سر تیتر خبرها
رهبرِ آمریکا ستیزمان بخواند! (ارسال: محمد جعفری)

رهبرِ آمریکا ستیزمان بخواند! (ارسال: محمد جعفری)

ما از آمريکا و انگليس و اسرائيل بيزاريم، روسيه از اينکه ما از آمريکا و انگليس و اسرائيل بيزاريم خوشحال است. ما مي خواهيم بجنگيم، روس ها به ما اسلحه مي دهند و از ما پول مي گيرند و ما مي گوئيم مرگ بر آمريکا

درس‌هاي تاريخ

درس اول: ما يک کشور بزرگ بوديم، روسيه ارتش قوي داشت، دولت ايران ببوبود. در جنگ هاي ايران و روس بخش وسيعي از ايران سابق تبديل شد به روسيه فعلي.
به همين دليل ما سه شعار مهم را سي سال مي دهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس دوم: انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، مشروطه خواهان که به آنها افتخار مي کنيم، به سفارت انگليس پناهنده شدند، کلنل روس مجلس ملت و کشور را به توپ بست. روس ها پادشاه ديکتاتور را پناه دادند. در تمام مدت انقلاب مشروطه
روس ها مخالف مشروطه و انگليس ها طرفدار مشروطه بودند، به همين دليل ما هم مشروطه را دوست داريم، هم شعار مي دهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ برانگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس سوم: کمونيست ها در روسيه سرکار آمدند، آنها تمام قراردادهاي ظالمانه با ايران را مي خواستند لغو کنند، اما نکردند. در عوض تصميم گرفتند جمهوري گيلان را ايجاد کنند تا به جاي اين که کمونيست هاي گيلان که فرق کمونيسم با ازون برون را نمي دانستند و پيشنمازشان رهبر حزب کمونيست شان هم بود، بروند به روسيه، روسيه بيايد به گيلان. در نتيجه ميرزا کوچک خان مستقيما بوسيله روس ها کشته شد، سرش را هم فرستادند براي رضا شاه. به همين دليل ما سالهاست شعار مي دهيم: مرگ بر انگليس، مرگ بر آمريکا، مرگ بر اسرائيل.

درس چهارم: رضا شاه ديکتاتور بزرگي بود و همه را کشت، مثلا 53 نفر از اعضاي حزب کمونيست را دستگير کرد و يکي از آنها، تقي اراني در زندان کشته شد، بعد بقيه اعضاي کميته مرکزي، يعني همان 52 نفر ديگر به روسيه پناهنده شدند و به دليل همين که به روسيه پناهنده شده بودند، در آنجا کشته شدند يا تبعيد شدند يا بيچاره شدند. به همين دليل کمونيست هاي ايران و ساير ايرانيان که حداقل نيم ساعتي توده اي بوده اند، هميشه شعار مي دهند: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس پنجم: جنگ دوم جهاني اتفاق افتاد. ايران تبديل به پل پيروزي شد. آمريکا و انگليس از روي اين پل رد شدند تا به روسيه کمک کنند، در عوض وقتي روسيه پيروز شد، اولين کاري که کرد، اين بود که چون کشور کوچکي بود، تصميم گرفت آذربايجان را هم براي خودش بردارد. آذربايجان و کردستان يک سال از ايران جدا شدند و به همين دليل روشنفکران و سياستمداران ما هميشه شعار مي دهند: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس ششم: دولت مصدق سرکار آمد، مصدق چون مخالف روسيه بود، به عنوان طرفدار انگليس شناخته شد، اما چون عليه انگليس مبارزه کرد، معلوم شد آمريکايي است. مخالف اصلي مصدق در طول سه سال حزب توده بود، و يک صبح تا شب هم آمريکا کودتا کرد. بعد از کودتا هم اولين دولتي که کودتا را برسميت شناخت، شوروي بود. توده اي ها هم به شوروي پناهنده شدند، تعدادي از آنها در شوروي بيچاره شدند، تبعيد شدند، اعدام شدند و تعدادي از آنها هم زماني که در شوروي پناهنده بودند، طرفدار اقدامات دولت شاه در اصلاحات ارضي بودند. در نتيجه ما ايرانيان هرگز فراموش نمي کنيم که بايد شعار بدهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس هفتم: آمريکايي ها انقلاب سفيد کردند، انگليسي ها هم رفتند پي کارشان، حکومت در دهه چهل کاملا دست آمريکا افتاد، روس ها و توده اي ها اصلاحات ارضي را تائيد کردند، توده اي ها مشغول آموختن دروس پزشکي در شوروي شدند، تعدادي از آنها هم در شوروي تبعيد، کشته و يا بدبخت شدند و برخي از پناهندگان به شوروي فرار کردند و اين بار از دست شوروي به ايران پناهنده شدند، در نتيجه روشنفکران ايراني همواره چپ باقي ماندند و هرگز فراموش نکردند که شعار بدهند: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس هشتم: در ايران انقلاب مسلحانه آغاز شد. نيروهاي مسلح و فداکار آمريکايي ها را کشتند، تعدادي از آنها براي جنگ با اسرائيل رفتند. آنها براي کمک به سوي شوروي رفتند، شوروي به آنها گفت که انقلاب مسلحانه کار غلطي است، بهتر است اطلاعات جمع کنند و به شوروي بدهند تا شوروي با آمريکا بجنگد. درست در همان زماني که اين افراد کشته مي شدند، دولت چين و شوروي با ايران روابط درخشان داشت و ايرانيان همواره ياد گرفتند شعار بدهند: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس نهم: انقلاب ايران در سال 1357 اتفاق افتاد، سفارت آمريکا اشغال شد، سفارت اسرائيل محو شد، رايطه ايران و انگليس همواره در تمام اين مدت تيره و تار بود، سفارت روسيه روز بروز بزرگتر شد، سفارت روسيه هم با توده اي ها رابطه داشت، هم با فدائي ها، هم با مجاهدين، هم با حزب اللهي ها، به همه هم مي گفت: خط امام بهترين خط از نظر خط شناسي است. توده اي ها و فدائيان در جبهه اي که روسيه در آن به عراق کمک مي کرد کشته مي شدند، اما با سپاه و کميته همکاري مي کردند، دولت ايران کمونيست ها را دستگير کرد. کمونيست ها از دست جمهوري اسلامي به آمريکا، انگليس و روسيه پناهنده شدند، بعدا از دست روسيه به آمريکا و انگليس پناهنده شدند و در آنجا شعار دادند: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس دهم: جنگ آغاز شد. صدام حسين کمونيست بود، موشک صدام حسين سوخو و اسلحه اش کلاشينکف و کاتيوشا بود، ما با موشک آمريکايي و توپ آمريکايي و مسلسل آمريکايي عليه کساني که اسم حزب شان حزب بعث بود، مي جنگيديم. در تمام مدت جنگ شوروي به صدام کمک مي کرد و به ايران کمک نمي کرد، ما در طول جنگ ياد گرفتيم که صدام آمريکايي است، انگليسي است و اسرائيلي است. در حالي که آمريکا صدام را نابود کرد، اسرائيل هم عراق را بمباران کرد و عاقبت هم دشمن ما را آمريکا و انگليس از بين بردند و در تمام اين مدت روسيه و ونزوئلا و کوبا آخرين طرفداران صدام بودند. و ما همواره شعار مي داديم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس يازدهم: شوروي سقوط کرد. امام خميني سقوط کمونيسم را پيش بيني کرد، روسيه شد بيست کشور و پنج کشور آن در درياي خزر ماندند، زماني که يک کشور بود و شاه خائن بود، سهم ما از خزر 50 درصد بود، بعد تبديل شد به 20 درصد، بعد رسيد به 15 درصد، بعد رسيد به 12.5 درصد، بعد کم تر شد و کم تر شد، ما مي توانستيم اعلام کنيم که ايران هم تبديل به پنج کشور شده است، و در نتيجه 50 درصد بگيريم، اما ما چون گاز لازم نداريم و نفت داريم و تا زمان ظهور حضرت هم مشکل انرژي نداريم و بعد از آن هم با نور تغذيه مي کنيم، همچنان معتقديم آمريکا و انگليس و اسرائيل بايد از آذربايجان و ترکمنستان و روسيه و تاجيکستان و غيره بيرون بروند تا پاي برهنه ما باشد و پوتين که وقتي به تهران آمد، شعار مي دهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ برانگليس، مرگ بر اسرائيل.

درس دوازدهم: ما از آمريکا و انگليس و اسرائيل بيزاريم، روسيه از اينکه ما از آمريکا و انگليس و اسرائيل بيزاريم خوشحال است. ما مي خواهيم بجنگيم، روس ها به ما اسلحه مي دهند و از ما پول مي گيرند و ما مي گوئيم مرگ بر آمريکا، ما مي خواهيم در سازمان ملل از انرژي هسته اي دفاع کنيم و چين و شوروي عليه ما راي مي دهند و ما مي گوئيم: مرگ بر انگليس، ما مي خواهيم بوشهر را راه بيندازيم و روس ها که طرف قرارداد هستند، راه نمي اندازند و ما مي گوئيم مرگ بر اسرائيل. ما با مافيا مخالفيم، در نتيجه با اروپا مي جنگيم و مافياي روسي دوست ماست. ما با آمريکا مخالفيم، در نتيجه روسيه از دشمني ما با آمريکا پول در مي آورد، ما با اسرائيل مخالفيم، در نتيجه روسيه هم به ما اهانت مي کند، هم پول ما را مي گيرد. پوتين به تهران آمد تا مثل تمام اين 150 سال پاهاي برهنه ملت را له کند، و ما يادمان نرفت که شعار بدهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ براسرائيل.

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

20 نظر

 1. ازاول انقلاب هم معلوم بود که شعار میدادن نه شرقی نه غربی جهموری اسلامی……قبل از انقلاب حکومت ما زیر نظر غربیها بود بعداز انقلاب حکومت ما هم زیر نظر شرقیها شدیم ملت ایران هم بیطرف…
  اگردیکتاتورپوتین به ایران بیاید ایران میشود ایرانستان…باید جلوی پوتین را گرفت توی فرودگاه واعتراض هم باید کرد که اسلحه بدست سپاه پاسداران بیوفته وگرنه ملت ایران آواره میشه….

   
 2. آقای خمینی جمله مشهوری دارند که نشان میدهد مقاله فوق خیلی‌ هم بر واقعیت منطبق نیست. نویسنده برای اینکه قافیه طنزش به هم نخورد خیلی‌ چیز‌ها را با هم قاطی‌ کرده. در همین دوران اخیر شعار مرگ بر چین و مرگ بر روسیه هم در ایران شنیده شده است و تا زمانیکه شوروی وجود داشت شعار مرگ بر شوروی هم پس از تکبیر‌ها داده می‌شده. و اما آن جمله معروف آقای خمینی: «امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر«
  به هر حال این قضیه مرگ بر این و مرگ بر آن، چه در مورد انگلیس و آمریکا باشد چه در مورد روسیه یا چین یا مریخ، به تنهایی‌ نشان میدهد که حالا حالا‌ها این مملکت مشغول در جا زدن خواهد بود. مگر ژاپنی‌ها که کشورشان بعد از جنگ با خاک یک سان شده بود ده‌ها سال هی‌ پرچم این و آن را آتش زدند و مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی و مرگ بر انگلیس گفتند؟ خیر، ظرف چند سال هم از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی دنیا شدند. حالا ما ملت بدبخت سی‌ و چند سال است هی‌ پرچم آتش می‌زنیم و مرگ بر این و آن میگوییم. خیلی‌ هم که آزادیخواه و روشنفکر باشیم بحث داغی‌ راه می‌‌اندازیم که بیائید بجای آمریکا و انگلیس، منبعد فحش‌ها را نثار روسیه و چین کنیم! باش تا صبح دولتت بدمد…

   
 3. واقعیت این است که اولتیماتوم هری ترومن رئیس جمهور وقت امریکا به استالین و تهدید وی به اقدام نظامی باعث شد تا شوروی کمونیست بالاخره از پشت شیطان پیاده شود و راضی به ترک آذربایجان شود. دادن آدرس غلط دردی را دوا نمی کند. بایستی به واقعات تکیه کرد. هیچگاه نشنیده ام که تهدید به اشغال جنوب ایران موجب تخلیه آذربایجان توسط شوروی شد چرا که شوروی از یک چنین تقسیم غنایمی استقبال می کرد .

   
 4. اين قلم ابراهيم نبوي ست ، شك ندارم.

   
 5. آفرین واقعا همین طور است. راستی ننوشتید که وقتی شوروی آذربایجان و کردستان را بعداز جنگ جهانی ترک نمی کرد انگلیس هم به شوروی پیغام داد که اگر نروی ما هم جنوب ایران را می گیریم و به این بهانه توانست اراضی ما را برایمان پس بگیرد. پس مرگ بر انگلیس!

   
 6. //// روسها ادمائی برای 50-60 سال بعد تربیت کردن در ضمن تمام حکومتهای دهه 70 مثل انقلاب ایران بدنبال وضعیت نامناسب روسیه در حمایتشون دارند نزول میکنن البته باید توجه داشت کسی مثل قذافی رو روسها لو دادند چون از روسیه میخواست به غرب متمایل بشه الانم تا پول ایران هست اسد هست بعد تمام شدن پول و دریافت گرفتن امتیاز جابجائی پایگاه طرطوس سوریه با بندرعباس ایران یا بوشهر ایران به بهانه حفظ نیروگاه بوشهر قطعا روسیه با گرفتن امتیاز شیرینی از غرب اسد رو کت بسته تحویل میده الان وظیفه اش کشتار عناصر حزب اله و حزب الدعوه و عربای خودی در سوریه است تا شر انها هم از سر غرب کم بشه هم از شر اینده روابط با روسیه

   
 7. شعار اصلی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است . اگر گاهی مرگ بر انگلیس هم گفته میشود برای وزن شعار است که با بلامحل شدن شعار ، مرگ بر صدام یزید کافر ، جای آن می نشیند .
  یادمان نرود که تنها رجل سیاسی دوران قبل از انقلاب که امام راحل عظیم الشان بر خود واجب دید که ایمان او را زیر سئوال ببرد ، دکتر مصدق بود که پنجه بر چهره انگلیس کشید . امام با گفتن این که “او مسلم نبود” به تکلیف شرعی خود عمل کرد .
  امروز هم تکلیف این است که مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان باشد و برادران لاریجانی هم رئیس دو قوه . نیازی به سفارت هم نیست . چون دل به دل راه دارد و همدلی از همزبانی خوشتر است .

   
 8. اگرچه تکراری بود ولی بسیار جالب بود
  اصولا حکومتهای /// همیشه به دشمن (با تاکید به شکل رهبری) نیاز دارند تا بتوانند مریدانشان را بسیج کنند. ولی خوشبختانه در عصر ارتباطات راه به جایی نمی برند و هر روزه نیروهایشان را از دست می دهند. کار را به جایی رسانده اند که آقای رفسنجانی که از پایه گذاران این نظام هست را هم به دشمن متصل کرده اند.

   
 9. درود به اقای نوری زاد اقای نوری زاد عزیز ،..تنها کسی که به ایرانی هویت داد، فرهنگ داد،اگاهی داد،و علم داد ،وطن پرستی ،حق ازادی بیان را داد و حتی یک وجب از این خاک و مملکت به بیگانه نداد رضا خان و پسرش محمد رضا شاه بود و تنها کسی که علم را گرفت اگاهی را کم کرد هویت ایرانی را از بین برد وطن پرستی و با هم زیستن را از ما گرفت فقط فقط اقای نوری زاد عزیز //// و دار و دستش بود کمی به تاریخ بنگریم تاریخ رضا خان را با تاریخ اخوندا مقایسه کنیم اگر در موقع رضا خان برویم میبینم همان دوره هم دستگاههای ملاها برقرار بوده است و از فهمیدن مردم جلو گیری کرده اند و دخالتهای بیجای اخوند ها جلوی پیشرفت این پدر و پسر را گرفته است کمی بر تاریخ بنگریم

   
 10. نظر دهندگان محترم
  چرا ما ایرانیها نباید مانند مردم کشور دویست و چند ساله آمریکا یا کشورهای اروپائی یا حتی مردم کشور ژاپن یا کره جنوبی در فرهنگ و دید خود تغییر اساسی دهیم و مملکت و خود را از خرافات نجات دهیم و اینقدر بدبختیهای خود را گردن این و اون نیندازیم. عزیزان تا زمانیکه عقل و خرد در فرهنگ ما ایرانیها جایگزین خرافات نگردد جهان سومی خواهیم ماند
  به امید روزی که عقل و خرد و اندیشه در همه ما ایرانیان به حد اعلا برسد تا فرهنگ سکولاری (جدائی دین از دولت) در فرهنگمان نهادینه شود و دولتی منتخب مردم و برای مردم و پاسخگو به مردم را برپا کنیم.
  آرش

   
 11. خيلي خوب بود دستت درد نكند .

   
 12. این متن را مدتها قبل در سایت روزانلاین به قلم ابراهیم نبوی خواندم!!!!!!!!!!!!!!!!

   
 13. استاد سلام اگر قصد ادامه تحصیل دارید دانشگاه اقای جنتی در رشته مهندسی انتخابات با دو گرایش مهندسی ارا ومهندسی کاندیدا دانشجو می پذیرد و البته شهریه ثابت ومتغیر بعدا اعلام می شود. فکر کنم با پول یارانه بتوانید در این دانشگاه معتبر تحصیل کنید.

   
 14. به علی زمان

  [روس ها به ما اسلحه می دهند و از ما پول می گیرند ]نه بابا پول میگیرن زیادم میگیرن ولی اسله نمدن s300 نمونش

   
 15. چه مقاله خوشگلي نوشتي جعفري جان .
  وقتي مقا لتو خوندم به ياد خدا بيامرزِ ننه ام افتادم . خدا جميع رفتگانو تو اين شب جمعه بيامرزه و ننه ي مارو هم غريق رحمت كنه . خدا بيامرز وقتي مي خواست ما رو بترسونه مي گفت : ننه جون اگه اين كارو نكني يا او كارو بكني لولو مياد ميخوردت . من ِ پخمه هم باور مي كردم و اين باور رفت تو جوون من . اگرچه ده ها سال گذشت و من به ظاهر بزرگ شدم اما پخمه ، پخمه بود و اون لولوي دوران كودكي موجودي ترسناك .
  اين ترس و وحشت با من موند كه موند تا انقلاب شد . تو انقلاب ، اونايي كه مثل من از لولو مي ترسيدند اما از من زرنگ تر بودند ، اين لولو رو بازسازي و متناسب روز كردند تا با لولوي آپديت شده كه اسمش امپرياليسم جهانخوار بود ، بچه ها رو بترسونند ؛ كه حسابي هم كارسازبود .
  اگه بدوني چند سال من ِ گيج ِ ببوي ِ پخمه از اين لولو مي ترسيدم و براي اين كه نياد و نخوردم به سازندگانش پناه مي بردم و هرچي مي گفتند گوش مي كردم ؟
  جعفري جان ؛ خوب گفتي . خداخيرت بده . ما رو ازكودكي راه گمي دادند . هميشه همينجوري بوده . مارو نسل اندر نسل ترسوندند و هميشه يك لولوي الكي بود كه ما رو بترسونه تا ننه هامون بتونن راحت به كارشون برسن . اسم و مكان لولو فرق داشت اما ماهيت اون هميشه يكي بود . ترسناك و خطرناك . لولويي كه بايد از اون مي ترسيدم تا به دامن ننه ها و دايه هامون پناه ببريم و هرچي مي گفتند گوش بديم . لولو اسم هاي متفاوت داشت. اين دنيايي ، اون دنيايي . مار غاشيه ، عقرب جرار ، انگليس ، امريكا ، اسراييل و هزار كوفت و زهر مار ديگه . مهم اين بود كه بايد از لولو بترسيم ؛ و ما مي ترسيم . آخه ما هميشه بچه ايم . هميشه كودكستاني هستيم و اگرچه هشتاد سال سن داشته باشيم بازم نياز به ولي و قيم و آقا بالاسر داريم .
  باورنداري يك نگاه به سابقه كارهامون بكن . از اول انقلاب تا حالا ، هميشه يك فرد و گروهي بوده كه به ما بگه بايد به كي راي بديم و به كي راي نديم . آخه ما بچه ايم و عقلمون نمي رسه . قبول نداري ؟ آدمي كه پنجاه پاييز ازعمرش گذشته باشه و عقلش نرسه كه به كدوم نامزد بايد راي بده و از كدوم نامزد پرهيز كنه ، بچه اس ديگه . بچه نيست؟ آدمي كه عقلش نرسه كه بايد از كجاش وضو بگيره و اول كدوم پاشو مسح بكشه بچه اس ديگه . مگه نه ؟ آدمي كه چند ده سال عمر كنه و نفهمه كدوم كانال تلويزيون براش خوبه و كدوم سايت اينترنتي بده ، بچه اس ديگه مگه نه ؟ اصلا يك كلام به هزار كلام . آدم اگه بچه نباشه كه ولي فقيه نمي خواد . مي خواد ؟
  خوب ، اگه ما بچه ايم ، لولو هم لازم داريم ، و كدوم لولو از امريكا و انگليس و كوفت و زهر مار بهتر؟
  مگه نمي دوني كه روس ها در شمال ايرانند و مگه نمي دوني كه اونا از نظر جغرافي بالاتر از ما هستند و ما از اونا پايين تر و به خط استوا نزديك تر . خوب اگه ، از نظر جغرافيايي بالا هستند ، چرا از نظر سن وسال بالا نباشند ؟ اونا بهتر از ما مي دونند كه ما نياز به ارباب و قيم و كفيل و آقا و بخصوص ولي فقيه داريم و بايد از لولو بترسيم .
  نتيجه اين كه : حرف بالاتري ها رو گوش كن و باور كن كه لولو مياد مي خوردمون ها . پس اگه مي خواي لولو نياد و نخوردمون ؛ حرف ننه و ننجون و دايه ها رو گوش بده بچه جان، و بگو، با صداي بلند هم بگو : مرگ برامريكا . مرگ برانگليس . مرگ بر اسراييل .

   
 16. سوخو موشک نیست ، هواپیماست

   
 17. پایان حیات سیاسی هاشمی
  ************************
  با لاخره پس از روزها بلاتکلیفی و گمانه زنی های مختلف در خصوص تأیید یا عدم تأیید صلاحیت آقای هاشمی ، بالاخره آقایان جنتی ، یزدی و … با چراغ سبزی که قبلاً به آنها نشان داده شده بود ، آخرین تیر خلاص خود را نثار آقای هاشمی کردند و بدین ترتیب حیات سیاسی ایشان خاتمه یافت . اگرچه ، نوع عکس العمل روزهای آتی آقای هاشمی می تواند وضعیت را به نفع ایشان تغییر دهد .
  اکنون باید دید جناح اصلاحات و خصوصاً شخص جناب آقای خاتمی که حضور آقای هاشمی در عرصه انتخابات را به حضوری فداکارانه تعبیر نموده و حمایت همه جانبه خود را از ایشان اعلام نموده بود ، چه عکس العملی نشان می دهند .
  آیا حاضرند بخاطر اصول خود و برای اثبات وجودشان در عرصه سیاسی کشور و نیز بدوش کشیدن بخشی از هزینه ای که به آقای هاشمی تحمیل می شود ، هزینه ای را پرداخت کنند ؟
  و یا می خواهند همچنان در حاشیه امن بمانند و صرفاً شعار بدهند ؟
  آیا زمان آن نرسیده که وجود خود را به مردم اثبات کنند ؟
  آیا پس از سالها ، نباید مردم اثر و خاصیتی از این گروه در جامعه احساس کنند ؟
  اکنون اصلاح طلبان در زمان حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته اند . شکی نیست که اگر بخواهند همچنان چراغ خاموش حرکت کنند ، در آینده ای نه چندان دور ، به سرنوشتی بدتر از آقای هاشمی مبتلا خواهند شد .
  پس برای حفظ حیات سیاسی و از دست ندادن پایگاه مردمی خود ، باید کاری انجام دهند .
  بنظر می رسد حداقل و کم هزینه ترین کاری که می توانند در این مرحله و در اعتراض به رد صلاحیت آقای هاشمی انجام دهند ، کناره گیری آقای عارف و نیز آقای روحانی از عرصه انتخابات باشد . بدیهی است در صورت ماندن ، چیزی که بدست نخواهند آورد ، اندک آبروی خود نزد مردم را نیز از دست خواهند داد .

   
 18. با عرض سلام
  برای من قابل درک نیست چرا الکی این قدر با امریکا دعوا داریم از چه می ترسیم از چپاول فرهنگ غنی ایرانی؟ از چپاول دستاورد های دینی واسلامی؟ از چپاول نفت وپول نفت؟ از از بین رفتن کشاورزی پر بار ایران ، از به خطر افتادن رفاه مردم؟ خدشه وارد شدن به دموکراسی؟ راستی از ایجاد فاصله طبقاتی، از ……………………………………………
  مگر چیزی برای خراب کردن باقی گذاشته اید؟ مرگ بر شمایی که ایران وایرانی را نابود کردید مرگ بر شمایی که عمر همه ما را با خزعبلات تباه کردید مرگ بر شما که دروغگو هستید. آرزویتان زندگی در امریکا است فرزندانتان پرورش یافته دانشگا ههای این کشورها هستند مرگ وهزاران مرگ بر شمای وطن فروش به بهانه دشمنی با امریکا مردم را به حماقت کشانده اید تنها راه نجات نترسیدن است وقیام.

   
 19. به نظرم مدتها پیش خود جناب نوریزاد همچنین متنی را آورده بودید . اگر اشتباه نکنم ایشان از همان متن جنابعالی کپی کرده یا حداکثر استفاده را نموده است . بهر صورت ذکر و یادآوری مفید است . موفق باشید .

   
 20. بسیار زیبا بود ممنون

  روزهای طوفانی در پیش است. وضعیت ما شبیه مسافران هواپیمایی است که ربوده شده و خلبان کشته شده . هواپیما رباها فکر میکنند میتواند فرود بیایند
  در میان مسافران خلبان بازنشسته ایی است که میداند عنقریب سقوط میکنیم ولی هواپیما رباها حاضر به قبول واقعیت نیستند . در این لحطات آخر خلبان بازنشسته دارد فریاد میزند مسافران به هواپیما رباها حمله کنید که تا نابودی سرزونی بیش فاصله نیست.

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

77 queries in 0806 seconds.