سر تیتر خبرها

نامه ی یکی ازسرداران اخراجی سپاه به محمد نوری زاد

چندی پیش درمحفلی پاکت نامه ای درجیبم فروشد. سرکه برگرداندم با لبخند مردی مواجه شدم که سرورویش سپید بود. درهمان یک لبخندی که ازاو دیدم، اندوه را نیزشناختم. این آمیختگی تبسم و اندوه درنمِ اشکی که او برچشم داشت، مرا به شوق مطالعه نوشته اش ترغیب ترکرد.  اورفت ودرمیان جمعیت گم شد. ومن نامه راکه خواندم، دانستم ازسرداران اخراجی سپاه است. مطالعه ی شتابزده ی نامه ی این سرداراخراجی درهمان مجلس غریب مرامیخکوب کرد وبه چشمانم اشک وبه درونم غصه دواند. ابتدا درباره ی انتشار این نامه بسیار مردد بودم. اما خیرخواهی و غیرتی که ازکلمه های این نامه برمی جوشد، مرا برآن داشت که منتشرش کنم. تقدیم به همه فرزندان پاک نهاد ایران زمین. وبه سپاهیان درستکاری که هنوز پاک و شایسته اند. وبه سران وسردارانی که سپاه را به قهقرا سوق داده اند وهیچ ابایی ازاین که اسم نازنین سپاه درردیف لشگریان دژخیم وغارتگرتاریخ جا بگیرد ندارند. تقدیم به همه ی آنانی که برای برآمدن ایران وایرانی دل می سوزانند و صادقانه تلاش می کنند. تقدیم به رهبرجمهوری اسلامی ایران که مخاطب اصلی این نامه هموست:

سردار سپاهنامه ی یکی ازسرداران اخراجی سپاه به محمد نوری زاد

سلام ای نوری زاد عزیز، برادرجهادگرم، راوی فتح سالهای عاشقی
درهمین دوسه سال اخیر، من باتفاق عده ای دیگر از دوستانم ازسپاه اخراج شدیم. به این خاطرکه نمی خواستیم درجنایت ها وخیانت های بالادستی ها شریک باشیم. مثل خودت که نخواستی ملیجک دستگاه ملیجک دوست و ملیجک پروراین بلندپایگانِ دون باشی. با این تفاوت که اخراج تو با سروصدا انجام شد واخراج ما درسکوت وپشت درهای بسته وباحضورسه تا پنج نفری که خودشان اسم این جمع را گذاشته بودند: دادگاه نظامی.

من یک روز که تو مثل خودم نورچشمی دستگاه ولایت بودی تورا برای سخنرانی برای دانشجویان فنی دعوت کردم. صحبت زیادی بین من و تو رد وبدل نشد اما  آن روزدرردیف اول سالن نشستم تا ببینم این نوری زادی که می گویند همسنگرآوینی است ازچه دری وارد بحث می شود و ازچه دروازه ای خارج می گردد.

دوچیزازصحبت های آن روز تو به یادم مانده است. یکی کلی است ویکی موردی. کلی اش این که عالم وآدم را بهم دوختی تا به ما بفهمانی  صلاح وعاقبت بخیری مردم ایران بلکه صلاح بشریت دراین است که دررکاب ولی فقیه باشند. من ایرادی به این کلیت صحبت تو ندارم. همه ما مثل توفکرمی کردیم. توداشتی چیزی را به ما می گفتی که خیلی جلوترازامام خمینی سفره اش را پیش ما پهن کرده بود.

اما حرف صریحی که ازتو به یادم مانده این است که گفتی: “ما یک فرصت تاریخی داریم. مثل همه سلسله های گذشته. اگربرآیند رفتارما به نفع مردم بود، بقای ما امتداد پیدا می کند. اما اگرهیزم حق را اززیردیگ مردم بیرون کشیدیم و به زیردیگ خودمان گذاشتیم تردید نداشته باشیم که سقوط خواهیم کرد“.

تودرحالی آن روزازمردم وحق مردم صحبت کردی که هفته پیشش آیت الله مصباح یزدی درهمان سالن برای ما درهمین خصوص صحبت کرده بود و با آیه وحدیث سند آورده بود که درنظام اسلامی، مردم هیچ حقی ندارند. حق هرچه که هست تنها برای خدا وولی اوست. مردم گله ای هستند که نابالغ اند و خیروصلاح خود را نمی دانند وباید توسط چوپانان الهی به منزل مقصود برده شوند.

ماوسایرسپاهیان دراین سالهای پس ازانقلاب مرتب توسط سخنرانان ریزودرشت تغذیه می شدیم و خودمان هم مرتب مردم نگون بخت را با خزعبلات خود تغذیه می کردیم. گرچه دراین سالها  نسبت به رفتاربالادستی های سپاه جسته و گریخته اعتراض می کردیم اما اعتقادمان این بود که باید درسپاه بمانیم و ازاین امانت مردم و انقلاب حفاظت کنیم.

سران سپاه به هرسوراخ ناشایستی که سرفرومی بردند باید مارا که ازسرداران سرآمد سپاه بودیم توجیه می کردند. توجیه کردن ما هم کارساده ای نبود. چقدرمی توانستند با “آقا اینطورخواسته” ما را از معبر حرامخواری های خود عبوربدهند؟ حرف محوری ما این بود که می گفتیم سپاه نباید ازچارچوب وظایف قانونی خود خارج شود. آنها سالها با ” آقا اینطورخواسته” دهان مارا می بستند.

خودشان هم می دانستند که اگرتعداد این “آقا اینطورخواسته” ها زیاد شود، کارتوجیه سرداران حساس و معترض به جاهای باریک می کشد. اول سعی کردند با کشاندن ما که تعدادمان هم کم نبود به داخل گعده های خودشان که از پولهای بادآورده پربود مارا تطمیع کنند. ورود سپاه به کارقاچاق کالا و ارز درحالی صورت گرفت که بالادستی های ما ضرورت جذب سرمایه را برای اهداف انقلابی سپاه بهانه می کردند.

خنده دارنیست؟ ریاست جمهوری یک تشکیلاتی درست کرده بود به اسم “ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز” وهمزمان سرداران بالادستی سپاه ازجزیره های قشم وهرمزوابوموسی وحتی ازطریق پروازهای رسمی وبین المللی به همین کاریعنی قاچاق کالا وارز مشغول بودند. اعتراض گاه گاه ما باعث شد که ما به یک جمع ناراضی تبدیل شویم. شناسایی ما برای حفاظت اطلاعات سپاه کارشاقی نبود. کافی بود یک خطای آشکارصورت می گرفت تا صدای ما دربیاید.

ذهن مارا جوری تربیت کرده بودند که ما سالهای متمادی خیانت را درامتداد خدمت معنا می کردیم. چماقی درست کرده بودند ازامام وآقا وهرکجا که کارشان گره می خورد با آن چماق برسراعتقادات وباورهای ما می زدند ومارا به ضرب وزور مجاب می کردند.

من ازامروز که به دیروز خودم نگاه می کنم می بینم مردم کوچه وبازار چه راحت قضایا را تحلیل می کردند و جای ظالم و مظلوم را مشخص می کردند. درحالی که همین قضایا پیش روی ما هم بود وما تحلیل آنها را به راههای پرپیچ وخم ومسیرهای ازپیش تعیین شده می بردیم وبه نتیجه دلخواه خود می رسیدیم.

ما ورود سپاه به کارهای اقتصادی وحتی قاچاق را به اسم جذب سرمایه برای اهداف انقلابی سپاه تحمل کردیم. ورود سپاه به مسایل امنیتی واطلاعاتی را به اسم این که “وزارت اطلاعات” قاب دستمال دولت هاست وهیچ اعتمادی به آن نیست پذیرفتیم. با ورود سپاه به مسایل سیاسی به صرف این که غفلت درمجلس و دولت و نبود سپاه درجاهای حساس کشور ممکن است همان جاها را به دست معاندان ودشمنان بیندازد کنارآمدیم. اما سکوت دربرابرخونی که بعد ازانتخابات سه سال پیش ازمردم برزمین ریخته شد دیگر با “آقا اینطورخواسته” توجیه پذیرنبود. این شد که اعتراض های ما بالا گرفت. اول اعتراض بود وبعدش شد تمرد. گفتند بزنید مردم را گفتیم نمی زنیم. این اسمش تمردبود و تمرد هم سر و کارش با دادگاه نظامی است.

اول حرف ازاعدام زدند. که دستجمعی اعدامتان می کنیم. بعدش که دیدند ما تا پای مرگ ایستاده ایم خودشان کوتاه آمدند وما را به حبس های ده سال و هفت سال و پنج سال محکوم کردند وبعدا خودشان با وساطت این وآن که انصاف نیست اینها از استوانه های سپاه هستند، منت اغماض واخراج وبازنشستگی را حلقه گوشمان کردند. باورکن نوری زاد عزیز ازروزی که اخراج شده ام پرده های جهل یکی یکی از مقابل چشمانم کناررفته است. حالا می فهمم که چرا یک جوان هجده ساله چیزهایی را با مراجعه به عقل ساده خود می فهمیده ومن با عقل بسیط خود همانها را نمی فهمیدم.

من حالا می فهمم خروج یک کمپرسی جنازه جوانان هجده و نوزده ساله ازدرزندان اوین درسال شصت وهفت هیچ تعریفی جز جنایت نداشته ومن که سالها پیش این کمپرسی های پرازجنازه را به چشم خود دیده بودم وآن را به اسم ضرورت انقلابی توجیه کرده بودم، یک کوربه تمام معنا بوده ام. کوری که به صورت ظاهر چشم داشته اما جنایت را به ضرورت تفسیرکرده و از روی خون بچه های مردم گذشته وبرآن پا نهاده است.

این نامه را بخاطراین برای تو می نویسم که به مردم بگویم هنوز نیز درسپاه سرداران و افسرانی هستند که نسبت به جنایت ها وخیانت های سپاه حساس و معترضند ومانده اند تا روزی به مردم بپیوندند که ضرورت آن بیشترازامروز است. روزی که سپاه خواه ناخواه به روی مردم آتش خواهد گشود وپرونده اش را به خون مردم خواهد آلود تا شخصیت دریده ای که پیدا کرده کامل شود.

یکی از جرم های من می دانی چه بود؟ “تکثیروانتشارنامه اول ودوم وسوم نوری زاد درمیان سرداران سپاه وخانواده پاسداران“. البته من این کاررا انکارنکردم. با اولین قطره خونی که ازمردم کوچه وخیابان به زمین ریخته شد همین تردید ها وترک خوردن های مورد نظرتو مثل خوره به جان من و امثال من هم افتاد. تو شانس این را داشتی که رسما ازمردم عذرخواهی کنی وما به هزاردلیل که عمده ترینش شرم فراوان ونداشتن شهامت است، این عذرخواهی را به فرصتی که نمی دانم کی فرا می رسد موکول کردیم.

دریکی ازنوشته هایت به مسئله هسته ای گفتی “قمارهسته ای“. من خودم ازنزدیک درجریان این قماربوده ام. بخش وسیعی ازکارهای سایت نطنزوفردو را ازطریق دوستان بلافصل خود تعقیب می کردم. که قراربالا دستی ها ازاین “استفاده صلح آمیز” چه بوده وقراربوده به کجاها نیزختم شود!! نمی خواهم دراین خصوص پرده دری کنم اما ورود ما به این قماربا تأکید مستقیم همان مولایی صورت گرفت که این روزها برای خروج از بن بست های بین المللی میلیارد میلیارد به حساب چین روسیه پول واریز می کند که هوایش را درنشست های بین المللی داشته باشند و هرطورشده بشاراسد را برتخت خونینش حفظ کنند.

جالب نیست؟ سابقا ما به چین وروسیه پول می دادیم که برای ما نیروگاهی بسازند و جنسی به ما بفروشند اما این روزها این دوکشور زیرک بخاطر نگهداشتن بشاراسد ازکیسه مردم ما پول برمی دارند. بساط این قماربزرگ که عواقب باخت آن حالا حالاها گریبانگیر ملت ایران است توسط رهبری صورت گرفته ومی گیرد که همین کارش می توانست او را به محکمه بکشاند واورا ساقط کند.

رهبری که مجلس را به قول تو از ریخت انداخته وهمه نمایندگان را به عده ای چاپلوس و بی اراده تغییرهویت داده، رهبری که دولت مطلوبش از خفیف ترین دولت هاست و آدم را به یاد حاکمان بی خرد دوره قاجارمی اندازد، رهبری که دستگاه قضایی اش دستمال بیت مکرمش است، ورهبری که همه سرمایه اش را درقمارزندگی اش به دست سپاه سپرده تا سپاه همین سرمایه را درچیزی به اسم “ماندن برقدرت” برایش سرمایه گذاری کند، این رهبرمدتهاست که خود به دست خود ساقط شده. طبق همان موازین واصولی که درعرف وشرع، حقانیت وبقای یک ولی فقیه را با آن می سنجند. مگرمی شود ولی فقیهی دستش به خون مردم آلوده شده باشد و هنوز نورچشمی خدا باشد؟

نوری زاد عزیز، این روزها تو بلندگوی امثال من هم هستی. توفقط ازحقوق تباه شده مردم نمی نویسی. ازامثال من هم می نویسی که درپشت درهای بسته ما را به اعدام دروضعیت جنگی تهدید کردند و خودشان یک جوری سروته آن را با اخراج ما بهم آوردند. من به تومی گویم که سپاه تاگلو درفساد وغارت وخون فرورفته است.

درزندگی من وامثال من ازدلارهای نفتی و پولهای حرام قاچاق وزدوبندهایی که تو درنوشته هایت به گوشه هایی ازآنها اشاره کرده ای خبری نیست. خانه های سازمانی را که ازما گرفتند ما مدتها برای تهیه مسکن به هرطرف دویدیم. با سروصورتی که ازما سفید شده بودو عمری که گذشته ورفته بود و شهامتی که نیست تا به مردم بگوییم این سپاهیان چه پولهایی از کیسه شما برداشته اند وبرمی دارند.

من بدلیل شاخص بودن مسئولیتم هرچه بگویم شناسایی می شوم. مجبورم کلی بگویم وبگذرم.  سپاه رسما برای حذف آقای میرحسین موسوی برنامه ریزی کرد و مستقیم ازخود رهبردستخط داشت و قدم به قدم هم با خود رهبرهماهنگ شد و قدم به قدم هم برای زدن ها و کشتن هایش از بیت معظم اجازه گرفت.

دریکی ازنوشته هایت بخوبی به جریان حکم فرماندهی قرارگاه ثارالله اشاره کرده ای. رهبرازآقای رحیم صفوی پرسید اگر مردم ریختند به خیابانها و زدند و شکستند وآتش زدند حاضری با تانک ازرویشان بگذری؟ رحیم صفوی گفت بله و آقا حکمش را داد دستش.

این سرداران وسران سپاهی که من می شناسم هیچ راه برگشتی ندارند. اینها به همین راه با سماجت ادامه خواهند داد. اگرشده یک ملیون نفرازمردم ایران را به گلوله ببندند وبکشند که خود بمانند حتما این کاررا می کنند. هم پول دارند هم اسلحه. تنها امید من به پاسدارانی است که به قول تو پاک وانسان هستند. اینها ازداخل سپاه با سپاه دست به یقه خواهند شد. ما نیز مانده بودیم برای یک چنین روزهایی. اما شناسایی شدیم یا بی گداربه آب زدیم و اخراج شدیم. اما نوید بدهم که درداخل سپاه فراوانند پاسدارانی که اصل ونسب دارند و نمی خواهند واجازه نمی دهند دستشان به خون مردم آلوده شود.

حرف آخر من درباره این روزهای مردم بی دفاع ایران است که اسیرمشتی ابله شده اند. این رییس جمهوری ابلهی که می گفت: “آنقدر قطعنامه برعلیه ما صادر کنند تا قطعنامه دونشون پاره بشه” بیاید و این بساط بین المللی را که علیه ما پهن شده جمع کند. رییس جمهوری که دلبخواه شخص رهبربود و او همه چیزش را فدای بالاآمدنش کرد حالا بیاید واین فلاکت را از سرایران وایرانی کناربزند.

من دیدم نمایندگان ابله ترمجلس دوفوریت بستن تنگه هرمز را تصویب کرده اند این نامه را نوشتم تا بعنوان یک کارشناس نظامی بگویم همه عُده و عُرضه ما درمقابل ناتو و ناوهای جنگی آمریکا زیاد زیاد دوام بیاورد نهایتا دوازده ساعت تا یک روز است. بعدش که همه زیرساخت های ما را زدند وکاری هم ازموشک های مشکوک ما برنیامد، ملت ما را گلوله می کنند و می فرستند به چهل سال قبل. می رویم پشت سرافغانستان وکاسه گدایی دردست می گیریم.

این را هم بگویم ونامه ام تمام کنم که: دراین قمارهسته ای، ابله باشند اعضای آژانس که باورکنند اینهمه تأسیسات روزمینی و زیرزمینیِ رهبربرای استفاده صلح آمیزازدانش هسته ای بوده و برای غنی سازی بیست درصدی اورانیوم. جناب رهبرگفت که ما دروغ نمی گوییم و غیرازاستفاده صلح آمیز قصد وغرضی نداشته ایم ونداریم. این یک دروغ علنی وآشکاراست. خود او وخیلی ازماها می دانیم که این حرف یک دروغ استراتژیک ومصلحتی است. یک دروغ ازطرف کسی که برای حفظ نظام هم نباید دروغ بگوید. چرا که دروغ به این بزرگی اول برآیندش همین سقوط اوست از منصبی که برآن نشسته ودست ازآن نمی کشد.

الف – میم : سردار اخراجی سپاه

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

74 نظر

 1. یعقوب ملکزاده

  سلام به خدمت راستگویان وطن پرست و عزت خواه بنظر بنده حقیر برای نجات همه چیز (ایران -مردم – اقتصاد- هویت -باور ها – اگاهی – خردورزی – ازادی -پیشرفت صنعتی و علمی -اعتبار جهانی -راستی -درستی -قانون مداری- کوتاه کردن دست ابر قدرت ها و سایر مواردی که در فرهنگ ا یرانی و مسلمان واقعی رنگ باخته باید یک رنسانس مذهبی اتفاق بیفتد وهمه خرافات تک تک شناسایی و جدا شود و دست دکان داران دین از جیب مر دم مستضعف و بیت المال کوتاه گردد و دین وسیاست از هم جدا شود تا هر دو نجات پیدا کنند و کار ها به کادان ها و متخصصین زبده سپرده شو و از همه مهمتر “دروغ گفتن ” بزرگترین گناه محصوب شود و حداکثر مجازات ها را داشته باش

   
 2. سلام آقای نوری زاد
  من از دانش آموزان اسبق دبیرستان فرهنگ هستم که میشناسید و با چندتا از فارغ التحصیل هاش که از دوستان ما هستن مراوده دارید همان هایی که در سالیان گذشته در صحن امامزاده صالح تجریش با ایشان جلسات سرپایی داشتید! از طرفی هم از دوستان قدیمی ما هستند کسانی که یا خود یا پدرانشان در همین سپاه مشغولند از سرگرد و سرهنگ گرفته تا سردار ؛ درخصوص نامه منتشره حرفها و حدیث های زیادی می توان زد اما خیلی ساده یک مطلب که ساختگی بودن نامه را آشکار می کند می گویم کدام سردار سپاه هست که اتفاقا جایگاه مهمی هم در سپاه داشته باشد و بعد از سی سال خدمت نتوانسته باشد از طریق تعاونی های مسکن یا در شهرک های همچون محلاتی و غیره مالک یک باب منزل شخصی شده باشد هرچند که درستکار و پاکدست هم باشد ؟؟

   
 3. خدا خیرش بده بازم یمرد پیدا شد که نون خور خودشون بوده و حالا وجدانش بیدار شده امیدوارم از این مردها زیاد باشه تا حداقل بفهمن که ظلم پایدار نیست و نخواهند ماند

   
  • من متعجب هستم که چرا هنوز در جامعه ای که از دروغ،ریا،دزدی، خیانت، قحطی، چاپلوسی، خود فروشی، ناشایسته سالاری وهمه رذالت های انسانی پر شده است وهمه این اوصاف از شخص خمینی نشات گرفته است هنوز روشنفکرانی پیدا میشوند و او را به عنوان امام معرفی میکنند.دروغ هایش،کشتارهایش واستبدادش را هرگز فراموش نکنید .جناب نوریزاد اگر خامنه ای باید مورد نقد قرار گیرد خمینی بیشتر.اگر خامنه ای جامعه ایران را به قهقرا برده خمینی بیشتر.پس بیاییم با هم خمینی را نقد و بررسی کنیم تا به مرور زمان این تابوی هولناک شکسته شود.امیدوارم که جنابعالی به عنوان یک روشنفکر از او به عنوان یک شخصیت برجسته یاد نکنی و اگر زمانی خواستی اورا صدا کنی فقط از لفظ آقا استفاده کنی.با تشکر از روشنگری های شما.

    
 4. علیرضا نوری زاده=محمد نوری زاد=منافق وطن فروش

   
 5. نمی دانم با چه رویی خودت را همردیف اوینی قرار می دهی اقای نوری زاد؟؟؟تو هم ردیف نوری زاده هستی که واقعا بهم میایید .پیوندتان مبارک

   
 6. با درود فراوان به آقای نوریزاد
  بابا دمت گرم

   
 7. آقای نوریزاد ایت جواب بنده نبود بهر حال فعالیت شما برعلیه و بر ضرر نظام هست یا نه من می گویم با چنین ویژگیهایی که شما از نظام تعریف می کنید نباید تا به امروز شما ازاد باشید همانگونه که خیلی از روزنامه نگاران حتی پایینتر از شما آزاد نیستند و اگر شما دارید روشنگری میکنید که چرا بسوزید و خاکستر شوید و از بین بروید این تعبیر را برای کسی به کار می برند که ناحق باشد و بگویند که کاری با او نداشته باشید تا در آتش خود بسوزد ولی حق هیچوقت نمی سوزدو پایدار است مگر این که زبانم لال شما هم آدم نظام باشید و بودن شما و فعالیت شما بر اساس سیاستهایی باشد مثل آقای مدحی

  ……………………………

  بهرحال دوست عزیز احتمال جاسوسی من برای نظام یکی ازگزینه های اجتناب ناپذیراست. من که تکلیفم با خودم روشن است. این شما هستید که فریب این جاسوس را نخورید و به کسانی مراجعه کنید که جاسوس نیستند یا احتمال جاسوس بودنشان کم است. وحتی مسئولیت دارید نسبت به افشای راز ورمز یک جاسوس چند چهره افشاگری کنید. این دیگر به خود شما مربوط است. من آنچه به ذهنم می رسید به شما گفتم.

  با احترام: نوری زاد

  .

   
 8. آقای نوریزاد چرا و چگونه باید متن این نامه و ادعاها را باور کنیم ؟نه این که طرفدار اینها باشم ها نه من طرفدار جنبش هستم و این راهم نمی گویم که خدای ناکرده این نامه را شما از خودتان نوشتید ولی نوشتن چنین نامه ها و ادعاهایی و انتشار آن و حتی بقول خود شما رساندن آن به شما کاری ندارد می خواهید من هم نامه ای بدتر از این و با نوشتن اتهاماتی بدتر از جانب یک فرمانده ارشد سپاه یا اطلاعات بنویسم و منتشر کنم ام ببخشید ها کمی این ادعاها غیر قابل باور می باشد اگر اینگونه باشد که مسئولین نظام اینقدر شنیع و ظالم باشند پس نباید گذاشته باشند شما اکنون آزاد باشید و براحتی دست به انتشار این مطالب و نوشتن بیست و چند نامه برای رهبری و چندین فیلم بر علیه نظام بزنید نگویید در ایران نیستید و یا اکنون زندانی هستید که تصاویر شما گواه آزادی و در داخل کشور بودن را می دهد قبول دارم که ما مملکت جالبی نداریم و دروغ و فسادو بیکاری و گرانی و …. هزارو یک مشکل دیگر بیداد می کند اما به نظر میرسد که ببخشیدا چه نگارنده این نامه و یا چه شما کمی اقرار می کنید چون آزادی شما کمی این مطالب را بطور کلی نفی می کندو نشان از ایرانی بهتر از این که شما ترسیم می کنید دارد لطف کنید و پاسخ بنده را شخصا و صریح بدهید چون کم کم دارم به همه چیز بد بین می شوم

  ……………………………

  سلام دوست گرامی
  این نامه خیلی تندتر و گسترده ترازاینی بود که من منتشرکرده ام. قسمت دوم این نامه هم با عنوان : “رییس دفترِ آقای رییس” که مربوط است به رییس دفترآقای لاریجانی مجلس به دست من رسیده که بخاطر غلظت مطالب مطروحه هنوز درانتشارآن مرددم. من شاخص هایی را برای درستی یک مطلب دارم. همانها کفایت می کند که بدانم یک مطلب درست است یا نه. درمورد انتشارنامه ی دوم ایشان هنوز به آن اطمینان متداول نرسیده ام ودرحال تحقیقم. درباره ی خودم نیز این بگویم وبگذرم که : برای ترساندن کسی که خودش را به آتش کشیده، کبریت نمی کشند. ما خودمان را پیشاپیش به آتش کشیده ایم. ترسی ازکبریت آقایان نداریم. با کسی که خودش را به آتش کشیده چه می توان کرد؟ جزاین که اجازه بدهند بسوزد وخاکسترشود. یک چنین فرد، بله، یک روشنایی نیز به اطراف می پراکند. وبه همان میزان تاریکی را می تاراند.

  با احترام: محمد نوری زاد.

   
 9. دکتر امیر مسعود میری

   
 10. خواستم بگم که به عنوان یک آدم مطلع در سپاه اینکه حرف های این سردار همگی درسته و فقط اون نیست که دیگه تنفر داره. نیروهای پایین دست همگی به تنگ آمده اند و واقعا از ته دل می گویم که این نیروها به مانند گوسفندی بیشتر نیستند چون هیچ و هیچ اختیاری از خود ندارند. اینجا درون سپاه بی عدالتی بیداد میکنه همگی به تنگ اومدن . آدمای با سواد درون سپاه رو به زور تهدید دارن نگه میدارن . تازه الان نامه زدند که از این به بعد رهبر را امام خامنه ای خطاب کنید. وامصیبتا وامصیبتا وامصیبتا . خدا در قرآن میگه که پیامبر تو هم یه آدم معمولی هستی اما نمی دونم که خدا میدونه اینجا رهبر از اون بالاتر رفته و ومردم غذای دور بشقابش رو به عنوان تبرک میبرن و باهاش پز میدن. هزار رحمت به اعراب جاهلیت

   
 11. برگرفته ازسایت بامدادی

  در صورتی که تنگه‌ی هرمز مسدود شود، راه‌های صادرات نفت کشورهای منطقه چه خواهد بود؟

  حدود ۴۰٪ نفت جا به جا شده توسط مسیرهای دریایی جهان از تنگه‌ی هرمز عبور می‌کند. با توجه به این‌که این روزها بحث بستن تنگه‌ی هرمز را به شکل‌های مختلف می‌شنویم (از زبان مقامات ایرانی به عنوان اهرم فشاری که می‌تواند روی قیمت جهانی نفت تاثیر بگذارد و یا از طرف کشورهای منطقه و متحدانشان که توان‌مندی‌ نظامی و مین‌روبی‌شان درمنطقه را به منظور خنثی کردن تهدیدهای ایران افزایش می‌دهند) سوال مهم این است که اگر تنگه‌ی هرمز مسدود شود یا به دلیل ناپایداری و ناامنی امکان صادرات نفت از آن کاهش یابد یا هزینه‌ی عبور از آن بیش از حد زیاد شود، کشورهای منطقه‌ی خلیج فارس چه راه‌های جایگزینی برای صادر کردن نفت خود خواهند داشت؟ صادرات نفت از طریق خطوط لوله (بسته به شرایط) گران‌تر از صادر کردن آن از طریق خطوط دریایی است، اما با این حال وجود گزینه‌های دیگر علاوه بر آب‌راه اصلی تنگه‌ی هرمز می‌تواند اهمیت استراتژیک این تنگه را کاهش دهد. مطلب زیر تحلیل کوتاهی است از استراتفور (همراه با نقشه) که به صورت خلاصه ترجمه می‌کنم.

  خطوط لوله‌ی صادرات نفت از مسیری به غیر از تنگه‌ی هرمز

  خط لوله‌ی امارات:

  این خط که جدیدا به کمک چینی‌ها ساخته شده است منطقه‌ی نفتی حبشان (خلیج فارس) را به فجیره (در خلیج عمان) متصل می‌کند و ظرفیت حدود یک میلیون بشکه نفت در روز را دارد ولی تا آخر ماه جاری انتظار می‌رود امارات بیش از نیمی از نفت صادراتی خود را از مسیری غیر از تنگه‌ی هرمز صادر کند و این خط لوله به ظرفیت ۱.۸ میلیون بشکه نفت در روز برسد.

  خط لوله شرق-غرب موسوم به پترولاین:

  که نفت تولید شده در شرق عربستان را به بندر ینبع واقع در غرب عربستان (دریای سرخ) ارسال می‌کند و ظرفیت تا حد ۴.۵ میلیون بشکه در روز را دارد اما در حال حاضر با ۱.۹ میلیون بشکه در روز کار می‌کند. آمریکا پیشنهاد کرده است که ظرفیت این خط لوله به ۱۱ میلیون بشکه نفت در روز افزایش یابد.

  خط لوله عراق از طریق عربستان سعودی:

  حدود ۱.۶ میلیون بشکه نفت در روز ظرفیت دارد و نفت جنوب عراق را از طریق خاک کویت و عربستان به صورت موازی با خط لوله‌ی شرقی-غربی به دریای سرخ می‌رسد. این خط از زمان جنگ اول خلیج فارس تعطیل شده و برای بازگشایی نیازمند مذاکره عربستان و منطقه‌ی تحت نفوذ ایران در جنوب عراق است.

  خط لوله‌ی ترنس-عربین:

  از استان شرقی عربستان شروع می‌شود و بعد از عبور از خاک کشورهای اردن و سوریه به بندر صیدا در لبنان می‌رسد، اما این خط نیز از ۱۹۹۰ تاکنون از مدار خارج بوده است.

  خط لوله‌ی کرکوک-جیحان:

  آخرین خط لوله خط لوله‌ی کرکوک-جیحان است که ظرفیت بیشینه‌ی ۱.۶ میلیون بشکه نفت در روز را داراست. این خط لوله شمال عراق را به ترکیه متصل می‌کند که از آن‌جا به بازارهای غربی صادر می‌شود. به دلیل ناامنی در منطقه‌ و کمبود تولید، این خط با حدود یک سوم ظرفیتش کار می‌کند. ترکیه و دولت محلی کردستان در تلاش برای افزودن یک خط صادراتی دیگر هستند که این پتانسیل را ایجاد می‌کند که خارج از حوزه‌ی اختیار عمل بغداد عمل کند. در صورتی که خط لوله‌ی حدیثه (در مرکز عراق) به بیجی (در شمال عراق) ساخته شود، نفت قسمت‌های جنوبی‌تر عراق نیز می‌تواند به بندر ترکیه در سواحل مدیترانه ارسال شود.

   
 12. باسلام و تشکر از اینکه هم خودتان نامه می نویسید و هم نامه دیگران را منتشر میکنید . خداوند به شما سلامتی و عزت بدهد . تندرست و شاد باشید . خدا قوت .

   
 13. من یه سوال دارم؟ مگه چند تا فرمانده سپاه تو ایران هست که اول اسمش الف باشه آخر فامیلش هم میم و به تازگی هم اخراج شده باشه. پس تا الان حتما یه بلایی سرش آوردن. من که میگم این نامه دروغه.شماها چی فکر میکنین

   
 14. ممنون محمد جان از اینکه وقت میزاری و می خوانی و حتی جواب میدی خدا حفظت کنه من از گفته شما فهمیدم که چون ایرانه نمیشه همه چیزو گفت امید وارم منظورتون رو درست گرفته باشم

   
 15. ببین دوست عزیز واقعن برام ناراحت کنندست که میبینم ادمای خوبی مثل شما چطور توسط این حکومت مسخ شده اند.به دنبال حقیقت باش تا خدا بهت نشونش بده.

   
 16. نا امیدم کردی محمد جان چرا کامنت هایی که توش توهینی نیست اما چیزهایی میگه که از خامنه ی و خمینی سر زده رو سانسور می کنید من یچیز میدونم چه به دستور چه بی دستور چه با خبر چه بی خبر //// فرقی بحالشون نمیکنه کامل مقصر هستن /// نتیجش ادم اگه ناتوانه میره کنار اگه سوادشو نداره حرف بقیه رو گوش میده البته به نظر من همه اینها به دستور خودشونه و اینها ظالم بودن و هستن اما توجیه واسه راحتی وجدانشون کردن که ما خدمت به اسلام و خدا کردیم و میکنیم

  ………………………

  دوست سبزمن، اینجا ایران است. جمهوری اسلامی ایران!!!!
  با احترام

  .

   
 17. اقای نوریزاد عزیز چرا نام خمینی را سانسور کردید یعنی به اعتقاد شما کشتار ده شصت ///// پس اقای منتظری که به ایشان اعتراض کرد برای چه بود

   
 18. یکی از مردم ایران

  با درود، باید بگویم که من به جایگاه یک انسان و یک ایرانی هرگز نمیتوانم بپذیرم که انسانهای دیگری بیایند و سالها به دلیل نادانی و ناآگاهی به گفته خودشان هر بلایی که میخواهند سر مردم کشورم و من بیاورند و کشورم را به قهقرا و منجلاب و ورته نابودی ببرند تا یک روزی آگاه که شدند بگویند ما اشتباه کردیم و نادانی کردیم و من هم به عنوان یک انسان و عضوی از آن مردم رنج دیده به آنها بگویم خوب اشکال ندارد همین که پشیمان برگشتید خوب است و خوش آمدید، اگر چه که به گفته کورش بزرگ بزرگترین منش آدمی محبت اوست، اما این هم نمیشود که من هزار ستم و گناه عمومی و بیدادگری انجام دهم و سپس با یک پوزش و بیان پشیمانی همه چیز تمام شود، ستمکاری به هر بهانه ای و یا همکاری در ستمکاری به بهانه ماندن در بدنه ای تا روزش برسد و … هیچکدام دلیل نمیشود که ستم و بیداد و زورگویی و مردم آزاری کنیم!!!
  البته این را هم باید بیفزایم که از قدیم گفته اند خلایق هر چه لایق!!! منظورم این است که این آشی است که همین مردممان و خودمان به دست خودمان پخته ایم و ادویه و فلفل نمک آن را هم خودمان چه به هنگام و خوب و خوش در اندیشه امان افزوده و می افزاییم.
  ای گرامیان فراموش نکنید اگر کشوری آزاد و سربلند و درست و آباد و دادگر داشتیم(فراموش نکنیم تنها اگر کشوری اینگونه داشتیم نه هیچ چیز دیگری چون آیین و دین و مردم و کتاب و پیامبر و خانه و اداره و وزارت و دولت و رهبر و امام و…) همه میتوانستند در آرامش و داد و دوستی و راستی و درستی زندگی کنند. ممکن است کمی ایده ال به نظر برسد ولی تا هنگامی که من برای هر چیز ستودنی و مقدسی کار و تلاش و اندیشه میکنم و در انتهای لیستم میهنم را بر میشمارم سرنوشتمان همین است. سخن کوتاه کنم اگر میهنی و میهن پرست باشیم(آری پس از پروردگار باید میهن را ستود چون هدیه همان پروردگار است) هرگز نمیگذاریم دشمن مرز و بوم و دولت و حکومت و اموال و منابع و … سرزمینمان را به تاراج ببرد و یا آن را اداره کند و ستمکاری و بیدادگری کند و آزادی حقیقی(نه آن که دلمان میخواهد)را از مابگیرد بلکه با نگهداری از میهن هر قوم و دین و آیین و مرام و مسلک و فرقه و رنگ و زبان و جنس و انسان و حیوان و موجودی میتواند در چهارچوب قوانین انسانی آن سرزمین زندگی کند. باید فرهنگمان را پیرایش کنیم و خواندن برای آگاه شدن را پیشه کارمان کنیم تا شاید بزودی به سرانجامی خوش برسیم. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر یک تن زنده مباد!!! زنده باد ایران،ایراندوست و انسانهایی که برای کمال بشریت و داد و دادگری و نیکویی و گسترش خوبی و خوشی و زیبایی در این گیتی میکوشند!

   
 19. زندانی سیاسی شما مارو دست انداختی یا واقعا تفکرت اینه اگه تفکرت اینه که به نظر من حتما یه فکر اساسی‌ کن آخه بابا الان از یه بچه ۸ ساله هم بپرس

  شما مارو دست انداختی یا واقعا تفکرت اینه اگه تفکرت اینه که به نظر من حتما یه فکر اساسی‌ کن آخه بابا الان از یه بچه ۸ ساله هم بپرسی‌ میدونه تو مملکت چه خبره بعد میشه امثال شما لطف کنن دست از دوست داشتن این ملت مملکت بکشن بابا ما نمی‌‌خوایم شما‌ها خیر خواه ما باشین نمی‌خوایم شما ما رو دوست داشته باشید کی‌ باید ببینیم؟؟؟؟

   
 20. همین که این آقای پاسدار ودیگران تایید میکنند که //// به کشور های کافر چین و روسیه از بیت المال مسلمین پول میده و کفار رو مسلط بر مردم مسلمان ایران میکنه همین نشونه ارتداد و اگر ثابت بشه طبق نص قرآن کسی که این پول هارو به این کفار میده مرتده و صلاحیت سلطنت بر مسلمین رو از دست میده و کافر محسوب میشه

   
 21. من توی تاریخ خلیج و حجاز خوندم که خصلت سنت و روش وهابی ها اینه که مردم رو به کفر و شرک و بی دینی متهم میکنن و هرکس از اونها تمکین نکنه میکشند و مال و ناموسشو حلال میدونند و به سلطنت اعتقاد دارند و کسی حق نداره به سلطان خرده بگیره حالا میبینم که سنت //// سپاه و بسیج و //// هم همون وهابیته و در زندان به معارضینشون تجاوز جنسی میکنند و قتل میکنند و اموال مخالفین رو مصادره میکنند و اقتصادشون مثل وهابیان سلف دزدی و غارت زمینی و دریاییه اینها شیعه عبدالوهاب هستند و اینجا کشور عبدالوهابه

   
 22. دوست گرامی! سردار سپاه!
  چیزی که بسیار اهمیت دارد، شجاعت شما در پذیرش اشتباه های گذشته خود است که با چنین شهامتی ان را عنوان می کنید و بنده به عنوان یک ایرانی به خود می بالم که کشورم، فرزندانی چون شما دارد

   
 23. آخه لعنت به تو که این نظر رو میدی واقعا لعنت به تو … دیگه چی باید ببینین که قبول کنین این نظام از بالا تا پایینش به نکبت وجنایت وپستی آلودس؟ لعنت به تو اون آقا که سنگشو به سینه میزنی بی شرفای بی مقدار …مگه همون رهبر حرومیت نبود که گفت هرکی بیاد تو خیابونا عواقبش با خودشه…. بی شرفه نانجیب فلاکت و بیچارگی مردم سرتاپا بدبخت رو نمیبینی؟ کدوم پفیوزی گفت این //// فرزند زهراس؟
  ………………………….

  دوست گرامی
  ما بدون فحش هم می توانیم با هم سخن بگوییم
  با احترام وادب: محمد نوری زاد

  .

   
 24. من هم یک سپاهی هستم واعلام میکنم فساد در سپاه بیداد میکند.نمیتوتنم همه ی حقیقت را بیان کنم .اونهایی که در دفاع از رهبری مطلب مینویسند به صورت سازمان یافته از طرف بیت رهبری وشخص مجتبی خامنه ای دستور میگیرند

   
 25. جناب ولایت دوست!گویا شما جز همون دسته ای هستین که جای پای خامنه ای را میبوسند؟چنان میگی فرزند پاک زهرا که استغفراله خود حضرت زهرا هم باور میشه ایشون فرزند پاکشن!!لطفا گوسفند نباش…چهره همیشه خشمگین لحن همیشه طلبکارانه نفرت و انزجار از دنیا…/////موندم با این همه ظلم و جنایت که در روز روشن /// اتفاق میفته چطور امثال شما انقدر گوسفند وار طرفداری میکنن

   
 26. پس شما چی هستین گوسفندان باسواد انقلاب 🙂 اولین نفر شمایین که قربانی خواهید شد مگر همین مردم خانواده شمانیستن ؟!!

   
 27. بهتره شمانوچه های انقلاب که فرتو فرت مدرک دکتراو…. می گیرددرمقابل سوادتون روهم بالا ببرید.مصداق درسته نه اون مثداقی که شمانوشتید.

   
 28. سرگرد عزیز، به ایران از جان بهتر وفادار بمان، رژیمها و سیستمهای حکومتی رفتنی هستند.

   
 29. آقای نوری زاد با درود بر شما

  آیا میتوانید دلیل اینکه این نامه)نامه ی یکی ازسرداران اخراجی سپاه به محمد نوری زاد( چرا در هیچ سایت اصلاح‌طلبان و طرفداران جنبش سبز انعکاس نیافت؟

  با سپاس

  ……………………………..

  سلام
  سایت جرس وچند سایت دیگراین نامه را منعکس کردند.
  پشتیبانی سایت

   
 30. من هم مثل شما آرزوی چنین روزی رو برای سرزمینم دارم. دموکراسی، آزادی، رفاه، مثل کشورهای پیشرفته غربی. مهم نیست من اون روز رو نبینم. فقط دوست دارم اتفاق بیفته. مردم ایران این حق رو حق دارن که در شرایط انسانی تری زندگی کنن. مثل مردم کشورهای پیشرفته. فقط باید به خودشون بیان و خودشونو از این وضعیت نجات بدن. مبادا فردا دیر باشه. هی چیزو تو دنیا به اندازه ایران دوست ندارم. اما گاهی وقتا خیلی ناامید می شم.

   
 31. م. ولايت دوست

  دوستان عزيز،
  برادران و خواهران گرامي، چرا بيراهه مي رويد؟ چرا اشتباه مي كنيد؟ آيا به نظرتان اين نامه مثداق روشني از تنها به نزد قاضي رفتن نبود؟ آيا درست است كه با استفاده از جملات مبهم و نامعلوم به همين آساني دامان ولي فقيه را آلوده كرد؟ آخر مگر ممكن است كه ولي فقيهي كه توسط خبرگان انتخاب شده و اعلميت و اجتهادش بر همه معلوم است به همين آساني فرمان كشتن بدهد؟ اگر خاطرتان باشد آقا در همان خطبه هاي معروف بعد از انتخابات فرمودند كه نبايد خوني ريخته شود و درخواست كردند كه مخالفان مردم را به خانه ها برگردانند تا شوراي نگهبان كارش را در فضايي آرام و منطقي انجام بدهد اما متاسفانه مخالفان بنا را بر استفاده از فضاي در هم شكل گرفته قرار دادند و شد آنچه شد. در دعوا خيرات نمي دهند و همان اندازه كه كسي مي زند، مي خورد و اين طبيعي است كه از طرفين ماجرا كساني (با تاسف) ضربه بخورند. اما شما را قسم مي دهم به هرچه كه مي پرستيد كه آيا خودتان داستان كهريزك را باور كرده ايد؟ وقتي آقا دستور دادند كه كهريزك را تعطيل كنند تنها به خاطر كوچكي و فضاي نامناسب بود اما متاسفانه چه چيزي بين مردم پيچيد و آيا همين براي نشان دادن مظلوميت آقايمان، كه آقاي همه است و حتا آقاي كساني كه احترام او را نگه نمي دارند و با گفتن اينطور دروغ هايي سعي مي كنند دامان او را آلوده كنند.
  به همين دليل دوست دارم به همه ي دوستان بگويم، نه به عنوان يك سپاهي بلكه به عنوان يك بسيجي كه كشور در خطر است و آيا بهتر نيست كه دست در دست هم بگذاريم و از اين سرزمين الهي در مقابل تهديدات دشمن حفاظت كنيم؟
  اين را به جد مي گويم كه در اين دور و زمانه هيچ كسي بهتر از آقا نمي تواند مردم را هدايت كند و اطمينان دارم روزي ارزش و اهميت اين فرزند پاك زهرا بر همگان معلوم خواهد شد اما ترس به دل راه ندهيد كه آن روز آقايمان همه ي مخالفان و هتاكان و دروغ گويان را خواهد بخشيد.
  دوستتان دارم.

   
 32. وای خدا شما چطور کامیون های اجساد مردمو دیدید و متوجه ظالم و مظلوم نشدید شاه هم میتونست همین کارو بکنه ولی نکرد اما //// کرد واقعا نمی تونستید حداقل ده سال زندانشون کنید یا فقط می خواستید سریع از شرشون راحت بشین اگه حقوق بشر این اروپاییا نبود شما الان مردمی باقی نزاشته بودید ولی بازم گلی به جمالت که برگشتی خوشومدی

   
 33. اهای سپاهیا اهایییییییی میشنوید اههههههاااااییییییی هنوز گوشی برا شنیدن دارید این راه که میرید به بهشت نیست تا دیر نشده برگردید ظالمو یاری نکنید حتا با پوشیدن لباس نظامی و ترساندن مردم هم این یاری ظالم است از خواب پاشید

   
 34. وای خدا واقعا شما وقتی کامیون های جنازه مردم رو می دیدید با خودتون فکر نمی کردید شاه هم میتونست انجام بده ولی نکرد ولی //// که دم از خدا میزنه اینطور ادم میکشه اخه یکم فکر نکردید

   
 35. پا برهنه بودن چه ربطی‌ به این موضوع داره؟ جایی که به اصل فکر کنی‌ به نیمه فرع نچسب بردار من. رحیم صفوی یک سپهسالار بزرگ ایران زمین هست این را به عنوان فرمانده نیرو زمین سپه زمان جنگ ثابت کرد.

   
 36. وای خدا عجب افشا گری هیف که مردمو محتاج نون شب و مرغ و… کردن که نمی تونن به عمق این افشاگری فکر کنن بچه ها اگه بتونید این متن رو پرینت و پخش کنید خیلی عالیه من خودم تو سپاه رفتم برادر سردار اما همون روزای اول فهمیدم دارن مخ شویی میکنن کارم شده بود گریه چطور شما متوجه نشدید به نام امام و ولایت دارید مردم خودتون رو می کشید بچه خودتون و هموطن خودتون اونم تو سن پایین نمی گفتید 5 یا ده سال زندانشون کنید وای خدا چه جنایتی کردید ولی بازم خوش امدید به اغوش مردم بیچاره

   
 37. آقای نوری زادمن واقعالذت می برم ازقلم زیباوشیواوشیرین شما.شمابه ادبیات ساده منظورتان رابیان می کنیدجوری که حتی عامه ی مردم هم جذب گفتارشمامی شوند.درودبرشماخدانگهدارتان باشد

   
 38. درود بر نوری زاد درود بر همه سپاهیانی که انسانیت و دین خود به دنیای ///// نفروختند

   
 39. نه واقعأ ما کی هستیم…اینا کی هستند؟!

  آغاای الف – میم به آغاای میم – نون …

  نامه نوشته چه نشستی دلاور دوران…

  که خروج کمپرسی های مملو از جنازه جوانان هجده و نوزده ساله… 

  از در زندان اوین درسال شصت و هفت…هیچ تعریفی جز جنایت ندارد…

  کسی هم بهش نگفته که سردار… سکوت بیست و هفت ساله شما هم جز خیانت تعریفی ندارد!

  آغاای میم- ت …نوشته که پاره تنم…

  ما خود را محق بلکه مکلف می‌دیدیم که به نیابت از خداوند یا تاریخ آن‌ چه را حق می‌دانستیم…

  بر جامعه و مردم تحمیل کنیم!

  کسی هم نبوده که بهش بگه نامسلمون …

  خود خداش به پیامبرش گفته چیزی رو به مردم تحمیل نکن !

  آغاای میم- خ… جایی گفته …همه ما تحت تاثیر فضایی بودیم که وجود داشت…

  احساس هم می‌کردیم افرادی که نظرات دیگری دارند، اشتباه می‌کنند. الا ما!

  کسی هم نگفته که لابد جنسش خوب بوده که چنین احساسی داشتید!

  آغاای میم -نون …هم که خیلی مستند دریک نوار ویدیویی رکورد همه همپالکیهاش زده و گفته…

  ما برای حفظ قدرت و ثروت آدم کشتیم!

  کسی هم بهش نگفته که اگر مدال وقاحت میخوای باید صبر کنی! 

  آغاای م- ک …گفته…من دویست میلیون از آغاای ش -ج گرفتم چون آغاا گفته یود!

  کسی هم بهش نگفته که آغاا زیاد حرف زدند و به یکیش عمل نکردند!

  آغاای  میم – میم …در یک کنفرانس مطبوعاتی به اهالی فرهنگ و سیاست نوید داده که… 

  باید برگردیم به دوران طلایی دهه شصت!

  کسی هم نبوده بهش بگه…پس گروه های سیاسی بیخود شعارنمیدادند…مرگ بر مرتجعین و صدام !

  آغاای ع – خ …که گفته سه هزار میلیارد رقمی نیست که اینقدر کشش میدید!

  کسی هم نبوده که بهش بگه تو اگه آدم بودی که…

  /////

  حکایت آغایون شده…

  ////

  نه واقعا کسی میدونه با این جماعت لقمه حروم بی همه چیز…چه باید کرد؟!

   
 40. آقای نوری زاد! من هم یک سرگرد شاغل سپاهی در آماد وپشتیبانی ومسئول یک پادگان پوششی که در اصل متشکل از دهها زاغه مهمات سلاح های سنگین وموشکهای کوتاه برد ومیان برد استمی باشم من هم نظرات این سردار اخراجی را تایید می کنم بسیاری از سپاهیان از رژیم بریده اند وفقط بیمناک سرکوب دادگاههای فرمایشی وحتی اعدام هستند خود من صرفا برای حفاظت واهدای زاغه ها به ملت بزرگ ایران با رفتاری منافقانه در سیستم مانده ام برایم دعا کنید تا بر هدف ومنویاتم استوار باشم

   
 41. گعم = طعم / فقگ = فقط ( اصلاح برای نظرم )

   
 42. ببین چه گفته کی گفته زیاد مهم نیست

   
 43. سلام
  اقای نوریزاد تا کی باید نشست و حرف زد و شاهد ویرانی ایران عزیز باشیم؟ تا کی باید شاهد باج دادن ثروت این ملت به روسیه و چین و لبنان و سوریه به دست نااهلان باشیم؟ تا کی باید استبداد خامنه ای را بنام دین تحمل کنیم؟….ایا شما نشسته اید تا زمان ظالمین را رسوا و مردم را آگاه کند؟ آقای نوریزاد اینان چنان جو خفقان ساخته اندو چنان ریاهکاری می کنند که هیچ کس صدایش در نخواهد آمد…به نظر من 2 راه برای خلاصی از استبدادحاکم بنام دین وجود دارد.1- با فراخوان شما همه مردم کفن پوش به خیابان ها بریزند 2- سلاح دست بگیریم و تمامی چپاولگران را به درک واصل کنیم…..آقای نوریزاد اگر بگویی راه سوم هم اینست که با کار فرهنگی مردم را آگاه کنیم تا مستبدین ساقط شوند باید بگویم که به بیراهه رفته اید چرا که اینان هنگامی به درک واصل می شوند که ایرانی فقیرو بدبخت بر جای گذاشته اند…..

  ………………………….

  سلام علوی گرامی
  این دوراه پیشنهادی شما دراصل یک راه بیش نیست. وآن: انقلاب کردن. عده ای را به ضرب وزور راندن و عده ای دیگر را برمسند نشاندن. واین، همان چیزی است که فربگان سپاه چشم انتظارش هستند. که تخصص اینها اتفاقا درهمین حرکت های آشوبگرانه ومسلحانه است. تخصصی درباره رفع بیکاری و جلوگیری ازاینهمه توزیع مواد مخدر که ندارند. که خودشان به همین کارها مشغولند. متاسفانه این روزها ماباید بجای اینها که عقلی درکله شان نیست، عقلانیت بکاراندازیم. وغصه ی چیزهایی را بخوریم که اینها مسئول همان چیزها هستند و درهمان مواضع ضایعات بکارمی اندازند. خلاصه هرانقلاب و غوغای داخلی مارا سالها عقب می راند. ما باید به یک تغییرنرم به سمت تغییری بنیادین حرکت کنیم. چه اسلامی برمصدرباشد چه نباشد. مهم حقی است که ازمردم تباه شده. یعنی برکشیدن حق مردم به مرور. روزی که کفگیراینها به ته دیگ خورده باشد و پیش ازفروپاشی کامل فضا را برای همان تغییرها بگشایند. درمجموع عزیزم باید صبوربود. وباید دست این غارتگران را رو کرد. اگرحوصله دارید یک چند تایی ازاین بنگاههای غارتگری را شماره کنید: خاتم الانبیا، خاتم الاوصیا، مولی الموحدین، قوامین، پیامبراعظم، قرارگاه نجف، قرارگاه انصار، …..

  با احترام: نوری زاد.

   
 44. dorood bikaran be aghaye noorizad ghabl az har chiz man ham be onvane ye javane nasle sevomi ke ba andishehaye motefavet va tafakori secholarism hastam migooyam ke bahar irani az zamane shoare marg bar asle velayate faghih aghaz shod aghaye noorizad hamvatane azizam man ye pahlavi parast va saltanat talab hastam va omid varam ke afsaran va sepahiyan va arteshiyan va basijiyan khoob agah bashand keagar bekhahand bar rooye mardome iran ke khahar va baradarhaye khod hastand atash begoshayand doodash too cheshme khodeshan miravad khoob gooshhayetan ra baz konid hame in kasanike dar rase ghodrat be sar mibarand dar kharej az keshvar milyardha dolar pool melat bad bakht ro kharej kardand va zamani ham ke melat kamar be barandaziye koliyate rejim fashist mazhabi bast inha tamam kot va shalvar kerevatashoon amadast va kozarnamehaye beritish va amrica ei va harja ke melk va pool dar bank ha darand be onja farar mikonan va shoma mimanido milunha irani va tike tike shodane shoma ha

   
 45. ديگر اعتمادي به سپاه و پاسدار برايمان باقينمانده چه برسد به اينكه توبه انها را بپذيريم

   
 46. پی دی اف را هم بذارید لطفا

   
 47. سلام 
  برادر ارجمندم قضاوت نمیکنم که نامه راست است یا نه اما میگویم کم نیست از این چپاولها کم و کم نیست از این جنایتها 
  من خیلی کمتر از شما گعم بازداشت و کتک را چشیده ام 
  جالبتر انجا بود که میگفتند داخل کوچه است تا میتوانید بزنید کسی نمیبیند( پشت هایلوکس) اما عجب تر از همه و باز هم بگویم عجب تر از همه خودمان هستیم که فقگ مینگریم!!!!!!!!! شاید حقمان هست ! حال هیچ قومی را خدا عوض نمیکند مگر اینکه خودشان بخواهند> اما واقعا ما میخواهیم؟؟؟؟؟؟!!

   
 48. عالي بود -منتشرش كردم

   
 49. شیعه حسین(ع)

  درود خدا بر سردار با غیرت

   
 50. با عرض سلام
  خدا می داند که از خواندن نامه ها چه اشکی از چشمانم جاری میشود اشک شوق واشک ماتم.
  شوق چون میفهمم: اندکی صبر سحر نزدیک است و ماتم که چه راحت اسلاممان از دست رفت .
  خون حسینمان چه راحت پایمال شدو هدف او برای جوانانمان چه مبهم شد.
  ایا روزی خواهد امد که دوباره اسلاممان اسلام محمدی و حسینیمان زنده شود؟

   
 51. مگر در سالهای پیش از انقلاب بنیانگذارآن وعده و عید آزادی و فلان و بهمان نمیداد؟ و پس از حذف مجاهدین و ملی مذهبی ها و بگیر و ببندهایشان //// گفت: خدعه کردم برای حفظ نظام و انقلاب.

   
 52. سلام 
  به دوست عزیزم آقای نوریزاد که هماره در راستای روشن شدن حقیقت گام بر میدارید، همه ما به صدق سپاهیانی که برای این مرزو بوم جنگ کرده اند و تن به مال دنیا نیالوده اند ایمان داریم و به یاری خدا روزی خواهد آمد تا دست در دست هم حقوق مطلومین را یک به یک با توکل الهی از ظالمین باز ستانیم، خداوند به شما صبر و به ما شجاعت عطا کند

   
 53. امیدوارم که این یک کلکی از طرف برادر حسین توابساز نباشد. که فردا شما را به جرم توهین به رهبری دوباره راهی اوین بکنند.

   
 54. جناب نوریزاد درود بر شما و دلاورانی که نام را به ننگ ترجیح دادند. برادر عزیز دلتنگ مباش , تو همان رزمنده جان برکف دهه شصت هستی , تو باید همان روزها از بین می رفتی اما خدا برای امروز حفظ ات کرد شادمان باش که امروز چشمانت بینا شده موفق و پیروز باشی.

   
 55. ملانصیرالدین

  بالاخره روزی در این کشور دموکراسی برقرار خواهد شد.خودش هم درست مثل همون دموکراسی غربی.شاید بنده که 36 سالمه و آغاز زندگیم از شانس بدم خورده به آغاز این رژیم نتوانم روز آزادی این کشور را ببینم اما مطمئنم که آن روز حتما اتفاق خواهد افتاد.آرزو میکنم نزدیک باشد تا پست فطرتان به سزای اعمالشان برسند.

   
 56. دورود

  خدایا بریده ایم از این همه عسیان و سرکشی, ما هم امیدی داشتیم به امروزمان ولی افسوس در آتش حاکمان تباه شدیم و سوختیم. دلگیریم و شاکی. نه از تو بلکه از بندگان جاه پرستت که دل ما را شکسته اند.پر ما را شکسته اند. اگر آنها 60 و 70 و 80 سال سن دارند و اینطور درپی قدرت و ثروت له له میزنند ما جوان 25 و 30 این مملکت در حسرت یک شغل و آرزوی به دست آوردن عشقمان خواهیم ماند و چه بسا خواهیم مرد.خدایا بدون تعارف بگویم اگر ولایت این است نمیخواهیم.اگر اسلام این است نمیخواهیم.اینها برای ما نان و آب زندگی نمی شود ما امید میخواهیم.ما دلخوشی میخواهیم.ما آزادی بیان میخواهیم.خدایا پوسیده ایم در این غربتی که به دنیا آمدهایم. خدایا هر روزی یک نفر ابراز ندامت میکند و از این مردم رنج دیده حلالیت می طلبد گاه روحانی.گاه سردار.گاه فرزند آقازاده ها و… ولی ما حلال نمیکنیم. ما جوانیمان را حلال کسی نمیکنیم. ما امید و آرزوهایمان را حلال کسی نیمکنیم. خدایا اگر تو بگذری ما نمیگذریم. جواب بغضهایمان را,جواب اشکهایمان را,جواب نگاهای منتظرمان را,جواب دل شکسته مان را,جواب سر خمیده مان را,جواب جوانی تباه شده مان را اینها و آنهایی که با ما اینگونه کردند چگونه خواهند داد؟ حلا کنیم؟ همین. اگر شما از امروز ترد شده اید ما از روزی که نتفه هایمان بسته شد در حکومت جمهوری اسلامی ترد شده بودیم.اگر شما رنگ زندگی آرام و بی دغدغه را چند صباحی چشیدید ما از همان اول در حبس فقر و سکوت بوده ایم.اگر شما امروز دلشکسته اید ما از آغاز دلشکسته شدیم و تا ابد دلشکسته مان میگذارند. اگر شما حرفی بزنید و دستگیر شوید دنیا همه میفهمد و هواداریتان میکنند.ولی ما حرفی نزده مضنون و بعد مجرم و در نهایت مفسد و در بی خبری اعدام میشویم و میمیریم. اگر شما تریبون دارید ما نداریم. خدایا غمها و غصه ها از دلمان زیادی کرده آخر به که بگوییم که خسته شده ایم.آنهایی که مشت گره کردن و سال 57 به خیابان ریختند چه جوابی برای ما دارند از روی هر منطقی که انقلاب کردند به نسل ما ظلم کردند.جواب این ضلم را چه کسی می دهد.پس کو آن به اصطلاح مردی که در بهشت زهرا حرف از آب و برق و گاز و… رایگان می زد.پس کو آن به اصطلاح مردی که به تحریک او 100هزار جوان در میان جولان دشمن در جبه ها جان دادند تا آخر جام زهر بنوشد.ما که میدانیم خیلی از کشورهای منطقه خواستند آتش جنگ در همان ابتدا خاموش شود ولی آقایان گفتند نه ما میخواهیم با سپاه اسلام وارد کربلا شویم.جواب آن همه خون را که میدهد.خدایا به خدایت قسم به ما ظلم کردند.نه کم بسیار ظلم کردند.
  خدایا,جوانیم و فصل شکفتن مان است ولی ما را پژمرده کردند. رییس جمه.ر عدالت محور و مکتبی و نزدیک به نظر رهبری و منصوب رهبری چنان ما را ناامید کرده و زمین زده که گوی نای دوباره ایستادن نداریم.آخر رهبری یادش رفته که گفت نظر من به ایشان نزدیکتر است.نمردیم و نظر رهبرشان رو هم دیدیم,خدایا علی حیدر تو هم اینگونه بود که وقتی بیت المال را غارت کنند بگوید کشششش ندهید.
  خدایا این اسلام ناب محمدی که میگویند همین است!!! خدایا این ولایت علی که میگویند همین است!!! خدایا این مملکت امام زمان که میگویند همین است!!! خدایا حکومت اسلامی که میگویند همین است!!! خدایا این عدلیه اسلامی که میگویند همین است!!!
  خدایا حرفهای من و امثال من با تو تمامی ندارد.فقط تو خودت به دلهای شکسته و نا امیدمان بنگر, تو به چشمهای پر از اشک و سرهای شرمسار در برابر عزیزانمان نگاه کن. خدایا دستانمان به سوی تو دراز است دستانی که پر از خواهش و التماس است.دستانی که نمیداند اختلاس چیست,نمیداند خون مردم ریختن چیست,نمیداند شکنجه بی گناه چیست,خدایا این دستانی که به سویت دراز است پاک پاک است. پس ما را دریاب. ظلمی که بر ما روا میدارند نابود کن و حق همه ما را از تک تک آنها بستان. خدایا ما از هر چه و هر کس نا امیدی باشیم از تو ناامید نیستیم و از تو دل نکنده ایم. پس ما را ببین و در حریم خودت جای بده به امید رستگاری همه آزادیخواهان واقعی.
  در پایان از محمد نوری زاد عزیز تقاضا دارم نامه من به خدا را که حرف دل بسیاری از جوانان این سرزمین هست را بدون هیچ سانسوری از این تریبون و رسانه خودش در معرض دید عموم قرار دهد, این تقاضا را به این سبب از شما دارم چون که میدانم عبای از گفتن حقایق و درد دلهای مردم رنج دیده ندارید.در پناه حق و به امید آزادی,آزادی.
  بدرود
  محمد.ب
  1391/04/19

   
 57. دهنم وا مونده ، موندم چی بگم.

   
 58. بسیار دردناک!ودرد ناک تر هنوز واکنش ماست!

   
 59. واي بر ما … رحيم صفوي کودکي برهنه پا که در کوچه هاي محله نوي خواجوي اصفهان مي دويد، کارش به کجا رسيده …

   
 60. آقای نوری زاد، 
  من با اینکه برای شما احترام زیادی قائلم. و خود را جزو جنبش سبز می انگارم ولی این نامه که شما منتشر کردید را به راحتی باور نمی کنم. همان طور که هنوز ادعای شما برای سپر قرار دادن پرواز مسافرتی هما بر فراز ناو آمریکایی باور نکرده ام. نمی گویم دروغ است ولی شما دارید ادعا می کنید بدون ادله. به خدا بیزارم از ترکیب اسمی حروف که مثلن اینجا شده الف-میم. اینها مال همان کیهان است. بریزیدش دور این اطلاع رسانی روی هوای با اسامی یا ادعاهای بدون سند. اگر مرد هستید که هستید، سند را هم منتشر کنید. من هیچ نمی دانم سپاه و سپاهیان کی هستند. ولی این ادعا که خامنه ای با اطمینان از اینکه سردارانش مردم را بکشند حکم بدهد دست یک نفر، برایم بیشتر دروغ می نماید نه راست. من نمی دانم پشت پرده چه خبر شده ولی آیا شما همان نیستید که که همیشه به همین رهبر  این نامه، محترمانه و مشفقانه و از سر حتی اطمینان از پاکی او، روزها نامه نوشتید و نصیحت کردید؟

   
 61. باز خیلی مرده این حرفارو که زده “الف-میم” رو هم نوشته

   
 62. اگر روزی ما مردم ایران هم مثل مردم سوریه برای آزادی و شرف به پاخیزیم، مطمئنا سرداران باغیرت زیادی از سپاه ؛به پشتیبانی از مردم برمی خیزند

   
 63. باورم هست همين که الان محمد نوري زاد آزاد است و به رهبر مملکتش هرچه مي خواهد مي گويد و مي نويسد يعني “آزادي” و دموکراسي.
  ورنه براي اين غول هاي خوفناکي که تو ترسيم کرده اي اينقدر مشکل است تو را با اسرار نهاني که از سرکار گذاشتن صيغه اي هايت تا اعتياد پسرت و جذب سرويس امنيتي امريکا شدنش دانند بي چاره کنند.نکردند و اين عين انسانيت است که آن را وام دار همين ولي فقيهي هستي که اگر نبود آن وقت حال و روزت چنين نبود.دور باد از تو سياهي و دروغ.

   
 64. اینقدر جامعه شناسان مدرن گفتن در نظامی که دمکراسی بر اون حاکم نیست فساد بزرگترین مشکل خواهد بود. برای همین روزاست. تنها چیزی که توی این دردنامه موج میزنه فساده. فساد تا عمق ///////

   
 65. چرت و پرت محضه….

   
 66. درود بر نوری زاد و همه افشاگران. براستی که هر کلمه این نامه، ضربه تیشه ای ست به بنیان دیکتاتوری و بانگ بیدارباشی به اذهان خفته. نابود باد جهالت و دیکتاتوری

   
 67. یا الف-میم اسم مستعاری است یا نامه کلا اشتباه است..چون با توجه به ابتدای متن نامه نویسنده باید از سران دانشگاه امام حسین باشد (در سطح رییس یا معاون درجه یک) و با توجه به سر و روی سپیدی که از ایشان تصویر نمودید هیچ الف-میمی در تاریخ این دانشگاه در سمت مسئولیت رده بالا وجود نداشته است برادر من

   
 68. نوری زاد عزیز شما با انتشار این نامه باعث این سردار عزیز نمیشید!!!؟؟

   
 69. زهرا ایرانی

  هموطن گرامی…آفرین به همت والایت که از صف دزدان وقاچاقچیان و تجاوزگران به ناموس اسلام وایران جداشدی….درود بر تو…..بگذار چند دنیا را بر سر قدرت بمانند بالاخره قیامتی هم هست….دنیا هرچه هم لذیذ باشد تمام میشود همه میرویم….کسی نمیماند…خوشا آنان که با دست پر از اعمال صالح میروندواما ////…الملک یبقی مع اکفر ولایبقی مع الظلم……زنده باشی…خیلی غم نخور پیروزی در این دنیا وآن دنیا از آن مظلومین است…….مهم عزیز بودن پیش خداست……

   
 70. aghaye norizad chera name ishon ro dar payane nameh gozashtid? in rahe sadei baraye peyda kardane chenin afradist.!

   
 71. از همان صدور حکم بازداشت مخالفان سیاسی، سه روز قبل از انتخابات 88 ملوم بود که :
  “سردار اخراجی سپاه: “سپاه رسما برای حذف آقای میرحسین موسوی برنامه ریزی کرد و مستقیم ازخود رهبردستخط داشت و قدم به قدم هم با خود رهبرهماهنگ شد و قدم به قدم هم برای زدن ها و کشتن هایش از بیت معظم اجازه گرفت””

   
 72. حرف های نامه مشکوک است. شاید آقای نوریزاد نباید به این راحتی این نامه را سایتش می گذاشت.

   
 73. با سلام
  شما حالا فهمیدید که اشکال از کجاست ولی خیلی ها بودند که۳۰ سال قبل از شما و اقای نوری زاد فهمیده بودند که اشکال از شماست ….بعد از این همه خیانت که دیدید تازه سه سال پیش یاد مردم افتادید . این نامه ها هم فایده ای ندارد اینها انقدر در کشور قدرتمند شده اند که تا مردم را به خاک و خون نکشند کناره گیری نمیکنند.

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

80 queries in 1007 seconds.