سر تیتر خبرها
برای مصطفی تاجزاده و آنانی که اورا دوست ندارند!

برای مصطفی تاجزاده و آنانی که اورا دوست ندارند!

برای مصطفی تاجزاده وآنانی که اورا دوست ندارند

صبورباش برادرم که گذرزمان قدرتورا برخواهد کشید، وبرتارک فهم ها واشتیاق ها خواهد نشاند. گذرزمان وقاعده های تغییرناپذیرهستی، اخم های حماقت را واخواهد گشود، وتنهایی وبهت را نه ازسلول تو که ازسلولی به اسم ایران خواهد تاراند. بله دوست من، آفتاب بخت ما ازپس پنجره های درهم شکسته ی این خانه ی ویران طلوع خواهد کرد. چه باک اگر بردرسلول تو هرروزه میخ تازه بکوبند تا صدای تق وتق پتک پوکشان تو را سراسیمه کند وزانوانت را بلرزاند.

مصطفی برای گرما بخشودن به تن یخ بسته ی این سرزمین زخمی، خود را به آتش کشیده است. کسی را که درآتشی اینچنین می سوزد، به کشیدن کبریت تهدید مکنید. راه را براو واکنید وخود را ازاین بن بست ناپسند برهانید. بجای این که بگردید و دشمنی را درمصطفی بکاوید، سربه آغوش خیرخواهی های او فروبرید. مخوف ترین خصلتی که ازاوفهم کرده اید این است که او منتقدی صریح وآشتی ناپذیراست. به این خصلت مصطفی، نه اززاویه ی دشمنی، که اگرازمنظردوستی بنگرید، به کوهی ازفرصت واستعداد برخواهید خورد.

شما مصطفی را زندانی نکرده اید، بل پتانسیلی پایان ناپذیرازسلامت ودرستی را ازخود دریغ کرده اید. هرروزی که اززندانی شدن مصطفی می گذرد، قدراو برکشیده ترمی شود و فرصت شما سرمی رسد. با او بداخلاقی مکنید. مگرنمی خواهید او را بشکنید؟ من راه شکستن اورا نشان شما می دهم. بجای گریبان دریدن وکف بردهان آوردن وقفل برقفل سلول اوزدن، پای صحبت او بنشینید. من حتی می توانم راهی را نشان شما بدهم که بتوانید اشک او را درآورید.

مصطفی برخلاف شما که سنگدل و آشتی ناپذیرید، بسیاردل نازک است. شما به پولاد شخصیت او مشت می زنید وانتظاردارید او بشکند. من اگرجای شما بودم، به عاطفه ی او دست می بردم. نقطه ضعف مصطفی همین یک جای شخصیت اوست. قلابی اگربه عاطفه ی فهیمانه وانسانی او بیندازید، او رام خواهد شد. اواتفاقاً چشم به راه قلاب شماست.

یکی اگرازما بخواهد پای برسرقانون مگذاریم و انسان باشیم، بدِ ما را می خواهد آیا؟ عاطفه ی مصطفی برخلاف بسیاری ازما باهمین دونکته  آمیخته است. قانون وانسانیت. به این دونقطه ضعف مصطفی که دست ببرید، او رام خواهد شد. اگرمشتاق رام کردن مصطفی هستید یک نگاهی به این دو خصلت او بکنید ویک نگاهی به کسانی که ازاین دو گریزان و متنفرند. به شما حق می دهم که خیال رام کردن مصطفی را ازسربدر کنید. چرا که رام کردن او مترادف است با ورود امثال آقایان جنتی وشریعتمداری به همین دوخصلت. واین شاید کمی ناممکن باشد.

ای همه ی آنانی که مصطفی را نرم وبی تپش می خواهید، خوابتان سنگین. وای همه ی آنانی که ازپس پرده های اختفا برزبان زندانبانان این سرزمین کهن الفاظ می نشانید، بدانید وآگاه باشید که با هیاهوی شما اگردماوند ازجا بجنبد، مصطفی را جنبیدن نیست. با کسی که چیزی برای ازدست دادن ندارد، پرخاش قلچماقانه مکنید. اوفرزند خیرخواه این سرزمین اساطیری است. راه را براو بگشایید تا تجلی خیرخواهی را دراین ایرانی پاک نهاد تماشا کنید. بگویم وبگذرم: با او ازهردرکه سخن می گویید، با زبان زورسخن مگویید. راه رام شدن او همان است که با شما گفتم: قانون وانسانیت. همین.

بیست وششم مرداد نودویک

محمد نوری زاد 

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

20 نظر

 1. حیرانی عجیبی در مردم کشورم می بینم که مرا به ستوه و فسردگی درآورده است. اینان عدالت انسانی در پرتو هدایت های اسلامی می خواهند اما در این رهگذر آرمان، اندیشه و هدایت های انسانی- اسلامی را در اندیشه و تفسیر و اعمال متضاد گم کرده اند. اسلام چیزی جز آزادی بی حد و نصاب (با در نظر گرفتن نظم عمومی) نیست، اسلام چیزی جز نظم عمومی در پرتو آزادی بر اساس نیت های پاک و معصومانه انسان ها نیست.

   
 2. خدایا خدایا! مردیم از دست کسایی مثل ناظر!
  مگر من باید حتما لیست تمام ثروتمندان یا دانشمندان یا مهندسین یا کلا موفقان هم دوره نسل شما رو لیست کنم تا شما متوجه منظور من شوید!در ضمن هیچ کدامشان با کمک دولت یا امکانات دولتی ترقی نکردند بلکه تماما با هوش، استعداد پشتکار، در بستری بسیار مستعد. بابا اندکی تفکر بد نیست. مرد حسابی اگر در کشور بیل گیتس آب و برق مجانی نیست چرا فریب وعده های خمینی را خورید (فیلم آن در یوتوب موجود است).(لازم به ذکر نمی باشد اشاره به شخص شخیص شما نیست بلکه کلا نسل شما). عزیز دل پسر! حتی اگر یک ده هزارم از همان یک سوم جمعیت جوان یک کشور بشوند مثل بیل گیتس یا استیو جابز برای پیشرفت اون کشور در دنیا کافیه(مثال 7000 تا بیل گیس مثلا)در ضمن 85 درصد مردم آمریکا تحت پوشش بیمه ر ا ی گ ا ن دولتی هستند. الووو!؟
  تاجزاده هنوز اون غرور یا اعتقاد یا تفکر اشتباهش رو داره -به کسی بر نخوره ولی داره ادای قهرمانها رو در میاره
  محمد نوری زاد فهمیده که اوضاع بد جوری خرابه. ابدا کوچکترین بهانه ای وجود نداره. گویی گرفتار عذاب قبر در این دنیا شده ، به جای رهبر، به جای هر کسی که ذره ای در برپایی این حکومت نقش داشته. دقیقا بر خلاف مهدی خزعلی که میخواهد با پر رویی هر چه تمام، مرده هفتاد تا سکته قلبی و مغزی زده را مثل روز اول تولد زنده کند. الله اکبر! میخواهد به دست معجزه آسایش خروارها لجن را کنار زده اسلام را همچون الماسی بی همتا به نسل جدید بنمایاند. شرکت در انتخابات را بهترین راه حل مشکلات اقتصادی،مسئله اتمی، بیکاری،احیای ارزشهای دینی وملی،خنثی کردن تهدید جنگ،رفع خطر تجزیه ایران، احیای استقلال و آزادی(همون دموکراسی)و کلا دوای هر درد بی درمانی می داند.تازه خودش را هم بدجوری با محدودیتهای حکومتی وفق داده! مثلا اگر حکومت بساط انتخابات رو از بیخ جمع کنه میگه همه دعای ندبه بخوند، چرا که خودش یه جور مبارزه مدنی است و نباید میدان را ترک کرد. همه جور زیست است این بشر! کلا خیلی آدم پر رویی است بچه آخوند است دیگر): دست به سانسورش هم بد جوری تند است پدر صلواتی، تا میگویی مثلا کچلی میخواهد کلا وجودت را سانسور کند.
  اما نوری زاد میداند که پشت سد جمهوری اسلامی پر است از کینه و عقده فرو خورده ده ها ساله . پر است از حس انتقام.پر است از … بخدا مغزم دیگر یاری نمیکند. خلاصه وقتی این سد بشکند نه فقط حکومت را بلکه خیلی چیزها را با خود خواهد برد. هر آن چیزی که حکومت جمهوری اسلامی برای بقای یک روز بیشتر از ابتدای تشکیل خود بدان چنگ زد. مثل معیشت،دین، مذهب، شرافت، غیرت، عزت،صداقت،شاید هم تمامیت ارضی و و و . درست است که این وضعیت خیلی طول نخواهد کشید چرا که از هر خاکستری بلاخره ققنوسی ظهور خواهد کرد ولی تحمل همان دوران نیز جانکاه خواهد بود. من نگران چهار چنگول پنچ چنگول یا حتی شش چنگول هیچ چیزی یا کسی نیستم من دیگر نگران هیییج چیزی نیستم.! جوانها دنبال قهرمان نیستند چون دیگر فهمیدند قهرمان خودشان هستند اما به این نتیجه رسیده اند که اجالتا بهتر است کلا بی خیال قهرمان بازی شوند چونکه بعضی ها فجیع سوء استفاده میکنند. اصلا جوانان دیگر دنبال هیچی نیستند(اشاره به مسائل دو سال اخیر)فقط میخواهند این زندگی سگی هر چه زودتر تموم بشه شاید اون دنیا به نوایی رسیدند(مثل شاید این جمعه! شاید اون جمعه). گفتنی ها زیاده ولی چه فایده هر چه قدر هم بگی باز هم میگن کی کی بود من نبودم.

   
 3. نه سلامم نه علیکم
  نه سپیدم نه سیاهم
  نه چنانم که تو گویی
  نه چنینم که تو خوانی
  و نه آنگونه که گفتند و شنیدی
  نه سمائم نه زمینم
  نه به زنجیر کسی بسته‌ام و بردۀ دینم
  نه سرابم
  نه برای دل تنهایی تو جام شرابم
  نه گرفتار و اسیرم
  نه حقیرم
  نه فرستادۀ پیرم
  نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم
  نه جهنم نه بهشتم
  چُنین است سرشتم
  این سخن را من از امروز نه گفتم، نه نوشتم
  بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم …

  گر به این نقطه رسیدی
  به تو سر بسته و در پرده بگویــم
  تا کســی نشنـود این راز گهــربـار جـهان را
  آنچـه گفتند و سُرودنـد تو آنـی
  خودِ تو جان جهانی
  گر نهانـی و عیانـی
  تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی

  تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی
  تو خود اسرار نهانی

  تو خود باغ بهشتی
  تو بخود آمده از فلسفۀ چون و چرایی

  به تو سوگند
  که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی
  نه که جُزئی
  نه که چون آب در اندام سَبوئی
  تو خود اویی بخود آی
  تا در خانه متروکۀ هرکس ننشـــینی و
  بجز روشنــی شعشـعۀ پرتـو خود هیچ نبـینـی

  و گلِ وصل بـچیـنی

  حضرت مولانا

   
 4. آنجاکجاست که: منطق تقلیداست، کتاب دکوراست، روزنامه تبليغات است، آزادی میدان است، جمهوری خیابان است، استقلال تيم است، شعارآسان است، شعورنایاب است، پینه های دست عار است، پینه بر پیشانی افتخار است.دروغ حلال است، شادی حرام است، اعدام اصلاح است، اصلاح فساداست، داناافسرده است، نادان کامیاب است، درد مردم بي درمان است، ریا ایمان است، ایمان برای نان است، زربرای زوراست، زوربرای زر است، و تزوير براي هردو ؟

  چقدر اینجا آشناست

   
 5. سلام آقاي نوريزاد من نمي دانم كه شما سوپاپ اطمينان هستيد يا خيرخواه ومصلحت انديش ويا……..هر چه كه هستد در كلام و قلم مشتركات زيادي داريم راستي چرا بر منتظري آن قدر سخت گرفتند ولي برنوريزاد نه بر گنجي هم همينطور ولي برنوريزادي كه عليه رهبر ميگويد آنقدر نه مگر تاجزاده چنددرصد از كلام شما درباره رهبري را زده بود و يا بقيه رازش را به ما بگوييد يا شما راه انتقاد كردن را ميدانيد يااينكه شما مانند طعمه اي كه خنجر تيز قلاب راپوشانده هستيد كه تا دراين وانفساي قحط الرجالي شما را تا حلقوم به خورد ملت بدهند بعد هم تاهركجا كه ميخواهند بكشند وما هم دنبالشان برويم آقاي نوريزاد اگر شما از آناني باشيد كه مصداق آيه قرآن گردندكه در بخشي ازروز ميگويند ما از شماييم ودر بخش ديگرش ميگويند نه بابا همون عقيده قبلي ما بهتر بودو گروهي را سردميكنند وگروهي را هم به دنبال خود ميكشند و ميبرند باشيد آن وقت چه ؟؟؟؟؟؟؟آقاي نوريزاد ميدانيد آگر بر اساس مصلحت هم اين كار را بكنيد هزينه صداقت هزينه گزافي است كه براي آن جبراني نيست خود به شخصه نمي دانم چگونه در باره شما فكركنم ولي زبان حال امام حسين عليه السلام به حر اين است كه:تو بدي كردي ولي بد نيستي براستي بعد از آن همه قلم فرسايي هايي كه مقابل اين ملت در روزنامه هاي مخالف ملت كرديد آيا چه حادثه اي باعث شده كه اين قدر تغيير موضع بدهيد ازكجا يك دفعه اين همه تغيير البته انسانيت قلمرو وسيع شيعيان حسين عليهالسلام و آل محمدصل الله عليه وآله است كه هر كه در اين عرصه كاري كند و قلم فرسايي كند اشك ديدگان ما هم مركب قلم هايشان اگرچه اگر آب بحر ديده ماهم تمام شود و قلم شما هم درد دل اين ملت تمام شدني نيست مگر قلمي كه راست ايستد وراست نويسد بر سر نيزه راست گويد و لي مركبش خودش با شد وخود تمام شود

   
 6. عزیزم . من از خیل جوانانی بودم که در سال 57 به قول تو خر شدم . اما در کشور بیل گیتس هم آب و برق مجانی نیست و دوا و درمان از ایران گرانتر است . بیل گیتس و استیو جابز هم دو نفرند از هفتاد میلیون جوان (اگر یک سوم افراد جامعه را جوان حساب کنیم) خبر خوب هم این که جوانان دیگر دنبال قهرمان نیستند و اخترام به امثال تاج زاده و نوریزاد هم احترام به صداقت و پایمردی است . نگران چهار چنگول کسی هم نباش دیگر توانی در آن نمانده است .

   
 7. دیدگاه: بعنوان یک مرد شجاع تاج زاده قابل تحسین است. او را ممکن است در مجلس بحث در مقابل خود بیابم که بسی اختلاف نظر هست که باید باشد چون خداوند یکتا دو انسان یک جور و کپی هم نیافریده است. از این جهت تاج زاده را دوست دارم که مثل مرد ایستاد و حرفش را زد و زندانش را هم رفت نه اینکه برود آمریکا و انگلیس و کانادا از آنجا با استبداد مبارزه کند. با تمام احترامی که برای هر مبارز راه آزادی قائلم ولی آنرا که در داخل سرزمین پدری با ستم و استبداد مبارزه می کند قبول دارم. محمد نوری زاد مگر بلد نبود برود خارج شبکه ماهواره ای راه بیندازد و به ضرب ویدیو کلیپ و فیلم سینمایی با استبداد مبارزه کند!!!!! این جور افراد وجدان و شرافت شان یقه شان را گرفته و ول نمی کند. همین نوری زاد خودمان یار غار سید مرتضی آوینی چقدر آزار دیده و ولش نمی کنند. بنده خدا آدم را یاد بلال حبشی می اندازد که هر چی تخته سنگ روی سینه اش می گذاشتند بازهم حرف اعتقادش را می زد. از چریک پیر بگویم نبوی. یاران دیگر. مردان و زنان. مشت نمونه خروار است.

   
 8. علیرضا وطن خواه

  اقای نوریزاده این جماعتی که دارید با آنها حرف می زنید مصداق بارز آن آیه قرآنند که می فرمایند چشم دارند ولی نمیبینند و گوش دارند ولی نمی شنوند..از این ها قطع امید کنید که حرص قدرت چشمهایشان را کور و گوشهایشان را نابینا کرده است

   
 9. سلام من یه سوال دارم چطوریه که هر کسی به آقایون متگه بالای چشم شما ابروست جاش توی زندان و بگیر و ببنده ولکنش هم نیستند ولی جنابعالی یه مدتی رفتی داخل اومدی واسه خودتون یه خط ویژه باز کردین کسی هم کار به کارتون نداره که هیچ انگار نه انگار حرفی میزنی شما خب لابد تهدید و این چیزا هم میشید ولی خب راست و حسینی شما نشدین سوپاپ اطمینان ، به طرفدارهاشون هم که چیزی میگیم جواب میدن که اگه آزادی نیست پس چطور این آقا این حرفارو میزنه تازه با دستور آقا هم آزادش کردن پس آقا مظلومن و با مخالفشون هیچ مشکلی ندارنو ….

   
 10. سلام
  درک سختی های کسانی که در بند هستند امکان پذیر نیست اما شجاعتشان همیشه ستودودنیست. آقای نوری زاد شجاعت شما نیز ستودنیست.
  من جوانی هستم که 8 سال پیش در سن 17 سالگی از ایران فرار کردم و برای تحصیل به هندوستان و سپس به مالزی آمدم. تمام تلاشم اینه که بتونم زندگیم رو اینجا پایه بزارم و هیچ وقت به اون آشغال دونی بر نگردم. برام کشورم دیگه مهم نیست. فقط خانوادم و فامیلم رو دوست دارم تو اون کشور. من نه مشکل سیاسی داشتم توی ایران و نه غیر مسلمان شده بودم مثل خیلی دیگه از دوستام. اما تحمل ایران رو دیگه نداشتم. دلم برای هندوستان تنگ می شه اما برای ایران تنگ نمی شه. دلم برای چیش تنگ شه ؟ برای مدرسه هایی که توش کتک خوردم برای ننوشتن مشق ؟ برای مدرسه ای که تحقیر می کرد من رو بخاطر اینکه حاضر نبودم موهامو با شماره 4 بزنم ؟ ای بابا…چی بگم…ایران سطل آشغالی شده که اگه سرش رو ورداری بوش کل کشور رو می گیره. برام مهم نیست چی اسممو بزارن..اما هیچ آرزویی برای دیدن کشورم ندارم، چه برسه به اینکه برم و تازه 2 سال سرباز بشم اونجا.

  ………………………..

  سلام محمد رضای گرامی
  حالا اگر ما بخواهیم تو را درهمین ایران زیارت کنیم چه؟ با این اطمینان که درآن روز، حتما به تو احترام خواهیم گذاشت وجایگاه علمی ات را پاس خواهیم داشت و فردای کشورمان را به امثال تو وآنانی که دلشان برای آبادانی ایران می تپد خواهیم سپرد.
  اگرتو دلت برای ایران تنگ نمی شود اطمینان داشته باش که ایران دلش برای تو تنگ است. سری به سرزمین خودت بزن. درآرامش. ودرروزهایی که قدرتو دانسته می شود. هیچگاه نسبت به سرزمینت بی تفاوت مباش.

  با احترام: نوری زاد

  .

   
 11. یک فیلم مصاحبه از تاجزاده می دیدم که در آن میگفت در زمان شاه، ما (خودشو میگه البته، ما که نبودیم!) همه نوع آزادی داشتیم (با توضیح همه تفاسیر و جزئیات)جز یکی آنهم آزادی سیاسی به خاطر همین یکی انقلاب کردیم(یعنی کردند).حالا از این تریبون! میخواهم استفاده کنم و به ایشون بگم آقای تاجزاده الان دیگه از چی می نالی؟ آب مفت! برق مفت! خونه فراوان! پول نفت پایه سفره با یه رهبر از خدا بهتر، که همه از صدقه سریه اون امامتونه.(دیو چو بیرون رود _فرشته درآید)—–تو رو خدا ببین قهرمانهای دوران ما کیا شدند تاجزاده ،نوریزاد(نارحت نشی ها)موسوی خاتمی کروبی . ای بابا بختیار هم که شد نوکر بی اختیار بازرگان هم خائن از آب در اومد…اره بگردید بگردید شاید تونستید یه قهرمان تقلبی(بر وزن توپ پلاستیکی) پیدا کنید تا شاید جوانان(آخه پیر ها که خر نمیشنددر ضمن اون چه که تو این مملکت مثل پش… زیاده جوونه علافه-خودمو میگم کسی به خودش نگیره) خر بشند دوباره مثل 57 بیایند خیابانها دسته دسته بمیرند یا تو کهریزک ….
  تا شاید گند کاریه 57 یجوری شسته شه بره بعدش هم شتر دیدی ندیدی
  البته میدونم این حرفها دیگه خیلی تکراریه شما ها دلخوش یه آینده ای هستید که قطعا جز با کشته شدن خیلی ها(و باز هم اکثرا جوان) میسر نخواهد شد چرا که طرف بدجوری چهار چنگولی به صندلی چسبیده در ضمن ثابت هم کرده با کسی شوخی نداره
  اما من وقتی به گذشته نه چندان دور نگاه میکنم با خودم میگم خوب درست همون موقع که مثلا بیل گیتس داشت شرکتش رو تاسیس میکرد یا مثلا استیو جابز تو گاراش خونه باباش اولین کامپیوتر خودش رو میساخت (جوون بود دیگه) یا امثال اینها، پدر مادر های ما دربه در به دنبال شنیدن حرفهای خمینی بودند آخه براشون خیلی حیاتی بود چون شاه داشت نفت رو مفت مسلم میداد به امپریالیسم تازه پول نفت رو هم میداد آت اشغالای نظامی اونارو میخرید خیانت از این بزرگتر؟..و اما حالا سال 2012- ایران هنوز دوباره دیکتاتوری دوباره سایه جنگ هنوز تحریم مبارزه برای آزادی(چی؟)چه گوارا کجایی که یادت بخیر اما یکم آن ورتر آمریکا رو میگم بلاخره رسیدند به مریخ مبارکشون تازه نیل آرمسترانگ هم مرد. 40 سال پیش چند سالت بود آقای تاجزاده …فقط میتونم بگم هیچی ……هیچی تف به این روزگار تف به هرچی آدم دروغگو تف به هر چی ….

  …………………….
  سلام دوست گرامی

  چه قلم شیوا وموثری دارید. بازهم برای من بنویسید. ازهرچه که صلاح می دانید.

  با احترام: نوری زاد

  .

   
 12. با سپا س و درود بر شماو ملت بزرگ ایران
  قصد من زیر سوال بردن آقای تاجزاده و امثالهم که بخصوص از بعد از انتخابات ۱۳۸۸ بسیار مورد ظلم و آزار چه خودشان چه خانواده محترمشان واقع شدن نیست با احترام خاص برای ایشان و شجاعتشان سوالی دارم آیا کسی که در جایگاه یک فرد انقلابی اصلاح طلب و از همه اینها مهمتر حافظ آرا و حق مردم قرار دارد بیش از ده سال بعد از تقلب انتخابات مجلس ششم باید به افشاگری بپردازد ؟آیا مردم غریبه بودند و حق نداشتند بداند سر اراشون چه آمد؟آیا همین دزدی های هفتصد هزاری از ارای مردم مقدمه دزدی چند ملیونی آرا در سال ۸۸ و این همه جنایات بعد از ان و سرنوشت امروز ایران و ملت ان را به دست سکوت کنندگان آنروز رقم نزد؟آیا افشاگری ان روز آقای تاجزاده حال و روز ایران و خود ایشان را امروز تغییر نمیداد؟براستی که انقلاب فرزندان خودش را نمیخورد این عملکرد فرزندان انقلاب هست که با تقدس نمایی و پرستیدن بی چون و چرای ایدولوژی هست که فرزندان انقلاب و خود انقلاب را نابود میکند.روی سخن من ایرانی با همه دست اندرکاران این ۳۳ سال هست که هنوز همچنان در پی نجات جان و آبروی جنایتکاران به اسم نجات انقلاب هستند و اسرار زیادی را به اسم مصلحت با خود دارند و نمیداند با این به اصطلاح مصلحت اندیشی چه به روز این مردم خواسته و ناخواسته آورده و میاورند.ایران را دریابید .

   
 13. با سلام خدمت نوری زاد عزیز

  ممنون که یادی از آقای تاج زاده کردید کلان باید ما همیشه به یاد عزیزان در بند باشیم همان طور که شما در زندان بودید و میدانید این کار بائس قوت قلب و امید زندانی میشود .

  ای کاش یادی هم از حشمت طبرزدی ،سحر خیز ،زید آبادی و دیگر عزیزان در بند بکنید که مبادا در این شلوغ بازار اخبار گوناگون یاد آنها برای مدتی از ذهنها دور بماند

  بنده همیشه اپوسیسیون داخله وطن را ترجیح میدهم چرا که ان بزرگان ،تاثیر بسیار را بر حکومت میگذارند .

  بزرگانی همانند شما در دل حدسه و خطر با از خود گذشتگی و ایثار مبارزه را دنبال میکنید و امید ما در خارج همیشه به شما بوده و هست.

  مخالفان خارج نشین هم تا حدی تلاش خود را میکنند ولی شما کجا و آنها کجا .

  به امید روزی که همه این شکنجه و سختیها به پایان برسد و ما همه با نژاد و دین و مذهب مختلف در سرزمین بزرگ و همیشه جاوید در کنار هم فارغ از ایده و تعصب بیهوده زندگی کنیم

   
 14. آقای نوریزاد عزیز،
  هم دلم برای شما و هم برای او تنگ شده. ياد اون روزها بخیر. امیدوارم هم شما و هم آقای تاجزاده همیشه سلامت و شاد باشید. سهیل روحنده

   
 15. رضایی جانباز70%از اصفهان

  ای صلح جویان وهمه کسانی که بدرستی مشی مسالمت آمیزرا پی می گیرید ،آیا زمان آن نرسیده است تا این نهال گلخانه ای را با هوای آزاد روبرو کنیم وکم کم به طبیعتش بسپاریم تاببینیم مردم وحاکمان چگونه بلوغ تحمل را نمایش می دهند ویک طلوع خورشید را نشانمان دهید تاباتکیه بر اصل27قانون اساسی ازخانهامان بیرون بیاییم و باگامی هرچند کوچک به جلو ،عقده ی خوب زیستن در نظام الهی را باز کنیم یک روز رابرای راهپیمایی مسالمت آمیز نشانمان دهید ببینیم مردم یا حکومت یا هردو کدام به بلوغ سیاسی رسیده ایم یاهنوز میلنگیم،هرچه دیرتر گام برداریم فضا صلبتر وسختتر خواهد شد

   
 16. شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود

   
 17. مصطفی برای گرما بخشودن به تن یخ بسته ی این سرزمین زخمی، خود را به آتش کشیده است.
  ياحسين- يا حسين- يا حسين

   
 18. دکتر محمد عزیز بنده بعلت اینکه سابقا رزمنده و جانباز و برادر شهید وهمچنین در کمیته و بعد در سپاه بودم دوستان زیادی دارم در بین خودمان موقعی که بحث تاجزاده به میان میاید خیلی با او دشمنی میکنند و اعتقاد دارند که بعد از حجاریان ایشان تیوریسین اصلاحات است و جالب است با پیشنهاد گوش دادن به سی دی سردار مشفق میخواهند که بنده هم به راه انان هدایت بشوم .ولی یک مطلب هم از حجاریان بگویم این بنده خدا زمانی که ترور شد دوستان سپاهیم به هم تبریک میگفتند و بنده به انها گفتم که مسلمانها یا ادم را ترور کردند چرا خوشحالید جالب است دران سال علاوه بر فحش و توهین به ریس جمهور خاتمی ارزو میکردن که حیف حجاریان کشته نشد .متاسفانه این اقایان با منطق و کلام و انسانیت و قانون و اسلام واقعی مشکل دارند وحاضر نیستند هیچوقت کلام دیگران رابشنوند و فقط ملاک اینها یک سوال یا مخالفت ساده وانتقاد سزایش مرگ است .البته باید تایید کنم در بین دوستان سپاهی افراد صالح و داری فهم و منطق زیاد است که واقعیات را در ک میکنند ولی در محیط نظامی اجازه اظهار نظر ندارند.در خاتمه خداوند تمام کسانی که علاقه به سربلندی و محبوبیت ایران عزیز دارند پیروز و هر چه زودتر تاجزاده عزیز و بقیه زندانیان راازاد بنماید.

   
 19. خیلی نوشته زیبایی بود…

   
 20. خدا شما خوبان را در پناه خویش محفوظ دارد از عمر ما بکاهد و بر عمر پر برکت شما بیفزاید.شرف انسان هستید شما خوبان با وجود شما گویی حجت بر انسان تمام میشود که میشود خداگونه زیست.فتبارک الله احسن الخالقین

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

78 queries in 0911 seconds.