سر تیتر خبرها
شما و من و سایتِ نوری زاد

شما و من و سایتِ نوری زاد

درود دوستان خوبم
امروز برای نخستین بار با شما سخن گفته ام با صدای خویش. در مستیِ من سهیم باشید. با من مست شوید. با من برقصید. پای بکوبید. باور کنید من بارها و بارها در شما و با شما مست شده ام. و با شما شادمانانه رقصیده ام و پای کوفته ام.
این تابلو را با یاد خوبی های شما مزه مزه کرده ام و برآورده امش.
دوستتان دارم. فراوان
سخنان مرا بشنوید. گرچه کمی مغشوش شده که نشان از این دارد من هنوز به کارکرد این سایت تسلط پیدا نکرده ام:

محمد نوری زاد
دهم دیماه نود و پنج – تهران

Share This Post

 

درباره محمد نوری زاد

34 نظر

 1. آقاي نوري زادمكرم،

  ما،يعني من وآقاسيدمرتضي- دام عزه-هرگزبااين افرادمتحدنخواهيم شدونيازي هم بكمكشان نداريم. واما امثال آقائي كه بنام آنارشيست وياآقاي باصفاي مصفا -يادهردويشان بخيرباد-دراينجاكامنت مي گذارند احساس دوستي باآنان داريم همچنانكه باشماداريم.
  اين آقاي آنارشيست كه خودش اسمش راازبي نهايت به اين نام تبديل كرد ومن خجالت مي كشم اوراآناشيست خطاب كنم چون ازيك وجدان نيك وسالم وازانصاف ستودني برخورداراست كه مخالف مفهوم اين اسم است و ازنوشتارش هويدا هست بااينكه خودش مي گويد عقايدمن 180درجه متفاوت بامصلح وآقاسيدمرتضي –دام عزه –است وليكن يك موردتوهين ازايشان مانديديم نه به دين ونه به ما وروحانيون .
  مقصودم اين بودكه اگرانسان بي دين هم بود همانندايشان انسانيتش راازدست ندهدوهمانندديگران كينه توزي وحقدوحسدش درنوشته هايش ابرازنكند. بله ماباامثال اين آقاي بي نهايت كه ازعقل ووجدان وانصاف سالم برخورداراست مي توانيم متحدباشيم ومسالمت آميززندگي كنيم ولي باديگران نه وهرگز.
  درعين حال دعاگوي همه تان هستم وبهروزي وخير ونيكي وسعادتمندي برايتان آرزومندم.
  كوچك همه تان مصلح

   
 2. سلام جناب آقاي نوري زادگرامي

  گرامي ودوست داشتني ازاين جهت كه افشاگرخستگي ناپذير حاكم جورازسال 88بوديد وهستيد .
  مبارزه باظلم وستم بايستي خصيصه هرمؤمني باشدكه دينش رابه دنيانفروخته است ، ومن بخصوص دوستداروارادتمنداين خصيصه شماهستم اگرچه صدتاعيب هم داشته باشيد.
  اماخوب است بدانيد كه اتحادماباشما ومتدينين منتقدومنصف شايدميسرشود اماهرگزبادين ستيزان آش مادريك ديگ نخواهدجوشيد؛ زيرامابراعتقادخويش راسخ وپابرجاهستيم.
  وهرگز يك موي پوسيده درقبرامثال كليني ها ومفيدوطوسي ها وشيخ صدوق هاوعلامه ومحقق حلي هاودراين اواخرمجلسي ها وعلامه طباطبائي هاومرحوم منتظري هاواززنده ها علامه حسن زاده وآية الله جوادي آملي ها وديگرنخبه گان علمي معترض به وضع موجودظالمانه ،بااين دين ستيزان نه عوض مي كنيم ونه مصالحه اي دركارخواهدبود.
  باامثال شما متدينين نيزكه اسما مسلمانيدتاوقتي كه مصرحات قرآن راانكارمي كنيد ومي گوئيد وقتش به سررسيده است وتاريخش منقضي است،هرگزملاك ومعياراتحادحاصل نخواهدشدتادورهم جمع شويم.
  افرادي كه كافي كليني-ره- وبحارمجلسي-ره- رامزخرفات تلقي مي كنند هرگزاتحادمابااينان نيزبرقرارنخواهدشد.زيرابااينكه برخي ازروايات اين كتب ضعيف ومطرودعقلاني ومخالف كتاب خداونداست ،شناخته شده هستندبراي اهل دانش اين فن وقابل اعتناوتوجه نيستند؛ امادركثيري ازاين روايات هستندكه دراخلاق نيك وكردارنيك وپسنديده وانساني دررفتارجامعه انساني توصيه شده است ولواينكه درآن جامعه افرادمخالف دين ويامخالف اعتقادماشيعيان باشندوزندگي مي كنند ازقبيل صله رحم ومحبت به خويشاوندان ومحبت واحترام به انسان بماهوانسان است؛ونيكي وخيررساندن به انسان بماهوانسان است.

  بله درقرآن هم سفارش شده است كه دشمنان خداودين خداواولياي خدارادوست نداشته باشيم وفريفته لغزهاي آنان نباشيم تاسستي اعتقاد نتيجه دهد وبلكه آنان دشمن اعتقادي ماهستندوماهم بايدآنان رادشمن تلقي كنيم وفريفته توهمات آنان نشويم ؛وليكن اين تلقي غيرازآنست كه باآنان بجنگيم وازجامعه طردكنيم وحق زندگي شرافتمندانه راازآنان سلب كنيم چنانكه مي بينيدپيروان مسيحييت وكليمي هاوزردشتي هااززمانهاي دورباماودرجامعه مشترك مازندگي مسالمت آميز ودركنار هم داشته و دارندودرجنگ تحميلي دفاعي هم دردفاع ازوطن شركت كردند وشهيد هم دادند ؛توصيه وسفارش خداوندهم اين نيست كه باآنان سرجنگ داشته باشيم وبجنگيم بلكه جنگ وجهادزماني است كه دشمنان خدابرمسلمين حمله وتهاجم راآغازكرده باشند دراينجاجهاددفاعي، معقول ميان همه انسانها،لازم است{دراينجا بمن نگوئيدحمله اعراب به ايران درزمان خليفه دوم پس چه بود؟زيراكه عواملي تحريك كننده وجنگطلبانه ازاين سو بوده است وخطاهاي فرماندهان جنگي اعراب هم ربطي به اسلام ندارد}.

  ودستگيري ازمستمندونيازمنددراين كتب روائي چه قدرسفارشهاشده است .ودراجتناب ازحقدوكينه توزي وحسدوبرحذربودن ازحرص وولع وشهوت براي اموردنياازنزاع وتخاصم بايكديگربرحذرداشته اند؛ وياتاكيدبرامانتداري وپرهيزازخيانت ،وياتوصيه برتواضع وفروتني وصبروحلم وبردباري درتعامل بايكديگردرجامعه تاكيدشده است . ودرديگر موضوعات اخلاقي ورفتاري درجامعه چقدرسفارشها شده است.

  همچنين توصيه هاي اخلاقي فردي براي تهذيب اخلاق دروني فرد دردورريختن اخلاق رزيله وكسب اخلاق حميده وتخلق به اخلاق الهي ،آنچنانكه مكتب اسلام دركتاب خداواحاديث پيامبر-ص- ودربيانات ائمه اهلبيت-ع- كه مفسرومبين آيات خداهستند،دراين كتب روائي كليني ومفيدوطوسي وصدوق ومجلسي وغيرهم-عليهم الرحمة – شده است ،درهيچ مكتبي الهي وانساني نشده است.

  آقاي نوري زادگرامي سزاواراست مااين مكتب الهي ومحمدي –ص-رارهاكنيم وبادين ستيزان عليه ظلم حاكم جورمتحدشويم؟ هرگزشدني نيست.

  من قبلا هم اعلام كرده ام كه درمبارزه باظلم جائرنيازي به كمك شماها ي چه دين ستيز وچه مشكوك ويامنكربرخي آيات قرآن ازجمله آيه قصاص،نيازي بشماهانداريم.

  اگرهم چراغي روشن شودبراي ريشه كني ظلم واجراي عدالت درجامعه ،اميد ازسوي فرهيخته گان مسلمان ناب است نه ازسوي شماها .

  اگرشماها ي تحصيل كرده دانشگاهها كاره اي بوديدوعرضه وطن دوستي داشتيد درطي اين صدسال درپيشرفت وترقي علمي همسان اروپائي ها بايستي پيش مي رفتيد نه اينكه جزوه پيش پاافتاده آنهارادردست مي گرفتيدوپوزمي داديد وافتخارمي كرديدوژست مي گرفتيد. وحالاآقائي كه فوق ليسانس ميكانيك است ازسايت هاي دين ستيزبراي من روايت نقل مي كنندكه دراين روايت محمدبن علي چنين گفته است وخودش عرضه خواندن خود اين كتاب هاراندارد. ومي گوئيم اين خبرازامام صادرنشده است بلكه مخالف آن حديث ازپسرهمان امام كه امام صادق –ع-است واردشده است ومعارض آنست ،برحرف خويش اصراردارد.
  خوب اگرمني كه هيچ ازعلم بالاي رياضي وفيزيك وشيمي وغيره اندوخته اي ندارم بيايم يك فرمول مكانيكي ويا رياضي راانكاركنم،عالمان اين علوم به ريش من مي خندندومسخره مي كنندوهومي كشند،اظهارنظرشماي غيرمتخصص درعلوم قرآن وحديث ورجال ودرايه نيز هم چنين است ؛پس بايداظهارنظر درهررشته علم رابه صاحب فن آن علم واگذاركنيم نه اينكه نخودهرآش باشيم وازپيش خوداحساس دانائي كنيم وبه لجاجت وجدال بدخويش اصرارورزيم ولغزپراكني كنيم ودرآخربگوئيم فلاني مارامرتداعلام كرد.شماحق داشتيدبه پرسيداين حديث چه مي گويد؟ واگرصحيح الصدورازامام است چه مفهومي دارد؟ وتعارضش باروايت ديگركه آن هم ازامام است چگونه اين تعارض قابل حل است ؟
  وليكن متاسفانه آمده وگفته است اين كتب پرازمزخرفات كليني منحرف است . آيااين حرف فحش نيست پس اسمش چيست؟اگرمن بگويم خودتومنحرف هستي وآموخته هايت همه اش مزخرفات است.ديگران به ريش من نمي خنددند؟ نمي گويندفلاني فحاش وتيكه انداز ماهريست؟
  ادامه دارد
  مصلح

   
 3. تا روزی که یک مسلمان به ریسمان فهم و خرد و تفکر و دوراندیشی خود چنگ نزند تا دریابد الله و محمد هرگز دو تا نبوده اند امکان رهایی از اسارت غل و زنجیر‌های خرافات و انواع و اقسامی از جهالت‌های ناشی‌ از آن را پیدا نمی‌‌کند. جناب بیکس کاش بیش از اشارت، به این هم پرداخته بودی.

   
 4. نوری زاد گرامی‌

  ظاهرا از معدود کسانی‌ هستم که قادر به باز کردن فایل‌های صوتی شما نیستم!!

  این مشکل را در صفحه تلگرامتان ندارم و فایل‌ها قابل شنیدن هستند.

  اگر برایتان میّسر است لطفا فایلهای صوتی(یا حداقل چند نمونه) مندرج در پست قبلی را

  در صفحه تلگرامتان بگذارید.

  با سپاس فراوان

  ———–

  فکری برای فیلتر شکن تان بکنید. احتمالا
  این فایل های صوتی مخصوص سایت است

  .

   
  • با سلام بر نوریزاد بزرگوار و خردمند
   ملیحک عزیز از vpnاستفاده کنید احتمالا شما از فیلتر شکن استفاده میکنید فیلتر شکن فقط مرورگر شما ساپورت میکنه و رو دانلود منیجر کار نمیکنه

    
 5. کشاکش های اجتماعی در پیشرفته ترین جوامع همواره ادامه دارد. هنوز پس از 200 سال که از اانقلاب فرانسه می گذرد در جلو مترو های آنها همیشه چند نفر ایستاده اند و اعلامیه های سندیکا ها و فعالان و احزاب را پخش میکنند. مردم همیشه بوسیله ارگان های ضد قدرت از خود دفاع میکنند. ما نیز باید چنین کنیم. نوریزاذ و دکتر ملکی یک ارگان کوچک ضد قدرت مستبدانه با فداکاری و تقدیم جانشان ایجاد کرده اند و چیز هایی هم برای ملت بدست اورده اند. حق نیم بند انتقاد از رهبر. اگر ستار بهشتی جانش در میان نمیگذاشت. هم اکنون این آزادی نیم بند اینترنت نبود

   
 6. شنیدم برخی افراد برای اثبات بی شرافتی و پست فطرتی خود وضعیت فقر در ایران را با دیگر کشور های عقب مانده دنیا مقایسه کرده اند.
  آدم عاقل شما اول بیا امکانات این کشور ها را با هم مقایسه کن ای خوش انصاف! مصر چی داره در مقایسه با ایران؟ ایران چهارمین یا پنجمین کشور ثروتمند دنیا از لحاظ منابع طبیعی است. نسل جوان و تحصیل کرده و البته فراری از کشور….
  دوران شاه فقید ما از کره جنوبی جلو تر بودیم. اگر برنامه های توسعه اقتصادی شاه ادامه می یافت اکنون یکی از کشور های صنعتی پیشرفته بودیم. اگر این توده ای های خاین گذاشته بودند و فضای آمریکا ستیزی را حاکم نمی کردند ایران اکنون بهشت روی زمین بود. تشیع هم توسط روحانیون معتدلی از نوع آیت الله بروجردی اداره می شد و این افراطیون تروریست کار را به اینجا نمی کشاندند. افراطیونی که شاه در توصیفشان گفت کسانی که مغزشان تکان نخورده……

   
 7. نوری زاد امیدوارم افراد زیادی با تو همراه شوند (!!!) نمی دانم چرا تو هنوز بوی آخوندها، پاسدارها، بسیجیها، مسجدیها و خانواده های شهیدی را می دهی که از هیچکدومشان خاطره خوبی به ذهن ندارم!!!! تو قرآنی را میخونی که صجبت از گردن زدن و هزار کوفت و زهرمار دیگر در اون اومده و بعد انتظار داری به اصلاح گردانی چون تو که ریشه ای چند ده ساله در رژیم آخوندی نیز دارد اعتماد شود! از نگاه من که نه دین پرستم و نه بت پرست(!) هر گونه مخالفت ظاهری تو با اراجیفی که در این کنب آمده و به انتقاد تو نیز کشیده می شود برابر است با رویکردی موذیانه در اغفال دوباره افرادی که در تو تغییری حس می کنند! برای من قابل قبول نیست در یک حکومت اسلامی شخصی خود را مسلمان بداند و این موارد را قبول نداشته باشد مگر با رویکردی از روی موذیگری!! که اگر قبول نیز نداشته باشی پس تو دیگر چه مسلمانی هستی؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟؟

  ————

  دوست گرامی
  تجسم کنید پدر یکی، نماز شب خوان و قرآن سر بگیر و قلچماقی قاتل و فحاش و حیثیت روب است. و خود وی، شیطان پرستی غلیظ. اما همین فرد شیطان پرست غلیظ، کوچکترین مزاحمتی برای دیگران که ندارد، غم آنان را نیز می خورد. به گمان من، این شیطان پرست غلیظ که تلاش می کند انسانی پاکیزه خوی و دست پاک و منصف و با ادب و رعایت کننده ی حقوق دیگران باشد، خودش را باید قدر دانست و از انتساب وی به پدر قاتلش پرهیز کرد.
  با احترام

  .

   
  • آب در هاون کوبیدن که می گویند همین است! میخ آهنی در سنگ نمی رود! جواب این پرسش این نبود!

    
  • بسیاری از مردم که خود را مسلمان می دانند، نوعی خدا برای خود تعریف کرده اند که به خدای مسیحیت بیشتر شبیه است و جز مهربانی و بخشش کاری ندارد، و پیامبری برای خود تعریف کرده اند که مانند تابلوهای توصیف پیامبر در مترو، با عنوان شمیم رحمت، دایم در حال مهربانی و معرفت و لطف است. و چه باک؟ هیچ نیازی نیست که اینها را به زور تغییر دهیم و مثلا ٱگاه کنیم که الله این نیست و محمد ٱن نبوده، بگذارید همین چیزی که باور کرده اند را داشته باشند و با آن خوش باشند و سعی کنند شبیه آن بشوند. برخی نیز مانند نوریزاد چیزهای بیشتری می دانند اما آن را فیلتر می کنند و روی قسمت خوب و قابل قبولش تمرکز می کنند و درباره ی بقیه ی قسمتها سکوت می کنند و برائت می جویند، نباید اینها را لای منگنه گذاشت که کل اعتقاداتشان را کنار بگذارند.
   راحت باشید و بگذارید دیگران هم راحت باشند تا وقتی که کاری به کار شما ندارند.

    
 8. ایران دوست واقعی

  داستانی زیبا وپرمعنی د شاید هم تکراری :

  تاجری انگلیسی هر روز اشیاء تاریخی مصر را بار شتر می کرد تا به کشتی برساند و به انگلیس ببرد.!

  افسار شتر را هم مرد عربی می کشید، و از این که تاریخش به تاراج می رفت ناراحت بود،

  و مدام زیرلب ، زمزمه کنان به تاجر انگلیسی فحش می داد!

  ولی برای مزد هنگفتی که می گرفت، راهنمای کاروان هم بود.!

  تاجر از مترجمش پرسید: مرد عرب چه می گوید؟
  مترجم گفت: که به شما فحش می دهد و نفرین می کند.!

  تاجر گفت: این فحش و نفرین بر کارش هم خللی وارد می کند؟

  مترجم پاسخ داد :
  نه کارش را به خوبی انجام میدهد.!

  تاجر لبخندی زد و گفت:
  بگذار هر چه می تواند نفرین کند و فحش بدهد.!
  چند فحش و نفرین انگلیسی هم یادش بده ..!!

  حالا حکایت مردم ایران است!

  مرگ بر آل سعود میگیم
  اما برای رفتن به حج و زر در کیسه دشمن ریختن سر ودست میشکنیم!!
  مرگ بر آمریکا و مرگ انگلیس و مرگ بر اسراییل و الخ هم به همین ترتیب .

   
 9. *منور الفکر مکدر میشود*

  قربانت گردم
  راپرتهایی تواتر شده است شیرین به قاعده شاخه نبات شیراز.
  چندی از مسکینان و شیره‌ کش‌های بی‌ خانمان به گورستا‌نی پناه آورده بودند و به صلح و صفا در قبر‌ها مفت و مجانی‌ زندگی‌ میکردند و از این همه سر پناه مفتی دعا‌ گوی ذات اقدس همایونی بودند که پنداشتی رعیت و منور الفکر چشم دیدن این همه راحتی‌ و آسایش آنان را نداشتند.
  حکایت:دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند دو درویش به یک گلیم.حکماً هزار مسکین در یک گورستان بخسبند و دعا‌ کنند به جان بی‌ همتای قبله عالم.لاکن کجاست رعیت که قدر بداند.که اگر آن یکی‌ حکایت بود این یکی‌ حقیقت

  اینطرف یکی‌ از منور الفکر‌های سینماتو گرافچی سخت مکدر شده است و کاغذ داده است به رئیس الوزرا عارض شده
  است که چرا مسکینان در قبر میخسبند؟؟؟!.قربانت گردم شاید ایشان چشم این را دارند که شیره ای‌ها را به عمارت تخت مرمر سکنی دهیم، حکماً اینان چشم دیدن این سر پناه مفتی و این همه بذل و بخشش ملوکانه را ندارند.

  علی‌ایحال راپورت آمده است که جماعت شیره‌ ای‌ها و مسکینان به ضربت باتوم آجان و عسس زنده زنده از گور اخراج شدند .عجالتا مملکت که گل و بلبل بود فقط مانده بود همین گورستانش که پاک و پاکیزه شود که شد.

  همچین که از آب منگل سوار درشکه میشدیم یکی‌ از شیره‌ای‌های آن حوالی دامن کمرچین ما را گرفت و عرض کرد:جانم فدای این منورلفکر که برای مسکینان رشید خان شده اند و کاغذ می‌نویسند حکماً مانده ایم این همه شجاعت را کجای چشم مان بگذریم اما روزی که مرحوم مظلوم ستار بهشتی‌ در سیاه چال خفیه زیر ضربت باتوم و چکمه‌های خفیه چی‌‌ها له‌ می‌شدند ایشان به همین شجاعت به کجا کاغذ دادند؟؟لابد عرض اندام برای آن فقره به اندازه این یکی‌ بی‌ درد سر و شهرت ساز نبود.
  فدایت گردم این شیره‌‌ای پرت و پلا میگفت شما مکدر نشوید.
  جان نثار ذات اقدس همایونی
  تلقرافچی

   
 10. https://www.youtube.com/watch?v=aZP_Z453NRM

  نظر پرزیدنت سادات در مورد خمینی و آینده ایران

   
 11. نشست عجیب صدام حسین ۲۲ ژوئیه ۱۹۷۹

  https://www.youtube.com/watch?v=UOGkuRCjiGI

   
 12. بابابزرگم میگفت یادش بخیر اون روزا شعار میدادیم :
  بختیار بختیار
  نوکر بی اختیار

  حالا باید بگیم :
  بختیار بختیار
  پاره شدیم نخ بیار
  جاش می سوزه یخ بیار

   
  • کم گوی و گزیده گوی چون در
   جای تاسف است که چنین حرفهای زشتی امکان درج میابند . مگر قرار نبود که توهین مجاز نباشد جناب نوریزاد؟ به میلیونها نفر توهین میشود , انهم با لحنی چنین نفرت آور , و شما آن را در سایت خود منعکس میکنید . راست بگویم , کم کم , انگیزه سر زدن به سایت شما را از دست میدهم . آن مطالب سنگین شروع کار کجا و این فحاشی ها و لودگی های اخیر کجا! شما خود هم کمتر بنویسید ولی پربارتر بنویسید. من بارها نوشته های خوب شما , مثل ” تراژدی شِلِر” , را خوانده ام و لذت برده ام . شما لطفا کار هایی این چنین عرضه کنید. افشاء کنید جنایت کاران مستبد را ,با قلمی متین , ودر سایت را هم بر دلقک ها و فحاشان کاملا ببندید .

    
  • مدتها بود نخندیده بودم. ولی با خواندن این کامنت چندروز خندیدم

    
  • بابا بزرگای تو ما رو به این بدبختی ها انداخت دیگه! تازه باز می گفته یادش بخیر! روت رو برم!

    
 13. با سلام و درودهاي گرم و پرمهر
  فرياد داد خواهي آرش صادقي از زبان مادر شهيد مصطفي كريم بيگي
  شهناز اكملي، مادر شهيد مصطفي كريم بيگي، در گفتگو با راديو ندا با بيان وضعيت وخيم آرش صادقي در شصت و ششمين روز اعتصاب غذا و اشاره به تلاش هاي ” گروه مادرانه ” براي نجات جان آرش و ديگر زندانيان اعتصابي، گفت : ” آرش مقاوم ايستاده براي خواسته برحقش!”

  http://radio-neda.blogspot.com/2016/12/blog-post_29.html

   
 14. حضرت آیت الله العظمی نوری زاد دامت برکاة و دامت افاضاة ، سلام علیکم ، ضمن آرزوی تندرستی و سلامتی بر شما انسانِ بصیر ، آزاده ، حکیم ، فرزانه ، شاهد ، بشیر و نذیر . ضرورتِ بازنگری قانون اساسی تدوین شده پس از انقلاب ، در سال 1368 و حدود پس از 10 سال اتفاق افتاد و تعدادی از اصول و قوانین آن تغییر نمود که مهمترین تغییر آن برداشتن شرط مرجعیت از رهبری نظام بود که آقای خامنه ای آسان تر بر این مسند بنشیند . حضرت آیت الله نوری زاد آیا پس از گذشت 27 سال از بازنگری اولیه ی این قانون اساسی که زمانی طولانی بوده و مغفول ماندنِ تعدادی زیادی از اصول آن که مربوط به حقوق احاد مردم بوده ضروری به نظر نمی رسد ؟ آیا دستور تغییر قانون اساسی همانند زمان امام خمینی می بایست به نزدیکی زمان فوت رهبری نزدیک شده باشد ؟ الحقر ___ مبشّر

  ————-

  درود مبشر گرامی
  بازنگری به قانون اساسی اگر زیر ذره بین شخص رهبر صورت بگیرد، مفت نمی ارزد. و حتما هیاهویی خواهد بود برای هیجان نهفته در بخش وسیعی از مردم برای رفراندوم.
  با احترام

  .

   
 15. سلام علیکم . حضرت آیت الله نوری زاد این صداقت و زلالی شماست که آنانی را که در این سایت با حضرتعالی همدم هستند ، دوست دارید و بالعکس ، دیگران و حقیر هم حضرتعالی را دوست می داریم . پاینده و بر قرار باشید .

   
 16. جناب نوری زاد
  به همین زودی رفیق گرمابه و گلستان شدی؟
  نه داداش! قبول! تو مأموریتت رو خوب انجام دادی و میدی
  خواهشا با روی گل کامنت گذارها و دیدن شان از نزدیک کاری نداشته باش
  لااقل این یک مأموریت رو بذار بچه های اطلاعاتی خودشون افتخار به انجام رساندنش رو کسب کنن
  البته اگر بتونن
  تو هم زحمت زیادی به خرج نده
  با همین خط سیری که داری میری به بهترین وجه به انجام مأموریت هایی که بهت دادند مفتخر میشی

   
 17. نامه ٣٠ ايرانى به ترامپ و موضوع بى ربط دائرةالمعارف ها ف م سخن
  به نظر من، ٣١٧ امضا كننده ى اين بيانيه، بيانيه شان را بسيار زيبا نوشته اند!
  نكته ى اول اين كه به نامه ى ٣٠ نفر خرده گرفته شد و امضا كنندگان مورد تمسخر قرار گرفتند كه جز پنج شش نفر آدم شناخته شده، در ميان آنان نيست، و به همين خاطر اين نامه «وزن» ندارد و «سَبُك» مى باشد! منتقدان كه خودشان نيز اغلب جلاى وطن كرده هستند و گفتارشان همواره همراه با لبخندى مليح و جلايى خاص است، معتقد بودند كه وزن يكى از منتقدان به نامه ى ٣٠ نفر، برابر است با وزن تمام ٣٠ نفر! ما بعد از شنيدن اين سخنان رفتيم به نامه ى ٣٠ نفر نگاه كرديم ديديم جلادهندگان حال اصلاح طلبان راست مى گويند و اين طفلك ها، جز پنج شش نفر، نام شان در ميان ايرانيان شناخته شده نيست و فقط در ميان ارباب جرايد خارجى تا حد زيادى شناخته شده مى باشند، چون در رسانه هاى خارجى شاغل هستند. ولى اين كه خارجى ها آن ها را مى شناسند به ما چه؟ ما ايرانى هستيم و براى ما كسانى اهميت دارند كه ما آن ها را بشناسيم و با آن ها حال نماييم! مثلا به نظر من يك امضاى «كامران و هومن» به صد تا «آرش سبحانى» مى ارزد!
  خب. انتظار ما اين بود كه وقتى ٣١٧ نفر مى آيند يَك تو دهنىِ محكم بزنند توو دهنِ ٣٠ نفر ناشناس و بى كس و كار، خودشان حالا ٣١٧ نامدار نه، ١٠٠ تا، ١٥٠ تا نامدار شهير را جمع مى كنند بر سر نامه ى تو دهنى، توافق مى كنند و آن ها اين نامه را امضا مى كنند كه تو دهنى، همچين دندان شكنِ دندان شكن باشد و فك-مكِّ ٣٠ نفر را به يك ضرب پايين بياورد. ولى با كمال تعجب ديديم كه وسط اين ليست بالا بلند، فقط شيش هف تا اسم شناخته شده هست كه پيدا كردن اين شيش هف تا اسم وسط سيصد و خرده اى اسم مكافات بود. مثلا «راديو فردا» وسط اين ٣١٧ تا اسم، ٤ اسم مشهور پيدا كرده كه من هم مى توانم به اين ٤ اسم ، ٣ تا اسم ديگر اضافه كنم. يعنى خيلى بد شد دوستان اصلاح طلب، نامه را به امضاى مشاهير نرساندند و آن طور كه بايد و شايد ممضو نكردند (يعنى به چستى و چالاكى عمل نكردند)! به واقع خودشان گرفتار همان ضعفى شدند كه گفتند آن ٣٠ نفر به آن گرفتارند كه اگر در ميان سى نفر، پن شش نفرْ صاحبْ نام مى شد يك پنجم امضا كنندگان، در ٣١٠ نفر، شش هفت نفر مى شد يك پنجاهم امضا كنندگان كه اين اصلا خوب نيست و انتظار ما از اصلاح طلبانِ منتظرالبازگشت بيش از اين هاست!

  اين يك.
  حالا موضوع دوم، كه ممكن است بگوييد فلان به بهمان چه ربطى دارد و بيانيه ٣١٧ نفر به دائرةالمعارف هاى عهد قديم چه ربطى دارد؟…والله من هم نمى دانم چه ربطى دارد ولى به نظرم يك جورهايى ربط دارد كه آن را مطرح كرده ام.در ازمنه ى قديم، اشخاص، نام فاميل نداشتند و براى شناختن آن ها يك رديف اسم، پشت سر هم چيده مى شد كه مى گفت، فلانى پسر بهمانى ست كه او هم خودش پسر اون يكى بهمانى است و اين يكى، پسر اون يكى اون يكى بهمانى ست و الا آخر. مثلا اسم نويسنده كتاب مستطاب قابوس نامه بود: امير عنصرالمعالى كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بن زيار! حالا اگر باباى آقاى زيار هم معلوم بود و مثلا اكبر بود و اگر باباى اكبر هم اسم اش كامران بود اسم اين امير و نويسنده ى بزرگ ايرانى مى شد امير عنصر المعالى كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بن زيار بن اكبر بن كامران.

  حالا وسط دعوا نرخ تعيين نكنيم…شما تصور كن كه اسم آقاى عنصر آقا، و اسامى مشابه او را مى خواهيم در دائرةالمعارف قرار دهيم. ترتيب الفبايى چنين دائرةالمعارفى چگونه بايد باشد؟ خب، نام فاميلى وجود ندارد كه اسامى را بخواهيم بر اساس آن الفبايى كنيم پس، ناچاريم همان طور كه تاريخ قبل از مشروطه را به صورت هجرى قمرى استفاده مى كنيم، اسامى اين جورى را هم در دائرةالمعارف، بر اساس اسم اول طرف، رديف بندى كنيم. شما به «دائرةالمعارف بزرگ اسلامى» -مثلا جلد ششم آن- نگاه كنى، چنين ترتيبى را مى بينى كه مثلا از اسم «ابن عزه» شروع مى شود و به اسم «احمد بن عبدالملک» ختم مى گردد و وسط اين اسم ها پر است از احمد بن فلان و احمد بن بهمان. مى بينم كه حوصله تان از حرف هاى من سر رفته است و هى مى گوييد خب خب خب… حالا منظورت چيه؟

  هيچى! منظورم اين است كه در بيانيه ى ٣١٧ نفر، هر چند اسامى يى مثل احمد بن فلان و ابو بهمان و غيره نداريم، و از دوره ى رضا شاه به بعد هم مى دانيم كه همه ى ما اسم فاميل داريم، ولى ترتيب الفبايى اسامى، در بيانيه ٣١٧ اصلاح طلب، نه بر اساس اسم فاميل، كه بر اساس اسم كوچك است! يعنى فهرست اسامى ٣١٧ نفر اين جورى شروع شده و اين جورى خاتمه پيدا كرده است!
  ۱- ابراهیم اکباتان / فعال سیاسی
  ۲- ابراهیم نبوی/ نویسنده و طنزپرداز
  ۳- ابوالفضل حاجی زادگان / فعال سیاسی
  ۴- ابوالفضل خانجانی/ فعال سیاسی
  ۵- احد اسماعیلی/ فعال سیاسی
  ۶- احسان ابراهیمی / فعال سیاسی
  ۷- احسان اسقایی/ روزنامه نگار
  ۸- احسان بداغی/ روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی سابق
  ۹- احسان رمضانیان/ فعال سیاسی
  ۱۰- احسان منصوری/ فعال سابق دانشجویی
  .
  .
  ٣١۱- هما نجارزاده/ فعال سابق دانشجویی
  ۳۱۲- وحید جعفری/ فعال مدنی
  ۳۱۳- ویدا ربانی / روزنامه نگار
  ۳۱۴- ویریا عینی/ فعال سیاسی
  ۳۱۵- یاسر اسماعیلی/ فعال سابق دانشجویی
  ۳۱۶- یاسر یوسف زاده/ فعال سیاسی
  ۳۱۷- یحیی کوه نورد اصلی / فعال سیاسی

  من كه از سياست سر در نمى آورم و گمان مى كنم اين جور چينش الفبايى، ربطى به سياست و سياست بازى و عقب جلو كردن اسم ها و اين ها نداشته باشد، فقط كسى كه اين كار را كرده، احتمالا در متون قديمى و دائرةالمعارف هاى كهن فارسى خود را زياد غرقه كرده، لذا يادش رفته كه الان قرن ٢١ ام است و آدم ها اسم فاميل دارند و ترتيب الفبايى بايد بر اساس اسم فاميل باشد نه اسم كوچك، و مثل انتخابات رياست جمهورى نشود كه حرف «نون» در ناطق نورى، قبل از حرف «خ» در محمد خاتمى قرار گيرد، و به همين خاطر تنظيم كننده ى امضاهاى بيانيه ٣١٧ نفر، دچار اشتباه لپى يا حتى دو لپى شده است! خب. عرض ديگرى ندارم. مرحمت زياد!

   
 18. جناب نوریزاد

  سخنان زیبا و دلنشینتان را شنیدم و همانند نوشته هایتان لذت بردم و استفاده کردم. از امید و ناامیدی سخن میگویید و احترام متقابل انسانها و گلایه از اینکه چرا باید حسرت دور هم نشینی و گفتگوی آزاد را بگور برد. دوست عزیز , بهمان دلیل که بسیاری از ما باید حسرت دیدن ایرانی اباد و آزاد با مردمانی فهمیده و مرفه و برخوردارحتی از حداقل معیشت , خالی از ترس و غم و عزا و زور گویی و زور پذیری را بگور ببریم. میدانید چرا ؟ برای اینکه آنها که امروز بر ایران حکومت مطلقه دارند و مذهبی که در این مملکت حاکم است مردم را بخاطر و با نوید دنیای دیگری میخواهد و میسازد . بمردم میگویند زندگی اهمیتی ندارد آنچه مهم است مرگ است و بعد از آن . بدنبال زندگی بهتر بودن ننگ است و گناه کبیره (البته برای رعیت نه حکام) و خریدن قصری در بهشت بهر قیمت – حتا بقیمت جان – هدف نهایی انسانها باید باشد. بگذارید وقتمان را تلف اینکه این مذهب و طرز فکر از کجا آمد و آیا همان است که از ابتدا بود و یا مسخ شده نکنیم . در گیری قلمی بسیار از دوستانمان با جناب سید مرتضی و هملباسان ایشان در همین جاست. برای سید مرتضی و مصلح نوعی اینکه خداوند تمام کائنات را بخاطر شخص علی ابن ابیطالب خلق کرده و آنان که خواهان ویلایی در بهشت و مزایای بی نظیرآن (در گوشه ای از کائنات که هنوز کشف نشده) هستند باید تا ابد عزادارفرزند او باشند نه بفکر فرزندان خودشان , مهمترین فلسفه زندگانی است . حتی اگر فرزند شما را بیگناه کشتند چه بهتر میرود پیش حسین در ان بهشت موعود . برای اثبات صحت اعتقاداتشان هم صدها نقل قول از کسانی میاورند که قرنها پیش معتقد بودند زمین مسطح است و حدود شش هزار سال قبل “خلق” شده و خورشید هم چراغی است برای روشنایی زمین.
  کسی حق اعتراض به این آقایان (و البته خانمهایشان) و نحوه گذراندن عمرشان را ندارد وانتخاب شخصی آنها محترم است ولی درد اینست که این افراد قرنها در غالب “روحانیت” و حالا در ردای حکومت این مسیر را به میلیونها انسان نه تنها تبلیغ بلکه زورچپان میکنند. برای ساختن فردای بهتر باید به “زندگی” دل بست و همه زیبائیهای این دنیا . باید مهربان بود و بخششگر . باید از آنها که بهتر از ما زندگی میکنند سرمشق گرفت بی توجه به دین و مسلک آنها وازآنان که تخم تنفر و تفرغه میپاشندروگردان شد بی اعتنا به لباس و منصبشان . نمیتوان ازآخرین پیشرفتهای علمی برای ساختن سلاح های مرگ آوراستفاده کرد و در همان حل منکر هزاران کشفیات علمی دیگر که مغایر خرافات دینی است شد. باید پذیرفت که زندگی بهتر را من و شما برای خود و اطرافیانمان میسازیم نه جنازه فردی که حتی در زمان حیاتش نمیتوانست خودش را از غل و زنجیر و دشنه دشمنان نجات دهد.

   
 19. فرمان 8 ماده ای امام راحل یعنی به زبان ساده اینکه آن امام همام وقتی دید حجم سرویس کردن دهن مردم جوری شده که یه کمی گند همه چی در اومده، در 8 ماده از کسانی که معلوم نیست کی هستند خواست تا مراعات حال امت در صحنه را بکنند! یعنی ایشان این بیانیه را در رابطه با خلاف کاریهای خودش صادر کرد!
  در نظام مقدس وقتی می گویم مردم سالاری همه می خوانند مردم سواری!..وجالب اینکه خلق الله همه دولا میشوند تا مردم سالاران سوارشان شوند!..
  از فرندان کوروش کبیر تقاضا داریم تا جوکهای دست اول تنوری در مورد گور خوابان را سریعتر برای همه بفرستند!.

   
 20. نوری زاد گرامی‌

  هیچیک از فایل‌های صوتی مندرج در این پست قابل شنیدن نیستند.

  اگر برایتان میّسر است این فایل‌ها را به شیوه‌ای دیگر دانلود کنید که ما هم در

  مستی شما عزیزان سهیم باشیم.

  شما‌ها در مستی و ما در خماری؟ این کمی‌ بی‌ انصافیست 🙁

   
 21. با درود بسیار بر جناب آقای محمد نوری زاد.
  ما نیز شما را صمیمانه دوست داریم و برایمان خیلی عزیز و گرامی هستید.
  بیشتر مواظب سلامت خود باشید.

   
 22. جناب نوری زاد عزیز
  حرفهای بسیاری مانده و بحثهای طولانی در راه است ومشکل اساسی ،فهم وپذیرش دیگری همان وحدت (دریافتن) تکثر وجود است . چون مزدک و سیدمرتضی .

  جامعه بی تفاوت عاقبتش همان گور نشینی است.
  زمانی که همه شانه بالا انداخته و بی تفاوت می گوییم ، وضع ایران با من و تو عوض نمی شود این ملا جماعت را کسی حریف نیست ، به معنی بی تفاوتی نسبت به هر چیز و از این انفعال ، فرد انقلابی که هیچ ،به قول مش قاسم من قلابی هم پدید نخواهد آمد .حال آقا، با شیپور داد بزند مرگ بر … نخیر فایده نخواهد داشت ، این جماعت خواهند گفت :بیله دیگ، بیله چغندر.

  وظیفه سیاستمداران، به میدان کشیدن مردم برای مسایل اجتماعی و سیاسی ومطرح کردن مشکلات ومشارکت مردم در حل معظلات جامعه است ، تنها با مشارکت همه ی قشرهای مردم نه قداره کش ها و لاتهای مسجدی ، می توان جامعه ای زنده ایجاد کرد که ولایت از آن دور است و در خیالات خود با حوری های بهشتی لاس می زند!
  نظام ،مردم را با مشکلاتشان تنها گذاشته و گاه گاهی چون عزراییل بر مردم نزول می کند و اینرا فراموش کرده هر عملی راعکس العملی است.

   
 23. مهدی از تهران

  عرض ادب و احترام
  جناب نوری زاد اگر ایران مملکتی بود که من و شما و سایر نظر دهندگان می توانستیم دور یک میز بنشینیم و نظر و عقیده خود را بدون دخالت خشن استبداد دینی و مذهبی ابراز کنیم که دیگر ایران در فلاکت روز افزون گرفتار نبود.
  البته وقتی در بالا میگویم استبداد دینی و مذهبی منظورم فقط رژیم ولایت مطلقه فقیه نیست بلکه فرهنگ استبداد دینی و مذهبی نهفته در اکثریت ما ایرانیها نیز میباشد که حاکمیت فعلی ایران متولد شده این فرهنگ است.
  جناب نوری زاد گرامی آیا شما فکرمی کنید بتوانید به یک ایرانی مسلمان شیعه یا سنی یا هر فرقه دیگر از اسلام حتی منتقدسر سخت رژیم ولایت مطلقه فقیه حالی کنید که قرآن را به زبان پارسی بخواند و سپس تفسیرخود را در خصوص آن باز گو کند؟
  به امید نهادینه شدن عقل و خرد در فرهنگ ما ایرانیها و به امید حذف کامل فرهنگ جهل و خرافی دینی و مذهبی از ایران
  مهدی از تهران

   
 24. نوری زاد عزیز! ده , سیزده سال دیگر تحمل کن تا نرگس بانو از زندان در آید, بعد به چشم دور هم جمع میشویم تا به آرزویت برسی. ترجیحا امیدوارم که بیش از حاکمان فعلی عمر کنی تا اساسا نیازی به چنین حضوری نباشد. زنده باشی دوست عزیز.

   
 25. سلام بر نوریزاد گرامی
  شوربختانه باید بگویم تا نقطه اشتراکی حاصل نگردد این دیدارها میسر نیست.آن اشتراک را شما هر چه بگویید جای جای آن افتراقات فراوانیست.افتراقاتی به وسعت تاریخ ایران.در این سایت به عنوان بخشی از جامعه ایران شما نمی توانید همنشینی مسالمت آمیز بیابید .دلیل آن مشخصا زخمهایی به وسعت تاریخ این چندساله است که بر پیکر برخیست که به سادگی روفتنی نیست.هنوز ما به هم اعتماد نداریم.برخی برخی دیگر را امنیتی می دانند.برخی از کشتار بی دلیل عده ای از ایرانیان دفاعی جانانه می کنند.برخی اگر سردمدار حکومتی جدید گردند باید حکومت داران قبلی و طرفداران آن به دنبال سوراخی برای پناه بردن بگردند و برخی صرفا نیش و کنایه را برای تخلیه ای آنی برگزیده اند.شما آن اشتراک را بگویید تا من بگویم افتراقش چیست.بنده در یکی ازپستهای پیشین آرزو کردم که ایکاش از زیباییهای طبیعت ایران می گفتیم. در چند کامنت از تنوع غذایی ایران گفتم.ببینید در آنجا چندنفر بدان توجه کردند.طبیعی هم هست ما جامعه ای هستیم که زندگیمان درگیر دو رکن دین و سیاست است.شخص دیندار و بی دین جز اینکه یکی یا هر دو از موضع خود عدول کنند هرگز گرد یک میز دوستانه نخواهند نشست.شما با آیه ای از قرآن که مومنین را از دوستی با غیر دوستان خدا وپیامبر نهی می کند چه می کنید؟اگر مسلمانی چنین نماید یقینا عدول کرده.در همین پست قبل بنده حکم ارتداد را از جناب مصلح گرفتم.حال حول یک میز چگونه می توان نشست؟!اینجا جایی نیست که به سادگی گفت ما می بخشیم ولی فراموش نمی کنیم.مزدکهای بسیاری از ایران به سبب رفتار مذهبیون گریخته اند.این مذهبیها از موضع اشتباه خود کوتاه نمی آیند و همچنان خود را طلبکار و قوم برگزیده خدا می دانند.وقتی از مزدکها می توان انتظار بخشش را داشت که اول از همه مذهبیون از اقدامات قبلی خود اظهار ندامت کنند.چنین اتفاقی نخواهد افتاد چون مخالف شریعت ایشان است.بنده در سخنان امثال مزدک به خلاف شما بیش از توهین که نیازمند هاشور باشد درد را می بینم.شخصی را به یاد می آورم که هوش بالایی داشت و در اوایل حکومت دینی در رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران پذیزفته شده بود همین فرد با چند سوال با ربط و بی ربط از حضور در دانشگاه نهی شده و در آن زمان به هر چه خدا و پیغمبر بود دشنام می داد.به نظر شما مقصر که بود؟ نوریزاد گرامی در آن زمان شما از طرفداران همین سیستم فاشیستی بودید.یا به یاد می آورم روزی در پروازی از مشهد به تهران دو فرد مذهبی کنار من بودند و یکی با افتخار از اینکه عامل اخراج یک استاد که به گفته او نماز نمی خواند از دانشگاه علم و صنعت شده بود یاد می کرد!موارد اینچنینی زیاد است.می خواهید امتحان کنیم.شروع کنید با بحث اینکه آیا دین باید در حکومت مداخله کند یا صرفا شخصی باشد؟افتراقات ما تا زمانیکه پای ایدئولوژی در میان باشد بیش از اشنراکات است و شما خدا را شکر نمایید که در اینجا که فضای مجازیست میزبان ما هستید زیرا در فضای واقعی یقینا یکی دو کشته را تحویل می گرفتید.
  با آرزوی تندرستی شما

   
 26. جناب نوری زاد عزیز
  من و شما حداقل دو بار باهم گپ و گفت داشتیم و سه بار همدیگر را چشم در چشم دیدیم و من شاید دورادور چندین بار دیگر شما رو دیدم. زندان اوین،دادگاه انقلاب، لاستیک دنا، نمایشگاه خ کارگر، بیمارستان و ….
  منم شما رو دوست دارم و با شنیدن صدای گرم شما و اظهار محبت شما ناخودآگاه بغضم ترکید و اشک از چشمانم جاری شد. من از هر گونه پیشنهاد برای ملاقات با شما و دیگر عزیزان استقبال میکنم. مشتاق دیدار دوبارۀ شما هستم و امیدوارم بتونین هماهنگی های لازم را انجام بدین تا همۀ اون کسانی که در ایران هستند و در این سایت قلم میزنند یکجا جمع بشیم و ساعاتی رو باهم و در کنار شما بگذرونیم و عکسهایی به یادگار بگیریم و همچنین اونایی که در خارج کشور هستند از طریق موبایل شما و با کمک اپلیکیشنهای تماس تصویری بتونیم با اونا هم ارتباط برقرار کنیم.

  اگه سید مرتضی، مصلح و یا دیگر آخوندهای سایت با همان هیبت آخوندی، ما را همراهی کنند که چه بهتر؛ کسانی که دلشوره و ترس از گرفتار شدن دارند کمی خیالشون راحت میشه. البته میشه دو تا صندلی اختصاص بدیم به آنها، یک صندلی برای خودشان و دیگری برای اینکه سر میز، عبا و عمامه رو در بیارن و روی صندلی کناری خودشون بزارن تا موقع گفتگو، دیگران احساس بهتری داشته باشند.

  سربازان گمنام حاضر و ناظر در این سایت هم میتونن تشریف بیارن و از نزدیک رصد کنند، ولی جوانمردی بخرج بدن و ضد حال نزنن، حداقل به احترام آخوندهای همراه و احیاناً حزب الهی های جمع.

  به دیگر عزیزان در این سایت هم توصیه میکنم که این دعوت جناب نوری زاد را رد نکنید و همه استقبال کنید، چون فکر کنم این اولین باری باشه که بدین شکل درخواست کردند.

  نوری زاد عزیز
  میتونید رو من حساب کنید. هر جا که بگید من میام. شما هماهنگ کن. حتی اگه این ملاقات دو نفره و فقط بین من و شما باشه باز ارزش داره. من که 100 در 100 میام. فقط چطوری باهم هماهنگ باشیم و از چه طریق؟

  نبینم غمتُ نوری زاد! به امید دیدار

   
 27. پیروز نهاوندی بی ادب

  پیروز نهاوندی بی ادب

  من از این گورستان که این اخوندها از ایران ساخته اند هنوز هم شگفتزده میشوم

  این نوع نبوغ خانه سازی تنها از حاجیِ مسلماني اخوند مدار ایرانی بر میاید .

  این خانه های اخرت هدیهٔ ان مرد///// مسلمانان برای ایران وایرانیت است .

  و حاجی های پیزی فراخ وپیشانی سوخته دستی دراز در این انبوه سازیها دارند.

  دستی به ریشِ چند روزه اش میکشد ‌. در دل سرمایه اش را جمع میزند .تلفن را برمیدارد واز برادرانِ جنایتکارِ انتظامی اش میخواهد که اینها را تمیز کنند.
  این را سرمایه داری اسلامی گویند.
  در سالِ غادسیه این احمقها از اقتصاد توحیدی میگفتند و حمارانِ دیگری از فلسفه اسلامی
  و چاپلوسان هنوز از فرهنگ اسلامی …
  شاه قبرستان ساخت واسلام ایرانرا به گورستان تبدیل کرد ور نه ایرانیان برج فراموشی داشتند و نه گورخانه.
  باید حتما این پیروزیها را به مسلمان جماعت تبریک گفت.
  حتما نوریزاد روایتی ،سوره ای ، چیزی از صندوقخانهٔ اسلامش بیرون خواهد اورد تا این معماری نوین اسلامی که در زادگاهش بنا کرده اند برادران مسلمانش را توجیه کند…
  او از ان دایره المعارفِ ان سالِ ننگین فراوان داند.رانقی فر
  کمونیست= کمون= خدا ونیست هم که نیست دیگه
  سینه کلوپ= سینه =پستان وکلوپ هم همانجایی که پستانهای زنان را به شاه نشان میدادند…

   
 28. با درود به جناب آقای نوریزاد عزیز و تقدیم صمیمانه‌ترین سپاس قلبی و قدردانی از مهر و محبت شما به سهم خود،چون همیشه بر دل و جانم نشست.

  خیلی‌ خیلی‌ خودمونی اما صمیمانه، عزیزان: عرفانیان تاخیر زیاد دارید، سید رضی (ر‌ه) نیز تا حدی و جناب علی‌ ۱ هم قدری تاخیر. به شما درود می‌‌فرستم، سالم و بقرار باشید و امید دارم همچنان نوشته‌های شما را نیز بخوانم و این شامل دیگر یاران این سایت نیز می‌‌شود که تاخیر حضور دارند. دوستان نادیده‌ای که هر بار حتی قبل از خواندن مطالب آنها، دیدن نامشان هم تبسم دلنشین حضور را تکرار می‌‌کنند. باشد که از اهدای این تبسم‌ها دریغ نشود.

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

79 queries in 0947 seconds.