست با دریافت اخبار کشورهای همسایه عرب بواقعیت نزدیک شد و بسوی ترک سیاست است.
  امیدواریم که علی خامنه ای هم بهوش بیاید و واقعیت ها را درک کند و بداند که رژیم ها اینچنینی سقوطشان در کوتاه مدت است همچون زلزله در خانه های خشتی و گلی.

  عمر البشیر 75 ساله در سن45 سالگی و بادرجه سرهنگی کودتا نمود و آثار مخربی چون امام و رهبر کنونی برای کشورش ومردمش برجای گذاشت: 3000000 سیصد هزار کشته در درفور، با برپایی حکومت اسلامی و شدن مردم مسیحی جنوب درجه چندمی و لاجرم برگرفتن اسلحه تا استقلال وتقسیم کشور که پیش از آن بزرگترین کشور آفریفایی بود و دخایر نفت هم در سودان جنوبی وجود دارد و ازین جدایی اقتصاد سودان سقوط کرد زیرا سودان، ایران، ونزوئلا، الجزایر ، عرستان و…….. تولیدی جز نفت ندارند و فقط نفت خورند وبمحض سقوط قیمت نفت و یا تحریم در بحران غوطه ور میشوند و زمانی هم که قیمت نفت بالاست بجای پس انداز برای روزهای سخت بحساب شخصی کار گزاران دولتی و مذهبی برای خوشگذزرانی و آینده فرزندان واریز میشود، خب در آمد سودان کم شد و به یکبار نان از یک لیر به 3 لیر رسید و جرقه انفجار حکومت اسلامی البشر با ورود مردم بخیابان ها زده شد.

  البشیر را اتحاد مصر، عربستان، امارات و آمریکا از ریاست حذف کردند زیرا روس ها در تدارک برای سخت پایگاهی درین کشور بودند و چین وترکیه هم درین کشور حضور دارند، تصور نکنم بخواهند دمکراسی برقرار کنند.
  در لیبی هم فرانسه ،روسیه،عربستان و مصر از ژنرال ارتش قذافی که بعد از جدایی از نامبرده به آمریکا رفت و دوره دید بلی همین ژنرال حفتر ودر مقابل حکومت ملی به پشتیبانی ایتالیا که لیبی از مستعمراتش بود و گویند سربازان ایتالیا در لبی حضور دارند، دنیای عجیبی؟ نیست مردمی دلخوش بدنبال دمکراسی میدوند ولی مقصود از جابجایی ها منافع گردن کشان است وبیچاره ها که مفت ومجانی شیهد نامیده میشوند.

   
  • درود دوست گرامی
   خامنه ای پشتش به روسیه و چین گرم است. بی خودی پوتین قران قلابی را هدیه نداد!
   تقسیم خزر و واگزاری آبهای خلیج فارس بی خودی نبوده و نیست. اگر پشت خامنه ای به روسها گرم نبود هیچگاه اوضاع اینگونه نبود.

    
 133. خطر جدّی و شاید مخربتر از سیل بیماریهای بعد از سیل است. با کشته شدن حیوانات و بخصوص نفوذ آب در سیستم فاضلابها محیط زندگی مناطق زلزله زده بسیار آلوده خواهد بود و میتواند موجب بروز بیماریهای واگیر در این مناطق شود. برای نمونه گزارشها از آق قلا حاکی از بوی بد در مناطقیست که هنوز زیر آب هستند. آموزش سیلزدگان در این زمینه بهداشت شاید بتواند جلوی فاجعه دیگری را بگیرد. البته اگر به حکومتیان باشد فردا چهارتا آخوند و چهارتا سردار و دو تا ته دار میفرستند که به مردم درس طهارت بدهند. گروهای مردمی میتوانند بهمراه کمکهای غذایی و غیره حداقل جزوهای آموزشی بسیار ساده را هم در اختیار سیلزدگان قرار دهند.

   
 134. سلام بر ناظران گرامی
  آنچه از تاریخ ایران از زمان مشروطیت به بعد مشاهده می گردد و با اسناد و مدارک بسیار بیان شده ضدیت حوزویان با قانون در وهله اول ودر صورت عدم موفقیت در پیشانی جمع خود را طرفدار قانون نمایاندن و به بی راهه کشاندن آن است.حتی اندک طرفداران نظام مشروطه از این قشر هم سودایی به جز به حاشیه راندن رقبای خویش در حوزه به سر نبوده است.در این راستا ما شاهدیم که وقتی در گام اول مشروطه مطرح می گردد شخص مستبدی چون شیخ فضل الله نوری مشروعه را بلافاصله بر آن زورآور می کند.مردم جمهوری می خواهند و مستبد دیگری به نام خمینی که در سوابق او مخالفت با جمهوریت که لازمه آن تساوی حقوق شهروندان اعم از زن و مرد است دیده می شود نام اسلامی را بر آن زورچپان می کند تا این رشته قدیمی از دست حوزویان خروج نکند.بعدها مردم به دنبال مردمسالاری می دوند و آخوند دیگری به نام خاتمی به پیروی از مستبد دیگری از همین قشر مردمسالاری دینی را برای به انحراف کشاندن خواست ملی دنبال می کند.واقعیت امر اینست که حوزویان را اعتقادی راسخ است بر صغیر بودن مردمان و لازمه این صغار داشتن ولیست البته از نوع حوزوی با استناد به احادیث بی ربط و متحجر. لذا با هر قانونی که بویی از حاکمیت ملی داشته باشد در وهله اول مخالفت کرده و در این راه از هیچ خیانتی فروگذار نکرده و اگر سنبه خویش را پر زور نیافتد سعی در مصادره یا به عبارت بهتر غصب این درخواست تاریخی نموده تا با این رنگ به رنگی رشته کار از دست ایشان خارج نگردد.
  این نگارنده این مقدمه را نگاشتم تا بیان کنم امروزه مخالفت صریح با قانون زمینی مساوی هرج و مرج بوده و حوزویان که اینچنین قوانینی را بر نمی تابند با پوستینی دیگر قوانین خویش را در چهارچوب قانون و به نام مردم اما به کام خویش در جامعه استوار می کنند.مثالها از این یک طرفه به قاضی رفتن ایشان بسیار است که در راس آن وجود بی وجودی چون ولایت فقیه یا همان سلطنت دینی مشاهده می گردد که هر مخالفتی با آن مخالفت با قانون نامیده شده و در قانون مصادره شده دیگری به نام قانون مجازات اسلامی!!برای آن مجازاتی در نظر می گیرند تا کسی را جرات این نباشد که بگوید حاکم بی لباس است!
  سپاه پاسداران از همینگونه مصادره به مطلوب کردنهای حوزویان و مذهبیون است که در تنگناها آن را به قانون پاره پاره شده بی زبان می چسبانند.سپاهی که در خباثت از هیچ فرومایگی در حق ملت از سرکوب گرفته تا بلعیدن ثروت ایشان تا ترور و ارعاب و شکنجه وزندان فروگذار نکرده اینک با استناد به همین قانون من درآوردی ادعای مظلومیت نموده و خویشتن را یک نیروی نظامی صرف دانسته که مطابق عرف بین الملل تحریم آن بی معنیست.اما نکته در اینجاست که آیا واقعا نیروی تروریستی سپاه صرفا یک نیروی نظامیست و به وظایف خویش به عنوان یک نیروی نظامی بسنده کرده است؟!به یاد داشته باشیم که نظام فریبکار دینی همین نیرنگ نخ نما شده خویش را بدون توجه به منافع ملی پیشتر برای تحریم بانک مرکزی به کاربست که مورد بی توجهی قرار گرفت.بانک مرکزی که می بایست بنا بر وظیفه ذاتی خویش حافظ ثروت ایرانیان بوده و ارزش پول ملی مردمان ایران زمین را حفاظت نماید با بی خردی حکومت دینی و بی توجهی آن به منافع ملی به ابزاری بدل گشت که وظیفه ذاتی آن سواستفاده از موقعیت قانونی خویش جهت ارسال منابع ملی به تروریستهای دیگر منطقه بود تا اینکه بر خلاف عرف بین الملل مورد تحریم واقع گشت و مشکلات بسیاری برای ایرانیان غارت شده پدید آورد.
  واقع امر این است که در همین قانون مصادره شده حکومتی وظیفه سپاه حراست از آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی عنوان شده و به همین سبب در قیاس با ارتش که می بایست حافظ منافع ملی و حراست از مرزها باشد دارای بازوان و منابع بسیاری از رسانه و بانک گرفته تا اسکله های متعدد قاچاق است که در کنار حمایت از سایر گرهکهای تروریستی و به آشوب کشاندن منطقه با تاراج ثروت ملی به کار می بندد که اینها هیچیک مرتبط با یک نیروی نظامی کلاسیک در هیچ کجای دنیا نیست.پس جیغ و دادی که نظام مستبد دینی در مورد این سازمان تروریستی به راه انداخته و آن را نهادی معرفی می کند که در قانون من درآوردی ایشان جایگاهی قانونی دارد و به فراقانونی عمل کردن آن نیز هیچ وقعی نمی نهد را باید در راستای همین بی اعتقادی ایشان در حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش جستجو کرد.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نطفه حرام آن از ابتدا بر استواری پایه های استبداد دینی بنا شده بود و با نیرنگ نظام دینی حاکم عده زیادی از جوانان پاک سرشت این میهن را برای استواری پایه های ستبداد و نابخردی حاکمان دینی به مسلخ خویش برد چه آمریکا آن را تروریست بداند یا خیر در دادگاه افکار عمومی ایرانیان پیشاپیش تروریست شناسایی شده است.تروریست تروریست است چه در لیست ترامپ به طرفه الحیلی و مقاصد سیاسی و غیر سیاسی باشد و چه به دلیل بده بستانهای سیاسی دیگری نباشد.
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 135. درود
  بارش بهاری هرگز سیل نمی شد اگر زمامداری مردمی بود .سپاه هم که دمش قیچی شداماچه باید با این ولایت فقیه زاید کرد؟ که اینهو کهیر برجان ملت افتاده است. شگفتا و حیرتا از این صبر و تحمل ملت!!
  وپررویی ملایان که جای خود دارد.
  ملایان حکومت فاسد دینی را بوضوح در معرض نمایش گذاشتند و به پیر و پیغمبرتان این تکرار مدامش حال بهم می زند.
  در حالی که سیل زندگی و هستی مردم را بر باد میداد سپاه هم در همان جهت به گروگانگیری خود ادامه داده و به جای کمک به مردم پشت به مردم و سیلزدگان به دستگیری فعالان اجتماعی مشغول بوده و است زیرا ترک عادت موجب مرض است.
  انوقت عده ای می پرسند پس سپاه و ملایان کجایند تا راهها را ایجاد و مردم را کمک رسانی کنند؟

   
 136. آقای نوری‌زاد مکرر ادعا کرده ای که از اول انقلاب شاهد جنایتکاری وقتل حتی توسط آقای خمینی بوده ای اگر راست گفتاری پس باید پاسخ دهی چرا تا سال 89 که بیرونت انداختند بدون اعتراض با نظام همکاری میکردی؟ و در مورد آقای خامنه ای هم که امروزه با هر توهینی از ایشان یاد میکنی خودت در نامه هایت اعتراف کرده ای که بیش از هر فیلمساز و خبرنگار دیگری از ایشان حمایت کرده ای و از درایتهای ایشان برخودت بالیده ای ایشان را َپدر خطاب می کردی و از این که فرزندانشان را از کارهای اقتصادی و حکومتی بر حذر داشته اند خداوند را شاکر بودی و چه و چه (نامه بتاریخ 23 شهریور 89 سایت بی بی سی) و فقط وقتیکه بیجواب ماندی و بیرونت کردند ناگهان هدایت شدی!!!! ؟؟، شاید هم عقده ی ناشی از کوتاه شدن دستت از سفره بیت المال باعث این تغییر رویه شد؟ یعنی سی سال را دروغگو بودی و ناگهان راستگو شدی ؟ یا هنوز هم دروغگویی؟ در حقیقت مسئولین دروغگو و ریاکار مثل تو، مسبب تخلفات و اوضاع نابسامانی که از آن مینالی هستند و باید پاسخگو باشید نه مدعی. زالوهای فرصت طلب که هرکدام را از سر سفره بلند می‌کنند تازه یاد عدالت می‌افتید و شروع به اعتراض و نجس کردن سفره وتفرقه افکندن میکنید و اغلب خیانت را به شکلی دیگر ادامه می‌دهید تا جایبکه حتی خودت را به دشمن قسم خورده ایران یعنی عربستان فروخته ای

   
  • ميدانيد كه حر تا صبح عاشورا در لشگر يزيد باقي ماند و در آخرين لحظات به امام حسين پيوست
   اگر در آن لحظه شما آنجا بوديد به حر هم همين حرفها را ميزديد ؟

    
  • نگران باش که اوضایت قمر در عقرب است.

    
  • خوب تو چکار کردی جز اینکه حرفهای سپا را قرقره می کنی تو منشاء چه چیزی بودی.گیرم نوری زاد بد، تو چکار کردی از هنرهایت بنویس. ما که می دانیم این حرفهای خودت نیست به قول معروف بگو بزرگترت بیاید.

    
 137. چطور آزادانه اینجوری صحبت میکنی و همیشه فیلم میگیری؟!! چطور نمیگیرنت!؟ چطور وقتی یه روزنامه یه خط سخن حق مینویسه زود دربشو تخته میکنن و توقیف میشه، ولی تو توی خود ایران آزادنه فیلم و کلیپ انتقادی تهیه میکنی و باهات کاری ندارن!! خیلی عجیب و بعید به نظر میرسه!!پشتت به کی گرمه!! چقدر بهت میدن؟!؟ نکنه نقشت بلحاظ روانی خالی کردن تو دل مردمه و یکی مثل زیبا کلام و امید دانا و امثالهم هستی؟!!!
  دیگه باید به همه چیز و همه کس شک کرد، مخصوصا” امثال تو…

   
 138. سلام اقای نوریزاد کارهاای شما واقعا خارج از قدرت یک انسانه. شمارا نمیشناسم. ولی مثل اینکه شما از بهشت آمده اید. چیزی به ذهنم نرسید. از شخصیت شما بگم. واقعا خدا قوت میگم. از دست ما چی بر میاد دریغ نمیکنیم. شماره حسابی بدین تا اندازه وسعمون کمکی بکنیم. ممنون

   
 139. از خود بپرسید که این نوری زاد کثافت پول مسافرتهای بدون وقفه خود را به تمام سرزمین ایران مقدس ما ایران را از کجا میاورد؟ این کثافت که کار نمیکند! پس از کجا پول میاورد که نه تنها سقف روی سرش داشته باشد، پول داشته باشد که نقاشی کند، پول داشته باشد که شکم خود و خانواده‌اش را سیر کند در این شرایط اقتصادی که ملت ایران دارند از گرسنگی میمرند؟ سوال کردن، اولین آموزش دمکراسیست! این کثافت رژیم را به چالش بکشید!

   
 140. درود و خسته نباشید
  گریه آور و وحشتناک است.نتیجه ۴۰ سال دروغ و دزدی از مردم همین تجربه شماست. براستی با این ملت چه باید کرد؟
  من از ملت بدبخت سیل زده نمی گویم مردمی بدبختر از همین قشر شهرنشینانند که دست روی دست گذاشته و تماشا می کنند.
  حکومت اسلامی ولایت فقیه با ترویج دروغ چه در داخل و چه در خارج از کشورباعث جدایی بین ملت شده اما این سیل به مردم یاد داد که به کمک یکدیگر نیازمندند.
  اعتصابات صنفی رهی به ترکستانند مردم باید خواهان برکناری حکومت داعشی شوند.

   
 141. این دومی: امروز دست نظام اسلامی در منطقه و دنیا باز شده است.
  مش قاسم: : امروز دست نظام/* اسلامی در منطقه و دنیا رو شده است.

   
 142. سپاه/* شکستخورده تروریست: حسن/* دستور داده همه از سپاه پاسداران حمایت کنند.
  مش قاسم: حسن/* از این دستورها واسه عمهش بده.

   
 143. علم واقعی بشر توانست ازسیاه چاله ای در یک کهکشان دیگر که ۵۵ میلیون سال نوری از زمین دور است و هزاران خورشید و سیاره در اطرافش میچرخند عکس بگیرد و در مملکت بدبخت ایران “علم” سید مرتضی و هملباسانش میخواهد جلوی سیل خانمان برانداز را با دعا و نماز و پرتاب مهر در آب بگیرد و میگوید خدا دنیا را بخاطر علی و فامیلش آفرید و بزودی مردی سوار بر اسب و با شمشیر بعد از سیزده قرن زندگی مخفیانه از راه میرسد و ما را نجات میدهد . تنها شعور و تفکر میتواند ایرانیان را از منجلاب خرافات و حماقت نجات دهد.

   
  • ناشناس گرامی این اراذل و اوباش 1400 ساله نون همین مزخرفات را با فریب مشتی ابله خورده اند. خود این اراذل هیچ باوری به مزخرفاتشان ندارند بلکه بخوبی می دانند که بهترین راه زندگی /// و مفتخوری همین راهی است که از حماقت جماعتی می گذرد. تا ابلهانی هستند که بجای تفکر و بکار گیری خرد خود توسل به دعا و نذر و آخوند و مقدس شده ها می شوند دین و آخوند دروغ و مزخرفات دینی هم خواهد بود. تنها راه بیرون راندن مزخرفات و خرافات و دستگاه دینی از قدرت و /////////////////////// دینی و جلو گیری و یا بهتر بگویم بر ملا کردن دروغ و بستن راه های ارتزاق اراذل و /////////////// دینی و از تقدس انداختن آنچه مقدس شده است.

    
 144. بالاخره یکی پیدا شد که این تروریستهای اسلامی را بنام همان تروریست بخواند و روشون ارزش گذاری کند! آره ترامپ هر که باشه سیاستش در حال حاضر بنفع منافع ملی ایرانیان و همسو با منافع مردم ایرانست. ما 40 سال فریاد می زنیم که ای ملت این سپاه و بسیج ابزار ایدیولوژیک مشتی جنایتکار و تروریست اسلامی است . تمام بدبختی های منطقه و ایرانیان از همین سپاه و بسیجی است که ابزار سرکوب ایرانیان در داخل و ترور در منطقه و در دست حرامیان /// است. تمام سیاستهای سپاه غیر مردمی و ایران ستیزانه و در ضدیت با منافع ایرانیان است. اینها مشتی تروریست اند که ایرانیان را بگروگان گرفته اند. دم ترامپ گرم!

   
  • خاله جون ببین میتونی منو با آقا ترامپ آشنا کنی !

    
  • مزدک گرامی فکر نمیکنی که این تصمیم ترامپ موجب مظلوم نمائی نظام مسلط به ایران وکمی تغییر در دید دیگر دولتها به نظام ایجاد کند وشاید هم خود ترامپ در نظر دارد با این تصمیمها جای اینان را محکم کند

    
 145. مکرون به حسن/*: ایران از تشدید تنش خودداری کند.
  ترجمه: شیکر زیادی نخوری ها! به مرشدت هم بگو.

  /*: ک

   
 146. نیروی دریایی سپاه/* تروریست از توقیف محموله بزرگ سوخت قاچاق در تنگه هرمز خبر داده است.
  مش قاسم: هیچکی رقیب نمیخواد!

   
 147. فرمانده/* سپاه/* شکستخورده تروریست: گوشت نیروهای نظامی آمریکا در منطقه زیر دندان ماست.
  مش قاسم: حاجی! اینا گوشت سفت و گوشت تلخن. اینا زن و بچه ایرانی نیستن که تو توی کوچه خیابونای این مملکت توی سر و کله شون میزنی. میگی نه؟ از ژاپنیها و آلمانیها و عراقیها و طالبان و داعش بپرس. از ما گفتن.

   
 148. وقتی که نخست وزوزیر/* امامشون یه همچه چیزی باشه میخواستین فراکسیون امید لباس تروریستها رو به تن نکنه؟

  پرونده ناقض حقوق بشر: میرحسین موسوی
  ۴ بهمن ۱۳۹۷ / بهمن ۴, ۱۳۹۷ at ۳:۵۲ ب٫ظ

  نام و نام‌خانوادگی: میرحسین موسوی خامنه
  زندگی‌نامه: میرحسین موسوی متولد ۱۳۲۰ در شهر خامنه (از توابع آذربایجان شرقی)، دارای مدرک فوق لیسانس معماری و شهرسازی است.

  مسئولیت‌ها:

  ـ عضو شورای انقلاب اسلامی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹

  ـ عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

  ـ رییس دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰

  ـ قائم مقام دبیرکل حزب جمهوری اسلامی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰

  ـ سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰

  ـ وزیر امور خارجه از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱

  ـ نخست وزیر از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸

  ـ رییس ستاد انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۰

  ـ رییس شورای اقتصاد از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸

  ـ رییس بنیاد مستضعفان از ۱۳ آذر ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۸

  ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بهمن ۱۳۶۶ تا اسفند ۱۳۸۵

  ـ عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از ۱۳۷۵ تا خرداد ۱۳۹۰

  ـ مشاور سیاسی رییس جمهور از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶

  ـ مشاور عالی رییس جمهور از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

  ـ رییس فرهنگستان هنر از سال ۱۳۷۸ تا دی ۱۳۸۸

  موارد نقض حقوق بشر:

  ـ اجباری کردن حجاب در ادارات دولتی

  میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر در نقض حقوق زنانی که قوانین مربوط به حجاب اجباری را رعایت نمی‌کردند، نقش داشته است.

  در اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۴ میرحسین موسوی بخشنامه‌ای را درباره «حفظ و مراعات حجاب اسلامی» خطاب به کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات، سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی صادر کرد. این بخشنامه با تاکید بر ضرورت «مراعات دقیق» حجاب اسلامی برای زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور، از برخورد قاطع با متخلفان خبر می‌داد.

  ـ مصادره اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی

  میرحسین موسوی به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان(۱۳۶۸-۱۳۶۰) در مصادره اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی مشارکت موثری داشته است. طبق اسناد موجود، موسوی در مورد صرف اموال مصادره شده، تعیین سیاست‌ها و هم‌چنین عزل و نصب مدیران در بنیاد مستضعفان از اختیارات قابل توجهی برخوردار بوده است. به‌طور نمونه قبرستان بهائیان آمل موسوم به گلستان جاوید، در زمان ریاست موسوی بر بنیاد مستصعفان به نفع این بنیاد مصادره شد. محسن رفیق دوست که پس از موسوی به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شد در مصاحبه‌ای گفته است که هنگام انتصابش در شهریور ۱۳۶۸، این بنیاد ۸۰۰ شرکت را در اختیار داشته اشت.

  بنیاد مستضعفان در اسفند ۱۳۵۷ با فرمان روح‌الله خمینی، برای مصادره اموال خاندان شاهنشاهی و مقامات رژیم سابق تاسیس شد. کمی پس از آن، این بنیاد مصادره‌ اموال بهائیان، یهودیان، مخالفان جمهوری اسلامی و هر کسی را که می‌شد به طریقی به حکومت شاه پیوند داد را نیز آغاز کرد.

  ـ کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷

  میرحسین موسوی، به عنوان نخست وزیر در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ و پنهان‌کاری نظام‌مند درباره آن مسئول است.

  در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن‌ها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.

  عصمت طالبی که همسر و برادرش با وجود این‌که حکم حبس داشتند، در تابستان ۶۷ اعدام شدند، در شهادتی نزد عدالت برای ایران از مراجعه خانواده‌ها به دفاتر مسئولان وقت جمهوری اسلامی برای متوقف کردن کشتار ۶۷ و اطلاع دفتر نخست وزیر (میرحسین موسوی) از این کشتار گفته است:

  «وقتی ملاقات‌ها قطع شد با خانواده‌ها قرار گذاشتیم، جلوی مجلس سنا رفتیم، دفتر رفسنجانی بود، نامه دادیم، دفتر نخست وزیری رفتیم که موسوی آن موقع نخست وزیر بود. آنجا ما را بیرون کردنداز دفتر… گفتند حق ندارید… ما اینجا اجازه نداریم شما را راه بدهیم که ما پافشاری کردیم با مادرها… مادر ریاحی بود، مادر سرحدی بود،ذچند نفر دیگر هم بودیم. تقریبا ده نفری می‌شدیم، مادر خودمم هم بود. تو دفتر نخست وزیری بعد از اصرارهایی که ما کردیم، دوباره گفتند حالا که اینجوری است نامه بدهید. نامه نوشتیم، امضا کردیم، البته بیرون از محوطه… تو خیابان نشستیم و نامه نوشتیم. دادیم دفتر نخست وزیری که ما خانواده‌های زندانیان سیاسی هستیم، قطع ملاقات شدیم، یک عده اعدام شدند، یک جوابی از شما می‌خواهیم. کاری کنید که جلوی اعدام‌ها گرفته شود. می‌دانستیم دارند اعدام می‌کنند. ما این نامه را بردیم دفتر نحست وزیری، یک آقایی درآمد و این نامه را دریافت کرد و از ما سوال کرد، ما گفتیم ما خانواده زندانیان سیاسی چپ هستیم، فهمید از نامه فهمید. [آن آقا] گفتش که، دقیقا این جمله را گفت: «با بچه‌های چپ کاری ندارند، فقط مجاهدها را [اعدام می‌کنند]…» یعنی خبر داشتند اعدام دارد می‌شود.»

  در ماه‌های پس از کشتار ۶۷، وزارت خارجه دولت میرحسین موسوی و سفرای ایران در سازمان ملل و کشورهای مختلف به طور هماهنگ و قاطعانه وقوع این کشتار را انکار کردند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، عبدالله نوری، وزیر وقت کشور، علی اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی، معاونان وزیر امور خارجه به ترتیب د‌ر سال‌های ۱۳۶۸و ۱۳۶۹، سیروس ناصری، نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، محمد جعفر محلاتی، نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار ایران در لندن و محمدعلی موسوی، کاردار ایران در اتاوا، از جمله مقامات فعال در این زمینه بوده‌اند.

  سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود جزئیات مربوط به اقدامات این مقامات را تشریح کرده و نشان داده است که آن‌ها چطور وقوع کشتار را از اساس انکار می‌کردند،

  بقیه رو در این لینک ببینین: https://justice4iran.org/persian/human-rights-violators-bank/human-rights-violators

   
  • خود رهبر منافقین رجوی ، یعنی سازمانی همیشه خیانتکار به میهن (در همکاری با عراق متجاوز به کشور که در پی تجزیه ایران بود، همکاری با امریکا و عربستان در جاسوسی های پرونده هسته ای و …..) ، که شما در مورد زندانیان وفادار به این سازمان کثیف و در حال جنگ با کشور قلمفرسایی می کنید در نامه ی مورخه ٢٦ دسامبر ١٩٨٥ به گورباچف به ترور بیش از ۱۰ هزار نفر در ایران اقرار کرده است ( فقط تا آن تاریخ )
   در همه کشورهای دنیا همکاران با دشمن متجاوز را اعدام و یا به شدیدترین مجازات قاتونی کشور مربوطه محکوم می کنند .

   نامه فوق در سایت های متعددی وجود دارد و این هم یکی از منابع از خود مخالفین

   http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=312.html

    
   • عجب! پس چرا وقتی محمد رضا شاه همین ها را مجازات میکرد دیکتاتور و جنایتکار بود و هنوز هم همین حرف را میزنید.

     
   • ناشناس گرامی،کلّا این حرف توی کلّه نوریزاد نمی رود! شما هرچه بگوئید مجازات قانونی محاربان مسلّح تروریست که مطابق با آمار رسمی سیزده هزار نفر از مردم عادی و مسئولان عالیرتبه منتخب مردم را بقتل رساندند،بعد اعلامیه رسمی بر قیام مسلّحانه علیه حکومت قانونی منتخب مردم کردند،بعد به صدام حسین متجاوز بخاک ایران پیوستند و به او اطلاعات دادند و جاسوسی کردند و مطابق نص قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 61 ،همه اعضاء این گروهک محارب محکوم به اعدام بوده اند،ایشان بخرجش (ببخشید به کلّه مبارکش نمی رود!)و مایل است همینطور یک دروغ واضح را ترویج و عده ای مخالف ساده لوح را سر کار بگذارد،به این عنوان خزعبل این پست خزعبل نگاه کنید:نوشته است خمینی آدم کشت! این یک گزاره کاذبانه و دروغ است،خمینی هیچ “آدمی” نکشت،خمینی عده ای جانور وحشی که نه بقواعد دموکراتیک و قاعده بازی دموکراسی و رای مردم ملتزم بودند،و نه فهمی از سیاست ورزی مدنی داشتند،و در خیابان به هرکس ریش داشت یا تسبیحی دست اش بود شلیک می کردند و همینطور که شما اشاره کردید به این اعمال وحشیانه خود افتخار می کردند و الان تفاله ها و دنباله های آنها نیز کیش کیش دهنده گردن کلفت هایی مثل ترامپ و پومپئو و سبیلوی احمق هستند،خمینی اینها را مطابق قانون بسزای اعمالشان رساند،اینها اگر آدم بودند و آدم بشو بودند هرگز مرحوم آقای خمینی آنها را مجازات نمی کرد،این آقای خمینی همان فرد با سعه صدری بود که پیش از انقلاب قریب به دو هفته به سخنان ایدئولوگ های آنها که به عراق رافته بودند گوش داد،و شناخت آنان را شناخت اسلامی ندانست و آنرا التقاطی از مارکسیسم و نهج البلاغه و قرآن دانست،خمینی یک متفکر و ایدئولوگ طراز اول جهان اسلام بود و اینها را از همان اول می شناخت،و در برابر خواسته آنها (یعنی قیام مسلحانه و ترور شاه و اطرافیان) ایستاد و گفت،اتکاء من بر مردم است نه سلاح و ترور و زور.
    بعد از انقلاب نیز مادام که اینها و گروههای دیگر دست بسلاح نبردند و قلدری نکردند و خیانت و جاسوسی نکردند،با سعه صدر آنان را تحمل کرد،اما وقتی با وقاحت سیزده هزار نفر از مردم بیگناه این کشور را ترور کردند و جاسوسی و خیانت در جنگ کردند ،قاطعانه حکم قانونی اسلامی را در مورد آنان اجراء کرد.اینها چیزهایی است که یا از شعور امثال نوریزاد دور است،یا آنرا می فهمند اما،تبعیت از شیطان و هوای نفس آنان را وا می دارد که چشم بر حقیقت بسته و برای عده ای خودنمائی کنند که نتیجه ای نیز البته نخواهد داشت جز خذلان و خواری تاریخی …الان امثال ایشان دلخوش به این تکرارهای کودکانه اند و اهانت به یکی از بزرگان تاریخ معاصر را دستمایه شجاعت خویش می پندارند که البته عاقلان به اینان لبخند می زنند! حساب و کتاب و آخرت نیز البته در جای خود محفوظ است،اگر هنوز باوری به آن باشد!
    بس است! الان دوباره ایشان یکی دیگر از مطوّلات تکراری خویش را اینجا می نگارد و بعد بدو بدو می رود به کانال تلگرام و با تحریف سخن من شروع می کند به شیرین زبانی برای مخاطبان نامعلوم و لذّات وهمی دنبال این تکرارها!

     
  • مش قاسم گرامی اینها همه سرو ته یک کرباسند. دعواشون رو لحاف قدرته نه حقوق مردم! در فرهنگ این اراذل مردن وسیله یا طنابیه که بتونند باهاش خودشونو از پله های قدرت بالا بکشند!

    
 149. به نقل از هادی خرسندی:
  خاطرات وحیدالعظما، علمدار آقا
  امروز آقا راجع به خبرهای سیل حرف می‌زدند. پرسیدند از مسئولین کسی را سیل نبرده؟ عرض کردم ممکن است یکی دو نفرشان را برده باشد به کانادا.

   
 150. وزوزیر/* بیراه و شهرنسازی اسلامی: زیرساخت‌ها 30هزار میلیارد ریال از سیل خسارت دید.
  ترجمه: 30هزار میلیارد ریال خوردیم که زیرساخت زیر استاندارد بسازیم، 30هزار میلیارد ریال دیگه بدین بخوریم که دوباره زیر ساخت غیر استاندارد واستون بسازیم. به حکومت اسلامی دزدی و چپاول غیر استاندارد سازی اسلامی خوش آمدید.

  /*: ک

   
 151. مولوی عبدالحمید: قرارگرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا را محکوم می‌کنیم

  مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در کانال تلگرامی اش نوشت:

  روز سوم شعبان مصادف است با «روز پاسدار». بنده این روز را به عزیزان سپاه پاسداران تبریک می‌گویم.

  سپاه یک ارگان انقلابی و برخاسته از ملت و مردم است.

  سپاه پاسداران هشت سال از تمامیت ارضی ما دفاع کرد و در این راه شهید داد. سپاه پاسداران امروز به یک قدرت بزرگ تبدیل شده است.

  ===
  پی نوشت:عیبی نداره مولوی! عوضش محمد نوریزاد سابقا انقلابی آنطرف بامی و حالا این طرف بامی،قویّا از این اقدام احمق ها در امریکا حمایت کرده است! ببینیدش چقدر وطن دوست و ایرانیه و چقدر خوب منافع کشورشو تشخیص میده! اینجاست، اینجوری گفته:

  من – محمد نوری زاد – نه تنها بشدت از تحریم سپاه توسط آمریکا، بل از تحریم همه جانبه ی سپاه توسط دیگر کشورها و مجامع جهانی، استقبال و حمایت می کنم!

  https://t.me/MohammadNoorizad

  ———–

  درود سید مرتضای گرامی
  کاش شما را اندازه ای از انصاف بود که شخصا با مولوی عبدالحمید دیدار می کردید و از دلش خبر می گرفتید. من اما به دیدارش رفته ام و سخنانش را شنیده ام. او و خانواده اش و بلوچان بشدت از طرف سپاه تحت فشار و زندان و کشتارند. با اطمینان می گویم: این هرگز حرف دلش نیست بل مجبورش کرده اند.
  ذره ای انصاف و آزادگی بد نیست ها؟
  با احترام

  .

   
  • انصاف و سید ؟از اعجاز است .
   جناب نوری زاد کجا نان به نرخ روز خورده ؟سید اصلا به آینه نگاه می کنی؟

    
  • تو همه را مثل خودت دو رو به حساب می آوری نوریزاد , نه جانم همه مثل تو نیستند !

    
  • باز هم دروغی دیگر از نوریزاد، کشتار مردم بلوچ توسط سپاه

   نوریزاد اگر این ادعایت دروغ نیست اسم ۱۰ نفر را بنویس که کشتار شده باشند، کشتار را که نمی توان مخفیانه انجام داد ، مگر نشنیده ای که این تروریستهای مورد حمایت عربستان ( متحد منطقه ای آمریکای دروغگو در مبارزه با تروریسم ) هستند که دهها مرزبان را کشتار کرده اند ، مرزبان هایی که از امنیت موجودات ناسپاس و نمک نشناسی مثل بعضی کاربران این سایت دفاع می کنند تا امثال داعش خانواده آنها را به تاراج و برده گی نبرند

    
  • بنظر من مولوی عبد الحمید،بر خلاف شما،سنّی معقولی است و من غالب موضعگیری های او را عاقلانه و وطن دوستانه می دانم،او بر خلاف شما فردی افراطی نیست،عجیب از شماست که یک موضع رسمی از یک فرد معنون سیاسی را به دروغ و نسبت های ناروا می آرایید،او ممکن است گله و انتقادهایی هم داشته باشد اما همان گله و انتقادها را نیز صریح و علنی بیان می کند،و اگر فرضا کسی ظاهرش با آنچه درگوشی یا نجوائی به این و آن می گوید متفاوت باشد،حتما فردی متظاهر،منافق و ریاکار است،و من تاکنون چنین رفتارهایی از وی ندیده ام و برای نقل قول های شما نیز اعتباری قائل نیستم،مدتی قبل همه دیدند چه دروغ هایی به دکتر خزعلی نسبت دادید که آنرا تکذیب کرد،شما معمولا اظهار نظرات اشخاص را با تاویلات خزعبلانه خود تحریف می کنید تا شاید بر عدد افراد گمراهی مثل خود بیفزایید هرچند در خیال و وهم!

   احتراما

    
  • البته که مولوی عبدالحمید چیزی که واقعا معتقد به آن است را گفته جناب نوریزاد ! اختلاف تو با مولوی عبدالحمید در این مورد خاص به نظر من اساسش این است که تو ترامپ را دوست میدانی و او دشمن . ما به خوبی یادمان هست که چطور زمانی که ترامپ انتخاب شد وجد آمده بودی جناب نوری زاد . این که میگویی : ” من اما به دیدارش رفته ام و سخنانش را شنیده ام ….. با اطمینان می گویم: این هرگز حرف دلش نیست بل مجبورش کرده اند.” هم از بی صداقتی توست . بخش اول گفته ات برای قبولاندن بخش دوم آن است جناب نوریزاد طوری که خواننده تصور کند که در آن ملاقات او نظرش را راجع به سپاه گفته که با آن چه که اخیرا گفته در تضاد است . من مطمئنم که جناب مولوی عبدالحمید به شدت از این دروغ تو متاثر میشود . تو بار ها در همین سایت , صادقانه یا مزورانه من نمیدانم خودت بگو , نوشته ای که در سپاه اکثر سرداران پاک و میهندوست و مردم دوستند و سپاهیان عادی هم که همه میدانند میهندوست و مردم دوست و طرفدار عدالت و خواهان سر بلندی وطن خویشند , پس از چه روی ای مرد کهنسال نادان و گرفتار خودخواهی و کینه کور در مورد سپاه این را میگویی و دروغ از جانب مولوی عبدالحمید که به صداقت در بین ایرانیان مشهور است می پراکنی ؟

    
   • یک مشکل کوچولو فقط در گفتمان نوریزادیه وجود دارد،اگر گفتید چیست؟! بله درست حدس زدید! ایشان هرچه می گوید را بقید “با اطمینان می گویم”می گوید! چون با اطمینان می گوید،مخاطب او نیز باید با اطمینان دل به سخن او سپرد! نظیر آنچه که مدتی قبل پیرامون جمع کردن اعانه فرمایش کرده بود:شما را گریزی نیست از اینکه بمن “اعتماد”کنید!

    ——–

    درود سید مرتضای گرامی
    این که من در آن نوشته آورده بودم: شما را گریزی نیست از این که بمن اعتماد کنید، مربوط است به کمک به خانواده ی زندانیان سیاسی در تهران و شهرستانها. که من همچنان ماهیانه به جمعی از آنان کمک می کنم و نمی توانم اسم خانواده ها را منتشر کنم. اطمینان دارم خود شما نیز اگر بودید اسم این خانواده های مستمند را – که نان آورشان زندانی ست – منتشر نمی کردید. اما در باره ی کمک به هموطنان سیل زده، که تا پیش از مسدود شدن حساب بانکی حدود یکصد و چهل و پنج میلیون تومان جمع شده بود – من حتما میزان پولهای دریافتی و ریز به ریز هزینه ها را منتشر خواهم کرد.
    سپاس از این که ذهنیت خود را اصلاح می فرمایید.

    .

     
    • سید واضح است که جناب نوریزاد نمیتوانست ادعا کند که از خود مولوی عبدالحمید خلاف نوشته او را شنیده , به همین خاطر هم نوشته ” با اطمینان …..” تا القاء کند به خواننده که گویا در دیداری این را از او شنیده ولی برای محافظت او از انتقام گیری سپاه این گونه نقل میکند ماجرا را . خوب است که شما همین مطلب او را برای جناب مولوی عبدالحمید میل کنید تا در جریان قرار گیرد .

      
    • گمان نمی کنم،کمک مالی کردن به خانواده یک زندانی چه سیاسی و چه غیر سیاسی جرم باشد،ما در قوانین چنین چیزی نداریم و کمک کردن به خانواده یک زندانی هیچ ربطی به جرم خود او و مجازاتی که می شود ندارد بنابر این افشاء کردن نام آنها نیز مانعی ندارد.من بیاد دارم آنوقت ها که مرحوم شیخنا الاستاد ره زنده بود وقتی همین اکبر گنجی در زندان بود،نزدیکان بیت ایشان بمن گفتند که آقا (مرحوم آیت الله منتظری ره) برای خانواده گنجی و برخی دیگر از این دست زندانیان اصلاح طلب اعانه می فرستند.
     نیز بنده شخصا هیچ تصور خلافی در مورد پاکدستی شما در مورد اعانه ها ندارم،و در برخی بحث ها غرضم تصحیح این اشتباه شماست که خود را بعنوان یک فرد عادی محقّ می دانید که دیگران بشما اعتماد کنند،اما براحتی از اعتماد اکثریت مردم بمنتخبان خود اعم از رهبر و رئیس جمهور و دیگران گذر می کنید و بواسطه برداشت غلط خود آنان را گاهی با دوری از ادب دزد خطاب می کنید،امیدوارم شما نیز این ذهنیت خطای خود را که خلاف اخلاق و خلاف دموکراسی هست تصحیح کنید.
     کما تدین تدان
     سپاس

      
 152. انگلیس درخواست آمریکا را رد کرد: سپاه را تروریستی نمی دانیم

  یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس درخصوص درخواست ‘مایک پمپئو’ وزیر امور خارجه آمریکا از متحدان واشنگتن برای پیوستن به اقدام آن کشور علیه سپاه گفت: تصمیم آمریکا درباره تروریستی نامیدن سپاه به خود آن کشور مربوط است…

  یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس در پاسخ به سؤال (ایرنا) درخصوص درخواست ‘مایک پمپئو’ وزیر امور خارجه آمریکا از متحدان واشنگتن برای پیوستن به رفتار غیرقانونی آن کشور علیه سپاه گفت: تصمیم آمریکا درباره تروریستی نامیدن سپاه به خود آن کشور مربوط است….

  همزمان، یک سخنگوی اتحادیه اروپا هم در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا با اجتناب از حمایت از تقاضای غیرقانونی وزیر خارجه آمریکا گفت که این اتحادیه درباره اقدامات آمریکا اظهارنظر نمی‌کند….

  تحلیل گران انگلیسی معتقدند که تصمیم آمریکا درباره سپاه مصرف داخلی دارد و دولت لندن و اتحادیه اروپا از آن پیروی نخواهد کرد….

  سفیر اسبق انگلیس در سوریه می‌گوید: سپاه پاسداران نقش شجاعانه و سازنده‌ای را برای شکست گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق ایفا کرد و ما در غرب بایستی قدردان تلاش‌ها و بهایی باشیم که ایران و به‌ویژه سپاه در این زمینه پرداخت کرده است .

  «پیتر فورد» که در سال‌های 2003 تا 2006 سفیر انگلیس در سوریه بوده است، تأثیر تصمیم آمریکا درباره سپاه بر جریان مبارزه با تروریسم را ‘صفر’ ارزیابی کرد و گفت: تنها چیزی که این تصمیم روی آن تأثیر نمی‌گذارد هدفی است که برای آن طراحی‌شده است. یعنی ایران را متقاعد کند تا سیاست‌های خود را تغییر دهد….

  وی افزود: این تصور که چنین توهینی ایران را مطیع آمریکا خواهد کرد احمقانه است. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد و هدفی که آمریکا درباره چنین تصمیمی عنوان کرده دروغ است. هدف این است که آمریکا به منافع کوتاه‌مدت خود دست پیدا کند و ترامپ و دوستش نتانیاهو وجهه خود را در داخل تقویت کنند.
  این دیپلمات اسبق انگلیسی با پیش‌بینی موضع انگلیس گفته بود بعید می‌داند که انگلیس بخواهد از سیاست‌های اروپا در قبال ایران فاصله بگیرد و اتحادیه اروپا هم از تصمیم آمریکا پیروی نخواهد کرد…

  https://www.entekhab.ir/fa/news/469771/

  ===
  پی نوشت: عوضش یک کلّه و مخ سیاسی (محمد نوریزاد مستند ساز) در ایران،قویّا از این اقدام احمقانه گردن کلفت های احمق امریکا حمایت کرده است! ببینید اظهارات این مخ و کلّه سیاسی منحصر بفرد ایرانی اینجاست در کانال تلگرامش:

  من – محمد نوری زاد – نه تنها بشدت از تحریم سپاه توسط آمریکا، بل از تحریم همه جانبه ی سپاه توسط دیگر کشورها و مجامع جهانی، استقبال و حمایت می کنم!

   
  • آمورتی ، سند انگلیسی بودن جنابتون رو رو کردین!!!!!؟ ای که بر هرچی انگلیسیه لعنت و به نوکراشون اول همه سیک های بی همه چیز. آما اینو بدون که عمر فتنه فقیه تمومه!!!!

    
   • گور پدر انگلیس! اما در این قضیه تروریست معرفی کردن سپاه از سوی احمق های حاکم بر امریکا که قطعا مبتنی بر مراودات خاص آنها با منافقین خلق و نتانیابو بوده است،حتی انگلیسی ها نیز این خزعبل غیر منطقی و بر خلاف قوانین و حقوق بین الملل را نپذیرفتند،از این جهت بنظرم شرف انگلیسی ها از تو و مرادت نوریزاد بیشتر است!من حقیقتا حتی در ایرانی بودن امثال شما شک دارم.

     
 153. درود جناب نوری زاد گرامی از خانم نرگس محمدی خبری دارید؟
  اینگونه تلقین می شود که جنگی در پی است حال آنکه جنگ گرم را حکومت اسلامی سالهاست شروع کرده است.ملت ایران باید جوابگوی مخاصمات حکومت باشند همانگونه که اکنون تاوان اعمال حکومت را با اعمال تحریمها پس میدهند.
  این حکومت نه اصلاح پذیر است و نه خواهان آن.
  مجموعه حکومت ولایت فقیه ومخلافاتش چون سپاه و بسیجی با تعارفات کنار نخواهند رفت.

  ———

  درود بانوی گرامی
  وسط کمک رسانی به سیلزدگان در منطقه ی رودبار کوهنانی تلفنم زنگ زد. نرگس محمدی بود که از زندان اوین زنگ می زد. کوتاه. نوروز را تبریک گفت و بشدت با سیلزدگان همدلی کرد و سلام رساند.
  با احترام

  .

   
 154. بیانیه‌ جمعی از فعالان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه درباره سیل فروردین ۹۸: اکنون وقت همبستگی برای کمک به هم‌وطنان سیل‌زده است.
  مش قاسم: شیادان! تا بحال کجا بودن؟ مشغول شامورتی بازی! این …(سه نقطه از مش قاسم) …(سه نقطه از مش قاسم)ها همونایی هستن که شالوده این نظام رو گذاشتن که شالوده مملکت سازی رو نابود کرد. حالا هم میخوان از آب گل آلود واسه خودشون ماهی بگیرن. …(سه نقطه از مش قاسم) …(سه نقطه از مش قاسم)ها تخمشون با …(سه نقطه از مش قاسم) …(سه نقطه از مش قاسم)ها کاشته شده.

   
 155. ارزش اسکناسی که تصویر اون ///اولی روش ترسیم شده به کمتر از یک دو هزارم ۴۰ سال پیش رسیده. از این بیشتر هم خواهد افتاد. منقلابیون ۵۷ چشتون روشن.

   
 156. چوپون/* سردار/* شکستخورده: ناوهای آمریکایی از کنار قایق‌های سپاه عبور نکنند!
  ناو آمریکایی به قایق سپاه/* شکستخورده: راه رو نگیر برو کنار!
  مش قاسم: توی این دعوا فکر میکنین کدوم یکی نابود میشن؟

   
 157. وزوزیر/* دفاع آخوندی:
  – سوریه با تروریست نامیدن سپاه مخالف است.
  مش قاسم: اوووه پشت آمریکا لرزید!

  – پیش‌قدم ناامنی نمی‌شویم.
  مش قاسم: دومین جا زدن در ۲۴ ساعت.

  /*: ک

   
 158. سلام و درود

  ( در ستایش کار انسانی و یاوری مردانه و ستودنی استاد نوریزاد و تمام عزیزانی که ایشان را پیک امید و امین خود دانستند و کمک های خود را با دست ایشان به سیل زدگان و آسیب دیدگان رساندند. در حقیقت ابیات زیر ستایش از کار انسانی همهٔ آنان است. )

  سیل مهیب خلق را در میکشید
  شیر مردی رفت و فریادشان رسید *

  شیرمردانند در عالم مدد
  آنزمان که افغان مظلومان رسد

  بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند
  آنطرف چون رحمت حق میدوند

  محض مهر و یاوری و رحمتند
  همچو حق بی منّت و بی علتند

  * ابیات از حضرت مولاناست و به مناسبت وقوع سیل اخیر بیت اول را قدری تحریف کرده ام .

   
 159. برادران قاچاقچی از امروز برای قاچاقچیگری هم باید قاچاقی کار کنن.

   
 160. جانشین/* فرمانده/* قرارگاه/* ثارالله/*: باید منتظر تصمیم سنا درباره اقدام ترامپ علیه سپاه ماند.
  مش قاسم: هنوز ۲۴ ساعت نشده جا زدن. تا آنجایی که من میدونم سنا در این مورد اختیاری نداره، بهخصوص وقتی که اکثر سناتورها از حزب حاجی ترامپ هستن.

  /*: ک

   
 161. اعزام طاهر قدیریان فعال محیط زیستی بازداشت شده به بیمارستان بقیه‌الله سپاه

  طاهر قدیریان یکی از هشت متهم پرونده موسوم به فعالان محیط زیست تحت درمان قرار گرفت. به گزارش ایرنا این فعال محیط زیستی زندانی به منظور ادامه روند درمان و معالجه خود به بیمارستان بقیه الله اعظم برای آزمایش اسکن تیروئید اعزام شد.

  به گزارش کلمه، سال گذشته، مادر طاهر قدیریان گفته بود که وضعیت جسمی فرزند او وخیم شده و به شدت وزن کم کرده است.

  فعالان محیط زیستی در ماه بین ۳ تا ۷ دقیقه بیشتر اجازه‌ی ملاقات با خانواده‌ی خود را نداشته و این ملاقات نیز همراه با حضور ماموران امنیتی صورت میگیرد و برای همین خانواده‌ی این فعالان محیط زیستی از وضعیت بازداشتی های خود بی خبر هستند.

  اواسط بهمن سال گذشته، محاکمه هشت فعال محیط زیست که بیش از یک سال از بازداشتشان می گذرد به طور غیرعلنی شروع شد. حضور آنان در دادگاه با همراهی تعداد زیادی از ماموران امنیتی اطلاعات سپاه همراه بوده و آنان اجازه صحبت کردن با یکدیگر را نیز نداشته اند.

  نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست بازداشت شده در جلسه دادگاه اعلام کرده بود که بارها توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید شده است.

  او در دادگاه رو به دیگران کرده و فریاد زده “اگر شما رو هم مثل من به آمپول زدن تهدید می‌کردند، اعتراف می‌کردید! مردم این چند ماه من را انفرادی نگه داشتند، کلی زدنم و به زور اعتراف گرفتن، دارن منو میبرن پیش صلواتی اعدامم کنن”

  در این پرونده این پرونده، چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم‌اند.

  پس از مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان، مشخص شد که اطلاعات سپاه تعدادی از فعالان محیط زیستی را به اتهام جاسوسی باز داشت کرده است، اتهامی که اما و اگرهای فراوانی همراه داشت و باوجود پخش مستندهای نمایشی از صدا و سیما و رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی بازهم افکار عمومی نسبت به جاسوس بودن فعالان محیط زیستی قانع نشدند.

   
 162. آیت‌الله‌های صوری و دکتراهای جعلی

  زیتون ـ محمدرضا سرداری: سال ۹۸ برای دولتمردان حسن روحانی با خوش‌یمنی آغاز نشد. سیل فراگیر در کشور برای مدیران دولتی به‌ویژه آنان که در سفر نوروزی بسر می‌بردند، دردسر ساز شد و برخی از همان ابتدای سال دولت را به سوء مدیریت بحران متهم کردند و برخی دیگر نیز «مدیریت بحران» وارونه کردند و نام «بحران مدیریت» را بر آن نهادند. اما این تنها بداقبالی دولتی‌ها نبود.
  در میان هیاهوی خبری سیل، اظهارات یک استاد دانشگاه توجه‌ها را به سمت نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه برد. «داود سوری» اقتصاددان ادعا کرد که مدرک «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه جعلی است و اینکه دانشگاه پیزلی که به عنوان دانشگاه وی معرفی شده، وجود خارجی ندارد.
  واکنش‌ها در فضای مجازی حول این خبر در چند محور قابل ارزیابی است. برخی کاربران با فرض صحت ادعای جعلی بودن مدرک دکترای نوبخت، از این که برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور به چنین فردی سپرده شده ابراز تأسف کرده‌اند و این را خود دلیلی بر نابسامانی اقتصادی کشور می‌دادند.

  همچنین محمد طبیبیان،‌ استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در کانال شخصی خود در تلگرام صحت مدرک نوبخت را محل تردید و ابهام دانست. بنابر ادعای این استاد دانشگاه جوابیه وزارت علوم بر ابهامات افزوده است و به‌جای آن نوبخت باید تصویر مدرک خود را منتشر کند. طبیبیان همچنین گفت که اطلاعات موجود درباره نوبخت، در وب‌سایت آن دانشگاه، کامل و همخوان نیست.

  یک کاربری توییتر با انتشار تصویری از تبلیغات نوبخت در انتخابات مجلس ششم که در آن عنوان دکتر به کار رفته، وی را به کلاهبرداری متهم کرده. زیرا بر اساس اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت علوم وی در آن زمان مدرک دکتری نداشته است. مشابه این اتهام در مورد حسن روحانی نیز وجود دارد.
  به‌هرحال محمد باقر نوبخت نخستین متهم به جعل مدرک تحصیلی خویش نیست. پیش‌تر اصولگرایان رئیس وی حسن روحانی را نیز به داشتن مدرک جعلی و سرقت پایان‌نامه متهم کرده بودند. مدارکی که هر دو نیز در اسکاتلند صادر شده است.

   
 163. شبکه انتقال دلار به سپاه پاسداران» در لیست جدید تحریم های آمریکا

  ایالات متحده روز سه‌شنبه ۲۶ مارس از اعمال تحریم‌های جدید علیه شبکه‌ای از سازمان‌ها و افراد حقیقی خبر داد که به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌رساندند و همچنین بیش از یک میلیارد دلار ارز را جهت «بودجه عملیات‌های سپاه پاسداران» تامین کرده‌اند.

  وزارت خزانه‌داری ایالات متحده می گوید که این ۲۵ فرد و شرکت در سه کشور ایران، ترکیه و امارات عربی متحده مستقر هستند و به سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران برای تامین ارز مورد نیاز برای عملیا‌ت‌ها و فعالیت‌هایشان کمک می‌کنند.

  بانک انصار، شرکت و صرافی اطلس و چند شرکت‌های صوری تامین کننده ارز برای بانک انصار نظیر ساکان، ناریا، لبرا مون و شرکت ارزی هیتال از جمله موسسات و شرکت‌های تحریم شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند.

  برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: «ما شبکه گسترده‌ای را افشا کرده‌ایم که توسط ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا ایجاد شده‌اند.»

   
 164. پرزیدنت دونالد ترامپ رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد

  پرزیدنت دونالد ترامپ در بیانیه ای رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. به گفته وزیر خارجه آمریکا تصمیم پرزیدنت ترامپ برای قراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی ایالات متحده، از یک هفته دیگر به شکل رسمی به اجرا گذاشته می‌شود.

  این نخستین بار است که ایالات متحده واحد نظامی یک دولت را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته است.

  پرزیدنت ترامپ در این بیانیه نوشت: «امروز من رسما قصد دولتم برای تعیین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران (آی‌آر‌جی‌سی)، شامل نیروی قدس آن سپاه، به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بنا بر بند ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعیت را اعلام می‌کنم. این گام بی‌سابقه که تحت رهبری وزارت خارجه برداشته می‌شود، موید این واقعیت است که [رژیم] ایران نه تنها یک حامی حکومتی تروریسم است، بلکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالانه در تروریسم، به عنوان یک ابزار حکومت‌داری، مشارکت کرده و آن را تامین مالی و ترویج می‌کند.»

  رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرد: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابزار اصلی دولت ایران برای هدایت و اجرای کارزار تروریسم بین‌المللی آن [رژیم] است.»

  در ادامه بیانیه آمده است: «این نخستین بار است که بخشی از یک دولت دیگر از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین می‌شود. این تعیین، بر این حقیقت تاکید می‌کند که اقدامات ایران از پایه و به صورت بنیادین با اقدامات دولت‌های دیگر متفاوت است. این اقدام، گستره و میزان فشار حداکثری ما بر رژیم ایران را به مقدار چشمگیری گسترش خواهد داد. این اقدام همچنین خطرات داد و ستد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا ارائه پشتیبانی به آن را کاملا شفاف و روشن بیان می‌کند. اگر شما با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داد و ستد می‌کنید، در حقیقت در حال پشتیبانی مالی از تروریسم هستید.»

   
 165. پومپئو: قاسم سلیمانی تروریست است؛ او و گروهش را تحت پی‌گرد قرار می‌دهیم

  پومپئو شامگاه دوشنبه ۸ آوریل در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفت: «قاسم سلیمانی تروریست است. او و سپاه پاسداران را همچون هر گروه تروریستی دیگر تحت پی‌گرد قرار می‌دهیم».

  پومپئو افزود: «دست‌های قاسم سلیمانی آغشته به خون آمریکایی‌ها است.. همچون نیروهایی خود فرماندهی‌شان را بر عهده دارد». او تاکید کرد که آمریکا برای پی‌گرد هر سازمان، موسسه یا شخصی که باعث کشته شدن آمریکایی‌ها شده، مصمم است. او ادامه داد: «این مسئولیت ماست.. این وظیفه رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ است».

  وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشینگتن طی دو سال فعالیت (دولت ترامپ) برای «کاهش خطر کشته شدن هر آمریکایی به دست قاسم سلیمانی یا گروهش بسیار تلاش کرد».

  پومپئو گفت که قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های تروریستی «از جان آمریکایی‌ها حمایت کرده و باعث ثبات و امنیت بیشتر در خاورمیانه می‌شود».

  او تاکید کرد: «بدون تضعیف سپاه پاسداران، صلح، ثبات و امنیت در خاورمیانه حاکمفرما نمی‌شود».

  دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا دوشنبه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داد.
  سپاه پاسداران نخستین نیروی نظامی رسمی یک کشور است که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد.

   
  • احمق های حاکم بر امریکا با این رفتارهای احمقانه هیچ غلطی نمی توانند بکنند،و اصلا خود اینگونه رفتارهای عجیب و غریب و خلاف عرف حقوق بین الملل،نشانه استیصال آنهاست،اما حماقت های ترامپ و احمق های پیرامون او یک خاصیت و فائده خوبی هم دارد:اینکه جوهره حقیقی و چهره واقعی عده ای ایرانی نمای مخالف جمهوری اسلامی را آشکار می کنند!

   ——

   بله دوست گرامی
   همینجور که جناب خمینی چهل سال پیش گفت و شما نیز نوشته اید، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، چرا که همه ی غلط ها را جمهوری اسلامی و گنده های بی خرد و دزد و آدمکشش بجای می آورند. اگر چیزکی به اسم جرأت در خود سراغ دارید، این روزها، با عبا و عمامه در میان سیل زدگان خوزستان ظاهر شوید.
   باشد؟
   چیزکی به اسم جرأت در خود سراغ دارید؟
   سیل زدگان خوزستان
   بدون بادیگارد
   باشد؟
   با احترام

   .

    
   • باید عرض کنم شما علیرغم ادعاها معمولا بی ادبید،اما گاهی بدجوری بی ادبی تان بیرون می زند!
    حالا چون عنان رها کردید چند کلمه اشاره به خروج اتان از ادب می کنم:
    آنها را که بی خرد و دزد و آدمکش می خوانید،آنان نیز حق دارند شما را بی خرد و دزد و آدمکش بخوانند! مگر تهمت زدن و عربده کشیدن خیلی موونه دارد؟! دهانی است که به بی ادبی باز می شود و قلمی است که به بی ادبی می چرخد.

    در مورد سیل زدگان نیز،امر امداد به سیل زدگان متولّیانی در کشور دارد و امداد رسانی نیز صرفا بحضورهای ظاهری و قایق سواری و فیلم و عکس های خاص تهیه کردن و برگشتن نیست،آن کارهای امدادی واقعا از توان بدنی من خارج است،من مثل شما نیازی به تظاهرهای خاص حرفه ای ندارم،بقدر وسع مالی ام کمک کرده ام و می کنم و خودم را نوکر مردم ایران می دانم و نوکر آنها که (اعم از ارتش و بسیج و سپاه و امدادگران دیگر و مردم عادی) امداد رسانی می کنند و در عین حال مثل شما شصتادتا فیلم و عکس از یک کمک محدود خود تهیه و تظاهر نمی کنند و در عین حال زحمات وسیع اینهمه انسان های خدوم را در مصاحبه با ماهواره های کثافت خارجی را انکار یا تحقیر نمی کنم.بنده عدم حضورم بهیچوجه این خزعبلاتی که شما می نویسید تحت عنوان امنیتی و عبا و عمامه و بادی گارد و اینجور چیزها نیست …گاهی واقعا کودکانه و کنترل نشده و کینه جویانه می نویسید ،بنده توان جسمانی اصل کارهای امداد رسانی را (یعنی بیل زدن و جایجایی و کارهایی از این قبیل نه کارهای شیکی مثل کارهای شما یعنی قایق سواری و تهیه چند عکس و هواخوری و کباب خوری و روی چمن ها عکس یاگاری انداختن! و … ) ندارم و لذا برای هموطنانم متاثرم و بقدر توان کمک مالی می کنم و هیچ نیازی ندارم که بتظاهر از یک سفر کوتاه و تهیه چند عکس و فیلم از روی قایق،گزارش مستقیم لحظه بلحظه تلگرامی تهیه کنم و در عین حال جاهلانه عدم اخلاص خود را با طعنه زدن بدیگران نمایش دهم..

    کما تدین تدان

    احتراما

     
 166. بانک جهانی: اقتصاد ایران بیشتر از آن چه پیش‌بینی می‌شد کوچک‌ می‌شود

  بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه، ۱۹ فروردین‌ماه، منتشر شد می‌گوید، تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر از آن چه این نهاد بین‌المللی قبلا پیش‌بینی کرده بود، کاهش خواهد یافت.

  ژانویه سال جاری، بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال ۲۰۱۸ را منفی ۱.۵ درصد ارزیابی کرده بود، اما در گزارش جدید، این رقم منفی ۱.۶ درصد ارزیابی شده است.

  این نهاد بین‌المللی رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال جاری را نیز منفی ۳.۶ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما در گزارش جدید، این رقم منفی ۳.۸ درصد ذکر شده است.

  به عبارتی، اقتصاد ایران طی سال جاری ۳.۸ درصد کوچک‌تر خواهد شد.

   
  • جناب نوریزاد،الان اینطور اخبار باب طبع! که باحتمال قوی از یک ناشناس آشناس هزار چهره این سایت و مش قاسم اخبارگوی سایت شما ارسال شد و بدون هیچ اعتراض و پانوشتی آنها را منعکس کردید که سایت شما از ریخت نمی افتد؟! فقط وقتی در برابر اینطور اخبار غالبا مخدوش،مطلبی توسط بنده لینک و ارسال شود خاطر خطیر مکدّر می شود؟! نگفتم نکته اش همان است که عرض شد؟! عرض شد که نکته اش این است که یک سنخ اخبار شما را ناخوش می کند! (اخبار سید مرتضایی!) و یک سنخ اخبار سبب خوش خوشان جنابعالی می شود (اخبار مش قاسمی و اخبار ناشناس آشناس!) اینطور نیست؟!

   بنابر این لطفا دائم،انصاف را صدا نزنید!

   باشد؟

   احتراما

   ———

   درود گرامی
   شما تعادل تان را حفظ کنید بعدش هر چه خواستید بنویسید.
   نسبت به دیگر دوستان، تعادل این سفره را در نظر بگیرید. در این فضا، سفره ای ست مفت. به اندازه تناول کنید.
   سپاس

   .

    
   • مرد حسابی . اولا مش قاسم خیلی کوتاه و مختصر مینویسه ثانیا اکثرا حرفای رفقا و روسای شما رو مینویسه و فقط چند کلمه ای از خودش اضافه میکنه. نوشته های شما اما وضعش معلومه.

     
 167. دروددوست گرامی خسته نباشید
  شما فکر می کنید این کمکهای مردمی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ راه اصلی چیست؟
  با احترام

  ———

  درود بانوی گرامی
  من امروز صبح زود به تهران بازگشتم. در یک کلیپ عصاره ی یافته هایم را تشریح کرده ام. خلاصه بگویم: یک بمب در اندازه ی بمبی که بر سر هیروشیما فرو نشست، خرابی بجای نهاده. با این تفاوت که: در ژاپن، عرق ملی و خرد جمعی و نظمی غلیظ حاکم است و در اینجا گرسنگی و سیری ناپذیری سرداران و ملایان و بی خردی غلیظشان. انتهایش را باشیم و تماشا کنیم.
  با احترام

  .

   
 168. ما هر چه از بنی صدر نزد امام می‌گفتیم، می گفتند « بروید از ایشان اطاعت کنید » حتی یکبار آقای ابراهیم محمدزاده ( مسول هماهنگی استانهای سپاه ) به امام گفتند که « آقا اصلا این بنی صدر مسلمان نیست » امام فرمود « ایشان سید ابوالحسن بنی صدر اولاد پیغمبر است اگر نتوانستید ثابت کنید باید همین جا شلاق بخورید. »

  (خاطرات محسن رفیقدوست، برای تاریخ می گویم، جلد اول، ص 105 )

   
 169. کیهان ملاخور شده:
  – آقای ترامپ! به فکر سفارش تابوت باش
  – ترامپ با حماقت خود جواز قتل نظامیان آمریکا را صادر کرد
  مش قاسم: حالا با حماقت یا بی حماقت جواز تروریست خوندن اینا رو صادر کرده. چه شیکری میخواهی بخوری؟ هیچ غلطی نمیتونی بکنی. برو یه بار دیگه عکسهای جسد بچههای مردم رو بعد از کربلای ۴ و شکستهای دیگه و ویدئو شیکر خوری اون چوپون رو بعد از شکستش در فاو ببین. این سپاه/*ی که من میبینم هنری ازش ور نمیاد غیر از زدن تو سر و کله زن و بچهای این ملت توی کوچه خیابونای این مملکت. این هم به پایان میرسه.

   
 170. مهدی از تهران

  عرض ادب و احترام
  1- امروز اقای دونالد ترامپی نژاد فاسد بهمراه باند مخوف و تروریست و انسان کشش در ادامه سه حرکت خبیث الف- تحریم ایران ، ب-باز نمودن سفارت رژیم ضد بشری صهیون در اورشلیم ،ج- بخشیدن بلندیهای جولان به رژیم جعلی صهیونیستی جهودها در کشور فلسطین اشغال شده ، سپاه پاسدران (فقط باند ریاستی ان پا به پای اقای علی خامنه ای و رژیم ولایت مطلقه فقیهش ایران نابود کن می باشند) را جزو تروریستها شناخت.
  امید وارم تمامی ایران دوستان با اتحاد در مقابل اجانب متعرض(البته هر کشوری در پی منافع سرزمین خوداست) و دومی خصم قسم خورده ایران یعنی رژیم ولایت مطلقه فقیه، ایران را حفظ کنند ۲- اکثر ایرانی های که سپاه را تشکیل دادند مانند سران استبداد نعلین کاملا خالی از هر گونه علم و دانش بودند و هنوز هم هستند – که در نتیجه انسانهای دیگر مانند خود را به جمع خود اضافه کردند ومیکنند – جنگ ایران و عراق را به نوشیدن جام زهر تمام کردند و ایران را با هم دستی اخوند و همراهی اکثریت ایرانی به فلاکت امروز رساندند
  ۳- ازمانیکه درجه نظامی در سپاه راه افتاد و اقای اکبر هاشمی رفسنجانی سپاه را وارد اقتصاد کرد، و در ادامه اقای علی خامنه ای سپاه را وارد سیاست هم نمود،سپاه (بدنه سپاه استثنا)از مسیر پاسداری ایران منحرف و در لجنزار فساد و ادم کشی فرو رفت.

  تا اکثر ایرانی مذهب و دین را کاملا شخصی نکند و در در پیشبرد زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی خود از عقل و شعور و خرد بهره نگیرد، ایرا ن همچنان در باطلاق نکبت و فلاکت فرو میرود.
  مهدی از تهران

   
 171. کاوه [از کامنت گذاران سابق و از دوستداران همیشگی صاحب سایت]

  با درود به پیشگاه ناظرین و خوانندگان گرامی.

  اگر حس شجاعت و فریادخواهی مان در طول این چهل سال حکومت اهریمنی و انسان ستیز به تاراج رفته، حداقل قدمی کوچک برداریم برای التیامِ بخشی از دردها و رنج های غیرقابلِ توصیفی که اینروزها سیل زدگان ایران به بند کشیده مان با آن دست به گریبان هستند.
  نزدیک به ۵۰ هزار نفر عضو کانال تلگرام آقای نوری زاد هستند. اگر نصف این تعداد سیگاری باشند و تنها یک روز را سیگار نکشند و نصف دیگر که سیگار نمیکشند به شکرانه همین سیگار نکشیدن و به نیت دستگیری از هموطنان گرفتار در مصیبت سیل کمک کنند و مبلغ آن را به حساب آقای یزدانی واریز کنند. اگر حمل بر فضولی نباشد جمعه همین هفته جاری را که دوازده آوریل و ۲۳ فروردین است، روز دستگیری بنامیم و هرکدام حداقل مبلغ ۱۰ هزار تومان کمک کنیم.
  از این جهت روز خاصی را پیشنهاد میکنم که جناب نوری زاد هم در آخر همان روز اعلام بفرمایند که چه میزان کمک شده و خود همینکار خوانندگان و ناظرین سایت را خوشحال خواهد کرد.
  بازهم جسارت به فضولی میکنم و یادآوری میکنم که همین الان که ما پشت رایانه یا مبایل بدست در مکان و بستر گرمی قرار گرفته ایم، هموطنان بی پناه ما و هزاران کودک خردسال و طفل شیرخوار در یاس و درماندگی دست و پا میزنند. و به این دولت و نظام سفاک و ایران ستیز اگر باشد تا سالیان سال وضع شان بهبود نخواهد یافت.
  از زلزله زدگان سرپل ذهاب که بگذریم که هنوز در چادر و کانکس بسر میبرند[تازه اگر همین سیل چادر و کانکسی برایشان گذاشته باشد!]، تعدادی از زلزله زدگان بم هنوز هم در شبهای زمستان در چادر ها آتش روشن میکنند! و دست بسوی آسمان، که؛
  ای مرگ بیا که زندگی ما را گشت!؟

  ———

  درود کاوه ی گرامی
  تا پیش از بسته شدن حساب آقای یزدانی، حدود یک صد و چهل و پنج میلیون دریافت کردیم که خوشبختانه توانستیم پیش از بسته شدن حساب این مبلغ را خارج و به اجناس موردنیاز مردم سیلزده تبدیل کنیم
  سپاس از حضورتان

  .

   
 172. “معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از جانب آمریکا”

  = با این حساب… سپاه پاسداران بزرگترین سازمان تروریستی در دنیا شد! … تبریک میگم!
  و شورای‌ عالی امنیت ملی ایران عصر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای دولت ایالات متحده آمریکا را «دولت حامی تروریسم» و «فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام» و تمامی نیروهای وابسته به آن را «گروه تروریستی» اعلام کرد… تکبیر!

  هنوز جوهر امضای “ترامپ” خشک نشده… قیمت دلار و سکه زد بالا… و البته بسیاری از چیزهای دیگه
  نمیدونم این وسط… اقدام متقابل ایران چه تأثیری بر زندگی و معیشت مردم آمریکا خواهد گذاشت؟!

  تازه اول کاره
  اردیبهشت ماه در راه است… و پایان مهلت فروش نفت ایران.
  خرداد ماه در راه است… و پایان مهلت FATF به ایران.
  خوش بحال اکثریت فقیر مردم ایران!

  اگه اینجوری پیش بره… بدون شک اوضاع قمر در عقرب میشه
  باید دید سپاه به تهدیداتش عمل میکنه و یا قضیه مثل مقابلۀ آنها با اسرائیل در خاک سوریه میشه
  پس… یواش یواش… آماده باشید که جنگ در پیشه
  یا مردم در مقابل نظام… یا نظام در مقابل دنیا… و یا هر دو باهم و یکجا… و یا شاید اگه کمی شانس بیاریم… این حضرات از خر شیطون پایین میان و بجای رسیدگی به عراق و سوریه و یمن و فلسطین و لبنان… میچسبن به ایران.
  من که چشمم آب نمیخوره…
  پس… یواش یواش… آماده باشید که جنگ در پیشه

  به احتمال زیاد ایران به گروههای تحت امر خویش برای حمله به سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان، عراق، سوریه و جاهای دیگه چراغ سبز نشون میده.
  اینم اولین حرکت ایران:
  “حمله انتحاری طالبان به کاروان نیروهای امریکایی در افغانستان”
  و بعد باید منتظر پاسخ آمریکا باشیم.
  امان از دست حاکمان بی خرد و احمق… امان!

   
  • آنارشیست گرامی

   سلام

   عجیب است که شما بجای محکوم کردن گردن کلفت های احمق امریکا،مسئولان کشور متبوع خودتان را محکوم و آنان را بی خرد و..معرفی می کنید،این کمی از شما بعید بود.

   اولا: بنظر من و بنظر بسیاری از کارشناسان سیاست و اقتصاد،این اعلان بیشتر جنبه شانتاژ و جنگ روانی و بدنبال آن فشار اقتصادی بیشتر بر ایران است،بنابر این احتمالی که در مورد جنگ مطرح کردید و چیزهایی را بر آن متفرّع نمودید، احتمال ضعیفی است و ترامپ و بولتون و بقیه گردن کلفت ها در امریکا،کاملا به عواقب جنگ با ایران آگاهند،ضمن اینکه مطابق قوانین داخلی امریکا و مصوّبه اخیر کنگره یا سنای امریکا،جنگ با ایران موکول به تصویب و تایید مجالس امریکاست و اینطور نیست که ترامپ همینطور شکمی بخواهد کاری کند.بعد شما حالا فرض کنید امریکا بخواهد علیه ایران یا نهاد رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اقدامی کند،این وسط شما که دقیق النظر هستید بررسی کنید ببینید ظالم کیست و مظلوم کیست،و آیا باید در چنین موقعیت هایی از مظلوم دفاع کرد یا باید به او سرکوفت زد؟

   ثانیا:شما بررسی کنید ببینید در طول تاریخ و در کدامیک از مواد حقوق بین الملل،یک کشور حق دارد،نیروی نظامی رسمی کشور مستقل دیگری را تروریست اعلام کند؟! و اینکه آیا باید در چنین موقعیتی،وطن دوستان و دوستداران منافع ملی کشور متبوع خود باید عمل وقیحانه،زشت و زورگویانه دشمن را محکوم کنند یا واکنش های طبیعی به این عمل خلاف قانون،خلاف اخلاق و خلاف عرف روابط بین الملل؟ البته خوب است توجه داشته باشید که این مقوله که باید در اینگونه تنش ها چگونه با دنیا تعامل کنیم را از تحلیل درستی یا نادرستی عمل طرف مقابل جدا کنیم.

   احتراما

    
   • سلام جناب سید مرتضی

    شاید اختلاف اصلی بین من و شما این باشد که من اکثر مواقع بیطرفانه قضاوت میکنم و شما نه.
    من هیچگاه از سیاستهای مداخله جویانه و ارباب گونه آمریکا حمایت نکرده ام و اگر روزی آمریکایی ها بخواهند به کشورم ایران تجاوز کنند تا آخرین نفس مقابلشان خواهم ایستاد.
    صحبت اصلی من این بود که رفتارهای غلط و حاکی از حماقت و بی خردی و ایضاً جاه طلبی سران ایران و بالاخص سپاه پاسداران در این چند دهه، ضربه های جبران ناپذیری به کشور عزیزمان ایران و اکثریت مردم وارد کرده.
    بقولی … چرا عاقل کند کاری، که بازآرد پشیمانی
    اینجا صحبت از ظالم و مظلوم نیست… صحبت از سیاست مدار بودن است، صحبت از مردم داری ست، صحبت از کشور داری ست.
    باز هم باریکلا به قانون آمریکا… در مقام مقایسه با قانون ایران که رهبر همینطوری شکمی هر کاری دلش میخواهد میکندو خود را بالاتر از قانون میداند هم یه مقایسه ای میکردید بد نبود.
    مشکل اصلی در ایران اینست که یک دیوانه سنگی داخل چاه میاندازد که صدتا عاقل عاجز از درآوردنش هستند… آمریکا اگر قرار باشد حمله کند، مانند اسرائیل حمله میکند و نه یک حمله ی تمام عیار… اهدافی که متعلق به سپاه است را هدف قرار میدهد و هرگز به تمامیت ارضی ایران، مانند آنچه بر عراق رفت، حمله نخواهد کرد… مگر آنکه این سران عقل کل! مانند صدام حسین یاغی شوند. و دیگر اینکه مجوز گرفتن ترامپ از مجلسین آمریکا سه سوته ردیف میشه، آنجا که سرداران ایران در حماقتی آشکار باعث اتحاد و یکپارچگی جناح های سیاسی با یکدیگر و مردم آمریکا شوند… شک نکنید که آنها قبل از حمله تمامی جوانب کار را می سنجند و اگر قرار به حمله گسترده باشد لحظه ای درنگ نمیکنند… و اینجا… عقل حکم میکند که حاکمان ایران با دم شیر بازی نکنند!
    در ضمن از حق گفتید…بله، در عرف بین الملل، هر چند عادلانه نباشد، کسی مثل آمریکا حق دارد در امور دیگر کشورها دخالت کند آنهم به هزار و یک دلیل که مهمترین آنها اینست که آمریکا در دو جنگ جهانی، نه تنها به هیچ کشوری تجاوز نکرد بلکه به عکس، در مقابل متجاوزان به کشورهای دیگر ایستاد و نیرو فرستاد و هزینه های هنگفتی متحمل شد… چرا دفتر سازمان ملل و بسیاری دیگر از سازمانهای جهانی قدرتمند و معتبر در آمریکاست؟ چرا بهترین دانشگاههای جهان و مهمترین دانشمندان جهان در آمریکا هستند؟… آیا از نظر ترکیب نژادی، در دنیا کشوری مانند آمریکا یافت میشود؟ … این اشتباه است که تصور کنید آمریکا تنها یک کشور است مثل بقیه کشورها… آمریکا یعنی تمام دنیا و هر کشوری که میخواهد روی آسایش ببیند باید با آمریکا تعامل کند و از راه دوستی و سیاست وارد شود و حتی از آنها کار بکشد، مثل کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای مترقی کنونی در تمام دنیا.

    شما یک کشور به من نشان دهید که با آمریکا سر ناسازگاری داشته باشد و حال عمومی اش خوب باشد….

    وقتی یکی قدرتمند است، باید از قدرت او در جهت مطلوب خود استفاده کنیم و نه به عکس.
    حتی همین الان هم، آمریکا در تمامی زمینه ها، در دنیا قدرت اول است… بدلیل اینکه نبض بازار اقتصاد جهان در دست آنهاست و نبض تکنولوژی جهان در دست آنهاست و همچنین قدرت اول نظامی در دنیاست و …
    اینکه چرا آمریکا تا امروز به کشور ایران حمله سراسری نکرده دلایل منطقی بسیاری دارد… یکی فروش تسلیحات و تبدیل شدن به مهمترین شریک اقتصادی رقبای ایران، گرفتن امتیازات مختلف از رقبای منطقه ای ایران، خرید نفت و گاز مفت و کنترل بازار فروش اپک… و همینطور کنترل اعراب توسط ایران، کنترل سنی ها توسط شیعیان، کنترل ایران توسط اعراب، کنترل اسرائیل زیاده خواه و بسیاری دلایل دیگر…
    این وسط چی گیر آمریکا میاد؟… همه چی.
    به عکس سیاست های نظام ایران که تا کنون جز خسارت به بار نیاورده…
    شرایط نه جنگ نه صلح در منطقه… فعلاً برای آمریکائیان نون و آب داره.
    پس… تمامی کشورهای منطقه در جهت منافع منطقه ای آمریکا قدم بر میدارند…حتی ایران!
    بگذریم…

    موضوع اصلی سخن من این بود که سران ایران و سران سپاه تا کنون نشان داده اند که نه سیاست میفهمند چیست و نه کشور داری و مردم داری و نه نظامی گری…
    و نگاه من یک نگاه بیطرفانه بود به موضوع.
    و اینکه، این اکثریت فقیر مردم ایران هستند که قربانی سیاستهای حاکمان بی خرد ایران و سیاستهای زور گویانه دولت آمریکا شده اند… مگر غیر از این است؟
    پس، چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی.
    حکومت ایران هرگز نمیتواند و نباید خود را با دولت آمریکا مقایسه کند… و اگر ذره ای دور اندیشی داشت هرگز با آمریکا درگیر نمیشد… تنها ارمغان ایران در مقابله با آمریکا، مرگی فرسایشی و جانکاه خواهد بود…
    ایران در موقعیت فعلی هرگز نمیتواند ادای مظلومان را در بیاورد و امروز در دنیا یک کشور چه قدرتمند و چه ضعیف، چه ثروتمند و چه فقیر، چه مسلمان چه کافر … حتی یکی نیست که تمام و کمال از ایران حمایت کند…
    چی میگن؟ میگن اگه همه با تو مشکل دارند و حرف تو را نمیفهمند… پس مشکل اصلی خودتی!

    هیچکدام از این سخنان من دلیل نمیشود تا من اگر روزی آمریکاییان به کشورم حمله کردند و جان و مال و ناموس مردم بیگناه را به خطر انداختند، نخواهم مقابلشان بایستم…

    من میگویم در مقابل قدرتی جهانی مثل آمریکا، نباید احمق بود… همین!

    حق یارتان

     
    • سلام متقابل آنارشیست گرامی

     ممنون از پاسخ شما،من از برخی نکات آن استفاده کردم،اما شما به برخی مقوله هایی اشاره کردید که نه موضوع بحث ما بود و نه من منکر آن هستم،اینکه امریکا یک ابر قدرت است،اینکه امریکا کشوری خاص است با ترکیبی خاص از انسانها،اینکه امریکا در همه سمب و سوراخ های دنیا نفوذ دارد،اینکه اقتصاد او اقتصادی پیشرفته و برتر است،اینکه تکنولوژی های برتر گوناگون از آن اوست،اینکه برترین یا یکی از برترین قدرت های نظامی است و..اینها مگر موضوع بحث من بود یا مورد انکار من هست؟
     پس بحث ما اینها نبود،بحث من چه بود؟من دقیقا می روم سراغ همون مقولاتی که خود شما دست روی آن گذاشتید ،اینکه ما چه کردیم و امریکا چه کرد و ما باید چه بکنیم؟درست؟ و اینکه چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی،در این موضوع گفتگوی ما چه معنایی پیدا می کند؟ و اینکه آیا حقیقتا می توان صد در صد بیطرف محض بود و اینکه اینجا طرفین این بیطرفی که شما از آن سخن می گوئید چیست؟
     پس با کنار گذاشتن موضوعات مورد توافق که بدانها اشاره رفت می پردازم به اول تا آخر مطالب دیگری که فرمودید،برای من توضیح دهید بیطرفی در اینجور بحث ها اصلا یعنی چه؟ من متوجه نمی شوم،اگر من و شما شهروند این کشور هستیم و دوستدار منافع ملی کشورمان هستیم و ترقی کشورمان را می خواهیم هرچند فرق من و شما این باشد که شما مخالف جمهوری اسلامی هستید و من موافق آن،در این فرض و در یک تقابلی که پیش آمده آیا ما می توانیم یک بیطرف صرف باشیم؟ من چنین تصوری ندارم،من البته هرگز نگفتم شما از سیاست های مداخله جویانه امریکا حمایت کرده اید یا می کنید،و هرگز در وطن دوستی شما در صورت تجاوز دشمنان به ایران شکی ندارم،پس اینها هم خارج از موضوع بود،عرضم این است که الان یک تقابلی پیش آمده،الان وظیفه من و شمای شهروند در این تقابل چیست؟ و اساسا چرا برای شما ظالم و مظلوم و حق و باطل مطرح نیست،بنده می گویم اتفاقا دقیقا این مقولات چیزهایی هستند که باید برای من و شمای شهروند این کشور مطرح باشد تا نه تنها بیطرف نباشیم بلکه دقیقا طرف منافع کشورمان باشیم،و این موکول به تحلیل درست ماجراست ولو اینکه من یا شما کم یا بیش با برخی سیاست های جمهوری اسلامی یا برخی اظهار نظرها یا برخی مدیریت ها مخالف باشیم.من حرفم روی نوع تحلیل شماست و حرفم در همین جمله چرا عاقل کند کار…الخ است.و حرفم این است که آیا ما عقلا و منطقا مجاز هستیم با هیولا سازی از امریکا و اینکه امریکا چنین است و چنان است،سر به نظام سلطه بسپاریم؟و اگر چنین منطقی در فلسفه تاریخ منطق درستی بود که دیگر مبارزه با ظلم و زیر بار حرف زور نرفتن و آزادگی و سلطه معنایی پیدا نمی کرد،استقلال طلبی گاندی مآبانه و استقلال طلبی خمینی مآبانه معنا پیدا نمی کرد،و نفی استعمار و استحمار معنایی پیدا نمی کرد،مرحوم مصدّقی جایی در تاریخ نداشت،و تاریخ مشروطه ای پیدا نمی شد..بنابر این اولین ایراد منطقی و تاریخی به بنیان استدلال شما همین است که شما صرفا بزرگی و هیولایی امریکا از ابعاد مختلف را توجیه کننده زیر بار حرف زور رفتن و بتعبیر شما چرا عاقل کند کاری..الخ می دانید و این یک اشتباه استراتژیک تاریخی،انسانی و حتی اخلاقی است صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش منطق دین در این زمینه.
     نیز شما چند بار تکرار کردید که ما باید در نحوه تعامل مان با دنیا تجدید نظر کنیم،من تصورم این است که بجای بحث های فرعی و طرح موضوعاتی خارج از موضوع بهتر است به بحث های مصداقی بپردازیم و اینکه شما کدام کار یا سیاست را احمقانه می دانید که اینگونه در یک تقابل این چنینی با امریکا که اقدام به یک عمل خلاف عرف،خلاف اخلاق و خلاف حقوق بین الملل کرده است شما بخود اجازه می دهید بواسطه برخی نقدها که به جمهوری اسلامی دارید یا اصلا جمهوری اسلامی را قبول ندارید و خواهان برافتادن آن هستید،موضع یک بیطرف را اختیار کنید و سیاست ها و سیاستمداران کشور متبوع خویش را احمقانه و احمق بخوانید بصرف اینکه امریکا قلدر است،امریکا زور و نفوذ دارد،امریکا تکنولوژی و اقتصاد برتر است و چه و چه..
     خوب ما حساب کنیم از همان اول انقلاب را اجمالا تا بحث تفصیلی امروزی مبتلابه مان،در ایران یک انقلابی شده،رهبریتی بوده و مردم ایران خواستار خروج از سیطره امریکا و دخالت های او در امور داخلی ایران شدند،بنظر شما چنین حقی برای یک ملت ثابت هست یا نیست؟شما اگر آن مبنای هیولا بودن امریکا و اینکه حق و باطل معیارمان نباشد یا ظالم و مظلوم اصلا در قاموس تحلیل اتان دخلی ندارد مشی کنید و مبنای شما این باشد خوب البته ممکن است بلوازمی هم ملتزم شوید از جمله اینکه در برابر خوی زیاده خواهی و سلطه طلبی سرطان گونه امریکا که مقوله ای کاملا ملموس و مجرّب است سر فرود آورید و آنرا تعامل بدانید،اما واقعیت این است؟ منظورم این است که من با اینجور مبانی مشکل دارم،پس اگر این مبانی که از نظر من از جهات متعددی مخدوش است،مبانی شما باشد خوب یا باید درب بحث و گفتگو را بست یا در همین مبانی بلحاظ حکم عقل،و حکم شرع و فلسفه تاریخ گفتگو کرد…
     من نحوه ادامه بحث یا بستن درب بحث را بشما دوست گرامی واگذار می کنم.شما غالب نوشته های مرا مدّ نظر دارید اما اینجا در باب تعامل فقط می گویم مگر ما در این دهه اخیر چه کرده ایم که دولت شرور فعلی تابع صهیونیزم
     امریکا بخود اجازه می دهد رسما نهاد رسمی نظامی یک کشور را شکمی در لیست تروریست ها قرار دهد؟و بخود اجازه می دهد بعد از یک دهه بگیر و بکش و دو سال مذاکره منطقی،و تنظیم یک قرار داد رسمی که هم بر حق استفاده صلح آمیز هسته ای کشور ما صحه بگذارد،هم نگرانی های بین المللی را با نظارت ها مرتفع کند و هم تحریم های ظالمانه قبلی را کنسل کند؟ ایران و قوای مسلح ایران مگر در جریان دفع تروریسم دست ساز امریکا (باذعان خودشان) بد با دنیا تعامل کرد؟ آیا اینها از نظر شما تعامل معقول بین المللی نبوده است و آیا در چنین فضائی باید برابر یک اقدام زورگویانه کنار نشست و گفت من بیطرفم؟
     احتراما

      
     • درود سید مرتضی

      اختلاف من و شما اختلاف در دیدگاه است، اختلاف در ایدئولوژی، اختلاف در “ایسم”… یا به قول شما …اختلاف در مکتب.

      وقتی شما خود را و همچنین جریانات و سازمانها و افراد را “ملت” تعبیر میکنید… دیگر نمیشود بحث را اینگونه ادامه داد.
      ولی برای روشن شدن شما در آنچه مقصود من بود، لازم میدانم مطالبی را بگویم؛

      تعبیر بیطرفی من، نه آنگونه که شما برداشت کردید… که بیطرفی در مباحث است. نمیدانم کجای توضیحات من ناقص بود؟
      من از حقایق میگویم… آنچه که هست.
      شما از حقانیت خود میگویید… آنچه که خود ادعا میکنید.
      بحث این نیست که ایران مظلوم است و آمریکا ظالم… بحث بر سر میهن دوستی نیست… بحث بر سر زورگویی آمریکا نیست… و الخ.
      بحث اینست که دولت آمریکا دلش میخواهد بخاطر منافع خود و دیگر متحدانش، سپاه پاسداران را تروریست معرفی کند… کاری هم ندارد دنیا جه میخواهد.
      خب، چرا سران سپاه کار را به اینجا کشاندند که حالا شما بیایی و در دفاع از آنان ادعای مظلومیت کنی؟… اصلاً آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند! … خب شما چرا اینقدر در تب و تاب هستید و آسمون ریسمون میکنید؟
      من آنچه امروز هست و آنچه تشخیص میدهم بیان میکنم و در اینجا صحبت از حق و باطل و ظالم و مظلوم و میهن دوستی نیست…
      اینجا من دارم میگم:
      چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی!
      من خودم یک زمانی در اواسط دهه ی 60، هر چند کوتاه، افتخار پوشیدن لباس سپاه را داشتم و آن موقع افتخار هم داشت… ولی سپاه امروز دیگر سپاه آن روز نیست.
      سپاه پاسداران، امروز یکی از فاسدترین سازمانها در تمام دنیاست… چرا فاسدترین؟ چون… ادعا دارد که پاک است و خطایی ندارد.
      خامنه ای یکی از فاسدترین افراد در تمام دنیاست… چرا فاسدترین؟ چون… ادعا دارد که پاک است و خطایی ندارد.
      هرآنچه بلا بر سر ما و بقول شما ” ملت” میآید… و نه آن ملت مورد ادعای شما ، همه بدلیل بی عرضگی و بی سیاستی و دیمی و بی منطق رفتار کردن سران نظام است…

      سید مرتضی، عزیز برادر
      سپاه پاسداران دیر زمانی ست که شده یک کنسرسیوم، یک هولدینگ، یک کارتل… که ایران را ارث پدری خودش میدونه و آزادانه هر کاری میکنه و به کسی پاسخگو نیست ( مگر رهبر نظام پاسخگو هست؟ )
      آمریکایی ها بدنبال منافع خودشون هستند و بسیاری دیگر از کشورها… عقل و منطق و سیاست اینگونه حکم میکنه.
      ولی در ایران، ما گرفتار قومی شدیم که منفعت خود را در بی نظمی و دغل بازی و پشت هم اندازی و ادعای تو خالی و لات بازی و هزار عمل ناشایست میبینند و بدتر از همه اینکه دشمن مردم هستند.
      با هر معیاری، هر نوع سنگ محکی و هر ترازویی اعمال و رفتار سران نظام در این 40 ساله را بسنجیم … بی شک کفه ی رذالتها سنگینی میکند.
      حالا شما بیطرفانه قضاوت کن… مگر نه اینکه قاضی باید بیطرف باشد؟
      حکایت بیطرفی من حکایت قضاوت من است به تمامی ماجراها… از ابتدای انقلاب تا امروز هرآنچه گذشته ثبت و ضبط است در حافظه ی من و وقتی تمامی را کنار هم میگذارم، جز آه و افسوس سرانجامی نیست!
      افسوس و آه… گرفتار قومی شده ایم که خود را حق مطلق میدانند!
      شاید شما در دنیا بدنبال جهاد با نفس باشید و جهاد با کفار… و همش درگیر با خود و دیگران… ولی من در این دنیای کوچک فقط میخواهم زندگی کنم.
      شاید شما خود را، اعتقاد خود را، خدای خود را و در کل همه دار و ندار خود را در اعلا درجات بدانید و هیچ مخالفتی را برنتابید… ولی من اینگونه نیستم… مگر من که هستم؟
      بارها پرسیدم از خود کیستم
      که پدید آورد مرا از نیستم
      من در این دنیا برای چیستم
      و کجا باشد از این پس زیستم

      من هنوز خودم را پیدا نکردم… حالا بیام برای دیگران شاخ و شونه بکشم که دین من، خدای من، اعتقاد من، روش من و … ال است و بل است و چنین است و چنان است.
      بارها گفتم و باز میگم که از نظر من هر کس نماینده ی خدای خودش است.
      بگذریم…
      صحبت بر سر این نیست که زیر بار حرف زور برویم… کدام زور؟ مگر آمریکا زور میگوید؟ آمریکا فقط بدنبال منافع خود است… و چون سران ایران درک درستی ندارند و اصلاً نمیدانند منافع ملی یعنی چه… فکر میکنند آمریکا دارد زور میگوید.
      مگر نه اینکه آمریکا عددی نیست؟ پس این ادعای مظلومیت دیگر چیست؟
      سران ولایت مدار ایران بدنبال تعامل با مردم ایران و دیگر کشورهای دنیا نیستند… سران ایران بدنبال تحکم هستند و ادعای من منم دارند.
      سران ایران انگاری که خود را خدا میدانند…آنهم در دنیایی پر از دیگر خدایان کوچک و بزرگ… و بدنبال رسیدن به جایگاهی که خود را سزاوارش میدانند…
      و این رقابت ندارد هیچ آخر و عاقبت… و خدای برتر شدی… بعد چه میشود؟
      “جنگ خدایان” پایانی ندارد و این وسط فقط مردم هستند که میسوزند و نابود میشوند… خدایان که مرگ ندارند!
      خب، اگر ادعای خدایی میکنی… باید قدرتی خدایی هم داشته باشی.
      بقولی: جیک جیک مستونت بود… فکر زمستونت بود؟

      سید مرتضی
      شما بفرمایید که :
      آیا این سپاه پاسداران نبود که در این چند ساله به انواع و اقسام راه ها آمریکا را تهدید میکرد و آیا امروز هم کودکانه و ابلهانه این کار را نمیکند؟
      آمریکا وقتی اصل نظام ایران را قبول ندارد… چگونه نهاد رسمی را رسمی بداند و تروریست نخواند؟
      آیا مشکل امروز این نظام مگر تنها آمریکاست؟… این نظام با تمام دنیا مشکل دارد… چند کشور با ایران پیمان همکاری تنگا تنگ و بقولی پیمان برادری دارند؟ اگر امروز به ایران حمله شود، به نظر شما چند کشور حاضرند به کمک ایران بیایند؟ … درد اینجاست!
      تازگی ها هم که دارند “ناتوی عربی” بر ضد ایران میسازند! این اعراب مگر کافرند؟ آنها میترسند!

      اگر سران نظام خود را خدا میدانند و به هیچ کس نیازی ندارند… پس چرا ننه من غریبم بازی در می آورند؟

      پس، اینهمه آسمون ریسمون کردم که چی بگم:

      قضاوت بیطرفانه با کنار هم قرار دادن شواهد و قرائن.
      و نه آن بیطرفی مد نظر شما.
      باید به عنوان یک ناظر و قاضی… ببینیم چه شد که اینگونه شد و چه باید میکردیم تا اینگونه نمیشد.

      حق یارتان

       
  • سلام خدمت دوستان گرامی
   جناب آنارشیست
   شما که آن همه ناسزا نثار ما کردی حالا صحبت از عملکرد ناشیانه یا بهتر بگوئیم جاهلانه حاکمانمان میکنی .
   حال پاسخ بده که اگر کشوری در اثر ناشیگری و یا هواهای نفسانی آلوده به قدرت عده ای به جنگی خانمانسوز در افتد و هزاران نفر کشته شوند آیا آنها شهید به حساب میآیند ؟
   اصلا شما تصور کنید عده ای به این بهانه که آمریکا باید از خلیج فارس خارج شود به ارتش آمریکا حمله کنند یا مثلا حق وتوی پنج کشور اتمی را به رسمیت نشناسند و آن را ظلمی آشکار بنامند و با اینگونه عناوین کشور را به جنگی نابرابر بکشانند و همزمان استفاده از سلاحهای مدرن را ممنوع اعلان کنند و بگویند ما به سنت پیامبر با همان تیر و کمان به جنگ کفار زورگو میرویم و فقط به خدا توکل میکنیم .
   آیا باز میتوان کشته های چنین جنگی را شهید به حساب آورد ؟
   برای قضاوت در مورد آمریکا شما باید امکانات مالی اقتصادی و علمی آن را هم به میان آوری
   یعنی تصور کنی که اگر این امکانات در اختیار آخوند جماعت بود چه بر سر دنیا می آمد .
   آمریکا هر ظلمی هم که بکند عنوان منافع ملی دارد
   ولی آخوند حتی به قیمت به لجن کشیدن نام خدا هم از دخالت در امور مردم باکی ندارد
   میدانید چرا تعدادی از این آخوندها و سپاهیان از جنگ با آمریکا استقبال میکنند، به این علت که مرگ را به حضور در دادگاههای صالحه و مردمی و پاسخگویی به ملت ترجیح میدهند .
   به زودی دست این رژیم به روی مردم دراز میشود ، هزاران نفر کشته خواهند شد عکسها و فیلمهای آن به سراسر جهان مخابره خواهد شد جهانیان خواهند دید که انقلابیون ما چگونه مردم خود را به بهانه نجات جهان قتل عام میکنند .
   روحانیتی که در امور سیاسی کمتر دخالت داشته وقتی ببیند همه چیز بر باد فناست، خرج خود را جدا خواهد کرد و اختلاف آشکاری پدید خواهد آمد
   البته قبل از آن آمریکا و اسرائیل با پول و سلاحهایی که به عربستان افروخته اند صنایع نفتی موشکی و اتمی ایران را با خاک یکسان خواهد کرد .
   خدا همه ما را شفا دهد

    
   • ایران اسلامی هیچگاه بدنبال جنگ نبوده و نیست چنانکه در جنگ و دفاع هشت ساله با عراق شروع کننده جنگ نبود،اما در صورت تجاوز و زورگوئی هرکس،برابر او می ایستد،و البته که کشته شدن در دفاع از جان و مال و ناموس و دین و آیین،شهادت است.

    “آمریکا هر ظلمی هم که بکند عنوان منافع ملی دارد”
    اینهم از زمره کلمات قصار عرفانیان مجهول الرشته این سایت بود!
    امریکا غلط می کند که تحت عنوان منافع ملی خود به دیگران ظلم کند یا زورگوئی کند،ظاهرا تبعیت از هوای نفس و شیطان طوری شما را مسخ کرده و نور عقل اتان را خاموش کرده که بداهت عقلی قبح ظلم را نیز فراموش کرده و امریکا را در ظلم کردن خود محقّ می دانید!
    اینجاست که حقیقتا باید دعا کرد که خدا عرفانیان مجهول الرشته را شفا دهد!

    ———-

    درود گرامی
    نوشته اید:
    …امریکا غلط می کند که تحت عنوان منافع ملی خود به دیگران ظلم کند…

    من – محمد نوری زاد – نیز می گویم:
    جمهوری اسلامی و گنده های دزد و آدمکشش غلط می کنند که برای شیعه گستری ابلهانه اشان، یک منطقه را به آتش کشیده اند، و غلط می کنند پولهای بی زبان مردم ایران را از گلویشان بیرون می کشند و درست در حالی که بچشم کور خود نیاز مفرط مردم ایران را به این پولها می بینند، این پولهای دزدیده شده ی مردم را به گلوی سید حسن نصرالله های قاتل و بشار اسدهای قاتل و حوثی های یمن و … فرو می تپانند!
    با احترام

    .

     
    • شما هم البته غلط می کنید به جمهوری اسلامی برآمده از رای مردم و منتخبان مردم جسارت و توهین می کنید.نظر شما نظر شماست ولی ارزش خاصی ندارد.مهم الان این است که حنجره شما همان حنجره امریکا و ترامپ و بولتون و پومپئوست،روی همین جهت است که بیشرمانه از موضع تروریست خوانده شدن سپاه پاسداران توسط امریکا حمایت کردید،و اینجور از تعبیر امریکا غلط کرده و غلط می کند برافروخته شده و رگهای گردنتان متورّم شده و عربده می کشید! مهم نیست اگر تعبیر امریکا غلط می کند شما را عصبی می کند ما آنرا همچنان می گوییم،چون نظرات شما اهمیت خاصی در جامعه ما ندارد…
     احتراما

      
 173. جانشین/* فرمانده/ کل/* سپاه/* شکستخورده: خوزستان را بهتر از قبل می‌سازیم‌.
  مش قاسم: ای کاش میتونستی! آبادان رو بهتر از قبل ساختی؟ خرمشهر رو بهتر از قبل ساختی؟ ساختمان پلاسکو رو بهتر از قبل ساختی؟ …..بهتر از قبل ساختی؟ یه جا رو بگو که بهتر از قبل ساختی؟ آره الان یادم آمد: اسکله قاچاق!

   
 174. جناب مهدی،با احترام به نظرات شما و تصدیق ارزیابی هایی که در مورد رژیم ستمشاهی دارید،اما با ارزیابی های شما نسبت به حکومت جمهوری اسلامی برآمده از رای مردم موافق نیستم و قیاسی که شما بین ایندو سنخ رژیم می کنید را قیاسی کاملا مع الفارق و غیر منصفانه میدانم،چطور شما حکومت های موروثی سلطنتی را با سیستم جمهوری اسلامی برآمده از رای اکثر مردم ایران مقایسه می کنید؟ در حکومت های شاهیستی و سلطنتی،حکومت ها بضرب زور و قدرت و قلدری بتخت می نشینند و بدنبال آن هر شاه هنگام مرگ یا سلطنت را به فرزند خود واگذار می کند یا به شخص دیگری و مردم در این فرایند هیچ دخالتی ندارند.درصورتی که در حکومت دینی که باقتضائات عصری در قالب جمهوری اسلامی متکی بر آراء اکثریت مردم ایران تاسیس شد،ارکان قدرت از صدر که عنوان رهبریت است تا ذیل که مدیران و کارگزاران جزء هستند بر اساس رای مستقیم یا غیر مستقیم اکثریت مردم بر قدرت تسلط پیدا می کنند و هیچ قدرتی از رهبریت گرفته تا سایر مراتب ارکان قدرت هرگز موروثی نیست و اینها در قالب یک قانون اساسی مترقی تصویب شده بوسیله منتخبان مستقیم مردم ظهور و بروز یافته است. و مغالطه ای که شما در آن هستید این است که مشروعیت قدرت بمعنای شرعیت آن و اینکه اسلام فلسفه ای در حکومت و اداره جامعه دارد که در غالب احکام آن متبلور و قابل اشاره است،را دستمایه مقایسه حکومت جمهوری اسلامی با نظام موروثی شاهنشاهی می کنید و این یک مغالطه آشکار است.اینکه شما مهدی نامی به حضرت مهدی غائب بعنوان امام غتئب شیعیان قائل باشید یا نباشید و بدنبال آن فقهاء را در عصر غیبت نائبان آنحضرت در اداره جامعه بدانید یا ندانید،اینها هیچ ربطی به نحوه تاسیس جمهوری اسلامی ایران ندارد،چون سیستم جمهوری اسلامی ایران یعنی جمهوریت متداول در سپهر سیاست و دموکراسی متکی بر قوانین اسلام،قطع نظر از بحث های درون دینی نحوه واگذاری ولایت و نیابت امام غائب به فقیهان و میزان اختیارات آنها،در یک برهه تاریخی به رای مردم گذاشته شده است و شما منطقا صحیح نیست چون به مبادی مشروعیت دینی حکومت یا وجود امام غائب اعتقادی ندارید،چنین سیستم مردمی متکی بر آراء عامه مردم مسلمان ایران را با سیستم های موروثی شاهنشاهی مقایسه کنید.نخیر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،رهبر یا ولی فقیه یعنی مجتهد عادل بعنوان ایدئولوگ و تامین کننده بخش دوم ترکیب “جمهوری اسلامی”یعنی اسلامیت نظام،یک ایدئولوگ منتخب مردم است که با رای مع الواسطه مردم حکومت را تشکیل می دهد و مورد نظارت خبرگان منتخب مردم است و ممکن است حتی در صورت فقدان شرائط مندرج در قانون اساسی از مقام خود عزل شود و هرگز اختیاری در مورد تعیین جانشین بعد از خود را ندارد و این فارق روشنی بین نظام شاهیسم و نظام جمهوری اسلامی است،ضمن اینکه برای رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی وظائف و اختیاراتی تعیین شده است و همچون پادشاه در نظام سلطنتی مطلق العنان نیست.سایر ارکان قدرت نیز در جمهوری اسلامی مثل ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و مدیریت های ذیل اینها همه با رای مردم انتخاب می شوند بنابر این قیاس شما قیاسی مع الفارق و ارزیابی شما ارزیابی اشتباهی است.

  نیز شما در ارزیابی و مقایسه خود و در بیان تشابه بین ایندو نظام،به اموری توهمی و غیر واقعی اشاره می کنید که برحسب قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ دخل و تاثیری در سمت ها و مقامات و ارزیابی اشخاص و عملکرد آنان ندارد. در مورد نحوه نیابت فقیه از معصوم عرض کردم،در اینجا عدم اعتقاد اقلیتی مثل شما دخلی به نحوه روی کار آمدن حاکم ندارد چون حاکم بر اساس رای مردم قدرت می یابد برخلاف نظام شاهنشاهی.همینطور مساله تصویر در ماه که یک شایعه ای در یک حدّ محدود بوده است اصلا دخالتی در تاسیس قدرت و رهبریت رهبر اول جمهوری اسلامی ایران نداشته است،و هیچ عالم معتبری نه به آن اشاره کرده است و نه اساسا این مطلب و شایعه صحیح بوده است و نه در مناسبات قدرت در قانون اساسی لحاظ شده است بنابر این،این نکته صرفا یک اهرم شانتاژ و فریب است برای مخالفانی که حجت قاطعی بر دعاوی خویش ندارند.همینطور مساله یاعلی گفتن رهبر فعلی ایران خزعبل نادرستی است که یک روحانی بسلیقه خود گفته است و چنین چیزی نه معیار انتخاب رهبر فعلی بوده است و نه معیار دوام رهبریت او.همینطور مطلبی که در مورد تربت و سیل اشاره کردید،شما فرض کنید شیعیان برحسب روایات یا باورهای خود تاثیراتی متافیزیکی و از باب اعجاز در مورد تربت مطهّر امام حسین سید الشهداء داشته باشند،اما اینها هیچ ار تباط ماهوی با تصدّی یا نحوه تصدّی متصدیان قانونی کشور ندارد.بنابر این وجوهی نیز که برای تشابه بین دو نظام شاهنشاهی و نظام جمهوریت متکی بر قوانین اسلام ذکر کردید،اموری وهمی خیالی،و بلحاظ ارزیابی سیاسی فقط چیزی در حدّ یک شانتاژ در مبارزات سیاسی است و شایسته نیست شما بعنوان یک فرد مودّب و منطقی،ارزیابی های تحلیلی سیاسی خویش را بر شانتاژها و مقولات وهمی یا نهایتا برخی شایعات و گرایش های فردی افراد استوار کنید.
  موفق باشید

   
  • برو سید این دام بر مرغ دگر نه ! چقدر میخای این اراجیف را که هیچ خریداری در این سایت نداره تکرار کنی و حرف از رای و انتخاب مردم در کثافت خانه //////// بزنی، جائیکه حتی آفتابه دار مسجد هم اگر پسر و دخترخاله و عمه زاده یک آخوند یا پاسدار نباشه کار گیرش نمیاد. وقاحت و دروغگوئی هم حدی داره .

    
 175. حاج ممد علی تروریست: آمریکا با تحریم سپاه باید پایگاه‌هایش را تا عمق هزار کیلومتری اطراف ایران جمع کند.
  امریکا: : سپاه باید پایگاه‌هایش را تا عمق هزار کیلومتری اطراف پایگاه‌های ما جمع کند.
  مش قاسم: شما قضاوت کنید که این وسط کی …(سه نقطه از مش قاسم)نش هواست؟

   
 176. حاجی قاسمی: گروه هفت تحت تاثیر آمریکاست.
  مش قاسم: تازه دوزاریت افتاده؟ حالا که چی، میخواستی تحت تاثیر تو باشن؟ حکومت زورگو به ملتش و مملکت ورشکسته؟

   
 177. دوست گرامی درود بر شما و خسته نباشید
  متاسفانه ایران ویرانه شد و نه بدست طبیعت بلکه بدست اسلام . مغولان آمدند و کشتند و سوزاندند و نابود کردند تنها به یک دلیل فقط دروغ و ناسپاسی درباریان پرورش یافته مسلمان.
  هر بلایی بر سر ایران آمد تنها بدلیل اسلام بوده و است و آن پرورش دروغ و جهالت است. ملتی که به خود دروغ بگوید سرنوشتش می شود ایران کنونی.
  فیلمهای مستندتان عالی اند، از دست احمقان دلگیر نباشید .راستی همیشه برنده است.

   
 178. سید مرتضی و سید … نظرتان راجع به این پایان نامه چیست؟

   
 179. با سلام و درود،

  : کیهان امروز
  نامه رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارت سیل

  نماینده مجلس از نامه رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب برای برداشت مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارات ناشی از سیل در برخی مناطق کشور خبر داد
  نماینده مجلس : بنا بر گزارشی که شنبه شب به ما ارسال شد، خسارات ناشی از سیل در برخی نقاط کشور 13 هزار میلیارد تومان اعلام شده است اما فکر می‌کنم این مبلغ بیش از این مقدار باشد. اما در هر صورت رئیس‌جمهور درخواست برداشت

  http://www.bbc.com/persian/live/47851088
  سیل در ایران؛ دستور روحانی برای برداشت ۲میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی
  یک نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران خبر داده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور این کشور در قالب نامه‌ای دستور برداشت ۲میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را صادر کرده تا این مبلغ هرچه سریعتر به مناطق سیل‌زده اختصاص یابد. این برداشت با اجازه آیت الله علی خامنه ای صورت گرفته است.
  ============

  پیوستن سیل مهیب و امواج خروشان رودهای کرانه و سیلبند شکسته تورم به توفان‌های تورمی سال قبل و سال‌های گذشته؛

  تخمین‌های اولیه از میزان خسارت‌ها از ۶ تا ۱۳ هزار میلیارد در دهان صاحب منصبان غیر مسٔول و نالایق و نادان و انگلی در رسانه‌ها میچرخد.

  با احتساب ۲۰ استان و دها شهر و صدها شهرستان و هزاران روستا در معرض و متاثر از بارش بی‌ وقفه باران و یورش هولناک سیل‌های برامده و رهایی آب‌های سد‌های لبریز شده، بیمانند یا کمنظیر در یک قرن اخیر از نظر شدت و گستره، تا کنون خوشبختانه خسارات جانی کمی‌ بجا مانده اما طبق قراین و تصاویر اخباری زمینی‌ و هوایی خسارات مسکونی و مالی‌ اهالی ساکن در مناطق سیل زده و خسارات وارده بر زیر ساختار‌های خدامتی کشوری از قبیل راه ها، جاده هاو خطوط آهن، پلهای ارتباطی‌، تیر و دکل خطوط انتقال برق و شبکه آب و فاضلاب و گاز و مخابرات و تخریب ساختمان‌های عمومی‌ و دولتی و تخریب هزاران هکتار از مزارع و هزاران دام و طیور اهالی و نهاد جهاد کشاورزی و سایر تاسیسات نگهداری غلات و محصولات عظیم گزارش شده و بی‌شک این فهرست در طی‌ روزها و هفته‌ها و شاید ماهای آینده افزایش پیدا کند چونکه ابعاد وسیع این بلیه گسترده و شدید و کمنظیر تاریخی فعلا بر همگان پوشیده و به احتمال قوی پوشیده خواهد ماند هم به دلیل سیاسی و هم به دلیل بیکفایتی فنی‌ و تخصصی برای برآورد خسارت فراوان برامده.

  با یک تخمین سر انگشتی میشود حدس زد که بر آورد اولیه از میزان خسارت بین ۱۰ تا ۲۰ تریلیون (هزار میلیارد) تومن ( یک الی‌ ۲ میلیارد دلار یا یورو) باشد؛ بطور متوسط نیم تا یک هزار میلیارد تومن برای هر استان سیل زده؛

  تقاضای کتبی‌ رئیس جمهور از سلطان علیشاه بابت برداشت ۲ میلیون یورو (نه ۲ هزار میلیارد تومن که کیهان اعلام کرده) آنهم از صندوق خالی‌ ذخیره ارزی در شرایط تحریمات همه جانبه عمو سام و شرکا موید این برآورد سر انگشتیست.

  اما مطابق سابقه مسبوق و ماهیت و ساختار فاسد و انگلی و رانتخوار دیوان سالاری و میدان داری بانک مرکزی و نظام بانکی اسلامی، اهالی محروم و فرودست و مال و خانمان سیل برده میبایست سیل خروشان تورم جدیدی را هم مزید بر توفان تورم سال گذشته تحمل کنند.

  قدر مسلم تخصیص منابع نه متناسب با میزان خسارت واقعی وارده همه جانبه و نه متعاقب آن طبق برنامه منظبط و سازمان یافته هزینه سازی مفید و موثر و بایسته با حد عقل ضایعات انجام خواهد شد. نمونهای برجسته این بلایای خانمان و شهر ویران کن و باز سازی ‌های زورکی و نمایشی و نیمه کاره و رها سازی امت به حال و کار و بار خویش فراوانند؛ زلزله رود بار و بم و سر پل ذهاب….بله این سابقه پیشین تا روز پسین باشد.

  آوار این خسارت و دیوان سالاری انگلی بر دوش اکثریت جمعیت عظیم و فرودست ۸۰ میلیونی (از ۸۳ میلیون) روزانه فرو میریزد.

  بانک مرکزی با چاپ روزی یک یا دو یا سه تریلیون تومن در روز و خرید این ارز از دولت و فروش بخش عمده‌ای از این ۲ میلیارد یورو با قیمت خودی به خودی‌ها برای خروج از کشور و تجارت کالا‌های لوکس خارجی‌ تامین “اعتبارات لازم” یا در واقع به افزایش سهمگین ابر تورم کشور همت خواهد گمارد.

  فقط برای یک لحاظ هولناک فرضی‌ در ذهن خود تصور کنید که ساسانیان شیعه شده هوادارن حجتیه‌ای امام زمان، مشتاق نوسازی امپراطوری با جمعیت ۱۵۰ الی‌ ۲۰۰ میلیونی زیر خط فقرند؛ خوب ۱۰۰ نفر رقمی‌ نیست که تلف شدند؛ با این جمعیت مطلوب آنها میتوانند ظرفیت تلفات میلیونی داشته باشند.

  این حکومت متکی‌ بر خام فروشی نفت و گاز و تجار و بازرگانان دولتی و خوصولتی و خصوصی است؛ یعنی‌ وارادات کالاه‌های مصرفی چینی‌ برای اکثریت از پوشک بچه تا سنگ قبر و وارد کننده کالای لوکس اروپایی از ماشین پورشه تا اسب اصلاح نژاد شده (تروبرد) برای اهالی فرا دست و مرفه شمیرانات نشین؛

  در فیلم خبری جناب نوریزاد از مناطق سیل زده میبینیم که روستایی مصرف کننده تلویزیون LED در بستر رود خانه در میان دره خانه ساخته نه نزدیک کارخانه تولید تلویزیون و سایر لوازم خانگی!! خبری از دام داری و کشاورزی هم نیست، و منطقه پوشیده از کوه و تپه‌های خشک و سنگیست، و خانه‌ها همگی با آجر گری و ملات کم قوت شنی‌ با کمی‌ سیمان قاطی شده یا با گِل ساخته شده و آنجا هیچ خبری از بلوک‌های زیبا و سیمانی و ضد زلزله و سیل معمار باشی‌ و طبیب گیاهی و نویسنده رمان و جامعه شناس و درویش اکابری نیست (لعنت بر کارشناسان بیسواد و نادان و فضول و حسود سازمان تحقیقات مصالح و مسکن و ثبت اسناد اخترأعات کشور).

  تحلیل اجتماعی مبتنی‌ بر مسایل سیاسی صرف کار مفسر سیاسیست مثل همین دکتر نوریزاده و سایرین؛ تحلیل اجتماعی و سیاسی جامعه شناسانه بدون درک عمیق از ساختار اقتصاد سیاسی که لایه‌ها و مناسبات دیوان سالاری و جامعه طبقاتی را شکل میدهد، سست و بی‌ پایه است و خانه تحلیل در بستر رود خانه ساختن است.

  سپاس

   
 180. سلام و درود

  بیگمان آقای کاوش یکی از باسوادترین افرادیست که تا کنون در این وبسایت مقالات خوب و پر محتوایی نوشته و خوشبختانه هنوز هم مینویسد. ایشان آنطور که خود نوشته اند در غرب مقیم است و ثلثی از عمر یا دوران کاری خود را در غرب گذرانده و میشود گفت که از این نظر که در رشته تحصیلی و مورد علاقه اش کار کرده یا میکند، نسبت به ایرانیان تحصیل کردهٔ مقیم ایران که دارای تحصیلات عالیه اند، اما جبر اجتماعی آنان را به مشاغلی محکوم کرده که نه در آن رشته تحصیل کرده اند و نه آن مشاغل را دوست دارند مردی موفق و خوشبخت است. مقالات مختلف ایشان نشان میدهد که ایشان در بیش از یک رشته دارای معلومات تخصصی است. اما آقای کاوش با وفاداری تمام ذاتاً تا مغز استخوان ایرانی مانده است و تمام روحیات ایرانی بودنش را حفظ کرده است. اغلب دوستانی که با مطالعه سروکار دارند به تفصیل یا به اختصار خوانده اند که بانو « هلن کلر » آمریکایی کرّ و کور و لال از مادر زاده شد، اما نگرش و تربیت آمریکایی از او یکی از مشاهیر عالم را ساخت بطوریکه کمتر بانوی دانشمند، آمریکایی و غیر آمریکایی اشتهار او را دارد. همچنین تقریباً اکثر مردم جهان از سیر سرنوشت و زندگی فیزیک دان شهیر انگلیسی « استفان هاوکینگ » آگاهند، اما شاید کمتر به زمینه اجتماعی ای که هلن کلر و هاوکینگ در آن بالیده و بزرگ شده اند و نوع نگاه مردم غرب به انسان و دانش دوستی و فراهم نمودن زمینه رشد و نموّ انسانها در جوامع غربی اندیشیده اند! و کمتر به این حقیقت توجه کرده اند که چگونه فرهنگ و سنت نتیجه بخش آن مردمان خردمند چه ارزشی برای تک، تک افراد کشورشان حتی بیگانگان مهاجری که شیفته کار و صاحب ابتکارند و افراد مبتکر و نو اندیش قائلند، بطوریکه از تکه ای گوشت زنده که محروم از حواس بینایی و شنوایی و توان تکلم بود و جوانی که فلج کامل شد و از جمله حرکات طبیعی و اختیاری تنها چند عضله صورتش بطور نامحسوس اندک حرکتی به اختیارش داشتند نوابغی پرورش دادند که جزء چهره های درخشان و ماندگار تاریخ حیات بشرند . امکانات و زمینه اجتماعی مناسب و بهایی که سیستم آموزش و پرورش غربی به فرد خلاق و زحمتکش میدهد و تلاش بی وقفه شخص هلن کلر و استفان هاوکینگ به عنوان نمونه هایی از انسانهایی که مورد بی مهری طبیعت قرار گرفته اند و از بعد منفی استثنایی ارزیابی میشدند، ، اما مورد محبت و حمایت جامعه قرار گرفتند نه تنها بر جبر طبیعت و کاستیهای جسمی و محدودیتهایی که بیماری فلج کامل تحمیل کرده بود، غلبه کردند، بلکه از استعداد و زحمات آنها نردبانی ساختند که خانم هلن کلر را سرمشق مناسبی برای همهٔ انسانها و آقای هاوکینگ را در جایگاهی رفیع تر از نابغه ریاضی و فیزیک « آلبرت آینشتاین » نشاند و به عالیترین شکل ممکن در بُعد مثبت جزء، و در زمره و آمار انسانهای استثنایی قرار گرفتند و از بُعد مثبت استثنایی شدند . هنری فورد آمریکایی مهندس نبود و تحصیلات قابل توجهی نداشت، اما با اختراع و ابداع خط تولید بیشتر از هر مهندس معاصر خود در تولید انبوه اتومبیل و بعد هر کالای صنعتی دیگری نقش داشت. اگر برادران رایت در ایران بدنیا میآمدند آنها را تحویل تیمارستان میدادند. البته باز هم صد رحمت به ایران! در بعضی جاهای پاکستان دست و پای کودکان نوزاد را میشکنند و میگذارند تا کج و کوله و زشت جوش بخورد تا برای گدایی کردن اندامی قابل ترحم و مناسب داشته باشند! نگرش منفی و تولید یأس به کارهایی که بنده کرده ام و به هر حال در زمان خود توسط افراد مسئول به عنوان اختراع پذیرفته و گواهی ثبتشان را صادر کرده و داده اند، از هر کس دیگری انتظار داشتم بجز جناب آقای کاوش !

   
 181. با سلام و درود،

  حکومت عدل سلطان فقیه علیشاه و احکام قضایی خودی و غیر خودی بر گرفته از فقه جواهر نشان شیخ حسن نجفی الهام بخش قانون اساسی‌ امام جماران؛

  خبرگزاری ایرنا، یک روز پیش احکام دادگاه درباره متهمان پرونده مشهور به دکل نفتی گم شده را منتشر کرده بود.
  بر اساس این گزارش، علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، رضا مصطفوی طباطبایی، عمر کامل السوده، سید مهدی وفایی، نفیسه محمودی و محمدسعید حاجی غفاری متهمان پرونده معروف به دکل نفتی گمشده هستند که با شکایت شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور به خیانت در امانت و معاونت در آن و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شدند.
  در حکمی [خودی] که دادگاه در ۱۷۱ صفحه صادر کرده، ضمن اعتقاد به عدم تحقق شرایط لازم برای تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و نیز اصلاح مبلغ مال مورد خیانت از ۹۱ میلیون و ۷۳۰ میلیون دلار به ۸۷ میلیون دلار، متهم ردیف اول علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی را به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۸۷ میلیون دلار وجوه متعلق به شرکت تاسیسات (از طریق اتلاف و افقاد – بخوانید دزدی) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس محکوم کرده است.
  دادگاه همچنین رضا مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم را به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۸۷ میلیون دلار وجوه متعلق به شرکت تأسیسات دریایی از (طریق تصاحب) به تحمل سه سال حبس محکوم کرده که طبق حکم دادگاه، این حکم پس از قطعیت و استرداد محکوم به داخل ایران، اجرا می شود

  اجرای حکم [غیر خودی] قطع دست دزد گوسفند در زندان مشهد!!!!!!!

  چند سال قبل وقوع سرقتهای متعدد در اطراف برخی شهرهای استان خراسان رضوی و جنوبی، درحالی آغاز شد که فرد یا افراد ناشناسی با تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی، گوسفندان اهالی روستا را به سرقت می بردند.

  به گزارش ایسنا، روزنامه خراسان در ادامه نوشت: دامنه این سرقتها هر روز به اطراف شهرهای دیگر کشیده می شد و موجب نگرانی روستاییان شده بود. به همین دلیل ماموران انتظامی با صدور دستورات ویژه قضایی، تلاش گسترده ای را برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقتها آغاز کردند.
  با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیلهای کارشناسی، در نهایت ماموران انتظامی به سرنخهایی رسیدند که نشان می داد جوان ۲۸ ساله ای، عامل اصلی سرقتهای مذکور است بنابراین وی در یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوزهای قضایی در سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
  رای قطعی دادگاه تجدیدنظر برای اجرای حکم به یکی از شعبات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و بدین ترتیب این حکم ساعت ۹ صبح روز گذشته با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون ۳۴ ساله است زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد.

  موهنداس مهاتما گاندی یک حقوق دان عصر جدید بود معتقد به حقوق انسان و حیوانات و همبستگی‌ جهانی‌ جامعه بشری با اقتصاد پولی‌ واحد و زبان ثانی‌ مشترک (اسپرانتو)، و معتقد به صلح و دوری از خشونت در حل مناقشات سیاسی؛

  امام خمینی یک فقیه قرون وسطایی اهل زهد و ریا و بسیار تنگ نظر بود، با شلاق و شمشیری پنهان زیر عبا، آماده به خدمت در صورت ابراز کوچکترین نقد و اختلاف نظر توسط مومنین و مشرکین و ملحدین دگر اندیش از آیات الله عظما و سیاستمدار نماز خوان لیبرال گرفته تا چریک و مجاهد و هنرمند و شاعر و نویسنده و نقاش و خواننده و رقاص.

  جنابان دکتر نوریزاد و دکتر نوریزاده تکبر خداشاهی و ستم سیاسی نظام شاهنشاهی بر نخبگان و فقدان عدالت اجتماعی برای اکثریت جامعه شهری و روستایی و ساختار اقتصاد سیاسی بر آماده از خام فروشی نفت و بسط و توسعه طبقه تاجر و بازرگان شهری پایگاه و پشتیبان اصلی‌ روحانیت، حذف احزاب سیاسی حتی حزب فرمایشی رستاخیز و عدم تمکین شاه و اشرافیت حاکم به قانون اساسی‌ همگی توام با داغ و درفش و مدیریت ساواک به مانند سیل بند‌های فزرتی نظام ولایی عمل کرده، و سرانجام پس از ۲۷ سال حکومت ضالمانه شاهنشاهی سیلاب نفرت و کینه اجتماعی فرودستدان و زبان دوختگان, انقلاب ۵۷ را در دستور تاریخ قرار داد؛

  مقایسه و سنجش و ارزش گذاری گذشته و اکنونی که ساخته و برامده از نه تنها عوامل درونی گذشته بلکه تحولات درونی و خارجی‌ در طی‌ ۴ دهه گذشته، مشقی عبث و گمراه کننده است؛ تاریخ مسیر ناهموار و متلاطم توام با پیشرفت و گاه پسرفت خود را در تقابل و درهم کنش با حوادث گوناگون انسانی‌ و طبیعی طی‌ می‌کند؛ اعمال اراده به اختیار یا بی‌ اختیار جامعه بشری در تعیین هدف و سرعت روند تاریخ بنا به ماهیت و فلسفه تاریخ, متقابل یا به قول هقل دیالکتیکیست؛ به عبارتی قسمی از فرمان این ماشین بشکل محدودی در اختیار ماست؛ ضمن این که جریانات متفاوت اجتماعی ملی‌ و منطقه‌ای و جهانی‌ هر کدام مقصد و جهت و سرعت خاصی‌ برای اهداف خود منظور و اعمال میکنند؛ فرمان تاریخ سرانجام میبایست در مسیر برایند این نیروهای همسو یا مخالف و پراکنده بچرخد و جهت گیری کند و در امتداد این نیرو به حرکت در آید.

  ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمدهیم
  از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم

   
 182. 15 نکته در چهلمین سالگرد اعدام هویدا

  امیر عباس هویدای فرانسه دان و کتاب خوان و بی اعتنا به مال دنیا اما با بله قربان بله قربان گفتن های خود هم رژیم را به سوی نابودی سوق داد و هم خود را در هر دو حکومت گرفتار ساخت و جان بر سر آن نهاد.

  عصر ایران؛ مهرداد خدیر- چهل سال قبل و در 18 فروردین 1358 خورشیدی امیر عباس هویدا نخست وزیر 13 سالۀ حکومت پهلوی اعدام شد؛ تنها یک هفته بعد از شرکت در همه‌پرسی تغییر رژیم سیاسی. هر چند معلوم نشد رأی «آری» انداخته یا نه اما دو نفر دیگر (عبدالله ریاضی رییس مجلس شورای ملی و عباس‌علی خلعت‌بری وزیر امور خارجه که مانند او اعدام شدند) رأی آری خود را به خبرنگاران نشان دادند.

  در سال‌های اخیر البته این روایت غالب است که قبل از اجرای حکم، او در واقع کشته شده چون حکم اعدام معمولا سحرگاهان اجرا می‌شود و هویدا بعد از ظهر اعدام یا کشته شده بود.

  بدین ترتیب امروز 18 فروردین 1398 چهلمین سالگرد اعدام نخست وزیری است که پس از مشروطه بیش از هر نخست وزیر دیگر رییس دولت بوده است.

  دربارۀ امیر عباس هویدا و در چهلمین سالگرد اعدام او نکات گفته نشده یا کمتر گفته شده ای قابل ذکر است:
  ….

  https://www.asriran.com/fa/news/661419/15-

   
 183. کاوه [از کامنت گذاران سابق و از دوستداران همیشگی صاحب سایت]

  با درود به پیشگاه ناظرین و خوانندگان گرامی.

  اگر حس شجاعت و فریادخواهی مان در طول این چهل سال حکومت اهریمنی و انسان ستیز به تاراج رفته، حداقل قدمی کوچک برداریم برای التیامِ بخشی از دردها و رنج های غیرقابلِ توصیفی که اینروزها سیل زدگان ایران به بند کشیده مان با آن دست به گریبان هستند.
  نزدیک به ۵۰ هزار نفر عضو کانال تلگرام آقای نوری زاد هستند. اگر نصف این تعداد سیگاری باشند و تنها یک روز را سیگار نکشند و نصف دیگر که سیگار نمیکشند به شکرانه همین سیگار نکشیدن و به نیت دستگیری از هموطنان گرفتار در مصیبت سیل کمک کنند و مبلغ آن را به حساب آقای یزدانی واریز کنند. اگر حمل بر فضولی نباشد جمعه همین هفته جاری را که دوازده آوریل و ۲۳ فروردین است، روز دستگیری بنامیم و هرکدام حداقل مبلغ ۱۰ هزار تومان کمک کنیم.
  از این جهت روز خاصی را پیشنهاد میکنم که جناب نوری زاد هم در آخر همان روز اعلام بفرمایند که چه میزان کمک شده و خود همینکار خوانندگان و ناظرین سایت را خوشحال خواهد کرد.
  بازهم جسارت به فضولی میکنم و یادآوری میکنم که همین الان که ما پشت رایانه یا مبایل بدست در مکان و بستر گرمی قرار گرفته ایم، هموطنان بی پناه ما و هزاران کودک خردسال و طفل شیرخوار در یاس و درماندگی دست و پا میزنند. و به این دولت و نظام سفاک و ایران ستیز اگر باشد تا سالیان سال وضع شان بهبود نخواهد یافت.
  از زلزله زدگان سرپل ذهاب که بگذریم که هنوز در چادر و کانکس بسر میبرند[تازه اگر همین سیل چادر و کانکسی برایشان گذاشته باشد!]، تعدادی از زلزله زدگان بم هنوز هم در شبهای زمستان در چادر ها آتش روشن میکنند!!!
  ای مرگ بیا که زندگی ما را گشت!؟

   
 184. سلطنت خواه نیستم و خوش شانس آنه تا امروز کاندیدی برای این نوع حکومت در صحنه سیاسی ایران نیست حتی بین بازماندگان پهلوی و قاجار یعنی برای عبور از سیستم د.د.ت ((سمی بود که آمریکایی ها سابقا برای کشتار حشرات در خانه های ایران میزدند و معمول بود ولی اینجا مقصود از دروغ.دزد. .ترور ست)) چون ذاوطلب سلطنت کسی نیست پس رفراندومی هم درین رابطه نیست.

  وقتی فردی تاریخ را باز گو ومقایسه میکند طرفداری نیست و بر هر ایرانیست که دروغ های رژیم را درباره رژیم سابق بر ملا کند هرچند آن رژیم هم به دمکراسی و حقوق مردم احترام نمیگذاشته ولی آزادی های فردی محترم شمرده میشد و بیکاری هم وجود نداشت هزاران هزار کره ای ،هندی و برادران دوستمان افغان مشغول بکار بودند.

  مشهد محل گردهمایی مستضعفین و قشر متوسط در نوروز و اول پاییزست و در مهر بیشتر کشاورزان که بذر زیر خاک نموده و فرصتی دارند ، این مردمان چون در آمد زیاد و پول مفت ندارند و بی از اطلاع از گردش توریستی به این شهر میروند ،و پول چاپیدگان چون استاندار گلستان که به آلمان رفته بود ودیگران که از مالزی تا کانادا بر حسب ذائقه ایام نوروزی را سپری میکنند.
  بیادم میاید که شاه بدو مرکز استان بیشتر سفر میکرد : اصفهان که آنجا را دوست داشت و بیشتر مخالفت ها با او درین شهر شد زیرا قشر کشاورز و کارگر این شهر زیاد بود و مردمانی ساده و مذهبی و فریب خور از منبریان ودر کنار آنها لات ولوت های نوچه به اصطلاح علما + بازاریان، و دیگر شهر مشهد بود که شاه هرازگاهی سری میزد وبه زیارت هم میرفت ودر مسجد سپهسالار تهران روضه خوانی محرم را دایر مینمودو بنوعی معتقد بود ولی تصور نمیکنم اعمال مذهبی مثل نماز و روزه واینها را عمل میکرده باشد یعنی ظاهر امر را رعایت میکرد و به این جماعت تنبل همیشه بیکار مفت خور لیچال گو احترام می گذاشت و مالی از حق کشاورزان وکارگران بجیبشان میریخت.

  از فاجعه 57 علی خامنه ای هرسال یکبار در پاییز و یا نوروز بمشهد منور که درخشندگی آن از جنایتکاران غلم الهدا و دامادش رییسی قاتل است میرود فقط و فقط در میان آنها که میتواند فریبشان بدهد یعنی مسافران این ایام که همان کارگران وکشاورزان هستند و بندرت دیده شده او بشهر دیگری برود و چرا به استان گلستان برای روحیه دادن بمردم سیل زده و یا همینطور به استان ایلام وخوزستان نرفت اگر مشکل سلامتی دارد چگونه به مشهد برای شستشوی مغزی بیچارگان به این سفر میرود؟ او چون تحصیلاتی ندارد و روضه 5 تومانی میخوانده و خود را در راس و قله ایران 80 ملیونی میبیند همچون بنیان گزار خود را گم کرده و متکبرانه با مردم و حتی کار گزاران رژیم خودش بر خورد میکند، او از آمریکای متکبر دائم سخن میگوید در جایی که تو آخوند یک مثقالی درایت و بصیرت نداری مردم را بدیده احترام ببینی و تحقیر میکنی و با رییس جمهوران گذشته حاضر بتکلم نیستی و مدام با همه قهری از نخوت و تکبر،حال آمریکا با آن جمعیت،آن افتصاد اول جهان ، نیروی نظامی برتر، مرکز علم جهان وتولید صنعتی وکشاوری نخست جهان نباید تکبر داشته باشد فقط این صفت به شما اختصاص داشته باشد؟
  نظام شما بی اغتبار ترین و بی احترامترین از صفویه تاکنون است از بوتفلیفه و ریس جمهور تونس درس بگیر و بگذار مردم در سرنوشت خود دخیل باشند و خود تصمیم بگیرند.

   
 185. گفت و گوی شاه و علم درباره جانشین آیت الله حکیم برای مرجعیت:

  مرجع تقلید باید پرهیزکار باشد، پول برایش هیچ ارزشی نداشته باشد و مورد اعتماد مردم باشد. توافق نهایی!: شریعتمداری و خوانساری.

  ✍️اسدالله اعلم

  «خبر رسید آیت الله حکیم طباطبایی که مرجع شیعیان در عراق و قسمتی از ایران بود، درگذشته اند…ده دفعه شاید با شاهنشاه با تلفن بر سر مسائل مختلف که عزاداری باشد یا نباشد، یا شاهنشاه شرکت خواهند فرمود یا نه، صحبت کردم.

  معمول این است به هر کس شاهنشاه تلگراف تسلیت بفرمایند، مرجع می شود!- کم و بیش- و تقریبا این علامت مرجعیت بعدی است، و این یکی از سنتهای قشنگ است که گرچه مدوّن نیست، ولی همه می فهمند و مورد علاقه همه است!.

  به هر صورت شاهنشاه امر فرمودند به حاج سید کاظم شریعتمداری در قم تلگراف کن. من عرض کردم این شخص مورد اعتماد عامّه مردم نیست، فعلا کسی که مورد علاقه و اعتماد مردم است ،{آیت الله احمد} خوانساری است. بالاخره کسی که مرجع تقلید می شود یک حقیقتی هم باید در زیر نهفته داشته باشد. چنان که شاهنشاه می دانید همین مراجعی که اخیرا در گذشته اند، مثل آیت الله حاج سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم بروجردی و همین مرحوم حکیم، واقعا مردمی پرهیزکار بودند. پول برای آنها در حکم سنگ ریزه بود. در صورتی که وقتی من نخست وزیر بودم، پس از آن که آخوندها را [در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲] کوبیدیم! و خواستیم بعد دریچه به روی آنها باز کنیم، همین شریعتمداری از من ۶۰۰ هزار تومان مساعده خواست که بعد ببیند چه می تواند بکند! فرمودند: ولی مرد بی اذیّتی است! عرض کردم این به جای خود بماند، ولی اعتقاد مردم هم چیز دیگر است. به هر صورت آن قدر اصرار کردم که شاهنشاه اجازه فرمودند به هر دو نفر، یعنی هم شریعتمداری و هم به خوانساری تلگراف بشود»

  (خاطرات علم، جلد دوم، صص ۵۴- ۴۳. ۱۲ خرداد ۱۳۴۹).

   
 186. اوس کاظم بنا

  آقای نوری زاد با سلام
  در مقاله اخیرتان ” چرا خمینی آدم کشت اما گاندی نکشت “در جایی مپرسید : ” اما چرا یکی گاندی میشود ودیگری خمینی ” ودر وهله اول می گوئید که پاسخ دشوار است وسپس نتیجه میگیرید که ” اصلی ترین عامل تغذیه محسور آدمهای چون خمینی را لقمه های بر آمده از فرهنگ مفتخواری ” می بینید . من با بخشی از این جواب موافق هستم ، اما آنرا علت اصلی نمی دانم . به دلایلی که شرح آنرا مختصر از دید خودم می دانم ، زنجیروار عنوان میکنم . حال چرا مختصر ، بدلیل اینکه هر کدام از این دلایل احتیاج به یک نقد وبرسی مطلول دارند که از حوصله یک مقاله کوتاه خارج است .
  اول : کشور ماایران جزو کشورهایی است که مقدار متناوب بارندگی ( از قدیم و با آن مقدار کم جمعیت ) برای تولیدات کشاورزی کم بوده است . نتیجه کم تولیدی ، درآمد کم واز آن طریق وضعیت اقتصادی -اجتماعی مردم است و بدنبال آن ، سطح سواد ودانش بسیار پایین مردم خواهدبود . در چنین جوامعی هم چون ایران دست به سوی آسمان دراز کردن و از آسمان درخواست طلب کمک وراهنمایی خواستن ،امری رایج میشود و هزینه ای هم ندارد.به نظر من طبیعی است که خرافات و جادو وجنبل و از آنطرف سر برآوردن آدمهایی که چه آگاهانه وچه ناآگاهانه در طی سالیان دراز ، طلایه داران ” راه و اصول ” شوند وبدنبال آنان روانه شدن توده های مستاُصل از همه جا !! . آقای خمینی بر آمده از ذهنیات غیر تولیدی جامعه ایست که به جای ارائه راه های علمی برای حل مشکلات ، عکس ایشان را در ماه می بیند برای پنهان کردن وساده دیدن قضایا . قبل از رویداد سال پنجاه وهفت ما سال سی و دو را داشتیم وباز هم وقایع تاریخی دیگر ، که بیشمارند و از آنها میتوان نتیجه گرفت .
  به مرحله امروز رسیدن مردم ما و جامعه ما، با آمدن ” جمهوری اسلامی ” نه تنها مشکلات گذشته حل نشد ،بلکه منجلاب های دیگری از هر گوشه ای سر بر آورده است که ناشی از این تفکر و سیستم است . من به شخصه ناامید نیستم ، اما به این یک بیت از شعر شاملو هم فکر میکنم :” تا به خاک بنشینی وبر سرنوشت خویش گریه ساز کنی .”
  اوس کاظم بنا

   
 187. حاج ممد علی فرمانده تروریستها: اگر سپاه سازمان تروریستی معرفی شود نیروهای آمریکایی در آرامش نخواهند بود.
  مش قاسم: حاجی هیچ شیکری نمیتونی بخوری که اگه میتونستی مرشد اولت جام زهر نمینوشید و مرشد دومت نرمش قهرمانه نمیکرد.

   
 188. جواد صالحی‌اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک: نمی‌توان بر مبنای کتاب‌های دانشگاهی برای چالش‌های اقتصادی ایران نسخه پیچید.
  ترجمه: یه همچین گ…(سه نقطه از مش قاسم) کاریی که حکومت/* اسلامی در این ۴۰ سال در این مملکت انجام داده تا به حال در دنیا دیده نشده که یه اقتصادان بدونه در همچین وضعیاتی چه باید کرد.

  /*: ک

   
 189. جبهه مقاومت به هیچ کجا نخواهد رسید.

  دلشون خوشه که بشار اسد/* هنوز توی کاخ رئیس/* جمهوریه، ولی مشکلاتی که اعتراضات سوریه رو به جنگ داخلی گذاشت هنوز سر جاشونه.

  دلشون خوشه که یه مشت پاسدار/* رو از ایران و افغانستان و پاکستان و عراق و ….. بردن سوریه، جلوی چشمشون بلندیهای جولان رو اسراییل ضمیمه میکنه.

  دلشون خوشه که نوار غزه دست حماس، اسراییل و مصر هر روز چهارتا میزنن توی سر حماس آب هم از آب تکون نمیخوره.

  دون کیشت وار تاریخ محو اسراییل واسه خودش و یه مشت نادان تعیین میکنه، نمیبینه اسراییل در ۴۰ سال گذشته از کجا به کجا رسیده و کشورهای جبهه مقاومت از کجا به کجا. خودشو عمله های ظلمش میخوان با همه چیز و همه کس “برخورد” کنن. به هیچ کجا نمیرسن الا همین بدبختی که میبینیم.

   
 190. -یکی از این طویله نشینان: در صورت قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی آمریکا،نظامیان این کشور را در کنار داعش در فهرست سیاه تروریست ها قرار می دهیم.
  مش قاسم: بدو، معطل نکن، همین امروز صبح آفتابه دستته بزا زمین و این کار رو بکن. بجنب حاجی!
  =======================================

  -مدتیه که پاسدار حاج اکبر جنگی امریکا نشین پونزی زیر دمش رفته هی افتاده به زیر و بالا کردن زندگی شاه فقید. قربون زبون فارسی و امثال بی مثالش. شنیدی میگن: مه فشاند نور و سگ عوعو کند؟

   
 191. عرصه سیاست جای قهر و آشتی های کودکانه نیست !!
  روزی را بیاد بیاوریم که ، میکروفون اوباما باز بود و بی‌خبر از آن ،
  وقتی گفتند بایست با نتانیاهو دیدار داشته باش ؛ با حالت انزجار گفت :
  باز بایستم با این مرتیکه دیدار کنم ؟!!….
  دیروز همان نتانیاهو ، بجای قهر و در رفتن از میدان ؛ انتظار ترامپ را کشید ،
  و حتی برای سرکار آمدنش ، تلاشی وافر داشت ،
  و اینک بهترین میوه های عمر خویش و اسرائیل را میچیند !
  یکی پس از دیگری !
  اول جابجایی پایتخت و اینک رسمیت یافتن جولان بعنوان خاک اسرائیل !!
  بعلاوه مخلفات بسیار که شاهد بودیم .
  و میماند چند تظاهرات و فریاد های بی‌نتیجه ، مخالفان !
  عرصه سیاست ، بسیار حساس و دقیق هست ،
  ✅ یک سیاست مدار کار کشته ، میتواند از هزاران سردار ، موفق‌تر عمل کند !
  و ضمن جلوگیری از خونریزی های بسیار ،
  کارنامه درخشانی از خود بجای بگذارد .

  ♨️اما در نقطه مقابل ، کسانی هستند که هم چوب را میخورند و هم پیاز را و هم جریمه را پرداخت میکنند !
  شانزده سال از بهترین فرصتها برای کسب امتیازات لازم و تحکیم موقعیت خود در پهنه سپهر سیاسی جهان را ، با بازی های کودکانه سوزاندیم !
  دوران بیل کلینتون و اوباما !
  تمام هم و غم کشورما و خبرگان کشور معطوف شده بود به اینکه :
  نکنه خدای ناکرده زبانم لال ، خاتمی با کلینتون در مراسم ایتالیا دست بدهد !!
  یا همینطور روحانی با اوباما در سازمان ملل.
  تمام دستگاه دیپلماسی کشور ، چه آنها که در سایه کار میکنند و چه آنها که در آفتاب ، چهار چشمی مراقب بودند تا این فاجعه رخ ندهد !!
  اما رفاقت فابریک با کسی که خنجرش بر پشت میلیونها ایرانی نشسته بود و تانکش فهمیده ها را له کرده بود ؛ نه تنها اشکالی ندارد ، بلکه به مؤکد ترین مستحبات بدل شده ،
  موشک های نه متریش ، کوچه های شش متری ملت بی دفاع را در مناطق مسکونی ، در نوردیده بود ؛ اما اینک با تخته پاک کن جادویی ، تمام آن فجایع هشت سال آتش و خون را ، از خاطرات پاک کردیم ، تا به پیاده نظامش در سوریه تبدیل گردیم !!
  بلاخره نوادگان لیاخف تونستن با یک فتوکپی قرآن ، دل مسئولین ما را بدست بیاورند و چهار نعل در این سرزمین بتازند ، آنها تا ده ریال از ما نستانند ، یک ریال سود ، اونم با منت ، جلوی ما پرتاب نخواهند کرد !
  نمونه آن نیروگاه بوشهر !
  نیروگاه فرسوده ای که روشن نشده خاموش شد ،
  نیروگاهی که با یک دهم قیمت ، در یک دهم زمان ، با بهترین تکنولوژی ، از اروپا ، قابل خرید بود !
  اگر خواسته باشیم ، در هر مقطعی از تاریخ عملکرد روسیه را در قبال ایران ، بررسی کنیم ، آثار جنایتهایش و تجاوزهایش و غارت هایش ، دهها برابر سایرین بوده ،
  بطوریکه ، در معاهده گلستان و ترکمنچای و نقشش در جنگ ایران و عراق ! کتمان ناپذیر می‌باشد .
  اما اینک به یار غار ما بدل شده !
  سیاست مدار ! اگر میخواهی بخاطر منافع ملی ، بر روی مشکلات گذشته چشم بپوشی ؛
  چند صد نفر ۲۸ مرداد ، آسان تر هست یا چند صد هزار نفر جنگ ایران و عراق ؟!!
  شلوغی یکی دو روز در خیابانهای تهران راحت تر هست ، یا هشت سال آواره کی و فراگیر شدن چندین استان به آتش و خون ؟!
  چشم پوشی بر کاپیتالاسیون راحت هست یا معاهده گلستان و ترکمنچای و پاره کرده بخشی از ایران و الحاق آن به خود ؟!
  البته پیام این سخنان ، مذموم بودن ، قرابت با یک همسایه نیست !
  بلکه بر عکس ،
  اما سخن از آنست که گاهی از سوراخ سوزن میتوان گذشت اما از در دروازه ، نه !!
  و چرا ؟!؟!

  ♦️سخن آخر:
  تمامی موارد ذکر شده فوق وقتی دردناک است که بدانیم یک عده در اثر نا آگاهی کشور را بسمت تحریم ها و عدم ارتباط منطقی با دنیا سوق می دهند و دردناکتر از آن اینست که بفهمیم یک عده نه از روی ناآگاهی بلکه از روی آگاهی و صرفاًبخاطر منافع جناحی خود مرتکب این حماقت میشوند.

  ✍محمد جوادی

   
 192. وزیر نیرو: ۹۰ درصد بدهی برقی عراق به ایران پرداخت شده است

  رضا اردکانیان وزیر نیرو با تاکید بر اینکه کشور ایران در طول ۱۵ سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار به عراق صادرات برق داشته است، گفت: تاکنون ۹۰ درصد از بهای برق صادراتی به این کشور وصول شده است و باقی آن نیز بازپرداخت خواهد شد.

  پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

  به گزارش تسنیم، رضا اردکانیان وزیر نیرو در همایش مشترک تجاری و اقتصادی ایران و عراق که با حضور نخست وزیر این کشور در حال برگزاری است، گفت: در جریان سفر اخیر رئیس جمهور به عراق تفاهم‌نامه سه ساله میان وزرای برق دو کشور برای بازسازی صنعت برق عراق به امضا رسیده است که این تفاهم نامه امروز در آستانه اجرایی شدن است.

  وی ادامه داد: براساس این تفاهم‌نامه سه برنامه سنکرون سازی شبکه برق ایران و عراق تا پایان سال 2019 میلادی، کاهش تلفات شبکه برق عراق به میزان 30 درصد تا پایان سال 2020 و جبران کمبود تولید برق عراق تا پایان سال 2021 توسط شرکت‌های ایرانی انجام خواهد شد.

  وزیر نیرو افزود: ساخت نیروگاه‌های جدید، بازسازی نیروگاه‌های آسیب دیده، آموزش و تربیت نیروی انسانی صنعت برق عراق، تشکیل شرکت‌های مشترک و ساخت کارخانجات تولید تجهیزات بخش دیگری از برنامه‌های است که در قالب این تفاهم‌نامه دنبال خواهد شد.

  اردکانیان تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته هفته آینده نیز هیئت کارشناسی برق عراق برای پیگیری عملیاتی کردن توافق سه ساله میان دو کشور به ایران سفر خواهند کرد.

  http://www.entekhab.ir/fa/news/469251/

  ===
  پی نوشت: قابل توجه برخی دروغ پردازان و کاسبان دکّان مجازی!

   
 193. سهم عوامل انسانی در سیل شیراز بیش از 70 درصد است

  مسدود کردن مسیل در تنگه دروازه قرآن که وظیفه خروج رواناب های این مسیل را به عهده‌ لوله ای با قطر یک متر گذاشته اند که در سیلاب مرگبار دروازه قرآن یکی از دلایل مهم عدم توانایی انتقال و خروج به موقع رواناب ها توسط این لوله بوده است.

  مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز) گفت: علیرغم وجود دلایل طبیعی، دخالت بی رویه انسان در طبیعت بیش از 70 درصد در بروز سیل ویرانگر شیراز دخیل بوده است.

  طهمورث یوسفی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور، گزارشی تحلیلی از سیل پنجم فروردین 98 دروازه قرآن شیراز تهیه کرده که نشان می دهد عوامل مختلفی در این سیل و همچنین سیل 6 فروردین در محله سعدی و رودخانه خشک نقش داشته اند.

  وی ادامه داد: عوامل بروز سیل شیراز به دو بخش طبیعی و عوامل موثر ناشی از دخالت بی رویه انسان تقسیم بندی شده که سهم عوامل انسانی در بروز سیل پنجم و ششم فروردین 98 در شیراز بیش از 70 درصد بوده است.
  یوسفی اظهار داشت: از جمله عوامل طبیعی که می توان در این رخداد به آن اشاره کرد، شدت بارش و حجم رواناب ایجاد شده است که بسیار زیاد و زمان تمرکز آن کم بود و در پی آن سیالاب ناگهانی ایجاد شده است.

  وی پوشش گیاهی کم را از دیگر عوامل طبیعی در این منطقه دانست که سبب تشدید رواناب سطحی شده و گفت: از لحاظ زمین شناسی،پوشش دامنه های این منط