سر تیتر خبرها
نامه ی سی ام محمد نوری زاد به رهبر

نامه ی سی ام محمد نوری زاد به رهبر

 

به نام خدایی که راه گشود
 رفتن یا نرفتن، مسئله این است!
سلام به محضررهبرگرامی
حضرت آیت الله خامنه ای
سالروزبرآمدن جمهوری اسلامی است و من هدیه ای آورده ام برای این روزهای تلخ جناب شما ازجنس لبخند، ازجنس شادمانی، ازجنس امید وشوق وسرفرازی، ازجنس نور، ازجنس هرچه که شما اراده فرمایید. اصلاً ازجنس چیزهایی که ازدسترس همه ی ثروتمندان و همه ی سرشناسان وهمه ی دشمنانی که شما به هربهانه از آنها یاد می فرمایید خارج است ومن آن را مخصوص جناب شما با زرورقی ازغیرت مندی ومردانگی وعیاری کادوپیچ کرده ام تا به محضِ یک عنایتِ مختصرویک رخصتِ مختصرترتقدیمتان کنم.

راستی این روزها به چه متمایلید آقا؟ چه آرزوهایی درسرمی پرورانید؟ دوست ندارید دستی ازغیب که نه، ازآستین همین مردم ماتم زده برآید وشما را ازمتن هراس ها وزخم ها وآسیب ها وتلخکامی ها برهاند وبراریکه ای ازدلهای مردمان بنشاند؟ اطمینان دارم که خواهید فرمود بلی من بویژه این روزها به یک چنین آرزویی متمایلم وخواهان عملی شدنِ آنم.
وحتی ای بسا هیجان زده فریاد برآورید: آهای ای محمد نوری زاد، بگوببینم مگر می شود ناگهان ازنگرانی های استخوان سوزاین روزها تهی گشت وهمزمان درهای بسته ی دلِ مردمان را وا گشود وبه کانونی ازرضایتِ آنان راه یافت ودرهمانجا خانه کرد ومرتب ازبرکات ذکرها وسپاس ها وشگفتی های شان ارتزاق کرد؟ که می گویم: بله آقا، چرا که نشود. من متن یک معامله را پیش روی جناب شما وا می گشایم. نیک بنگرید: طبقِ این معامله وقرارداد، شما چیزی می پردازید ومردم، همین هایی را که گفته آمد تقدیم شما می کنند.

می بینید چه معامله ی خیرخواهانه ومنصفانه وهوشمندانه ونیکفرجامانه ای ست؟ طرف قرارداد با این که می بیند آسیب دیده وعمرش هدررفته وفرزندانش به پیریِ زودرس دچارشده اند، بازهمچنان جانب جناب شما را می گیرد ومعرکه ای ازنیکفرجامی را برای شما تدارک می بیند. با امضای این قرارداد، شما صادقانه می پذیرید که دراین بیست و چند سالِ رهبری، آن نبوده اید که باید می بودید. همین ودیگرهیچ.

فکرنمی کنم قراردادی به این خوشایندی درعمرتان با کسی وکسانی بسته باشید. که چه؟ که شما با آن که وظیفه ی معهود خود را بجای نیاورده اید وبرسرِطرفِ قرارداد سیلابی ازخسارت وآسیب جاری فرموده اید اما همو- طرف قرارداد – شما را برمی گیرد وغبارپریشانی ازجمال شما می زداید ودست نازنین شما را می گیرد ومی برد کجا؟ وسط دلش! ودرآنجا شما را برتختی که ملاتِ پایه هایش محبت ومهراست می نشاند. حالا شاید خود شما اصراربفرمایید که: من می خواهم یک به یک آسیب ها وخسارت های دورانِ رهبری ام درمتن قرارداد آورده شود. که این نیزپیشنهاد خوبی است. چرا؟

هم به این دلیل که دوطرفِ معامله – حداقل پیش وجدان خودشان – اقناع می شوند، وهم بخاطراین که این قرارداد بصورت یک سند تاریخی برای آیندگان باقی می ماند تا همان آیندگان بدانند تا قیام قیامت باید ازجناب شما به نیکی یاد کنند و نسل اندرنسل وامدارشجاعت وهوشمندی وحرّیت وکیخسروگونگی شما باشند. پس من با اجازه ی جناب شما نه همه بل تعدادی ازآن موارد را درمتن قرارداد می گنجانم وبسرعت می رویم سروقتِ امضای آن. به محضِ امضای قرارداد، مردم شما را برسردست می گیرند ومی برند آنجایی که گفتم ملاتِ پایه های تختش محبت ومهراست. پیشنهاد می کنم ذهن مبارک تان رااصلاً درگیراین مواردی که من برمی شمرم نفرمایید وبه تلخی هایش نیزاعتنا نکنید ومستقیم به غوغای بعد ازامضای قرارداد بیندیشید وهمان تخت مهرومحبتی که جایش کجاست؟ براریکه ی دل ها:

یک: شما دراین بیست وچند سال رهبری نشان داده اید که به راحتی فریب می خورید وبه راحتی اشتباه می کنید وبه راحتی برانجام خطاهای خود اصرارمی ورزید. وحال آن که قراربوده شما آگاه باشید وهوشمند باشید وقانونگرا. نه این که مدام به دام رنگینِ دسیسه گران بیفتید وخود نیزبه همین صفت متّصف شوید. یا قراربوده اگریک زمانی خطایی مرتکب شدید بدون شرم وبدون فوت وقت، روی درروی مردم بایستید وبه خطاهای خود اعتراف کنید وازمردم پوزش بخواهید. نه این که نخست خطا را به گردن دیگران بیندازید وسپس خود به انتقاد ازآن بپردازید.

دو: شما ویاران همراهتان درسالهای نخستِ بعد ازانقلاب، با فریاد های الله اکبردرمجلس، آقای بنی صدررا بخاطراین که کفایت سیاسی اش کامل نیست ازجایگاه ریاست جمهوری کنارگذاردید. خوب، چه ایرادی دارد؟ تصمیمی بوده که شما درآن زمان اتخاذ فرمودید وحتماً نیزبرای آن تصمیم ادلّه های متقنی فراهم آورده بودید. پرسش این که آیا خداوکیلی میزانِ دانش وفهم وآگاهیِ شما نه تنها دروادیِ سیاست، بل درحوزه های اقتصادی وامنیتی واطلاعاتی ونظامی واجتماعی وفرهنگی وبین المللی نیزازکفایتِ مکفی برخورداربوده است وهست؟ اگربفرمایید بلی، باید برای این بلی دلیل درست بیاورید. مثلاً بفرمایید این تصمیمات من دراین جاها ودراین موارد باعث شده که کشورازاین نقطه ی سفلی به این نقطه علیا نقل مکان کند.

واگرنه، قبول می فرمایید که کفایت های همه جانبه ی شما برای رهبریِ این مردم کافی نبوده ونیست، دراین صورت خودِ جناب شما کتاب قانون اساسی واسلامی را وابگشایید تا همه بدانیم قانون درباره ی رهبری که کفایت های همه جانبه اش ناکافی ومعکوس است، چه می گوید؟ ما برای این که جانب انصاف را رعایت کرده باشیم وازاین سندِ قرارداد چراغی بربیفروزیم برای آیندگانمان، آن را به استدلال می آراییم ودرآن به اشاره یِ چند مورد از ناکافی بودنِ کفایت های جناب شما بسنده می کنیم.

سه: شما دراین سالهای رهبری، دست برهرچه که نهاده اید، ازهمانجا مفسده ها برآمده است. فرهنگ؟ واویلا. امنیت؟ عجبا. اقتصاد ورشد وآرامش وآبادانی؟ ای بدا. دریک مثال، به غوغای ” تهاجم فرهنگی” وداستان”عوام وخواصِ” شما اشاره می کنم که شما سال ها هرچه دراین دو وادی بیشترمتمرکزشدید جامعه را به مفسده های بیشتری مبتلا فرمودید.

چهار: به راحتی فریب روسها را خوردید وبا ریسمان آنها به اعماق هسته ای فروشدید تا مگربا دستیابی به بمب اتمی دست به گلوی اسراییل وآمریکا ببرید واسم خود را با شجاعت بیامیزید ومدال آن را برگردن تاریخِ این مرزوبوم بیاویزید. روسها شما را بر زانوی خود نشاندند و پولهای مردم را با امضای شما برداشتند وبردند وآشغال های هسته ای خود را برای سرگرم شدن شما پیش روی شما فرش کردند وبرای شما فرصتی فراهم آوردند تا هرچه می خواهید شعاربدهید ورجزبخوانید وبرای آمریکا واسراییل خط ونشان بکشید وهمزمان به همان مدال شجاعت بیندیشید.
شما هرگزندانستید واکنون نیزنمی دانید که: به موازات نفرتی که شما برسراسراییل می باریدید ومی بارید، کارگزارانِ نفوذیِ اسراییل درهیبت سرداران سپاه واحمدی نژاد وجناب شریعتمداریِ کیهان، خواسته های اسراییل را ازامضاها وفریادهای شما برمی کشیدند وهنوزنیزبرمی کشند.

پنج: شما برای این که هست ونیستِ جامعه پیش پای جناب شما فرش شود، به ترساندنِ همگان حریص شدید. همگان را ترساندید وزبان مردم را به لکنت انداختید. جوری که ازمجلس شورای اسلامی اصطبلی پرداختید که درآن، صورت های انسانی، به مضحکه های حیوانی مشغولند. من البته جناب علی مطهری را ازاین اصطبل گند زده بیرون می کشم. مجلسی که دریک قلم، خون ستاربهشتی وصدها وصدها خون دیگررا دید وانکارشان کرد. ویا مجلسی که شلتاق های ویرانگراحمدی نژاد را دید وطبق خواسته ی شما راه بررواج حماقت های او گشود. مجلسی که جرأتِ نُطُق کشیدن ندارد تا شما را به هزاررفتارنادرستتان هشداردهد.

شش: شما چهره ی دستگاه قضایی را به حیاط خلوت خواسته های خود بدل فرموده اید وهیچگاه اجازه نفرموده اید دراین دستگاه، یک خودیِ خاطی تأدیب شود ومجازات ببیند. به اشاره ی جناب شما لشگری ازخاطیانِ خودی ازمهلکه های قضایی بدرجسته اند وطلبکارانه به بُهت مردمان خندیده اند. یک قلم بگویم؟ جلال الدین فارسیِ قاتل. بازبگویم؟ همه ی زندانیان واعدامیان سیاسی درهمه ی سالهای پس ازانقلاب. که اغلبشان بی طیِّ مسیرِدرستِ قضایی به تیغ جفای این
دستگاه – که خود مرعوب وزارت اطلاعات وسپاه است – زخمی شدند. که یا کشتندشان یا به زندان های بی دلیل گرفتارشان کردند.

بیش ازبیست وهشت سال پاکمردی چون مهندس عباس امیرانتظام بنا به فرمان جناب شما درزندان های مخوف شما آسیب دید وجناب شما بموازات آسیب های توفنده ای که برجسم وجان اوجاری می شد مست قدرت وامنیت وآرامش بودید. واصلاً نیزبه این اعتنا نبستید که جنابتان رهبراسلامی وشیعیِ این مردم است. که درهرکجای جهان اگربی عدالتی وبی قانونی وخاصه خواری جاری است، درکانون وحیطه ی رهبریِ شما نباید چنین باشد.

هفت: شورای نگهبان ومجلس خبرگان را آنچنان سطحی وآشکاربه طنزگاهِ متملقانِ ووابستگانِ خود بدل فرموده اید که هیچ نماینده وعضوی جرأت نکند یا نخواهد که برخسارت های جاریِ جناب شما انگشت نهد وبقای شما را درمسند رهبری به مخاطره اندازد یا به چالش بکشد.

هشت: ستاد اجرایی فرمان امام را که قراربوده بساطش چند ماهه برچیده شود، ویا تشکیلات عریض وطویل آستان قدس و برخی دستگاههای با نام وبی نام دیگررا به اسم خزانه ی شخصی خود سند زده اید وهرگزاجازه نداده اید نماینده ای ازیک دستگاه دولتی حتی بدانها چپ بنگرد وحساب وکتابی ازآنان طلب کند.

نه: با مسئولیت شخصی خود وبدون ارجاع به افکارعمومی، بشکلی گسترده درامورداخلی کشورهایی چون افغانستان وعراق وسوریه ولبنان وفلسطین دخالت کرده اید ودراین راه هم خسارت های جبران ناپذیری به آبرو وبه داشته های کشوروارد آورده اید وهم پولهای کلان مردم را بی اجازه ی مردم به این کشورها بخشوده اید واحتمالاً همچنان نیزمی بخشید.

ده: کاری کرده اید که بجزخودتان هیچ رییس جمهوری ازآسیب ومفسده درامان نمانده باشد. مگرمی شود ازبنی صدرتا هاشمی تا خاتمی همه وهمه ناجوربوده باشند ویک احمدی نژاد همان باشد که شما خواهانِ آنید؟

یازده: احمدی نژاد را ازانبان بیت مکرم خود برکشیدید وبدو میدان دادید تا همچویک بی پروای بی چاک ودهان هاشمی یا هرکه را که درمدارنفرت شماست بخاک اندازد وذلیل کند وخود نیزمثل یک خادم و خدمتکار دربرابرشما دست به سینه بایستد وخواسته های شما را بی مزاحمتِ قانون اجابت کند ودقیقاً آن باشد که شما می خواهید. وآنگاه که همان فرد بی چاک ودهان به سمت خود شما خیزبرداشت، همین شمای رهبرفرزانه، برای افشا نشدن مفسده های فرزندان وخویشان واطرافیان تان برای اوفضا پرداختید وراه های بسته را به روی او واگشودید.

دوازده: اگردرکارنامه ی رهبری شما جزفضاحت هسته ای هیچ نباشد، عدم کفایت شما دربایستگی های رهبری قطعی ومحرزاست. این را نه یک دشمنِ خونیِ شما، که دوست شما – محمد نوری زاد – می گوید.

سیزده: جامعه ای که آراسته اید، یک جامعه ی هردمبیل وترسیده ودزد ودزد زده ومعتاد وبیکاروپریشان وگیج ومنگ وتحقیرشده وغارت شده هم درعرصه های داخلی وهم درمجامع بین المللی ست. با دزدانی عربده کش که قبه های سرداری شان را خود جناب شما بردوششان چسبانده اید وهمزمان موانع راهشان را دربلعیدن وبالا کشیدن اموال مردم به دستوری وامریه ای برچیده اید.

چهارده: روحانیت ومراجع را به چند شاخه شقه شقه فرموده اید والبته خیلی ها را نیزذلیل خواسته های خود کرده اید. اینان را یا نمک گیرشان ساخته اید یا ترسانده اید یا رانده اید. راستی آقا جان، مگرنه این که شجاعت، یک ضرورت حتمی دربساط مرجعیت است؟ چرا اکثریت قریب به اتفاق مراجع ما شجاع نیستند وازجناب شما والبته ازشعبون بی مخ های دستگاه شما بشدت درهراس اند ونگران این هستند که به فرجام آقایان شریعتمداری ومنتظری وصانعی دچارشوند؟

پانزده: قبول می فرمایید که اسلام را ذلیل فرموده اید آقاجان. تا پیش ازانقلاب شیعه وسنی درکنارهم می زیستند ودرهیچ کجای جهان این دو را مشاجره ای ومجادله ای درمیان نبود. با ظهورجمهوری اسلامی ایران والبته با مدیریت مجدانه ی جناب شما دراین سالهای رهبری، وبا توهین ها وکجروی ها وفروکاستنِ شأنِ هموطنان سنی مان ازیکسوی، وبا سردادن فریادهای منافقانه ی وحدت از دیگرسوی ، به ظهورغده ی سرطانی ای توفیق یافته اید به اسم طالبان والقاعده که درگلوی مبارک جناب شما وسایرمسلمانان جهان جا خوش کرده جوری که نه پایین می رود ونه برمی آید وازهمانجا به خراش اندازی ونابودیِ چیزکی به اسم مسلمانی وآبروی مسلمانان مشغول است. بله آقا، ما به مقدسات آنان توهین کردیم وهیچ شان انگاشتیم وآنان با جلیقه های انتحاری برای ما آغوش گشودند.

شانزده: من گاه به این می اندیشیدم که مشکل شما نداشتن شناخت ازجهان مدرن است. که دراین جهان، داستان مذهب وگرایشات دینی داستانی حاشیه ای وفردی ودرونی است وکلاًدرآن جوامع، حساسیت های دینی ازصورت جامعه کوچیده وبه درون افراد پناه برده وهرگزنیزفرصتی برای ظهورنمی یابند. مدت هاست که دانسته ام جناب شما نه تنها ازجهان مدرن، که شناختی نیزازجامعه ی خویش ندارید. شما خدا وکیلی چقدرکردستان را خوزستان را بلوچستان را وهمین تهران را می شناسید؟

شما که خوش سخن اید، تلاش کنید یک دقیقه – آری یک دقیقه – بدون شعاروبدون بکاربردن واژگان کلیشه ای درباره ی مردم ایران صحبت کنید. به امرجناب شما اقلیت های اعتقادی هرگزفرصتی برای برآمدن واستخدام وقرارگرفتن درجایگاه های بایسته ی کشورشان را که نداشته اند، به مختصربهانه ای نیز دستگیرشده اند ودرزندان یا اعدام یا بی دلیل درحبس مانده اند. به محض قرارگرفتن دریک محفل سنی یا زرتشتی یا یهودی شما اما به وادی شعارگریزمی زنید وهیچ نیزبه این نمی اندیشید که اگربشود بریک حباب پوک خانه ساخت به تربیت ناشی ازشعارنیزمی توان دل بست.

هفده: شما سرمایه های نقدی وانسانیِ کشوررا یا تباه فرموده اید یا از ریخت انداخته اید آقا. جامعه ای پرداخته اید بی نخبه وانبوه ازمداحان. جامعه ی بی نخبه ومداح محور، مطلوب ترین فضا وفرصت را برای رفتارهای ناجورحکومتی فراخ کرده است. جامعه ی بی نخبه ومداح محورِامروزما، درست همان است که شما خواسته اید ومی خواهید. چرا که دریک ساختاردرست وپسندیده وقانونی، آقا مجتبای شما فرصت جولان نمی یابد وسپاه واطلاعات فرش زیرپای شما نمی شوند. سخن ازاطلاعات شد، شما خبردارید آیا چرا آقای روحانی وهمکاران او را هنوزکه هنوزاست به وزارت اطلاعات راه نداده اند؟

هجده: این مختصرنشان می دهد که شما به حوزه ی عمومیِ “حق الناس” پای نهاده اید ودرهمان حوزه به برداشت های خصوصی مشغولید. این ورود نابجا اگرازیک رهبرویک رییس جمهورِخدا ناباور روی بدهد، شاید پذیرفتنی ترباشد تا شما که خود را مغزاسلام ناب می دانید واحتمالاً که نه قطعاً خود را نایب امام زمان می دانید ومطمئناً نیزبه سرای باقی ایمان دارید وراجع به حق الناس ومطالبات اخرویِ آن ساعت ها سخن گفته اید ومیلیون ها مخاطب خود را به رعایت آن تشویق وترغیب وتحکم فرموده اید.

نوزده: امروزیکی ازحق الناس هایی که شما ازحقوق حتمیِ مردم برداشته اید وهمچنان نیزبه برداشتن های خود اصرارمی ورزید، حق انتخاب است. شما مردم را ازحق انتخابشان بازداشته اید. شما آنان را درهربزنگاهِ انتخاب، با دوزوکلک های امنیتی به بن بست هایی می کشانید که بناچارهمانی را انتخاب کنند که شما بدو متمایلید.

بیست: شما مردم را به انتخاب خودتان مجبورفرموده اید. واین، یک نقضِ غرضِ آشکاربا رهبریت اسلامی شماست. اگرقرآن فرموده: لااکراه فی الدین، این اکراه درپذیرش اجباریِ یک رهبر، به مراتب سهمگین ترونافذترازپذیرش اجباری دین است. لااکراه فی الدین یعنی آقای خامنه ای شما اجازه ندارید هم خود را وهم جمهوری اسلامی برمردم تحمیل کنید وازآنان بخواهید که همه ی مقدرات خود ونسل های خودرا به شما تفویض کنند. وحال آنکه شما سال هاست به همین کارِتحمیلی مشغولید ومردم را ازانتخاب آگاهانه وآزاد ومستقلشان بازداشته اید ومحرومشان فرموده اید.

بیست ویک: شما تا کنون هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه درقبال مسئولیت های متعددی که برهمه ی آنها احاطه بسته اید، پاسخگونبوده اید. هیچگاه درهیچ مناظره ای شرکت نجسته اید وبه پرسش های صریح کسی ونماینده ای پاسخ نگفته اید. واین، یعنی چنگ بردن به همان “حق الناس”. همین تباه سازی های حق الناسی ست که می گویم شما را کفایتی برای رهبری نگذارده است.

بیست ودو: یکی ازبزرگترین حق الناس هایی که شما آن را بخاک انداخته اید وهمچنان اسلام اسلام نیزمی فرمایید، گریزازقانون است. این شما بوده وهستید که بسیج وبسیجی را تا قلچماقانی فحاش وهتاک وتخریبگرتنزل داده اید. جوری که به هرفرموده ویا حتی به هرنافرموده ی جناب شما مثل صاعقه برسرمنتقدان ومعترضان ومراجع مغایر فرود می آیند وبساطشان بهم می ریزند تا به آنان بفهمانند دراینجا چه کسی برسرکاراست وچه می گوید وچه می خواهد. شما هرگزبه قانون مقید نبوده اید وهماره خود را فراترازقانون دانسته اید. یک پرسش قانونی: راستی چرا گردشِ مالیِ بیت مکرم شما وهرآنچه را که شما وکارگزاران مستقیم وخویشاوندان شما ازپول مردم برمی دارید وبرمی دارند، مشخص وآشکارنیست وهیچگاه حسابرسی نمی شود؟

واما امضای قرارداد:

به محض امضای این قرارداد، شما داوطلبانه وآبرومندانه وبی سروصدا – همچون کیخسرو- به اسم استراحت وعبادت ازرهبری کنارمی روید وعرصه را برای انتخاب همه جانبه ی مردم وا می گشایید. مردم درقبال این رفتارشما چه می کنند؟ شما را به درون پرمهرخود راه می دهند وشما را برهمان تختی می نشانند که ملات پایه هایش ازمحبت ومهراست. وگرنه….. نه، اصلاً دلم نمی خواهد به این “وگرنه” بپردازم وآینده ی عنقریب شما را واشکافی کنم. اجازه بدهید مثبت اندیشی را برگزینیم وهمان پایان خوش وآن تختی را برای شما آرزوکنیم که ملات پایه هایش ازمحبت ومهراست.

با احترام وادب
محمد نوری زاد
یازدهم بهمن ماه سال نود ودو – تهرانShare This Post

درباره محمد نوری زاد

208 نظر

 1. سلام
  من از شما آقای نوری زاد یه سوال دارم چرا با این همه اطلاعاتی که شما دارید موصاد و سیا دعوت نامه ای به شما نمی دهد؟
  آقای نوری زاد من از شما می خواهم که اگر مدرکی مبنی بر دزد بودن آقایانی که گفتید دارید به مردم نشان بدهید.

   
 2. بخدا هر چه زور می زنم حرفات رو باور کنم نمی تونم . چون یک روز از اون طرف بوم افتادی ، امروز از این طرف. تا فردا چه شود . مثل پرچم نباش فرزند ، هر روز با باد به سویی !!!!!!!!!!

   
  • اولا خیلی خوشحالم که انقدر در کشور ما ازادی هست که کسی می تواند دیدگاه خودرا بیان کند .اقای نوریزاد شما بیشتر
   تاریک فکر هستیدتاروشن فکر شما رهبررا ناآگاه به مسایل کشورمیدانید و خودراآگاه شمابیشتردرتوهم سیرمی کنید.کسی
   که بارسانه های بیگانه پسرخاله باشدایا می شود دلسوز مردم باشد. اگر از کلمه شعبان بی مخ نسبت به دیگران استفاده
   می کنید چه کلمه لایق خودتونه (مزدور _ اجنبی _جاسوس امریکااسراییل …….)موقعی که امام امریکارا شیطان بزرگ خطاب
   می کند شمابارسانه انها گفتگو میکنید .فکر میکنیدانهادلشان به مردم ایران میسوزه شما هنوز فرق بین دوست دشمن را
   نمی توانید تشخیص دهید بعد می خوانید برای رهبر ونظام نقشه راه نشان دهید برو عمو کشکتو بساب .شما چون ادم
   کوچکی هستید ومیخواهید سری تو سرا دربیاورید اینکارها انجام میدهید شاید بزرگ شوید ولی راه را اشتباهی انتخاب
   کردی . راهی که تو میری توش ذلت هست نه عزت کاری کن که فردای قیامت جو اب امام و شهدا رابتوانی بدهی

    
   • حداقل نوریزاد فردا با وجدان راحت میمیره و در قلب 75 میلیون ایرانه گرسنه از غارت هسته ای اقا تا ابد زنده است و شما چاپلوسان و متملقان پول و مقام به لجنزار تاریخ میروید درود به شرف نوریزاد

     
 3. هموطن وقتی این دیکتاتوررانمی خواهیم یعنی یه دیکتاتوردیگه بایدجای اون بیاد

   
 4. //////// لکه ننگی درتاریخ

   
 5. سلام محمد آقا
  از شبکه ها و سایتهای خبری مطلع شدم که بواسطه تداوم دادخواهی و آزادگی و عقلانیت شما متاسفانه از سوی عوامل آقا سید علی آقا!! جراحتی بر پیشانی شما وارد شده و ابرویتان شکافته. ناخوداگاه یاد امام اولمان افتادم که همانند شما او نیز فرقش تا ابرو شکافت و امروز تنها یادش هست اما این آقا سید علی آقا کجا و آن علی کجا… او با خدا شدن جنگید و این در جنگ است برای خدا شدن. او تحجر در عقیده و تدین مندراوردی را چشم فتنه میدانست و اما این پرداختن به آنرا بصیرت و آگاهی و اسلام ناب محمدی میداند. او برای مردم از خودش شروع می کرد و با نیت صادقانه برای خدمت مردم به ته چاه میرفت و قنات حفر می کرد که پس از ۱۴۰۰ سال همچون زمزم همچنان جاریست (چون برای خدا بود و صاحبش خداست) اما این هرچه کرده شعار و فریب و دروغ و ریا ست
  با این اوضاع شرم آور از خداوند بزرگ امید طول عمر با عزت و سربلندی روز افزون برای شما آرزومندم.
  به امید روزیکه من هم در قامت شما وجاهت آزادگی یابم

   
 6. با سلام؛فکر میکنم ادله جمع دلیل باشه و جمع بسته نمیشه و واژه ادله ها در بند دوم نامه غلط باشه :
  «دو: شما ویاران همراهتان درسالهای نخستِ بعد ازانقلاب، با فریاد های الله اکبردرمجلس، آقای بنی صدررا بخاطراین که کفایت سیاسی اش کامل نیست ازجایگاه ریاست جمهوری کنارگذاردید. خوب، چه ایرادی دارد؟ تصمیمی بوده که شما درآن زمان اتخاذ فرمودید وحتماً نیزبرای آن تصمیم[ ادلّه های متقنی] فراهم آورده بودید»

   
 7. به نظر من در این نامه باید به جای کلمه “اصطبل” از “طویله”استفاده می کردیدتا به شخصیت “اسب”توهین نشود.گو اینکه شان لغت “طویله” هم برای این مفتخوران دستمال به دست آقا زیاد است.

   
 8. اگر حق را می شناختی خوب را از بد تشخیص میدادی حرفای نوریزاد که حرف دل اکثریت مردم ایران است آدمکی مثل تو میگوی چرت وپرت احتمال داره شما هم از اون دزدای بی سرو پا وغارت گر حق مردم هستی که این قدر نفهم هستی درود بر نوریزاد عزیز به امید روزی که هر ایرانی یک اخوند دزدفریب کار را بتواند به سزای اعمالش برساند

   
 9. درود بر شما حفظکم الله

   
 10. الهی یا حمید بحق محمد ویاعالی بحق علی ویا فاطر بحق فاطمه ویامحسن بحق الحسین ویا قدیم الاحسان بحق الحسین صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِِ مُحَمَّدٍ وَ العن ال////// وانصاره فی الدنیا والآخره بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ

   
 11. آقاى صديقى وقتى شما خدا را انتخاب كننده آقاى خامنه اى مى خوانيد چطور از جوانان انتظار داريد كه باز هم خدا پرست باشند ؟صداى خدا را از زبان نماينده اش نمى شنويد كه مى گويد :كشش ندين قضيه رو . اگر درست تميز داده باشم -پس از چند بار خواندن نامه آقاى نوريزاد -چكيده همه سخنان دلسوزانه ايشان اين است :شما كه رهبر خواسته هاى خود هستيد چه حقى داريد كه رهبر مردم باشيد ؟حالا گويا آقاى صديقى پاسخ به همين پرسش داده اند .مى ماند اين مشكل كه ايشان هيچ مسؤوليتى براى خود قائل نيستند كه شرافتمندانه حتى يك و فقط يك دليل براى ادعاى هوائي خود بياورند .همين جا در همين سايت فكر مى كنم همه دوستان مشتاق شنيدن أدله ايشان و پاسخگويي به ايشان هستند .و با پوزش از دوستانى كه شايد بناحق از جانب شان به خود حق سخنگويي داده ام حدس مى زنم كه در اين يك مورد تفاوتى ميان دوستان مذهبى و غير مذهبى نباشد .چون جناب شما ولايت را از نبوت و الوهيت هم مقدس تر كرده ايد .در تاريخ مغول آمده است كه چنگيز پس از كشتن ها و تجاوز ها و آتش زدن ها و ميگسارى. و بزم و طرب در مسجد بخارا راهى مصلا شد و رفت بالاى منبر و فرياد زد :اى مردم من نماينده خدا هستم كه براى عذاب شما مآمور شده ام .در موضع قدرت چنگيز هم مدعى برگزيدگى از جانب خدا مى شود .حالا جناب صديقى از آن بالا بيا پايين و در اين سايت ارجمند كلام را با كلام پاسخ بگير .اگر ادعا حق است من هم از همين جا مى گويم :من خود خدا هستم

   
 12. بنا به گفته اقای صدیقی باید گفت یزید و بن زیاد را هم خداوند برگزیده بود زیرا انرژی زیادی در کشتن مردم بالا کشیدن بیت المال فساد مالی و اخلاقی ودینی دستگاه حکومت خود و ایجاد خفه قان داشتند معاویه که انرژی بیشتری از ایشان داشت انرژی و بصیرت یزید در شناختن عوامل فتنه به انازه ای بود که شورش حسین بن علی را فهمیده وبا انرژی بالایی انرا سرکوب کرده و او را کشت خداوند منان این انسانهای پر انرژی را چه خوب بر میگزیند کسی نیست بگوید برادر صدیقی منافق شما بویی از دینداری نبرده اید چرا به جای پیروی درست از دین واطاعت خدا چرا سعی دارید سیما واصل دین را که همان مبارزه با ظالم است را عوض کنید ودین دلخواه خود را که سراسر فساد در زمین است به خورد مردم بدهید هر کودکی در این حکومت می اندیشد به شباهت زیاد ان باحکومت بنزیاد پی میبرد برادر من.

   
 13. جناب نوری زاد با سلام خداوند متعال به شما دانشمند مهربان اجر جزیل عنایت فرماید

   
 14. شمامثل ادم بنويس هرمنظورى دارى خودتى ادم شو مشمام

   
 15. آقای نوریزاد عزیز سلام
  شما که امر به معروف ونهی از منکر را با شجاعت تمام به مردم می آموزید توجه کنید که اصطبل نامیدن مجلس توهین است حال نمی دانم توهین به اسب است یا توهین به نمایندگان محترم دستچین شده؟؟؟

   
 16. اسپنديار از تهران

  جناب نوريزاد چگونه با روحيه آزاديخواهى كه در وجود شماست ، سالها با آخوند شكم پرست همكارى كرديد ؟ به آغوش مردم گرسنه و ستمديده ايران ، در بند آخونديسم خوش آمدى گرامى .

   
 17. نوريزاد عزيز آيا مى دانيد كه در دل آزايخوان ايران جاى داريد ؟

   
 18. نورى زاد عزيز:اين فضاحت هسته روزى بايد به پايان مى رسيد .آقاى روحانى كه خودشان روزى از هيزم بياران اين معركه ضد ملى بوده اند الان توافق ژنو را بر وفق منافع ملى مى دانند .اگر كمى روراست تر بودند اسم دقيق ترى به مسما (توافق ژنو.)مى دادند:جلوگيرى از ضرر ملى ..

   
 19. متاسفم که بعد از 35سال هنوز در خوابی…..(چه مقامی داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

   
 20. خاله صدیقی یه چیزی گفته جدی نگیرید

   
 21. من حداقل دنبال هر شغالی راه نمیافتم
  این نوریزاد فردا تا دور دهنشو به یه خوشه انگور چرب کنند دوباره به هوش میاد و از اونور میافته
  برو برادر برو پی یکی که سرش یه تنش بیارزه
  ته این نون به نرخ روز خور
  باور نداری چند صباحی صبر کن

   
 22. این نوری زادو به حر تشبیه میکنی؟
  بیشتر شبیه طلحه و زبیره که تا جیره مواجبشون قطع شد از خواب پریدند.
  برو پی کارت نوریزاد

   
 23. سلام علیکم جناب آقای نوریزاد ___ گاهی در نظرهایی که این خوانندگان سایت شما به مطالب شما میدهند ، اینان شما را به وابسته بودن به نظام و روزی نامه کیهان و بیت رهبری و … ” تا دیروز ” و از ” امروز ” شما را به عنوان ناراضی رژیم که مثلا” پشیمان از گذشته شده اید و به پست مقام نرسیده نام میبرند، که اگر میرسیدید ، چنان موضعگیری مقابل نظام و سخنانی را نمی راندید. من به نظرات خوانندگانی که به هر حال از متون دینی شیعی کمتر در جریان هستند با این تعبیرات منتسب به شما هیچ سخنی ندارم ولی از آن هایی که دائما” در خطابه ها و سخنرانی های آتشین عاشورایی وعاظ در ماه محرم و در پای منابر لباس های خود را پاره کرده اند و به روضه حضرت ” حر ابن ریاحی ” توجه کرده اند ، شک دارم که آیا “برادران ” وقتی روضه حضرت ” حر ” را گوش می کنند و به سر و سینه خود می کوبند ، چگونه قبول میکنند که آن حضرت”حر” چند روز قبل در سپاه ” ابن سعد ” فرمانده و ” سردار ” بوده و حالا در رکاب حضرت امام حسین (ع) شهید شده است؟ پس “برادران” به اصطلاح ارزشی ما باید کمی بیاندیشند و بدانند که آقای نوریزاد هم قبلا” اگر ” سرداری ” در لشگری و کشوری و نظامی که از اصول اولیه و آرمان های خود به بیراهه رفته بوده ،حال با شجاعتی و فکرتی و غیرتی به صف حقگویان و مردم آزاد اندیش پیوسته و از قدرت پوشالی معاویه گونه که به قولی دکتر علی شریعتی با توسل به ” زر و زور و تزویر”روزگار میگذراند دوری جسته و خود را از “سرداری” به ” سربدار ” تبدیل کرده تا رضای حق را بدست آورد و فقط بگوید : الله . نه مانند سرداران سپاه ، عمله حیله ” زر و زور و تزویر” گردند و از جیفه چرب و نرم دنیایی بهره مند شوند . برادران ” سردار ” ارزشی سپاهی و بسیجی ذوب در ولایت ( متأسفانه نا آگاهانه بجای ذوب در ولایت ، ولایت را ذوب کرده اند ) باید بهتر بدانند که وقتی حضرت ” حر ابن ریاحی ” شجاعانه و متفکرانه از صف کفر به صف حق پیوست ، بیشترین جایگاه آخرت را در بین شهدای کربلا بدست آورد.امروز هم دیر نشده ” سرداران ” ظلم و جور می توانند تا گناهان بیشتری را مرتکب نشده ، همانند آقای نوریزاد و آقای مطهری صف اندیشه خود را از ظلم و جور به صف حقگویی جدا کنند که اگر واقعا” به آخرت میاندیشند ، رو سفید و رستگار خواهند شد .

   
 24. ظاهرا ایشون جناب نوریزاد را با آن نوریزاد فرنگ نشین اشتباه گرفتن. چقدر هم بی ادب تشریف دارند!

   
 25. در پاسخ به ناشناس

  خامنه ای رهبر است
  رهبر مشتی ///////////// است.

   
 26. نمی دانیم آقا این جمله از تاریخ بیهقی را شنیده اند.
  “و سخت عجيب است كار گروهي از فرزندان آدم عليه السلام كه يكديگر را بر خيره مي كشند و مي خورند از بهر حطام عاريت را و آنگاه خود مي گذارند و مي روند تنها به زير زمين با وبال بسيار و دراين چه فايده است يا كدام خردمند اين اختيار كند”

  البته ثروت و قدرتی (حطام) را که ایشان دارند وسوسه ای است عظیم اما وقتی که هم بر مرگ بر جهان ایشان و آقا مجتبی و طائب ها و بادمجان السلطنه ها و برادران قاچاقچی و سربازان ذلیل گمنام امام زمان نیز بگذرد، چرا ملتی را به تباهی می کشند.
  وقتی ایزد تعالی می گوید “دعوتش را اجابت کردم و حاجتش بر آوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم” راست آقا را چه شده است ، چرا ایشان را ///////// نیست از این همه نامه ها و زاری های شما و دیگران.

   
 27. کل رایه ترفع قبل القائم فهو طاغت

  عزیزم اگه راست میگویی رفراندوم بگذارید.جراتشو دارید؟؟؟

   
 28. شما وکیل مردم ایرانید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟راستی ادب مرد به ز دولت اوست

   
 29. اره نباید وقت شمارا بگیردچون بوی از انسانیت نبرده اید.هر کس به ظلم ظالمان اعتراض نکند قطعا در جرم انان شریک محسوب میشودحتما مصلحت شما هم در جای به خطر می افته که چنین ناجوانمردانه صحبت میکنی

   
 30. تا ملت خر است خامنه ای رهبر است

   
 31. اره باید توبه کند بی چاره چون حایقی که مردم نمیدانندبرایشان اشکار میکندودزدان دریای را به مردم معرفی میکندبه مردمی همچون شماسرتون کردی تو برف وهیچی نمیبینی یا نمی خوای ببینی چون ممکنه شما هم از جای دستت تو یه کاسه باشه ومصلحتت به خطر بیوفته اره بایدتوبه کند.چون خودشوبرای همچین ملتی به خطر انداخته وتهمت زنا با دختر خودش را بهش میزنند.ندیدی فاش شد یکی از وزیران روحانی هزار میلیاردتومان ثروتش براوردشد.در حالی که سبدکالای که به مردم میدهند750میلیاردتومان هزینه داشت. اینا به چشم گدا به این مملکت نگاه میکنندیکی هزارمیلیارد دزدیده صداش در نمی یاد اما اگرکسی مثل نوری زاد به مردم کشورش بگه آغا اینا دزدن پول شماهارا میبرن سوریه ولبنان وکجا وکجا خرج میکنن باید توبه کند.واقعا برات متاسفم که به عنوان یک ایرانی این قدر نادان باشید.

   
 32. داداش نوریزاد رو با نوریزاده اشتباه گرفتی. قربونت بیشتر دیگت کن

   
 33. فرضی که محال نیست:

  نوری زاد عزیز
  راستی چه حکایتی است سخنان شما در آقا اثر نمی کند.
  فرض کنیم آقا نه تنها به خاطر قدرت مطلقه ی خود بلکه توسط برادران قاچاقچی، آقا مجتبی و یا سربازان گمنام امام زمان. -کسانی که او را به شیوه تهمت زنی و گرو کشی وادار به بیان حرفها و سخنانی می کنند که در راستای تامین برادران (و البته راهی به سوی نیستی کشور و ملت ایران) است- در زندانی به اسم ولایت مطلقه ی فقیه در بند شده اند.
  – آقا استعفا نخواهند داد و عینهو معتادی که تا آخرین داشته های خویش را دود می کند و به فنا می دهد تا مملکت را به باد فنا ندهند و خود نیز به مانند قذافی ها و … فنا شوند
  برای رهایی ایشان چاره ی دیگر چیست؟

   
 34. کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران می‌گوید شک نباید کرده که خود خداوند علی خامنه‌ای را برای رهبری جهوری اسلامی برگزیده چرا که انرژی رهبر فوق همه است.

  به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای صدیقی این ادعا را روز سه‌شنبه (۱۵ بهمن) در جمع گروهی از فرماندهان نیروی زمینی سپاه بیان کرده است.

  وی گفته یکی دیگر از نشانه‌های انتخاب رهبر از سوی خداوند٬ بالا بودن علم ٬ بینش و بصیرت وی نسبت به دیگران هنگام فتنه‌ها و طوفان‌ها است.

  صدیقی اضافه کرده که توان جسمی و توان علمی دو شرط اساسی رهبری براساس آیات قرآن است که خامنه‌ای هر دوی آن‌ها را دارد.

  امام جمعه موقت تهران گفته آنقدر قرائن و شواهد وجود دارد که انسان به آرامش و یقین می‌رسد که این رهبر {علی خامنه‌ای}، الهی است.

   
 35. فريدون ، قزوين

  سلام بر نويزاد بسيار گرامى كه در دل آزاده گان و ستمديدگان ايران جاى گرفته است . استاد گرانقدر در مقايسه سايت شما با تابناك ، سايت شما قدرى كندتر است ، آيا سيد على آن را دستكارى كرده است . ؟

   
 36. روزگارغریبی است نازنین….

   
 37. شما (آقای نوریزاد) به فکر حال و هول خودتون باشید و به فکر مردم ایران نباشید. شما وکیل مردم نیستید و اگر فکر می کنید خیلی وطن پرستید در درون مملکت اعتراض کنید بازم سگ موسوی و کروبی به شما شرافت داره که به خاطر آرمانهاشون پای خیلی چیزا وایسادن هرچند خودم خوشم ازشون نمیاد

   
 38. باور کنید دوست من یک ///// جای اون رهبر شما بود مملکت اینقدر مشکل نداشت و 140 هزار نفر مردم سوریه هم الان زنده بودند شما درک نمیکنی.

   
 39. این شما حرامیان هستید که شکمتان از حرام به حدی برامده که قدرت تشخیص حقایق را ندارید .این شمایید که باید توبه کنید و روسیاهان تاریخید شرمتان باد .

   
 40. باسلام

  دروغ چرا آقا تا غرب آآآآ
  با اين نامه سي ام بد جوري مارو دو به شك كردي !!

   
 41. درود بر شما اقای نوریزاد من یک جانباز مستم که البته 8 سال در عراق اسیر بودم و بعد از اسارت تو سباه بودم و بخاطر انتقادهایم از سباه بیرونم کردند

   
 42. جناب نوری زاد
  حرفی را ناگفته نگذاشتید دوست من. به ادب، مهربانی و خیر خواهی شما درود می فرستم.

   
 43. زيبا از آلمان

  تو كه اين جمله را نوشته ايى ، همان بهتر آخوندهاى روضه خوان خرفه پرست ، كشورت را بچاپند با پول نفت كشورت بزنند توى سر و تو امثال تو .

   
 44. زيبا از آلمان

  كاك محمد نويزاد سپاس مردم محرم و ستمديده ٤٠ مليون كرد را از كوه هاى زاكرس پذيرا باش . پيروز باشيد مهربان .

   
 45. مينا از انگلستان

  درود بر ياور گرسنگان ، ستمديده گان ، تحقيرشده گان و محرومان ايران ، سرور گرامى نوريزاد عزيز و مهربان . براستى شما سزاوار تمام صفت هاى خوبى استاد . اى كاش اين امكان وجود داشت كه ميتوانستم بخشى از عمر خود را به شما پيشكش مى كردم ، ياور مظلومان .

   
 46. به اسم اسلام و مردم هر کاری می خواهند می کنند …. چی فکر می کردیم …چی شد ….

   
 47. آقاى فلانى از آلمان يادتان رفت بگًو ييد در همان جايي كه شما لم داده ايد تا ايرانيان كه گويا شامل خودتان نمى شوند براى حضرت عالو انقلاب از راه دور كنند هفتاد سالى پيش مردمش براى يك نژاد پرست نسل كش جنگ طلب گلو جر مى دادند.اين حرف ها را مى زنى كه چه بشود .كه همين گام هاى كوتاه هم برداشته نشود ؟اگر كمكى مى توانى بكنى قدمت بر چشم . دست كم از آلمانى ها ياد بگير كه چگونه از سال ١٩٤٥ به جاى خواندن آيه يأس دست به دست هم دادند و ويرانه اى را ظرف مدت ١٥سال به قدرت اقتصادى و صنعتى برتر تبديل كردند.پاينده باشى

   
 48. خانم مهر نوش كه نوريزاد ،اين نور اميد دل هاى ستمديده را ،به توبه فراخوانده ايد .شما كه ظاهرا متدين هستيد سه صفت ناپسند به يك شهر وند-كه بالاترين مقام در يك حكومت مردمى دارد اسناد داده ايد :فريب و پوچ و بى ارزش .شما بايد اين ها را اثبات كنيد در غير اين صورت پيش خلق و خداي ان مسؤو ليد و بايد توبه كنيد .در ضمن مگر قرار است كسى مقام داشته باشد تا زخم تازيانه ستم را بر پشتش حس كند .امام حسين چه مقامى داشت كه عليه يزيد قيام كرد ؟نكند خداى ناكرده خدا پرستى شما با مقام پرستى گره خورده ؟

   
 49. ماد از دانمارك

  درود نوريزاد گرامى ، بعد از بيست و چند سال حكومت هيتلر زمان عاقبت و براى اولين بار در رسانه اى إنسانى جان به كف پيدا شد درو در روى دزد و آدمكشى/////////بايستد . استاد گرامى شما سخنگوى تمام گرسنه گان ايران هستيد . دلهاى مردم ستمديده با شماست .

   
 50. به ناشناسی که در تاریخ ۱۳ بهمن ساعت ۱۲:۰۷ پیام فرستاده است:

  جناب،کجای این نامه آقای نوریزاد خنده دار بود؟ من که آن‌ را کاملاً واقعی‌ و شریف یافتم. شما ممکن است مایل باشید به هر چیز جدی دیگری نیز بخندید. این خنده شما میواند اثباتی ٔبر نبودن عواطف والای انسانی‌ و یا خردمندی در شما باشد. خنده شما چه ارزشی دارد که دیگران باید آن‌ را اثباتی ٔبر نقصان نامه آقای نوریزاد بدانند؟! پایمال شدن خون ستار بهشتی‌ برای شما خنده‌دار است؟! بخندید مطمئن باشید کسی‌ از شما ناراحت نخواهد شد. در هر جامعهای آدمهای بی‌مسوولیت “هر دم بخند” پیدا می‌شوند

   
 51. فلانی از آلمان

  ##### هر ملتی لیاقتش همون حکومتش هست #####. حالا این که آقای نوریزاد چی بنویسه مهم نیست.هر موقع ایشون اومد و این حرفها رو به ملت زد و حکومت کاریش نداشت،ولی در عوض ملت اعتراض کرد، بدونید که زحمت این بنده خدا هم هدر نرفته.
  در چین بعد از انقلابشون مردم رو با تریاک مشغول کردند. در آلمان شرقه هم با سکس. حالا تا زمانی که ما مشکل ضعف جنسی و ریزش مو و بُوتُکس ومواد مخدر و از همه مهمتر رانطه جنسی داریم،بدونید که این آخوندها که هیچ،نوه نتیجه های اینها هم به ما حکومت میکنند.خیلی راحت بگویم. (با عرض معذرت) ما در حال حاضر حتی //// هم کم داریم 🙁

   
 52. من حسین رو ندیدم و نمیشناسم و ای یک عرب بود ولی جناب نوریزاد واقعن الگوی یک انسان ازاده است برای من .پاینده باشید

   
 53. جناب اقای نوریزاد عزیز ////شما ببینید در قضیه سوریه چه جنایتهایی که مرتکب نشد .این مرد سرنوشتی بهتر از صدام و قذافی در انتظارش نیست .فقط از خدا میخوام به مردم ما شهامت وغیرت بده سرزمینمونو از لوث این//// و دارو دستش پاک کنیم .

   
 54. آقای رضا میشه شمه ای از مبارزات خودتون رو بفرمایین همه یاد بگیرن!؟

   
 55. اکثریت این نامه واقعیت هایی است که جیره خواران حجت السلام خامنه ای نمی فهمند ….

   
 56. درود بر شرف تو ای محمد نوری زاد …. معتقدم که ساختار رهبری مشکل اصلی است نه شخص حجت السلام خامنه ای …

   
 57. آقای نوریزاد اکثر نکات دقیقی که شما به صورت نوشتاری در این نامه دلسوازنه و شجاعانه آورده اید به صورت تصویری در فیلم زیر آمده است. لطفا ببینید و در صورتی که آن را همراستای نامه و جهاد بی‌باکانه خود یافتید ضمیمه همین نامه خود کنید و یا معرفی‌اش کنید تا کسانی که اهل خواندن نیستند شاید با دیدن این فیلم آگاه تر شوند و یا خود رهبر آن را ببیند تا شاید این بساط ظلم خانمانسوز زودتر به پابان برسد. فیلم در آدرس زیر است و سازندگان آن ظاهرا ناشناس و همانند شما بدون هیچ چشمداشتی آن را تهیه کرده‌اند:
  http://www.nasle2.blogspot.com
  با سپاس از شما و آروزی موفقیت و در امان بودن از گزند بدخواهان

   
 58. جناب نوری زاد مقصر خامنه ای نیست. جنتی هم نیست و احمدینژاد هم نیست…..
  مردم هم مقصر نیستند که انقلاب کردند و چیزی میخواستند(که خود نمیدانستند چیست) و چیز دیگری شد.
  اینها همه جزئی ناگزیر از تاریخ این مرز و بوم است. جبری تاریخی و جغرافیایی که از خیلی پیشتر شروع شده.
  اگر خامنه ای یا احمدینژاد را در کودکی به خانواده ای المانی یا سوییسی یا … میداند اولی اکنون حداکثر یک معلم و دومی حداکثر یک راننده تاکسی بود و همزمان در ایران ایکس و ایگرگ دیگری در حال ویرانی این مرز و بوم بودند.
  باید قبول کرد که ما در(انتهای) قرون وسطای اسلام هستیم.
  مردم ما به ارامی درحال فهمیدن هستند. این فهمیدن شروعی بر پایان این دوره جاهلیت است و گواه انهم همین بدترین اینترنت دنیا و کمترین ازادی بیان و صدا و سیمای میلی است که البته سرعت این زوال را کم میکند ولی سوخت و سوز ان را بعید میدانم ملغی کند!

   
 59. چرا قدیانی به کنایه حرف زد گرفتنش ولی نوری زاد فحش خار مادرم بده کاریش ندارند؟؟
  خود جواب میدی نوریزاد جان؟ خیلی دوست دارم از زبانت بشنوم

   
 60. آقای ناشناس : ناشناس
  ۱۲:۰۷ بعد از ظهر / بهمن ۱۳, ۱۳۹۲

  تو تا اطلاع ثانوی ////// شو !

   
 61. سلام
  آقای نوری زاد
  نوشته هایتان را تا نیمه خواندم ، چرا که بقیه ارزش خواندن نداشت و وقت من گران بها تر از این است که پای تخیلات شما تلف شود.
  و اما یک سوال ؟ شما دقیقا چه سمتی در این کشور داشته و دارید که به اداعای خودتاان این همه اطلاعات دارید و این همه خوب به اتفاقات و وقایع مملکت آگاهید؟
  حرف های شما تنها ظاهری برای فریب انسان های ساده دارد ، ورگنه از درون پوچ و تو خالی است.
  امیدوارم تا دیر نشده به اشتباه خود پی برده و توبه کنید

   
 62. نظر شما پیش از انتشار، بررسی خواهد شد.
  سالگرد عکسی‌ که دنیا را تکان داد http://photo.html
  ‘یک زمانی چاپ یک عکس جهانی را میلرزاند زمانی دیگر چاپ هزاران عکس و فیلم خم به آبروی مردم نمی اندازد .غیرت هم بود غیرت قدیم . در قدیم مردم به جان و زندگی ی هم احترام میگذاشتند . حالا اگر هزار بار از این عکس وهشتناک تر چاپ شود که میشود مردم به ////// نمی گیرند( ندا آقا سلطان ) جلو چشم مردم جهان پرپر زد . هزاران نفر را در تابستان ٦٧ به جوخه های اعدام سپردند هیچ کس کاری نکرد . فقط ترسیدند . کاری را کردند که نظام اسلام میخواست بکنند.ترسیدند و سر به زیر بردند و سکوت کردند. مشکل ایران ترس تاریخی از آخوندهاست چطور میشود این ترس را از دل مردم زدود؟

  این عکسhttp://photo.html یکم فوریه ۱۹۶۸ در روزنامه ها انتشار یافت و خشم عمومی را در سراسر جهان بر ضد حاکمان ویتنام جنوبی برانگیخت و صدای اعتراض آمریکائیان را که چرا دولتشان از چنین مقامهایی حمایت می کند بلند کرد و تظاهرات ضد جنگ ویتنام شدت یافت. عکس رئیس پلیس شهر سایگون را نشان می دهد که در میان خیابان و در ملأ عام مغز یک ویت کنگ دست بسته (مبارز راه وحدت ویتنام) را با تپانچه خود هدف قرار داده است که این ویت کنگ لحظه ای بعد بر زمین غلطید و جان داد. این فردرا که توسط ماموران دستگیر شده بود نزد رئیس پلیس که در خیابان مراقب اوضاع شهر بود برده بودند تا بگویند که اعتراف نمی کند و از او کسب تکلیف کنند که رئیس پلیس که درجه سرهنگی [و طبق برخی گزارش ها ژنرالی] داشت به این صورت او را کشت. این عکس تنها، چنان در افکار عمومی تاثیر گذارد که بعد از سقوط سایگون در بهار سال ۱۹۷۵ کسانی که عکس را دیده بودند شاد کرد. بنابراین، عکسی است تاریخی که بیش از یک کتاب، حقایق را بیان می دارد. عکس را ادی آدامز Eddie Adams روزنامه نگار آمریکایی که اتفاقا در صحنه حضور داشت

   
 63. سالگرد عکسی‌ که دنیا را تکان داد http://photo.html
  اين عكس يکم فوريه 1968 در روزنامه ها انتشار يافت و خشم عمومي را در سراسر جهان بر ضد حاكمان ويتنام جنوبي برانگيخت و صداي اعتراض آمريكائيان را كه چرا دولتشان از چنين مقامهايي حمايت مي كند بلند كرد و تظاهرات ضد جنگ ويتنام شدت يافت. عكس رئيس پليس شهر سايگون را نشان مي دهد كه در ميان خيابان و در ملأ عام مغز يك ويت كنگ دست بسته (مبارز راه وحدت ويتنام) را با تپانچه خود هدف قرار داده است که اين ويت کنگ لحظه اي بعد بر زمين غلطيد و جان داد. اين فردرا كه توسط ماموران دستگير شده بود نزد رئيس پليس كه در خيابان مراقب اوضاع شهر بود برده بودند تا بگويند که اعتراف نمي كند و از او كسب تكليف كنند كه رئيس پليس كه درجه سرهنگي [و طبق برخي گزارش ها ژنرالي] داشت به اين صورت او را كشت. اين عكس تنها، چنان در افكار عمومي تاثير گذارد كه بعد از سقوط سايگون در بهار سال 1975 كساني كه عكس را ديده بودند شاد كرد. بنابراين، عكسي است تاريخي كه بيش از يك كتاب، حقايق را بيان مي دارد. عکس را ادي آدامز Eddie Adams روزنامه نگار آمريکايي که اتفاقا در صحنه حضور داشت برداشت که بلافاصله از طريق راديو فتو به سراسر جهان ارسال شد. وي از جزئيات صحنه رويداد، عکس تهيه کرده است که در زير آمده اند.
  منابع : http://iranianshistoryonthisday.com/
  http://wikipedia.org/
  ‎گاه شمار تاریخ‎s foto.

   
 64. تو جز 50 تا بیشعوری ناراحت نباش

   
 65. تو ////////ایشان حرف دل اکثریت جامعه را میزنند و ما با خواندن مطالبشات قوت میگیریم.

   
 66. جناب به اصطلاح نوری زاد
  نامه شما را از ابتدا تا انتها خواندم و خندیدم و به این بافته های شما و این هنرمندی شما در چرت و پرت گویی آفرین می گویم
  بهتر است شما طنز پرداز شوی تا تحلیلگر مسائل سیاسی
  اگر دوست داری بری زندان و اعتصاب کنی مشکلی نیست و بهترین کار برای رسیدن به سلول از دیوار مردم بالا رفتنه
  اینقدر وقت ما رو نگیر
  یا حق

   
 67. دارندگان قبه های سرداری سپاه همراه با خامنه یی به ریش نوریزاد و خواننده های ساده دلش که ما باشیم می خندند. چرا که نوریزاد را بی اینکه خود بداند ؟ به استخدام وزارت اطلاعات در آورده اند. و او بی آنکه خود بداند؟ در خدمت آنهاست و با نوشتن سی نامه به رهبر در نقش سوپاپ اطمینان این نظام سیاه قرار گرفته است . نوریزاد میتواند هرچه دلش میخواد را در جوف نامه هاش به رهبری بتپآ ند. و آنچه را که نباید گفت را نگوید و خط قرمز ها را مواظب باشد. یکی از این خط قرمز ها حمله به ما ساده دلان است. ما که همچون قورباغه ها ی قابلمه ی این نظام در حال پزیدنیم . ما که هر بلایی سرمان در بیاورند چیزی نمی گوییم و کاری نمی کنیم . ما یی که باغچه ی خانه مان خونی ست و تخت کفشمان خونی ست کاری نمی کنیم. کافی ست نوریزاد به جای نامه به رهبری نامه به ما ترسیده ها را شروع کند و ما را و ترس ما را به خودمان بگوید و از ما بخواهد به خیابان سرازیر شویم و بساط این نظام دزد و جنایت کار را برچینیم . کافیست نوریزاد خط عوض کند و ما را به خیابانها بشوراند و خط قرمز نظام را بشکند خواهید دید یا حذف اش می کنند و یا نوشته اش را حذف می کنند.
  مشکل اساسی ایران امروز ما مردم ترسیده و بی خط و برنامه ایم . مقصر اصلی ماییم که این نظام را بر تابیده ایم و می گذاریم بچاپند و کاری نمی کنیم .

   
 68. درود بر استاد گرامی

  صرف نظر از این که این نامه ها تاثیری بروی خامنه ای داشته باشد یا نه، دارای ابعاد مهمتری هستند. به نظر من مشکل ایران در این است که خیلی از مردم ایران در یک یا چند چیز از قبیل ترس از حکومت، نا آگاهی از حقوق شهروندی و ندیدن واقعیات به دلیل تعصب مذهبی درگیر هستند. نامه ها و اعمال آقای نوری زاد بر همه این سه طیف مردم تاثیرگذار هستند. آنهایی که خواب هستند (مثل سال های پیش آقای نوری زاد)، بیدار خواهند شد و آنهایی که بیدارند و ترس دارند، بر ترسشان غلبه خواهند کرد. گام های اساسی ایشان در تاریخ ایران کم سابقه است و فقط به شعار خلاصه نمیشود. وظیفه ماست که از او حمایت کنیم و با رواح دادن این فرهنگ از درون این استبداد رهایی یافته و ایرانی آزاد را تجربه کنیم. رسیدن به آزادی یک مهم و حفاظت از نهال آزادی مهمتر و سخت تر است. کارهای آقای نوری زاد بر شکل گیری و محکم کردن این نهال معطوف شده اند.

   
 69. عژیژم
  مگه بچه های فارسا در کرمان و یزد و حاشیه اصفهان و تهران در ناز و نعمتند که چرت و پرت میگی
  ظلمی که بتو شده به منه فارس مازنی هم شده چرا چشاتون رو بستین.مشکل این حکومت ظالمه که داره از خون ملت نشخوار میکنه حالا چه فاریا چه آذریها چه کردا چه بلوچا و….

   
 70. آقای افلاطون
  لطفا در نوشتار خود ادب را رعایت فرمایید. شما به قول خودتان به 50 درصد ملت ایران ب ی ش ع و ر می خوانید. متاسفم به شعورتان.

   
 71. سید ابوالفضل

  آقای somy گرامی
  سلام بر شما
  نوشته اید :
  “برفرض رهبر ما عیوبی داشته باشه و ایراداتی بهش وارد باشه مثلا کی میخواد بیاد جاش؟
  هاشمی ؟ خاتمی؟ یا این روحانی ترسو که انرژی هسته ای که اینقدر دانشمندان ما به خاطرش شهید شدند را چتدماهه به باد داد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟”
  امام خمینی وقتی به ایران بازگشت در بهشت زهرا برای مردم استقبال کننده سخنرانی کرد . او در توجیه غیر قانونی بودن شاه گفت : ” فرض کنیم پدران ما شاه را به عنوان رهبر خودشان قبول کرده اند . خوب شاه برای پدران ما قانونی بوده . حالا مردم او را نمی خواهند ، پس دیگر قانونی نیست . ” (نقل به معنی ) . مردم سی و چند سال پیش ، پذیرفتند که کسی “ولی فقیه” آن ها باشد . خوب برای آن ها این ولی فقیه قانونی بود . حال اگر مردم نخواهند زیر سایه ی ولی فقیه زندگی کنند ، باید چه کار کنند . به گفته ی امام خمینی پذیرش پدرانشان که ولی فقیه را قبول کرده بودند ، دیگر برای آن ها حجت نیست .
  دوست عزیز آقای somy !
  چه اشکالی دارد که ما هم مثل بقیه ی کشورها ” رهبر” مادام العمر نداشته باشیم . رئیس اجرائی کشور ما هم یک رئیس جمهوری باشد که هر چهار سال یک با عوض بشود . و اگر به قول شما ترسو ویا خائن بود دیگر به او رای ندهیم و از دستش خلاص شویم . این جور که یک نفر مادام العمر برما حکومت کند ، و همه ی قدرت هم در اختیارش باشد و ولایتش هم “مطلقه” باشد ( بدون هیچ قید و شرطی ) ، مردم هم هیچ نقشی در انتخاب و یا برکناری او نداشته باشند ، چه منفعتی برای کشور و مردم دارد ؟ میشه خواهش کنم به آن چه گفتم یک کمی فکرکنی ( بدون عصبانیت )؟ بعد از این تامل البته ممنون می شوم که نظرت را بگویی. اگر در ضمن لطف کنی و نظرت را در مورد تفاوت ولایت مطلقه فقیه و حکومت دیکتاتوری ، بگویی ممنون می شوم .
  ارادتمند
  سید ابوالفضل

   
 72. درود بر تو که حرف دل ما را زدی.

   
 73. ازمجلس شورای اسلامی اصطبلی پرداختید که درآن، صورت های انسانی، به مضحکه های حیوانی مشغولند

   
 74. برای من واضحه که این آقای نوریزاد و دم و دسته اش فقط حرف میزنند… شماها هم همینطور
  اگر کار به جای باریک بکشه همتون مثل موش میرید تو سوراخهاتون و دم هم نمیزنید…..
  جرات ندارید…..
  ترسوهای بدبخت ….. فقط تو این سایتها جولان میدید
  آقای سامی اگرچه سرت خیلی داغه ولی راست میگی این ترسوهارو چه به خون دادن؟
  فقط بلدند بنالند…….مثل پیرزنهای عاجز

   
 75. شجاعت، عدالت خواهی‌ و اطلاع رسانی درست، سه‌ گوهر کمیاب گشته این مرز درد آلودند که شما به همت مردانه در احیأ‌ آنها می‌کوشید، گامهایتان استوار

   
 76. جناب ناشناس : خیلی هم مطمئن نباش من اونوقتها که میفرمائید هنوز نبوده باشم………
  من میگم آدم دنبال هرکسی راه نمیوفته حرفشو تکرار کنه ،
  همین جناب نوریزاد فردا دستش از آستین هاشمی و ….. در میاد و اگر برفرض محال روز دستش بیافته از یزید هم ظالم تر میشه……….
  چی فکر کردی برادر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  این آفای نوریزاد که تا دیروز جیره خوار همین نظام بود تا جیره مواجبش قطع شد علم دشمنی بلند کرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  برو حداقل دنبال یکی بیافت که ارزش داشته باشه
  در ضمن جناب “علی” من الحمد لا.. به جایی وصل تیستم به جز همین مردمی که همه شادیها و غمهاشونو کتار هم کشیدند………..برای من قصه نباف مطمئنا تا حالا خواب جنگ رفتن رو هم ندیدی برادر……. اگر هم دیدی همون خواب بوده…

  من اگر میگم خون دادیم همین مردم را میگم…. ما هم کنار مردم…….. شما خیلی جبهه نگیر
  حداقل دنبال یکی راه بیافت نه اگر خدای نکرده سرت رفت به ریشت بختده
  این بابا پشتش به بدجایی گرمه

   
 77. درود تمام آزاده گان جهان بر شما باد و پاينده باشيد استاد نوريزاد.

   
 78. در مملکت ما دیگه نخبه ای نمونده که بخواد اعتراض کنه
  هرکی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه درجا بارسفرش رو میبنده و راهی غربت میشه که بحق هم بهترین کار رو میکنه چون هیچ آینده روشنی در افقهای این مملکت دیده نمیشه
  لذا شما نگران شورش مردم نباش
  عوامی که من میبینم فقط بدنبال سیر کردن شکم همیشه گرسنه شان هستند و کسی نیست که راه درست نجات همیشگی از گرسنگی را بهشان نشان دهد

   
 79. آقای نوری زاد … آیا فکر کرده ای برای که قلم می زنی ؟ برای خود یا خدا یا برای مردمی جا مانده از خدا؟ بی شک اگر خدا باشد به مقصد و منزل خواهی رسید

  سقوط نیز بسیار نزدیک است … وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

   
 80. درود بر نوری زاد…حقا که رستگار شدی و به حقانیت رسید ه ای، این پایان زیباست برای انسان ها!

   
 81. جناب نوریزاد بسیار عزیز-که خداوند لایزال همه وجود شمارادر کنف رحمت وعنایت بی منتهای خویش بپیچدوجان وتن نازنینتان راازبلایای سماوی وارضی مصون بدارد…،
  برادرم
  به قول خواجه لسان الغیب

  بامدعی مگوئیداسرارعشق ومستی تابی خبربمیرد در درد خودپرستی

   
 82. ممنون. آفرین به شجاعتتون

   
 83. سامی جان برادر تو زیاد عصبانی نشو جان برادر هم نسلان من چیزهای زیادی دیده اند.اگر سال 54 را که احتمالا در ///// ابوی محترم بودی دیده بودی جنین درشت حرف نمی زدی.در ان سال اوج قدرت شاه بود داخل امن برنج کیلویی ده ریال هر روستا زاده همافر و در راه امریکا اگر کسی میگفت تا سه سال دیگر صاحب قدرت به التماس خواهد افتاد همه به او میخندیدند.و بعد صدای انقلاب شما را شنیدم .از ابوی بپرس .بعد از آن ابر قدرت شوراها و بعد معمر قذافی همه بوسیله همین مردم اطراف به زیر کشیده شدند همین بقالی که سر کوچه از او پنیر می خری همی راننده تاکسی که فکر میکنی از تو می ترسد.جان برادر فقط خدا خدا کن کار به انجا نکشد.نمونه کوچک انرا حتما زیر پل کالج سال 88دیدی .اصلا دوست ندارم جای شما ها باشم ولو مثل پسر قذافی چند سالی همچون شازده گان زندگی کنم .اگرچه تهدید دیگران بنام اصلی بنظرم بیشتر بخاطر ان است که کله پز استخوانی جلوی صاحب صدا بیندازد.

   
 84. دوست عزیز، برادر آذری من، در قراردادی که با هموطنان دیروزمان (مردم سرزمین آران)،به رهبری الهام علی اف می نویسی حواست باشه تا دوباره دچار اشتباهاتی که گفتی نشی. امیدوارم زورقت در طوفان خاندان کثیف علی اف غرق نشه….

   
 85. یعنی میخوای بگی این افراد بدون اذن ولی امرت این کارا رو کردند؟؟؟ بنده خدا بد نیست یه ذره کلاهت رو بالاتر بذاری. این رهبری که دم از شجاعت و فرزانگیش میزنی فقط تو تلویزیون اینجوریه. واسه این آدم هیچ چیزی مهمتر از حفظ حکومت و تاج و تختش نیست، که این هم در شرایط حاضر تنها با توافق هسته ای فراهم میشه عزیزم. پس خواهشا قد قد اضافه نکن…

   
 86. برای من این سوال مطرحه که یکی مثل شما این وضعیت مملکت رو نمیبینه یا میبینه و به روی خودش نمیاره؟
  یعنی حتی وجدان آدم رو هم میشه با پول خرید؟؟؟؟؟
  خواهش میکنم یک نفر به این سوالم جواب بده

   
 87. عزیزان مردم تو خواب عمیق فرو رفته هرکی بیدارش کنه خدا هم به داد اون برسه
  مردم ما خیلی ساده ان و پاک و زود باور، از قدیم گفتن اگه میخوای بر مردم حکومت کنی باید1غمگین2بی سواد3گرسنه …..
  خدا رو…. همشون تو کشور بدبخت و بیچاره ما هستش

   
 88. گول نوريزادو نخور هيچي بارش نيس

   
 89. از داشتن عقیده ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش زیرا هر عقیده ای که امروز مورد قبول عموم است زمانی مخالف عقاید عموم بوده است
  فقط برتراند راسل

   
 90. گاهى وقت ها به خود ميگم كه آيا صداى ما كامنت نويس ها تا چه حد به گوش ها مى رسه ،ما با اسم مستعار مى نويسم و به هر علتى از جمله ترس اين اسم مستعار يك توفيق اجبارى است تا بيش از نام و نشان نويسنده به گفته و نوشته اهميت دهيم .من يكى به هيچ وجه از اين همايش فكرى خالصانه نوميد نيستم مخصوصا وقتى مى بينم كه چند نفر بى اطلاع از هم حرف مشتركى مى زنند اميد وار تر مى شوم به اين كه واقعيت را درست ديده ام .آقاى سامى فرموده اند فرض كنيد آقاى خامنه اى برود .كى مى خواهد رهبر بهترى شود ؟با ايشان موافقم چون كه اساسا ايراد اصلى از نظام رهبرى و پيشوايي است .مقامات يك كشور هرچه انتخابى تر و ادوارى تر و موقت تر باشند و انتخاب آنها هر چه مستقيم تر و بي واسطه تر و مردمى تر باشد و مكانيسم مشاركت مردم هر چه دايمى تر و مؤثرتر باشد بنا به تجربه تاريخى آن نظام سالم تر و براى مردمش مثمر ثمر تر خواهد بود .حالا آقاى خامنه اى كه سهل است شما مقدرات يك ملت را مادام العمر به پسر پيغمبر هم بدهيد اگر عاقبت به شر نشد بايد معجزه اى رخ داده باشد .خود معصوم هم اگر بيست سال قدرت مطلقه داشته باشد نفس حكومتش فاسد است . به سوريه نگاه كنيد .مردم تا چند ماه با اعتراض مدنى مسالمت آميز به اسد گفتند تو و بابات به چه حقى چهل سال خود را قيم ما فرض كرده اى .به زبان خوش برو كنار تا ما خودمان رييس خودمان را انتخاب كنيم .حكومت ما به جاى دفاع از اين حرف حساب به كمك حاكم ناصالح و جائر رفت و اگر الا ن مى گويد در سوريه بايد مردم تصميم بگيرند از موضع ضعف و ريا و ناگزير ى است .خب مردم سوريه هم كه از اول همين را گفتند اما بعضا ديكتاتور هاى منطقه و بعضا طمعكاران غربى چنان جنگ شيعه و سنى اى راه انداخته اند كه ديگر آتش آن به آسانى خاموش شدنى نيست .آقاى سامى حالا هم آقاى نوريزاد همين را مى گويد .آقاى خامنه اى اگر خودش اين ساختار را درست نكند و رفراندام سالم با همه ملزومات آن نگذارد خشونت ويرانگر فردا رخ نمى دهد .من فكر مى كنم ايشان به همين دليل از سوى ديگرانى هم كه راضى به بخشش نيستند امضا مى كند .اين مرد تمام سلول هاى بدنش دلواپس سرنوشت وطن است

   
 91. شما فقط یک لشکر ترسو هستید که یک روز در جنگ هم نبودی و الان یک مزدور ترسو اوباش جیره بگیر ساعتی هستی اگر ملت این حکومت میخواستن پس چرا از نامه های این بابا ترس و وحشت دارید ؟خجالت بکشید جهنم در انتظارتان هست
  محمد تو قلم مردم ستم دیده هستی خسته نباش مبارز

   
 92. آزاد از كردستان محروم

  درود تمام كردستان بر كاك محمد نورىزاد گرامى

   
 93. فرزند خواب زده مام وطن،چرا فکر می کنی، حتما یکی باید به جایش بیاید! این همه تحصیلکرده ایرانی درداخل وخارج است که برای مملکت خود ونه سوریه ولبنان وغزه جان می دهند.ملت اگر حضور یک بالاسر را درراس می خواستند، چرا انقلاب کردند(که تازه اثبات آن نیز مدرک ومستند می خواهد.)!صدرحمت به کفن دزد اولی.

   
 94. Thank you,your article made me happy,so happy,your article reminds me still in Iran there are some brave and couragues people who speak their minds in this darkest time of our old country.Thank you sir for telling the truth,your letter is a brief sad history of our country in the last 30 years,Kodus,indeed

   
 95. آقا با خواندن این مصاجبه عمامه تان را بالاتر بگذارید:

  گفت و گو با زنان خیابانی: درخواست رابطه های جنسی عجیب !

  در خانه های تیمی بساط برای رقابت مردان برپاست، ده نفر، بیست نفر یا صد نفر برایشان فرق نمی کند تا آخرین نفر را نگاه نکنند به انتخاب رضایت نمی دهند…

  حضور و ظهور زنان خیابانی در جامعه معضلی است که این روزها برای دیدن و پی بردن به وجود آن شاید لازم نباشد خیلی دقت کنیم، کافیست 9شب به بعد در برخی از خیابان های کد دار حاضر شوی، ماراتون ماشین هایی را می بینی که سواره برای خرید تن یک زن به رقابت می پردازند، و پس از معامله غیر قانونی اما علنی این بازار، ماشین ها با دو، سه یا … سرنشین از جلوی چشمانت دور می شود.
  در خانه های تیمی نیز بساط برای رقابت مردان برپاست، ده نفر، بیست نفر یا صد نفر برایشان فرق نمی کند تا آخرین نفر را نگاه نکنند به انتخاب رضایت نمی دهند.

  در پس برخی خیابان ها موتورسورانی را می بینی که زیر لب با نجواهای مختلف نقش رابط را برای مشتریان زنان خیابانی ایفا می کنند، شکارشان را که پیدا کردند با خیال راحت مسافر را به مقصد می رسانند و دوباره به کار خود ادامه می دهند.

  تمرکز و توجه این تعداد از مردان در مسیر ها و مکان های گوناگون قبل از هر چیز این سئوال را در ذهن ایجاد می کند که این مردان به دنبال چه سطحی از ارضای نیازهای جنسی خود هستند که با چنین حساسیتی وارد این بازی می شوند.

  پاسخ این پرسش را باید از زبان زنانی پرسید تن می فروشند تا زندگی کنند!

  مردان متاهل تقاضاهای جنسی نامتعارف دارند

  میترا بیست و یک سال دارد، اهل مازندران است، چشمانش به رنگ دریاست، پنج سال پیش از خانه فرار کرده، خودش می گوید: “کاش کتک های نامادریش را تحمل می کرد؛ اما به تهران نمی آمد”، مشتریان زیادی دارد، از پسر هفده ساله تا مرد هفتاد ساله.

  دفترچه تلفنش را نشانم داد و گفت: من فقط با همین چند نفر در ارتباط هستم، اهل ایستادن کنار خیابان هم نیستم، از ارتباط با یک نفر به چند نفر رسیدم.

  صرفنظر از تعداد شماره ها که به پنجاه نفر هم می رسید از او وضعیت تاهل این مردان را پرسیدم ، در جوابم گفت: پسران مجرد بیشتر هستند؛ اکثر آن ها در هفته یک بار با من تماس می گیرند و گاهی اوقات دوبار در هفته، پسران مجرد را راحت تر می توانم برای استفاده از کاندوم راضی کنم، مردان متاهل اغلب تقاضاهای جنسی نامتعارف دارند و من مجبور هستم در ازای پول پاسخگوی این تقاضا ها باشم، البته دیگر به این وضعیت عادت کرده ام.

  میترا سومین سیگارش را روشن کرد و ادامه داد: پس از ورودم به تهران در یک تولیدی لباس مشغول به کار شدم؛ در آن روزها یکی از هم اتاقی هایم به شیشه اعتیاد داشت و مرا نیز آلوده کرد، وقتی مسئول تولیدی از اعتیادم با خبر شد عذرم را خواست، کار مناسبی برایم پیدا نشد و مجبور به تن فروشی شدم، حالا در روز چندین بار رابطه جنسی با افراد مختلف دارم.

  ته سیگارش را روی زمین می اندازد و می گوید: بعد از ارتباط جنسی احساس خوبی ندارم، دلم می خواهد تمام پولهایم را آتش بزنم؛ هزینه های زندگیم را با همین پول ها تامین می کنم، ای کاش سرنوشت چیزی دیگری برایم داشت…

  نگاه های مردان لحظه انتخاب برایم زجر آور است

  آتوسا سی و پنج ساله است، ده سال پیش از شوهرش طلاق می گیرد و هفت سالی است که تن می فروشد، حالا عضو تیم”موسی” است.

  به گفته آتوسا، موسی 60 زن مثل او را در خانه اش ساماندهی می کند، قیمت هایشان هم از شصت هزار تومان به بالاست، تقاضا کنندگان توسط رابط های موتور سوار به خانه آورده می شوند.

  او که از نگاه های مردان لحظه انتخابش متنفر است، می گوید: تحمل اینکه یک نفر به قصد لذت تمام اندامت را نگاه کند خیلی سخت است، اما با عضویت در این گروه کمی امنیت دارم؛ چراکه قبلا خیلی از افراد بعد از پایان رابطه پولم را نمی دادند، موسی نصف این پول را برای خودش بر می دارد؛ اما از چانه زنی در خیابان بهتر است.

  او که حالا HIV مثبت است، ادامه می دهد: حدود یک سال پیش فهمیدم ایدز دارم، نمی دانم از چه زمانی و توسط چه کسی به این ویروس مبتلا شدم؛ اما تا پیش از این رابطه محافظت شده ای نداشتم و ممکن است افراد زیادی از من ایدز گرفته باشند.

  آتوسا می گوید: خیلی وقت ها دلم برای همسر برخی از این مردان که بی گناه فقط برای لذت یک ساعته مرد زندگیشان مبتلا به ایدز می شوند، می سوزد تنها به این خاطر که نتوانسته اند برخی نیازهای جنسی شوهرشان را برآورده کنند.

  به هر کاری که مردان بگویند تن می دهم

  راحله سی و چهار سال دارد، مدت هاست که از همسر معتادش خبر ندارد، فرزندانش بزرگ می شوند بدون اینکه بدانند مادرشان با تن فروشی شکم آن ها را سیر می کند.

  او هزینه های زندگیش را از همین راه تامین می کند، تنها با چند نفر ارتباط دارد و می گوید: به هر کاری که بگویند تن می دهم، از خواسته های غیر اصولی مردان متاهل گرفته تا خرده فرمایش های پسران جوان.

  رابطه جنسی گروهی، فاجعه بار است

  مینا بیست ساله است، بوی سیگارش تمام فضا را پر کرده، پاتوقش در یکی از خیابان های غرب تهران است، HIV مثبت است، از زمین و زمان گله می کند در میان حرف هایش می فهم که از این مدل زندگی خسته شده است؛ اما به اعتقاد خودش راهی برای بیرون آمدن از این باتلاق ندارد.

  او می گوید: هر روز به تعداد زنانی که برای تن فروشی در این خیابان می ایستند اضافه می شود، خیلی از مردان چندین بار کل خیابان را بالا و پایین می روند تا بتوانندشخص مورد نظرشان را پیدا کنند، گاهی اوقات سوار ماشین یک نفر می شوی؛ اما وقتی وارد خانه می شوی با چندین نفر روبرو می شوی و برای من مثل فاجعه است؛ چراکه پس از ورود به این خانه ها راهی برای فرار باقی نمی ماند و مجبوری به خواسته چندین نفر در آن واحد تن بدهی.

  پسران مجرد بعد از ازدواجشان باز به من مراجعه می کنند

  سوسن با همه این زنان خیابانی فرق می کند، برای سیر کردن شکم پسر سیزده ساله اش به این کار رو نیاورده، عذاب وجدان هم ندارد و فقط با کسانی که مشتریانش معرفی می کنند ارتباط دارد.

  او می گوید:‌ مردان متاهل زیادی به من مراجعه می کنند و من همه تقاضاهایشان را جواب می دهم، حتی روابط جنسی سه نفره با حضور یک زن و شوهر هم، با تمایل این درخواست را قبول می کنم؛ چراکه پول خوبی نصیبم می شود.

  سوسن ادامه می دهد: بسیاری از مشتریان مجردم حتی پس از ازدواجشان به من مراجعه می کنند و به این کارش به عنوان یک شغل نگاه می کند.

  افزایش تقاضاهای جنسی به روسپیگری دامن می زند

  زنان روسپی به دلایل مختلف اجتماعی و فرهنگی به این فضای آلوده روی آورده اند، روند رو به رشد تقاضاهای جنسی که متاثر از محیط و عوامل تحریک زا است، انگیزه زنان را برای بهره وری اقتصادی و جنسی افزایش می دهد. مصاحبه های پیش رو حکایت از آن دارد که ذائقه های جنسی افراد متاثر از عوامل تحریک کننده تغییر کرده و مردان را برای ارضای امیال جنسی خود به مکانی خارج از حریم خانواده هدایت می کند؛ تماشای فیلم‌های پورنو که به تغییر ذائقه جنسی همسران و افزایش مطالبات جنسی آنان می انجامد، در دراز‌مدت روابط جنسی متعارف میان همسران را تحت تاثیر قرار داده و روابط جنسی خارج ‌از‌ محدوده خانواده را افزایش می‌دهد، پس با نادیده گرفتن این مسئله هر روز به تعداد این زنان، دختران و همینطور مردانی که در خیابان ها به دنبال کالای مطلوبشان هستند اضافه می شود.
  http://www.apam.ir/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87

   
 96. اگر قرار باشه یه مرد مثال بزنیم ، مطمعن باشید اون یه نفر فقط نوری زاد هستش . حرف حساب میزنه . اون به اصطلاح اپوزیسیون خارج کشور بیاد یاد بگیره ، انتقاد کردن رو .

   
 97. آقاى خامنه اى شما كه با نظر خروار نگر خود به انسانها فرمان ازدياد زاد و ولد صادر مى كنيد به من بگو چه جوابى بايد داد به آن جوانى كه به والدينش مى گويد چرا مرا زاييديد؛آن هم در اين جهنم آزاده كش و سفله پرور و جاهل نواز ؟ من اين پرسش را همين جا در معرض نظر ها مى نهم .جواب مجاب كننده مى طلبم .خدا روزى رسان است براى اين نسل كه از من تيزفهم تر است قانع كننده نيست .من اين سؤال را از خيلى ها پرسيده ام .رندانه ترين و در عين حال بيرحمانه ترين جواب را آقايي داد كه زمانى روحانى بوده و اكنون كارخانه دار است .او گفت به چنين فر زندى مى گويم :من به تو به مشيت الهى هستى بخشيدم و تو اگر ناراضى هستى مى توانى ادامه ندهى .به ايشان گفتم كه شما فرقى ميان از اول نبودن و خودكشى قائل نيستى ؟با حيرت گفت :چه فرقى دارد؟گفتم برو لب ريل مترو و در خيال هم كه شده دلهره قبل از خودكشى را امتحان كن .

   
 98. نامه را كه خواندم كه ظاهرا نامه سي ام است فهميدم ايران ازادترين كشور جهان است.ظاهرا نوري زاد درمسيرقهرماني كم اورده مي خواهد قهرمان شود.تا ديروز براي همين حاكميت لنگ مي انداخت تا باهاش برخورد شد طرفدارمردم شد مردم ته دل هنوز قدري انصاف نگه داشتند

   
 99. جناب ی سلام
  میدانیم چرا کاری به نوری زاد ندارید
  برای زیر آب کردن سر مردم مواجب برسه هستید
  ولی فعلا مقام معظم برای نوری زاد ادای آدم باحالا رو در میاره
  پول نداده اگر بده مثل سعید عسگر احساس تکلیف تان میزنه بیرون
  اگر زیاد بودید 9 دی خودی نشان میدادید . جدا توصیه میکنم سرتون رو زیر برف نکنید
  هوا پس است و مثل صدام دارید رجز الکی می خونید . کمی احتیاط کنید و
  بیشتر دقت کنید وضع مملکت سر این ملیجک بازی خامنه ای با احمدی نژاد رفته
  لب پرتگاه . یعنی حقیقتا بوی تفرعن را از گفته های خامنه ای حس نمی کنید!؟

   
 100. آزاد از كردستان محروم

  استاد عزيز جناب نوريزاد به راستى نمى توانم واژه هايى كه سزاوار دلاورى مثل شما باشد پيدا كنم ، آرزو مى كنم هر وقت به اسارت شيطان صفتان درآمديد ، كاش مى توانستم بخشى از آزار و شكنجه ها را با شما تقسيم كنم . پيروز باشيد

   
 101. سلام بر نوری زاد و درود بر شهامتی که در او می جوشد!

  البته که مطلب بسیار موشکافانه و دقیقی است اما ریشۀ مشکلات خامنه ای نیست
  ولایت مطلقۀ فقیه و رسمی بودن دین اسلام زمینه ساز اینهمه مشکلات بوده است
  چه فرقی میکند که این برود و آن بیاید! جایگاه ولایت مطلقۀ فقیه فاسد کننده است
  رسمی بودن دین اسلام نیز ابزاری برای توجیه این جایگاه و چپاندن آن در قانون اساسی بوده است.

  عاقبت رویائی که برای کنار رفتن خامنه ای تصویر کرده اید دیگر دست نیافتنی است
  مستحق چنین پاداش عظیمی علی خامنه ای سال 92 نیست!!

  استحقاق آخوندهائی که خواب ولایت مطلقه و زمینه سازی برای ظهور امام زمان می بینند
  درسی است که آنها را به عبرتی برای تاریخ سرزمین آریائی ها تبدیل کند
  عبرتی برای ایرانیان تا بدانند میدان دادن به جماعت آخوند چه عاقبت شومی دارد
  و عبرتی برای جماعت آخوند تا بدانند رویای سلطنت مطلقۀ فقیه چه بهای سنگینی دارد!

  آنکس که باد بکارد طوفانها درو خواهد کرد!!
  برای خامنه ای و سایر شرکای آخوند و پاسدار عمری طولانی آرزو میکنم تا بتوانند
  سالیان سال طعم زندانهائی را که ساخته اند بچشند!

   
 102. جناب اقای نوریزاد
  ۱. حفظ نظام اوجب واجبات است.
  ۲.ولایت مطلقه فقیه.
  نیازی به توضیح نیست که این دو مورد بالا در زمان چه کسی گفته و تثبیت شد. در زمان ایت الله
  خامنه ای چند نفر کشته شدند. از زمان قتل های زنجیره ای و اعتراضات سال ۱۳۸۸؟ فکرنکنم بیشتر از ۱۵۰ نفر کشته شدند. حال برگردیم به زمان امام خمینی ٫ کسانی که امروز عدالت طلبی
  شعار آنها شده است در چه مقامهایی بوده اند ( نمونه جناب ایت الله صانعی ). هزاران نفر در زمان دوران طلایی که شعار بعضی از اقایان درسال ۱۳۸۸ شده بود کشته شده اند. در اینجا باید اعتراف کرد که ایت الله خامنه ای نسبت به امام خمینی بسیار ملایم تر عمل کرده اند. در آخر باید گفت که کسانی که داعیه جدایی دین از حکومت دارند٫ اسلام را خوب نمی شناسند٫ اسلام دین حکومت است ٫ حضرت علی چند بار برای حکومت جنگید. اسلام چه حکمی برای مخالفین دارد. نمونه در جنگ بنی قریضه٫ حضرت علی به دستور چه کسی در یک روز هفتصد نفر را گردن زد. اعراب چه بلایی بر سر ایرانیان برای اشاعه اسلام آوردند. پس از شما خواهش میکنم از ایت الله خامنه ای انتقاد نکنید٫ اگر ایشان دستورات اسلام را مو به مو اجرا کنند ٫ حکومتی خواهیم داشت صد برابر بدتر از طا لبان. امیدوارم که روزی مردم ایران شروع به کتاب خواندن بکنند.
  ارادتمند٫
  پرویز

   
 103. bebakhshid mano vali ye juraaee fekr mikonam ke shomaa ba unaa hamdasti,,,,,,,akhe alan ke taraf dare kaaseye zahro sar mikeshe shoma vase chi tahrikesh mikoni ke in kaaro nakone,,,,,,,,gheir az ine ke khodetam dastet tu kaare?????????????????? nakon aghaa jun,,,, alan hame chi aamaadast kaaseye zahro sar bekeshe!!!!!!!!!!,,,,cheraa …tahrikesh mikoni,!!!!!!!!!!e

   
 104. درود به روح پدر شما

   
 105. aghajaan be in agha begid 29 ta name zadi chi gain kardi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,adam ye juraaee shakkkk mikone,,,,,,haalaaa ye ghalati daran mikon ba in mozaakeraat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,shomaa cheraa narahat mishi dooste aziz,,,,,,mikaay hamin mozaakeratam be ham bezani dobaare hamun aash o hamun kaase????????????????????????????? vel konid aghaa jun,,, adam fekr mikone ke amdan daarid in name haa ro mizanid,,,,,baseeeeee lotfan,,,,,,,,,,,,,,,,

   
 106. //// بزرگترین و جدی ترین مشکل حکومت جمهوری اسلامی است که بتنهایی قادر است این نظام و حتی نسلهای آینده این حکومت را نابود کند. شیوه زمامداری ایشان اعلا ترین دشمن برای این نظام و آیندگان ایدیولوژی اسلامی و خلافت شیعه هست. هر ثانیه فرماندار بودن ایشان برابرست با تخریب میلیون ها اعتقاد و ایمان واقعی اسلامی و یا انسانی

   
 107. جناب somy شما چطور خون داده اید و بقیه نداده اند ؟!؟
  شما کجا بودید زمانی که من نعش برادربسیجی ام را به شانه می کشیدم ؟!
  و یا زمانی که بعد از شیمیایی شدن و هنوز نفس راه رفتن نداشتم و از
  جراحت های متعددم خون فواره می زد و در حالی که مادرم در سی سی یو
  بستری بود خود را به جبهه رساندم؟!؟! طلب کدام رنج را می خواهید از گرده این مردم
  باز بستانید ؟؟!من یک مذهبی دیروز و امروز نیستم . اصل و نصب من خادمان دین بوده اند
  ولی دینی که از مردم مزد رسالت و ابلاغ نمی ستاند و خود را خدا نمی داند و قضاوت حال مردم
  را به خدا وا می گذارد و خود را خادم مردم می شناسد . چطور ائمه طاهرین برای ابلاغ پیام خویش
  طلب خون ریخته شده نکرده اند و شما همچون عرب جاهلی به مقابر پناه برده اید و
  هل من مبارز از این ملت فرو کوفته می طلبید !؟!؟
  بدانید و آگاه باشیدنهضت سبز و صلح جوی ملت ایران راه خود را باز خواهد کرد و قاتلان و جاهلان را یکجا خواهد روفت. ما بقیه السلف رزمندگان جنگ ، خواب خوش را از نان به نرخ روز خوران خواهید ربود و به نرمی بر خواهیم انداخت بساط ظلم را .انا لله و انا الیه راجعون

   
 108. یا حضرت ولی امر مسلمین جهان، ای فرماندۀ معظم کل قوا، ای دردانۀ نازنین و فرزانۀ عالمین!!! فرمان زاد و ولد بیشتر و رسانیدن تعداد جمعیت، کم کمش به 150 میلیون نفر را صادر فرمودی و بطور معجزه آسا و صراحتا اعتراف فرمودید که همین یک قلم موافقتت با کنترل جمعیت در دو دهه قبل را اشتباه فرموده ای! بگذریم از نسلی که به نسل سوختۀ دهۀ شصتی معروفند همانها که در ثبت نام کلاس اول، نظام مقتدرت را با بحران روبرو کرد و با سه شیفته نمودن مدارس و پر کردن کلاسها از صندلی، تسکینش فرمودید ولی چند سال بعد را مشاهده نفرمودی و برای مسکن و شغل و ازدواج و اخلاق و انسانیتشان در چنین روزی چاره ای نجستی( تا حدی که بخشی از آنها گرفتار اعتیاد و ایدز و سرطان و افسردگی و فرار از کشور و تصادفات جاده ای و …. نمودی)!!! همانهایی که امروز به پیر دختر و پیر پسر شهره یافته اند!!! و آنهاییشان هم که ازدواجی نمودند، به طلاق عاجل گرفتار شدند! در درک این امر ساده وامانده ام تویی که از ادارۀ بدیهیات این همین قشر دهۀ شصتی از کل جمعیت 75 میلیونی تحت ولایتت درمانده اید، با کدام محاسبه و برآورد و تخمین دشمن شناسانه ات، فرمان رها نمودن برنامه ریزی برای پای بر کرۀ خاکی نهادن 75 میلیون نفر دیگر را صادر فرموده اید؟!؟!؟!
  سؤال: جناب نوری زاد، کاش در نامۀ وزینت، این یک دستاورد ناخدای کشتی انقلاب زده را هم اندکی برجسته تر می نمودید!

   
 109. بانوی ایرانی لطفا نقض غرض نفرمایید جناب ایشان نه تنها به مانند یزید بل هم اضل
  یزید به زینب در مسجد درارالخلافه شام اجاز سخن داده است کجا این توان در جناب ایشان است

   
 110. دکتر با درود بشما اب از سر سید گذشته این همه مال و منال جمع کرده////// چشمش به کاخ و پول گور شده خبر ندارد که او هم خواهد مرد و خودش و بیتش برای /////خواهد بود این 20 سال و سی سال انی از تاریخ هست و ///// که روزی با همان گدایان خراسان در ارزوی یک قیمه پلو چر چرب بودند امروز تا خرخره در اموال مردم ایران غرق شده اند فساد دین از یک سو فساد اخلاق از ان سو فساد اخوند که بوی گندش هخه جا را اکنده رهایی نه برای /////// هست نه برای اخوند مردم ایران زیانی سنگین دادند اما برای ابد اخوند و مداح و خرافات را با هم دفن خواهند کرد و برای ابد انرا مسخره تاریخ خواهند کرد /////////// هر چه میتوانی جرم و جنایت بکن فرو گذاری مکن وقت تنگ هست فردا برای جنایت دیر هست با اون بیت خون اشام بکن نکند جنایتی باشد که نکرده باشی ننگ بر خدا فروش و دین فروش به امید ازادی مردم دیار مهر و با سپاس از شما دکتر که جان را سر دست گرفته اید و بر سر ولایت بخت برکشته میکوبید

   
 111. سلام جناب نوری زاد عزیز
  خواهش میکنم در مورد مداح پروری این نظام بیشتر بنویسید.چون اینها با این کارشان بیسوادترین وبی شخصیت ترین
  افراد جامعه رو پیشوای مردم کرده اند.در شهر من (تبریز) از مداح ها آزمون مداحی میگیرن تا نسبت به شدت دروغ پردازی
  و سابقه جهالت شان براشون دوره خدمت محاسبه میکنن وبیمه شان میکنند.لطفا پیگیری کنید.
  موفق باشید

   
 112. خطاب به محمد باروتی ها زرشک بخور برا ادم کشیت خوبه درجه سبوعیتت را بالا می بره بنابرابن زرشک زرشک زرشک زرشک یادت نره

   
 113. رفیق خوب احتیاج به جرات نیست چون اینجایی که اومدی و دم از جرات میزنی و دندون تیز نشون میدی سایت اقای نوریزاد هست نه روزنامه کیهان ومطبوعات جمهوری اسلامی که بخواد از کسی بترسه تو هم انسان باش و مثل انسان نظرتو بنویس و مطمین باش هرچی بنویسی منتشر میشه. در ضمن تو کی خون دادی برای این انقلاب؟ پسر خوب تو برای سازمان خون هم خون ندادی تا حالا. بلکه تو و هم فکرای تو خون خوردین نه اینکه خون دادین چون اگر به خون دادن اعتقاد داشتین الانم حاظر بودین برای ایدیولوژیتون پاش وایسین چون اونایی که بریا این انقلاب جون دادن و جوون دادن برای اسلام بود نه اینی که الان هست

   
 114. ببینید هموطنان ، برفرض رهبر ما عیوبی داشته باشه و ایراداتی بهش وارد باشه مثلا کی میخواد بیاد جاش؟
  هاشمی ؟ خاتمی؟ یا این روحانی ترسو که انرژی هسته ای که اینقدر دانشمندان ما به خاطرش شهید شدند را چتدماهه به باد داد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   
 115. درود٬درواقعیت مضمون این نامه شما به رهبرشکی نیست بلکه اصل حقیقت است.
  پس چرا این آقان ساکن مجلس خبرگان که هرکدامشان یک من عمامه سفیدوسیاه در
  سردارنند حرفی نمیزنند ومانند کبک سرشان را دربرف کرده اند .
  فردا معادلات منطقه بهم بخورد که چندان دورنیست چه حرفی برای گفتن دارنند.
  مهران

   
 116. این را همه میدانند که شما در بسیج مسجد اولین بار که استخدام میشوید خون میدهید عزیز دل برادر .

   
 117. سید ابوالفضل

  آقای محمد باروتی ها
  سلام بر شما
  معلوم است که این کارهایی که گفتی از شما بر می آید . شما پیش از این هم نشان داده اید که دست بردن به جان ومال و ناموس دیگران برای شما کاری ندارد . مثل آب خوردن . باید هم از شر شما به خداوند متعال پناه برد . وما دعا می کنیم که آقای نوریزادرا خداوند از شر شما حفظ کند .
  آقای محمد باروتی ها !
  آقای دکتر خزئلی از قول یکی از دوستان شما نقل می کرد (در مصاحبه با صدای آمریکا) ، که به او (به خزئلی ) گفته بود ” به تعداد موهای سرت آدم کشته ام و به آن افتخار می کنم .” پس ما این تهدید شما را باور می کنیم . شما اگر دستور بگیرید ، بی محابا و بدون یک لحظه فکر کردن در مورد درست یا نادرست بودن عملتان ، آدم می کشید . اما آیا نمی خواهید یک لحظه فکر کنید که زمان این کارها سپری شده ؟ آیا فکر نمی کنید که چرا علی رغم این اشتهای سیری ناپذیر شما برای آدم کشی ، بالا دستی ها برای شما فرمان قتل صادر نمی کنند ؟
  آقای محمد باروتی ها !
  لحظه ای فکر کن . تو آدم می کشی و “خسرالدنیا و الاخره” می شوی برای چی ؟ برای چه کسانی؟ و به چه قیمتی ؟ مطمئن باش وقتی تاریخ مصرفت تمام شود ، تراهم قربانی می کنند . و گناهش را می اندازند فی المثل به گردن ” داروی نظافت” . تجربه ی سعید اسلامی آیا شما را بیدار نکرد ؟ در این آدم کشی های شما ، آن چه البته هیچ جایگاهی ندارد ، البته منافع مردم و چهره ی نورانی اسلام است . و آن چه البته شما برای آن آدم می کشید ، حفظ قدرت مستقر و تحکیم پایه های آن است .
  فقط یک خواهشی ازت دارم . امام خودت رو با امام ما ( مولا علی (ع) ) مقایسه نکن . همین .
  ارادتمند
  سید ابوالفضل
  ارادتمند
  سید ابوالفضل

   
 118. بر گرفته از سایت “خلیج فارس” با عنوان ” حال این روزهای خامنه ای چگونه است؟”
  اینک انتقادها به درب خانه‌ی او (خامنه ای) رسیده و روز گذشته، همگان دیدند که چطور دایی او از وضع حکومت و ظلم رژیم، به مراجع خفته تاخت که چرا خاموشی گزیده‌اید و صد البته این انتقادها (انتقادهایی از جنس دایی او و یا علی مطهری و دیگران) تنها نوک این کوه یخی است. و خود، در بولتن‌های محرمانه از شنودهای غیرقانونی، به‌خوبی دیده است که مراجع و علما و «خواص بی‌بصیرت» چگونه علیه او موضع می‌گیرند و می‌داند که آنان اگر جگر و شهامت رویارویی با «سلطان» را ندارند، ولی در خفا، ابایی از منکوب کردنش ندارند. و همین‌ها هم بر افسردگی او افزوده است.

  اما پرسش اصلی این است که از کجا، خامنه‌ای، به این ورطه‌ی خموده و افسردگی محض و این حالت «دژم‌گونه» در غلطید؟ حوادث ۸۸؟ یا انتخابات ۹۲؟
  در پاسخ به این پرسش شاید بتوان گفت اگر حوادث ۸۸، شلیک به پیکره‌ی خامنه‌ای بود، انتخابات ۹۲ ریاست جمهوری، تیر خلاصی بود بر خیالبافی‌های رویاگونه‌ی «سلطان»!

  بدون تردید مهندسی انتخابات ۸۸ زیر نظر مستقیم خامنه‌ای انجام شد. و او، مست، پرغرور و جاه‌طلبانه تصمیم گرفته بود در آن بزنگاه، قدرت را یک‌دست کند. این مستی و پرغروری وی به‌حدی بود که حتی در مهندسی انتخابات هم، جانب انصاف را رها و سعی کرد در کنار آرایش آراء، مخالفانش را هم تحقیر کند.
  اما واکنش ها، ورای تصور او بود و «سلطان» را به «کما» برد. آن کودتای خونین به سیدعلی فهماند که، فرمانروایی هم بسیار مشکل است و نباید بی‌محابا به دریا زد. از این‌رو تلاش خامنه‌ای پس از آن حوادث، معطوف بازآفرینی غرور و چهره‌ی شکسته‌ای بود که دیگر هیچگاه راست نیامد. و همین موضوع ابتدای شروع دوران رخوت «سلطان» بود.
  اما انتخابات ۹۲ و بی‌شمار بودن مخالفان خامنه‌ای، تیر خلاص را بر پیکر او زد. و او که این‌بار سعی کرده بود، مهندسی انتخابات را در همان چارچوب شورای نگهبان، نگه‌دارد.
  این بار هم پاسخ درشتی از مردم گرفت و بار دیگر خود، بجای مردم تحقیر شد.

  اینک، اگر تمام اطرافیان پولکى و منفعت‌پرست «سلطان» هم، به او «عزت نفس و اعتماد به نفس دوباره و چند باره» بدهند، خود خامنه‌ای، نیک، می‌داند که چه بر سر او و ملکش آمده است. درواقع او نه‌تنها نتوانست آن خیالات بیمارگونه‌ی «اسلامی خامنه‌ای» خود را پیاده کند، بلکه حتی در سطحی‌ترین و جزیی‌ترین امور رهبری هم شکست سخت و صعبی خورد.
  خود «سلطان» بهتر از هرکسی می‌داند که تاریخ بی‌رحم‌ است. و در مقام قضاوت، به‌راستی هرچیزی را سرجای خود خواهد گذاشت.
  بنابراین این‌روزها او در سنین کهولت و ضعف و بیماری، علاوه بر اندیشیدن به شکست‌های خویش و نیز این عقده که هیچگاه نتوانست مانند خمینی، در امر و نهی به دیگران موفق باشد؛ به این موضوع می‌اندیشد که پس از او چه خواهد شد؟ آیا جمهوری اسلامی ویران و نابود خواهد شد؟ آیا تاریخ قضاوت خواهد کرد که تنها «حکومت شیعه‌ی اسلامی» در جهان، بدست فردی چون او، به نابودی کشیده شد؟ و همین‌ موضوعات است که او را به سمت دق‌کردن برده است.

  باری! دیگر از آن خامنه‌ای درشت‌گوی پیش از ۸۸ و حتی پیش از ۹۲ خبری نیست. دیگر از آن خامنه‌ای پرخاشگر و فرمانروایی که با لحنی استوار، فرمان‌های گزاف می‌داد. و به دستگاه‌های سرکوبش، گراهای بگیر و ببند می‌داد؛ خبری نیست. چه، او، خود فهمیده است، در همه‌ی آن بازی‌ها شکست خورده است. ا
  ینک او در سنگر سکوت و رخوت افسردگی، روزهای پایانی عمرش را سپری می‌کند و از قرائن چنین به نظر می‌آید که به‌زودی «صندوق لعنت» ضرغامی، برنامه‌های عادی‌اش را قطع و آوای قرآن پخش کند. و رژیم هم درصدد برآید، تشییع جنازه‌ای فرمایشی با هزاران نفر برگزار کند تا حتی این تشییع جنازه هم در مقایسه با تشییع سلف او، یعنی خمینی، بررسی شود. مقایسه‌هایی که گویی حتی در گور هم، گریبان خامنه‌ای را رها نخواهد کرد.

   
 119. سید ابوالفضل

  آقا یا خانم “ی”
  سلام بر شما
  ظاهرا مسلمانی و معتقد .اما بدان که شبیه سازی تاریخی بی دلیل و ناصوابی انجام دادی . تشبیه آقای خامنه ای به مولا علی (ع) و نوریزاد به “زبیر” وجهی ندارد . به ویژه تشبیه آقای خامنه ای به مولا علی (ع) ، نا صواب تر است . ایشان یک رهبر اقتدارگرا است که اشتباهات زیادی کرده و می تواند بازهم مرتکب خطاهای دیگری بشود . اگر شما اورا با علی (ع) ، شبیه سازی کنی ، آن وقت می تواند اشتباهات ایشان به نام اسلام و علی (ع) گذاشته شود . و این یعنی ملکوک کردن چهره ی اسلام عزیز و مولا علی (ع) .
  ایشان زمامدار یک کشور است و با مردم آن کشور میثاقی دارد . اگر به آن میثاق (قانون اساسی ) پایبند نبود و حقوق مردم را پایمال کرد ، باید مثل بقیه ی حاکمان ، پاسخ گو باشد . که نیست . دادن وجهه ای ملکوتی و دینی به او می تواند اورا به سمت عدم پاسخ گویی به مردم و قانون سوق دهد . که همین اتفاق هم افتاده است . این فرآیند می تواند ایشان را به خودکامگی سوق دهد .
  آقای “ی” گرامی!
  ایشان حاکم است ، من و شما و سایر مردم کشورمان ، حکومت شونده . آن ها حقوق و وظایفی دارند ، ما نیز . ما وظایفمان را تمام و کمال انجام دادیم .برحسب زمان و نیاز ، انقلاب کردیم . جنگ کردیم . شهید شدیم . مجروح و معلول شدیم . زندانی شدیم . ووو . آیا حاکمان وظایف شان را در مقابل ما انجام دادند ؟ آیا حتی حقوق ما را رعایت کردند ؟ این چه وضعی است که امروز به آن دچاریم ؟ مگر مسئول همه ی این شرایط شخص رهبر نیست ؟ معلوم است که هفتاد در صد قدرت بلاواسطه و بقیه ی قدرت با واسطه در اختیار ایشان است . ایشان ولایت مطلقه داشته اند . یعنی بدون هیچ قیدی همه ی کشور در اختیار ایشان بوده . پس مسئول همه چیز با شخص ایشان است . پس باید پاسخگو باشد . شما می توانی بگویی ایشان چرا مسئولیت نمی پذیرد ؟ چرا هر جا اشکالی پیدا می شود ، مسئولیت را به گردن دیگران می اندازد ؟
  این که ما ایشان را با امام علی (ع) شبیه سازی کنیم ، تنها باعث می شود که به ایشان چهره ای و جایگاهی ملکوتی بدهیم ، تا مورد سوال واقع نشود . البته می شود با توجه به قرائن شبیه سازی های معکوسی نیز انجام داد که من با آن ها نیز مخالفم . ایشان به نظر من تا کنون رهبر کشور بوده و حکومت و اقتدار مطلق داشته و مسئول وضع فعلی کشور است . و مطابق قانون باید مورد سوال قرار گیرد و باید پاسخگو باشد .
  همین
  ارادتمند
  سید ابوالفضل

   
 120. ایشان باید طبق روش جناب امام حسن ابتدا ثروت مردمش را تا ریال اخر به انها بر گرداند سپس برای انچه انجام داده می تواند واز خدابخواهد که توبه ای نصوح به او اعطا کند البته اگر ظرف زمانی لازم به انتها نرسیده باشد ومردم دیگر فیلم توبه نصوح نبینند بلکه واقعیتهای توبه نصوح را ببینند وبدانند که اگر شیطانی هست برای بدست اوردن شیوخ حریص تر است از مردمان یک لا قبا هست وشیطان را باید او خوب بشناسد که گرفتارش هست ومردمان خیلی به چشم سیطان نیامده اند بلکه ملایان زودتر شیطانزده می شوند

   
 121. از کی تا حالا یه مشت مزدور مفت خور شدن صاحب انقلاب؟؟

   
 122. سلام اقای نوری زاد

  با خواندن نامه شما بسیار خوشحال شدم و برایتان دعا کردم، بنظرم شما با نوشتن این نامه دینتان را به همه ایرانیها و ایران ادا کردید، دست مریزاد. اگر دست من بود، بهشت را به شما پاداش می دادم و هر انچه بهترینهای دنیا است. زنده باشی

  امیدوارم با دستان همه ایرانیان، سرنوشت بهتری رقم بخورد

   
 123. سلام استاد
  دوست نابینا پیشنهاد خوبی دادند تاثیر این نوشته ها با صدای رسای شما دوچندان میشود ، خب استاد گمان کردید فقط با زبان حامی و پشتیبان شماییم من به شخصه حاضرم هر کاری که شما امر میکنید برای کمک به شما انجام بدم تا مجال این کار رو پیدا کنید.
  ——————

  سلام سارای خوب
  اگردوستی با صدای نازنینش این نامه ها ونوشته ها را بخواند چه خوب می شود. گرچه ممکن است کسی بخاطر عوارض بعدی اش حاضربه این کار نشود.
  سپاس ازشما بانوی خوب

   
 124. درود برشما اقای نوریزاد عزیز
  هیچ برای گفتن ندارم که شما، تمام نکات را بارها و بارها به شخص رهبر گفته ای!!!
  درود بر تو و شجاعتت.

   
 125. نامه اول من به محمد نوري زاد
  سلام جناب آقاي محمد نوري زاد
  نامه سي ام تان را به رهبر ايران خواندم. نامه تان حاوي متن قراردادي بود كه به نظر ميرسيد منفعتهايش شامل حال طرفين قرارداد خواهد گرديد. از آنجائيكه يك طرف قرارداد را نيز من (به عنوان يكي از مردم ايران) بايست امضا مي نمودم لازم ديدم نامه اي را براي شما ارسال نمايم و نكاتي را عرض حضور .
  محمد نوري زاد عزيز!
  وقتي صحبت از قراردادي نموديد كه در آن وعده هاي خوبي براي مردم ايران و به تبع آن براي من نيز وجود داشت چندان هم خوشحال نشدم. چون به ياد قراردادهايي افتادم كه من و شما خيلي زمانها قبل از اين هم امضا كرده بوديم. قراردادهايي كه يك طرف آن من و تو بوديم و طرف ديگرش يكي از اين همين حاكميتهاي مستقر در ايران. مطمئناً قرارداد 107 سال پيش را به ياد داري كه من براي عقد آن چه زحمتهايي كه نكشيدم: “قرارداد فرمان مشروطيت”. يادت هست؟ آن را به زور بر مظفرالدين شاه قبولانديم. اگرچه پسرش بعدها زير آن زد اما ما (البته من) همچنان پايبند آن بودم و برايش جانفشانيها كردم. ستارخان، باقرخان بعدها خياباني را نيز به قربانگاهي فرستادم كه نبايست ميفرستادم. من براي اجراي قراردادم تا پاي جان ايستاده بودم اما تو…! اما تو دست در دست سيدضياء ها و رضاخانها نهادي و براي منفعت بيشتر پشت به دوستي و برادريمان! خيلي از توها كمر به حذف موجوديت من بستند. من ديگر از قدرت و پول مشتركمان سهمي نداشتم. زبان و فرهنگم را نشانه گرفتند تا شايد بي زبانم كنند تا نتوانم ديگر سهم خود را از اين مملكت طلب نمايم. يادت مي آيد كه تحقير مرا شروع كردي و ترك خر و زبان آذري و … را باب كردي تا بيشتر خرد گردم تا خرده ام را روزي نابود سازي؟…
  قرارداد دوم من با تو خيلي براي من گران تمام شد. وقتي بيگانه ها آمدند و دوستان تو را به جزيره اي تبعيد كردند و پسرش را بر اريكه قدرت نهادند من و تو دوباره شروع كرديم. قراردادي بستيم براي آزاديخواهي و مردم سالاري واقعي؛ چهار سال طلايي داشتيم. در آن چهار سال چه مطبوعاتي كه منتشر نكرديم؟ چه ميتينگهايي كه برگزار نكرديم؟ اما تو باز سهم منفعتهاي من از قرارداد را خواستي كه بالا بكشي. اگرچه زود متوجه شدم اما الان كه به آن روزها مي انديشم مي فهم كه نه دير متوجه شده بودم. از تو بريدم! رفتم كه كاري كرده باشم. اما چه فايده كه تو مرا خرد كرده بودي و ضعيف! بر گوشه اي از خاك وطنت كه من در آنجا مي زيستم لشكركشي كردي و زنان و مردان مرا، شهرهايم را و همه دار و ندارم را تارومار كردي!
  سالها گذشت تا سالي به اسم سال 57 رسيد. اين من فريب خورده و خوش خيال بودم كه باز براي نشاندن تو و شاه بر سر ميز قرارداد فداكاريها را شروع كردم. در روزي زمستاني در بهمن ماه به خيابانها ريختم و هيمنه شاه را بر هم زدم. سال بعد دوباره قراردادي امضا كرديم براي داشتن فرداي بهتر! باز يك طرف من و تو بوديم و طرف ديگر حاكمي ديگر. اما تو دوباره همه سود حاصل از آن را بالا كشيدي و من دوباره دست خالي!
  همه اين سالها من و تو براي فرار از مظلوميت پا به پاي هم مي جنگنديم و ظالم را پاي ميز قرارداد مي كشانديم اما حيف كه به قول ماندلاي فقيد ستمديده ديروز ستمگر فردا مي شد. ديگر زمان تجديد نظر در اين شيوه جنگ براي آزاديخواهي و دموكراسي فر رسيده بود.
  آن سال تاريخي فرا رسيد. تو در مبارزه هايت به كمكم احتياج پيدا كردي. اما برادر! عليرغم اينكه مظلوميتت را مي ديدم كمكي نكردم. هر وقت خواستم در آن 88 سبز تو برخيزيم و در كنارت باشم روزهاي سياه بعد آن را متصور شدم. اگرچه ذات من به تمام با اعتراض و آزاديخواهي سرشته بود اما باز دست هايم را مشت كردم و دندانهايم را فشردم و به زور خود را بر جايم ميخكوب، كه مبادا دمي بر آرم و به تو پيوندم! مني كه در اين ستيزهاي آزاديخواهي هميشه پيشقدم ايرانت مي بودم اينبار نه تنها پيشقدم و يا لاقل هم قدم حتي پس قدمت نيز نشدم. نه ديگر بايست از قرارداهاي نا فرجام قبلي درس عبرت مي گرفتم. آن 88 من ديگر با تو نبودم! سختاست اما ديگر با تو نمي توانم باشم. چون تو نامرديهايت را بارها تكرار كردي. اگرچه ميدانم كه كشتي من تو يكي است و اسير دريايي طوفاني اما مشغول ساختن زورقي هستم تا از اين كشتي پياده شوم و دل به درياي طوفاني بزنم. برادر مرا ببخش كه مجبورم اين زورق را از چوبهاي كشتي تو بسازم. به من حق بده كه از اين كشتي سهم خود را بردارم و بروم تا شايد به جزيره اي از آرامش و ثبات برسم و دمي بياسايم تا خستگيهاي مبارزه براي قرارداهاي قبلي مان از تن زدوده شود. اشتباه من هميشه اين بود كه قبل از عقد قرارداد با ظالم قراردادي با تو امضا نميكردم تا تو حق من را بعد پيروزهايمان پايمال نكني. نمي دانم شايد هنوزهم فرصتي براي عقد قرارداد بين من و تو باقي مانده باشد. اگرچه زمان به سرعت مي گذرد اما تو هنوز هم در خوابي و دلت نمي آيد قراردادي با من ببندي. در اين سالهاي بعد از 88 همچنان به كشتي خود دل بسته اي. اما برادر كشتي ات پر آب گشته و هر آن به زير آب فرو خواهد رفت. راستي كار زورقم رو به پايان است و فرصت تو محدود. متاسفم كه قرارداد مذكور در نامه سي امت را نمي توانم امضا كنم.
  به درود
  از طرف “من”

   
 126. چقدر جالب!!!!!!!!!!!!! شما که عددی نیستی، مردم اگر اینا رو نخوان باید خون بدن؟!!!!! مگه مملکت ارثیه پدرشونه؟!! حالا چرا افتاید روی دار و ندار این مردم و بلند نمیشید؟ معدتون قدر جا داره مگه؟ پدر خدابیامرز من همیشه میگفت جیب آخوند پر بشو نیست! حیا هم ندارن اینا به خوردن صدقه عادت دارن،…به قول قراعتی در یکی از برنامه هاش ( خطاب به مخالفین ): ۵ ریال بذار کف دست یه آخوند اگه تونستی پس بگیری؟ اینا میخوان مملکتو از ما بگیرن؟؟!!!!!!!!!!!

   
 127. زاهدی از المان

  امسال رو ایشان سال حماسه اقتصادی نامگذاری فرمودند رشد اقتصادی به منفی 5 و هشت دهم رسید سال را سال تولید ملی نامگذاری می کنند تولید از بین می رود کلا ایشان هر اسمی میگذارند سال برعکس میشود توصیه ما این است که سال را معکوس نامگذاری کنند مثلا سال سال فقر و بدبختی است شاید فرجی حاصل شود
  این سرطان جمهوری اسلامی به این سادگی از کشور ما پاک نمیشه در تمام عرصه ها کشور را به نابودی کشانده اند از لحاظ اقتصادی و سیاسی و…در همه زمینه ها مشکل داریم فساد در کشور بیداد می کند و نخبه ها در حال فرار از کشور هستند .
  نوری زاد مواظب خودت باش اینها خیلی دار دسته خطرناکی هستند برات برنامه میریزند .خدا پشت و پناهت باشه

   
 128. norizad, mardi be khoda, afarin be to va pedar madari ke to ro bozorg kardan……sedaye resaye to be tarikh khahad peyvastm ………….

   
 129. ای کاش میشد نامه ها ومطالبتان راباصدای زیبا ومحزون واثرگذار خویش برروی سایت می گذاشتید
  تا من نابینایا به اصطلاح ((روشندل )) برای شنیدن آنهامرتب مزاحم دیگران نمی شدم واز آنها طلب کمک نمیکردم
  خواهش می کنم اگرامکان دارد. لااقل نامه ها ونصیحتها وپیشنهادهای کاملا منطقی شمابه رهبری

  ————

  سلام نازنین
  من خیلی دست تنهام ای عزیز
  شاید دوستی پیدا شد وبه نیابت ازمن به قبول این زحمت تن درداد.

   
 130. نامه زیبائی است و حرف دل اغلب لایه های باشعور وفهمیده ایران ؛ولی طبق معمول جباران تا لحظه آخر حرف منطقی را درک نمیکنند امیدوارم که استثنائی بر این قاعده اتفاق بیفتد

   
 131. اقای نوری زاد
  چرا وعده ی بی جا داده اید ؟!!
  مهر ومحبت در دل پر از کینه چه می کند؟!!جناب نوری زاد کدام خانواده ی ایرانیست که داغدار جوانی نباشد که مسببش بی کفایتی حکومت نیست؟!
  جناب نوری زاد من از خودم می گویم که ده سال است سیاه پوش برادری هستم که ارتش جمهوری اسلامیی که فرمانده ی قوای بی کفایتش را مسبب مرگش می دانم هستم ده سال است که نمی دانم چرا واصلن چگونه ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
  دیگر او را ندارم کسی را ندارم که همه ی امیدم را به او بسته بودم کسی که بعد از او ستونهای خانوادمان از هم پاشید
  جناب نوری زاد قاتل برادرم هرگز هرگز وهرگز در دل من جایی ندارد ،این از من، از مادر ندا ،سهراب،اشکان،و…………هزاران مادر داغدار سرزمینم نگفتم من از خودم گفتم فقط از خودم

   
 132. بانوی ایرانی

  سلام آقای نوری زاد
  شما شجاعانه فریادهای در گلو خشکیده مردم را فریاد می زنید زنده باشید آقای نوری زاد
  جناب رهبری من قلم و منطق آقای نوری زاد را ندارم فقط میتوانم بگم شما بلایی سر کشور آوردی که من به شخصه از اسلام متنفر شدم اگر شما پیرو حسینی من درود می فرستم به یزید ! خیلی وقتها فکر می کنم حسین هم یکی بوده مثل شما .

   
 133. اطلاعاتی سابق

  ممنون آقای نوری زاد گرامی.اما چرا همیشه فقط به مجتبی خامنه ای بسنده می کنید ؟ چرا به مفاسد اقتصادی بشری خامنه ای اشاره ایی نمی کنید ؟ چرا حرفهای شرم آور /////// را که در محافل خصوصی در مورد ندا اقا سلطان و دیگر جوانان شهید این مرز و بوم بیان میشه رو فاش نمی کنید؟

   
 134. دوست قدیمی‌

  دوست عزیز ، هموطن . شما که به راحتی‌ داری قضاوت میکنی‌ و تحدید میکنی‌ می‌شه بفرمایید از کجا تعداد همفکران آقای نوریزاد رو میدونید؟ آیا سر شماری کردید؟ آیا اجازه راهپیمایی دادی؟ اگه با منطق خود شما بخوایم صحبت کنیم باید بگید تعداد شما همون ۳۰۰ نفر ۹ دی‌ هست که با کلی‌ تشویق در کامل آرامش و امنیت به خیابون آمدند ، و تعداد ما راهپیمایی ساله ۸۸ بود . این که دیگه بحث نداره اما من مثل شما قضاوت نمیکنم ، من نه میگم شما ۳۰۰ نفر هستین نه ما ۱۰۰ ملیون ، تا اجازه نشون دادن یا سرشماری نباشه نمی‌شه قضاوت کرد اما به شما میگم به شما که آقای خا‌‌منه‌‌‌ا‌‌ی رو علی‌ می‌دونی ، بیا به جای تحدید پاسخ نامه آقای نوریزاد رو بده ، ۱۰ مورد رو بخوان و پاسخ منطقی‌ بده . بیا از رهبرت که به علی‌ تشبینش میکنی‌ بخواه تا مثل علی‌ به داد گاه بره و پاسخ بده . در اینکه شما میتونید امثال نوریزاد رو در دم نبود کنید شکی نیست چون قدرت دست شمست ، اما آیا همیشه اینطور میماند؟ اما ما مثل شما نیستیم ، مطمئن باشید اگه قدرت هم داشته باشیم شمارو نابود نمی‌کنیم ، هر کسی‌ صحبتی‌ داره بکنه و قضاوت رو به مردم وگذار کنه. من که مسلمان نیستم اما شما که مسلمان هستی‌ بگو آیا انسا نمیتونه خطا کنه؟ آیا این همه بد بختی در این کشور که خود رهبری هم بعضا خیلی‌ هاشو تائید میکنه هیچ کدوم ربطی‌ به رهبری ایشان نداره؟ شما که معتقدید همه مسئولین گوش به فرمان ایشون هستند پس چطور می‌شه ضعفی وجود داشته باشه اما ایشون بی‌ تقصیر باشه؟ حالا خودتون قضاوت کنید اگه ایشون حتا ۱ مرتبه در همه عمرشون خطا کرده باشند نباید مورد سوال قرار بگیرند؟ در این شرایط امثال نوریزاد که با شجاعت و احترام (شما فرمودید توهین اما من در نامه ایشون توهینی ندیدم) از رهبر سوال میکنند شرف ندارند به چابلوسان درباری؟ اگه حوصله خوندن کتاب ندارید نگاهی‌ به سریال قهوه تلخ بکنید تا کمی‌ وضعیت ایران رو بیشتر متوجه بشوید. تحدید و فحاشی کار بسیار آسانیست که از عهده هر کس بر میاد ، شما که خودتو محق می‌دونی تحدید نکن و خونسردی پاسخ بده.

   
 135. برای من مورد سئوال است چند ماه قبل در خبری خواندم که خبرنگاری در ایران چون در مقاله یا گزارش خبریش از لقب آیت الله العظما برای آقای خامنه ای استفاده نکرده بود بنابراین بعلت توهین به مقام معظم رهبری تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.حالا آقای نوری زاد بدرستی هر چه دل تنکش میخواهد میگوید . آیا رژیم آخوندی از او می ترسد ویا این که آخوندها فهمیده اند که این حرف ها ار این گوش آقای خامنه ای و حتی مردم به آن گوش عبور می کند وهمه مسخ فکری شده اند. در هر حال آفرین به این مرد دلیر وشجاع

   
 136. اگر جرات داری نظر منو هم بذار تو سایت….
  ببین اینقدر از این صحبتهای بی اساس کن که عمر گزانمایه شما تمام شود.

  ما یک ملتیم که خون دادیم تا این انقلاب رو بدست اوردیم حالا هم خون میدیم تا نگهش داریم.

  اگر میتوتید خون بدید تا از ما بگیریدش!!!!!!!!!!!!!!!

  هرگز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شما را همان بس که در میدان سخنپرانی جولان دهید……..

  ما یک ملتیم…………….یادت نره

  اگر جرات داری نظر منو هم بذار تو سایت….

   
 137. با سلام، با توجه به اینکه در ماه بهمن بسر می بریم و در نظرهای داده شده مکررا به دهه ی فجر اشاره شده است، می خواستم به این نکته و اشتباه تاریخی که از اول انقلاب تاکنون هر سال تکرار می شود اشاره کنم که دهه ی فجر ده روز نیست بلکه 11 روز است. شروع انقلاب روز 12 بهمن و پایان آن روز 22 بهمن است که جمعا 11 روز می شود و نه ده روز! این هم از سو استفاده های بزرگی است که آخوندها از اول انقلاب از قرآن کرده اند، ولی نمی دانم چرا هنوز می گوییم
  دهه ی فجر!

   
 138. آقاى نوريزاد امپراطور لخت است .داستانش را كه شنيده ايد .از هانس كريستن اندرسن .اين داستان به ما مى گويد شاه هيچ نيست .اما مردم شاه را شاه مى كنند اكنون هموطنى به نام ى پرسيده شما چند نفريد ؟به همان اندازه كه يك بسيجى بيرون از دار و دسته و ابزار آلات سر شكستن اش جرأت ندارد مثل يك فرد معمولى خود را وسط مردم ظاهر كند .به همان اندازه كه ٢٥خرداد بدون سانديس و در شرايط خطير دست كم سه ميليون آمدند و متمدنانه ترين اعتراض مدنى را به جهانيان نشان دادند.شما با هفتاد رسانه و منبر و روزنامه ٤سال يك بند و يكطرفه كوبيديد تا آنها را فتنه گر و چه و چه جلوه دهيد .اما شب پيروزى روحانى ميليون ها نفر تا پاسى از نيمه شب در خيابان هاى تهران بيشتر به موسوى درود فرستادند تا روحانى .به روزنامه ها دستور دادند شعار ها را ننويسند و همين نماينده ها را پر رو كرد تا مجلس را به دادگاه تفتيش عقايد تبديل كنند .ما اون قدر هستيم كه شما نمى توانيد بدون چًوب و چماق و پشتوانه دولتى براى ما عرض اندام كنيد .شمار واقعى وقتى معلوم مى شود كه جرإت كنيد يك رفراندوم بگذاريد .برادر مواظب باش يك وقت نگيرنت .خيلى شجاعى كه خودت را براى حاكميت زور پناه جلو مى اندازى .به قول مولوى :شاه آن باشد كه از خود شه بود /نى به مخزن ها و لشكر گه بود ……امپراطور لخت است . گرچه همه مى پندارند كه امپراطور همان جامه زربفت اوست و آقاى خامنه اى همان نظام نظامى سرداران قطور البطن و بسيط اليد و حجيم الجيب .اين ها را بريز كنار و بعد بيا با وارسته اى چون نوريزاد هم كلام شو .كسانى كه با صدق كودكان گفتند كه جامه ندارد اين شاه شما جاسوس و محارب و مجرم قلم دادشان كرديد .با اين همه اى هموطن قدمت بر چشم ،اما كلام در برابر كلام .تو حرفت را بزن ، من هم حرفم را مى زنم .به عددش چه كار دارى .كي در اين مملكت اعداد معتبر بوده اند !

   
 139. یکی از تازه کافران ولایت فقیه

  گوش اگر گوش آقا ناله اگر ناله تو آنکه البته به جایی نرسد فریاد است ولایت فقیه طبق تعریف حضرات این است که چون همه مردم محجورند آگاهی ندارند شعور ندارند قدرت تفکر و ادراک ندارند قدرت تصمیم گیری هم ندارند پس یک فقیه آگاه مدیر مدبر واز همه مهمتر !!خدا ترس !!!!باید به عنوان قیم آنان به جای آنان تصمیم بگیردکه نتیجه اش می شود این ………به واقع اگر —اگر این خواسته های دین است که من بر این دین کافرم…..

   
 140. خودشون میدونن ما تمام ملتیم و خودشون چقدر در انزوا و اقلیت هستند .

   
 141. درود برشما اقای نوریزاد عزیز .سلول سلول جسم من فدای شجاعت و روح ازاده و جوانمرد شما .شما همچون نوری در ظلمت در حال تابش هستید .درود بر شما .امیدوارم اقای خامنه ای هرچه زود تر با دست کشیدن از قدرت و شهوات دنیا خود را از این باتلاق و منجلاب نجات و باعث خوشنامی و عاقبت به خبری خود و کشور شوند .

   
 142. درود بر شجاع ترین مرد حال حاضر ساکن تهران – ایران

   
 143. درود بر شما که تسلیم زر و زور اینان نشدید و با تزویرشان آشنائید. هزاران درود بر شخصیت بزرگ و سالم شما که نشان از نان حلالی است از سفره پدر مادر مومن ارتزاق کردیده اید. درود بر شجاعت و ادب شما .

   
 144. جناب نورى زاد گرامى
  بنده نيز به سهم خودم به شما دست مريزاد ميگويم.كاربران شما همه آنچه را كه بايد گفت گفته اند و من قصد تصديع ندارم اما از آنجا كه شما را دوست دارم و علاقه مندم كه همواره از تراوشات قلمى شما بهره ببرم از شما خواهشى دارم و آن اينكه به توصيه خيرخواهانه يكى از كاربران محترم بنام ” دوستدار ” حتماً بيانديشيد و پند خردمندانه ايشان را كه از قلب سليم وى برخاسته است آويزه گوشتان كنيد.چون شما را ارزان به دست نياورده ايم كه ارزان از دست بدهيم،باور كنيد ” عقلانيت ” گوهر گمشده اين سرزمين بلا زده است.سبز باشيد

   
 145. یک دختر ایرانی

  خیلی پیشنهاد منصفانه ای است ..ما مردم حتی حاضریم خود این رهبر بماند ولی فضای نفس کشیدن را باز کند ..بگذارد حجاب ازاد باشد .موسیقی ازاد باشد – سپاه را به پادگان برگرداند – دست اطلاعاتیها و بسیجی ها را از سر مردم کوتاه کند – مجلس را ازاد کند – بگذارد گردش مالی بیتش چک شود – دست از سر اسراییل و سوریه و باقی کشوها بردارد – به اقلیتها ازادی بدهند – بگذارد سنی ها نفس بکشند .دراویش ازاد باشند – مفسدین اقتصادی که اکثرا ربطی به او دارند دستگیر شوند – شورای نگهبان را برچیند – دین را شخصی کنند .. از الان قبل مرگش فکری به حال احمد خاتمی و مصباح بکند — و الخ

   
 146. شاه سلطان حسین

  آقای ابولفضل!
  می خواهی دست چه کسی را ببوسی؟ نوری زاد؟ باز هم دست بوسی؟ جلال و جبروت و محبوبیت و هرچه که فکر می کنید این نوری زاد از آن خمینی در انقلاب 57 بیشتر نیست دیدی آن دست بوسی ها چه بر سر مردم آورد؟ پس مجدد تکرار نکنید.

   
 147. ابو محمد المحمراوی

  آقای نوری زاد بازهم جای تأسف دارد که هیچ اشاره ای به امر مهم وحیاتی حقوق ملی واساسی دهها میلیون غیر فارس نکرده اید،ضمنا حتی از محرومیت میلیونها کودک غیرفارس(تورک،کورد،عرب،بلوچ وترکمن )وحرمان آنها از تحصیل به زبان مادری نکرده اید .چقدر خوب بود اگر شائبه نژادگرائی را از خود دور کنی و با تمام وجود از عمق انسانیت خویش وفراملیتی سخن را به تمام وکمال می گفتی.
  A few seconds ago · Like

   
 148. شاه سلطان حسین

  این جناب شاه سلطان حسین فقط و فقط یک خدمت به ایران و ایرانی کرده است و آن اینکه با رفتن خود و حکومتش اسلام را نیز برای همیشه از این سرزمین خواهد برد و پس از 1400 سال ایران آن می شود که باید. هرچند سلفش نیز جز این راه نپیمود.

   
 149. محمد باروتی ها

  جناب نوری زاد تا دیر نشده توبه کن و از امام خامنه ای(مدظله العالی) حلالیت بخواه
  بخدا قسم ، به تمام شهدای 8 سال دفاع مقدس قسم بخاطر مقام رهبری هستش که بروبچه های وزارت اطلاعات و فداییان امام خامنه ای کاری به کارت ندارند وگرنه خودت بهتر از هر کسی میدونی که ما اجازه نمیدیم دست های امام خامنه ای مثل دست های جد بزرگوارش امام علی(ع) بسته بشه و یا بشه بهش زور گفتو بخواد توهینی صورت بگیره
  حواستو جمع کن و جوگیر نشو
  سایه مقام معظم رهبری مستدام باد
  یا علی مدد

   
 150. جناب نوریزاد.یکی ازجمله ایرادهای رهبر که درنامه شما مغفول مانده .استفاده فراون ازواژه دشمن .دشمن .درتمامی صحبت هاوواکنش های ایشان بوده بطوریکه چنانچه این کلمه را ازسخنرانیهای مشارالیه حذف کنیم حرفی برای گفتن ندارند واین توهم دشمن پنداری بصورت محوری درتمامی گفته های ایشان آنچنان تکراری ومهوع وچندش آورشده که نه تنهاخاصیت ومفهوم خود راازدست داده بلکه کاملافرضیه ایجاد دشمن فرضی جهت ترساندن وعامل جنایات انجام شده وپوشاندن قصورات که درکتاب .قلعه حیوانات به عنوان تاکتیک مطرح شده رامتصورمیسازد….وخلاصه فرمایشات نامبرده اینست که .همه عالم بدند وماخوبیم.دیگرنکته معترضه درنامه حضرتعالی پاراگراف تکراری …مردم شما را برسردست می گیرند ومی برند آنجایی که گفتم ملاتِ پایه های تختش محبت ومهراست ..چگونه انتظار دارید کسیکه بقول خودشما عملکردش چنین خسارات جبران ناپذیری راقلم زده .بعدازپذیرفتن اشتباهات وحتی توبه میبایست …برسروچشم ما نشیند .وشما باکدام معیار حق وعدالت .چنین عاقبتی را به ظالم وغاصب هبه میفرمائید مگر نه اینکه ..توبه مال مردم خوردن مال مردم دادن است ..نکند تصورفرموده اید چنانچه اموال حضرتعالی مسترد گردد.پرونده حضرت آقا .قابل گذشت با احترامات فائقه است ؟…زهی تصور باطل زهی خیال محال

   
 151. سلام استاد
  درود بر شما که نمونه ی انسان کامل در عصر مااید. چقدر مردم از وضع موجود خسته و شاکی اند مگر مردم کشور ما چقدر تحمل دارند چقدر صبورند چرا در کشور ما وقایعی رخ میده که در هیچ جای دنیا مشابه آن را هم نمیتوان یافت ، در فکر اینم که چطور 35 سال ما را به اندازه ی 350 سال از دنیا عقب انداخت.

   
 152. بنده حدود 9سال درمنطقه جاسک وبشاگرد بودم ودرکوچه وخیابانهای شهرجاسک وانگوران (گوهران) وروستاهای دیگر نام شمارا بعنوان کاندید مجلس میدیدم هرچندکه رای هم نیاوردید آیاخدمت شما بی شاءبه بوده؟ شماکه جهت خدمت به مردم محروم بشاگرد به آنجارفته بودیدچرادنبال پست ومقام بودید؟ هزاران نفر بی ادعا وناشناس در مناطق محروم کشور خدمت وبی توقع خدمتشان را به پایان رساندند.شماکه از عالم وآدم انتقادمیفرمایید لطفاپاسخگوباشید.

   
 153. ی،
  تنها یک راه حل هست. رفراندوم ازاد با یک سوال: آیاموافق نظام جمهوری ا سلامی هستید یا نه؟

   
 154. نامه اتان راخواندم هیچگونه انصاف ندیدم وسراسرکینه بودوبی منطقی بنده ادعای عصمت برای رهبری نمیکنم ولی به شهادت مخالفان با انصاف ایشان هم بهتر ازایشان برای رهبری نداریم البته بنده بعضی ازخطاهای عمدی وسهوی زیرمجموعه های ایشان راردنمیکنم ولی شمادلیلی ارايه نکردید که ایشان خبردار شده باشند و برخوردنکرده باشندوخواهش میکنم انگ جبهه پایداری وافراطی به بنده نزنید که حلالتان نمیکنم چراکه هشت سال جزو خط مقدم مبارزه باافراد وابسته به این جریان بوده ام وآسیب هایش نیز بهم وارد شده من جمله که در انتخابات خبرگان با استناد به بندی که دلالت بر سوابق سوء سیاسی میکند رد صلاحیتم کردندکه خدا شاهد است این مسئله رانه مربوط به رهبری ونه حتی فقهای شورای نگهبان میدانم بله بعضی از اعوان وهمپیاله های جریان افراطی پرونده سازی نمودن وآقیان هم طبق ظواهر اقدام به ردصلاحت بنده نمودند که شاید خودم هم جزو فقها میبو دم براساس آن اطلاعات خودم را رد صلاحیت میکردم ظاهرا شما همه مسوولان نظام رادارای عصمت میدانید که انتظار هیچ خطایی ازایشان نداریددراین نیمه شب با خدای خود ووجدانت خلوت کن ببین حق این ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها این نوشته های جنابعالی است وبه فکر یوم تبلی السرائر باش

   
 155. سلام آقای نوریزاد به تازگی به وبسایت شما سر میزنم و با شما آشنا شده ام نظرات مردم را هم میخوانم .
  نامه هایتان به رهبری را خواندم !راستش قلبم به درد آمد…
  نمیدانم انگار در برزخ زمان گرفتار شده ام !
  فقط میدانم که سخت خواب به چشمانم می آید
  نمیدانم اکنون سمت گمراهی ام یا سابق ؟
  سخت است یک عمر طوری فکر کنی و حالا …

   
 156. شما همون چند نفری هستید که روز 9 دی ///////// کردید تازه شدید 300 نفر که نقدی براتون سخنرانی هم نکرد ولی میدونید ما چند نفریم؟؟

  ما 25 خرداد 88 هستیم که شما و آقاتون وقتی ما رو دیدید ….. بچه برو //// بخواب.

   
 157. خیلی مردی…..همین

   
 158. با درود فراوان به کاوه زمان.
  مطمعنن ایشان دیگر نمیتوانند و نمیخواهند حقایق را قبول کنند. این جنایتکارانی را که بر ایرانیها گماشته میترسم بلا های بزرگتری باعث خواهند شد. من برای ایران و ایرانی خیلی نگرانم. من میترسم ایران به سرنوشت سوریه و عراق دچار گردد. آیا خامنه ای و رجال جمهوری اسلامی یک ذره ای سر عقل خواهند آمد تا هم خودشان و هم ایرانیها را از یک سرنوشت شوم نجات بدهند؟

   
 159. یه بنده خدایی

  و پیرو تمام بندهای بالا می توان گفت : مغولان یک بار دیگر با انتخاب این آقا به رهبری به ایران حمله کردند و . . .

   
 160. با درودی بی پایان به نوریزاد عزیز اینکه دست گذاشه ای روی اصل مطلب وکامنت های گذاشته شده نشان میدهد مردم چه حرفها که ندارند سال 57 عرق خوردیم بد مستی کردیم تو بد مستی اسم آخوند آوردیم آخوند هم اگه پرو نبود قبل از انقلاب گدائی نمیکرد فرصت طلبی کرد. .چون روشنفکرها به ویژه توده ایها مذهب را عصای دستشان کردند آخوندها عصا را از دستشان گرفتند به جانشان افتادند این قصه را ببین حتماً حکایت داستان نیما یوشیج و آن مرد روستایی را شنیده اید که برای سفر به شهر از جنگل می گذشت و چون چشمش به درخت مقاومی افتاد پارچه ای بر شاخه محکمی از آن بست تا در بازگشت از سفر، آن را بریده و برای ساختن چماق با خود به روستا ببرد.
  اما چون سفرش طولانی شد و بازگشت، دید که مردم بر همان شاخه دخیل های فراوان بسته اند و از آن درخت استمداد می جویند!
  طبیعتاً وقتی آن مرد خواست تا شاخه را ببرد و با خود به روستا برد با برخورد دیگران رو به رو شد، او را تکفیر کردند و دست آخر کشتند. مشکلی که آخوندها برای مملکت ما درست کردند شیرمردانی روشنگر چون شما میطلبد که از فوت کوزه گری آخوندها خوب خبر دارد پیروز باشی.

   
 161. درود بر شما
  جناب نوری زاد گرامی مدتی بود دسترسی به اینترنت نداشتم چند روری است که دارم گزارش سفرهای استانی شما را می خوانم چقدر مستند و دردناک و آگاهی بخش و آموزنده است ما به کجا داریم میریم ! در این نامه هم چقدر منطقی و واقعی عمق فاجعه را بیان کردبد من در عجبم با این زندگی جهنمی که حضرت آقا برای مردم درست کردند با چه منطقی افزایش جمعیت را هم توصیه میکند ! خنده داره واقعا !

   
 162. اقای نوری زاد، قلم رنجور و خسته کردید.
  خامنه ای (این نظام و حاکمیت) همین است ک شما شمه ای از کل وجودی او را نوشتید. همین است که هست! اگر نه برای اتمام حجت، باید ساده باشیم که دخیل به موعظه کنیم. باید چشمها را شست! دید انچه که هست. و فکری کرد و راهی گشود.
  فقط اشاره ای کنم، در راه هسته ای، این مرد نه تنها بیش از 800,000,000,000,000 دلار به باد داده، نه تنها ملت را به فقر و دریوزگی نشانده، بلکه ایران را رسانده به دو راهی نافرجام—-از دست دادن استقلال ایران و یا جنگ خانمان سوزی شبیه سوریه!

   
 163. آقای نوری زاد نگران نباش به زودی اسرائیل حمله میکنه و پشت اسرائیل تمام غرب میریزن سر این رژیم و بساط این فساد عظیم رو پاک می کنن. فقط چند ماه دیگه مونده.مطمئن باش وضع این رهبر فرزانه به مراتب بدتر از قذافی و صدام تموم میشه

   
 164. بسیار زیبا مطلب را بیان فرمودید. کاملا‌ درست پیش بینی‌ کردید.

   
 165. دستاورد؛ دستاورد؛ دستاورد
  آقای نوریزاد این نوشته(و نوشته های قبلی شما) خبر از دستاوردی می دهند که طی این چند سال بدست آمده اند و آن دستاورد این است که فردی بتواند راست راست در جلوی خامنه ای بایستد و کل وجودش را زیر سوال ببرد
  این دستاورد قطعا آغازگر دیگر دستاوردهای قطعی و حتمی آینده خواهد بود
  این دستاورد را شما بدست آورده اید و به ما تقدیم داشته اید
  آقای نوریزاد اجازه میدهید دستتان را ببوسم؟

   
 166. از نظرات وب سایت دکتر خزعلی
  لابلای فیس بوک؛ سقوط یک کشور یعنی اینکه : ….

  یک کاربر ایرانی فیس بوک: سقوط یک کشور یعنی اینکه: آتش نشانی یک نردبان استاندارد ندارد!….. یعنی اینکه پلیس از وزارت نفت چندین بشکه نفت می گیرد و می فروشد و 185 میلیون دلار از فروش آن را ندارد که پرداخت کند!….. یعنی اینکه فقط کارخانه های ” پفک نمکی” باقی مانده اند که مانند ” بابک زنجانی ها” به فروش نفت کمک کنند!!….سقوط یک کشور یعنی اینکه اوباش مترو باعث دو تکه شدن یک نوجوان دستفروش می شوند….. و سقوط یک ملت یعنی اینکه زمزمه واگذاری جزیره ” ابو موسی” بگوش می رسد و مردم بگوش هستند که چقدر ” یارانه” (واژه ای مضحک) به حسابشان ریخته می شود!

   
 167. جناب نوری زاد

  اگر دیکتاتورها را گوشی برای شنیدن نصیحت ناصحان می بود، هیتلر خودکشی نمی کرد، چائوشسکو و صدام اعدام نمی شدند، قذافی به آن وضع دردناک نمی مرد، و شاه در مصر و در اوج ناامیدی و بیماری جان نمی سپرد و ..و …و…

  به همین بیست و دو دلیلی که برشمرده اید و دلایل بسیار دیگر، امپراطوری مالی و امنیتی که آقای خامنه ای برای خود رقم زده برایش هیچ راه برو برگشتی باقی نمی گذارد و او برای حفظ آنها ناچار است همچنان ادامه بدهد و خود نیز نیک می داند که پایانش دردناک خواهد بود.

  او نیز همچون بسیاری در همین تاریخ معاصر تا آخرین لحظه درک نخواهد کرد که این دیگران هستند که او را وسیله ای برای رسیدن به مقصودهای مفسده آمیز مالی و سیاسی خود قرار داده اند، و هم اوست که بی کس و با نام ننگ خواهد رفت تا آن دیگران، بمانند و اگرچه از اریکه قدرت به زیر کشیده شوند، دستکم از ثروتهای اندوخته از قبل وی بهره ببرند و نام ننگش را فقط برای او به یادگار بگذارند و خود را کنار بکشند.

  همانگونه که شاه از قصرهای باشکوهش و میلیون ها دلار دارایی نقدی و غیر نقدی اش در خارج بهره ای نبرد و حتی مهم ترین پشتیبانش او را طرد و به مصر تبعید کرد تا در اوج ناامیدی و حرمان جان به جان آفرین تسلیم کند، و همانگونه که صدام و قذافی نیز با ثروتهای افسانه ای که اندوختند، متعجب رفتند و نماندند تا ببینند که خیل انبوه بله قربان گویانشان، بر خلاف آنها، دستکم به گوشه ای خزیدند و در رفاه زندگی می کنند و فقط آنها بودند که ننگ ابدی را برای خود به جای گذراندند.

  مشکل بزرگ این دیکتاتورها آن است که تکریم ها و کرنش های همانها که او وسیله ثروت و قدرتشان است بیش از انتقاد و نصیحت امثال شما به جانشان می نشیند، چرا که ضعیفند و ضعیف تحمل انتقاد ندارد و از تکریم نیرو می گیرد. آنها همیشه تصور می کنند که مرگ و خفت فقط برای همسایه است و هیچگاه از شعاع نخوت محدودی که اطرافشان را فراگرفته فراتر نمی روند.

   
 168. میدانید چرا آقای خامنه ای این کار ها را میکند؟ چون رهبر مسلمین جهان است و هیچ کجای جهان نمیتواند سفر کند الا ایران.
  و تمام عقده هایش را بر سر ایران و ایرانی خالی میکند.
  بیاییم برای ممنوع الورودی اش به جهان تلاش کنیم و او را مدتی با هزینه خودمان به سفر کشورهای دیگر بفرستیم شاید کمی هم از عقده ها کم شد. خدا را چه دیدی.

   
 169. من تا حالا برای مرگ کسی دعا نکردم . چرا که ” جان اگر خدا داده تو چرا بستانی ”
  اما از خدا میخواهم تا زمانی که آقای خامنه ای زنده است وضعیت این مملکت با کمترین خونریزی و هزینه درست شود و بساط ظلم وفساد بر چیده شود- مردم مرتب باید برای طول عمر ایشان دعا کنند تا بلکه فبل مرگش کشور سر و سامان بگیرد. چون اگر امشب آقای خامنه ای با این وضعیت موجود سرش را زمین بگذارد کشور تکه تکه خواهد شد و مثل آواری بر سر مردم خواهد ریخت 1- آقایان سرداران سپاه مدعی مالکیت حکومت میشوند و از یک سوی کشور را میکشند سمت خود 2- بیت آقای خامنه ای از سوی دیگری میکشد ؛ چون سرداران برای آنها تره هم خورد نخواهند کرد. 3- آقای رفسنجانی با خاطرات امام از سوی دیگر میکشد 4- اقلیت قومی که مدتها سرکوب شده اند از سوی دیگر 5- اصلاح طلبان از سوی دیگر 6- مراجع تقلید هم که وا اسلاما یادشان میاید و از سوی دیگر…. اوپوزیسون خارج از سمت دیگر… 7- مردم هم حاج و واج به این سمت و آن سمت کشیده میشوند و بیا ببین این ویرانی آوار و خونریزی را.

  آقای خامنه ای لطفا تا قبل مرگتان به خاطر مردم نه . به خاطر کشور نه ؛ به خاطر بیت خودتان وضع مملکت را سر و سامان دهید و از این فلاکت نجات دهید . بهترین و سریعترین راه . اعلام بازنشستگی تان است با یک نامه تاریخی و عفو عمومی و اجرای کامل قانون اساسی . بساط رهبری را هم بر چینید چون کسی غیر از شما لایق این لباس نبوده و نیست. خدا خیرتان دهد.

   
 170. سلام بر جهادگر بزرگ محمد نوری زاد
  بزرگ ترین جهاد گفتن حق در برابر حاکم ظالم است
  درود بر شما
  رضا از ملبورن

   
 171. سلام جناب آقای نوری زاد
  من از نامه شما به رهبر به عنوان یکی از امت مسلمان ایران دفاع می کنم و از رهبر می خواهم فرزانگی را نشان دهد و به این موارد که از زیان یک دوست گفته شده , نوجه نماید من نیز مانند شما به رهبر گرامی عرض می کنم این نسل , شاید آخرین نشلی باشد که با زبان هشدار و از روی

   
 172. علی از جانبازان جنگ تحمیلی به مردم ایران

  ” مردم درقبال این رفتارشما چه می کنند؟ شما را به درون پرمهرخود راه می دهند وشما را برهمان تختی می نشانند که ملات پایه هایش ازمحبت ومهراست.”

  نه داداش از این خبرا نیست. اون بابا خودش بهتر از همه میدونه که مردم منتظرن ،ولی نه منتظر امام زمان ؛ بلکه منتظر ” فرصت ” تا دمار از روزگار این رژیم اشغالگر جهل و جنایت در بیاره و اونا رو به زباله دان تاربخ بریزه. و آن زمان دور نیست و خدا وعده اونو داده داداشی . . .

   
 173. اميدوارم كه براي يكيار هم كه شده، “برود! ميخ اهنين در سنك…”

   
 174. آقای نوریزاد
  آیا امکان هست شما از آقایان رفسنجانی و خاتمی و روحانی همزمان تقاضای مصاحبه خبری کنید و خود شما هم خبر نگار آن باشید . جهت برقراری تدبیر و امید و عدالت چند تا خبر نگار هم از کیهان و صدا و سیما هم بیاییند و به نوبت سوال بپرسید؟ حالا آقای روحانی نیامد مهم نیست . همین دو نفر بیایند کافی است.
  در مورد 35 سال گذشته که چه دستاوردی داشتیم. دهه فجر است و بی مناسبت نیست.
  آنچه گذشت در 35 سال
  جنگ
  مسئله هسته ای
  آلودگی
  اقتصاد
  فقر
  فحشا
  قانون اساسی
  وظایف رهبر
  وظایف مردم
  زندانها
  قوه قضاییه
  .
  .
  .
  .
  .
  رهبر که تن به دادن این مصاحبه خبری نمیدهد و اگر هم باشد کسی شجاع مثل شما نیست که سوال درست و کلیدی بپرسد.
  اصلا میشود شما مصاحبه هایتان را تو این سایت از آقایان بپرسید و آنها هم رسما برای شما جواب بفرستند؟
  شاید آقایان کمی از جا بر خیزند و چرت مردم پاره شود.

   
 175. با درود وسلامی گرم به شما اقای نوریزاد.
  یک چیز کوچک من نیز اینجا اضافه کنم وان این اسث که با بصیرثی که اقای خامنهای در مورد سوریه به خرج دادند و ان این است که امروز امریکا با سرمایه مردم ایران و جوانان ایران و همچنین حزبالا و سربازان سوری بر علیه الاقاده در سوریه می جنگد و بدون اینکه کوچکترین هزینه بکند.و غرب قبلان برای کشتن هر کدام از این افراد کلی هزینه میکرد.و اگر دها سال انجا جنگ باشد در نهایت بازنده ایران خواهد بود.چون این سرمایه ایران خواهد بود که هدر خواهد رفت .چون سوریه درامدی ندارد که بتواند دوام بیاورد.

   
 176. این نامه را اگر از عدد 12 شروع میکردی و به عدد 22 ختم میکردی بهتر بود و به دهه فجر هم میخورد . هر مورد را هم مثل دهه فجر که نام گذاری شده شما نامگذاری میکردی.
  البته همین که وفت میذاری و عمر و جانت را جهت آگاهی مردم صرف میکنی کلی و کلی ارزش دارد.
  خیلی دوستت دارم.

   
 177. با درودبر ابرمرد تاریخ جناب آقای محمد نوریزاد ودست مریزاد براین قلم

   
 178. این نامه را که خواندم , به فکر فرو رفتم ! خطاب به رهبر عزیزم گفتم: ببین مملکت به کجا رفته ( نا کجا ) که آقای نوریزاد به جای تالیف کتاب و ساخت فیلم و فیلم نامه نشسته است و وقت خود را صرف قدم زدن جلوی درب وزارت اطلاعات میکند و یا نامه به شما مینویسد؟! البته میشود از منظر دیگری این کارها را نشر کتاب و ساخت فیم نامید.
  گفتم ببین قوانین کشور به کجا رفته اند که نویسندگان و فیلم سازان کشور یا کشته شده اند و یا زندان اند یا از کشور گریخته اند و اندکی هم که تسلیم این زورها نشده اند جان خود را در دست گرفته اند و نشسته اند وقت گرانبها خود و جامعه را صرف نامه نگاری به شما میکنند. آیا شما رهبر مسلمین جهان هستید؟
  از منظر جامعه ,کار آقای نوریزاد مستحق گرفتن جایزه نوبل نترس بودن و قلم شیوا نوشتن است. نمیدانم اصلا چرا برای جایره نوبل برای افرادنترس فکری نکردند.
  احتمالا آقای خامنه ای این جا هم خواهد گفت ما رکورد زدیم و نترس ترین آدم های روی زمین را تربیت کردیم !!
  نوریزاد دوستت دارم . چون جان و وقت و عمرت را داری به پای جامعه میگذاری که در آینده نوه هایت به تو افتخار خواهند کرد.

   
 179. علی اکبر ابراهیمی

  یادداشتهای امشب وبلاگم را برای اینجا هم خواهم فرستاد.

   
 180. میراقا طلبه جانباز ازقم

  آفرین برنوری زاد درود وسلام وصلوات خدا وبندگانش برشما باد .جه قرداد محترمانه ای .ازاینکه مطهری را استثنا کرده اید بسیار عالی بود واز خبرگان هم جناب دستغیب را که دیگر نمی آید استثنا میکردید وبرخی دیگررا که جسارت تلخگوئی را دربرخی اوقات دارد خوب بیرون می کشیدید .واقعا حرف دل اکثریت قریب باتفاق ملت ایران را شما دردادگاه وجدان بیدار خود بمحاکمه کشیده اید. واما همکاری خودتان با کیهانیان وشرمداررا تذکرنداده بودیدوجای سوال می باشد.

   
 181. بادرودی بی پایان به نوری زاد عزیز ایشان وروحانیت معظم اصولا از عوام دوری میگزینند چون الودگیهای عوام روح آنها را مکدر میکند واز اهدافی که در نظر دارندمنحرف میکند آنوقت مجبورند انقدر استغفار کنند تا کراهت توجه به عوام از بین برود از نظر آقایان مردم شایستگی شان در ثناگوئی خلاصه میشود واگر اعتراضی کنند یا لقمه آنها حرام است یا نطفه شان اشکال دارد شما متوجه نیستید باکه دارید معامله میکنید با کسی که هنگام تولد یا علی گفته است سخن را کوتاه کنم …..سرزمین سوخته خاورمیانه دست پخت مقامهای معظم بوده …نوکر بی جیره ومواجب استعمار ..نه نه نه چهل مرکب غرور تحقیر کننده….

   
 182. رهبر معظم اگر قدری عاقل باشد این قرار داد را قبول می کند.

   
 183. با سلام وعرض ادب به پیشگاه شخصیتی عزیز ودوست داشتنی که صادقانه به جرگه مردمی پیوست که حدود سی وپنج سال دررنج وعذاب فروباریده از انقلاب 1357 خود را به آغوش مردمی انداخت که امروز کعبه آمال وآرزوهای آنها شده ولحظه ای بیحضورخود وقلمش دربهت واندوه فرو میغلطندو طلبکارانه از او میپرسند کجایی که دو روز از نوشته هایت که مرحم دلهای زخم خورده ماست خبری نیست واو یعنی همین نوریزاد گرامی با تانی وتعل میگوید برمن ببخشایید که می آیم ومینویسم .

  واما این حقیر که قدرت پردازش وواشکافی همه این بیست دوماده از قرارداد را ندارم،فقط به یک مورد اشاره ای درحد درک وشعورخودم میکنم وبس وآن ماده چهارم است :
  آقای نوریزادعزیز ودوست داشتنی ، درمورد چگونگی خرید لوازم ساخت وساز بمب اتمی بفرمان مبارک آقا اندکی گوتاه نگاشته اند ،که من با اجازه ایشان این موضوع را کمی بیشتر میشکافم ،

  جناب رهبر درساخت وساز بمب اتمی اندکی قصور داشتند ومانند همه کارها این کارهم بدست گروهی نادان وعقب مانده انجام شد که بطورکلی تخصص دراین رشته بقولی بومی شده نداشتند ؛واگرمتخصصین امریکایی بمب اتمی را برفراز شهرهای ناکازاکی وهیروشیما فرود آوردند وطوری نشانه گیری کردندکه از آنسوی قاره امریکا شهرهایی را دراینسوی قاره آسیا بکوبند ومردم کشوری دیگررا از هستی ونیستی وداروندارساقط نمایند ؛این ابلهان بمب را برسر مردمان فقیر وبیچاره خودمان بله خودمان یعنی ایران فروریختند واگرآنها عام وخاص را هدف گرفتند این نابخردان بیش از همه برسر نخبگان ونوابغ ما فرود آوردند ،جناب نوریزاد ارتعاشات این بمب هسته اس شما را به کجا پرتاب کرد ؟وآیا دست وبازوی شمارا نشانه نرفت ؟ودرست ودقیق بنگرید که برسر دانشمندان ما همچون سعیدی سیرجانی (خداوند روحش را شاد وقاتلینش را به عذاب الهی برقراردارد )چه آوردندواین همه شاگردان ممتاز که هرکدامشان به اندازه ده تا رهبر فهم وکمالات ودانش وبینش داشتند به کجا پرتاب کردند ؟وکلای با شرافت ما را به کجا پرتاب کردند ؟اقتصاددانانی که دارند چرخه اقتصادی دنیا را هدایت میکنند برسر شان چه آمد ؟بمب اتمی امریکا به هیچ پسر ودختر ژاپنی تجاوزنکرد ولی ببینید بمب اتمی ما بر سر خواهرومادروفرزند ماچه آورد ؟برسر نویسندگان وشاعران وهنرمندان ما چه آورد ؟کدام قشر ازجامعه ما از دست بمب اتمی که میشود گفت دست ساز آقای خامنه ای درامان ماند ؟اینها که روسپیگری میکنند همه از ارتعاشات این بمب اتمی بوده است .اینها که بدام اعتیاد وافیون خانمانسوز گرفتارند همه وهمه ازارتعاشات این بمب هسته ای بود وای کاش این بمب یکمرتبه میترکید وبسرعت پایان میگرفت میبینیم که شروع ساخت آن از اوائل رهبری حضرت ایشان شروع وسرانجام درخردادماه88 تکمیل وبرسرما آزمایش شد .آیا برکشیدن احمدی نژاد دراین کشوررنج کشیده انتهای تکمیل بمب اتمی دست ساز ومخرب مقام عظمای ولایت نبود ؟ودرانتها:جناب حضرت آقای خامنه ای رهبرمسلمانان جهان آیا هنوز میخواهید مردم ما درمعرض تشعشعات خانمانسوز این بمب قرار داشته باشند ؟حالا هی فریاد دشمن دشمن بزنید بدون اینکه بدانید که مردم شمارا دشمن شماره یک خود میدانند ولاغیر .

   
 184. سلام
  بنده 20 سال است که سرانجام /////// را برای این آقا پیش بینی کرده ام… نهج البلاغه رو بخونید!!!
  خدا در مورد فرعون میگه: واستخف قومه فاطاعوه یعنی مردمانش را خفیف و پست کرد تا او را اطاعت کنند. مردم باید آگاه شوند که این زمان و هزینه می خواهد.
  خداوکیلی به این سیستم دولتی نگاه کنید … از سپور و کارمند جزء شهرداری بگیر بیا بالا … همه میخواهند مردم رو تلکه کنند … و عجیب تر اینکه مردم هم از اینها می ترسند و دم برنمی آرند …
  یعنی شما میگید خدا نمی بینه … سنت الله التی قد خلت من قبلکم … به قول شریعتی این فرمول خداست که در مورد گذشتگان نیز دیده شده!!!

   
 185. نوری زاد عزیز

  می شود آیا…

  چون ابراهیم ادهم، بودا و .. در یک زمان از قدرت مطلقه ، ثروت بی حساب و کتاب ، از نطقهای دشمن دشمن، چفیه عقال،… دست شست. به خاطر گریه ی کودکی فال فروش در میدان انقلاب تهران یا نه کولبر مادر مرده ای در روستای دور افتاده کردستان
  شاید ایشان می اندیشند که نه خودم درستش می کنم. قوه قضائیه مستقل، مجلس حق گو و منتقد رهبری، ریاست جمهوری توانا و مقتدر، اما کو بعد از بیست و چند سال حکومت؟ نیکی چه بدی داشت که یکبار نکردند. هر نه روز یک بحران برای دولت اصلاحات . هر روز تایید بی عقلی های کشور سوز احمدی نژاد . شکستن دل مردم در سال 88، کشتن نداها و در حصر کردن خوبان روزگار حالا هم برنامه ریزی برای ناکارآمد کردن دولت اعتدال. می گویند جوانی تا پیری. پیری تا کی ..
  هزار جان گرامی بسوخت زین غیرت
  که هر صباح و مساح شمع مجلس دگری
  به خدا که راست می گویید کافی است ایشان یک قدم پیش بیایند مردم هزار گام پیش می نهند. این مردم کشته ی محبت اند بی مزد و بی منت

   
 186. سلام ، خسته نباشی، آقای نوری زاد تو این هستی ” ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش کردند”(والعصر)

   
 187. سلام و خسته نباشید به شما و تمامی دوستان که این نامها و نوشتهای شما را میخوانند . من دیگر به بن بست رسیدم،
  به چندین دلیل که میگویم
  1- جناب آقای نوریزاد هرچند که به سایت شما و نوشتهایت سربازان گمنام امام زمان از دیگر کاربران زودتر دسترسی دارند و همانطور که شما را خل پنداشتند (( البته من هرگز این کلمه رابرزبان جاری نخواهم کرد )) اهیچ توجهی نمیکنند
  2-اینکه میخواهند بگویند آزادی در ایران یک امر بدیهی است، نه اینکه نوریزاد میتواند بیاید بگوید و بنویسد، بلکه همه میتوانند اینچنین رفتار کنند
  3- و ……
  دلایل فراوان دیگر دارم که از نوشتن آن عاجزم من را به بزرگواری خودتان ببخشید!؟

   
 188. با سلام و هزاران هزار دسته گل امید
  آقای نوریزاد عزیز خود نیز میدانید که در خانه اگر کس بود همان نامه های اولیه نیز بس بود . متاسفانه درد ایشان و همفکران و همراهان ایشان ، در ندانستن نیست بلکه در لذیذ بودن مقام و عزیز بودن …… است . مطمئن باشید که ایشان برای توجیه خود وآسودگی وچدان به همان باورهای خویش از اسلامی که میفهمند و فرموده های امام خمینی در باره اوجب واجبات بودن حفظ نظام به هر طریق و وسیله ای اتکا میکنند و به قول خودشان این آخرین سنگر تشیع را با استناد به همان روایات واحادیث و تفاسیر ، با هر وسیله ای که لازم باشد حفظ میکنند و از آنجائی که خود و بیت خود را ملاک و عین تشیع و اسلام میدانند ، پس به نظرشان هر عملی مباح است .
  جناب نوریزاد عزیز به نظر من انقلاب ایران در سال 57 عامل و بذر تمامی این ناهنچاری ها و ترورها و …. در جهان اسلام شد . این مار خفته را که از چند قرن قبل فسرده و بی حرکت بود را تحریک کرد و بجان جهان انداخت . طالبانیسم را به خود باوری رساند و الگوئی برای حکومت با قوانین و فقه اسلامی شد . نمی دانم شاید اشتباه میکنم خواهشمندم جواب دهید

   
 189. تو چرا فکر می کنی صدای اکثریت هستی. حالا چون چند نفر اینجا دستبوس اینترنتی داری و چند نفر کمتر روبروی درب شمالی وزارت اطلاعات دست بیعت به تو داده اند،فکر می کنی خواست تو خواست اغلب مردم است؟
  به نظرت ما که سربازان رهبریم چند نفر هستیم؟
  به نظرت اگر قرار باشد در فراخوانی جهت اعتراض به پیاده روی بی ثمرت ، در درب شمالی تجمع کنیم، چه اتفاقی برایت می افتد؟
  اگر می گذاریم که اینگونه راحت به رهبرمان توهین کنی و تحملت می کنیم بخاطر این است که تو زبیر این انقلاب هستی. که هم اکنون پرچمدار ناکثین گشته ای. و بدان که علی علیه السلام پس از بدعاقبت شدن زبیر و مرگ رقت انگیزش برایش گریست.

   
 190. نظامی:زورجهان بیش ز بازوی توست.سنگ وی افزون زترازوی توست/دادگری شرط جهانداری است.شرط جهان بین که ستمکاری است/نیست مبارک ستم انگیختن.آب خود وخون کسان ریختن/آب_آبرو/

   
 191. آقای نوریزاد نامه آخر شما واقعا عالی بود کاش میشد متن نامه شما را بین مردم پخش کرد

   
 192. قریب بیست سال پیش زنده یاد سعیدی سیرجانی نامه سوم خود به آقای خامنه ای را با چنین جملاتی آغاز کرد:
  “… میدانم در حکومتی که مرحوم شریعتمداری با ان مقام فقاهت , مهندس بزرگان با ان تقوی دینی و سیاسی , آیت الله منتظری با ان سوابق مبارزاتی دق مرگ و خانه نشین و مطرودند , تکلیف امثال بنده معلوم است …. و میدانم رهبر جلیل القدری که با یک نهیبش نمایندگان مجلس اسلامی در لاک سکوت و وحشت می خزند , البته میتواند با تیغ بیدریغ تکفیر حمله بر من درویش یک لا قبا ارد …..[ولی] جناب آقای خامنه ای , توقع مردم مسلمان ایران از حکومت اسلامی جز اینهاست.”

  و با این جمله به پایان رساند:
  “آدمیزاده ام و آزاده ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران, بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.”

  کوتاه زمانی بعد این پیشگویی سعیدی به حقیقت پیوست ولی دریغ آنکه رنجنامه های او کوچکترین تاثیری در رهبرداشته باشد . بگذریم که آقایان رفسنجانی (رییس جمهوری) و خاتمی (وزیر ارشاد) هم مخاطبان نامه های او بودند و آنزمان صلاحشان را در سکوت دیدند .

  سعیدی سیرجانی هم تنها تقاضایش این بود که ممنوع القلم نباشد , از کیهان فحش نخورد , و مورد حمله شعبان بی مخ ها نباشد تا بتواند زندگیش را بگذراند . بامید آنکه آقای نوریزاد عاقبت بخیر تر باشد. حتی این سرزمین بلا خیز هم نمیتواند بیش از این دلیرانش را قربانی کند.

   
 193. سلام

  جناب نوری‌زاد امیدوارم آرزوهای شما به حقیقت به پیوندد ولی‌ دوست گرامی‌ اگر ایشان بخواهند چنین کاری بکنند باید قبلش یک سازمانی تشکیل بدهند که همه افرادی که به ایشان در سرکوب مردم دخالت داشتند را از جمله فرزند و … را بازداشت بکنند و الا به سرعت خودشان به علت خیانت بازداشت محاکمه‌ و اعدام خواهند شد و همه ما می‌دانیم که ایشان توانایی سازماندهی اینچنینی را ناداشته اند و ندارند تنها هنر ایشان این بوده که دست سپاه را باز گذشته اند که بتوانند هاشمی‌ را حذف کنند که حتا از پس این کار هم بر نیامدن.

  حالا دوست همچین آدمی‌ هم افتخاری نداره دوست عزیز

   
 194. نوریزاد عزیز سلام

  نمی دانم چه اتفاقی افتاده که بعد از مدت ها باز به سراغ رهبر رفته اید و آن چه را که تا کنون بارها و بارها گفته اید دوباره تکرار کرده اید. آیا در این سخنان خود چیز تازه ای هم می بینید؟ بازگو کردن صد باره یک مطلب، به فرض آن که به طور کامل درست باشد، قرار است چه مشکلی را حل کند؟ راستی این نوشته خطاب به کیست؟ به رهبر یا به تندرو هایی که چه موافق و چه مخالف ایشان، فضایی پرشور میطلبند تا به حرکت درآیند و نشانه های بیخردی را به نمایش بگذارند. آیا قبول ندارید که این دو گروه ، که متاسفانه کم تعداد هم نیستند، پس از خواندن این نوع مطالب کمترین کاری که می کنند به جریان انداختن سیلی از نفرت و دشنام به سمت طرف مقابل است.

  شما بارها گفته اید که زمانی که در سایه رهبر حرکت میکردید مسایل پیرامون خود را “نمی دیدید”. بگذارید به عنوان یکی از دوستداران شما بگویم که چه آن زمان که در مدح ایشان می نوشتید و چه امروز که از در مخالفت درآمده اید تنها و تنها بر مدار احساس حرکت کرده اید و همین باعث ندیدن های دیروز و البته امروز شماست. شما در حالی به درستی از مهجور بودن گوهر عقل در این دیار گلایه می کنید که خود نیز بهای چندانی به آن نمی دهید. نمونه اش همین نامه اخیر که از آن هیچ راهی برای اصلاح که نه، برای قدری تامل نیز باز نمی شود. فواران دوباره یک احساس، که تنها بر گره های کور موجود اضافه می کند.

  همان اندازه که ادب و انسانیت مثال زدنی شما باعث دلگرمی می شود، این گونه بی پروایی های بی حاصل دل انسان را به درد می آورد. کم نیستند کسانی که تنور احساسات را به انواع آتش ها گرم نگه دارند. بیایید و راهی برای برآمدن عقلانیت و شرافت باز کنید. شما این هنر را دارید.

  خدانگهدار

   
 195. درود و صد درود بر تو مرد بزرگ!منهم به سهم خود در صورت امضا و مهر سید علی و گردن نهادن به شرایطی که جناب نوریزاد مطرح کرده اند و کمک به بهبود شرایط برای انتخاباتی آزاد و دمکراتیک زیر نظر سازمان ملل و با ازادی کامل رسانها و احزاب و ایجاد فضایی برابر برای تمام مردم برای تایین نوع حکومت و مجلس … حاضرم از تمام آنچه بر من رفته چشم پوشیده و جز با محبت از ایشان یاد نکنم!

   
 196. براستی دوست خوب هموست که آدمی را بگریاند و بد کسی ست که متملقانه از آدمی تعریف کند و نشاط آور باشد و مداح!من در کلمه به کلمه نامه شما نه تنها دوستی بی ریا بلکه عشق واقعی تان را به رهبر از جان و دل احساس کرده ام، باشد تا ایشان نیز به اينهمه عشق و علاقه شما به خود پی ببرند، و شما را امین ترین مشاور و دوست خود بدانند،من بارها و بارها از اينهمه رشادت شما برای عشقتان اشک ریخته ام که آیا میشود یک دوست خوب و عاشق تا این حد جان خود را در کف گیرد و صادقانه و بی ریا پیش پای دوست و رهبر خود را روشن کند و جان خود را هر لحظه در طبقاخلاص گذارد!!!ایکاش همه آدمیان روی زمین چون شمایی عاشق بی پروا داشتند ایکاش،

   
 197. دوست هم سن و سال شما

  دوست هم سن و سال من
  با توجه به حقانیت کلام به کلام شما و با توجه به تاریخچه مغزهای با هوش منفی اتاق فکر سپاه
  احتمالا حرکت بعدی این زخم خوردگان از شما این است که یک عده ای اوباش را به عنوان ده فجر بیاورند دم آن ورودی محل اعتراض تان نصب کنند تا با شعار و مزاحمت عرصه را همچون آن رویداد نمایشگاه مطبوعات بازآفرینی نمایند. اما شما که بدل زن حرفه ای با نبوغی هنرمندانه هستید هم کم کسی نیستید.
  خداوند یاریگرتان باد

   
 198. درود بر شما و بر شهامت شما
  چه خوش گفتید هر آنچه ما به سخنش در مانده‌ایم ولی دریغ و درد که بی‌تعصب کلام‌تان نخواهند شنید و به سخن دوستان هم نخواهند اندیشید. اکنون که پیران کشور محضر نوشته‌اند و یک به یک گواهی می‌کنند که جز تخم نیکی سپهبد نکشت، حاشا و کلا در خیل ایشان باشی. شدی آن کاوه که خروشید و گفت: نباشم در این مجلس اندر گوا / نه هرگز براندیشم از پادشا. دم‌تان گرم و سرتان خوش باد!

   
 199. اقای نوری زاد عزیز
  این نامه شما خلاصه و افشره تبدیل حاکمیت از سلطنت پهلوی به سلطنت خامنه ای است و فریب و سیاه کردن مردم توسط سازمانهای جاسوسی غرب و شرق یا بهتر بگوئیم روسیه و دوستان امریکائی اش تحت سلطنت اقای خامنه ای است خداوند میفرماید گناهکاران دلشان میخواهد توبه کنند و لذت و جادبه قدرت و خود مطلق پنداری اجازه اینکار را به انها نمیدهد توقع از ایشان هم بسیار در این مورد بسیار سخت است خصوصا اینکه شاید اولین کار ایشان باید حذف پیرمرد 87 ساله ای که حتی توان تکلم صحیح ندارد و هررزو برای مردم ششیر میکشد البته به حمایت داروهای چند صد هزار دلاری برای سرپا نگاه داشتن و کنترل ادرار ایشان مردم در این حسرت روزگار بسیاری باید سپری کنند

   
 200. به درود به آقای نوریزاد عزیز،

  یزدان پاک گواه و شاهد باش که از زبان تملق و مداحی بدورم و بیزار،اما وقتی‌ قرار است طومار دست اندازان به جان و مال و خون و ناموس ملتی پیچیده شود که می‌‌شود و سوخت و سوزی ندارد، یزدان پاک پرچم آن را بدست شایستگانی می‌‌دهد که نوریزاد‌ها در زمرهٔ چنین شایستگانی هستند. نمی‌‌توانم دریغ کنم هجوم واژگانی که بی‌ صبرانه می‌‌گویند بگو، خیلی‌ آگاه و حاذق و نخبه و مرد و آزاده و شجاع هستی‌ و در نفوذ کلامت تا مرز اعجاز، چه بارش‌ها و بارقه‌های امیدی که به این کویر تشنهٔ جوانه زدن ،نمی‌‌بارد. با تو و با هر سروی،در کنار آمال و آرزوهای پره پره شده بدست این موجود، خواندم و اشک ریختم و باز و باز هم خواهم خواند که خود کیفر خواستی علیه مست قدرت و غارتی است که در توهماتی مطلق کشور و ملتی را به خاک سیاه نشانده و دست بردار هم نیست.

   
 201. درود بر شرفت

   
 202. سلام آقای نوری زاد
  خیلی نامه خوبی بود
  راستی پس روز نوشت و داستان قدم زدن ها در روز های 3شنبه،4شنبه،5شنبه چی شد؟؟؟؟

  ——————-

  سلام سلیم گرامی
  کمی عقب افتاده ام. اما می نویسم. نباید بگذارم دیرشود وکهنه گردد.

   
 203. نظر دهندگان محترم
  سخن امروزم با آقای علی خامنه ای است:
  آقای خامنه ای حالا که چند ماهی است آن فرد نامتعادلی که نظرش به نظر شما نزدیکتر بود دستش را ظاهرا از همه جا کوتاه کردهاید بیائید و یک خانه تکانی دیگر بنمائید و دست خانواده لاریجانیها و احمد جنتیها و محسنی اژه ائیها و مصباح یزدیها و جعفریها وضرغامیها و احمد خاتمیها و صدیقیها وامثالهم را از همه جا کوتاه کنید. جناب خامنه ای تا انجا که این شهروند مشاهده کرده است اکثرمردم از افرادی که نام بردم بسیار متنفرند.
  اقای خامنه ای شما خود را نظام میدانید (اشاره به خود در نطق روز پنجشنبه مورخ 27/11/1392شما)، لذا برای حفظ خودتان هم که شده تمام بنگا های اقتصادی تحت نظر خود را به دولت باز پس دهید، به هیچ آخوندی پول ندهید و بگذارید مانند سابق آخوندها از دولتی و حکومتی بودن بیرون آیند و به دامان ملت باز گردند، در امور دولت دخالت نکنید، قوه قضایئه را مستقل کنید، شورای نگهبان و مجلس خبرگان را از این حالتی که هست بیرون آورید و در اختیار مردم بگذارید، با رسانه ها مصاحبه کنید و بگذارید رسانه ها آزادانه اعمال شما را به نقد بکشند، پول مردم ایران را بدون اجازه ملت به سوریها و هر خارجی دیگر ندهید. و دست آخر اینکه به مردم اعلام کنید که فرزندانتان مخصوصا مجتبی خامنه ای چه نقشی در ایجاد مشکلات ده اخیر در ایران داشته اند. فکر کنم که این سالهای اخر عمرتان با انجام اقداماتی مثبت نظیر انچه در بالا قید نمودم باعث شوید که در هنگام وداع از این دنیا وجدان راحتری داشته باشید حال در آن دنیا خود دانید و خداوند متعال که چگونه میخواهید به اعمالی که در طول عمر انجام داده اید مخصوصا در 25 سال اخیر به خالق منان پاسخ دهید.
  به امید روزی که عقل و خرد و اندیشه در همه ما ایرانیان به حد اعلا برسد تا فرهنگ سکولاری (جدائی دین از دولت) – شروع تاسیس دموکراسی و ازادی- در فرهنگمان نهادینه شود و دولتی منتخب مردم و برای مردم و پاسخگو به مردم را برپا کنیم.
  مهدی

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

82 queries in 1463 seconds.