سر تیتر خبرها
اینجا افغانستان نیست، ایران است!

اینجا افغانستان نیست، ایران است!

در نوشته ای که امروز یا فردا تقدیمتان خواهم کرد، به گوشه هایی از سفر سال پیش خویش خواهم پرداخت. به: سوسنگرد. در پایانی ترین روزهای پاییز سال پیش، و در سفر به خوزستان، به کشف رازهای بزرگی دست یافتم. به این که: چگونه می شود فردی چون بابک زنجانی، درست از بیت رهبری، و از زانو به زانوی آقا مجتبی خامنه ای بر می خیزد و به ثروتی افسانه ای فرو می شود؟

این جوانی که در کنار من ایستاده، اسمش جاسم است. جوانی سوخته از ناجوانمردی ها و پلشتی ها و بی خردی های مدیران محلی و کشوری. من با جاسم، حمیدیه و سوسنگرد و بستان و هویزه را در نوردیدم. به جایی که گویا شهرها و محله هایی از افغانستان اند. جاسم، نماد گنجی به تاراج رفته است که اسمش: جوانی است.

می گویم: با این رخدادهای فهیمانه ای که در افغانستان دست به دست می شود، دور نیست که این کشور زخمی، جلوی چشم ما بیاید و از ما عبور کند و به شهر علم و فهم و تمدن پای گذارد و ما همچنان در گیر خرافات و لاطائلاتی باشیم که صد من اش را در جهان فهم، به یک غاز نمی خرند. قرار شنبه ی من بجای خویش است البته.

محمد نوری زاد
هفدهم مهرماه نود و سه – تهران
Share This Post

درباره محمد نوری زاد

64 نظر

 1. دلم ازوحشت زندان سکندر بگرفت //// رخت بربندم وتاملک سلیمان بروم.

   
 2. با درود به عزیز خون بال دیگر نمینویسم سالک چون رسم سلوک را ندانستم : مئ متاسفم که نمی توانستم کمک کنم چون قول داده بودم راس ساعت 10.25 صبح شنبه بعد از اولین پست نگهبانی صد متر جلوتذ سمت راست ساختمانی بود که برادران سپاهی که نه جلادان شما را به زور بیرون میکردند ومن میدیدم که کفن از تن نازنینت در آورده بودند و صورت و بینی بوریراد خونین بود خواستم مداخله کنم همراهانم با نهیب مرا بردند حتی نتوانستم عکس بگیرم من واقعا متاسفم . من این کامنت را سا عت 4.55عصر میگذارم هنوز از نوریزاد خبری ندارم . یاد چند نفر ناصح افتادم که می گفتند به آن لانه پا مگذار به عینه رذالت سپاهیان را دیدم که پیری را میزنند و همه متعجب فقط نگاه میکردند! متاسفم! متاسفم!

   
 3. ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﻴﺎﻥ

  ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
  ﺁﻳﺎ ﻟﻮاﻁ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﺣﺮاﻡ اﺳﺖ? ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﺢ ‘ ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﮔﻔﺖ ﺻﻮاﺏ ﻫﻢ ﺩاﺭﺩ ‘ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﻭﻃﻲ ﺩاﺭﺩ ‘ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ اﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﻭﻧﺪ ‘ و ﺁﻥ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻫﻴﭻ اﻣﻨﻴﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩاﻥ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‘ و ﻓﻘﻴﺢ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻄ اﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭا ﺑﺪﺗﺮ اﺯ ﻟﻮاﻁ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺪاﻧﺪ ‘ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﻟﻮاﻁ ﺭا ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮﺩ ‘ و ﻳﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﺩاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩااﻧﺪ “ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩﻭ ﻫﺸﺖ ‘ اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺘﻲ ﻟﻮاﻃﻜﺎﺭاﻥ ﺻﻮاﺏ ﻫﻢ ﺑﺮﺩﻩاﻧﺪ ‘اﺟﺮﺷﺎﻥ ﺑﺎ اﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ”
  اﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﻙ ﮔﺮﻓﺘﻪ ‘ﺗﺎ ﺭﺑﺎ ﺧﻮاﺭﻱ ‘ ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ‘ ﺩﺯﺩﻱ ‘ ﺯﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺭﻡ و ﻫﺮ ﺭﺫاﻟﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﺭﺵ ﺑﺮاﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ” اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﻭﻃﻲ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ” ﻣﺜﻼ ﺷﺮﻁ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﻙ ‘ ﻧﺒﻮﺩ اﻣﻜﺎﻥ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺯ ﻣﻮاﺩ ﺣﻼﻝ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ اﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ‘ ﺭﺑﺎ ﺧﻮاﺭﻱ ﻫﻢ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﺣﺮاﻡ اﺳﺖ ‘ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺷﻮﺩ ‘ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﻛﻪ اﻵﻥ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ‘ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻢ ﺣﺮاﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺁﻥ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺪاﻧﺪ ‘ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺭﻭاﻧﺸﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ ‘ و ﻣﺮﻳﺾ ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭاﻧﻲ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‘ ‘ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﻓﻘﻬﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﺎ ﺧﻄ ﻗﺮﻣﺰﻱ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﻧﺪاﺭﻳﻢ ‘ ﻓﻘﻄ و ﻓﻘﻄ ﺷﺮاﻳﻄ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ‘ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﺣﻼﻝ و ﻳﺎ ﺣﺮاﻡ اﺳﺖ ” اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ و ﻳﺎ ﻇﻠﻤﻲ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻳﺪ ‘ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﺢ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﺪ ‘ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺯ ﺷﺮاﻳﻄ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ”
  اﻳﻦ اﺳﺖ ﺩﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﺹ و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ” ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﺹ و ﻇﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ‘ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻄ اﺳﺖ ‘ اﻟﺒﺘﻪ ﻭﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻪ اﺻﻠﺤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻄ و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ ‘ﻭﻗﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮاﺭﺩ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺭا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﺭا ﻧﺪاﺭﺩ و اﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺭا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺴﭙﺎﺭﺩ و ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ
  ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻥ اﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺪاﺭﻳﻢ ‘ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ ﺑﻴﮕﻨﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺪاﻥ ﺭﻓﺘﻪ و ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺁﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮﻱ ﻛﺮﺩﻩ و ﺣﺎﻻ ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ اﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻩ “ﻓﻘﻬﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻄ
  اﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺼﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻼ ﻛﺮﺩﻥ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﻂﻤﻪ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ و اﺳﻼﻡ اﺳﺖ ‘ﻣﻴﺘﻮان ﺯﻧﺪاﻧﻲ ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﺭا ﺩﺭ ﺯﻧﺪاﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺩاﺷﺖ ‘و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ ‘(ﺷﻮﺧﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺧﻂﺮ اﺳﺖ) ﭘﺲ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻄ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﻇﻠﻤﻲ ﺭا ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭا ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﻼﻡ ﺩاﻧﺴﺖ “اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼﻡ
  ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ‘ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﻆﻠﻮﻡ ‘ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﺸﻮﺩ ‘ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ” ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺴﻲ ﺭا ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‘ﭼﺮا ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻄ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮﺩ ﺭا ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ ” اﻳﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا اﺣﻤﺪﻱﻧﮋاﺩ و ﻫﺰاﺭاﻥ ﻣﺜﻞ اﻭ ﺭا ﻧﻤﻴﺘﻮاﻥ ﺑﻪ ﺩاﺩﮔﺎﻩ ﻛﺸﺎﻧﺪ ‘ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭا ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ‘و ﺷﻤﺎ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺴﻲ ﺭا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﺮاﻳﻄ و ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ ‘ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﻴﺖﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ‘ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺭا اﺯ ﺩﺳﺖ اﺳﻼﻡ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺮﺩﮔﻲ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻧﺠﺎﺕ ﺩاﺩﻧﺪ
  اﻳﻦ ﺁﺵ ﺷﻠﻪ ﻗﻠﻤﻜﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﭘﺨﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺮﺩﮔﻲ ﺧﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ‘ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ اﺯ اﻳﻦ ﺁﺷﻬﺎ ﻣﻴﭙﺰﺩ و ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ‘ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻴﺖ ﺧﻴﺮ ” ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻌﻢ اﻳﻦ ﺁﺵ ﺷﻮﺭ و ﺗﻠﺦ و ﺗﻬﻮﻩﺁﻭﺭ اﺳﺖ ‘ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺭﮒ ﻓﻘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻏﻠﻄ ﻋﻆﻴﻢ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺭا ﻧﺠﻨﺒﺎﻧﺪﻩ ” ﻭاﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺮاﻧﻢ ﻛﻪ ﭼﻂﻮﺭ اﻳﻦ ﺩﻟﺴﻮﺯاﻥ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﺂﻳﺪ ‘ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﻔﺮ و ﺑﺪﻋﺖ اﺯ ﺩﻝ اﻳﻦ ﻓﻘﻪ ﺳﻜﺘﻪ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻ ﻧﻤﻴﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ‘ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻘﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺟﺮاﺕ ﻧﻂﻖﻛﺸﻴﺪﻥ ﻧﺪاﺭﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ
  ﮔﺎﻩ ﮔﺪاﺭﻱ ﺷﻜﻮﻩاﻱ اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﻴﺨﻴﺰﺩ ﻛﻪ ‘ﺑﻠﻪ ‘ اﻳﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻢ ‘ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ” و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻕ اﺯ ﺁﻥ ﻣﻴﮕﺬﺭﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺯﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ
  ﮔﺎﻫﻲ اﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻳﻦ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻒ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﺭا ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻥ ﺭا ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ ‘ اﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﻋﺪﻩ ﺯﻳﺎﺩﻱ اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ‘ﺁﻥ ﺭا ﻟﻌﻦ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و اﻧﺤﺮاﻓﺶ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻨﺪ اﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺑﺮاﻱ ﺩﻟﺮﺑﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﺭا ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻭاﻧﻤﻮﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﺎﺭ ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ و ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ اﺯ ﻳﻚ ﺟﻨﺴﻨﺪ و ﺧﺪاﻳﺸﺎﻥ ﻳﻜﻴﺴﺖ ‘ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩاﻧﺪ ‘
  ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪاﺯﻩ ﻳﻚ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺭا ﺑﻪ ﻭﺣﺸﺖ و ﺗﺮﺩﻳﺪ و ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻭا ﻧﻤﻴﺪاﺭﺩ ‘ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻌﺎﺩﻝ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ‘ اﺻﻼ اﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪاﺭﺩ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﭼﻴﺰﻱ ‘ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ‘ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ‘ﺧﺪا ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻧﻴﺎ اﺯ ﺩﻣﺎﻏﺶ ﺩﺭ ﺧﻮاﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ ‘
  ﺁﺧﻮﻧﺪ اﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ (ﺣﺮاﻡ و ﺣﻼﻝ) ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻛﻪ اﻭ ‘ﺧﻮﺩ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ’ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ ﺭا ﺗﻨﻬﺎ ﺭاﻩ ﺳﻌﺎﺩﺕ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻣﻴﺪاﻧﺪ
  و ﻛﺴﻲ ﺟﺰ اﻭ اﺟﺎﺯﻩ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﻧﺪاﺭﺩ “ﺟﺎﻱ ﺻﻤﺪ ﺁﻗﺎ ﺧﺎﻟﻲ ” و اﮔﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺯ ﺭاﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ ‘ اﺯ ﻧﻆﺮ اﻭ ﺧﻂﺮﻧﺎﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ اﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﻧﺪ ‘ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ‘ ﻣﺜﻞ ﺩﺭاﻭﻳﺸﻤﺎﻥ ‘ ﻛﻪ ﺧﺎﻓﻘﺎﻫﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﺎ ﺧﺎﻙ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ ‘و ﻳﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺑﻬﺎﻳﻴﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎﻥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻱ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺰاﺭاﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﭘﺎﻳﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺮﺳﻨﺪ “اﻳﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎﻥ ﻋﻠﻤﺸﺎﻥ ﺭا ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺟﻬﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‘ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻴﺸﺎﻥ ﺭا ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻋﻮاﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‘ ﺩاﺭاﻳﻴﺸﺎﻥ ﺭا ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻓﻘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‘ اﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ و ﺑﻲﺩﻳﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩاﻧﺪ ‘ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ‘ﺑﻠﻪ ‘اﻳﻦ اﺳﺖ ﺳﺰاﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ اﺯ ﺧﺪا ﺭﻭﻱ ﺑﮕﺮﺩاﻧﻨﺪ ‘ و اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺳﻮاﻝ ﻛﻨﺪ ‘ﺷﻤﺎ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭﻭﻱﮔﺮﺩاﻧﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﺩاﺷﺘﻴﺪ ‘ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ” اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻗﻴﻤﺘﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻱ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ‘ و اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﭙﺮﺳﺪ ‘ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺭا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ ‘ ﺟﻮاﺏ ﻭاﺿﺢ اﺳﺖ ” ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺟﻨﮓ اﻳﺮاﻥ و ﻋﺮاﻕ ﺭا ﺑﻬﺎﻱ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ اﻧﻘﻼﺏ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ‘ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﺑﻜﺸﻨﺪ و ﭼﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻧﺪ ” ﺗﻌﺠﺒﻲ ﻧﺪاﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻝ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻴﺨﻮﺭﻧﺪ ‘ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ‘ ﻣﻨﻆﻮﺭﻡ ﺷﻜﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮﻳﺴﺖ ‘ﭼﺮا ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺭﺩ ‘ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ اﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻓﺮﻭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ و ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺟﻮﻳﺎﻱ ﻋﻠﺘﻨﺪ ‘ ﻭﻟﻲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ و ﺷﺮاﻳﻄ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ‘ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻧﺪاﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺘﺶ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ‘ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ
  ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺩﻳﻮاﻧﻪﻫﺎ ﻓﻘﻄ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻳﻮاﻧﮕﻲ و ﻣﺮﺽ ﺧﻮﺩ ﺷﻚ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﻮاﻧﻪﺗﺮ اﺯ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻣﻴﺒﻴﻨﻨﺪ “ﺣﺪاﻗﻞ ﺩاﻋﺸﻲﻫﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺭا ﺩاﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻲ اﺯ اﻳﻦ ﺑﺮاﺩﺭاﻥ اﺯ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ و اﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻨﺪاﺯﻧﺪ
  ﭘﺲ ﺗﻌﺠﺒﻲ ﻧﺪاﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﻓﻘﻄ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﻁ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ ‘ﻳﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻳﺎ ﻓﻘﻴﺮ و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ” ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻫﻤﺎﻥ اﻣﺘﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ
  ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭا ﺷﻔﺎ ﺩﻫﺪ

   
  • جناب عرفانیان

   با سلام

   گفته اید :
   “”ﺁﻳﺎ ﻟﻮاﻁ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﺣﺮاﻡ اﺳﺖ? ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﺢ ‘(وجه) ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﮔﻔﺖ ﺻﻮاﺏ (ثواب)ﻫﻢ ﺩاﺭﺩ ‘ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﻭﻃﻲ ﺩاﺭﺩ ‘ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ اﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﻭﻧﺪ ‘ و ﺁﻥ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻫﻴﭻ اﻣﻨﻴﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩاﻥ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‘ و ﻓﻘﻴﺢ (فقیه)ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻄ اﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭا ﺑﺪﺗﺮ اﺯ ﻟﻮاﻁ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺪاﻧﺪ ‘ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﻟﻮاﻁ ﺭا ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮﺩ ‘ و ﻳﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﺩاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩااﻧﺪ “ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﺎﺩﻭ ﻫﺸﺖ ‘ اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺘﻲ ﻟﻮاﻃﻜﺎﺭاﻥ ﺻﻮاﺏ(ثواب) ﻫﻢ ﺑﺮﺩﻩاﻧﺪ ‘اﺟﺮﺷﺎﻥ ﺑﺎ اﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ”
   اﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﻙ ﮔﺮﻓﺘﻪ ‘ﺗﺎ ﺭﺑﺎ ﺧﻮاﺭﻱ ‘ ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ‘ ﺩﺯﺩﻱ ‘ ﺯﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺭﻡ و ﻫﺮ ﺭﺫاﻟﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﺭﺵ ﺑﺮاﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ” اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﻭﻃﻲ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ” ﻣﺜﻼ ﺷﺮﻁ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﻙ ‘ ﻧﺒﻮﺩ اﻣﻜﺎﻥ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺯ ﻣﻮاﺩ ﺣﻼﻝ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ اﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ‘ ﺭﺑﺎ ﺧﻮاﺭﻱ ﻫﻢ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﺣﺮاﻡ اﺳﺖ ‘ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺷﻮﺩ ‘ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﻛﻪ اﻵﻥ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ‘ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻢ ﺣﺮاﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺁﻥ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺪاﻧﺪ ‘ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺭﻭاﻧﺸﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ ‘ و ﻣﺮﻳﺾ ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭاﻧﻲ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‘ ‘ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﻓﻘﻬﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﺎ ﺧﻄ ﻗﺮﻣﺰﻱ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﻧﺪاﺭﻳﻢ ‘ ﻓﻘﻄ و ﻓﻘﻄ ﺷﺮاﻳﻄ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ‘ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﺣﻼﻝ و ﻳﺎ ﺣﺮاﻡ اﺳﺖ ” اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ و ﻳﺎ ﻇﻠﻤﻲ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻳﺪ ‘ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﺢ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﺪ ‘ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺯ ﺷﺮاﻳﻄ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ”
   اﻳﻦ اﺳﺖ ﺩﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﺹ(اختلاس) و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ””
   (پایان نقل قول)

   من با هدف و انگیزه گفتار شما کاری ندارم،شما ممکن است انتقاداتی به حکومت ایران داشته باشید ،و من هم ممکن است با برخی از آنها موافق باشم ،اما میخواهم از شما بپرسم ،آیا ما برای اینکه یک خط مشی یا یک مکتب یا یک سیستم فقهی یا یک حکومت دینی را مورد حمله یا انتقاد قرار دهیم ،مجاز هستیم هر رطب و یابسی را بدروغ یا جهالت خود به آن نسبت دهیم؟ اگر این امر خلاف اخلاق و انسانیت و مرام شماست چرا در پاراگراف فوق ندانسته هرچه خواسته اید به فقه شیعه نسبت داده اید؟ در اینصورت تفاوت شما با مارکسیستها که میگویند هدف وسیله را توجیه میکند چیست؟
   شما در پاراگراف فوق ادعا کرده اید:
   1-لواط در اسلام که از اعظم گناهان کبیره است و مجازات سنگینی هم دارد در شرائطی مباح و جایز است؟
   البته برای من ممکن هست که از قدیمی ترین کتب فقهی یعنی کتب شیخ مفید و شیخ طوسی تا کتب فقهاء و مراجع متاخر برای نادرست بودن ادعایت ریفرنس بیاورم اما آیا شما شاهدی از کتب فقهی هزار و اندی ساله فقه شیعه در دست دارید که فقیهی گفته باشد اگر زنان جامعه کم شدند لواط جایز باشد؟
   من از ادعای قطعی تجاوز به مردانی که علیه حکومت اسلامی قیام کرده اند بیخبرم ،اگر فردی یا افرادی در زندانها چنین کرده اند غلط کرده اند و عمل آنان محکوم است ،اما شما بگویید در کجای فقه شیعه نوشته شده است چنین عملی با مخالفان جایز است؟

   2- گفته اید : “”اﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﻙ ﮔﺮﻓﺘﻪ ‘ﺗﺎ ﺭﺑﺎ ﺧﻮاﺭﻱ ‘ ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ‘ ﺩﺯﺩﻱ ‘ ﺯﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺭﻡ و ﻫﺮ ﺭﺫاﻟﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﺭﺵ ﺑﺮاﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ” اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﻭﻃﻲ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ” ﻣﺜﻼ ﺷﺮﻁ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﻙ ‘ ﻧﺒﻮﺩ اﻣﻜﺎﻥ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺯ ﻣﻮاﺩ ﺣﻼﻝ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ اﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ…””
   (پایان نقل قول)

   ربا در اسلام چه بصورت ربای قرضی و چه بصورت ربای معاملی حرام و از گناهان کبیره است ،و سوای از استثناء ربا در رابطه با زن و شوهر و پدر و فرزند ،که آنهم نوعی انتقال جیب به جیب و داخلی است ،شما ریفرنس دهید که در کدام کتاب فقهی قدیمی یا جدید شیعه گفته اند که رباخواری جایز است
   در مورد خوردن گوشت خوک ،خوردن گوشت خوک حرام قطعی است ،اما اشاره ای که شما میکنید اشاره به خوردن میته در فرض اضطرار است و این اختصاصی به گوشت خوک ندارد ،شما اگر در بیابانی بحال اضطرار بیفتی ،یعنی از گرسنگی در حال جان دادن باشی ،اینجا قرآن میگوید شما جایز است بقدر رفع اضطرار و برای نمردن از گوشت میته ،خواه میته خوک یا میته سگ یا میته هر حیوان یا حتی میته یک انسان را بخوری،اما بقدر رفع اضطرار ،نمیدانم حال شما اگر در بیابان به چنین حالتی دچار شدی فتوایت چیست ،اما نص صریح قرآن جواز اکل میته است نه خصوص اکل گوشت خوک.
   حال این حال اضطرار که عرض شد چه ربطی داشت با آنچه شما بیان کردید؟ کدام فقیه گفته است شما در حالت اختیار مجاز هستی گوشت خوک تناول کنی؟ و اگر اشکال شما به جواز اکل میته در حالت اضطرار است پس ظاهرا شما قرآن را قبول نداری و حکم عقل را هم قبول نداری.

   3-شما گفته اید :
   “”ﺭﺑﺎ ﺧﻮاﺭﻱ ﻫﻢ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﺣﺮاﻡ اﺳﺖ ‘ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺷﻮﺩ””.
   (پایان نقل قول)

   شما لطف کنید سند ادعای خود را از کتب فقهی در این زمینه بیان کنید

   4- “” ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻢ ﺣﺮاﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺁﻥ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺪاﻧﺪ ‘ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺭﻭاﻧﺸﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ ‘ و ﻣﺮﻳﺾ ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭاﻧﻲ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ “”
   (پایان نقل قول)

   آری مشروبات الکلی یا بتعبیر قرآنی خمر در اسلام حرام و خوردن آن از گناهان کبیره است،اما اینکه گفتید شراب بعنوان مصرف پزشکی جایز باشد ،اینطور نیست ،این مساله بین فقهاء مورد اختلاف است و منشا آن اختلاف روایات است ،برخی از فقهاء مصرف پزشکی با کارشناسی و توصیه پزشک را بقدر رفع ضرورت جایز میدانند و برخی نیز این عمل را جایز نمیدانند ،و تمسک میکنند به روایاتی که میگوید :لا شفاء فی الحرام”
   حال اصلا فرض بگیریم حکم قطعی اسلام این باشد که شراب در حال اختیار حرام و کبیره است ،اما در فرض امکان تداوی به خمر در مورد یک بیماری بقدر مداوا شدن جایز باشد ،حال اشکال شما چیست؟ صرفنظر از استناد و دلیل شرعی و روایی ،آیا عقل شما این کار تقبیح میکند؟ یا میخواهید بگویید بخاطر این حکم اضطراری ،اصلا باید در اسلام شرب خمر حلال میشد؟!

   5-گفته اید :
   “” ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﻓﻘﻬﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﺎ ﺧﻄ ﻗﺮﻣﺰﻱ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ﻧﺪاﺭﻳﻢ ‘ ﻓﻘﻄ و ﻓﻘﻄ ﺷﺮاﻳﻄ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ‘ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﺣﻼﻝ و ﻳﺎ ﺣﺮاﻡ اﺳﺖ ” اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ و ﻳﺎ ﻇﻠﻤﻲ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻳﺪ ‘ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﺢ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﺪ ‘ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺯ ﺷﺮاﻳﻄ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ”
   اﻳﻦ اﺳﺖ ﺩﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﺹ و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ””.

   ببین جناب عرفانیان من نمیدانم شما چه میخواهی بگویی ،شما اگر با استدلال فقهی آشنایی و ادعای اجتهاد داری ،پس این سخنان چیست؟ با پوزش شما که هنوز اغلاط املایی خود را نتوانسته ای رفع کنی چطور وارد حوزه های تخصصی و کارشناسی میشوی؟ و اگر مجتهد نیستی و زحمت نکشیده ای لطف کن تشریف بیار ایران من خودم در خدمتت هستم ،شروع کن کتب مربوطه را بروش صحیح بخوان در اینجا فقه و مقدمات آن معمولا سبب پوک شدن استخوان است ،اینطور نیست که شما بنشینی با برخی مطالعات جسته و گریخته و مراجعه به یوتیوب یا کتب افرادی که نا آشنایی به اصول و مبانی اسلام هستند به هرچه که بذهنت میرسد ایراد کنی. در این مورد یا هر حوزه تخصصی دیگر جای این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بنویسد،شما حق دارید به اعمال حکومتی یا عملکرد افراد ایراد کنی ،اما اینکه هم بگویی من مسلمانم و هم نص صریح قرآن را مورد انکار و تمسخر قرار دهی ،این تناقض است
   چه کسی گفته ما در اسلام خط قرمز نداریم؟ در اسلام : حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه”
   خط قرمز در اسلام همان حرام های مسلم شرعی است ،اگر کسی حرام خدا را حلال کرد البته خط قرمز را پشت سر گذاشته است
   اگر جایی حکم تغییر میکند برای این است که موضوع متفاوت است ،و حکم تعلق می گیرد به عناوین و موضوعات عرفی ،خمر مطلقا حرام است در حال اختیار و سلامت ،حال اگر گفتند تدوای و استشفاء به خمر در حالت “بیماری غیر قابل علاج به غیر خمر” جایز است ،اینجا موضوع حکم ،بیمار لاعلاج است نه انسان مختار مکلف و سالم،مطلب را گرفتید؟
   تجاوز و ظلم نیز همیشه حرام و ممنوع است
   جناب عرفانیان گرامی من نمیگویم شما انتقادی به جمهوری اسلامی نکن ،یا انتقادی به مشی سیاسی و عملی فقهاء نکن ،میگویم اگر مسلمان هستی و به احکام قرآن و عترت ایمان داری ،منصف باش و نسبت های ناروا به کلیت قرآن یا فقه اسلامی نده.
   اگر هم واقعا به این نتیجه رسیده ای که احکام اسلام متحجرانه و مربوط به 1400 سال قبل است ،و اصلا شما مسلمان نیستی ،بسیار خوب “لا اکراه فی الدین” شما هر مرامی میخواهی اختیار کن ،اما با دید برون دینی احکام اسلامی را مورد تمسخر قرار نده
   غلط های املایی این نوبت را بقصد خیر خواهی و اینکه تکرار نشود ،صحیح آنها را در پرانتز قرار دادم
   دیگر در پایان نمیگویم خدا همه ما را شفا دهد چون میدانم بعد در پاسخ من به حاشیه پردازیهای سیاسی همیشگی خواهی پرداخت و در پایان هم برای همه طلب شفا خواهی کرد!
   منصف باش رفیق

    
 4. دیگه فرق بین خرافات و حقیقت رو هم نمیفهمم.!!!…
  راستی نوریزاد عزیز خسته نشدی از اینهمه تک سفری و تنهایی!یعنی این مردم خواب زده و معیشت اندیش ما اینقدر ارزش دارن که خودت رو خسته ی قدمگاه های تکراری و بیهوده کنی!
  این مردمی که سرنوشت خودشون رو تو روزهای توانایی و فراخ به دست خودشون رقم نمیزنن یه روزی از خواب غفلت میپرن که سرنوشت تلخی براشون رقم خورده!

   
 5. با عرض سلام و ادب خدمت اقای نوری زاد عزیز

  در مورد اینکه چرا مسئولین اقدامی علیه شما انجام نمیدهند بارها توضیح داده اید و دلایل ان را فرموده اید ولی مدتی است که این سوال برایم پیش امده که چرا در جائی که سایت هائی مثل سایت اقای رفسنجانی را خیلی راحت فیلتر میکنند سایت شما بدون مشکل فعال هست و کسی با ان کاری ندارد ؟ ایا این هم به همان دلایل است ؟

   
 6. مهرداعزیز سلام برشما

  و سلام برنوری زاد صبور وحلیم وبردبار وحق طلب ودلتنگ ما

  وامامهردادگرامی

  جنابعالی اخیرا معنای کلمه ” أَ ُمی “راازبنده خواسته بودید ؛وبنده هم بااجازه آقاسیدمرتضی زیده عزه وسلام براوباد، باقلم الکن خویش دراین مورد مطالبی را ارائه می دهم تا اینکه چگونه قبول افتد ویامثل موضوع عدم حرمت برده داری ،جواب مکفی برای شمای عزیز نباشد.
  البته اختیارقبول وردباشما هست ولیکن این حقیر هم بدون دلیل ومستند چیزی نمی نویسم. واصلا درکل، درقبول دین هیچگونه الزامی برهیچ شخصی نیست وانسان آزادآفریده شده است تکوینا ،وآزاداست درانتخاب آئین ومسلک تشریعا ،”ولااکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغی”حاکم براصل انتخاب وگزینش انسان استکه آنچه رامایه رشد خویش می داند برگزیند؛ وارسال رسل وانزال کتب ووعدوعید وانذار وتبشیرازسوی خداوند بعلاوه عقل وخرد نهفته درذات انسان همگی راهنمای بشراست برای رسیدن به آنچه که سودش درآنست وسعادتش درپیمودن آن راه وروش.

  واما کلمه ” أ ُمِی ” باتشدید میم،دردومورد درقرآن ودرسوره اعراف آیات 157-و158بعنوان صفت برای پیامبراسلام-ص-آمده است وبمعنای درس نخوانده وکتاب ننوشته است .ومرحوم طبرسی چهارمعنی برای آن بعنوان قیل ،یعنی گفته شده ،ذکرنموده است که درذیل باآیات می آورم:

  الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبات‏…قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَميعاً الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيي‏ وَ يُميتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) اعراف.
  المعنى‏ :ثم وصف سبحانه الذين يتقون بصفة أخرى فقال «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ» أي يؤمنون به و يعتقدون بنبوته يعني نبينا محمد ص

  «الْأُمِّيَّ» ذكر في معناه أقوال (أحدها) أنه الذي لا يكتب و لا يقرأ (و ثانيها) أنه منسوب إلى الأمة و المعنى أنه على جبلة الأمة قبل استفادة الكتابة و قيل أن المراد بالأمة العرب لأنها لم تكن تحسن الكتابة (و ثالثها) أنه منسوب إلى الأم و المعنى أنه على ما ولدته أمه قبل تعلم الكتابة (و رابعها)
  أنه منسوب إلى أم القرى و هي مكة و هو المروي عن أبي جعفر الباقر (ع). {مجمع البیان،ج4،ص749}

  همینطور که ملاحظه می فرمائیدچهارمعنی بر أمی بودن پیامبر-ص-ذکرکرده اند:
  1-کسیکه نمی نویسد ونمی خواند.2- منسوب به امت است ،یعنی برفطرت امت عربیش می باشد که هنوزازکتابت ونوشتن استفاده نمی کنند.وگفته شده مقصودازامت ،امت وملت عرب است زیرا که اکثریت آنها نوشتن رانیکونمی دانستند. 3- اومنسوب به أم ومادراست ،یعنی او همانطوراست که ازمادرزاده شده است وقبل ازآموزش کتابت ونوشتن است.4- اومنسوب به ام القری ،یعنی منسوب به شهرمکه است ؛واین معنای آخری ازامام باقر-ع- روایت شده است.

  وصاحب المیزان نیز ” أمی ” را به معنی کسی که خواندن ونوشتن نمی داند تفسیرکرده است: درسوره جمعه ذیل آیه2:
  قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ» إلخ، الأميون جمع أمي و هو الذي لا يقرأ و لا يكتب، و المراد بهم- كما قيل- العرب لقلة من كان منهم يقرأ و يكتب و قد كان الرسول ص منهم أي من جنسهم و هو غير كونه مرسلا إليهم فقد كان منهم و كان مرسلا إلى الناس كافة.
  و احتمل أن يكون المراد بالأميين غير أهل الكتاب كما قال اليهود- على ما حكى الله عنهم-: «لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ»: آل عمران: 75.

  واین لفظ درسوره بقره بصورت جمع آمده است:{وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (78)بقره.
  که آیه شریفه مربوط به بنی اسرائیل است چه بیسواد وچه باسوادشان که تحریفگربودند.

  ودیگر درآیه 20 آل عمران بصورت جمع آمده است وخطاب به پیامبراست که به احتجاح اهل کتاب باسواد وبه بی سوادشان وبه مشرکان بی سواد چنین بگوید که اگراسلام بیاوریدهدایت می شوید.

  {فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بَصيرٌ بِالْعِبادِ (20)
  ت= اگر با تو، به گفتگو و ستيز برخيزند، (با آنها مجادله نكن! و) بگو: «من و پيروانم، در برابر خداوند (و فرمان او)، تسليم شده‏ايم.» و به آنها كه اهل كتاب هستند [يهود و نصارى‏] و بى‏سوادان [مشركان‏] بگو: «آيا شما هم تسليم شده‏ايد؟» اگر (در برابر فرمان و منطق حق، تسليم شوند، هدايت مى‏يابند و اگر سرپيچى كنند، (نگران مباش! زيرا) بر تو، تنها ابلاغ (رسالت) است و خدا نسبت به (اعمال و عقايد) بندگان، بيناست. (20).

  ودیگر درآیه 75آل عمران بصورت جمع آمده است که امانتداری وخیانت اهل کتاب را بیان می کند، یعنی برخی ازاینا ن غیریهودرا بی سواد وأمی میدانند وخودراآقای دیگران وبرگزیده خدامی دانند ،وحقی بردیگران بی سواد قائل نیستند ودرامانت دیگران خیانت می ورزند ،ومی گویند حق فقط ازآن مااست و آقائی هم ازآن مااست ودیگران بی سواد غیریهود،نوکروبرده ماهستند وحقی برماندارند که امانتشان راپس بدهیم؛واین مساله را به دین خدانسبت می دهند وبرخدادروغ می بندند. {اقتباس ازالمیزان ذیل آیه} واینک آیه وترجمه اش درذیل می آید:

  { وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (75)،آل عمران .

  ت=و در ميان اهل كتاب، كسانى هستند كه اگر ثروت زيادى به رسم امانت به آنها بسپارى، به تو باز مى‏گردانند و كسانى هستند كه اگر يك دينار هم به آنان بسپارى، به تو باز نمى‏گردانند مگر تا زمانى كه بالاى سر آنها ايستاده (و بر آنها مسلّط) باشى! اين بخاطر آن است كه مى‏گويند: «ما در برابر امّيّين [غير يهود]، مسئول نيستيم.» و بر خدا دروغ مى‏بندند در حالى كه مى‏دانند (اين سخن دروغ است). (75).

  مطالب فوق خلاصه ای ازمعنای کلمه “أمی “که ازصفات پیامبر است ؛و”أمییین “که جمع آنست بربی سوادبودن دلالت دارد به اندازه وسع این حقیر بطورخلاصه ازقرآن وتفاسیر فراهم شد.

  امیدوارم که مهردادعزیزراکفایت کند واگرنقدی داشتید درخدمتتان بشرط حیات هستیم.
  باسپاس ازمراحمتان
  مصلح

   
  • با سلام به مصلح عزیز : جناب مصلح امروز شنبه ساعت ده و نیم صبح نورزاد عزیز را دیدم خونین و حال خود نمیدانستم .باری جواب نیک شمارا با دلتنگی برای نوریزاد و نگرانی حال ایشان خواندم و از جواب مبسوط شما شاکرم جناب مصلح همانطو.ر که در روایات مشهور است هنگامی که حضرت محمد با کفار مکی (صلح حدیبیه) کاتب ایشان در حال نوشتن متن نامه بود نوشت این پیمان بین محمد رسول الله و ……. که نماینده کفار گفت ما این کلمه (رسول خدا ) را قبول نداریم بنویس محمد بن عبدالله که عمر سخت ناراحت شد و استنکاف کرد و حضرت به او جمله ای گفتند مبنی بر اینکه مادرت به عذایت بنشیند . که عمر سخت پریشان شد و حضرت خود قلم به دست گرفتند و نگاشتند محمدبن عبد الله . این یک دلیل!!! و دیگر آن که حضرت در بستر موت بودند و قلم و کاغذ خواستند که راهنمایی کنند امت را به خیر صلاح لیکن عمر ممانعت نمود وگفت ایشان سر درد دارند و …. اگر ایشان بی سواد بودند چگونه در جریان صلح نگاشتند. و در دم مرگ قلم و کاغذ میطلبیدند. با احترام و امید پشتیبانی از نوریزاد!

    
   • جناب مهرداد باسلام

    اولا درجریان صلح حدیبیه خودپیامبر -ص- نام خودرا ننوشت بلکه به حضرت علی فرمود که فقط نام اورا بنویسد بدون جمله “رسول الله .ودرجریان قلم ودوات خواستن درآخرعمرش برای نوشتن وصیت ؛نه برای این بود که خودپیامبر بنویسد بلکه مقصوداملای اوباشد وعلی -ع- بنویسد وحضارصحابه هم گواه باشند.
    ودیگراینکه هنرنوشتن یک کمال برای انسان است ،وپیامبرکه که خودش انسان کامل است بعدازمبعوث شدن به پیامبری بعیداست که نوشتن رانداند ولیکن هیچ خبرموثقی نوشتن پیامبررا تایید نکرده است.
    ومقصودازأمی بودن پیامبر یعنی تازمان بعثت نه کتابی خوانده ونه ازکسی درس آموخته ونه کتابی نوشته است ؛ودرنزد علمای یهود پیامبرآخرالزمان باچنین علائمی شناخته شده بود ،یعرفونه کما یعرفون ابنائهم” ودرکتب آسمانی خودشان اوصاف اورا می شناختند ویکی ازآن اوصاف ،أمی ،بودن وی بود.
    لطفا به اسناد مراجعه بفرمائید.
    به امید آزادی وپیروزی نوری زاد.
    باسپاس ازشما.
    مصلح

     
 7. اینجا افغانستان است!

  در تیتر مطلب به افغانستان اشاره شده است، خالی از لطف نیست آن کشور را در چند مورد با کشور ایران مقایسه کنیم. اول، از نظر آزادیهای اجتماعی، افغانستان اکنون از ایران آزادتر است زیرا حجاب در آنجا اجباری نیست وزنان به راحتی در استادیومهای ورزشی حضور می یابند. از نظر آزادی بیان نیز از ایران جلوتر است زیرا علاوه بر رزونامه های متنوع، چندین تلویزیون خصوصی ومستقل نیز دارد. از نظر آزادیهای سیاسی هم از ایران پیش است زیرا مردم حق تظاهرات اعتراضی را دارند. یک نمونه این تظاهرات هم چند سال پیش توسط مردم افغانستان در اعتراض به ممانعت دولت ایران از ورود کامیونهای مواد نفتی بود. نماینده ایران از دولت افغانستان خواهان برخورد با تظاهرکنندگان شده بود اما دولت افغانستان درپاسخ، جمله ای نزدیک به این مضمون بیان کرده بود که اینجا ایران نیست، اینجا افغانستان است ومردم حق برپایی راهپیمایی اعتراضی دارند. قابل توجه سیاستمداران وطنی ایران، کشوری که بیش از یک قرن برای این حقوق مبارزه کرده ولی هنوز در عمل بهره ای از آن نبرده است.

   
 8. با درود به سالک عزیز نوریزاد گرامی و هم میهنان فرهیخته . چو فردا برآید بلند آفتاب ……. من و گرز و میدان افراسیاب جناب نوریزاد از روز پنج شنبه کلیه دوربین های (طرح ترافیک) در ابتدای خیابان پاستور را تمیز کردند . احتمالا جهت آن عزیز و دیدن گل رویشان تدارک میبینند . پاینده باشید.! با احترام.

   
 9. آن چه بر ذهن نمادین تو ماوا دارد
  واژه هایی است که در فرض تو معنا دارد

  نفسی کز لب شیرین جهان می گیری
  بی سبب نیست که از نام تو مسما دارد

  …تو اگر نیک بدانی که زمان در کف تو است
  پرچمی دست بگیری که معلا دارد

  جانب میل بگردان سبب سعیت را
  که جهان عبد کسی شد که تمنا دارد

  سرحد گنگِ قناعت، به بشر هدیه نداد
  آدمی، او است که از خویش تقاضا دارد

  این زیانی که تو با نرخ رضایت دادی
  ریشه اش عمق ضراری است که ارضا دارد

  جان اگر قیمتش از سعی تو حاصل گردد
  کوشش نیک خودش روی به رویا دارد

  معلا = برافراشته

  hamisheh barghar bashid aghaye noorizad

   
 10. ریشه بسیاری از نابسامانی های ایران و منطقه وجود ولایت نکبت فقیه است. و افرادی که به این ریسمان پوسیده آویزانند تا به هدف های رذل خویش برسند

   
 11. با درود ، پدر بزرگ 80 ساله مرا چند روز پیش بدلیل ترموستات یعنی همان مریضی رهبری در بیمارستان هاشمی نژاد غیر دولتی میدان ونک تهران عمل کردند و بعد از چهار روز هم مرخص شدند . ایشان به کسی نگفته بودند و خواسته بودند که فامیل رنجی را برای عیادت متحمل نشوند . زیرا بعد مسافت و راهبندان و ترافیک اطراف کوچه و نبودن جای پارک اتومبیل در اطراف خیابان بیمارستان را علت این عدم عیادت برشمرده بودند . سئوالی که برایم پیش آمد این بود که چگونه رهبری برای یک عمل کوچک ترموستات در بیمارستان دولتی یک هفته ای را در آنجا بسر بردند و تمامی افراد در دستگاههای دولتی هر روزه میز و جلسه و کار خود را که ملت برای انجام امور خود به آنها سپرده ، رها میکردند و قشون قشون و از اطراف و اکناف و دیگر کشور ها به ملاقات ایشان می آمدند ؟ آیا عمل ترموستات رهبری امری شخصی نیست که کلیه افراد انواع خرجها را میکنند تا به ملاقات رهبری برسند ؟ از وقت عمومی و از اتومبیل های بیت المال خرج میکنند و مثلا” علم الهدی از مشهد به تهران میآید برای ملاقات ؟آیا واقعا” این همان توصیه و روش امام اول است که برای کار و امور شخصی افراد ” قلم ” و ” شمع “دولتی را کنار می نهادند و از قلم و شمع شخصی برای امور شخصی افراد استفاده می نمودند ؟

   
 12. az in fekre mogayse dast bardarid va be kare khod beyandishid
  afganestan va iran az yek rishe hastand va in ra mosalmanhay najaf nemifahmand
  sohbathaye shabdolazimi mifarmaid

   
 13. با سلام _ آقای نوری زاد وقتی حدود 11 سال پیش آمریکایی ها بر طالبان پیروز شدند و حکومت را بدست حامد کرزای دادند ( همان کاری را که در عراق انجام دادند و صدام حسین را از مصدر خلع و حکومت را بدست برادران شیعه حکیم و صدر و بشارجعفری و مالکی و …دادند ) ، در ابتدا مجلس ” لوئی جرگه ” و یا ریش سفیدان را تشکیل دادند و ” فهم و درک ” در این مجلس این بود که نظر دادند که کسانی که سالها کار ” مجاهدت ” انجام داده اند ، اگر توانایی و قدرت انجام کار دارند ، در حکومت افغانستان باقی بمانند ( نظیر احمد شاه مسعود ) وگرنه صرف کار تلاش انقلابی و ” مجاهدت ” در امور حکومت افغانستان نقشی نداشته باشد و به قولی امروزی ها ” شایسته سالاری ” حاکم باشد . میگویم آقای نوری زاد این ” لوئی جرگه ” ای و ریش سفیدان کهن سال افغانی خیلی از این ریش سفیدان مملکت ما فهمیده تر و با درایت تر هستند و شما آن را با ” لویی جرگه ” خودمان یعنی ” مجلس خبرگان ” که یک مشت پیر و پاتیل در آن جمع اند و خفته و خواب و هر یک در انتظار عزرائیل ، یک قیاسی بفرمایید که فهم و شعورشان از زمین تا زیرزمین است . چرا که در کشور ما مثلا” کسی را که پدرش ” مجاهده ” داشته و نه خودش ، او را در طفولیت به منسب های دولتی و حکومتی می نشانند که اگر 2 رآس بزعاله را بدهی تا شب آنها را بچرانند ، آنها را تا غروب آفتاب نفله میکند . مثالش را می توان از پسر بچه ای به نام ” مهرداد بذرپاش ” نام برد که ابتدا بر سر کارخانه ای بزرگ به نام ایران خودرو نشاندند و بعد هم راهی اصطبل بهارستان کردند و در آنجا هم به عضو ” هیئت رئیسه ” همان اصطبل . می گویم ای خاک ” کاهو ” بر سر این حکومتیان باشد که اندازه حکومتیان و ” لوئی جرگه ” افغانستان هم عقل و معرفت ندارند !

   
 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  بسم الله الرحمن الرحیم

  با سلام خدمت جناب نوریزاد عزیز

  چندیست که شبکه های در خدمت رهبری صدا وسیمای میلی کشورمان بر روی غزه و فلسطین زوم کرده اند.
  هستند کسانیکه هنوز هم تا حدی میل ِ درونی دارند نسبت به این انقلاب و این رهبری
  اما نه از سر خوب بودن انقلاب و رهبری – بلکه به این دلیل که مردم غزه و فلسطین واقعا مظلومند.
  در مظلومیت مردم فلسطین هیچ شکی نیست.
  اما سوال اینجاست آیا واقعا این حکومت مدافع منافع مردم فلسطین و حقوق بشر است؟
  اینجاست که باید بحث را بازتر کنیم.چراکه نمیتوان به این سوال بدون داشتن دانشی در مورد وقایع اخیر جهان پاسخی درست و کامل داد.
  در اینجا گریزی میزنیم به سخنان آقای کروبی در مناظره با احمدینژاد
  همانجا بود که سند زندانی شدن خود و مهندس موسوی را امضا کرد.اما چگونه؟
  یادتان است به احمدینژاد چه گفت؟
  طبق گفته ی وزیر جنگ اسراییل آقای کروبی ادعا کرد که احمدینژاد بیشترین سود را برای کشور اسراییل به ارمغان آورده است.
  و در نزد مقامهای اسراییلی از او بعنوان نعمتی الهی یاد میکنند که با بازگشایی بحث مسکوت هولوکاست در جنگ دوم باعث توجه
  هرچه بیشتر مردم دنیا و مقامهای غربی به اسراییل شده و باعث اتحاد آنها علیه مسلمانان شده است.
  اینکه هولوکاست واقعی بوده یا نه یا اینکه شش میلیون یهودی سوزانده شدند یا دویست و پنجاه هزار در هر صورت جنایتی جنگی رخ داده و هرگونه اشاره به این قضیه بی شک بنفع اسراییل تمام خواهد شد . سوالی پیش می آید :
  اصولا دلیل احمدینژاد برای سخنرانی در مورد هولوکاست چه بود؟
  نوریزاد عزیز شمایی که دستی در سیاست دارید قطعا به این جمله معتقید که هیچ چیز اتفاقی نیست.
  حال اگر این بحث را باز تر کنیم در سال 57 با آن انقلاب خوش رنگ و لعاب که همچون انقلابهای قلعه ی حیانات و نوزده هشتادوچهار جرج اورول به گند کشیده شدند و سرنوشتی جز دیکتاتوری برای مردم کشورمان به ارمغان نیاوردند میفهمیم که این انقلاب و این رژیم بیشترین وابستگی را به اسراییل و همچنین اسراییل بیشترین وابستگی را این رژیم برای بقای جنایات خود دارند.
  یک ارتباط دو طرفه که هردو از آن راضیند.
  بگذارید اندکی در ورطه ی خیال هم گام برداریم با این تفکر که فرض کنید اسراییل وجود نداشته باشد!
  آنگاه رهبری برای چه کسی خط و نشان بکشد؟
  آنگاه سربازان گمنام را به بهانه جنگ با چه کشوری شستشوی مغزی بدهند؟
  آنگاه واژه ی دشمن از سخنان رهبری حذف میشود و میتوان ادعا کرد رهبری دیگر سخنی برای گفتن و دلیلی برای ماندن نخواهد داشت.
  فراموش نکنید که مشکل اصلی ایران با آمریکا حمایت همه جانبه ی آمریکا از اسراییل است!
  پارا فراتر میگذاریم ….فرض کنید ایران به این صورتی که امروز هست وجود نداشته باشد!
  اسراییلیها با زخمی کردن هر کودک فلسطینی مورد هجمه های رسانه ایی و سیاسی از طرف تمام کشورهای اروپایی و غربی و بقیه ی کشورها قرار خواهند گرفت و هیچگاه به آنها اجازه داده نخواهد شد که این چنین زنها و کودکان را به خاک و خون بکشند.
  در این چند سالی که روز قدس به وجود آمده و تظاهرات علیه اسراییل مثلا جهانی شده است بیشترین اتحاد برای صهیونیستها به ارمغان آمده است و کمکهای نظامی و اقتصادی از سراسر کشورهای غربی به سمت آنان سرازیر شده است.
  این برنامه ی بسیار مرموز و کشنده تنها از طرف فراماسونها قابل پیاده سازی است.
  از همینجا میتوان به اصل انقلاب هم شک کرد.
  و به سوالهایی چون مرگ شریعتی- برکناری دولت مصدق توسط غرب – و عمر طولانی انقلاب فاسدمان هم جواب داد.
  در این میان عده ایی ساده لوح و اندکی نابغه که منافع خود را در گرو حمایت از رهبری میبینند هم وجود دارند که همه ساله به
  خیابانها میروند و فکر میکنند که به اسراییل مشت
  محکمی زده اند.غافل از اینکه این مشتهای اندک و کوچکشان اسراییل را به یکی از قویترین و مخوفترین کشورهای
  جهان در زمینه ی نسل کشی و آدم کشی تبدیل کرده است.

  اگر از شباهتهای دهشتناک و ناباورانه بین دوکشور بگذریم میرسیم به نقاطی از تاریخ که این دو کشور به طرز عجیبی
  به داد هم رسیده اند.
  مثلا همان کشته شدن دانشمندان به اصطلاح هسته ایی-در بدترین هنگام ممکن و بدنام ترین روزهای انقلاب ایران رخ داده اند که
  نتیجه ایی جز متحد تر شدن حکومت و مردم در مقابل اسراییل و بخشش بخش اعظمی از کشتارهای هشتادوهشت خودمان را توسط
  تندرویان و بسیجیان از طرف اکثریت مردممان را در پی نداشت.و اگر یادتان باشد همه اش باعث مانور رسانه ایی صدا وسیما شد!
  در این میان اسراییل هم که توسط اکثر هنرمندان و ورزشکاران و مشاهیر کشور خودش هم مورد نفرت واقع شده است
  هرازچندگاهی توسط ایران تحدید میشود و با سخنانی کوبنده که فقط سخن اند و نه چیز دیگر متحد شدنشان را و
  کنارگذاشتن اختلافات داخلی شان را از انقلاب ایران و رهبری جایزه میگیرند.
  نظر شخصی این حقیر این است که مهندسی انقلاب ایران از همان ابتدا با کشتن طالقانی و مطهری و بمب گذاری مجلس و جنگ
  هشت ساله و ….کار را برای شخم زدن فلسطین توسط اسراییل هموار ساخته است و هیچ کشوری باندازه ی ایران در این مدت
  به اسراییل سود نرسانده – همچنین است بقای ولایت فقیه و انقلاب فاسدمان در کنار جاودانه شدن اسراییل.
  باشد که بیاندیشیم و توطئه ی صهیونیستی عظیمی که در حال گرداندن جهان است را به وضوح ببینیم.
  شاید از نظر خیلیها این سخنان من ادعاهایی بی اساس و غیر واقعی بنماید.
  در هر صورت به دوستانی که باور ندارند ادعاهای بنده را پیشنهاد میکنم که راجع به بحث فراماسونری و دولت مخفی و توطئه ی
  جهانی صهیونیستان اندکی تحقیق کنند تا بفهمند هیچ چیزی اتفاقی نیست.
  اینجانب از گفتن نام واقعی خود معذورم .
  و در پایان به این نکته بسنده میکنم که در این سی و شش سال بیشترین ضرر نه نصیب مردم-نه نصیب افکار مردم و نه نصیب ذخایر عظیم کشور بلکه بیشترین ضرر نثار ایمان واقعی مردم و اعتقادات پاک آنها گشته است.
  انشالله خدای جهانها حجت واقعیش را بر ما آشکار کند .

   
  • باورکنیدکشته شدن دانشمندانمون هم مشکوک بود.یادتان نرفته که سینما ابادان راخودشان ازقصداتیش زدندو400نفردران جزغاله شدندبعدانقلاب کاشف به عمل اومدباباجان کارخودپدرسوخته شون بوده.زمان قتلهای زنجیره ای هم برای منحرف کردن اذهان عمومی درحرم امام رضابمب گذاری کردند.همه اینابرای مصلحت نظام بوده.مگرامام کبیرنگفت برای مصلحت نظام حتی میتوان احکام اسلام راتعطیل کرد؟یعنی قتل ودروغ وهرکاری به قول دوستمون عرفانیان جایزاست

    
 15. ريشه ها ( همان عنوان هاى كلى :فرهنگ /فرهنگ دينى /عرفان )
  زمين و آسمان حافظ
  ٧- تشريح و تحليل شعر فارسى اين سودمندى را دارد كه شعور نهفته در شعر را آشكاره مى كند .چنين تحليلى رمز سحر و گيرايي اشعار را وامى گشايد .عمده اين گيرايي در صور خيالى يا به اصطلاح فرنگى ها در ايماژ هاست .شعر يكى از پارسازه هاى وجدان جمعى ماست .از دير باز ايرانيان زبان حال روزگار خويش را از زبان خيالپرداز شعرا شنيده اند .در جنبش هاى اجتماعى شاعران و شاعرى در اقناع همگانى نقشى مهم داشته است .شعر فارسى به قول شفيعى كدكنى از سده دوم تا پنجم هجرى يعنى به مدت سه قرن شعر طبيعت ،شعر برونگرا و آفاقى بودن است . شاعرانى چون منوچهرى و فرخى و رودكى و عنصرى و معزى و كسايي و ازرقى و مسعود سعد از تشبيهات و تركيب هاى خيالى شاعران عرب بهره برده اند .كدكنى در فصل تأثير صور خيال شاعران عرب در كتاب صور خيال در شعر فارسى اين ادعا را با قياس اشعارى از شاعران ايرانى و عرب مستند كرده است .منوچهرى به آشنايي و رقابت با شاعران عرب افتخار مى كرده است
  كو جرير ،كو فرزدق ،كو زهير و كو لبيد
  روبه عجاج و ديك الجن و سيف ذو بزن
  كو حطيئه ،كو اميه ، كو نصيب و كو كميت
  اخطل و بشار برد ، آن شاعر اهل يمن
  در خراسان بو شعيب و بوذر آن ترك كشى
  برخى از اشعار منوچهرى كمابيش ترجمه شعرى از امرؤ القيس يا ابن معتز يا ديگر شاعران عرب است .بسيارى از تشبيهاتى كه به شراب و شاهد و عشق و وصف معشوق راجع هستند از همين شاعران عرب و به ويژه از خمريه هاى آنها گرفته شده اند . از نگر تاريخى اين مسلم است كه استعاره هايي از اين دست در آغاز عرفانى نبوده اند .حتى منوچهرى در يكى از سروده هايش نام عنيزه (معشوق خاكى امرؤ القيس) را در قالبى همسان با معلقه اين شاعر عصر موسوم به جاهلى ذكر مى كند .
  عنيزه برفت از تو و كرد منزل
  به مقراط و سقط اللوى و عقيقا
  اين البته تقليدى يكسويه نبوده است .شاعران فارسى نيز دگرگونى هايي در شعر عرب پديد مى آورند ؛آن هم با اشعار عربى كه خود مى سرودند .اين شاعران رديف را وارد شعر مى كنند .مى گويند رودكى وزن و شكل رباعى را ابداع مى كند .منو چهرى مسمط را ابداع مى كند .اين بده و بستان به مضامين و معانى نيز سرايت مى كند .طبيعت از مضمون هاى شعر عرب جاهلى است .اين اشعار در كل آفاقى و دنيوى اند . شرف و رشادت و آزادگى با يه نشينان صحرا در آنها موج مى زند شاعر پيوندى مستقيم با اشياء محسوس و پديده هاى طبيعى دارد .شور و عاطفه اى انسانى در ابداع صور خيال در كار است كه غالبا بر انگيخته از ياد عشقى كاملا زمينى است .معشوق اسم خاص دارد و. همواره مؤنث است .معشوق مذكر و همجنس گرايي و در آميزى عناصر جنگى با توصيف معشوق بنا به پژوهش بسيار ارزنده كدكنى در دوران سلجوقى و غزنوى وارد شعر فارسى مى شود و علت آن جنگ هاى زياد و طولانى و دورى مردان از زنان بوده است .البته از نيمه دوم سده پنجم كم كم صور حيال يا انتزاع و انفسى مى شود يا تقليدى كليشه اى از صور خيال شاعران پسشين تا اينكه البه شعر عارفانه گرايش به صور خيال انفسى و مجرد و درون گرايانه را اپيدميك مى كند ،و در ضمن صبغه اشرافى و دربارى شعر فارسى را كمرنگ مى كند .شوربختانه در اين مجال كوتاه نمىتوان اين وابستگى شاعرى با فاتحان و شاهان و ناچيز انگاشتن توده مردم را تفصيل داد .بناگزير ارجاع مى دهم به دوفصل از كتاب صور خيال شفيعى كدكنى :يكى صبغه اشرافى صور خيال در اين دوره و دو ديگر صور خيال در شاهنامه .در اين فصل اخير شفيعى كدكنى حق مطلب در مورد فردوسى و مستثنا بودن و بى مانندى او در آفرينش عالى ترين صور خيال ادا مى كند .به باور وى شاعران پيش و پس از فردوسى در ابداع صور خيال هرگز به پاى فردوسى نرسيده اند .// هنگامى كه شاهنامه را از ديدگاه صور خيال و جنبه تصويرى شعر بررسى كنيم خواهيم ديد كه او در اين راه به رمزها و رازهايي پى برده كه همگنان را از آن آگاهى نبوده است .و چون به سنجش كار او با ديگر سرايندگان اين عصر – از اين ديدگاه -بپردازيم ،خواهيم ديد كه وى در يك يك انواع تصوير و صور خيال با شاعران ديگر تفاوت هايي دارد كه مجموعه اين تفاوت ها در تشخص كار او مؤثر افتاده است و شاهنامه را حماسه اى بى مانند كرده است //فردوسى تصوير را نه به خاطر تصوير بل براى القاء حالت ها و نمايش لحظه ها و جوانب گوناگون طبيعت و زندگى إن گونه كه در متن واقعه جريان دارد مى آورد و از بيمارى روزگارش كه تزاحم تصويرهاست دور مى ماند .تصاوير او متناسب با موضوع ،بى حشو و زيادت و گيرا و مؤثرند .من ناچارم مطالعه اثر ارزنده شفيعى كدكنى را به دوستان بيشنهاد كنم .

   
  • با پوزش اصلاح شده اغلاط تايپى را به اطلاع مى رسانم
   ١-آفاقى بوده است
   ٢- باديه نشينان صحرا
   ٣- انتزاعى و انفسى
   ٤-تا اينكه البته شعر عارفانه
   اضافه مى كنم كه شماره قسمت بالا ١٩٦ است .همچنين عرب جاهلى اصطلاحى است كه به مقصود من مربوط نيست .در قسمت بعد با بهره گيرى از آموزه هاى برخى از انديشمندان غربى و نيز كتاب ارزشمند صور خيال در شعر فارسى خواهم گفت كه چرا باديه نشينى و بدويت زندگى عرب منافاتى با ارزشمندى سخن شاعرانه ندارد
   با پوزشى دگربار

    
  • سید اینها که گفتی همه درست ولی چه دخلی به موضوع داشت؟دوست داری که یک دکتری بیاد اینجا وسط این مطلب و معرکه یک مقاله رژه به تفاوت انواع بواسیر بنویسه؟که البته مطلبش از نظر علمی میتونه درست هم باشه ولی هچ دخلن وار؟

    
 16. الهم اشف کل المریض

  جناب آقای نوریزاد

  با عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگوار

  در خبرها خواندم که از بد روزگار حال مهندس عباس امیرانتظام مساعد نمیباشد و گویا ایام را با درد و بیماری سپری میکند و ازانجا که شما بزرگوار با آن دلاور مرد در ارتباط هستید از شما خواهش میکنم که هر وقت وی را ملاقات کردید سلام و آروری سلامتی مرا به ایشان برسانید.

  اگر چه بر خود میبالم که توانستم یکبار وی را در مراسم نوروزی نهضت آزادی ببینم اما

  بسیار برای خودم و نسل قبل از خود متاسف و متاثرم که قدر بزرگانی همچون وی راندانستیم

  و از چپگرای در اندیشه ی افسانه ی جامعه بی طبقه, تا راست افراطی سر فرو برده در احکام بلا طائلات دنیا, همگی به یک صدا و پشت صف سر محمدی گیلانی خواهان اجرای همان افسانه ی عدالت بودیم که مجریانش امثال لاجوردی و غیره بودند.

  پدر بزرگوار درد دلهای فراوانی دارم از مافیای قدرت و ثروت و قارچهای وزارت اطلاعات که ناخواسته چند سالیست که زندگیم بابرنامه های آنان گره خورده است

  ودر فرصتی مناسبتر در آینده برایتان بازگو خواهم کرد.

  زنده باد آزادی پاینده ایران

  امیرساسان

   
  • (( هو الشافی ))
   جناب آقای امیر ساسان سلام ,
   ما هم مانند شما از ته دل برای کلیه بیماران و مریضان دعا میکنیم و شفای آنها را از درگاه الله یکتا خواستاریم .
   دوست عزیز در مورد صفتی ( میهن پرست ) که دوستان به آقای با زرگان دادند و دلیل خودم را برای رد آن آوردم و خواستار دلیل از جانب دوستان شدم که زحمت کشیدند و در قسمت امتیاز یا ستاره ها دلیل منطقی و عقلانی خودشان را ابراز کردند…و خواهش ما را نادیده گرفتند !
   حال از شما خواهش میکنم که بفرمایید دلاوری آقای امیر انتظام چه بوده ؟
   ایشان چه کار و چه حرکتی جز رکورد ماندن در زندان را انجام دادند که ما قدر آنرا ندانستیم و بزرگی ایشان را ندیدیم ؟
   آیا منظور شما از دلاوری همانا نرساندن خبر قطعی جنگ و هشدارهای چند باره برای آماده سازی و جلوگیری از حمله عراق از جانب آمریکائی ها به ایشان و مسکوت گذاشتن آن به همراه مرحوم بازرگان و یزدی و نگفتن پیام به رهبر و مردم و دولتمردان به دلیل باور نکردن خمینی و دیگر آخوند ها , میباشد ؟
   دوست گرامی یکی از کسانیکه پشت سر و جلو و عقب و بغل و کنار خلخالی بود و پشتش نماز میخواند( پشت سر گیلانی و لاجوردی را نمیدانم ) و سربازان میهن را به اعدام محکوم میکرد جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی که شما بخاطر یکبار حضور عیدانه در آنجا بخود میبالید, بوده و هست , پس خواهشمندم در مورد ایشان هم درددل های خودتان را بیان بفرمائید. لطف عالی مستدام

    
 17. Ba salam jenabe Nourizade Aziz,

  Ehtemalan khabare ekhraje daneshjooyane irani az daneshgahaye Norvej ro shenideid…hodoode 600 nafar…hamin chand mahe pish!..va man ama nemidanestam ke khodam ham yeki az ghorbaniane hadesei moshabeh dar Faranse khaham bood…albate inra niz begooyam ke afkare omoomi dar Faranse besyar hassastar az keshvarhaye digare oroopai ast, be hamin dalil ekhraje yek daneshjoo serfan bekhatere meliate iraniash taghriban gheyre mohtamel be nazar miresad (ya miresid ta alan)…leza, bad nadidam in hadese ra baraye shoma tarif konam.
  Sale gozashte, man daneshjooye mastere ” Mohandesi Mekanik & Mavad ” dar yeki az daneshgahaye Paris boodam…nafare avale daneshkade…daneshjooye momtaz…baraye emsal, beonvane sale dovome master, dar yeki digar az daneshgahaye Paris sabte nam kardam…dar reshteye “Mavad baraye Sazeha va Energi “…goftam “Energi !” chand salist ke har irani ta kalameye “Energi ” ra mishenavad, be barkate enghelab o beyte rahbari, nakhodagah dar zehnash name ” Energie Hastei ” naghsh mibandad…gooya energi gheyr az energie hastei vojood nadarad !
  Man ba tavajoh be gerayesham bad az lisans ke mohandesi omran va sazeh bood, tabiatan miuneye khoobi ba shimi nadashtam va nadaram, hal anke baraye energie hastei (manande baradarane hasteie ma) bayad shimi va fizike ghavi dasht…kholase, maraseme sabtenam va pardakhte shahrie be mobaraki o meymanat anjam shod…hanooz yek mah az kelas nagzashte bood ke mamoorane security daneshgah sedayam kardand va goftand ” bayad kaze koozeam ra jam konam va beravam !!! ” …koja??? nemidanim…faghat az in pas hagh nadari payat ra dar in site bogozari…inra ham begooyam ke daneshgah dar sharghe Paris bood va kelasha dar yek markaze tahghighate hastei dar jonoobe gharbie Paris bargozar mishod…in masale az ghabl etela resani nashode bood ke hameye kelasha dar anja bargozar mishavad…dar teye in 3 hafte yekmah, hameye asatid mara mishenakhtand va be karha va estedadam afarin migoftand…BE HAMIN RAHATI !!!…akhar mara ba energie hastei chekar? man payeam mekanik ast va mavad pasvandi bish nist…ama hamin ke goftand…yek IRANI dar yek markaze tahghighate hastei???!!!
  Kholase mozakerate man ba 1+1+1 (masule reshte + masule site + reise daneshgah) bi natije mand va man bayad ta chand rooze digar sabte namam ra cancel konam va poolam ra pas begiram…inke emsal che geli be sar khaham gereft, Bemanad !!!

  movafagh o sarboland bashid

  doostdare shoma Siavash

   
 18. سلام , من هم کم وبیش رویداد ها و مسائل و اتفاقات افغانستان را پیگیری میکنم , و اگر اسیر غرور و نژاد و ایران پرستی کور و اینها نباشیم باید بگویم با توجه و با مقایسه گذشته و حال و چشم اندازی از آینده هر دو , همینطوری هم در حال حاضر بسیار از پسر عمو های خود عقبترهستیم و از نقطه نظر حرکت و تلاش و سازندگی در همه زمینه ها از آنها پس افتادیم و دلمان به دستگاه بامجان پوست کنی با غنی سازی ٥٦١/٢ و فرستادن کرم و میمون و حلزون به فضا خوش است.

   
 19. با سلام

  يكي از علل بداخلاقيها و ناسزاگوییها در ايران بعد از انقلاب 1357 شعار مرگ بر مخالف است حالا فرقي نمي كند آمريكا يا

  اسراييل باشد يا مخالف داخلي

  در نماز جمعه كه بايد مروج اخلاق و ادب و تربيت صحيح و از اين قبيل موارد باشد خطيب نماز جمعه فردي عبوس و فحاش

  مانند علم الهدى يا احمد خاتمي است كه به زمين و زمان فحش مي دهد

  اگر به نماز جمعه در كشورهاي همسايه ي جنوبي نگاهی داشته باشيم اين موارد را خواهيم ديد

  1=خطيب جمعه با آرامش و ملاطفت در حال سخنرانى است
  2= مردم حاضر در مسجد به آرامي به سخنان خطيب جمعه گوش مى دهند
  3=در اينجا خبري از شعار مرگ بر فلاني و لعنت بر بهماني نيست

  و اما درايران چه خبر است؟

  تصور كنيد احمد خاتمي با آن چهره ي عبوس قمطرير مشغول فحاشي و هتاكي است

  مستمع و شنونده چه حالي پیدا مي كند؟ طبيعي است كه بداخلاقي و بدحالي سخنران به آنها منتقل مي شود

  و به محض خروج از محل اقامه نماز جمعه بداخلاقيها و احساس تنفر در جامعه منعكس مي شود در خيابان راننده ها

  به يكديگر ناسزا مي گویند در ورزشگاهها طرفداران تيم فلان به طرفداران تيم فلان فحش مي دهند داور و بازيكنان

  نيز بي نصيب نمي مانند يا برعكس يكي از بازيكنان با حركات عجيب و غريب تماشا گران را تحريك مي كند يا يكي
  از مربيان كنترل احساس خود را از دست داده به داور حمله ور مي شود وووو………………………

  نكته بسيار مهم ديگر رفتار و منش رهبر فعلي ايران در مدت ربع قرن سلطه بر تمام مقدرات امور است

  فقط عبارت دشمن در سخنرانيهاي رهبري را بشماريد كه چند بار تكرار مي شود

   
  • من يكبار در خطبه هاى نماز جمعه ايشان در روزنامه شمردم ٤٢ بار كلمه دشمن را بكار بردند. يكى از جملاتشان اين بود: خيال نكنيد دشمن از دشمنى دست بر داشته، نخير، دشمن از دشمنى دست برنداشته.

    
  • بد دهنی از آن جا شروع می شود که به کسی بگویی کافر مرتد نجس زندیق مشرک ملحد مجوس عجم …………
   نمی دونم این لغات از کجا وارد فرهنگ ما شده……..

    
 20. ريشه ها ١٩٥ ا همان عنوان هاى كلى :فرهنگ / فرهنگ دنى / عرفان )
  زمين و آسمان حافظ
  حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
  اگر چه صنعت بسيار در عبارت كرد
  ٦- حافظ با صنعت هاى بسيارى كه در عبارت مى كند خواننده را مسحور مى كند .ديوان حافظ آكنده است از آرايه هاى ادبى اى چون ايهام ،تشبيه ،اغراق ،انواع استعاره ( مصرحه ،مكنيه ،تمثيليه ،تخييليه ، مرشحه ،خاصه غريبيه و غيره ) ، پارادوكس ،تشخيص ،و غيره .اما نخست بايد گفت كه كمابيش كاربرد اين صنايع ادبى در ديوان حافظ به غايت هنرمندانه و نامحسوس اما افسونى و گيراست ،آن هم براى خواننده اى كه چه بسا اصلا متوجه صنعتگرى هاى حافظ نمى شود . گاه حتى بدون توجه چندانى به معنا خواننده از تركيب آوايي و صور خيال غزل حافظ محظوظ مى شود .گفته اند كه غزليات حافظ و حتى ابيات يك غزل واحد غالبا پيوستگى معنايي ندارند ،حافظ پژوه معروفى اين ناپيوستگى را ناشى از تقليد ناپيوستگى آيات قرآن مى داند .اما به باور من حافظ گرچه به اقتضاى زيستن در فرهنگ اسلامى از تعابير اسلامى بهره مى برد و خود نيز گفته است كه غزل هايش لطايف حكمى و نكات قرآنى دارد اما اين ها دلايل كافى براى اين نمى شود كه پراكنش معنايي غزلياتش تقليدى از قرآن است .توسن سركش تخيل در بسيارى از هنرمندان جهان اين گسستگى معنايي را در پى داشته است بى آنكه اصلا قرآن خوانده باشند .از آن جمله اند بسيارى از اشعار سورئاليستى و رمان هاى جريان سيال ذهن از جمله خشم و هياهوى فاكنر يا اوليس جيمز جويس .افزون بر اين براى مقلدان زبان قرآن از جمله سعدى و خواجه عبدالله نخستين و برجسته ترين ويژگى سجع بوده است .دليل ديگر اينكه گسستگى آيات قرآن نه تنها رهزن فهم معانى نمى شود بلكه خواننده را پافشارانه به معنا فرامى خواند .ديوان حافظ بيش از هر چيز شاهكارى در هنر شعر است و بيش تر صنعت هاى ادبى را در غايت هنرمندى به خدمت صور خيال مى گيرد .
  خيال بنا به تعريفى كلاسيك احضار صورت محسوسات است در غياب حضور واقعى خود آنها ،و در مقابل آن وهم است كه احضار معانى جزيي است .قوه خيال را به مخزن اين صورت ها تشبيه كرده اند .بنابراين براى تخيل چهره دوستى كه يا فوت كرده يا حضور واقعى ندارد نخست بايد قوه ياد يا حافظه به كار افتد .چه بسا بدوا سخنى از آن دوست را به ياد آوريم و به معناى آن انديشه كنيم و إن هم معنايي كه آن دوست مراد مى كرده است .تا اينجا ما با وهم و واهمه سر و كار داريم .اما اگر تخيل ما قوى باشد به ويژه در حالت نيمه هشيار بين خواب و بيدارى چه بسا شخص آن دوست جسما پيش چشم ما مصور شود و حتى سخن او را از زبان خودش بشنويم .به طورى كه اين حضور را نه در درون خود بل از بيرون تصور كنيم .بگذريم كه ابن عربى و ملا صدرا به تعبير هانرى كربن به تخيل خلاق باور داشته اند .و برخى از فيلسوفان به عالمى به نام عالم خيال شبيه عالم مثل افلاتونى قائل بوده اند كه آن را حتى از عالم مخسوسات واقعى تر مى دانسته اند .
  پيش از آنكه وارد جانمايه معنايي و احتمالا عرفانى شعر حافظ شويم ،بهتر آن است كه در حد اين مجال به جنبه هنرى ديوان بپردازيم كه خاص و عام را در شرق و غرب مفتون خود كرده است .تخيل حافظ به غايت قوى و دامن گستر است چرا صور خيالى كه او آفريده است كمابيش بى مانند است .همه شاغران صورت هاى خيالى را با پديده هاى واقعى به هم پيوسته اند اما صور خيال حافظ غالبا مجموعه اى را تشكيل مى دهنده الزون بر اجزاء در كل نيز يك صورت خيال است ..دو ديگر اينكه تناسب ،ظرافت ،تحرك و پويايي آنها بدون إنكه خواننده حس كند ،تخيل خواننده را نيز به جنبش در مى آورد .بيننده يك فيلم و سريال تلويزيونى اشخاص و مكان ها را عينا پيش چشم حاضر مى بيند . جايي براى فعاليت خيلا او نمى ماند . خواننده يك رمان حتى وقتى توصيف مو به موى بالزاك از پانسيون مادام ووكر در بابا گوريو را مى خواند باز هم ناچار است قوه تخيل خود را به كار اندازد .تصورى كه شما از راسكلنيكوف در جنايات و مكافات داستايفسكى داريد با تصور من يا ديگرى فرق مى كند .كار هنرى بزرگ مخاطب را به تخيل فرامى خواند .حافظ با شگفت انگيز ترين تركيب ها ى خيالى هم واهمه و هم متخيله خواننده را به جنبش مى انگيزد .منوچهرى دامغانى عناصر طبيعت را به اشياء يا اندام هاى انسانى به طور كاملا آشكارى به هم مى بيوندد .گويي مخصوصا آهنگ نمايش هنر خود را دارد
  چو از زلف شب باز شد تارها
  فرو مرد قنديل محراب ها
  اكنون به نقش هاى خيال حافظ مى نگريم كه تركيبى پيچيده از صور را با چشم بندى عرضه مى كند كه زمين و آسمان را به هم مى دوزد
  در سراى مغان رفته بود و آب زده
  نشسته پير و صلايي به شيخ و شاب زده
  سبو كشان همه در بندگيش بسته كمر
  ولى ز ترك كله چتر بر سهاب زده
  شعاع جام و قدح نور ماه پوشيده
  عذار مغبچگان راه آفتاب زده
  سراى پير مغان يقينا جايي است سرپوشيده ،ترك كلاه پير مغان در اين سراى سرپوشيده بر ابرها چتر مى رند ،و پرتو نور جام ها نور ماه را مى پوشاند و تابناكى رخسار مغبچگان رهزن نور خورشيد مى شود .ماه و خورشيد و ابرها همزمان در سراى پير مغان گرد آمده اند و يك صورت خيالى يكپارچه و همتافته را مى سازند كه خواننده را مسحور مى كند بى آنكه اين اغراق ها آزارش دهند ،مقايسه كنيد با اين اغراق از يكى از بهترين غزل هاى يغماى جندقى شاعر عصر قاجار
  ز قامتت چو گرفتم قياس روز قيامت
  نشست و گفت :قيامت به قامتى است كه هستم .
  ادلبرى كه همقد غول بيابان است يك مصراع را اشغال كرده است .مصراع ديگر نيز قياسى ذهنى است ..گستره حركت درون و برون از شاعر و دلبر غول اندامش فراتر نمى رود .همه توجه خواننده به تشبيه شاعر جلب مى شود .گستره صور خيال حافظ خيال را در مسيرى همجون مسير پرواز پرندگان مهاجر به پرواز در مى آورد .

   
  • ويرايش همراه با پوزش
   ١- مجموعه اى را تشكيل مى دهند ه الزون بر اجزاء (غلط) ……………..مجموعه اى را تشكيل مى دهند كه افزون بر اجزاء (درست)
   ٢- خيلا او (غلط)……….خيال او (درست)
   با پوزشى دگربار

    
   • ظریفی گفته:هرعاقلی که اشعارحافظ رابخواند دیوانه می شود!..وهردیوانه که اشعار سعدی رابخواند عاقل!…

     
 21. از این فرصت استفاده میکنم و به آقای جواد لاریجانی می خواهم بگویم که لطفا /// فقط.

   
 22. جنگِ عقیدتی و آرمانی یا جنگِ دفاعی و میهن پرستانه؟
  قسمت بیستم (قسمت نوزدهم، در پستِ “از شنبه ی آینده- خیابان پاستور”)
  با درود به انسان آزاده و شجاع، جناب نوری زاد عزیز
  رکود نسبی در جبهه‌ها و بحران سیاسی در کشور (16)
  ************************************
  در قسمت قبل، نشان داده شد که جناح حاکم و سران حزب، کمترین سخنانی را که در تاییدِ جناحِ مقابل باشد، نمی پذیرند و نسبت به آن موضع میگیرند؛ چه این سخنان از جانب آقای بازرگان باشد و چه از جانب نمایندگان! و حتی اگر آن سخن، یک سخنِ کم اهمیت، و از جانب آقای خمینی نیز باشد؛ موردِ پذیرش قرار نمی گیرد! در آنجا بیان شد که جناح حاکم، در پی اصلاحِ امور و رفعِ اختلافها نیست! بلکه در حالِ پرونده‌سازیِ قضایی برای بنی‌صدر و مخالفان است! سران حزب جمهوری، مشغولِ قلع و قعم تمامیِ جناح‌های رقیب بوده و در حالِ تشدیدِ جوِ امنیتیِ فضای سیاسی، هستند!
  آنجا اشاره شد که این رفتارها؛ به نابودیِ فضای گفتگو و بروز رادیکالیسم و برخوردهای خشن، خواهد انجامید. و همین نکته، در نامۀ هشداردهندۀ آقای بازرگان، انعکاس یافت! او که مردی معتدل و میانه‌رو بود، خطاب به سران حکومت نوشت: این برخورهای شما موجب میگردد تا جناح مقابل، از سرِ ناچاری، به خشونت و مبارزۀ مسلحانه روی بیاورد! و براساس آیۀ قران نیز، آنها چنین حقی را دارند!!
  اما جناح حاکم بدنبال انحصارطلبی و قبضه کردنِ کاملِ حکومت است و علاقه‌ای به شنیدنِ این سخنان ندارد و از طریق دادستانی و با رایزنی در قوه قضائیه، در حالِ پرونده‌سازی برای جناح مقابل است!
  حال ادامۀ ماجرا:
  1360/2/10:
  فردای روزی که آقای بازرگان آن مقالۀ هشداردهنده را نوشت و از هیئت حاکمه خواست که مدارا بخرج داده و راهِ گفتگو را نبندد؛ آقای خمینی اقدام به ایراد یک سخنرانی تندِ دیگر میکند و به همه، از جمله به سازمان مجاهدین خلق هشدار می دهد. وی در بخشی از این سخنرانی میگوید:
  “اينها اگر به ملت برگردند براى خودشان هم صلاح است و اگر ادامه به اين امر بدهند، يك روز است كه پشيمانى ديگر سودى ندارد و آن روزى است كه به ملت تكليف شود، تكليف شرعى الهى به مقابله با اينها و تكليف آخرى نسبت به اينها تعيين شود…. شما چيزى نيستيد كه بتوانيد در مقابل اين موج خروشان انسان‏هاى برپاخاسته مقاومت كنيد. پس صلاح شما و صلاح ملت شما و صلاح همه اين است كه اسلحه‏‌ها را زمين بگذاريد و اين شيطنت‏‌ها را دست برداريد و به آغوش ملت برگرديد و مثل ساير برادران ما همراه با آنها به زندگى خودتان ادامه بدهيد… بيدار باشيد كه نيايد آن روزى كه ملت ما تكليف‏شان معلوم بشود كه با شماها چه بكنند.”
  در همین روز، سازمان مجاهدین نامه‌ای خطاب به آقای خمینی نوشته و در آن ضمن اظهار ارادت به ایشان، درخواست می کند که اجازه دهند تا برای نشان دادنِ این ارادت، اعضای سازمان با طرفدارانِ خود، اقدام به برگزاری یک راهپیمایی به سمت جماران، بنمایند!
  بنا به گزارش روزنامه کیهان، آنها در بخشی از این نامه، به نوعی اظهارِ گلایه نیز کرده و می‌نویسند: “…بی گمان شما در هر موقعیتی که مقتضی بدانید “تکلیف نهایی” مورد اشاره در سخنانِ ده اردیبهشت را مقرر خواهید فرمود، لیکن ما باز هم به عنوانِ انقلابیونِ یکتاپرست به عرض می‌رسانیم…تا وقتی راه‌های مسالمت‌آمیزِ ابراز عقیده و فعالیتِ انقلابی مطلقاً مسدود نشده و به اصطلاح، حجت تمام نگردیده است؛ [تلاش خواهیم نمود] از عکس العمل‌های خشونت‌بار و قهرآمیز بپرهیزیم… در برابر “تکلیفی” که گوشزد فرمودید چه چاره‌ای جز نوشتن و تقدیم وصیت‌نامه‌ها باقی می‌ماند؟
  1360/2/11:
  در این روز و برای چندمین بار، آقای بازرگان به نزد آقای هاشمی رفته و همان مسائل را با ایشان در میان میگذارد، اما باز هم نتیجه‌ای نمی‌گیرد! لطفاً به خاطرات آقای هاشمی در این روز توجه فرمایید که ایشان با این قضیه چگونه برخورد می کنند: “مهندس بازرگان آمد و از انحصارطلبیِ جریانِ حاکم(حرفِ غلط همیشگیِ مخالفان) صحبت داشت و از من می‌پرسید، از ما چه میخواهید؟ و من گفتم کارشکنی نکنید، کافی است. سه جلسۀ طولانی با ایشان صحبت کرده‏ام؛ چیز مهمی بدست نیامده.”
  1360/2/12:
  به درستی نمی‌دانیم که چه اتفاقی می‌افتد، اما هرچه که هست، آقای بازرگان سه روز بعد از آن مقالۀ هشدار دهنده به سران حزب و هیئت حاکمه؛ احتمالاً از این روحانیون و هیئت حاکمه نا امید شده و اقدام به چاپ مقالۀ دیگری می کند. او در این مقاله، سعی میکند جوانانِ کشور را از دو دستگی و دشمنی با یکدیگر بر حذر دارد. لذا روی به رهبرانِ جوانِ دو سازمانِ سیاسیِ عمدۀ کشور آورده و آنها را با عنوانِ “فرزندانِ مجاهد و مکتبیِ عزیزم”، مورد خطاب قرار می‌دهد. این دو سازمان؛ یکی “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” است که جوانانِ حزب اللهی و طرفدارانِ حزب جمهوری و هیئت حاکمه میباشند و دیگری “سازمان مجاهدین خلق” است که رجوی و اعضا و هوادارانِ او را شامل میگردد که در نقطۀ مقابل بوده و علیرغم اختلافاتی که با بنی‌صدر داشته‌اند، در این چند وقتِ اخیر، در زمرۀ طرفدارانِ وی محسوب میگردند.
  به بخشهایی از این مقاله توجه فرمایید تا ببینید این مرد میهن‌پرست، چگونه امتیازاتِ هریک از طرفین و همچنین ایراداتِ هریک از آنان را، به آنها یادآور میگردد و آنها به برادری و دوستی فرا می‌خواند؛ تا شاید بتواند از تشدیدِ فضای امنیتی پیشگیری نماید:
  …به هر دوی شما، سازمان مجاهدین خلق و به گروه‌ها و نهادهایی که عنوان مکتبی اختیار کرده‌اید؛ “فرزند” می‌گویم و هردو را برادرِ همدیگر می دانم… مجاهدین خلق؛ شما فرزندانِ نهضت آزادی هستید. در سال 1343 که در زندان بودیم، به دنیا آمدید و راهِ خود را پیش گرفتید، بدون آنکه از خانه فرار کرده یا اخراج شده باشید.
  شما مکتبی‌ها نیز؛ با همۀ تندی و تلخی و بدخلقی‌ای که دارید، از ما هستید… افکار و اعتقاداتِ اسلامی، اجتماعی، سیاسیِ همه‌تان، مستقیماً یا با واسطه؛ از تفسیرها، تعلیمات، کتاب‌ها و سخنرانی‌های امثال طالقانی، شریعتی‌ها (پدر و پسر)، مطهری، دکترسحابی و من؛ درست شده است. که همگی، رسماً یا فکراً نهضتی بودیم. عقدِ ارادت و اخوّت‌تان با روحانیت و با امام امت را، ما بستیم.
  وقتی هر کدام، برادرِ دیگر را؛ منافق، مرتجع، مزدورِ امپریالیسم یا توطئه‌گر می خواند؛ اشتباه میکند و نسبت بی‌جا به هم می‌دهید. زیرا که هر دو، یکپارچه آتش و جنبش هستید و هر یک در طریق و تفکرِ خود، یک انقلابیِ مخلصِ پرشورِ جانبازِ است. یکدیگر را گروهک نخوانید… مجاهدین عدۀ قلیل نیستند، نفوذِ عجیب در دختر و پسرهای دانش‌آموز و دانشجو و در مدارس، دارند. مکتبی‌ها نیز، هم فراوانند و هم فداکار، متشکل و مجهز و ستونِ فقراتِ انقلاب.
  اگر مجاهدین خلق “التقاطی” هستند، و معتقداتِ اسلامی و انقلابیِ خود را اصرار دارند برمبنای اصولِ مارکسیسم بنا نمایند و درختِ ایدئولوژی آنها ریشۀ مارکسیستی دارد؛ درختِ ایدئولوژی شما هم، میوه‌های مارکسیستی دارد. زیرا که اهلِ قهر و انتقام و انهدام هستید که به هیچ وجه با روحِ اسلام، دمساز نیست و عنادِ خاص با سود و مدیریتِ خصوصی، داشته. اگر دستتان برسد، هرچه سرمایه و مالکیت و معامله است، از بین برده، کشور را یکسره ملی -یعنی دولتی- می‌کنید.”
  اما این مطالب آن چیری نیست که سران حزب و هیئت حاکمه می‌خواهند! همانگونه که در چندین مورد نشان داده شد؛ آنها به اَشکالِ مختلف و با بهره‌گیری از همۀ امکانات(نطق‌های مجلس، تریبون‌های نمازجمعه، رادیو و تلویزیون، مصاحبه‌های مطبوعاتی، احکامِ دادگاه‌های انقلاب، احکامِ دادستانی، جوانانِ پرشورِ انقلابی یا حزب اللهی و…) مشغولِ انگ زدن و دروغ پراکنی و تحریکِ رقیبان هستند، تا زمینه را برای تشدیدِ فضای امنیتی، بیش از پیش، مهیا کنند!.
  لذا در همین راستا و در همین روز:
  سخنگوی دولت و وزیر مشاور، آقای بهزاد نبوی موضعِِ دولت را دربارۀ سازمان مجاهدین و عملکرد آن، در روزنامه کیهان همین روز؛ این گونه تشریح می‌کند:
  اینها یک گروهِ صددرصد منافق هستند. دوگانگی و نفاق در عملکردِ آنها کاملاً محسوس است. ما باید خود را برای مقابله با آنان آماده کنیم. اینها واقعاً چیزی ندارند و هیچ تحلیلِ سیاسی نمی‌توانند بکنند. و از طرفی با قاسملو و عزالدین‌حسینی پیوند می‌زنند، تا عقایدِ منحطِ مارکسیستیِ خود را در بین مردم رواج بدهند. و از طرفی با گروهک‌های آمریکایی کنار می‌ آیند… ما باید هشیار باشیم تا بتوانیم آنها را خلعِ سلاح بکنیم.
  1360/2/13:
  آقای هاشمی در خاطرات این روز خود، به سانسورِ خبری اعتراف می‌کند و می‌نویسد: در جلسه هیئت رئیسه، سخنرانیِ پریروزِ حسین آقا خمینی در مشهد، مطرح شد و اینکه به همۀ مطبوعات اطلاع داده شده که حرفهای او را ننویسند!!
  1360/2/15:
  آقای هاشمی، در ادامۀ تخریبِ رئیس‌جمهور، در یادداشت این روز خود، بدون ذکرِ هیچ منبعی؛ اعلام میکند: خبر داده‌اند که بنی‏‌صدر در خانۀ خواهرش دو ساعت با مسعود رجوی ملاقات داشته است. و آنگاه خودش از این خبر مجعول، نتیجه‌گیری میکند که: همکاریِ رئیس‌جمهور با سرانِ گروهی که در صددِ مبارزه مسلحانه با جمهوری‌اند و تحتِ تعقیبِ مقاماتند، عجیب و غیرقابلِ تحمل است، مخصوصاً که امام فرموده‏‌اند که با آنها درگیر شود.
  ملاحظه می‌فرمایید؟ خودشان خبری می‌سازند(خبری که هیچگاه، نه در آن زمان و نه بعد از آن، تائید نگردید!) و سپس خودشان، آن را بسط و گسترش داده و نتیجۀ دلخواهِ خود را از آن می‌گیرند! و به احتمال بسیار نیز، این اخبارِ جعلی را با آقای خمینی نیز در میان می‌گذارند تا شرایط را به سمتِ مورد نظرِ خویش، هدایت نمایند!
  ادامه دارد.
  با ادب و احترام، حامی.

   
  • درود بر شما و سپاس از یاداوری میهن پرستی های آن مرد نازنین. شاید بشود گفت بعد از او، ایران دیگر هیچ وقت روی میهن پرستی که اینطور به جای برچسب زنی به مخالفان، آنها را مشفقانه نصیحت و حتی جوانان مخالف را “فرزند” خطاب کند، ندید، که اگر بود، سرنوشت کشور این نبود. فکرش را بکنید رهبر امروز نامه ای به اقتدارگرایان می نوشت که “وقتی برادرِ دیگر را منافق، مرتجع، مزدورِ امپریالیسم یا توطئه‌گر می خواند؛ اشتباه میکند و نسبت بی‌جا می‌دهید.” یا مثلا به اعضای جبهه پایداری بتوپد که چرا “اهل قهر و انتقام و انهدام هستید.”

   احترام من به این مرد زمانی بیشتر شد که فیلم سخنرانی او در مجلس را که دفاع از امیرانتظام در آن گنجانده شده بود دیدم، و داعشی های آنروز که فریاد مرگ بر بازرگان سر می دادند و به طرف او حمله ور شده و پایینش می کشیدند، و البته آقای هاشمی، رئیس وقت مجلس، که فقط نظاره گر بود.

    
   • با سلام. من نظر جناب مصطفی نیک‌ کردار را ۱۰۰% تأیید می‌کنم. به غیر از این مواردی که جناب نیک‌ کردار نام بردند، موارد زیادی از فعالیت‌های بازرگان قبل از انقلاب هم میباشند، که این را تأیید می‌کند. پدر بزرگ بازاری (نه از آن بازاریهای مذهبی‌) بنده خاطرات زیادی از امثال بزرگان‌ها داشت.

     
  • جناب حامی سلام , با پوزش از شما و دیگر دوستداران ایشان , آقای مهندس بازرگان شایسته و سزاوار صفت میهن پرستی نیست .
   خواهش میکنم که احساسی با این گفته برخورد نکنید و در پاسخ دادن عجول نباشید .
   میهن پرستی دارای شاخص ها و ملا ک و معیاری هست که مرحوم بازرگان هیچکدام از آنها را نداشت و اگر خودتان هم کمی دقت کنید خواهید دید که ایشان هیچ خدمتی به میهن نکرده اند و در زمان ایستادگی برای حفظ میهن استعفا دادند و قهر کردند ! و هیچکدام از خطا ها و اشتباهات خودشان را جبران نکردند و یا نتوانستند بکنند ! و در جنگهای خیابانی طغیان جهل ٥٧ هم از ایشان هیچ اثری نیست و درهشت سال جنگ ایران هم یک تصویر از تلاش برای حراست و حفظ میهن از ایشان در دسترس نیست و مهمتر و قابل توجه تر از همه در اثبات میهن پرستی , (( مهمترین معیار برای میهن پرستی گذشتن از جان در راه میهن است)) ( زنده یاد شاهپور بختیار + و آزاده دلاور سعیدی سیرجانی ) که متاسفانه ایشان در رختخواب فوت کردند , اگر شما ملاک و معیار دیگری از برای میهن پرستی دارید با کمال میل میشنوم .ممنونم

    
   • درود mostafa nik kerdar گرامی
    باور کنید صادقانه می گویم؛ در هنگام نوشتن این متن، کاملاً با خود کلنجار رفتم که آیا از عبارت “میهن پرست” برای آقای بازرگان استفاده نمایم یا نه؟ و پس از کلی تامل به این نتیجه رسیدم که حق دارم از این واژه استفاده نمایم.
    دلیل این امر را در این دیدم که ایشان علیرغم اشتباهی که مرتکب شد و نتوانست “ذات” واقعی آقای خمینی را بشناسد و در موضع درست ملی گرایان باقی بماند و خود را “نردبان ترقی” مذهبیون و شخص خمینی نکند؛ اما با این وجود شایستگی های در ایشان مشاهده گردیده است که نشاندهندۀ نگرانی های وی برای حفظ میهن است.
    دوست گرامی،
    من در ادامه این سلسله نوشتار به موضع گیری های ایشان در قبال جنگ خواهم پرداخت تا ببینید که در آن جو اختناق و سرکوب و سکوت؛ ایشان چگونه خطاب به آقای خمینی نامه نوشتند و درد حفظ میهن را برای ایشان بیان داشتند. و در همین راستا بود که بارها مورد اهانت واقع شدند و حتی در مجلس نیز به ایشان اجازه ندادند تا سخنان خویش را تکمیل نماید.
    دوست عزیز، من می فهمم که دلبستگی فراوان ایشان به دین اسلام، موجب بسیاری از خطاهای ایشان شده است؛ اما نمی توانم این دلنگرانی ایشان را که در همین نامه وجود دارد و به دفاع از جوانان میهن پرداخته اند را نادیده بگیرم. و این در حالی است که سران حزب و شخص آقای خمینی، در حال امنیتی کردن جو هستند و با انگ های متعدد همگی را از میدان به در میکنند و اجازۀ نفس کشیدن را به هیچکس نمی دهند!
    بگذارید در بخش های بعدی؛ در مورد چند روز بعد از این نامه اشاره بکنم تا ببینید که جو کشور چگونه بوده است!
    بازهم تکرار میکنم، من متوجه اشتباهات ایشان هستم و آنها را تایید نمی کنم، اما خوبیهای ایشان را نیز نمی توانم نادیده بگیرم.
    بازهم درود من بر شما که با دقت مطالب را پی میگیرید.
    با ادب و احترام، حامی.

     
    • دوست عزیز سلام و با تشکر از خلق خوب و فروتنی پسندیده و بیان مودبانه شما ,
     دوست من ,فقط به یک نکته اشاره میکنم , چرا که سخت معتقدم که قضاوت در مورد پرونده شاه و خمینی و بازرگان و یزدی و سحابی و قطب زاده و بنی صدر و رجوی و …انقدر پیچیده و سنگین هست که باید آنرا به تاریخ واگذار کنیم و او بهترین داور است …و آن نکته :
     دوست گرامی چنان از این اشتباهات , که در نوشته شما سهوی بنظر میاید , سبک و ساده میگوئید و مینویسید که انگار فراموش کردید که همین اشتباهات سبب کشته شدن و معلولی و شیمیائی شدن یک میلیون جوان ایرانی شد , همین اشتباهات سبب نابودی تمام زیر ساخت های صنعتی و اقتصادی کشور شد , همین اشتباهات سبب سوختن من و شما و آوارگی ٥ میلیون از ما در سراسر دنیا شد , همین اشتباهات سبب حا کم کردن جنایتکارانی که روی چنگیز و تیمور را سفید کردند , شد و …
     بعد شما بخاطر خواندن یک نامه ای که هیچ تاثیری نداشته چنین شخصی را لایق صفت میهن پرستی میدانید ؟
     با این حال بنظر شما احترام میگذارم و شما و شناخت مرحوم مهندس بازرگان و واژه میهن پرستی را به گذر زمان و قضاوت تاریخ میسپارم , بازهم از ادب و متانت شما سپاسگزارم تندرست و شاد و سربلند باشید

      
     • درود بر شما دوست گرامی
      من هم از متانتِ کلامتان سپاسگزارم.
      در مورد “اشتباهاتی” که آقای بازرگان و امثال وی مرتکب شدند؛ باید صادقانه اعتراف کنم که به میزانِ فراوانی حق با شماست. اشتباهات این “بزرگانِ” کشور و دنباله روی ما از آنها، موجب گردید که این مصائب بر ما و میهن وارد آید. آری اگر خطا کردن از ما (پدرانِ نسلِ فعلی) تا حدودی پذیرفته باشد؛ از این بزرگان و به اصطلاح، زعمای قوم، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
      اما آنچه که باید توجه نمود اینستکه: اگر کسی اشتباهی را (چه دانسته و چه نادانسته) مرتکب گردید؛ باید، پس از پی بردن به آن اشتباه، بدان اعتراف کرده و تا می تواند در راهِ جبرانِ آن تلاش نماید.
      و این همان کاری است که جناب نوری زاد عزیز، بدان کار مشغول است و من و بسیاری از هم نسلانِ من نیز، در مواجه با نسل فعلی، بدان اعتراف داشته و سعی در جبران آن داریم. گرچه نمی دانیم، آیا موفق بدین کار خواهیم شد یا نه؟!
      بازهم درود و سپاس.
      با ادب و احترام، حامی.

       
   • مازیار وطن‌پرست

    جناب آقای مصطفی نیک کردار
    در بررسی گفته‌های شما تنها به نقد جملات آخر بسنده می کنم:
    «مهمترین معیار برای میهن پرستی گذشتن از جان در راه میهن است: زنده یاد شاهپور بختیار + و آزاده دلاور سعیدی سیرجانی»
    با حکمی که شما صادر فرموده‌اید ملاک وطن پرستی ارادهٔ قاتلین است. هر که را بکشند به او مدال وطن پرستی می دهید، و هر که غیر از این را به وطن فروشی و یا دست کم بی‌خاصیتی محکوم می نمایید. هیچ دقت کرده‌اید تعالیم شما چه متر و مقیاس کج و معوجی برای تشخیص سره از ناسره بدست می‌دهد؟ آیا همین متر و معیار نیست که نوریزادها ر به حکم زنده بودن خائن می داند؟ نکند در لفافه قصد رساندن همین موضوع را دارید؟ می‌بینید تهمت زدن چه ساده‌است؟ من بنا بر تهمت زدن به شما ندارم. اما این سبک قضاوت شما راجع به بازیگران صحنه سیاست و تاریخ ایران مرده ریگ دستگاه آخوندی- کمونیستی است. که هر که با ما نیست با ملت هم نیست و خائن است. شما می‌توانید از عقاید زنده یاد بازرگان (اعتقاد به اسلام) ابراز انزجار بکنید اما به صرف اختلاف عقیده نباید به دیگران تهمت زد.

     
    • دوست عزیز سلام ,
     ممنونم که نظر خودتان را رک و بی پرده بیان کردید, دوست مهربان بسیار پسندیده است که هر شخصی به معنا و عمق کلمات دقت داشته باشد ,در مورد کشته شدن در راه میهن , از کلمات ( از جان گذشتن و از جان گذشتگی ) بسیار استفاده میکنند و بدین معناست که شخصی با آگاهی از خطرات و وقوف بر کشته شدنش برای میهن ارزش والاتری قائل شود و از خود و از جان خود و از تمام متعلقات و وابستگی هایش آگاهانه بگذرد و جانش را در هر سن و حالت و موقعیت و شرایطی فدای میهنش بکند و کشته شود .
     حالا شما با چه منطق و استدلالی آنرا به قاتلین و جنایتکاران نسبت میدهید و تشبیه میکنید من نمیدانم .
     اما برای من ملاک آن است که شیرمردی مانند سعیدی سیرجانی آگاهانه زندان و شکنجه را به جان بخرد و تحمل کند و حتی در هنگام مرگ شیاف پتاسیم (( شیاف پتاسیم )) به او حقنه کنند ولی او در مقابل قدرت زانو نزند و از سر حرف خود برنگردد چون از جان خود گذشته است …
     نه آنکه بر سر قبر طالقانی یک چک بخورد سه ماه در خانه بیفتد و بیرون نزند.
     برای من قیاس آن است بختیار بتواند در خارج از کشور با خطر تهدید جانی به مبارزه ادامه بدهد و بر سر آن جان بدهد…
     نه آنکه با آن مسولیت سنگین زانو زدن در مقابل قدرت و گرفتن حکم خدمت ( خیانت ) پس از تودهنی خوردن در گوشه خانه بنشیند و نامه و خاطرات بنویسد و در رختخواب بمیرد . نه دوست من , شما برای خودتان و در خیالتان بریدید و دوختید و حکم میدهید و به دیگران میبندید ….
     و بدون آگاهی کافی از تاریخ و حقیقت برای خود بت ساختید که پیشنهاد میکنم در این مورد بیشتر به کسب آگاهی بپردازید . برایتان آرزوی موفقیت میکنم

      
   • بازرگان هیچ نبود مگر یک گمراه. ۲۰ سال تحقیق کرد که از قران قانون ترمودینامیک در بیاره، ۱۵ سال هم تحقیق کرد که حقوق بشر. از دل افکار دینش جمهوری اسلامی در آمد. خسر الدنیا ولاخرت به گفته خودش. حاج آقا امیر انتظام هم به هیچ عنوان از زمان و مکان ایران ان روز بی اطلاع بود. بیچاره میخواست سوسیالیسم کشورهای اسکاندیناوی را به ایران بیاورد. اون هم با کی ها؟ با مهدی بازرگان گمراه، ابراهیم یزدی حقوق بگیر فیدل کاسترو و قذافی و حافظ اسد، و یه مشت بساز و بفروش امثال صباغیان. وای که اینها چه کردند! لعنت بر همشان.

     
 23. باعرض سلامی گرم خدمت مرتضی عزیز و آرزوی شفای عاجل و صحت کامل : خدمت آن بزرگوار و کلیه عزیزانی که در مطالب دینی دست دارند عارضم که به نظر این کمترین اگر در باره هرکس که تحقیقی باید صورت گیرد ابتدا باید کلیه نظر ها را بررسی کرد . در مورد کتاب بیست وسه سال که به نظر میزسد شاد روان علی دشتی زحمات فراوانی جهت گرد آوری آن کشیده و کتابی است که اصولا از قبل از اسلام و اجداد حضرت را به ما میشناساند و اتفاقات زمان ایشان را با ذکر دلیل و براهین با زبانی قابل فهم و بسیار شیرین و به دور از هرگونه اساعه ادب به خوانندگان میرساند ولی چنانکه در ابتدای این کتاب جناب بهرام چوبینه به آن قلم زده اند آن بزرگوار (علی دشتی )نویسنده کتاب را سر پیری و بیماری جلادان حکومت به چه فلاکتی اندختند که از یار دیرین طلب سم و زهر میکرد که از این زندگی خلاص شود . جنابان و سروران گرامی را توصیه میکنم به خواندن این کتاب فاخر به جهت شناختی بیشتر از زنگی پیامبر اسلام و شان نزول برخی آیات. با احترام.

   
  • با درود به دوست ارجمند جناب مهرداد برای اطلاع خوانندگان علی دشتی اول حوزه ایی بوده و بعد به نویسندگی و نمایندگی مجلس در می اید. مردی متفکر و ایراندوستی که از جهل و دروغ و تزویر کناره گرفت و راه معرفت و پژوهش علمی را برگزید.یادش گرامی باد!

    
  • مهرداد گرامی سلام برشما

   درپست قبلی جناب آقاسیدمرتضی درجواب شما نسبت به زنان پیامبر-ص- ونحوه ازدواجش باآنان، کلی مطالب تحقیقی نوشتند؛وبی سند بودن امثال کتابهای علی دشتی رامبرهن ساختند؛بازشما چسبیده اید بکتاب ایشان؟

   خوب اگربنای انکارواقعیت های تاریخی است ،طرف مقابل هرسندمعتبری راارائه دهد؛بازجای انکارآسان است وبقول معروف دیوار حاشا وانکار خیلی بلنداست ،چنانکه تعدادکثیری ازمردمان کره زمین وجودآفریدگارهستی راانکارمیکنند.
   خوب بااین روش انکارحقایق ،هیچوقت به واقعیت وحقیقت نمی رسیم .پس سوال وجستجو بی مورداست.

   محقق بایدخودش ازمنابع دست اول وقایع تاریخی را بیرون بکشد مثل مرحوم دکترسیدجعفر شهیدی ،پژوهشگر تاریخ اسلام ومسلمانان صدراسلام بود وخودش صاحب کرسی دردانشگاههای ایران بود.

   پس شما خودتان به آدرسهای آقای علی دشتی مراجعه بفرمائید وببینید چقدر تطابق دارند؟ اگرتطابق کامل بود آنوقت می توانیدبه آن استنادکنید والا فلا.همچنانکه آقامرتضی عزیزمتذکر شده بودند.
   ودیگر اینکه پرسیده اید لفظ “امی ” غیرازبی سواد ،چه معنای دیگری دارد؟ جواب : کسانی که کتاب نمی نوشتند ونمی خواندند ،به اینها امی میگفتند که مقصودعربها بودند که پیامبر ازآهااست ومعنای دیگر ش گفته اند: به عوام گفته می شده .ومقصودازامی که ازصفات پیامبر شمرده شده ،یعنی کتاب نخوانده وننوشته است .برگرفته ازالمفردات راغب.

   واما نسبت بگفتاراینجانب درمورد سوال شمای عزیز که چرااسلام برده داری را حرام نکرده است؟ ونوشتاراینجانب شماراکفایت نکرده وقانع نشده اید؛ علتش همانست که شما برپیش فرض خودتان مصرهستید ودیوار حاشا هم بلنداست که به آن چسبیده اید.وبااین وضعیت گفتگو بی فائده است.

    
  • مهرداد گرامی

   از ابراز محبت شما سپاسگزارم ،با این نکته که باید همه نظرات را بررسی کرد موافقم ،این مطلب درستی است ،البته مقصود من از آن توضیحات این بود که اقتضای دقیق متودولوژی تحقیق و تعمق مستقل این است که در هر زمینه ،هر کتاب ،هر مقاله ،و هر ادعایی ،به اصل مهم “استناد” نیز باید توجه دقیق داشت،و این نافی مطالب شما نبوده و نیست.

   با تشکر مجدد ،برای شما آرزوی توفیق دارم.

    
  • مهرداد جان،

   اگر این ادعای عصمت و قداستی که به پیامبران و امامان نسبت میدهند نبود اصولا نیازی هم به این نبود که به تاریخ مراجعه شود بر اساس همین چیزهائی روحانیون خود ما بیان میکنند تناقظات زیادی وجود دارد. به نظر من بحث عصمت و قداست برای زمانی بوده که روحانیون برای کشاورزان و مردم بیسواد یا کم سواد خطبه میگفتند و آن مردم هم نیمی از خطبه را در خواب بسر میبردند. زبان صحبت با مردم تحصیل کرده میبایست زبانی باشد که بتواند ذهن پرسش گر آنان را مجاب کند.
   مثلا همه ما هر ساله صدها بار از منابر می شنویم که زینب در دربار یزید سخنرانی کرد. این که چیزی نیست که سند بخواهد خود آقایان در خطبه هایشان میگویند. یزیدی که برای ما ترسیم شده نمی توانسته به همین راحتی به زنی که خواهر دشمن کشته شده یزید است اجازه دهد در دربار و در حضور آنهمه آدم سخنرانی کند و حتی یزید و عواملش را محکوم کند.
   شما که این را میشوید راجع به یزید چه فکری می کنید؟
   او چه کسی میتوانسته باشد؟
   آیا این شخصیت جنایتکار خونخوار که دستش به خون فرزند شش ماهه امام حسین آلوده بوده میتوانسته چنین شخصیتی داشته باشد که اجازه دهد خواهر آواره اسیر دشمنش اینچنین در دربارش اورا مفتضح کند؟ کدام جنایتکاری را می شناسید که اینگونه عمل کرده باشد؟ من قضاوتی ندارم ولی ذهنم هم قانع نمی شود. شاید اینهائی که آن جنایت ها را در کربلا مرتکب شدند همان گروههای خودسری باشند که جمهوری اسلامی هم مانند یزید نمی تواند در مقابلشان کاری کند. در هر صورت مهرداد عزیز در سخنان منبریان آنقدر میتوانی نکته پیدا کنی که نیازی به علی دشتی و احمد کسروی نیست.

    
   • تناقضات

     
   • با سلامی گرم به منصور عزیز : عزیز دل برادر ما در حال حاظر سایتی یافته ایم که هرکه هرجه میخواهد دل تنگش میگوید . مثلا چند نفر به نوریزاد پیشنهاد دادند که به لانه زنبور نزدیک نشود!! نزدیک شد و من با کمال تاسف دیدم که بینی و روی نازنینش را جلادان خونین کردند اگر نمیدیدم ! شاید اگر صدها نفر میگفتند که مثلا نوریزاد دروغ میگوید شاید متزلزل میشدم ولی دیدم و متاسفم که کاری برایش نمیتوانستم بکنم حالا این گفت وگوها هم به همان منظور روشنگری است امید که موافق باشید و با آرزوی پشتیبانی از مردی که تنهاست!

     
    • نوریزاد به لانه گرگ درنده سیری ناپذیر از شهوت قدرت نزدیک شد و پیش بینی این موضوع خیلی سخت نبود.
     مقام عظما که یک تپه …. در کشور به جا نگذاشته هیچگاه چنین حضوری را نردیک بیت بر نمی تابد.
     روزی از روزها بعد از جنگ یکی از آقایانی که نمی خواهم اسمش را ببرم گفت در این مملکت باید خونها ریخته شود والا آخوندها به این راحتی قدرت را رها نمی کنند.

      
 24. با درودي ديگر بر شما عزيزان و جناب نوريزاد و تيم سايتشان و هموطنان ارجمند، دوستان خدمت شما عرض كردم كه اين سايت ديگربان فشرده اي إز بيانات و ادعا ها و دروغها و تهديدها و تحريفهاي نظام و افراديست كه ٣٥ سال است دوال پا گونه بر گُرده اين مردم و منابع اين كشور سوار شده اند و حالا حالا خيال پياده شدن ندارند، اگر اعصاب و تحمل اين محملات را داريد بد نيست خواندن اين سايت!! بله دوستان امروز در اين سايت مطلبي خواندم در رابطه با اين كه ٣٤ هزار مبلغ ديني را سازمان اقامه نماز براي تعليم و تربيت ديني در مهد كودكها بكار گرفته، عكس يك اخوند در مقام پيش نمازِ چند كودك تماشا دارد، پروژه مسموم كردن فضاي دانشگاهها و مدارس أرضا كننده نبود حالا نوبت مهدهاست، نمي دانم شايد هم به فكر اشتغال باشند؟ اين همه اخوند كه إز كارخانه هاي حوزه هاي قم و مشهد و كاشان ترخيص مي شوند، بايد يك نيم ساعتي هم در روز مشغول باشند، در دانشكاهها و مدارس حرفهايشان خريدار و طالب ندارد چه بهتر مهد كودكها!! اقاي نوريزاد چند وقت پيش در كامنتي نوشتم كه اين جوجه خروس اقتصادي پولي در چنته ندارد كه پس بدهد، { ان مبالغ ميليارد دلاري إز فروش نفت بگير تا به قول خود اقاي روحاني رييس جمهور ريش حنايي پول نقدي به اين بابا داده اند كه يا خريد كند يا بدهي هاي دولت را به كشورهاي ديگر پرداخت كند انها را هم بالا كشيده و پس نمي دهد } ان مبالغ همه بين خودشان تقسيم شده و خورده شده يك مقداري هم بابت كارمزد به اين دلال و شاگردهايش مثل ان رضا ضراب در تركيه داده اند، هنوز هم كسي نمي داند كه رقم واقعي اين كلاهبردايها چقدر است، يا اينكه مي دانند، مصلحت نيست مردم ( بخوانيد نامحرم ) بداند. مجريان اين پروژه ( زنجاني – ضراب ) احتمال نمي دادند حالا حالا كسي إز اين چپاول بويي ببرد، طبق براورد انها به احتمال زياد يا جليلي يا يكي ديگر إز نزديكان به بيت رهبري إز صندوق راي بيرون مي ايد، و نه اين غارت رو مي شود و هم ان سُفره دور زدن تحريمها چند سالي پهن شده باقي مي ماند، هر كور و كري مي داند كه بدون حمايت بيت رهبري و سرداران فربه سپاه و وكلاي مجلس و. وزراي دولت اين غارتها و چپاولها إمكان ندارد حداقل نه در اين أبعاد نجومي،. موفق باشيد 

   
 25. با سلام خدمت نوری زاد صبور و مقاوم
  با سخنرانی ملکه مفت خوری و بطالت و تن پروری با شکمی برامده از مال حرام و دستهائی ظریف تر و نرم تر از زنان یعنی ملکه بلاهت علم الهدی در خصوص رفاه طلبی واقعیات این جماعت زالو صفت و مفت خور بیش از بیش نمایان میوشد انهم با تمسک به ایات نورانی اسلام وقتی سفاهت و تحجر و بلاهت در مقام حاکمیت بر مردمی افسون شده و ساده لوح و مسحور موبدان مفت خور و داعشی مثل ایشان قرار میگیرند که همه چیز راجز برای خود حرام میدانند و در 35 سال گذشته با بلاهت و توهم توانستند بر سر این کشور ان بیاورند که در هزاران سال گذشتهجز افسانه ای از تاراج مغول در ذهن و اندیشه و کتابها نبود و هم اکنون به عینه شاهد ان هستیم بلائی که تنها در مورد اب گفته میشود در هزار سال گذشته سابقه نداشته و متاسفانه به برکت حاکمیت سلطنتی خلیفه داعشی شیعی و به برکت منافع ریز ودرشت حاکمانی که از دین جز بعنوان سنگ استرجا هیچ کاربرد دیگری را بلد نیستد اری انچه در مورد اب در هزار سال گذشته سابقه ان در این سرزمین نبوده این حکومت ضد ملی و ضد انسانی و ضد دین در 35 سال گذشته بر سر این کشور اورده ایا اصلا جایگاهی برای مقایسه با افغانستان برای مقایسه با کشور مصیب زده حکومت دینی یا حکومت قساد و بلاهت دزدی و فساد و نزول خوار که با مصوبات شورای نگهبان سلطنت حرام خدا به حلال و حلال خدا به امر خلیفه و تائید شورای نگهبان سلطنت تبدیل شده و هم اکنون بزرگترین برنامه شورای نگهبان سلطنت و مقام عالی سلطنت خلیفه داعشی شیعی مهندسی کردن کامل انتخابات مجلس و تدوام حاکمیت بر مجلس بردگان رهبری است و سر سوزنی مشکلات مردم و کشور که به سوی نا کجا اباد رهنمون شده برای این جماعت انگل صفت ضد ملی ارزشی ندارد حتی اگر روزانه دهها گزارش فروش کودکان و اعضا بدن و ………. برای داشتن نیازهای اولیه که به تعبیر مردک مفلوک علم الهدی به رفاه نعبیر میشود به چشم بخورد اری افغانستان دیگر قابل مقایسه با ایران نخواهد بود

   
  • با سلام به نوری زاد عزیز

   دوستان کامنت گذار،گاهی باغلط املائی بدون توجه به معنائی که ترکیب حروف دارند نظراتشان را می نویسند،بهتر است به ریشه و معنای کلماتی که بکار می برند دقت شود. از جمله در نظر اقای صباح نوشته سنگ استرجا قبلا هم در نظرات دیگر همین کلمه بکار رفته بود درست این کلمه سنگ استبرا است یعنی در جائی که اب نیست می توان از سنگ برای پاک کردن و تطهیر استفاده کرد.

    
   • درستش سنگ استنجا می باشد.

     
   • شما هم معنی آن را به درستی نمی دانی.آن که شما می گویید استنجا هست:

    “استبرا عملی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول (ادرار) انجام می دهند بدین ترتیب که سه مرتبه با انگشت وسط (انگشت بزرگ) دست فاصله بین مقعد تا بیضه ها را فشار می دهند برای آسان تر شدن کار انگشت شصت بالای آلت قرار گیرد سپس سه مرتبه از بیضه ها تا سر آلت (حشفه) را فشار می دهند و آخر سه مرتبه هم سر آلت را فشار میدهند با این کار باقی‌مانده قطرات بول از آلت خارج می شود، اما استبرا از منی این است که بعد از خروج منی بول کنند تا ذرات باقی‌مانده خارج شود.
    فایده استبرا از بول و منی این است که مجرای آلت را از بول منی پاک می کند، یعنی اگر آب مشکوکی بعد از استبرا خارج شود پاک است و وضو و غسل ندارد.
    برای زنان استبرا نیست و هرگاه رطوبت مشکوکی از زن خارج شود پاک است و وضو و غسل ندارد.”

    “استنجاء یعنی پاکی و تطهیر و نظافت محل خروج نجاست، ابتداء سه بار با چیزی همچون سنگ، کلوخ صیقلی، و یا هر چیزیکه برای آن چیز مهیا شده و در عین حال متقوم و محترم و با ارزش نباشد.”

     
  • دوست گرامی صباح سلام ,
   به شما تبریک میگویم که مناسبترین و زیباترین و برازنده ترین صفات را برای آقای نوریزاد بکار بردید , ایشان واقعا سزاوار چنین صفاتی که فرمودید هستند ,سپاسگزارم و تندرست و سرفراز باشید .//

    
  • واعضان کین همه جلوه در مهراب ومنبر میکنند …………. چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند . علم الهدی اعلام کرد ما انقلاب نکرده ایم که بهتر بخوریم و بپوشیم . این هم دلیاش !!!!!! .http://nedayeazady.files.wordpress.com/2014/07/lunch.jpg?w=523&h=339

    
 26. با درود به سالک عزیز نوریزاد گرامی و هم میهنان فرهیخته . طی دو کامنتی که در مورد کمیته تحقیق از قوه قضائیه زمان آیت الله ؟ شاهرودی به اطلاعتان رسانیدم متوجه عمق فاجعه چپاول اموال عمومی و ماست مالی آقایان میشویم و متوجه نمی شویم که چرا این حکومت برما مسلط شده به زبان ساده همگی باج میخورند و دفاع جانانه میکنند گویا اصلا اتفاقی نیفتاده و تازه مدعی خدمت گذاری هم میشوند!! باری جهت اطلاع بیشتر از اینکه این کمیته کارش به کجا کشید ؟ به کامنت بعدی نظر مبارکتان را جلب میکنم . با احترام …………………………………………………………………………..ناگفته های تحقیق و تفحص از قوه قضائیه گفت و گو با حجة الاسلام نیازی
  هفته نامه پنجره: پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، گزارش آن علی‎رغم میل برخی مسئولین این قوه، در آخرین روز‎های مجلس هفتم در صحن علنی مجلس قرائت و باعث ناراحتی برخی مدیران ارشد دستگاه قضا شد.
  افشای غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبت‌‎هایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با اشخاص و مدیرانی دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین وقت این سازمان نیز برخورد شود.

  حجت‌الاسلام محمد نیازی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، پس از گذشت قریب ۲ سال از این موضوع، دعوت هفته‎نامه پنجره را پذیرا شده و پیرامون موضوعاتی چون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، ماجرای پالیزدار، ارتباط تحقیق و تفحص و افشاگری‌‎های غیرقانونی پالیزدار و نحوه برخورد مسئولان وقت دستگاه قضایی با این مسئله سخن گفت.
  * علت این‎که پس از مدت‎ها حاضر به بیان جزییات رفتن خود از سازمان بازرسی شدید، چه بود؟
  من و دیگر دوستانی که در آن برهه، از سازمان بازرسی کل کشور جدا شدیم، علی‎رغم همه تلخی‌‎ها حدود ۲ سال سکوت کردیم تا رأی قطعی دادگاه صادر شود و علت اصلی این سکوت و تحمل مرارت‌ها، احترام به رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی بود. اما به‎خاطر آن‎که همواره مورد سئوال دوستان بوده‌ایم، لازم است توضیحاتی برای روشن شدن ابعاد قضیه و بررسی روند این موضوع ارائه شود.

  * موضوع را با تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور آغاز می‌کنیم. مبانی قانونی و مجوز انجام تحقیق چه بود؟
  به موجب اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده ۲۰۱ قانون آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف دستگاه‎‎ها را در برابر هیئت‎‎های تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است: «مسئولان دستگاه‎‎های مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‎‎های اجرایی، قضایی و نهاد‎های انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت می‎باشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذی‎ربط متخلف و مجرم محسوب می‎گردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.»
  همچنین انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در شصت ‎و نهمین جلسه علنی مورخ ۲۹ دی‎ماه ۱۳۸۳ مجلس هفتم به تصویب رسیده و طی آن بررسی و پی‎گیری گزارش‎‎های واصله در خصوص عملکرد سازمان‎‎های ثبت، بازرسی کل کشور، زندان‎‎ها و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید.

  رییس وقت مجلس (دکتر حداد عادل) طی مکاتبه شماره ۱۴۱۹۸۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۳ خطاب به رییس وقت قوه قضاییه (آیت‎الله هاشمی شاهرودی) با معرفی تعداد ۱۵ نفر از اعضای هیئت تحقیق و تفحص، از ایشان خواستند در اجرای ماده ۲۰۱ قانون آیین‎نامه داخلی مجلس دستور دهند دستگاه‎‎های مربوطه همکاری لازم را معمول دارند.
  همچنین طی نامه شماره ۵۲۲۳۴ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ هیئت رییسه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را معرفی کردند.
  متعاقب آن، رییس وقت حوزه رییس قوه قضاییه (آقای ایزدپناه) طی نامه شماره ۳۱۱۷۹/۸۴/۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴، تصویر هر دو نامه رییس مجلس شورای اسلامی را جهت «همکاری لازم» با کمیته تحقیق و تفحص، به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرد که مستندات آن موجود است.
  * ظاهرا برخی مسئولان دستگاه قضا موافق تحقیق و تفحص مجلس نبودند؟

  آیت‎الله شاهرودی طی نامه شماره ۳۲۳/۸۵ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۵ خطاب به رییس وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام داشتند که: «در مورد تحقیق و تفحص مجلس محترم از قوه قضاییه، همان‎گونه که پیش از این نیز معروض گردیده است، بنابر قانون اساسی و آیین‎نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری محل تردید و تأمل می‎باشد. با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالش‎‎های احتمالی، از بحث قانونی اغماض می‎گردد و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمان‎‎های تابعه (غیر از سازمان قضایی نیرو‎های مسلح) اعلام می‎دارد و نسبت به پی‎گیری امور و کار‎های مربوط، وزیر محترم دادگستری (مرحوم کریمی راد) مساعی لازم را به‎عمل خواهد آورد.»
  البته مکاتبات مذکور و مکاتبه دیگری که مابین رؤسای دو قوه صورت گرفته، مؤید اختلاف‎نظر در برداشت از اصل ۷۶ قانون اساسی بین دو قوه بوده است؛ به‎نحوی که از یک طرف قوه مقننه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را حق قانونی خود دانسته و در مقابل آیت‎الله شاهرودی چنین حقی برای مجلس قائل نبوده و با وجود عدم تمایل، نهایتا با انجام تحقیق و تفحص در قوه قضاییه و بخش‎‎های مختلف آن به‎غیر از پرونده‎‎های قضایی موافقت کرده است.

  * رهبر معظم انقلاب نظری در این خصوص نداشتند؟
  با توجه به اختلاف برداشت از اصول قانون اساسی درباره تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، موضوع نزد مقام معظم رهبری نیز مطرح شده و جمع‎بندی معظم‎له این بوده که نمایندگان از پرونده‎‎های قضایی تحقیق و تفحص نکنند، لیکن در سایر موارد بلامانع است و ایشان از قوه قضاییه ‎خواستند در سایر موارد بگذارند که مجلس کارش را انجام دهد.
  نتیجه این‎که انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی و با موافقت رییس وقت قوه قضاییه انجام شد.

  * نحوه معرفی و استقرار هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی چگونه بود؟
  متعاقبا طی مراتب قانونی و توافقات حاصله به شرح فوق، آقای حسن کامران، رییس هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، طی نامه شماره ۳۳۸/ت/ق مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵، آقایان محمد دهقان و رشید جلالی جعفری و خانم فاطمه آجرلو را به‎عنوان «اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور» به وزیر وقت دادگستری مرحوم کریمی‎راد معرفی و ایشان نیز حسب مسئولیت تفویض شده از سوی رییس وقت قوه قضاییه، طی نامه شماره ۳۲۳۱/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی نامبردگان، درخواست کردند با افراد مذکور همکاری لازم به عمل آید.
  همچنین ایشان در تماس تلفنی با بنده تأکید کردند که آیت‎الله شاهرودی فرموده‎اند با اعضای کمیته تحقیق و تفحص همکاری کنید.
  به‎دنبال این اعلام آمادگی و به منظور استقرار کمیته تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور، آقایان حسن کامران و دهقان و خانم آجرلو از اعضای هیئت تحقیق و تفحص، در سازمان حضور پیدا کرده و جلسه معارفه در مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ با حضور ایشان، بنده و قائم مقام سازمان (آقای خبره) برگزار شد و شخصی به‎نام عباس پالیزدار به‎عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص معرفی و ضمن آن درخواست‎‎های خود را در ارتباط با انجام تحقیق و تفحص مطرح کردند.

  * چه محور‎هایی برای تفحص مد‎نظر هیئت بود؟
  دو تن از اعضاء (محمد دهقان و فاطمه آجرلو) طی نامه شماره ۲۸۰/ت/ق مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۵ خطاب به بنده، ۱۱ محور از جمله «تحقیق پیرامون بازرسی‎‎های انجام شده و نتایج آن در دستگاه‎‎های اداری و قضایی»، «نحوه پی‎گیری گزارش‎‎های سازمان در سایر دستگاه‎ها…» و «چگونگی پاسخگویی سازمان به شکات پرونده‎‎ها و نحوه ارتباط با مردم» را جهت انجام تحقیق و تفحص از این سازمان اعلام و درخواست کردند که مراتب جهت همکاری به مسئولین سازمان ابلاغ و مکان، امکانات و وسایل لازم جهت استقرار و رفت و آمد کارشناسان و انجام مصاحبه در اختیار آن‎‎ها قرار گیرد.
  * پالیزدار چگونه به سازمان بازرسی معرفی شد؟
  علاوه‎بر معارفه حضوری آقای پالیزدار، خانم فاطمه آجرلو نیز از طرف کمیته تحقیق و تفحص، طی نامه شماره ۷۱۲۱۴/۴۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۵، وی را تحت عنوان آقای دکتر عباس پالیزدار (که بعدا مشخص شد چنین مدرکی ندارد!) رسما به‎عنوان دبیر کمیته جهت همکاری در زمینه تحقیق و تفحص به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد.
  نتیجه این‎که نحوه استقرار، معرفی اعضاء و دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر مجوز‎های قانونی و طبق روال متداول اداری صورت پذیرفت.

  * نحوه اخذ پرونده‎‎ها و نقش آقای قائمی‎نسب در این خصوص چه بود؟
  با توجه به مکاتبات به‎عمل آمده و طی مراتب قانونی و اداری فوق‎الذکر، به‎منظور تمرکز و هماهنگی ارتباط کمیته تحقیق و تفحص با قسمت‎‎های مختلف سازمان، جناب آقای قائمی‎نسب، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی، سازمان به‎عنوان رابط و مسئول هماهنگی با کمیته تحقیق و تفحص تعیین شد.
  در یک روند کاملا متداول اداری، کلیه درخواست‎‎های کمیته جهت اخذ پرونده‎‎ها و گزارش‎‎های بازرسی یا درخواست کتبی عباس پالیزدار به‎عنوان دبیر کمیته به‎عمل ‎آمده و پس از دریافت درخواست کتبی وی، موضوع از طرف مدیر کل دفتر ریاست سازمان جهت پیگیری و اقدامات بعدی اداری به مسئول پیگیری حوزه ریاست پی‎نوشت و ارجاع می‎شده است و نامبرده نیز پس از بررسی و پیدا کردن پرونده و یا گزارش مربوطه از بایگانی راکد یا معاونت‎‎های ذی‎ربط، آن‎‎ها را در قبال اخذ رسید تحویل پالیزدار می‎داده. همچنین ارائه پرونده جدید منوط به عودت پرونده‎‎های تحویلی قبلی شده است که کلیه مکاتبات و رسید‎های تحویل و تحول موجود است.
  * مجموعا چند پرونده و در چه حوزه‎‎هایی توسط تیم تفحص بررسی شد؟
  در طول چند ماهی که هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده است، در مجموع از میان ده‎‎ها هزار پرونده موجود در سازمان بازرسی، با درخواست‎‎های کتبی دبیر کمیته تحقیق و تفحص، تصویر ۱۵۴ گزارش بازرسی به همراه ۱۰۱ پرونده بازرسی مربوطه در اختیار هیئت قرار گرفته است که عمدتا مربوط به اموری از قبیل بازرسی در حوزه‎‎های اقتصادی، خودروسازی، بخش‎‎های اداری قوه قضاییه، صنایع و معادن، بانک‎ها، محیط زیست و نحوه رسیدگی به شکایات افراد توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.
  شایان ذکر است، سازمان بازرسی کل کشور بنابر نوع مأموریت خود یکی از مراجعی است که همواره هیئت‎‎های تحقیق و تفحص مجلس برای جمع‎آوری اطلاعات به آن مراجعه داشته و در چهارچوب ماده ۲۰۱ آیین‎نامه داخلی مجلس این همکاری صورت می‎پذیرفته است و استقرار هیئت‎‎های تحقیق و تفحص در این سازمان به‎طور مکرر و متعدد مسبوق به سابقه بوده و به همین روال اقدام می‎شده است.
  نتیجه این‎که نحوه همکاری این سازمان با هیئت تحقیق و تفحص مبتنی بر قانون و طبق روال معمول اداری صورت پذیرفته است.
  * سخنرانی پالیزدار چه تأثیری روی تحقیق و تفحص مجلس داشت؟
  متأسفانه مدت‎‎ها قبل از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، عباس پالیزدار در برخی محافل اقدام به سخنرانی کرده و بخش‎‎هایی از مطالبی که از گزارش‎‎های سازمان بازرسی یا دیگر منابع به‎دست آورده بود را افشاء کرد. از جمله در دانشگاه همدان سخنرانی کرده و با نام بردن از برخی شخصیت‎‎ها، آنان را مفسد اقتصادی معرفی کرده که نوار این سخنرانی‎‎ها منتشر و حساسیت‎‎هایی را برانگیخته و واکنش‎‎هایی را موجب شد.
  بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و در حالی‎که چندین ماه از افشاگری‎‎های غیرقانونی پالیزدار گذشته بود و هیچ اقدامی جهت برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران می‎شود و تصویر برخی اسناد و مدارک از جمله تصویر مدارکی مربوط به پرونده‎‎های بازرسی از آن‎‎ها کشف و ضبط می‎شود و به بهانه این‎که متهمین اعلام داشته‎اند این اطلاعات را از سازمان بازرسی کل کشور به‎دست آورده‎اند، برخورد قهرآمیز با مسئولین سازمان بازرسی کل کشور کلید می‎خورد.
  * چه زمانی آقای قائمی‎نسب بازداشت شدند؟
  روز پنج‎شنبه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۷، در آستانه هفته قوه قضاییه دو روز قبل از برگزاری همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاست‎‎های کلی اصل ۴۴ که قرار بود به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در هفته قوه قضاییه و با حضور سران قوا برگزار شود، آقای محسن قائمی‎نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان که مسئولیت مستقیم اجرایی در برگزاری این همایش داشت، به‎صورت غیرکتبی و به‎عنوان مطلع به شعبه دوم بازپرسی کارکنان دولت دعوت ‎شد.
  لیکن پس از حضور، با یک تفهیم اتهام کلی مبنی بر افشای اطلاعات دارای طبقه‎بندی و بدون انجام تحقیقات بیشتر، دستور بازداشت وی صادر شد.
  در همان موقع ملاقاتی که وی به اتفاق مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی (آقای پورشریعتی که از قضات باسابقه دستگاه قضایی است) با آقای مرتضوی (که نقد عملکرد وی یکی از موضوعات گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود و اینک به‎عنوان دادستان برخورد‎های قضایی در این پرونده را مدیریت می‎کرد) انجام می‎دهند، در همان ابتدا آقای مرتضوی با لحنی تند اظهار می‎دارد، چرا اطلاعات به هیئت تحقیق و تفحص داده‎اید؟ که در پاسخ گفته می‎شود کلیه اقدامات براساس قانون و با نامه رسمی بوده است.
  سپس در اولین گام، آقای قائمی‎نسب در فرآیندی کاملا غیرمتعارف و غیرقانونی (نحوه احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین) بازداشت و راهی سلول انفرادی در اوین می‎شود.
  * واکنش شما به این اقدام چه بود؟
  با توجه به این اقدام، بنده همان روز جهت ملاقات با آیت‎الله شاهرودی به قم رفته و اعتراض شدید خود را به اقدامات غیرقانونی دادسرا و بازداشت آقای قائمی‎نسب اعلام و موارد ذیل را به عرض ایشان رساندم:
  ۱- آقای قائمی‎نسب جز انجام وظیفه اداری خود تخلفی نکرده است و این‎جانب همه مسئولیت‎‎ها را به‎عهده می‎گیرم و نامبرده هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد!
  ۲- اقدام سازمان در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص کاملا قانونی بوده است!
  سپس در پایان درخواست کردم که با توجه به این‎که آقای قائمی‎نسب، یک: مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور است؛ دوم: روحانی است؛ سوم: برادر شهیدی است که او نیز طلبه بوده؛ چهارم: با توجه به این‎که مسئول روابط عمومی رادیو معارف و مجری برنامه تلویزیونی به‎سوی ظهور بوده و بسیاری از علماء و فضلاء وی را به نیکی می‎شناسند و فردی شناخته شده است، پنجم: همسر وی (خواهر شهید) پزشکی است که در تهران غریب و تنهاست و از بازداشت همسرش اطلاعی ندارد، ششم: خانواده او در اطراف شیراز به‎عنوان یک خانواده مذهبی شناخته شده‎اند که با این اقدام، بی‎جهت آبروی آن‎‎ها مخدوش می‎شود و قابل‎جبران نیست، هفتم: دو روز دیگر همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاست‎‎های کلی اصل ۴۴ قرار است با حضور سران و بسیاری از مسئولین عالی‎رتبه نظام توسط سازمان برگزار شود و نامبرده در برگزاری این همایش مسئولیت مستقیم اجرایی دارد، دستور دهید تا با قرار تأمین آزاد شود و تحقیقات ادامه یابد و در صورتی‎که معلوم شد نامبرده یا هر کس دیگری مرتکب تخلف و جرم شده، برابر با قانون به اشد مجازات برسد.
  * این رایزنی نتیجه‎ای داشت؟
  متأسفانه این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و ایشان برخلاف مقررات قانونی به مدت ۳۱ روز در بازداشت انفرادی نگه داشته می‎شود، حتی اعتراض وی به قرار بازداشت نیز برخلاف مقررات جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نمی‎شود. ضمنا آیت‎الله شاهرودی در این جلسه اضافه کردند که قرار نیست بازداشت او اعلام و درباره آن اطلاع‎رسانی شود.
  * اما خبر بازداشت به سرعت رسانه‎ای شد!
  متأسفانه همان روز رسانه‎‎ها به نقل از یک منبع مطلع در دادسرای عمومی تهران خبر بازداشت نامبرده را به اتهام همکاری با باند پالیزدار اعلام کردند که در مقابل روابط عمومی سازمان طی اطلاعیه‎ای اعلام کرد آقای قائمی‎نسب صرفا وظیفه اداری خود را انجام داده و همکاری وی در اقدامات مجرمانه پالیزدار صحت ندارد.
  پس از آن نیز مطالب کذب دیگری در رسانه‎‎ها انتشار یافت از جمله این‎که یک مسئول قضایی ادعا کرده بود آقای قائمی‎نسب طی مکاتبه با نیرو‎های مسلح اطلاعات سری نظامی را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است؟!
  سازمان بازرسی در همان زمان در پاسخ به شایعات اعلام کرد که این مطلب صرف‎نظر از کذب بودن، توهین بزرگی به نیرو‎های مسلح است که گویا آن‎قدر بی‎حساب و کتاب هستند که با مکاتبه یک عنصر اداری اطلاعات طبقه‎بندی خود را در اختیار او می‎گذارند. در حالی‎که اولا این سازمان تاکنون مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته و ثانیا طبق قانون گرفتن اسناد طبقه‎بندی شده، فقط با درخواست رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‎پذیر است.
  با این‎که برخی به آیت‎الله شاهرودی گزارش داده بودند و ایشان نیز این مسئله را به من منتقل کرد که کارکنان سازمان، نوار‎های بازجویی حزب توده و ناخدا افضلی معدوم را به این‎‎ها داده‎اند!؟
  خوشبختانه متهمین در جریان دادگاه بدوی، منابع خود را در دسترسی به چنین اطلاعاتی و بسیاری دیگر از اطلاعات افشاء شده معرفی کردند که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور نداشت.
  * چه اتفاقاتی منجر به خروج شما از سازمان بازرسی کل کشور شد؟
  متأسفانه از همان آغاز تحقیقات و قبل از روشن شدن ابعاد پرونده و نحوه اقدامات سازمان بازرسی، برخورد‎ها با مدیران سازمان آغاز شد.
  در تاریخ ۶/۴/۱۳۸۷ در جلسه‎ای که در دفتر ریاست قوه قضاییه و با حضور آیت‎الله شاهرودی و این‎جانب به‎عنوان رییس وقت سازمان بازرسی، و عده‎ای از مسئولان قوه برگزار شد، بنده از عملکرد قانونی سازمان بازرسی در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص دفاع کرده و عنوان داشتم که مسئولین دستگاه به‎دنبال متهمین پرونده راه افتاده و هرچه آن‎‎ها ادعا کرده‎اند، مبنای نظرات و اقدامات‎شان قرار گرفته. در حالی‎که تحقیقات قضایی کامل نیست و اقدامات سازمان مستند به قانون و ماده ۲۰۱ و دستورات کتبی رییس قوه در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص بوده است که در همان جلسه تهدید به عزل از سمت خود شدم، اما آمادگی خود را برای هرگونه برخورد اعلام داشتم.
  روز شنبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ آقای موحدی (رییس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه) در تماس تلفنی اعلام کرد با توجه به این‎که نظر آیت‎الله شاهرودی این است که شما در جای دیگری خدمت کنید، آیا شما استعفاء می‎دهید؟ که اعلام کردم استعفاء نمی‎دهم و ترجیح می‎دهم عزل شوم. متعاقبا در همان روز با ابلاغ کتبی رییس قوه قضاییه و بدون رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسی، بنده عزل و به‎سمت عضو معاون در دیوان عالی‎کشور منصوب شدم.
  * آیا افراد دیگری هم به‎جز شما از سازمان بازرسی کنار گذاشته شدند؟
  یک روز بعد از عزل بنده، در اقدامی دیگر جناب آقای زرندی، معاون برنامه‎ریزی و توسعه منابع سازمان، بدون ارائه هرگونه توضیح و یا مشخص شدن دلیلی، با ابلاغ کتبی آیت‎الله شاهرودی عزل و به‎عنوان دادیار در دادسرای نظامی تهران منصوب شدند. در حالی‎که نه‎ تنها خود وی، بلکه حوزه تحت مسئولیتش هیچ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص از سازمان نداشت.
  شایان ذکر است وی از رزمندگان زمان جنگ و متعلق به خانواده سه شهید است و جزو مدیران کارآمد و توانای قوه قضاییه محسوب می‎شود که انجام کار‎های برجسته‎ای را در کارنامه خود داشت و در آن زمان پژوهش‎های مهمی تحت مسئولیت ایشان در حال انجام بوده است.
  همچنین در همان روز جناب آقای دلیلی، مدیر کل نظارت و ارزش‎یابی سازمان نیز با ابلاغ کتبی آیت‎الله شاهرودی عزل و به‎عنوان بازپرس در دادسرای نظامی تهران منصوب شد، در حالی‎که وی به‎عنوان قاضی ویژه جهت رسیدگی به یکی از پرونده‎‎های مهم فساد اقتصادی که از طرف خود رییس قوه قضاییه به وی محول شده بود، در خارج از کشور به‎سر می‎برد و اساسا نه تنها در آن زمان حضور نداشت، بلکه به‎لحاظ حوزه کاری هیچ‎گونه ارتباطی با کار هیئت تحقیق و تفحص نداشت. وی نیز از قضات توانمند و از جانبازان ۷۰ درصد جنگ تحمیلی است که علی‎رغم معافیت قانونی، خدمت تمام وقت داشت.
  این در حالی بود که با هیچ‎یک از مدیران و معاونان سازمان که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری کرده بودند، هیچ برخوردی صورت نگرفت و شاید خصوصیت آن‎‎ها این بود که از معدود مدیرانی بودند که از سازمان قضایی نیرو‎های مسلح که قبلا ریاست آن با بنده بود، به سازمان مذکور منتقل شده بودند و رابطه نزدیک‎تری با اینجانب داشتند!
  * اصل ۱۶۴ درباره عزل قاضی چه می‎گوید؟
  صرف‎نظر از انجام چنین برخورد‎هایی که به صورت ناروا و غیرمنطقی صورت پذیرفت، نکته قابل‎تأمل این‎که اساسا به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی: «قاضی را نمی‎توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‎طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.»
  در این جریان، مدیران قضایی مذکور اولا هیچ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص نداشته‎اند تا چه رسد به این‎که جرم یا تخلفی برای آن‎‎ها متصور باشد تا به اثبات رسد یا از خدمت منفصل شوند، ثانیا نه‎تنها رضایت آن‎‎ها جهت تغییر سمت اخذ نشده، بلکه اساسا حتی یک نفر از قوه قضاییه به‎خود زحمت نداد تا صحبتی با آن‎‎ها داشته باشد و برای چنین اقدام قهرآمیزی علتی را اعلام یا توضیحی به آن‎‎ها بدهد.
  ثالثا چنان‎چه فرض کنیم لزوم عزل این مدیران از چنان فوریتی برخوردار بود که حتی نمی‎توانسته‎اند تا چند روز و نصب رییس بعدی سازمان تأمل کنند (و مصلحت جامعه چنین اقتضاء می‎کرده است)، شایسته بود رییس قوه به تصریح اصل قانون اساسی و قانون ذی‎ربط پس از مشورت با دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور اقدام به این کار می‎کرد، که متأسفانه بنابر اذعان این مقامات، چنین نکرده است!
  * آیا شخصا از تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی استقبال می‌کردید؟
  همان‎گونه که ابتدا نیز اشاره شد، همکاری با تحقیق و تفحص نه‎تنها با مجوز کتبی رییس قوه قضاییه کاملا قانونی بود، بلکه اساسا یک تکلیف قانونی محسوب می‌شد. علاوه‎‌بر مراتب فوق، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع معتقد بودند دستگاه نظارتی که از همگان انتظار دارد تا به‎منظور تضمین سلامت دستگاه‎‎های اداری و رفع اشکالات به نظارت او تن دهند، خود باید پیشگام نظارت‌پذیری قانونی باشد و از آن استقبال کند و نهایتا این‎که نظارت‌پذیری یک دستگاه نظارتی، خود باعث تقویت امر نظارت در کشور خواهد بود.
  * گفته می‌شود که آقای قائمی‌نسب، هیئت تفحص را به پرونده‎‎هایی خاص هدایت کرده است.
  متأسفانه این نیز از اکاذیبی است که به آن تمسک شده. معمولا هیئت‌‎های تحقیق و تفحص که در وزارت‌خانه‎‎ها و سازمان‌‎ها مستقر می‌شوند، بخش مهمی از موضوعاتی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، مسائل و پرونده‎‎هایی است که اصطلاحا «رد» آن از طریق افراد ناراضی و منتقد آن دستگاه به آن‎‎ها داده شده و این امری کاملا عادی است.
  در ارتباط با تحقیق و تفحص از سازمان، هیئت با دو نفر از کارکنان اخراجی این سازمان ارتباط برقرار کرده بود و از همکاری آن‎‎ها بهره می‌برد که یکی از آن‎‎ها در گذشته و در دفتر جانشین رییس وقت سازمان و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان مسئولیت داشته است.
  بسیاری از پرونده‎‎ها و گزارش‌‎هایی که هیئت در درخواست‌‎های کتبی خود از سازمان مطالبه کرده مواردی بوده است که این افراد از آن‎‎ها اطلاع داشته‌اند.
  حتی پالیزدار نیز در جریان دادگاه اعتراف دارد به این‎که اطلاعات بسیاری پرونده‎‎های بازرسی مورد درخواست را یکی از مقامات سابق سازمان بازرسی کل کشور به وی داده است.
  آن‌چه مورد تأکید است این‌که، هیچ موردی از طرف مسئول دفتر ریاست یا دیگر مسئولین وقت این سازمان جهت پیگیری به هیئت داده نشده و اساسا فضای حاکم بر روابط سازمان با کمیته یک فضای خشک و رسمی بوده است و اگر قرار بر این بود که اطلاعاتی با هدایت سازمان به هیئت داده شود، موضوعات و پرونده‎‎های به‎روز و مهمی وجود داشت که قاعدتا می‌باید به آن‎‎ها اشاره می‌شد و نه پرونده‎‎های راکد بایگانی شده!
  * واکنشی به حضور برخی افراد مشکوک در این هیئت نداشتید؟
  در همان زمان نیز مسئولان سازمان پس از اطلاع از همکاری این افراد اخراجی یا هیئت، ضمن تذکر به مسئولان هیئت، از تردد این افراد به سازمان جلوگیری کردند و پس از آن‎که مشخص شد هیئت از آن‎‎ها در مجلس استفاده می‌کند، مراتب را به حراست مجلس نیز اعلام داشتند.
  مثلا یکی از بازرسان اخراجی سازمان قبل از استقرار هیئت، به اتهامات مختلف اداری از جمله نشر اکاذیب، هتک حرمت مدیران، تحویل ندادن اسناد و مدارک پرونده‎‎های سازمان و غیره محکوم و از خدمت بازخرید شد و از وی در دادسرای عمومی تهران شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت که در همان زمان از حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه درخواست شد که موضوع را با جدیت دنبال کند، اما اقدامی به عمل نیامد و الا اگر همان زمان موضوع با جدیت دنبال می‌شد و از منزل وی بازرسی به عمل می‌آمد، بسیاری از مدارک و اسناد کشف و از حرکت و اقدام غیرقانونی و مجرمانه پالیزدار و همدستانش جلوگیری می‌شد. (یکی از مواردی که علیه نامبرده از سوی سازمان شکایت شده بود، تحویل ندادن مدارک سازمانی بود که متأسفانه از سوی دادسرا با منع پیگرد مواجه شده بود؟!)
  در عین‎حال با پیگیری سازمان، نامبرده به‎دلیل ارتکاب جرائم مختلف محکوم شد، از جمله به تحمل سه ماه و یک روز حبس که متأسفانه با اعمال نفوذ برخی افراد مشخص در قوه قضاییه از اجرای حکم قطعی آن جلوگیری به‎عمل آمد تا این‎که نامبرده در جریان همکاری با پالیزدار دستگیر شد!
  * آیا این‎که بگوییم نباید پرونده‎‎ها را به هیئت تحویل می‌دادید، حرف درستی است؟
  طرح چنین ایرادی آن‌هم از سوی مقامات وقت قوه‌قضاییه نشان‎دهنده آن بود که آن‎‎ها به‎جای درک واقعیت، خود را به تغافل زده و به‎دنبال بهانه‌جویی بودند! چراکه اندکی دقت مشخص می‌کند، وقتی با تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت شده است و از طرفی عمده عملکرد این سازمان در پرونده‎‎های بازرسی از دستگاه‎‎های اداری کشور منعکس و خلاصه می‌‌شود، بدیهی است که پرونده‎‎های بازرسی موضوع تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت و الا سازمان چیز دیگری برای بررسی ندارد!
  * آیا سازمان حق در اختیار گذاشتن مدارک طبقه‎بندی به این هیئت را داشت؟
  اولا تمامی پرونده‎‎های بازرسی در این سازمان طبق قانون دارای طبقه‎بندی محرمانه است و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان با فرض اطلاع مسئولین از این امر و اساسا معطوف به بررسی همین پرونده‎‎ها بوده است. ثانیا آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ‎گونه محدودیتی از این جهت برای دسترسی هیئت به اسناد و مدارک قائل نشده است و ثالثا در مورد اسناد سری که بعضا مطرح شده نیز هرچند به موجب ماده ۲۰۱ مذکور منع قانونی نداشته، لیکن هیچ گزارش یا پرونده‎ای با طبقه‎بندی سری در اختیار هیئت قرار نگرفته و اگر احیانا یک نامه یا سندی در پرونده‎ای از میان ده‎‎ها هزار پرونده‎ای که بعضا هرکدام هزاران صفحه را شامل می‌شود وجود داشته است، موضوع به کسانی برمی‌گردد که از گذشته برخلاف آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، آن‎‎ها را در بایگانی راکد و در قفسه‎‎های عادی نگهداری کرده بودند، نه یک مسئول اجرایی (‌آقای قائمی‌نسب) که وظیفه‌اش در این جریان صرفا هماهنگی بخش‌‎های مختلف سازمان با هیئت تحقیق و تفحص بوده است. رابعا در حالی مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه بر مبنای طرح چنین اشکالی برخورد با این سازمان را در دستور کار خود قرار داده بود که ریاست آن مرکز در پاسخ به استعلام مورخه ۸/۱۱/۸۵ رییس حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی، دسترسی دبیر کمیته تحقیق و تفحص (آقای پالیزدار) به پرونده‎‎های محرمانه و حفاظتی کارمندان متخلف و منفک شده سازمان را بلامانع اعلام کرده بود.
  * چرا امکان تصویربرداری از مدارک و یا خروج برخی پرونده‎‎ها از سازمان داده شد؟
  تصویربرداری از اسناد و مدارک توسط هیئت تحقیق و تفحص با توجه به مفاد ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، روال قانونی بوده و منعی نداشته تا امکان جلوگیری از آن، برای سازمان امکان‌پذیر باشد.
  تمامی گزارش‌‎های تحقیق و تفحص موجود در مجلس شورای اسلامی، مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که جمع‎آوری و یا مستند قرار می‌گیرد و همان‌گونه که در مورد هیئت‌‎های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نیز با ضمانت اجرای قانونی مشابه، بلکه کمتر به همین نحو عمل می‌شود و پرونده‎‎های بازرسی مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که توسط بازرسان و کارشناسان این سازمان از دستگاه‎‎های اداری کشور اخذ شده است و لذا از این حیث اصولا تخلف یا مسامحه‎ای برای سازمان قابل‎تصور نیست.
  * چرا جلوی خروج پرونده‎‎ها توسط پالیزدار گرفته نشد؟
  فارغ از این‎که آیا هیئت تحقیق و تفحص وفق ماده مذکور حق خارج کردن سند یا پروند‎ه‎ای را از سازمان داشته است یا خیر؟ باید گفت هیچ نوع هماهنگی یا اجازه‎ای جهت خروج پرونده‎‎های بازرسی از سازمان به هیئت تحقیق و تفحص داده نشده است و اگر این افراد سند یا پرونده‎ای را مخفیانه از سازمان خارج کرده‌اند، قطعا خود باید پاسخگو باشند که از موقعیت قانونی‌شان در دسترسی به این اسناد سوءاستفاده کرده‌اند.
  ضمن آن‎که کنترل ورود و خروج اسناد و پرونده‎‎ها از درب‌‎ها و فضای فیزیکی سازمان اساسا ارتباطی به آقای قائمی‎نسب نداشته و مسئولیت آن به عهده حراست فیزیکی بوده است؛ هرچند شرایط به‎گونه‎ای نبوده که امکان بازرسی بدنی و تفتیش روزانه هیئت تحقیق و تفحص وجود داشته باشد!
  حتی در یک مورد هم که اطلاع حاصل شد، آقای پالیزدار بدون هماهنگی و کسب اجازه از سازمان، پرونده‎ای را خارج کرده، حداکثر تلاش و پیگیری جهت عودت سریع آن‎‎ها به عمل آمد.
  نکته قابل‎توجه این‎که بر فرض سهل‌انگاری احتمالی در این مورد، موضوع مربوط به سهل‌انگاری در دسترسی افراد غیرمجاز به مدارک و پرونده‎‎ها نبوده است تا مصداق سهل‌انگاری منجر به افشاء سند محرمانه باشد، بلکه سهل‌انگاری در بازگرداندن پرونده‎ای بوده است که طبق یک روال قانونی به افراد مجاز ارائه شده بود و حداکثر یک تخلف اداری برای کارمندانی بوده که مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده داشته است.
  هرچند اگر در آن زمان این دلیل وجود داشت که پالیزدار قصد مجرمانه جهت سوءاستفاده از اسناد محرمانه این سازمان دارد، بدیهی است به هیچ‌وجه پرونده یا گزارشی در اختیار وی قرار نمی‌گرفت.
  * آیا به نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات آقای قائمی‎نسب اعتراض داشتید؟
  یکی از ایرادات اساسی و منطقی که از ابتدا به روند رسیدگی قضایی این پرونده وجود داشت، این بود که مدیریت رسیدگی به این پرونده به کسی محول شد که در گزارش تحقیق و تفحص از وی نام‎ برده شده بود و حتی از فحوای کلام بازپرس رسیدگی کننده بر‌می‌آمد که وی کاره‎ای نیست و در مورد پرونده باید با مدیر اصلی صحبت شود.
  آقای مرتضوی حتی شخصا در نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب در اوین و در حضور رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای گرفتن اعتراف‌‎های مورد نظرش او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود.
  اقدامات دادسرای تهران که بسیاری از آن‎‎ها بر خلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی بود و نیز کیفرخواست تنظیمی، کاملا نشان می‌دهد که این ایراد بزرگ در تصمیم‌گیری‌‎ها و شکل‎دهی ذهن مسئولین کاملا مؤثر بوده و منجر به تضییع حقوق افراد بی‌گناه و شائبه سیاسی بودن قضایا و تسویه حساب از عده‎ای را به‎وجود آورده است، والا شایسته بود تحقیقات توسط افرادی بی‌طرف و مستقل انجام می‌شد و برابر نتیجه بررسی‌‎های متقن، تصمیم‌گیری به‎عمل می‌آمد، نه آن‎که از همان ابتدا و قبل از بررسی‌‎های لازم و منصفانه، تصمیم‌گیری قطعی به‎عمل آورده و تمام همت‌شان صرف عملی کردن آن به هر قیمتی باشد؟!
  * سیر قضایی پرونده آقای قائمی‎نسب چگونه بود؟
  ایشان پس از ۳۰ روز بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
  آقای قائمی‌نسب در ردیف نهم کیفرخواست متهم شده بود به: ۱- معاونت در انتشار و خروج و افشای اسناد سری و محرمانه دولتی از سازمان بازرسی کل کشور؛ ۲- معاونت در سرقت اسناد مذکور.
  جالب این‎که برای متهم کردن نامبرده در کیفرخواست، صرفا به اظهارات آقای پالیزدار استناد شده بود و هیچ مستند و دلیل یا استدلال قانونی برای این منظور وجود نداشت.
  دادگاه کیفری استان تهران با تشکیل جلسات متعدد دادرسی، طی چند روز در نهایت رأی خود را در مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ صادر کرد. رأی دادگاه گرچه در فضای سنگین و هدایت شده‎ای که از سوی مقامات مدعی این پرونده در قوه‌قضاییه ایجاد شده بود، صادر شد و دارای برخی ایرادات حقوقی و قضایی هم بود و در مرجع تجدید‌نظر اصلاح شد، لیکن همان دادگاه بدوی، اتهامات وارده به آقای قائمی‌نسب را مبنی بر معاونت در انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه از بازرسی کل کشور و معاونت در سرقت اسناد مذکور رد کرد و در واقع مبری دانست.
  لیکن وی را به اتهام مسامحه در نگهداری اسناد تحویلی به آقای پالیزدار نهایتا به ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. این محکومیت نیز هرچند در مقایسه با سایر محکومیت‌‎های صادر شده در این حکم سبک به‎نظر می‌رسد، لیکن به‎لحاظ ماهیتی و انطباق با واقعیت فاقد هرگونه وجاهتی بوده و از لحاظ شکلی نیز حداقل ایراد وارده، آن است که طبق ماده چهار قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی تعقیب کیفری در چنین موردی، موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه و سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است. در حالی‎که سازمان بازرسی کل کشور در مراحل مختلف از جمله (در زمان ریاست آقای پورمحمدی) در جلسه دادگاه اعلام داشته آقای قائمی‌نسب صرفا وظیفه قانونی خود را انجام داده است و اساسا مسئول تحویل و تحول پرونده‎‎ها به آقای پالیزدار نبوده تا مسامحه‎ای کرده باشد و سازمان بازرسی هیچ شکایتی از وی ندارد. و نکته جالب این‎جاست که در دادگاه تجدیدنظر نیز به‎طور قطعی حکم بر برائت آقای قائمی‎نسب داده شد یعنی ایشان از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
  * مفهوم ساده این رأی به چه معناست؟
  این رأی در دادگاه بدوی، دارای این مفهوم و پیام مهم است که اتهامات سنگینی که به سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، به موضوعاتی در حد این‎که چرا بعد از اعاده پرونده‎‎ها، برگ‌شماری دقیق صورت نگرفته و برخی اوراق مثلا تحویل نشده است! ختم شد.
  نتیجه این‎که از نظر دادگاه، سازمان بازرسی در همکاری خود با هیئت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک کاملا قانونی عمل کرده است و ایرادی به آن وارد نیست، لیکن کارمندی که پرونده‎‎ها را تحویل می‌گرفته، باید دقت بیشتری می‌کرده تا اسناد و مدارک به صورت کامل تحویل می‌شده است.
  * رأی پالیزدار نیز با اختلاف زیادی نسبت به کیفرخواست در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد؟
  بله. در حالی‎که کیفرخواست ۱۷ عنوان اتهام داشت، اما وی در ۳-۴ مورد که نسبت به دیگر موارد اهمیت قابل‎توجهی نداشت، مقصر شناخته و محکوم شد. اما عده‎ای می‎خواستند با امنیتی کردن پرونده، روند رسیدگی را تحت‎الشعاع قرار دهند.
  * بالاخره اسناد نظامی از کجا به‎دست پالیزدار رسیده بود؟
  در رأی دادگاه همچنین به نکات دیگری اشاره شده که مؤید بخشی از مطالبی بود که از ابتدا از سوی مسئولان وقت سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌شد، ولی متأسفانه قوه‌قضاییه به آن توجهی نمی‌کرد، از جمله‌ این‎که دادگاه تأیید کرد که آقای پالیزدار با ابلاغ رسمی دبیر هیئت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی بوده است و با مجوزی که مسئولین هیئت تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به وی داده بودند، به اسناد و مدارک سازمان بازرسی دسترسی پیدا کرده است، لیکن از آن‎‎ها سوء‌استفاده کرده است.
  آقای پالیزدار منابع دستیابی به اطلاعات مربوط به اوراق بازجویی برخی جاسوسان شوروی سابق و اعضای حزب منحله توده و نیز اطلاعات مربوط به مراکز و نقشه‎‎ها و طرح‌‎های نظامی و… (که آیت‌الله شاهرودی و دیگران صراحتا اعلام می‌کردند از سازمان بازرسی به‌دست آورده‌ است) در دادگاه معرفی کرد که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی نداشت.
  آقای پالیزدار دلیل خارج کردن غیرمجاز برخی پرونده‎‎ها از سازمان بازرسی، چگونگی آن را برای دادگاه این‎گونه بیان کرده است: «دو نفر از کسانی که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری می‌کردند، به‌دلیل اخراجی بودن از ورودشان به سازمان بازرسی جلوگیری به‎عمل آمد و همین امر پایه خروج این پرونده‎‎ها از سازمان بازرسی گردید و خروج این پرونده‎‎ها به دستور خانم آجرلو و آقای دهقان و با هماهنگی تلفنی آقای کامران بوده است.»
  * پس ماجرای چشم فتنه و سخنان آتشین سخنگوی سابق قوه قضاییه چه بود؟
  سخنگوی قوه‌قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ (چند روز پس از جابه‌جایی این‎جانب) اعلام کرده بود تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده، هر‎کس در هر موقعیتی باشد مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت و قوه‎قضاییه نمی‌گذارد این‎گونه افراد پشت مجلس، قوه‌قضاییه و قوه مجریه خود را پنهان کنند.
  حال با توجه به اتفاقات بعدی، خوب است ایشان توضیح دهند که این فتنه چه بود و با توجه به مباحث مطرح شده در انتخابات دهم حکم دادگاه چگونه چشم فتنه در‌آمد؟!
  * همکاری با هیئت تحقیق و تفحص و مسئله پالیزدار چه ارتباطی با یکدیگر داشتند؟
  از نظر سازمان بازرسی کل کشور این دو موضوع، دو مقوله جدای از هم بود و به همین دلیل ضمن دفاع از همکاری خود با هیئت تحقیق و تفحص، به‌عنوان یک وظیفه قانونی، پس از اقدامات خلاف قانون آقای پالیزدار، این سازمان جزو اولین نهاد‎هایی بود که به‌طور منطقی علیه وی به‌دلیل نشر اکاذیب و افشای اطلاعات محرمانه خامی که بخش قابل‎توجهی از آن‎‎ها اثبات نشده بود، موضع‌گیری رسانه‎ای کرد و در مراجع قضایی اعلام شکایت کرد.
  لیکن متأسفانه به دلیل اقدام عجولانه و غیرمنطقی و نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، بسیاری از مردم پنداشتند جرم وی افشای واقعیت‌‎های محرمانه از فساد در بین مسئولین بوده است!
  البته وقوع این جریانات باعث شد آسیب‌‎های وارده به تحقیق و تفحص‌‎های مجلس نیز خودنمایی کند و به همین جهت در اصلاحیه‎ای که چندی قبل در آیین‌نامه داخلی مجلس صورت پذیرفت، برخی از این آسیب‌‎ها رفع شد. از جمله این‎که کارشناسان مورد وثوقی که قرار است از سوی هیئت‌‎های تحقیق و تفحص به‎کارگیری شوند، باید به تأیید هیئت رییسه مجلس برسند.
  نکته دیگری که در آخرین اصلاحیه قانون مذکور به آن تصریح شده و با توجه به تأیید شورای نگهبان قابل‎توجه است، این‌که تحقیق و تفحص از قوه قضاییه صرفا در ارتباط با «پرونده‎‎های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی» استثناء شده، که در واقع تأیید نظر مجلس در اختلاف‌نظر پیش آمده در این جریان است.
  * آیا خبری از پیگیری اشکالات وارده بر روند رسیدگی به اتهامات افرادی چون قائمی‎نسب، در دوران ریاست جدید قوه قضاییه دارید؟
  علاوه‎بر پیگیری گزارشی که خدمت آیت‎الله آملی لاریجانی ارسال شد و آقای خلفی رییس حوزه ریاست قوه نیز به نقل از ایشان بر پیگیری و جبران این موضوع تأکید کردند، مقام معظم رهبری به‎دنبال تظلم‎خواهی آقای قائمی‎نسب به ریاست محترم قوه قضاییه، دستور داده‎اند به موضوع رسیدگی کنند و اقداماتی انجام شده که صمیمانه از ایشان تشکر می‎کنم.
  اکنون نیز پرونده اقدامات صورت گرفته توسط برخی مسئولان از جمله بازپرس پرونده، دادستان سابق و برخی افراد شاخص دیگر که در پرونده به‎عنوان ضابطه عمل کرده‎اند نیز در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است.
  * برای رسیدن به چه جواب‎هایی، این همه زمان سکوت کردید؟
  ۱- تحقیق و تفحص از قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور نه تنها امری کاملا قانونی بوده، بلکه با موافقت کتبی رییس وقت قوه‌قضاییه انجام شده است.
  ۲- ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت تکلیف دستگاه‎‎ها را در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص مشخص کرده و عدم همکاری در این زمینه جرم تلقی شده است و از این جهت سازمان بازرسی کل کشور به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
  ۳- عوامل هیئت تحقیق و تفحص برخلاف قوانین و مقررات اقدام به افشاء اطلاعاتی کرده‌اند که قانونا به آن دسترسی داشته‌اند و از این جهت باید برابر قانون با آن‎‎ها برخورد شود.
  ۴- متأسفانه به‌طور ناروا و قبل از روشن شدن ابعاد قضیه، با مدیران و نیرو‎های کارآمد و انقلابی سازمان بازرسی کل کشور که از نیرو‎های ارزشی (بعضا جانباز و یا از خانواده سه شهید هستند) و علی‎رغم برخورداری از کارنامه‎‎های کاملا روشن، برخورد‎های غیرقانونی و قهر‌آمیز صورت پذیرفت، به‌خصوص آقای قائمی‌نسب که کاملا بی‌گناه بود، مورد ظلم قرار گرفت.
  ۵- بررسی دقیق و تأمل در رسیدگی به این جریان و پرونده اتهامی آقای قائمی‌نسب، برخی از واقعیت‌‎های تلخ در دستگاه قضایی را روشن می‌کند! و این نمونه‎ای است که نشان می‌دهد، قوه قضاییه که باید در آن قانون فصل‌الخطاب باشد، چگونه قانون نادیده گرفته می‌شود!
  واقعا جای سئوال دارد قوه قضاییه که خود باید داعیه‌دار قانون‌مداری باشد، چرا به خود اجازه داد مهمترین سازمان حاکمیتی و نظارتی کشور را که مسئول نظارت بر اجرای قوانین در کشور هست، به‌خاطر اجرای قانون و امر قانونی‌ای که اگر انجام نمی‌شد جرم بود، مورد مؤاخذه قرار دهد؟!
  * اگر نکته‎ای در انتها به‎نظرتان می‎رسد آن را هم بیان کنید؟
  در پایان از آن‎جا که هدف از طرح این مسائل آسیب‎شناسب و پیش‎گیری است، برای این‎که در آینده شاهد مسائل مشابه نباشیم، به نکاتی اشاره می‎کنم:
  ۱- با توجه به این‎که واکاوی این پرونده آسیب‎های کار قضایی را به‎خوبی نشان می‎دهد از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردم، این موضوع پی‎گیری شود.
  ۲- قانون می‎باید در همه‎جا و برای همه، فصل‎الخطاب باشد و التزام به قانون و قانون‎گرایی یک ارزش و قانونی‎شکنی یک ناهنجاری و ضد ارزش تلقی شود.
  ۳- قاضی می‎بایست فقط به حق، قانون و وجدان توجه کند.
  ۴- حفظ شأن و استقلال قاضی و جایگاه ناظر و بازرسی از ضرورت‎های مبارزه با فساد بوده و همواره می‎بایست مورد تأکید قرار گیرد.
  ۵- قاضی می‎بایست از پیش‎داوری بپرهیزد و قبل از تحقیق کامل و روشن شدن حقیقت از هرگونه اظهارنظر و تصمیم‎گیری بپرهیزد.
  ۶- قاضی نباید تحت فشار قرار گیرد و هیجانات احساسات و عوامل دیگر نباید آرامش و اشراف و حق‎طلبی را از او بگیرد و او را تحت تأثیر قرار دهد والا حق و عدالت قربانی خواهد شد.
  ۷- برای رسیدگی به پرونده‎های قضایی باید قضاتی انتخاب شوند که در موضوع پرونده اثباتا یا نفیا ذی‎نفع نباشند.
  ۸- بزرگترین آفت کار قضایی، سیاسی شدن پرونده و دستوری عمل کردن قاضی است تحلیل محتوایی و حقوقی این پرونده خصوصا کیفرخواست دادسرای تهران، حکم دادگاه بدوی و حکم دادگاه تجدیدنظر که دارای اهمیت ویژه‎ای است به آینده موکول می‎کنم، ان‎شاءالله تعالی.
  منبع : مجله پنجره

   
  • آقای حجت الاسلام نیازی تمام بحث و جدلش این است که کار غیر قانونی !!! اطلاع رسانی به آقای پالیزدار (نماینده مجلس) مبنی بر رانت خواری و چپاول عده ای از زعما کار او و سازمانش نبوده و بیجهت مورد ظلم قرار گرفته اند. اما اصل ماجرا ی چپاول اصلا مطرح نیست و لابد نباید هم باشد و در اینکه پالیزدار مجرم بوده ایشان ایرادی ندارند!!! جل العجب

    
 27. باسلام ايران افغانستان واز آن بدتر هم كه بشود باز اين بنگاه دروغ ودغل وجهالت پراكني اين مردم ساده را فريب مي دهد من بارها به دوستان مي گويم اگر صدا وسيما را فقط يك سال به من بدهند اگر بخواهم كاري مي كنم كه تمام دسته هاي عزاداري محرم وصفر براي كشته گان

   
  • ببخشيد ناقص ارسال شد ادامه :لشكر عمر سعد به خيابان بيايند !!!!

    
   • چه جالب!صاحبان نیرنگ و تزویر و راس آنها رهبر فقید که بزرگترین جفا را در حق ملت ایران کرد در دوره سلطنت سابق مکرر می گفتند تلویزیون را 15 سال به ما بدهند ببینند چه مملکتی درست می کنیم اگر بد بود خودمان کنار می رویم و اکنون گویا بعد از 36 سال نکبت دامنگیر ما بازهم خیال کنار رفتن ندارند.با اینگونه اظهارات انسان عاقل تاسف می خورد که گویا قرار است بازهم در بر همان پاشنه بچرخد.چشمها را باید شست.جور دیگر باید دید.

     
 28. شاید هزار راه باشد برای فهمیدن ریشه گرفتاری های این سرزمین. یکی از آن ها هم عمیق شدن در ادبیات مسئولان از یک سو، و مقایسه این ادبیات با آن چیزی است که شما در کوی و برزن می شنوید، یا در روزنامه های داخلی میخوانید.

  نگاه کنید، جمله های زیر روزانه ده ها و شاید صدها بار در وب سایت ها و روزنامه های داخلی و محاورات روزانه، دست به دست می شوند، که نشان از بیماری عمیق و مزمن اقتصاد کشور دارد:

  زمین خواری، رانت خواری، ربا خواری، جیره خواری، ویژه خواری، مفت خواری، رشوه خواری، زورگیری، دلال بازی، دانه درشت، تکدی گری، یقه سفید، سفته بازی، پارتی بازی، نوکیسه گی، خویشاوندسالاری، خفت گیری، باج گیری، آقازاده، کارتن خوابی، کودکان کار، کارچاق کنی، احتکار، غارت بیت المال، فساد اداری سیستماتیک، اختلاس، اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی، ضعف نظارت، دست های پشت پرده، ویترین، درامدهای نامشروع، انحصار، التهاب بازار، شبه دولتی ها، مافیای خودرو، برداشت بی رویه معادن، سونامی فساد اقتصادی، عدم شفافیت…

  حالا شما نگاه کنید تکیه کلام های مسئولان تراز اول کشورمان را:

  دشمن، صدور انقلاب، فتنه، ایادی، منحوس، خبیث، رجزخوانی، مذبوحانه، ملت ایران، نجات مستضعفان جهان، ارزش ها، مقدس، قدرت های استکباری جهان، جبهه کفر، خدعه، ضرورت مقابله، توطئه، غفلت، پنجه آهنین، چشم طمع، تفرقه، جهاد، قسم خورده، بمباران تبلیغاتی، مغرضانه، مصلحت، تهاجم، نگاه چپ، اضمحلال، اسلام ناب، حربه، بمباران فرهنگی، اسلام آمریکایی، غرب ستیزی، جهانخوار، نفاق، سیلی، جنگ نرم، خار در چشم، سلاح دشمن، دسیسه، اختلاف افکنی، اسلام دروغین، دشمن شناسی، مستمسک، مترسک، قدرت ایمان جوانان، دندان شکن…

  این دو گروه نامتجانس لغات را که کنار هم می گذارید، یک تئوری کم کم در ذهنتان جان می گیرد: در استفاده از واژه های آرمانگرایانه اما پوک، عمدی در کار است برای سرگرم کردن و شاید تحمیق مردمان، و از آنسو، میدان دادن به بابک زنجانی های نوکیسه و جاه طلب، برای ریز ریز کردن ثروت های این کشور، و به قول آقای نوری زاد، پرت کردن سهم اندکی جلوی مردم، برای ساکت کردنشان.

  این یعنی مردم! بابک زنجانی پول نفت را برد و تقسیم کرد و خورد؟ بی خیال!
  برای خواندن رقم صفرهای اختلاس ها باید عینک به چشم زد؟ بی خیال!
  پول نفت دود شد؟ بی خیال!
  صدور انقلاب را بچسبید!
  آرمان های انقلاب را داشته باشید!
  اضمحلال غرب را ببینید!
  دسیسه های دشمن را رسوا کنید! و …

  نتیجه اش می شود جوانان آبرومندی چون جاسم، که شرف دارند، انرژی دارند، فهم دارند، زور بازو دارند، وطن دوستی دارند، اما کار؟ ندارند. و نتیجه دیگرش هم البته می شود نوکیسگی و پدیده های به نام “دِ ریچ کیدز آو تهران”، که نیازی به شرح ندارد.

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

85 queries in 1103 seconds.